Quan điểm toàn diện và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng cnxhở việt nam hiện nay

  • 15 trang
  • file .docx
PHẦNMỞĐẦU
Nước ta đang trong thời kỳ quáđộ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai
đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội
nhập kinh tế quốc tế, do đó sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trong
bối cảnh đó cũng có những điểm khác so với trước đây.
Trước những năm 1986, do nhận thức và vận dụng sai lầm lý luận
của chủ nghĩa Mác –Lênin vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đã
dẫn đến những thất bại to lớn như sự sụp đổ của hệ thống các nước
XHCN ở Liên xô và các nước Đông Âu, còn ở Việt nam do nhận thức và
vận dụng sai lầm đã dẫn đến tụt hậu về kinh tế và khủng hoảng về chính
trị.
Trong khi khẳng định tính toàn diện, phạm vi bao quát tất cả các mặt,
các lĩnh vực của quá trình đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI
của Đảng đãđồng thời coi đổi mới tư duy lý luận, tư duy chính trị về chủ
nghĩa xã hội là khâu đột phá; trong khi nhấn mạnh sự cần thiết phải đổi
mới cả lĩnh vực kinh tế lẫn lĩnh vực chính trị, Đảng ta cũng xem đổi mới
kinh tế là trọng tâm.
Thực tiễn hơn 10 năm đổi mớỉ nước ta mang lại nhiều bằng chứng
xác nhận tính đúng đắn của những quan điểm nêu trên. Đại hội đại biểu
lần thứ VIII của đảng đã khẳng định”xét trên tổng thể, Đảng ta bắt đầu
công cuộc đổi mới từđổi mới về tư duy chính trị trong việc hoạch định
đường lối và chinhs sách đối nội đối ngoại. Không có sựđổi mới đó thì
không có sựđổi mới khác.
Nhằm góp phần nhận thức đúng đắn hơn về nhiệm vụ xây dựng
CNXH trong thời kỳ quáđộ lên CNXH, tôi đã lựa chọn đề tài "Quan
điểm toàn diện và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng CNXHở Việt nam
hiện nay".
1
Đề tài tập trung nghiên cứu Quá trình xây dựng CNXH ở Việt nam từ
trước và sau đổi mới đến nay, và một số kiến nghị vận dụng quan điểm
toàn diện của chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp xây dựng CNXH ở
Việt nam.
Đề tài được nghiên cứu dựa trên cơ sở những nguyên lý và phương
pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, thế giới quan duy vật biện chứng,
căn cứ vào một số quan điểm đường lối, chính sách của Đảng và Nhà
nước từ sau Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VI.
Kết cấu đề tài, ngoài lời nói đầu và kết luận gồm hai chương
Chương 1: Lý luận chung về quan điểm toàn diện
Chương 2: Vận dụng quan điểm toàn diện vào sự nghiệp xây dựng
CNXH ở Việt nam.
Do điều kiện thời gian cũng như trình độ am hiểu về vấn đề này còn
hạn chế, nên không tránh khỏi những thiếu sót, tác giả mong nhận được
những ý kiến đánh giá của thầy cô giáo và các bạn đểđề tài này được hoàn
thiện hơn.
CHƯƠNG1
LÝLUẬNCHUNGVỀQUANĐIỂMTOÀNDIỆN
2
1.1- NGUYÊNLÝVỀMỐILIÊNHỆPHỔBIẾN
Theo quan điểm siêu hình, các sự vật hiện tượng tồn tại một cách
tách rời nhau, cái này bên cạnh cái kia, giữa chúng không có sự phụ
thuộc, không có sự ràng buộc lẫn nhau, những mối liên hệ có chăng chỉ là
những liên hệ hời hợt, bề ngoài mang tính ngẫu nhiên. Một số người theo
quan điểm siêu hình cũng thừa nhận sự liên hệ và tính đa dạng của nó
nhưng laị phủ nhận khả năng chuyển hoá lẫn nhau giữa các hình thức
liên hệ khác nhau.
Ngược lại, quan điểm biện chứng cho rằng thế giới tồn tại như một
chỉnh thể thống nhất. Các sự vật hiện tượng và các quá trình cấu thành thế
giới đó vừa tách biệt nhau, vừa có sự liên hệ qua lại, thâm nhập và chuyển
hoá lẫn nhau.
Về nhân tố quy định sự liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng trong thế
giới, chủ nghĩa duy tâm cho rằng cơ sở của sự liên hệ, sự tác động qua lại
giữa các sự vật và hiện tượng là các lực lượng siêu tự nhiên hay ởý thức,
ở cảm giác của con người. Xuất phát từ quan điểm duy tâm chủ quan,
Béccơli coi cơ sở của sự liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng là cảm giác.
Đứng trên quan điểm duy tâm khách quan, Hêghen lại cho rằng cơ sở của
sự liên hệ qua lại giữa các sự vật, hiện tượng làởý niệm tuyệt đối.
Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định cơ sở của
sự liên hệ qua lại giữa các sự vật hiện tượng là tính thống nhất vật chất
của thế giới.
Theo quan điểm này, các sự vật hiện tượng trên thế giới dù cóđa
dạng, khác nhau như thế nào đi chăng nữa thì chúng cũng chỉ là những
dạng tồn tại khác nhau của một thế giới duy nhất là thế giới vật chất.
Ngay cảý thức, tư tưởng của con người vốn là những cái phi vật chất
cũng chỉ là thuộc tính của một dạng vật chất có tổ chức cao nhất là bộóc
3
con người, nội dung của chúng cũng chỉ là kết quả phản ánh của các quá
trình vật chất khách quan.
Quan điểm duy vật biện chứng không chỉ khẳng định tính khách
quan, tính phổ biến của sự liên hệ giữa các sự vật hiện tượng, các quá
trình, mà nó còn nêu rõ tính đa dạng của sự liên hệ qua lại: có mối liên hệ
bên trong và mối liên hệ bên ngoài, có mối liên hệ chung bao quát toàn bộ
thế giới và mối liên hệ bao quát một số lĩnh vực hoặc một số lĩnh vực
riêng biệt của thế giới, có mối liên hệ trực tiếp, có mối liên hệ gián tiếp
mà trong đó sự tác động qua lại được thể hiện thông qua một hay một số
khâu trung gian, có mối liên hệ bản chất, có mối liên hệ tất nhiên và liên
hệ ngẫu nhiên, có mối liên hệ giữa các sự vật khác nhau và mối liên hệ
giữa các mặt khác nhau của sự vật. Sự vật, hiện tượng nào cũng vận động,
phát triển qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, giữa các giai đoạn đó
cũng có mối liên hệ với nhau, tạo thành lịch sử phát triển hiện thực của
các sự vật và các quá trình tương ứng.
Tính đa dạng của sự liên hệ do tính đa dạng trong sự tồn tại, sự vận
động và phát triển của chính các sự vận động và phát triển của các sự vật
hiện tượng.
Mối liên hệ bên trong là mối liên hệ qua lại, là sự tác động lẫn nhau
giữa các bộ phận, giữa các yếu tố, các thuộc tính, các mặt khác nhau của
một sự vật, nó giữ vai trò quyết định đối với sự tồn tại, vận động và phát
triển của sự vật. Mối liên hệ bên ngoài là mối liên hệ giữa các sự vật, các
hiện tượng khác nhau, nói chung nó không cóý nghĩa quyết định, Hơn
nữa, nó thường phải thông qua mối liên hệ bên trong mà phát huy tác
dụng đối với sự vận động và phát triển của sự vật. Tuy nhiên, nói như vậy
không có nghĩa là phủ nhận hoàn toàn vai trò của mối liên hệ bên ngoài
đối với sự vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng. Mối liên hệ bên
ngoài cũng hết sức quan trọng, đôi khi có thể giữ vai trò quyết định.
4
Mối liên hệ bản chất và không bản chất, mối liên hệ tất yếu và ngẫu
nhiên cũng có tính chất tương tự nhưđã nói ở trên. Ngoài ra chúng còn có
những nét đặc thù. Chẳng hạn như, cái là ngẫu nhiên khi xem xét trong
quan hệ này lại là cái tất nhiên khi xem xét trong mối liên hệ khác, ngẫu
nhiên lại là hình thức biểu hiện ra bên ngoài của cái tất yếu, hiện tượng là
hình thức biểu hiện ít nhiều đầy đủ của bản chất. Đó là những hình thức
đặc thù của sự biểu hiện những mối liên hệ tương ứng.
Như vậy, quan điểm duy vật biện chứng về sự liên hệđòi hỏi phải
thừa nhận tính tương đối trong sự phân loại các mối liên hệ. Các loại liên
hệ khác nhau có thể chuyển hoá lẫn nhau. Sự chuyển hoá như vậy có thể
diễn ra hoặc do thay đổi phạm vi bao quát khi xem xét, hoặc do kết quả
vận động khách quan của chính sự vật và hiện tượng.
Trong tính đa dạng của các hình thức và các loại liên hệ tồn tại trong
tự nhiên, trong xã hội và trong tư duy con người, phép biện chứng duy
vật, tập trung nghiên cứu những loại liên hệ chung, mang tính chất phỏ
biến. Những hình thức và những kiểu liên hệ riêng biệt trong các bộ phận
khác nhau của thế giới làđôí tượng nghiên cứu của các ngành khoa học
khác.
1.2 - QUANĐIỂMTOÀNDIỆNTRONGTRIẾTHỌC MÁC- LÊNIN
Từ việc nghiên cứu nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của sự vật hiện
tượng, triết học Mác - Lênin rút ra quan điểm toàn diện trong nhận thức
Với tư cách là một nguyên tắc phương pháp luận trong việc nhận
thức các sự vật hiện tượng, quan điểm toàn diện đòi hỏi để cóđược nhận
thức đúng đắn về sự vật hiện tượng. Một mặt, chúng ta phải xem xét nó
trong mối liên hệ qua lại giữa các bộ phận, các yếu tố, các thuộc tính khác
nhau của chính sự vật, hiện tượng đó, mặt khác chúng ta phải xem xét
trong mối liên hệ giữa nó với với các sự vật khác (kể cả trực tiếp và gián
tiếp). đề cập đến hai nội dung này, V.I. Lênin viết "muốn thực sự hiểu
5
được sự vật, cần phải nhìn bao quát và nghiên cứu tất cả các mặt, các mối
liên hệ trực tiếp và gián tiếp của sự vật đó".
Hơn thế nữa, quan điểm toàn diện đòi hỏi, để nhận thức được sự vật,
cần phải xem xét nó trong mối liên hệ với nhu cầu thực tiễn của con
người. Ứng với mỗi con người, mỗi thời đại và trong một hoàn cảnh lịch
sử nhất định, con người bao giờ cũng chỉ phản ánh được một số lượng
hữu hạn những mối liên hệ. Bởi vậy, tri thức đạt được về sự vật cũng chỉ
là tương đối, không đầy đủ không trọn vẹn. Cóý thức được điều này
chúng ta mới tránh được việc tuyệt đối hoá những tri thức đã có về sự vật
và tránh xem đó là những chân lý bất biến, tuyệt đối không thể bổ sung,
không thể phát triển. Để nhận thức được sự vật , cần phải nghiên cứu tất
cả các mối liên hệ, "cần thiết phải xem xét tất cả mọi mặt đểđè phòng cho
chúng ta khỏi phạm sai lầm và sự cứng nhắc."
Quan điểm toàn diện đối lập với quan điểm phiến diện không chỉở
chỗ nó chúýđến nhiều mặt, nhiều mối liên hệ. Việc chúý tới nhiều mặt,
nhiều mối liên hệ vẫn có thể là phiến diện nếu chúng ta đánh giá ngang
nhaunhững thuộc tính, những quy định khác nhau của của sự vật được
thể hiện trong những mối liên hệ khác nhau đó. Quan điểm toàn diện chân
thực đòi hỏi chúng ta phải đi từ tri thức về nhiều mặt, nhiều mối liên hệ
của sự vật đến chỗ khái quát để rút ra cái bản chất chi phối sự tồn tại và
phát triển của sự vật hay hiện tượng đó.
Như vậy, quan điểm toàn diện cũng không đồng nhất với cách xem
xét dàn trải, liệt kê những tính quy định khác nhau của sự vật, hiện tượng.
Nóđòi hỏi phải làm nổi bật cái cơ bản, cái quan trọng nhất của sự vật hiện
tượng đó.
Có thể kết luận, quá trình hình thành quan điểm toàn diện đúng đắn
với tư cách là nguyên tắc phương pháp luận để nhận thức sự vật sẽ phải
trải qua các giai đoạn cơ bản làđi từý niệm ban đầu về cái toàn thểđểđể
6
nhận thức một mặt, một mối liên hệ nào đó của sự vật rồi đến nhận thức
nhiều mặt, nhiều mối liên hệ của sự vật đó và cuối cùng, khái quát những
tri thức phong phúđóđể rút ra tri thức về bản chất của sự vật.
Quan điểm toàn diện vừa khác chủ nghĩa chiết trung vừa khác thuật
nguỵ biện. Chủ nghĩa chiết trung tuy cũng tỏ ra chúý tới nhiều mặt khác
nhau nhưng lại kết hợp một cách vô nguyên tắc những cái hết sức khác
nhau thành một hình ảnh không đúng về sự vật. Chủ nghĩa chiết trung
không biết rút ra mặt bản chất, mối liên hệ căn bản nên rơi vào chỗ cào
bằng các mặt, kết hợp một cách vô nguyên tắc các mối liên hệ khác nhau,
do đó hoàn toàn bất lực khi cần phải có quyết sách đúng đắn. Thuật nguỵ
biện cũng chỉ chúýđến những mặt , những mối liên hệ khác nhau của sự
vật nhưng lại đưa cái không cơ bản thành cái cơ bản, cái không bản chất
thành cái bản chất. Cả chủ nghĩa chiết trung và thuật nguỵ biện đều
lànhững biểu hiện khác nhau của phương pháp luận sai lầm trong việc
xem xét các sự vật, hiện tượng.
CHƯƠNG 2
VẬNDỤNG QUANĐIỂMTOÀNDIỆNVÀOSỰNGHIỆP
XÂYDỰNG CNXH ỞNƯỚCTA
7
2.1-QUÁĐỘLÊNCHỦNGHĨAXÃHỘI, BỎQUACHẾĐỘ TBCN Ở
VIỆTNAMLÀMỘTTẤTYẾULỊCHSỬ.
Nước ta quáđộ lên CNXH bỏ qua chếđộ TBCN là một tất yếu lịch sử
bởi vì:
- Toàn thế giới đã bước vào thời đại quáđộ từ CNTB lên CNXH.
Thực tiễn đã khẳng định CNTB là chếđộ xã hội đã lỗi thời về mặt lịch sử,
sớm hay muộn cũng phải được thay bằng hình thái kinh tế xã hội cộng
sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu là chủ nghĩa xã hội. Cho dù hiện nay, với
những cố gắng để thích nghi với tình hình mới, CNTB thế giới vẫn đang
có những thành tựu phát triển nhưng vẫn không vượt ra khỏi những mâu
thuẫn cơ bản của nó, những mâu thuẫn này không dịu đi mà ngày càng
phát triển gay gắt và sâu sắc. CNTB không phải là tương lai của loài
người. Quá trình cải biến xã hội cũ, xây dựng xã hội mới- xã hội chủ
nghĩa không phải là quá trình cải lương, duy ý chí mà là quá trình cách
mạng sôi động trải qua nhiều giai đoạn phát triển khách quan phù hợp với
quy luật của lịch sử. Chủ nghĩa xã hội khoa học, tự do, dân chủ và nhân
đạo mà nhân dân ta và loài người tiến bộđang vươn tới luôn đại diện cho
những giá trị tiến bộ của nhân loại, đại diện lợi ích của những người lao động,
là hình thái xã hội cao hơn CNTB. Quá trình cách mạng đó vì sự nghiệp cao
cả là giải phóng con người, vì sự nghiệp phát triển tự do và toàn diện của con
người, vì tiến bộ chung của loài người. Đi theo dòng chảy của thời đại cũng
tức làđi theo quy luật phát triển tự nhiên của lịch sử.
-Cách mạng Việt nam phát triển theo con đường độc lập dan tộc, gắn
liền với chủ nghĩa xã hội. Tính tất yếu lịch sửấy xuất hiện từ những năm
20 của thế kỷ XX. Nhờđi con đường ấy, nhân dân ta đã làm cách mạng
tháng Tám thành công, đã tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến hoàn
thành sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ngày nay, chỉ cóđi lên CNXH mới
giữ vững được độc lập dân tộc, tự do cho dân tộc, mới thực hiện đựoc
8
mục tiêu làm cho mọi người được ấm no, tự do hạnh phúc. Sự lựa chọn
con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta như vậy là
sự lựa chọn cuả chính lịch sử dân tộc lại vừa phù hợp với xu thế của thời
đại. Điều đó cũng thể hiện sự quáđộ lên CNXH bỏ qua chếđộ TBCN ở
nước ta là một tất yếu lịch sử.
Chủ nghĩa xã hội ở Việt nam, theo cách nói tóm tắt và mộc mạc của
Chủ tịch Hồ Chí Minh là; trước hết nhằm làm cho nhân dân lao động
thoát nạnbần cùng,làm cho mọi người có công ăn việc làm, được ấm no
và sống một đời hạnh phúc. Quán triệt tư tưởng cơ bản đócủa Chủ tịch
Hồ Chí Minh, trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ
quáđộlên CNXH, Đảng ta đã khẳng định: “xã hội xã hội chủ nghĩa mà
nhân dân ta xây dựng là một xã hội:
-Do nhân dân lao động làm chủ
-Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và
chếđọ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu.
-Có nền văn hoá tiên tiến đạm đà bản sắc dân tộc
-Con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo
năng lực, hưởng theo lao động, có cuộc sống ấm no, tự do, hành phúc,
cóđiều kiện phát triển cá nhân.
-Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau
cùng tiến bộ.
-Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới
Mục tiêu của CNXH ở nước ta là: xây dựng một xã hội dân giàu,
nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh.
2.2- VẬNDỤNGQUANĐIỂMTOÀNDIỆNVÀOSỰNGHIỆPXÂYDỰNG
CNXH Ở VIỆTNAM
9
Đểđảm bảo cóđược nhận thức đúng đắn về một vấn đề, chúng ta phải
xem xét vấn đềđó theo quan điểm toàn diện. Điều này có nghĩa là phải
xem xét sự vật, hiện tượng trong mối liên hệ tác động qua lại giữa các bộ
phận, các yếu tố, các thuộc tính khác nhau của sự vật, hiện tượng cũng
như trong mối liên hệ qua lại giữa sự vật đối với các sự vật khác và trong
mối liên hệ với nhu cầu thực tiễn của con người.
Với mục đích cóđược nhận thức đúng đắn, từđóđề ra những chủ
trương, chính sách đúng nhằm góp phần hoàn thành thắng lợi sự nghiệp
cao cả là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt nam cuả nhân dân ta thì trong
quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội chúng ta phải có một cái nhìn toàn
diện đối với các nhân tố cuẩ lực lượng sản xuất cũng như các nhân tố của
quan hệ sản xuất trong mối quan hệ qua lại với nhau một cách biện
chứng, không xem nhẹ hay bỏ qua bất cứ một nhân tố nào, có như vậy các
chủ trương, chính sách đưa ra mới góp phần vào thành công của công
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
2.2.1 Đánh giá những thành tựu và những hạn chế của CNXH
trong thời gian qua
Thực tiễn cho thấy, CNXH trong quá trình hình thành và phát triển
đãđạt được những thành tựu về nhiều mặt cóý nghĩa lịch sử to lớn như:
Một là: Đã xây dựng một hệ thống giá trị riêng của mình, đã phát
triển lực lượng sản xuất, đã xoá bỏ về cơ bản chếđộ người bóc lột người,
đã thực hiện một chếđộ phúc lợi xã hội và giáo dục văn hoá quốc tế cho
toàn dân.
Hai là: Cứu loài người ra khỏi thảm hoạ phát xít, là chỗ dựa cho
phong trào hoà bình và cách mạng thế giới, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh
hạt nhân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh vì hoà bình, độc
lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
10
Bên cạnh những thành tựu đãđạt được, là những sai lầm và thiếu sót.
Đó là sự vận dụng không đúng đắn, thiếu sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin
vào thực tiễn cuộc sống, cũng như việc chậm tổng kết những bài học từ
thực tiễn xây dựng CNXH để bổ sung phát triển đường lối, chính sách
phát triển lý luận; Như vội vã xó bỏ mọi thành phần kinh tế hàng hoá,
thực hiện công nghiệp hoá mà không tính đến hiệu quả của các công trình
được xây dựng, coi nhẹ hoặc phủ nhận cuọc đấu tranh giai cấp, thiết
chếmột nền dân chủ nặng về hình thức, chưa đảm bảo nhân dân lao động
thực sự làm chủ mọi mặt của đời sống xã hội; thực hiện chính sách bao
cấp tràn lan, chậm trễ trong cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại;
coi nhẹ công tác xây dựng đảng vàđấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội.v..v..
Những khuyết tật mang tính giáo điều, chủ quan duy ý chí, quan liêu
xa rời quần chúng nói trên đã làm cho tính ưu việt của CNXH lâm vào
khủng hoảng toàn diện.
Nguyên nhân của những khuyết tật trên bao gồm nhiều nguyên nhân
mà một trong những nguyên nhân chính là xa rời hệ tư tưởng của chủ
nghĩa Mác-Lênin, vận dụng không đúng đắn sáng tạo chủ nghĩa Mác-
Lênin, trong đó có nguyên lý về mối liên hệ phổ biến, quan điểm toàn
diện trong chủ nghĩa Mác-Lênin. Không xem xét sự việc trong mối liên
hệ với sự việc khác, quá nhấn mạnh coi trong nhiệm vụ này mà xa rời
hoặc thậm chí là phủ nhận mục tiêu khác.v.v..
2.2.2 Vận dụng quan điểm toàn diện vào sự nghiệp xây dựng
CNXH ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
Đi lên CNXH là con đường tất yếu của nước ta. Chúng ta phê phán
những khuyết tật, sai lầm trong quá trình xây dựng CNXH nhưng không
quan niệm những lệch lạc đó là khuyết tật của bản thân chếđộ, coi khuyết
điểm là tất cả, phủđịnh thành tựu, từđó dao động về mục tiêu và con
đường đi lên CNXH. Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu CNXH, mà
11
là làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có kết quả bằng những quan niệm
đúng đắn về CNXH, bằng những hình thức, bước đi và biện pháp thích
hợp.
Điều cốt yếu để công cuộc đổi mới giữđược định hướng CNXH vàđi
đến thành cônglà trong quá trình đổi mới, Đảng phải kiên trì vận dụng
sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin. đảng phải tựđổi mới và chỉnh đốn, không
ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mình.
Đổi mới toàn diện, đồng bộ và triệt để nhưng phải có bước đi, hình
thức và cách làm thích hợp. Thực tiễn cho thấy đổi mới là cuộc cách
mạng sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trên từng lĩnh
vực, nội dung của đổi mới cũng bao gồm nhiều mặt; từđổi mới quan niệm
đến đổi mới cơ chế, chính sách, tổ chức cán bộ, phong cách và lề lối làm
việc. Nếu chỉđổi mới một lĩnh vực hoặc một khâu nào đó thì công cuộc
đổi mới không thểđạt kết quả mong muốn. Đồng thời trong mỗi bước
đilại phải xác định đúng khâu then chốt để tập trung sức giải quyết làm cơ
sởđổi mới các khâu khác và lĩnh vực khác.
Về quan hệđổi mới kinh tế vàđổi mới chính trị. Kinh tế và chính trị là
hai mặ cốt lõi của mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng
tầng. Trong mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị thì kinh tế giữ vai trò
quyết định chính trị, vì.
Kinh tế là nội dung vật chất của chính trị, còn chính trị là biểu hiện
tập trung của kinh tế.
Cơ sở kinh tế với tính cách là kết cấu hiện thực sản sinh ra hệ thống
chính trị tương ứng với quy định hệ thống đó. Nói cách khác, tính chất xã
hội, giai cấp của chính trị bao giờ cũng phản ánh tính chất xã hội và gia
cấp của cơ sở hạ tầng. Từđó dẫn đến ự biến đổi căn bản của kinh tế lẫn
chính trị.
12