Quản lý kiến trúc cảnh quan khu đô thị mới đồng mong, huyện bình xuyên, tỉnh vĩnh phúc (tt)

  • 14 trang
  • file .pdf
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
BÙI CÔNG ĐỊNH
QUẢN LÝ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN KHU ĐÔ THỊ
MỚI ĐỒNG MONG, HUYỆN BÌNH XUYÊN, TỈNH
VĨNH PHÚC
LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT
HÀ NỘI, NĂM 2016
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
BÙI CÔNG ĐỊNH
KHÓA: 2010- 2012
QUẢN LÝ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐỒNG MONG, HUYỆN
BÌNH XUYÊN, TỈNH VĨNH PHÚC
Chuyên ngành: Quản lý đô thị và công trình
Mã số: 60.58.01.06
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS. TRỊNH HỒNG ĐOÀN
HÀ NỘI, NĂM 2014
THÔNG BÁO
Để xem được phần chính văn của tài liệu này, vui
lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện
– Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội.
Email: [email protected]
TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN