Quản lý bán hàng chuyên đề tốt nghiệp

  • 86 trang
  • file .pdf
GVHD: Đặng Thái Thịnh Quản lý Bán Hàng
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA TIN HỌC QUẢN LÝ
---◦○◦---
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI :
QUẢN LÝ BÁN HÀNG
GVHD : ĐẶNG THÁI THỊNH
SVTH : THÁI TRUNG GIANG
TP HCM , tháng 04 năm 2012
Sinh viên: Thái TrungGiang Trang 1
GVHD: Đặng Thái Thịnh Quản lý Bán Hàng
LỜI CẢM ƠN
Bốn năm học tập tại trƣờng đại học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh là một
quãng thời gian rất quan trọng trong cuộc đời của tôi. Với những kiến thức đƣợc thầy
cô truyền đạt và những kinh nghiệm của các anh chị đi trƣớc, tôi tin đó là hành trang
cần thiết giúp tôi hòa nhập vào môi trƣờng làm việc thực tế sau này, trở thành một
ngƣời có ích cho xã hội. Để đạt đƣợc kết quả nhƣ ngày hôm nay tôi đã nhận đƣợc rất
nhiều sự giúp đỡ từ gia đình, thầy cô và các cô chú anh chị tại trƣờng Đại Học
Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Tin Học Quản Lý,trƣờng
Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh đã cung cấp cho em những kiến thức nền
tảng về lĩnh Tin Học – Hệ Thống Thông Tin Quản Lý. Đây là những kiến
thức vô cùng hữu ích cho em trong công việc sau này.
Em đặc biệt cảm ơn tới Thầy Đặng Thái Thịnh, giáo viên hƣớng dẫn của em.
Thầy đã luôn sát cánh, theo dõi và chỉ dẫn em từ lúc mới bắt đầu cho tới khi kết thúc
đề tài.
Một lần nữa em xin đƣợc gởi lời cảm ơn chân thành tới tất cả mọi ngƣời, những
Ngƣời đã giúp em hoàn thành tốt đề tài này.
Chân thành cảm ơn
Sinh viên: Thái TrungGiang Trang 2
GVHD: Đặng Thái Thịnh Quản lý Bán Hàng
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Sinh viên: Thái TrungGiang Trang 3
GVHD: Đặng Thái Thịnh Quản lý Bán Hàng
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN......................................................................................................................... 7
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI VÀ MÔ TẢ............................................................................................ 7
1.2. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU ...................................................................................................... 7
1.2.1 Chức năng .............................................................................. Error! Bookmark not defined.
1.2.2 Nhiệm vụ ................................................................................ Error! Bookmark not defined.
1.3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU................................................................................................. 7
CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG...................................................................................................... 7
2.1 BIỀU ĐỒ USECASE .................................................................................................................... 7
2.1.1 Xác định tác nhân và usecase ................................................................................................ 7
2.1.2 Biểu đồ usecase tổng quát ..................................................................................................... 9
2.1.3 Chi tiết các usecase ............................................................................................................. 10
2.1.3.1 Quản lý khách hàng thân thiết......................................................................................... 10
2.1.3.2 Quản lý hàng hóa ............................................................................................................ 10
2.1.3.3 Quản lý bán hàng ............................................................................................................ 11
2.1.3.4 Quản lý nhà cung cấp ...................................................................................................... 11
2.1.3.5 Quản lý khuyến mãi ........................................................................................................ 12
2.1.3.6 Quản lý kho ..................................................................................................................... 12
2.1.3.7 Báo cáo thống kê ............................................................................................................. 13
2.1.3.8 Quản lý phiếu chi ............................................................................................................ 13
2.1.3.9 Quản lý đề nghị mua ....................................................................................................... 14
2.1.3.10 Quản lý thông tin nhân viên ........................................................................................ 14
2.2 BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG ............................................................................................................ 15
2.2.1 Quản lý khách hàng thân thiết............................................................................................. 15
2.1.1.1 Thêm khách hàng ............................................................................................................ 15
2.1.1.2 Cập nhật khách hàng ....................................................................................................... 16
2.1.1.3 Tìm kiếm khách hàng...................................................................................................... 17
2.2.2 Quản lý hàng hóa ................................................................................................................ 18
2.2.2.1 Thêm mới hàng hóa ........................................................................................................ 18
2.2.2.2 Cập nhật hàng hóa ........................................................................................................... 19
2.2.2.3 Tìm kiếm hàng hóa ......................................................................................................... 20
2.2.3 Quản lý bán hàng ................................................................................................................ 21
2.2.3.1 Lập hóa đơn .................................................................................................................... 21
2.2.3.2 Cập nhật hóa đơn ............................................................................................................ 22
2.2.3.3 Tìm kiếm hóa đơn ........................................................................................................... 23
2.2.4 Quản lý nhà cung cấp .......................................................................................................... 24
2.2.4.1 Thêm nhà cung cấp ......................................................................................................... 24
2.2.4.2 Cập nhật thông tin ........................................................................................................... 25
2.2.5 Quản lý khuyến mãi ............................................................................................................ 26
2.2.5.1 Tạo khuyến mãi............................................................................................................... 26
2.2.5.2 Cập nhật khuyến mãi....................................................................................................... 27
2.2.5.3 Tìm kiếm khuyến mãi ..................................................................................................... 28
Sinh viên: Thái TrungGiang Trang 4
GVHD: Đặng Thái Thịnh Quản lý Bán Hàng
2.2.6 Quản lý kho ......................................................................................................................... 29
2.2.6.1 Nhập hàng ....................................................................................................................... 29
2.2.6.1.1 Tạo mới nhập hàng.................................................................................................... 29
2.2.6.1.2 Cập nhật nhập hàng ................................................................................................... 30
2.2.6.1.3 Tìm kiếm nhập hàng ................................................................................................. 31
2.2.6.2 Xuất hàng ........................................................................................................................ 32
2.2.6.2.1 Tạo mới xuất hàng .................................................................................................... 32
2.2.6.2.2 Cập nhật xuất hàng .................................................................................................... 33
2.2.6.2.3 Tìm kiếm xuất hàng .................................................................................................. 34
2.2.6.3 Điều chỉnh ....................................................................................................................... 35
2.2.6.3.1 Tạo mới điều chỉnh .................................................................................................. 35
2.2.6.3.2 Cập nhật điều chỉnh.................................................................................................. 36
2.2.6.3.3 Tìm kiếm điều chỉnh ................................................................................................ 37
2.2.7 Báo cáo thống kê ................................................................................................................. 38
2.2.7.1 Lập báo cáo ..................................................................................................................... 38
2.2.7.2 Lập thống kê ................................................................................................................... 38
2.2.8 Quản lý phiếu chi ................................................................................................................ 39
2.1.8.1 Tạo mới phiếu chi ........................................................................................................... 39
2.1.8.2 Cập nhật phiếu chi........................................................................................................... 40
2.1.8.3 Tìm kiếm phiếu chi ......................................................................................................... 41
2.2.9 Quản lý đề nghị mua ........................................................................................................... 42
2.2.9.1 Tạo đề nghị mua.............................................................................................................. 42
2.2.9.2 Duyệt đề nghị mua .......................................................................................................... 43
2.2.9.3 Tìm kiếm đề nghị mua .................................................................................................... 44
2.2.10 Quản lý thông tin nhân viên ................................................................................................ 45
2.2.9.1 Thêm nhân viên............................................................................................................... 45
2.2.9.2 Cập nhật thông tin ........................................................................................................... 46
2.2.9.3 Tìm kiếm nhân viên ........................................................................................................ 47
2.2.11 Đăng nhập ........................................................................................................................... 48
2.3 BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ .................................................................................................................. 49
2.3.1 Đăng nhập ........................................................................................................................... 49
2.3.2 Đổi mật khẩu ....................................................................................................................... 50
2.3.3 Lập hóa đơn ........................................................................................................................ 51
2.3.4 Cập nhật hóa đơn ................................................................................................................ 52
2.3.5 Tìm kiếm hóa đơn ............................................................................................................... 53
2.3.6 Thêm nhập hàng .................................................................................................................. 54
2.3.7 Cập nhật nhập hàng ............................................................................................................. 55
2.3.8 Thêm xuất hàng................................................................................................................... 56
2.3.9 Cập nhật xuất hàng.............................................................................................................. 57
2.3.10 Thêm điều chỉnh.................................................................................................................. 58
2.3.11 Cập nhật điều chỉnh............................................................................................................. 59
2.3.12 Thêm hàng hóa .................................................................................................................... 60
Sinh viên: Thái TrungGiang Trang 5
GVHD: Đặng Thái Thịnh Quản lý Bán Hàng
2.3.13 Cập nhật hàng hóa ............................................................................................................... 61
2.3.14 Thêm nhà cung cấp ............................................................................................................. 62
2.3.15 Cập nhật nhà cung cấp ........................................................................................................ 63
2.3.16 Thêm khách hàng ................................................................................................................ 64
2.3.17 Cập nhật khách hàng ........................................................................................................... 65
2.3.18 Tìm kiềm khách hàng.......................................................................................................... 66
2.3.19 Thêm nhân viên................................................................................................................... 67
2.3.20 Cập nhật nhân viên.............................................................................................................. 68
2.3.21 Báo cáo................................................................................................................................ 69
2.3.22 Thống kê ............................................................................................................................. 70
CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ THÀNH PHẦN DỮ LIỆU .......................................................... 70
3.1 Các quan hệ ................................................................................................................................. 70
3.2 Mô hình lƣợc đồ quan hệ ............................................................................................................ 75
3.3 Cơ sở dữ liệu vật lí (mô hình diagram) ....................................................................................... 76
CHƢƠNG 4: GIAO DIỆN CHƢƠNG TRÌNH .......................................................................................... 76
4.1 Màn hình chính ........................................................................................................................... 76
4.2 Nhân viên kho ............................................................................................................................. 77
4.2.1 Nhập hàng ........................................................................................................................... 77
4.2.2 Xuất hàng ............................................................................................................................ 77
4.2.3 Điều chỉnh ........................................................................................................................... 78
4.2.4 Tồn kho ............................................................................................................................... 78
4.2.5 Hàng hóa ............................................................................................................................. 79
4.2.6 Đề nghị mua ........................................................................................................................ 79
4.3 Bán hàng ..................................................................................................................................... 80
4.3.1 Hóa đơn............................................................................................................................... 80
4.3.2 Khách hàng .......................................................................................................................... 81
4.4 Kế toán ........................................................................................................................................ 81
4.4.1 Công nợ ............................................................................................................................... 82
4.4.2 Phiếu chi .............................................................................................................................. 82
4.4.3 Nhà cung cấp ....................................................................................................................... 83
4.4.4 Giá nhập kho ....................................................................................................................... 83
4.5 Giám đốc ..................................................................................................................................... 84
4.5.1 Duyệt đề nghị mua .............................................................................................................. 84
4.5.2 Doanh thu ........................................................................................................................... 85
4.5.3 Khuyến mãi ......................................................................................................................... 85
4.5.4 Nhân viên ............................................................................................................................ 85
CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .............................................................................................. 86
Sinh viên: Thái TrungGiang Trang 6
GVHD: Đặng Thái Thịnh Quản lý Bán Hàng
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI VÀ MÔ TẢ
 Hiện nay việc quản lý thông tin về việc bán hàng cũng nhƣ kho bãi,công
nợ….Thực sự đang rất cần thiết trong quá trình kinh doanh lâu dài của các công ty
lớn với quy mô rộng ,tuy đây không phải là một đề tài mới nhƣng em vẫn chọn đề
tài này nhằm mục đích nắm rõ chuyên môn và nghiệp vụ của việc quản lý nguồn
dữ liệu của một công ty từ đó có thể làm tiền để phát triến chuyên môn cũng nhƣ
thu thập kinh nghiệm cho chính bản thân
 Đây là một Siêu Thị(family mart) ,Khi siêu thị có nhu cầu nhâp hàng, nhân viên
kho sẽ kiểm tra hàng và lập đề nghị mua,để nghị mua sẽ đƣợc duyệt bởi giám đốc
hoặc ngƣời quản lý, khi đề nghị mua đƣợc duyệt sẽ gửi tới nhà cung cấp, khi hàng
đƣợc giao tới nhân viên kho sẽ lập phiếu nhập kho , sau khi kiểm tra hàng sẽ
đƣợc xuất lên quầy ,nhân viên kho sẽ làm phiêu xuất kho , nếu có trƣờng hợp mất
hàng hoặc có trƣờng hợp nào khác gây mất mát hàng hóa sẽ làm phiếu điều chỉnh
 Khi khách hàng tới siêu thi sẽ lựa chọn hàng hàng tại quậy ,sau khi khách hàng
chọn hàng nhân viên bán hàng sẽ lâp hóa đơn ,nếu có trƣờng hợp khuyến mãi sẽ
xem và cập nhật ,nếu khách hàng có hóa đơn vƣợt mức xác định sẽ đƣợc tặng thẽ
giảm giá
 Kế toán sẽ kiểm tra công nợ và lập phiếu chi cho phù hợp và quản lý thông tin nhà
cung cấp
 Giám đốc xem thống kê và quản lý đƣợc khuyến mãi
 Thống kê tồn kho…..
1.2. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu
 Giúp ngƣời dùng dể dàng lƣu trữ dữ liệu, thống kê số liệu phục vụ cho
công tác quản lý doanh thu,tồn kho,công nợ phải trả…..
 Quản lý đƣợc thông tin khách hàng và khuyến mãi
 Xây dựng kế hệ thống tối ƣu , việc cập nhật và lƣu trữ nhanh
chóng,ngƣời dùng dể sử dụng
1.3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
 Sử dụng chƣơng trình rational rose
 Visual studio 2010
 Powerdesigner
CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG
2.1 BIỀU ĐỒ USECASE
2.1.1 Xác định tác nhân và usecase
KHÁCH HÀNG :
Sinh viên: Thái TrungGiang Trang 7
GVHD: Đặng Thái Thịnh Quản lý Bán Hàng
 LÀ NGƢờI TRựC TIếP MUA HÀNG Từ SIÊU THị, ĐƢợC THANH TOÁN TIềN,
NHậN HOÁ ĐƠN MÌNH ĐÃ MUA HÀNG Từ SIÊU THị.
 KHÁCH HÀNG CÓ TRÁCH NHIệM PHảN HồI Về Bộ PHậN QUảN LÝ SIÊU THị
NếU CÓ SAI SÓT GÌ ảNH HƢởNGĐếN QUYềN LợI KHÁCH HÀNG .
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG :
 LÀ NHÂN VIÊN LÀM VIệC TRONG SIÊU THị. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG , ĐứNG
ở QUầY THU TIềN VÀ TÍNH TIềN CHO KHÁCH HÀNG .
THủ KHO:
 LÀ NGƢờI CHịU TRÁH NHIệM TạO PHIếU NHậP HÀNG KHI
HÀNG HOÁ ĐƢợC NHậP Về, TạO
 PHIếU XUấT HÀNG KHI XUấT HÀNG LÊN QUầY, KIểM KÊ HÀNG TRONG
KHO ,TạO PHIếU ĐIềU CHỉNH KHI CÓ SAI ,HAY MấT MÁT HÀNG
NGƢờI QUảN LÝ :
 LÀ NGƢờI NắM ĐƢợC TÌNH HÌNH MUA BÁN , DOANH THU CủA SIÊU THị,
QUảN LÝ NHÂN VIÊN .,VIệC THốNG KÊ ĐƢợC THựC HIệN HÀNG THÁNG ,
HÀNG QUÍ HOặC CŨNG CÓ KHI THốNG KÊ ĐộT XUấT
Kế TOÁN :
THốNG KÊ , LậP BÁO CÁO ,CÔNG Nợ
QL Khách Hàng
thân thi ết
Bán Hàng
QL Bán Hàng
QL Hàng Hóa
T hủ Kho
QL Nhà CC
Đăng Nhập
QL Nhập Xuat
DC
Kế T oán
Báo Cáo T K
QL Đề Nghị
M ua
Quản Lý
QL Khuyến M ãi
QL thông ti n
nhân vi en
Sơ Đồ Kiến Trúc
Sinh viên: Thái TrungGiang Trang 8
GVHD: Đặng Thái Thịnh Quản lý Bán Hàng
2.1.2 Biểu đồ usecase tổng quát
QL KHTT ke toan QL Phieu Chi
banhang
QL ban hang QL Nha cung cap
QL Kho QL khuyen mai
QL DNM
Bao cao tk
Thu Kho
quan ly
QL hang hoa
QL Thông Tin Nhân vien
Ngoài ra để sử dụng hệ thống thì các actor đều phải Đăng Nhập, và mỗi actor đều có thể
Thay đổi mật khẩu tài khoản sử dụng hệ thống của mình.
Sinh viên: Thái TrungGiang Trang 9
GVHD: Đặng Thái Thịnh Quản lý Bán Hàng
2.1.3 Chi tiết các usecase
2.1.3.1 Quản lý khách hàng thân thiết
QL Khách Hàng Thân thiet
<>
<>
Cap Nhat Thong Tin
Thêm Khach hàng
<>
Tim Kiem
2.1.3.2 Quản lý hàng hóa
QL HangHoa
<>
<>
Cap Nhat Thong Tin
Them HangHoa
<>
Tim Kiem
Sinh viên: Thái TrungGiang Trang 10
GVHD: Đặng Thái Thịnh Quản lý Bán Hàng
2.1.3.3 Quản lý bán hàng
QL BanHang <>
<>
Sua Thong Tin
Lap Hoa DOn
<>
Tim Kiem
2.1.3.4 Quản lý nhà cung cấp
QL Nha Cung Cap
<>
<>
Cap Nhat Thong Tin
Them Ncc
<>
Tim Kiem
Sinh viên: Thái TrungGiang Trang 11
GVHD: Đặng Thái Thịnh Quản lý Bán Hàng
2.1.3.5 Quản lý khuyến mãi
<>
QL Khuyen Mai
<>
Cap Nhat KM
Them KM
<>
Tim Kiem
2.1.3.6 Quản lý kho
<>
QL Kho
<>
Nhap Hang Xuat Hang <>
<> Dieu Chinh
<>
<> <>
<>
Them XH Cap Nhat Xh Them DC Cap Nhat DC
Them NH
Cap Nhat NH <>
<>
<>
Tim Kiem
Sinh viên: Thái TrungGiang Trang 12
GVHD: Đặng Thái Thịnh Quản lý Bán Hàng
2.1.3.7 Báo cáo thống kê
<>
Lap Bao Cao TK
<>
Lap Moi Bao Cao
Lap Thong Ke
<>
Tim Kiem
2.1.3.8 Quản lý phiếu chi
<>
QL Phieu CHi
<>
Cap Nhat
Them Phieu Chi
<>
Tim kiem
Sinh viên: Thái TrungGiang Trang 13
GVHD: Đặng Thái Thịnh Quản lý Bán Hàng
2.1.3.9 Quản lý đề nghị mua
<>
QL De Nghi Mua
<>
<>
Tao De Nghi Mua
Duyet De Nghi Mua
Cap Nhat De Nghi Mua
<>
Tim Kiem
2.1.3.10 Quản lý thông tin nhân viên
QL thông tin nhan vien <>
<>
Thêm Nhân vien cap nhat thông tin
<>
tim kiem
Sinh viên: Thái TrungGiang Trang 14
GVHD: Đặng Thái Thịnh Quản lý Bán Hàng
2.2 BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG
2.2.1 Quản lý khách hàng thân thiết
2.1.1.1 Thêm khách hàng
Nhap cac thong tin ve KH
(Ten, ngay sinh, gioi tinh...)
Xac nhan
: KhachHang
Kiem tra so cmnd de dam
bao tinh duy nhat
da ton tai chua ton tai
Hien thi thong Tao moi thong
bao tin khach hang
Luu lai
: KhachHang
Hien thi ma kh
duoc tao ra
Sinh viên: Thái TrungGiang Trang 15
GVHD: Đặng Thái Thịnh Quản lý Bán Hàng
2.1.1.2 Cập nhật khách hàng
Nhap ma hoac so cmnd cua nhan vien hoac lua chon khach
hang (truong hop da su dung chuc nang tim kiem) can cap nhat
Xac nhan
Kiem tra thong tin
nhap vao
ton tai : KhachHang
khong ton tai
Hien thi thong Hien thi thong tin khach
bao hang tuong ung
Nhap cac thong
tin can cap nhat
Xac nhan luu lai
Kiem tra so cmnd
duoc cap nhat
khong duy nhat duy nhat
: KhachHang
Hien thi thong Luu lai cac thay doi
bao duoc cap nhat
Sinh viên: Thái TrungGiang Trang 16
GVHD: Đặng Thái Thịnh Quản lý Bán Hàng
2.1.1.3 Tìm kiếm khách hàng
Nhap ten cua khach
hang
Xac nhan
: KhachHang
Tim kiem thong tin khach hang
ung voi thong tin nhap vao
List
Hien thi danh sach
khach hang tim duoc
Sinh viên: Thái TrungGiang Trang 17
GVHD: Đặng Thái Thịnh Quản lý Bán Hàng
2.2.2 Quản lý hàng hóa
2.2.2.1 Thêm mới hàng hóa
Nhâp thông tin
hàng hóa
xác nhan
Kiem Tra ma
hang
chua ton tai
da ton tai
hien thi thong tao moi
bao
: HangHoa
luu lai
hien thi
Sinh viên: Thái TrungGiang Trang 18
GVHD: Đặng Thái Thịnh Quản lý Bán Hàng
2.2.2.2 Cập nhật hàng hóa
Nhâp thông tin
hàng hóa
xác nhan
Kiem Tra ma
hang
ton tai
ko ton tai
hien thi thong cap nhat
bao
: HangHoa
luu lai
hien thi
Sinh viên: Thái TrungGiang Trang 19
GVHD: Đặng Thái Thịnh Quản lý Bán Hàng
2.2.2.3 Tìm kiếm hàng hóa
Nhâp thông tin
hàng hóa
xác nhan
Kiem Tra ma
hang
ton tai
ko ton tai
hien thi thong
bao hien thi
: HangHoa
Sinh viên: Thái TrungGiang Trang 20