Phương hướng và giải pháp phát triển kinh doanh của tổng công ty

  • 55 trang
  • file .doc
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU.........................................................................................1
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TỔNG CÔNG TY
THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ (PVEP)................................3
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty Thăm dò
Khai thác dầu khí Việt Nam.......................................................................3
1.1.1. Quá trình hình thành của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu
khí Việt Nam.............................................................................................3
1.1.2. Quá trình phát triển của Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu
khí..............................................................................................................5
1.2. Mô hình tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy quản trị.....................6
1.2.1. Sơ đồ bộ máy Tổng Công ty Thăm dò Khai Thác Dầu khí............6
1.2.2. Chức năng và mối quan hệ của các phòng ban...............................7
1.2.3. Ban lãnh đạo của Tổng Công ty......................................................8
1.2.3.1. Hội đồng thành viên...............................................................8
1.2.3.2. Ban Tổng Giám đốc................................................................9
1.2.3.3. Nhiệm vụ của Tổng Giám đốc và các Hội đồng thành viên.. .9
1.2.4. Nhiệm vụ chung của các phòng....................................................11
1.2.5. Nhiệm vụ riêng của từng phòng....................................................12
1.2.6. Quan hệ giữa các phòng, ban........................................................15
1.3. Những đặc điểm kinh tế-kỹ thuật chủ yếu của công ty...................16
1.3.1. Điều kiện địa lý kinh tế.................................................................16
1.3.2. Đăc điểm về lao động....................................................................17
1.3.2.1. Đặc điểm của đội ngũ lao động hiện tại..............................17
1.3.2.2. Chế độ và chính sách lao động của PVEP...........................18
1.3.2.3. Cơ cấu lao động của công ty trong những năm qua............19
1.3.3. Đặc điểm về lĩnh vực hoạt động....................................................20
1.3.3.1. Thăm dò khai thác dầu khí trong nước.................................21
SV: Lương Thị Vân Lớp: QTKD Quốc tế 47A
1.3.3.2. Thăm dò, khai thác dầu khí ngoài nước...............................21
1.3.3.3. Một số hoạt động đầu tư khác..............................................21
1.3.4. Đặc điểm về khu vực hoạt động....................................................24
1.3.5. Đăc điểm về nguồn vốn.................................................................26
CHƯƠNG II: CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH
DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY.................................................28
2.1. Lĩnh vực hoạt động............................................................................28
2.1.1. Thăm dò khai thác dầu khí trong nước..........................................28
2.1.2. Thăm dò, khai thác dầu khí ngoài nước........................................28
2.2. Đăc điểm lợi thế của dầu thô Việt Nam............................................28
2.3. Đặc điểm thị trường xuất khẩu dầu thô của Việt Nam...................30
2.4. Các đối thủ cạnh tranh trên thị trường............................................31
2.5. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của PVEP........................................34
2.6. Đánh giá chung...................................................................................39
2.6.1. Những thuận lợi.............................................................................39
2.6.2. Những khó khăn còn tồn tại và nguyên nhân................................40
CHƯƠNG III: NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP
PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY.....43
3.1. Phương hướng phát triển công ty đến năm 2025............................43
3.2. Các giải pháp phát triển họat động của Tông Công ty...................44
3.2.1. Nghiên cứu mở rộng thị trường và khách hàng............................44
3.2.2. Tăng cường công tác thăm dò khai thác:......................................45
3.2.3. Đào tạo nguồn nhân lực................................................................46
3.2.4. Tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ 46
3.2.5. Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật..............................................48
3.2.6. Tìm vốn và sử dụng vốn có hiệu quả...........................................49
KẾT LUẬN CHUNG............................................................................51
SV: Lương Thị Vân Lớp: QTKD Quốc tế 47A
DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH
Hình 1:Sơ đồ cơ cấu tổ chức của PVEP........................................................8
Bảng 1: Cơ cấu lao động trực tiếp, gián tiếp của PVEP qua các năm......19
Bảng 2: Cơ cấu sản lượng quy dầu khai thác của PVEP qua các năm....25
Bảng 3: Cơ cấu nguồn vốn của PVEP qua các năm...................................26
Bảng 4: Thành phần hoá lý cơ bản của dầu mỏ Việt Nam........................29
Bảng 5: Cơ cấu thị trường dầu thô của Tổng Công ty...............................30
Bảng 6: Sản lượng khai thác dầu trên thế giới...........................................32
Bảng 7: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2006.....................................34
Bảng 8: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007.....................................35
Bảng 9: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008.....................................37
SV: Lương Thị Vân Lớp: QTKD Quốc tế 47A
LỜI NÓI ĐẦU
Trong vài thập kỷ qua, dầu khí là một trong những vấn đề được quan
tâm nhất trong trong nền kinh tế thế giới. Có thể nói chưa có một khoáng sản
nào mà phạm vi sử dụng đa dạng và phổ biến như dầu khí. Với sự tiến bộ của
khoa học-công nghệ như vũ bão, chưa có thể tính hết được sự đóng góp của
dầu khí với đời sống con người.
Nhu cầu về dầu khí trên thế giới ngày càng tăng, do sự khan hiếm và
phân bố không đồng đều (Trung Cận Đông khu vực tập trung nhiều dầu mỏ
và khí thiên nhiên nhất trên thế giới lại bất ổn về tình hình chính trị) mà vấn
đề an ninh năng lượng đã trở thành mối quan tâm lớn của mỗi quốc gia.
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt nam đã thực hiện theo tư tưởng chỉ
đạo của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất
nước là phát huy nội lực tìm kiếm và sử dụng có hiệu quả nguồn nhiên liệu có
sẵn trong nước cũng như để đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững nguyên tắc
độc lập, tự chủ, đa phương đa dạng trong hợp tác quốc tế làm cơ sở cho sự
phát triển kinh tế của các ngành kinh tế khác.
Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí Việt Nam trực thuộc Tập
đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức điều hành và triển khai các dự án
tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí trong nước và nước ngoài, tham gia như
một bên nhà thầu cùng các đối tác triển khai các hợp đồng phân chia sản
phẩm, các hợp đồng hợp tác kinh doanh, các hợp đồng liên doanh và liên
doanh điều hành chung, tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh dịch vụ
hỗ trợ chuyên ngành liên quan, sản xuất kinh doanh các nguồn tài nguyên
khác và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tập đoàn phân công.
SV: Lương Thị Vân 1 Lớp: QTKD Quốc tế 47A
Sau một thời gian thực tập nghiệp vụ kinh tế tại Tổng Công ty Thăm dò
Khai thác dầu khí nhằm:
- Làm quen với công tác sản xuất kinh doanh, nắm được quy trình sản
xuất các loại công tác chủ yếu trong doanh nghiệp dầu khí.
- Nắm được tình hình tổ chức quản lý – tổ chức sản xuất, tổ chức lao
động, tổ chức tiền lương, việc thực hiện kế hoạch sản xuất – kỹ thuật – tài
chính của doanh nghịêp.
- Thu thập số liệu cần thiết số liệu cần thiết em đã viết báo cáo kết quả
thưc tập tổng hợp về công ty. Báo cáo gồm 3 chương:
- Chương 1: Giới thiệu khái quát về Tổng Công ty
- Chương 2: Các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
- Chương 3 : Phương hướng và giải pháp phát triển kinh doanh
của Tổng công ty
Trong quá trình thực tập chân thành cảm ơn PGS. TS Nguyễn Thị
Hường và CBCNV Tổng Công ty đã hướng dẫn và tạo điều kiện giúp đỡ em
tìm hiểu nhưng thông tin cần thiết trong đợt thực tập này.
SV: Lương Thị Vân 2 Lớp: QTKD Quốc tế 47A
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TỔNG CÔNG TY
THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ (PVEP)
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty Thăm dò Khai
thác dầu khí Việt Nam
1.1.1. Quá trình hình thành của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí
Việt Nam
Trụ sở chính: 18 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
Tel: +84 4 3 772 6001
Fax: +84 4 3 772 6027
Email: [email protected]
Website: www.pvep.com.vn
Nhiệm vụ
 Triển khai với quy mô và nhịp độ đầu tư lớn hơn trong hoạt động
thăm dò khai thác dầu khí trên địa bàn cả nước, đồng thời tích cực mở rộng
địa bàn và đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài.
 Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn và quản lý đạt tầm
quốc tế.
 Phát triển kinh doanh song trùng với bảo vệ môi trường
Chiến lược
Xây dựng Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí trở thành Tổng
Công ty với nguồn lực mạnh, điều hành tham gia ở nhiều dự án, có khả năng
cạnh tranh với các Công ty Dầu khí trong khu vực, có uy tín hợp tác kinh
doanh quốc tế nhằm phát triển không ngừng nguồn vốn và lợi nhuận, tăng
SV: Lương Thị Vân 3 Lớp: QTKD Quốc tế 47A
cường nguồn thu cho Nhà nước và Tập đoàn Dầu khí, góp phần đảm bảo an
ninh năng lượng cho sự phát triển của Nhà nước.
Thực hiện chính sách mở cửa của Đảng và Chính phủ nhằm thu hút các
Công ty Dầu khí quốc tế đầu tư tìm kiếm thăm dò dầu khí tại Việt Nam, ngay
từ năm 1987, Tổng cục Dầu khí (sau là Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam và
nay là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam) đã ra quyết định thành lập Công
ty PV-II. Ngày 17/11/1988 Tổng cục Dầu khí đã ra Quyết định số 1195/TC-
DK thành lập Công ty Petrovietnam I (PV-I), là tiền thân của Công ty Thăm
dò-Khai thác Dầu khí (PVEP) và Công ty Đầu tư-Phát triển Dầu khí (PIDC)
với nhiệm vụ giám sát các hợp đồng thăm dò, tìm kiếm dầu khí triển khai tại
thềm lục địa phía Bắc (PV I) và phía Nam Việt Nam (PV II). Trong giai đoạn
1990-1992, số lượng các hợp đồng chia sản phẩm (PSC) được ký kết tăng cao
(thời điểm cao nhất tới gần 40 hợp đồng), quy mô và phạm vi hợp đồng có
nhiều thay đổi. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát các hợp đồng
PSC cũng như công tác thăm dò và khai thác dầu khí, Tổng Công ty Dầu khí
Việt Nam quyết định đổi tên Công ty PV-I thành Công ty Giám sát các hợp
đồng chia sản phẩm (PVSC) và công ty PV-II thành Công ty Thăm dò Khai
thác Dầu khí (PVEP).
Với mục tiêu đầu tư tìm kiếm, thăm dò, khai thác ra nước ngoài, ngày
14/12/2000 Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam đã có Quyết định số 2171/QĐ -
HĐQT thành lập Công ty Đầu tư-Phát triển Dầu khí (PIDC) trên cơ sở tổ
chức lại Công ty PVSC. Sự ra đời của Công ty Đầu tư – Phát triển Dầu khí
(PIDC) đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử phát triển Tổng công ty Thăm
dò Khai thác Dầu khí ngày nay với việc PIDC tăng cường đầu tư ở trong nước
và bắt đầu triển khai đầu tư vào thăm dò khai thác dầu khí ở nước ngoài với
các dự án đầu tiên được kí kết ở Iraq, Algeria, Malaisia, Indonesia.
SV: Lương Thị Vân 4 Lớp: QTKD Quốc tế 47A
Ngày 04/05/2007, Tập doàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã ra Quyết
định số 1311/QĐ - DKVN thành lập Công ty mẹ-Tổng Công ty Thăm dò
Khai thác Dầu khí trên cơ sở tổ chức lại hai công ty PVEP và PIDC. Tổng
Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công
ty con, trong đó Công ty mẹ-Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí là
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên do Tập đoàn Dầu khí
Quốc gia Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ. Việc thành lập Tổng Công ty
Thăm dò Khai thác Dầu khí nhằm thống nhất hoạt động sản xuất kinh doanh
trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí ở Việt Nam và ở nươc ngoài.
1.1.2. Quá trình phát triển của Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu
khí.
Sự ra đời của Công ty Đầu tư – Phát triển Dầu khí (PIDC) vào năm
2000 đã đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử phát triển Tổng công ty Thăm
dò Khai thác Dầu khí ngày nay với việc PIDC tăng cường đầu tư ở trong nước
và bắt đầu triển khai đầu tư vào thăm dò khai thác dầu khí ở nước ngoài với
các dự án đầu tiên được kí kết ở Iraq, Algeria, Malaisia, Indonesia. Trong
cùng thời gian này, Công ty thăm dò và khai thác dầu khí đã tăng cường sự
tham gia góp vốn vào các dự án, bắt đầu triển khai điều hành các dự án quan
trọng trong khi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động dầu khí của các
nhà thầu trong các hợp đồng dầu khí.
Việc thành lập Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí là một
bước phát triển quan trọng của ngành dầu khí nhằm thống nhất hoạt động sản
xuất kinh doanh trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí ở Việt Nam và
nước ngoài.
SV: Lương Thị Vân 5 Lớp: QTKD Quốc tế 47A
Hiện nay PVEP đang giám sát, quản lý, tham gia góp vốn 42 đề án
thuộc phạm vi các hợp đồng PSC, JOC, BC, đề án khai thac dầu khí tự lực
cũng như các nhiệm vụ tìm kiếm thăm dò khác theo phân công của Tập đoàn.
PVEP đang tham gia và là nhà điều hành trong 10 đề án khai thác với 8
đề án cùng với các nhà thầu dầu khí nước ngoài hay công ty liên doanh điều
hành chung với phần tham gia góp vốn của PVEP từ 12,5-50%. Hai đề án còn
lại Đại Hùng và Tiền Hải với phần vốn góp của PVEP là 100%.
Tổng Công ty PVEP cũng đang hết sức tích cực trong việc tìm kiếm
các cơ hội thăm dò và khai thác dầu khí ở nước ngoài. Hiện nay có 11 đề án
đang hoạt động ở nước ngoài cũng như hàng loạt các dự án khác đang trong
quá trình triển khai tích cực.
1.2. Mô hình tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy quản trị.
1.2.1. Sơ đồ bộ máy Tổng Công ty Thăm dò Khai Thác Dầu khí
-Về cơ cấu tổ chức theo không gian Tổng công ty(hình 1 trang 4) bao
gồm các cơ quan sau:
+ Trụ sở chính được đặt tại tòa nhà của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại
số 18 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
+ Hai chi nhánh đóng tại thành phố Hồ Chí Minh và Venezuela.
+ Hai công ty.
+ 10 liên doanh điều hành chung như: Cửu Long JOC, Hoàng Long
JOC,….
- Về cơ cấu bộ máy quản trị. Tổng Công ty là một doanh nghiệp lớn
nên bộ máy quản trị bao gổm 3 cấp quản trị trong đó: cấp quản trị cao nhất là
Hội đồng thành viên và Ban giám đốc. Các nhà quản trị cấp trung là lãnh đạo
SV: Lương Thị Vân 6 Lớp: QTKD Quốc tế 47A
của các chi nhánh và các công ty con . Sau cùng là các bộ phận chức năng của
các công ty con.
- Nguyên tắc hoạt động của bộ máy điều hành quản lý:
+ Tổng Công ty Thăm dò Khai thácĐầu khí Việt Nam chịu sự quản lý
của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, thực hiện theo chế độ thủ trưởng, thực hiện
theo chế độ dân chủ.
+ Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam có trách nhiệm
giữ gìn tài sản, thường xuyên nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, điều kiện kinh
doanh, điều kiện làm việc của công nhân.
1.2.2. Chức năng và mối quan hệ của các phòng ban.
Bộ máy quản lý và điều hành của PVEP được tổ chức theo cơ cấu trực
tuyến chức năng.
Cơ cấu tổ chức hiện tại của công ty bao gồm:
 Hội đồng thành viên
 Ban giám đốc
 18 phòng ban chức năng
 Hai chi nhánh đóng tại thành phố Hồ Chí Minh và Venezuela.
 10 công ty.
 10 liên doanh điều hành chung như: Cửu Long JOC, Hoàng Long
JOC,….
SV: Lương Thị Vân 7 Lớp: QTKD Quốc tế 47A
Hình 1:Sơ đồ cơ cấu tổ chức của PVEP
(Nguồn: www.pvep.com.vn)
1.2.3. Ban lãnh đạo của Tổng Công ty.
1.2.3.1. Hội đồng thành viên.
1.Ông Trần Đức Chính: Chủ tịch
2.Ông Nhuyễn Quốc Thập: Thành viên
3.Ông Phan Khánh Hà: Thành viên chuyên trách
4.Ông Hoàng Ngọc Đang: Thành viên
5.Ông Phan Ngọc Trung: Thành viên
SV: Lương Thị Vân 8 Lớp: QTKD Quốc tế 47A
1.2.3.2. Ban Tổng Giám đốc.
1.Ông Nguyễn Quốc Thập: Tổng Giám đốc
2.Ông Lê Thuận Khương : Phó Tổng Giám đốc
3.Bà Phan Thúy Lan: Phó Tổng Giám đốc
4.Ông Nguyễn Văn Quế: Phó Tổng Giám đốc
5.Ông Trương Hồng Sơn: Phó Tổng Giám đốc
6.Ông Nguyễn Xuân Cường: Phó Tổng Giám đốc
7.Ông Nguyễn Thanh Trì: Phó Tổng Giám đốc
8.Bà Vũ Thị Ngọc Lan: Phó Tổng Giám đốc
1.2.3.3. Nhiệm vụ của Tổng Giám đốc và các Hội đồng thành viên.
 Tổng Giám đốc có những nhiệm vụ sau:
+ Chịu trách nhiệm về các mặt hoạt động của công ty trước hội đồng
thành viên và pháp luật hiện hành.
+ Là người quyết định các chủ trương, chính sách, mục tiêu chiến lược
của công ty.
+ Phê duyệt tất cả các quy định áp dụng trong nội bộ công ty.
+ Giám sát và kiểm tra tất cả các hoạt động của công ty như các hoạt
động thăm dò, khai thác và đầu tư.
+ Đề xuất các chiến lược kinh doanh, đầu tư cho Hội đồng thành viên.
+ Phát triển thị trường trong khu vực và trên thế giới.
+ Trực tiếp kí các Hợp đồng Dầu khí.
+ Quyết định ngân sách hoạt động cho các dơn vị và các phòng ban cụ
thể trong công ty theo kế hoạch phát triển do Hội đồng thành viên phê duyệt.
+ Quyết định các chỉ tiêu về tài chính.
SV: Lương Thị Vân 9 Lớp: QTKD Quốc tế 47A
+ Giám sát toàn bộ hệ thống hoạt động trong công ty.
 Hội đồng thành viên có những nhiệm vụ sau:
+ Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách
hàng năm.
+ Quyết định cơ cấu tổ chức của công ty.
+ Bổ nhiệm và bãi miễn các cán bộ quản lí công ty theo đề nghị của
Tổng Giám đốc và mức lương của họ.
+ Giải quyết các khiếu nại của công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc
cũng như quyết định lựa chon đại diện của Công ty để giảI quyết các vấn đề
liên quan tới thư tục pháp lí chống lại cán bộ quản lí đó.
+ Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng giám đốc hay cán bộ quản lí
hoặc người đại diện của Tổng công ty khi Hội đồng thành viên cho rằng đó là
ví lợi ích tối cao của Công ty. Việc bãi nhiệm nói trên không được trái với các
quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm.
+ Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty.
+ Quyết định thành lập chi nhánh hay các văn phòng đại diện của Công
ty.
+ Thành lập các Công ty con của công ty.
+ Hội đồng thành viên tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện sửa
đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của công ty.
+ Quyết định các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh
và ngân sách vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng
năm.
SV: Lương Thị Vân 10 Lớp: QTKD Quốc tế 47A
1.2.4. Nhiệm vụ chung của các phòng
- Các phòng có chức năng chung là tham mưu, giúp việc cho Ban Tổng
giám đốc và Hội đồng thành viên Tổng Công ty trong công tác quản lý và
điều hành hoạt động của Tổng Công ty, theo lĩnh vực hoạt động của phòng;
- Chủ trì xử lý và giải quyết các công việc liên quan trực tiếp đến chức
năng và nhiệm vụ cụ thể của phòng theo quy định;
- Đầu mốí giải quyết các công việc liên quan đến chức năng và nhiệm
vụ của phòng mà có sự tham gia của các phòng, đơn vị khác;
- Tham gia, phối hợp giải quyết các công việc của các phòng, đơn vị
khác có liên quan đến chức năng và nhiệm vụ cụ thể của phòng mình, theo sự
chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng Công ty hoặc khi được các phòng khác đề nghị;
- Hỗ trợ triển khai và giám sát việc thực hiện, điều hành các dự án của
các Công ty con, đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc của Tổng công ty;
- Xây dựng quy định, quy trình làm việc của phòng đảm bảo thống nhất
và phù hợp với quy định và hoạt động chung của Tổng Công ty, tham gia xây
dựng các quy chế, chính sách, quy định nội bộ của Tổng Công ty liên quan
đến lĩnh vực hoạt động của phòng;
- Xây dựng và đề xuất cơ cấu tổ chức, định biên lao động của phòng,
xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tổ chức hoạt động phòng theo cơ cấu đã được
phê duyệt và bố trí nhân lực theo đúng chức danh quy định;
- Tham gia xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch ngắn hạn, trung
hạn và dài hạn của Tổng Công ty;
- Trực tiếp quản lý lao động, giờ công lao động, đề xuất chế độ lương,
thưởng, thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ công nhân viên phòng
mình;
SV: Lương Thị Vân 11 Lớp: QTKD Quốc tế 47A
- Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong mỗi phòng, xây dựng tập
thể phòng gắn bó, đoàn kết, đánh giá công bằng, phát huy năng lực làm việc
của nhân viên;
- Báo cáo hoạt động của phòng theo định kỳ tuần, tháng, quý, năm và
báo cáo đột xuất theo yêu câu của Lãnh đạo Tổng Công ty, báo cáo tổng kết
công tác hàng năm trên các lĩnh vực hoạt động của phòng;
1.2.5. Nhiệm vụ riêng của từng phòng.
.Văn phòng
Tham mưu, giúp việc Tổng giám đốc quản lý điều hành và triển khai
công tác văn thư, hành chính và quản trị trong và ngoài nước của Tổng Công
ty.
Phòng quản lý Dự án trong nước.
Tham mưu, gíup việc Tổng giám đốc quản lý việc đầu tư của Tổng
Công ty trong các HĐDK mà Tổng Công ty là một bên ký kết để tiến hành các
hoạt động tìm kiễm thăm dò và khai thác dầu khí ở trong nước.
Phòng Quản lý dự án nước ngoài.
Tham mưu, giúp việc Tổng giám đốc quản lý việc đầu tư của Tổng
Công ty trong các HĐDK mà Tổng Công ty là một bên ký kết để tiến hành các
hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí ở nước ngoài.
Phòng Kế hoạch - Đầu tư.
Tham mưu giúp việc Tổng giám đốc quản lý, điều hành và triển khai
công tác chiến lược, kế hoạch và đầu tư của Tổng Công ty.
Phòng dự án mới
Tham mưu, giúp việc Tổng Giám đốc quản lý điều hành và triển khai
công tác tìm kiếm thăm dò và lựa chon các dự án dầu khí mới.
SV: Lương Thị Vân 12 Lớp: QTKD Quốc tế 47A
Phòng Tài chính - Kế toán và Kiểm toán.
Tham mưu giúp việc Tổng giám đốc quản lý, điều hành và thực hiện
công tác tài chính, kế toán, vốn và tài sản của Tổng Công ty, kiểm toán các dự
án của Tổng Công ty trong các HĐDK và các đơn vị của Tổng Công ty.
Phòng Tổ chức-Nhân sự và Đào tạo.
Tham mưu giúp việc Tổng giám đốc quản lý điều hành công tác tổ
chức, cán bộ, lao động, tiền lương, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, thi
đua khen thưởng, kỷ luật của Tổng Công ty, cung ứng lao động cho các đối
tác, các nhà thầu dầu khí.
Phòng Luật.
Tham mưu, giúp việc Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác pháp
lý, tư vấn về mặt pháp lý trong toàn Tổng Công ty.
Phòng Quan hệ đối ngoại.
Tham mưu, giúp việc Tổng giám đốc quản lý, điều hành và triển khai
công tác đối ngoại của Tổng Công ty ở cả trong nước và nước ngoài.
Phòng Công nghệ thông tin và Lưu trữ
Tham mưu, giúp Tổng giám đốc quản lý, điều hành và triển khai các
hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ thông tin (CNTT), viễn thông và công tác
lưu trữ, thư viện của Tổng Công ty.
Phòng Thương mại và Đấu thầu
Tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc quản lý, điều hành và triển
khai công tác thương mại và các hoạt động đấu thầu của Tổng Công ty và các
đơn vị trong Tổng Công ty.
SV: Lương Thị Vân 13 Lớp: QTKD Quốc tế 47A
Phòng Sức khoẻ - An toàn và Môi trường
Tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc quản lý, điều hành và triển
khai công tác Sức khoẻ - An toàn và Môi trường (SKATMT) trong toàn bộ
các hoạt động của Tổng Công ty và các đơn vị trong Tổng Công ty.
Phòng Tìm Kiếm Thăm Dò trong nước
Tham mưu giúp việc cho Tổng giám đốc quản lý điều hành và triển
khai các hoạt động timg kiếm thăm dò dầu khí ở trong nước.
Phòng Tìm Kiếm Thăm dò ở nước ngoài
Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc quản lý, điều hành và triển
khai các hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí ở nước ngoài.
Phòng Công nghệ Mỏ
Tham mưu , giúp việc cho Tổng Giám đốc, quản lý, điều hành và triển
khai các hoạt động công nghệ mỏ phục vụ công tác thăm dò, thẩm lượng, phát
triển và khai thác mỏ của Tổng Công ty;
Phòng Phát triển và Khai thác
Tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc quản lý, điều hành và triển
khai các hoạt động phát trỉên và khai thác mỏ của Tổng Công ty;
Phòng Khoan
Tham mưu, giúp việc Tổng Giám đốc quản lý, điều hành và triển khai
các nhiệm vụ kỹ thuật và công nghệ khoan và tổ chức giám sát/thi công các
hoạt động khoan thăm dò, phát triển và khai thấc các dự án của Tổng Công ty
trong và ngoài nước.
Phòng Hỗ trợ sản xuất
Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc quản lý, điều hành và triển
khai công tác hỗ trợ sản xuất Tổng Công ty;
SV: Lương Thị Vân 14 Lớp: QTKD Quốc tế 47A
Các ban Dự án của Tổng Công ty
Các ban Dự án của Tổng Công ty hoạt động theo chức năng và nhiệm
vụ quy định trong “ Quy chế Tổ chức và Hoạt động” của Ban Dự án, ban hành
theo quyết định của Tổng giám đốc;
Các Chi nhánh của Tổng Công ty
Các Chi nhánh của Tổng Công ty hoạt động tuân thủ “Điều lệ Tổ chức
và hoạt động ” của Chi nhánh và theo chức năng, nhiệm vụ quy định trong “
quy chế Tổ chức và Hoạt động của bộ máy quản lý, điều hành Chi nhánh ”,
ban hành theo quyết định của Tổng giám đốc.
Các văn phòng đại diện của Tổng Công ty
Giúp việc cho Tổng Giám đốc thực hiện các hoạt động của Tổng Công
ty tại các địa phương nơi đặt trụ sở VPĐD;
1.2.6. Quan hệ giữa các phòng, ban
* Quan hệ giữa các phòng là hợp tác cùng giải quyết nhiệm vụ chung
của Công ty;
* Các phòng chủ động, trực tiếp trao đổi và đề xuất với các phòng liên
quan để cùng giải quyết công việc; khi được hỏi ý kiến hoặc được yêu cầu
tham gia, hỗ trợ, các phòng có trách nhiệm tham gia theo chức năng, nhiệm vụ
của phòng mình;
* Phòng chủ trì lựa chọn gửi các tài liệu liên quan đến các phòng tham
gia; đôn đốc phòng tham gia thực hiện đúng thời hạn và báo cáo Lãnh đạo
Tổng Công tynhững trường hợp thực hiện không đúng hạn; tập hợp kết quả và
đề xuất, trình Lãnh đạo Tổng Công ty xem xét, quyết định;
* Phòng tham gia có trách nhiệm tham gia đúng nội dung, đảm bảo thời
hạn do phòng chủ trì đề nghị và chịu trách nhiệm về phần tham gia của mình;
SV: Lương Thị Vân 15 Lớp: QTKD Quốc tế 47A
* Nếu phòng ban tham gia có ý kiến khác với đề xuất của phòng chủ trì
thì phòng chủ trì có trách nhiệm trao đổi để làm rõ trước khi đưa ra kết luận
cuối cùng. Nếu có ý kiến khác nhau thì phòng chủ trì có trách nhiệm báo cáo
trực tiếp Lãnh đạo Tổng Công ty để xin ý kiến chỉ đạo;
* Lãnh đạo phòng được yêu cầu các phòng khác hoặc các đơn vị trong
Tổng Công ty cung cấp đầy dủ và kịp thời những thông tin cần thiết liên quan
đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng mình;
* Lãnh đạo phòng được ký các thông báo nội bộ để đôn đốc, kiểm tra,
hướng dẫn nghiệp vụ các phòng khác phù hợp với phạm vi chức năng, nhiệm
vụ của phòng mình;
* Trong quá trình thực hiện công việc, nếu có vướng mắc trong phối
hợp giải quyết công việc, các phòng co trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến Lãnh
đạo Tổng Công ty để có biện pháp giải quyết kịp thời.
1.3. Những đặc điểm kinh tế-kỹ thuật chủ yếu của công ty.
1.3.1. Điều kiện địa lý kinh tế
Tổng Công ty thăm dò Khai Thác Dầu khí (PVEP) có trụ sở chính tại
Tầng 6,7 và 9, trung tâm Thương mại Dầu khí, 18 Láng Hạ - Ba Đình - Hà
Nộ - Việt Nam. Ngoài ra Công ty PVEP còn có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh và
một văn phòng đại diện tại Vũng Tàu. Đây là một vị trí rất thuận lợi cho việc
phát triển của công ty. Vì Hà Nội là trung tâm văn hóa-kinh tế xã hội của cả
nước, nằm trong vùng tam giác kinh tế Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh, là
một trong nhưng vùng tập trung đầu tư của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài
nước. Hà Nội là nơi có mạng lưới giao thông lớn, là nơi giao thông với nhiều
vùng kinh tế phát triển như Vĩnh Phúc, Hải Dương, Quảng Ninh….Nói chung
đây là khu vực có nhiều thuận lợi cho việc liên lac, kinh doanh và giao dịch
với các đối tác.
SV: Lương Thị Vân 16 Lớp: QTKD Quốc tế 47A
1.3.2. Đăc điểm về lao động
1.3.2.1. Đặc điểm của đội ngũ lao động hiện tại.
Với nhiệm vụ tiến hành các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, thẩm lượng,
phát triển và khai thác dầu khí ở trong và ngoài nước, địa bàn hoạt động của
PVEP trảI rộng trong cả nước và trên thế giới với nhiều loại hình tổ chức và
lao động.
Tính đến hết năm 2008, PVEP đã có một lực lượng lao động hơn 1.700
người, làm việc trong 42 dự án trong và ngoài nước, gồm các đội ngũ sau:
+ Đội ngũ lao động làm việc trong Bộ máy điều hành công ty,
hưởng các khoản lương thưởng, phụ cấp, phúc lợi theo các chính sách, chế độ,
quy chế áp dụng cho Bộ máy điều hành Tổng công ty do Hội đồng thành viên
PVEP ban hành.
+ Đội ngũ lao động làm việc trong các Dự án Dầu khí ở nước
ngoài và các chi nhánh ở nước ngoài của Tổng công ty hưởng các khoản
lương, thưởng, phụ cấp,phúc lợi theo chính sách nhân viên làm việc cho các
dự án dầu khí ở nước ngoài do Tập đoàn dầu khí Việt Nam ban hành.
+ Đội ngũ lao động biệt phái làm việc cho các liên doanh điều
hành ở trong nước hưởng các khoản lương, thưởng, phụ cấp, phúc lợi theo
chính sách nhân viên biệt phái ;àm việc cho các liên doanh diều hành ở trong
nước do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành.
+ Đội ngũ lao động làm việc trong các công ty TNHH 1 Thành
viên ở trong nước hưởng các khoản lương, thưởng , phụ cấp, phúc lợi theo các
chính sách, chế độ, quy chế của từng đơn vị theo sự phê duyệt của PVEP.
+ Đội ngũ lao động ký hợp đồng trực tiếp với các Đơn vị thành
viên của PVEP (các liên doanh, các Công ty con trong và ngoài nước) hưởng
các khoản lương, thưởng , phụ cấp, phúc lợi theo các chính sách, chế độ, quy
chế của từng đơn vị.
SV: Lương Thị Vân 17 Lớp: QTKD Quốc tế 47A