Quản lý nhà nước trong lĩnh vực đấu thầu các công trình giao thông ở ban quản lý dự án phát triển giao thông nông thôn hà tĩnh

  • 12 trang
  • file .pdf
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
---------------------
NGUYỄN NGỌC THÀNH
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC ĐẤU THẦU
CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Ở BAN QUẢN LÝ DỰ
ÁN PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN HÀ TĨNH
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH
Hà Nội – 2015
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
---------------------
NGUYỄN NGỌC THÀNH
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC ĐẤU THẦU
CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Ở BAN QUẢN LÝ DỰ
ÁN PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN HÀ TĨNH
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 60 34 04 10
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI
XÁC NHẬN CỦA GVHD XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ
TS. NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI PGS.TS. NGUYỄN HỒNG SƠN
HÀ NỘI - 2015
LỜI CAM ĐOAN
Tôi Nguyễn Ngọc Thành - Tác giả luận văn này xin cam đoan rằng
công trình này là do tôi thực hiện dƣới sự hƣớng dẫn của Cô giáo TS.
Nguyễn Thị Hồng Hải, công trình này chƣa đƣợc công bố lần nào. Tôi xin
chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung và lời cam đoan này.
Hà nội, ngày tháng năm 2015
Tác giả luận văn
Nguyễn Ngọc Thành
LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình tham gia lớp học Thạc Sĩ Quản lý kinh tế tại trƣờng
Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, tôi đã đƣợc học các môn học về
Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, Quản lý nhà nƣớc về kinh tế , Quản trị chiến
lƣơ ̣c trong tổ chƣ́c công , Quản lý công và lãnh đạo , Chính sách xã hội và sự
lƣ̣a cho ̣n các vấ n đề ... do các giảng viên của Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại
học Quốc Gia Hà Nội giảng dạy.
Các thầy cô đã rất tận tình và truyền đạt cho chúng tôi khối lƣợng kiến
thức rất lớn, giúp cho tôi có thêm lƣợng vốn tri thức để phục vụ tốt hơn cho
công việc nơi công tác, có đƣợc khả năng nghiên cứu độc lập và có năng lực
để tham gia vào công tác quản lý trong tƣơng lai.
Xuất phát từ kinh nghiệm trong quá trình công tác nhiều năm, với vốn
kiến thức đƣợc học và qua tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu, văn bản qui định
của pháp luật, Nhà nƣớc Việt Nam, các bài báo, bài viết trên các tạp chí
chuyên ngành về lĩnh vực đầu tƣ xây dựng công trình, tôi đã lựa chọn đề tài
luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ tiêu đề “ Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đấu
thầ u các công trình giao thông ở Ban Quản lý dự án phát triển giao thông
nông thôn Hà Tiñ h”.
Với thời gian nghiên cứu có hạn, trong khi vấn đề nghiên cứu rộng và
phức tạp. Mặc dù đƣợc sự tận tình giúp đỡ của các đồng nghiệp mà đặc biệt là
sự chỉ bảo tận tình của Cô giáo TS. Nguyễn Thị Hồng Hải, nhƣng sự hiểu biết
của bản thân còn hạn chế, chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất
mong nhận đƣợc sự góp ý chia sẻ của các thầy giáo, cô giáo và những ngƣời
quan tâm đến lĩnh vực đầu tƣ xây dựng để đề tài nghiên cứu đƣợc hoàn thiện
hơn.
Tác giả luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn đối với nhà trƣờng, các giảng
viên hƣớng dẫn và cơ quan Ban Quản lý dự án phát triển giao thông nông
thôn Hà Tĩnh đã tận tình giúp đỡ tác giả hoàn thiện luận văn này.
Xin chân thành cảm ơn!
Hà nội, ngày tháng năm 2015
Tác giả luận văn
Nguyễn Ngọc Thành
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................. i
DANH MỤC BẢNG ......................................................................................... ii
LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................... 1
CHƢƠNG 1....................................................................................................... 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ
LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC TRONG LĨNH VỰC
ĐẤU THẦU CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ......................................... 1
1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu ................................................................. 1
1.2 Một số vấn đề lý luận quản lý nhà nƣớc trong lĩnh vực đấu thầu các công
trình giao thông ................................................................................................. 1
1.2.1 Khái niệm đấu thầu và đấu thầu xây dựng ............................................... 1
1.2.2 Các hình thức lựa chọn nhà thầu .............................................................. 1
1.2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng quản lý nhà nƣớc trong lĩnh vực đấu thầu các
công trình giao thông. ....................................................................................... 1
1.2.4 Sự cần thiết phải quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động đấu thầu các công
trình giao thông ................................................................................................. 1
1.2.5 Nguyên tắc, nội dung và đặc điểm quản lý nhà nƣớc về hoạt động đấu
thầu các công trình giao thông nông thôn ......................................................... 1
1.2.6 Các tiêu chí đánh giá công tác quản lý nhà nƣớc trong lĩnh vực đấu thầu
........................................................................................................................... 1
1.3. Cơ sở thực tiễn ........................................................................................... 1
1.3.1 Kinh nghiệm của một số nƣớc ................................................................. 1
1.3.2 Kinh nghiệm của một số tổ chức quốc tế ................................................. 1
1.3.3 Một số bài học, kinh nghiệm về đấu thầu từ các nƣớc và các tổ chức trên
thế giới ............................................................................................................... 1
CHƢƠNG 2....................................................................................................... 1
PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN ..................... 1
2.1. Cơ sở lý luận nghiên cứu ........................................................................... 1
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu............................................................................ 1
2.3. Địa điểm và thời gian nghiên cứu .............................................................. 1
2.3.1. Địa điểm nghiên cứu ............................................................................... 1
2.3.2. Thời gian nghiên cứu .............................................................................. 1
2.4. Thiết kế nghiên cứu .................................................................................... 1
2.4.1 Thu thập thông tin .................................................................................... 1
2.4.2 Phƣơng pháp nghiên cứu.......................................................................... 1
2.4.3. Phân tích số liệu ...................................................................................... 1
CHƢƠNG 3....................................................................................................... 1
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẤU THẦU Ở BAN QUẢN
LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN HÀ TĨNH ........... 1
3.1 Giới thiệu về Ban Quản lý dƣ̣ án phát triể n giao thông nông thôn Hà Tiñ h
........................................................................................................................... 1
3.1.1 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển ............................................... 1
3.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy Ban Quản lý dƣ̣ án phát triể n giao thông nông
thôn Hà Tiñ h...................................................................................................... 1
3.2 Nội dung quản lý nhà nƣớc về đầu thầu tại Ban Quản lý dự án phát triển
giao thông nông thôn ......................................................................................... 1
3.3 Thực trạng quản lý nhà nƣớc trong lĩnh vực đấu thầu của Ban Quản lý dƣ̣
án phát triển giao thông nông thôn Hà Tĩnh ..................................................... 1
3.3.1 Về kinh nghiệm quản lý ........................................................................... 1
3.3.2 Về nhân sự ................................................................................................ 1
3.3.3. Tình hình quản lý nhà nƣớc các dƣ̣ án giao thông nông thôn trong thời
gian vừa qua (2008-2014) ................................................................................. 1
3.4. Đánh giá về công tác quản lý nhà nƣớc trong hoạt động đầu thầu xây
dựng tại Ban Quản lý dự án phát triển giao thông nông thôn ........................... 1
3.4.1 Những kết quả đạt đƣợc ........................................................................... 1
3.4.2 Những hạn chế và nguyên nhân ............................................................... 1
CHƢƠNG 4....................................................................................................... 1
GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC TRONG
LĨNH VỰC ĐẤU THẦU Ở BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIAO
THÔNG NÔNG THÔN HÀ TĨNH ................................................................... 1
4.1. Định hƣớng phát triển của Ban Quản lý dự án phát triển giao thông nông
thôn trong thời gian tới...................................................................................... 1
4.2 Mô ̣t số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nƣớc về đấu thầu ở Ban
Quản lý dự án phát triển giao thông nông thôn................................................. 1
4.2.2. Nâng cao năng lực chuyên môn của các cán bộ, công chức thực hiện
Quản lý nhà nuớc về đấu thầu ........................................................................... 1
4.2.3 Sắp xếp tổ chức lại bộ máy tinh gọn, hiệu quả của Ban Quản lý dự án
phát triển giao thông nông thôn ........................................................................ 1
4.2.4 Tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc về công tác hƣớng dẫn thƣ̣c hiê ̣n quy chế
đấ u thầ u, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu. ........................................................ 1
4.2.5. Nâng cao hiê ̣u quả sƣ̉ du ̣ng vố n của Nhà nƣớc trong đấ u thầ u .............. 1
4.2.6 Tăng cƣờng tin
́ h công khai hóa, minh ba ̣ch trong đấ u thầ u..................... 1
4.3 Một số kiến nghị.......................................................................................... 1
4.3.1 Đối với Chin
́ h phủ, cơ quan ban ngành Trung ƣơng, địa phƣơng ........... 1
4.3.2. Đối với Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh, cơ quan trực tiếp quản lý nhà
nƣớc về đấu thầu tại Ban quản lý dự án phát triển giao thông nông thôn: ....... 1
KẾT LUẬN ....................................................................................................... 1
Tài liệu tham khảo ............................................................................................. 1
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
1 ADB Ngân hàng phát triển Châu Á
2 GTNT Giao thông nông thôn
3 ODA Viện trợ phát triển
4 GTVT Giao thông vận tải
5 TPCP Trái phiếu Chính phủ
6 WB Ngân hàng Thế giới
i