Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế ở việt nam

  • 61 trang
  • file .pdf
LUẬN VĂN:
Phương hướng và giải pháp chủ
yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư
trực tiếp nước ngoài theo vùng
kinh tế ở Việt Nam
Lời nói đầu
Nền kinh tế thế giới đang vận động phát triển không ngừng đòi hỏi từng quốc
gia phải từng bước hội nhập vào nền kinh tế thế giới, để giảm khoảng cách của sự
nghèo nàn với các nước tư bản phát triển. Đặc biệt trong những năm gần đây khu
vực Châu á - Thái Bình Dương là khu vực kinh tế có thể nói là năng động nhất trên
thế giới. Việt Nam là một quốc gia nằm trong khu vực này và cũng chịu ảnh hưởng
của quy luật phát phát triển.
Trong mỗi một quốc gia thì vốn là không thể thiếu được, nó thúc đẩy nền kinh
tế của quốc gia đó phát triển. Đối với các nước phát triển thì có lượng vốn vô cùng
lớn và rất muốn đầu tư ra nước ngoài bằng cách có thể là đầu tư trực tiếp và gián
tiếp. Còn đối với các nước đang phát triển và các nước kém phát triển là điêù kiện vô
cùng thuận lợi để thu hút vốn đầu tư trong đó có Việt Nam. Đầu tư là động lực quan
trọng để tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội. Trong đó vốn đầu tư trực tiếp có
tầm quan trọng đặc biệt, bởi muốn công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước cần có
giải pháp để thu hút vốn.
Thấy rõ tầm quan trọng của vấn đề này, Đảng và nhà nước ta đã ban hành
luật đầu tư nước ngoài vào năm 1987 và qua 3 lần sửa đổi vào các năm 1990, 1992
và gần đây nhất là năm 1999. Để thực hiện ổn định kinh tế xã hội tăng GDP, tạo
công ăn việc làm cho người lao động và nhiều mục tiêu khác thì nguồn vốn trong
nườc mới chỉ đáp ứng được một nửa, cho nên cần phải huy động vốn từ nước ngoài
mà chủ yếu là vốn đầu tư trực tiếp.
Tuy nhiên từ khi ban hành và thực hiện luật đầu tư đến nay tuy không phảI là
thời gian dài song chúng ta đã thu được một số kết quả khả quan. Những kết quả ban
đầu thể hiện là kết quả đúng đắn phù hợp với việc tiếp nhận đầu tư nước ngoài. Cho
đến nay đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam vẫn còn vấn đề mới cần phải được
xem xét giải quyết. Do đó việc tìm hiểu nghiên cứu để có được sự đánh giá về những
kết quả đã đạt được tìm ra những hạn chế khắc phục nhằm tăng cường hoạt động
đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian tới là thực sự cần thiết nhất
là sau cuộc khủng hoảng tài chính Châu á, bên cạnh những mặt được còn có những
hạn chế, bất cập chưa thu hút có hiệu quả điều đó có thể thấy số vốn xin vào đầu tư
đã giảm. Trong bài viết này để có thể thấy rõ và có những phương hướng giải quyết
vấn đề này, em chọn đề tài : "Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu
hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế ở Việt Nam"
Bài viết này bao gồm ba phần :
phần I:
Tổng quan về đầu tư trực tiếp với nước ngoài (FDI).
phầnII:
Thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các vùng kinh tế
thời gian qua.
phầnIII:
Phương hướng và các giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư vào
phát triển các vùng kinh tế ở Việt Nam.
Phần I
Tổng quan về đầu tư trực tiếp nước ngoài
I. Lý luận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài
Trong xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế, hoạt động đầu tư nước ngoài nói chung
và hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài nói riêng đang diễn ra hết sức mạnh mẽ.
Nhưng đối với Việt Nam, đầu tư nước ngoài vẫn còn là một vấn đề hết sức mới mẻ .
Do vậy để có một cái nhìn tổng thể, khai thác được những mặt tích cực và hạn chế
được những mặt tiêu cực của đầu tư nước ngoài nhằm thực hiện thành công quá trình
công nghiệp hoá - hiện đại hoá (CNH-HĐH), đòi hỏi phải nghiên cứu vấn đề này một
cách thấu đáo.
1. Đầu tư và đặc điểm của đầu tư
Đầu tư là hoạt động sử dụng tiền vốn, tài nguyên trong một thời gian tương
đối dài nhằm thu được lợi nhuận hoặc lợi ích kinh tế- xã hội.
Đầu tư là hoạt động sử dụng tiền vốn, tài nguyên trong một thời gian tương
đối dài nhằm thu được lợi nhuận hoặc lợi ích kinh tế- xã hội.
Vốn đầu tư bao gồm:
- Tiền tệ các loại: nội tệ, ngoại tệ, vàng bạc, đá quý..
- Hiệnvật hữu hình: tư liệu sản xuất, tài nguyên, hàng hoá, nhà xưởng..
- Hàng hoá vô hình: Sức lao động, công nghệ, thông tin, bằng phát minh,
quyền sở hữu công nghiệp, bí quyết kỹ thuật, dịch vụ, uy tín hàng hoá...
- Các phương tiện đặc biệt khác: cổ phiếu, hối phiếu, trái phiếu, các chứng từ
có giá khác.
Đặc điểm của đầu tư:
- Tính sinh lợi: Đầu tư là hoạt động tài chính ( đó là việc sử dụng tiền vốn
nhằm mục đích thu lại một khoản tiền có giá trị lớn hơn khoản tiền đã bỏ ra ban đầu
).
- Thời gian đầu tư thường tương đối dài.
Những hoạt động kinh tế ngắn hạn trong vòng một năm thường không gọi là đầu tư.
- Đầu tư mang tính rủi ro cao: Hoạt động đầu tư là hoạt động bỏ vốn trong
hiện tại nhằm thu được lợi ích trong tương lai. Mức độ rủi ro càng cao khi nhà đầu tư
bỏ vốn ra nước ngoài.
2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment- FDI).
a. Khái niệm.
FDI đối với nước ta vẫn còn khá mới mẻ bởi hình thức này mới xuất hiện ở
Việt Nam sau thời kỳ đổi mới. Do vậy, việc đưa ra một khái niệm tổng quát về FDI
không phải là dễ. Xuất phát từ nhiều khía cạnh, góc độ, quan điểm khác nhau trên thế
giới đã có rất nhiều khái niệm khác nhau về FDI.
- Theo Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) (1977):
"Đầu tư trực tiếp ám chỉ số đầu tư được thực hiện để thu được lợi ích lâu dài
trong một hãng hoạt động ở một nền kinh tế khác với nền kinh tế của nhà đầu tư, mục
đích của nhà đầu tư là giành được tiếng nói có hiệu quả trong công việc quản lý hãng
đó".
- Theo luật Đầu tư nước ngoài của Liên Bang Nga (04/07/1991"Đầu tư trực
tiếp nước ngoài là tất cả các hình thức giá trị tài sản và những giá trị tinh thần mà nhà
đầu tư nước ngoài đầu tư vào các đối tượng sản xuất kinh doanh và các hoạt động
khác nhằm mục đích thu lợi nhuận"
- Theo Hiệp hội Luật quốc tế Henxitiky (1996 )
Đầu tư trực tiếp nước ngoài là sự di chuyển vốn từ nước của người đầu tư sang
nước của người sử dụng nhằm xây dựng ở đó những xí nghiệp kinh doanh hay dịch
vụ.
- Theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi, ban hành 12/11/1996, tại
Điều 2 Chương 1:
Đầu tư trực tiếp nước ngoài là việc nhà đầu tư nước ngoài đưa vào Việt Nam
vốn bằng tiền hoặc bất kỳ tài sản nào để tiến hành hoạt động đầu tư theo quy định của
luật này.
Như vậy, mặc dù có rất nhiều quan điểm khác nhau khi đưa ra khái niệm về
FDI, song ta có thể đưa ra một khái niệm tổng quát nhất, đó là:
Đầu tư trực tiếp nước ngoài là hình thức mà nhà đầu tư bỏ vốn để tạo lập
cơ sở sản xuất kinh doanh ở nước tiếp nhận đầu tư. Trong đó nhà đầu tư nước
ngoài có thể thiết lập quyền sở hữu từng phần hay toàn bộ vốn đầu tư và giữ
quyền quản lý, điều hành trực tiếp đối tượng mà họ bỏ vốn nhằm mục đích thu
được lợi nhuận từ các hoạt động đầu tư đó trên cơ sở tuân theo quy định của Luật
Đầu tư nước ngoài của nước sở tại.
b. Phân loại đầu tư.
- Theo phạm vi quốc gia:
+ Đầu tư trong nước.
+ Đầu tư ngoài nước.
- Theo thời gian sử dụng:
+ Đầu tư ngắn hạn.
+ Đầu tư trung hạn.
+ Đầu tư dài hạn.
- Theo lĩnh vực kinh tế:
+ Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.
+ Đầu tư vào sản xuất công nghiệp.
+ Đầu tư vào sản xuất nông nghiệp.
+ Đầu tư khai khoáng, khai thác tài nguyên.
+ Đầu tư vào lĩnh vực thương mại - du lịch - dịch vụ.
+ Đầu tư vào lĩnh vực tài chính.
- Theo mức độ tham gia của chủ thể quản lý đầu tư vào đối tượng mà mình bỏ
vốn:
+ Đầu tư trực tiếp.
+ Đầu tư gián tiếp.
Trên thực tế, người ta thường phân biệt hai loại đầu tư chính: Đầu tư trực tiếp
và đầu tư gián tiếp. Cách phân loại này liên quan đến việc tiếp nhận, quản lý và sử
dụng vốn đầu tư.
* Đầu tư gián tiếp: là hình thức mà người bỏ vốn và người sử dụng vốn không
phải là một. Người bỏ vốn không đòi hỏi thu hồi lại vốn ( viện trợ không hoàn lại )
hoặc không trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, họ được hưởng lợi tức
thông qua phần vốn đầu tư. Đầu tư gián tiếp bao gồm:
+ Nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (official Development assistance -
ODA). Đây là nguồn vốn viện trợ song phương hoặc đa phương với một tỷ lệ viện trợ
không hoàn lại, phần còn lại chịu mức lãi xuất thấp còn thời gian dài hay ngắn tuỳ
thuộc vào từng dự án. Vốn ODA có thể đi kèm hoặc không đi kèm điều kiện chính
trị.
+ Viện trợ của các tổ chức phi chính phủ (Non Government organization-
NGO): Tương tự như nguồn vốn ODA nhưng do các tổ chức phi chính phủ viện trợ
cho các nước đang thiếu vốn. Đó là các tổ chức như: Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân
hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu á (ADB)...
+ Tín dụng thương mại: là nguồn vốn chủ yếu nhằm hỗ trợ cho hoạt động
thương mại, xuất nhập khẩu giữa các quốc gia.
+ Nguồn vốn từ việc bán tín phiếu, trái phiếu, cố phiếu...Đây là nguồn vốn thu
được thông qua hoạt động bán các chứng từ có giá cho người nước ngoài. Có quốc
gia coi việc mua chứng khoán là hoạt động đầu tư trực tiếp.
- Đầu tư trực tiếp: là hình thức đầu tư mà người bỏ vốn đồng thời là người sử
dụng vốn. Nhà đầu tư đưa vốn ra nước ngoài để thiết lập cơ sở sản xuất kinh doanh,
làm chủ sở hữu, tự quản lý, điều hành hoặc thuê người quản lý, hoặc hợp tác liên
doanh với đối tác nước sở tại để thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm mục đích
thu được lợi nhuận.
Như vậy, đầu tư trực tiếp nước ngoài là một trong những nguồn vốn tài chính
đưa vào một nước trong hoạt động đầu tư nước ngoài.
3. Đặc điểm và môi trường của đầu tư trực tiếp nước ngoài.
a. Đặc điểm FDI
Đầu tư trực tiếp nước ngoài có những đặc điểm cơ bản sau:
- Hoạt động FDI không chỉ đưa vốn vào nước tiếp nhận đầu tư mà còn có cả
công nghệ, kỹ thuật, bí quyết kinh doanh, sản xuất, năng lực Marketing, trình độ
quản lý...Hình thức đầu tư này mang tính hoàn chỉnh bởi khi vốn đưa vào đầu tư thì
hoạt động sản xuất kinh doanh được tiến hành và sản phẩm được tiêu thụ trên thị
trường nước chủ nhà hoặc xuất khẩu. Do vậy, đầu tư kỹ thuật để nâng cao chất lượng
sản phẩm là một trong những nhân tố làm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị
trường. Đây là đặc điểm để phân biệt với các hình thức đầu tư khác, đặc biệt là với
hình thức ODA (hình thức này chỉ cung cấp vốn đầu tư cho nước sở tại mà không
kèm theo kỹ thuật và công nghệ).
- Các chủ đầu tư nước ngoài phải đóng góp một lượng vốn tối thiểu vào vốn
pháp định tuỳ theo quy định của Luật đầu tư nước ngoài ở từng nước, để họ có quyền
trực tiếp tham gia điều hành, quản lý đối tượng mà họ bỏ vốn đầu tư. Chẳng hạn, ở
Việt Nam theo điều 8 của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định: ”Số vốn
đóng góp tối thiểu của phía nước ngoài phải bằng 30% vốn pháp định của dự án”
(Trừ những trường hợp do chính phủ quy định).
- Quyền quản lý, điều hành doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
phụ thuộc vào vốn góp. Tỷ lệ góp vốn của bên nước ngoài càng cao thì quyền quảnlý,
ra quyết định càng lớn. Đặc điểm này giúp ta phân định được các hình thức đầu tư
trực tiếp nước ngoài. Nếu nhà đầu tư nước ngoài góp 100% vốn thì doanh nghiệp đó
hoàn toàn do chủ đầu tư nước ngoài điều hành.
- Quyền lợi của các nhà ĐTNN gắn chặt với dự án đầu tư: Kết quả hoạt động
sản xuất kinh của doanh nghiệp quyết định mức lợi nhuận của nhà đầu tư. Sau khi
trừ đi thuế lợi tức và các khoản đóng góp cho nước chủ nhà, nhà ĐTNN nhận được
phần lợi nhuận theo tỷ lệ vốn góp trong vốn pháp định.
- Chủ thể của đầu tư trực tiếp nước ngoài thường là các công ty xuyên quốc gia
và đa quốc gia ( chiếm 90% nguồn vốn FDI đang vận động trên thế giới ). Thông
thường các chủ đầu tư này trực tiếp kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp ( vì họ có
mức vốn góp cao) và đưa ra những quyết định có lợi nhất cho họ.
- Nguồn vốn FDI được sử dụng theo mục đích của chủ thể ĐTNN trong khuôn
khổ luật Đầu tư nước ngoài của nước sở tại. Nước tiếp nhận đầu tư chỉ có thể định
hướng một cách gián tiếp việc sử dụng vốn đó vào những mục đích mong muốn
thông qua các công cụ như: thuế, giá thuê đất, các quy định để khuyến khích hay hạn
chế đầu tư trực tiếp nước ngoài vào một lĩnh vực, một ngành nào đó.
- Mặc dù FDI vẫn chịu sự chi phối của Chính Phủ song có phần ít lệ thuộc vào
quan hệ chính trị giữa các bên tham gia hơn so với ODA.
- Việc tiếp nhận FDI không gây nên tình trạng nợ nước ngoài cho nước chủ nhà,
bởi nhà ĐTNN chịu trách nhiệm trực tiếp trước hoạt động sản xuất kinh doanh của
họ. Trong khi đó, hoạt động ODA và ODF ( official Development Foreign) thường
dẫn đến tình trạng nợ nước ngoài do hiệu quả sử dụng vốn thấp.
b. Môi trường đầu tư FDI tại Việt Nam.
Nước ta mở cửa thu hút vốn đầu tư nước ngoài muộn hơn các nước trong khu
vực, hệ thống luật đầu tư nước ngoài ra đời muộn hơn. Nhưng tương đối đầy đủ và
không kém phần hấp dẫn so với các nước trong khu vực. Luật đầu tư nước ngoài của
Việt Nam được ban hành từ năm 1987, đây là một mốc quan trọng đánh dấu quá trình
mở cửa nền kinh tế, đa dạng hoá đa phương hoá quan hệ đối ngoại của nước ta.
Trước đó năm 1977 Chính phủ ban hành một nghị định về đâu tư trực tiếp nước
ngoài. Song quá trình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài chỉ thực sự kể từ khi luật
đầu tư nước ngoài được ban hành. Luật đầu tư nước ngoài được ban hành dựa trên
kinh nghiệm và luật pháp của một số nước phát triển cùng với các điều kiện và đặc
điểm từng vùng của Việt Nam. Từ khi ra đời đến nay luôn được sự quan tâm nghiên
cứu, sửa đổi hoàn thiện đảm bảo tính linh họat phù hợp với bối cảnh thực tiễn. Đã
sửa đổi bổ xung vào các năm 1990, 1992, 1996 và lần mới nhất là tháng 6 năm 2000
vừa qua. Cùng với luật đầu tư cho tới nay có tới trên 1100 văn bản dưới luật quy định
và hướng dẫn thưc hiện luật đầu tư nước ngoài, trong đó có nghị định 24\2000 NĐ-
CP ngày 31-7-2000 mới nhất quy định về luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đã
chi tiết hoá các vấn đề trong luật đầu tư nước ngoài, đã giải quyết dứt điểm các vấn
đề cơ bản của đầu tư nước ngoài như: hình thức đầu tư tổ chức kinh doanh, vấn đề
thuế, tài chính, quản lý ngoại hối, xuất nhập khẩu chuyển giao công nghệ, bảo vệ môi
trường sinh thái, quan hệ lao động, bảo đảm đầu tư, về hồi hương vốn và khen
thưởng.... luật đầu tư nước ngoài của ta được đánh giá là đạo luật thông thoáng, cởi
mở bảo đảm cho nhà đầu tư nước ngoài an toàn về đầu tư và tự do kinh doanh. Đồng
thời bảo đảm nguyên tắc bảo đảm độc lập tự chủ tôn trọng chủ quyền, tôn trọng pháp
luật của Việt Nam bình đẳng hợp tác cùng có lợi. Luật vừa phù hợp với tình hình
nước ta và thích ứng với hệ thống thông lệ quốc tế. Do đó đã có sức hấp dẫn đối với
các nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó các bộ các ngành liên quan đã có những
thông tư hướng dẫn nhằm cải thiện môi trường đầu tư và đã có những thay đổi hợp lý
làm tăng tính hấp dẫn đầu tư như: Sắc lệnh ngân hàng ban hành của bộ tài chính cho
phép doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được mở tài khoản bất kì ở ngân hàng
nước ngoài đã giải quyết được nhu cầu vốn của nhà đầu tư nước ngoài khi các ngân
hàng trong nước không có khả năng cung cấp. Các thay đổi về quy định, ưu đãi đối
với nhà đầu tư nước ngoài, người lao động người nước ngoài như được ưu tiên về các
thủ tục xuất nhập cảnh các quy định cư trú, người lao động nước ngoài được phép cư
trú phù hợp với hợp đồng lao động và sẽ được gia hạn cư trú nếu hợp đồng lao động
được gia hạn đặc biệt là việc bãi bỏ chế độ hai giá đối với người nước ngoài đã làm
mất đi cảm giác bị phân biệt đối xử của người nước ngoài. Vấn đề tiền lương và quan
hệ lao động cũng có những thay đổi tích cực như: Các doanh nghiệp nước ngoài được
phép tuyển dụng lao động nếu sau 20 ngày kể từ ngày yêu cầu tuyển dụng mà các cơ
quan tuyển dụng không đáp ứng được nhu cầu lao động. Doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài được phép trả lương cho người Việt Nam bằng tiền Việt Nam thay vì bắt
buộc phải trả bằng USD... bên cạnh đó Việt Nam có sự ổn định chính trị xã hội cao ít
nước trong và ngoài khu vực đạt được cũng là một nhân tố làm tăng tính hấp dẫn của
môi trường đầu tư. Quan hệ ngoại giao nước ta luôn được chú trọng phát triển kể từ
khi thực hiện đổi mới phát triển nền kinh tế mở. Đã thiết lập và củng cố mối quan hệ
với nhiều nước trên thế giới, Việt Nam ngày càng hội nhập hơn vào nền kinh tế thế
giới tích cực tham gia vào các tổ chức khu vực như :ASEAN, APTA cũng như diễn
đàn châu á Thái Bình Dương... đã tạo điều kiện thuận lợi thu hút FDI vào Việt Nam.
Việt Nam nằm trong khu vực phát triển năng động nhất thế giới, có tốc độ tăng
trưởng cao gấp nhiều lần so với mức trung bình của thế giới (2,4%), cùng với nguồn
tài nguyên phong phú đa dạng và nguồn nhân lực dồi dào với bản tính cần cù chịu
khó ham học hỏi...
II.sự cần thiết phải thu hút FDI vào phát triển các vùng kinh tế ở Việt Nam
Trước hết FDI là ngồn bổ xung vốn đầu tư. Giải quyết tình trạng thiếu vốn ở
các nước đang phát triển. Các nước đang phát triển thường trong vòng luẩn quẩn như
sau:
SX không hiệu
quả
Thu nhập Đầu tư
thấp thấp
Tích luỹ
thấp
Khi có FDI  Đầu tư tăng  Quy mô XS, hiệu quả XS tăng  Thu nhập tăng
 Tích luỹ tăng  Tạo đà phát triển cho giai đoạn sau.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu
nhập, ổn định đời sống dân cư:
+ Khi chưa có FDI : Đầu tư thấp  quy mô SX nhỏ  Sử dụng ít lao động 
thất nghiệp
+ Khi có FDI : Đầu tư tăng  quy mô SX tăng  Sử dụng nhiều lao động, tạo
nhiều việc làm  Giảm thất nghiệp
Tăng thu nhập dân cư.
+ Đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ kích thích quá trình SX: FDI  đầu tư tăng
 SX tăng
Cầu đầu vào tăng(NVL) Tăng SX cung cấp đầu vào (NVL)
Đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ cải thiện cán cân thanh toán, do khoản mục vốn
tăng thêm, mặt khác đầu tư truc tiếp nước ngoài thường hoạt động trong các lĩnh vực
sản xuất khẩu do đó gảm chi ngoại tệ và tăng thu ngoại tệ từ hoạt động của
DNCVĐTNN. Do vậy sẽ làm cán cân thanh toán dịch chuyển theo chiều thăng dư.
Hầu hết các nước đang phát triển ở trong tình trạng thâm hụt cán cân thanh toán.
Đầu tư trưc tiếp nước ngoài đẩy nhanh quá trình tiếp nhận công nghệ ở các
nước tiếp nhận đầu tư : Các nước đi đầu tư thường có tiềm lực về vốn, có điều kiện
để nghiên cứu triển khai công nghệ kỹ thuật cao, luôn xuất hện công nghệ mới dẫn
tới xuất hiện công nghệ hạng hai, công nghệ hạng ba. Đã dẫn tới nhu cầu chuyển giao
công nghệ. Trong khi nước sở tại khan hiếm vốn không có điều kiện nghiên cứu nên
mặt bằng công nghệ thưòng thấp hơn, luôn có nhu cầu tiếp nhận công nghệ song
cũng rất hạn chế việc tiếp nhận công nghệ thông qua con đường quan hệ thương mại
vì không có vốn. Nên thông qua con đường FDI để tiếp nhận công nghệ là chủ yếu.
Với hình thức này nước tiếp nhận có điều kiện tiếp nhận công nghệ mới và tận dụng
được các công nghệ hạng hai đã lỗi thời ở nước đối tác nhưng còn tiên tiến hơn so
với công nghệ trong nước với chi phí thấp, tiết kiệm được thời gian nghiên cứu, có
điêù kiện đi tắt đón đầu rút ngắn khoảng cách về mặt bằng công nghệ kỹ thuật.
Thông qua FDI các nước nhận đầu tư có thể tiếp cận với thị trường thể giới.
Bởi vì hầu hết các hoạt động FDI đều do các công ty đa quốc gia thực hiện mà các
công ty có lợi thể về việc tiếp cận với khách hàng bằng những hợp đồng dài hạn dựa
trên cơ sở những thanh thế và uy tín của họ về chất lượng, kiểu dáng của sản phẩm và
việc giữ đúng thời hạn...
Thông qua hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài học hoi được kinh ngiệm
kinh doanh, nâng cao hiêu quả quản lý, và tác phong lao động của các nhà đầu tư
nước ngoài có kinh nghiệm kinh doanh, có khả năng quản lý hiệu quả. Trong quá
trình hơp tác :cùng kinhdoanh, cùng quản lý. ..Sẽ nâng cao hiệu quả quản lý, kinh
nghệm kinh doanh cho nứoc tiếp nhận. Ngoài ra đầu tư trưc tiếp còn góp phần
chuyển dịch cơ cấu kinh tế.Các nước đang phát thiển thường có cơ cấu kinh tế bất
hợp lý, chủ yếu phát triển khu vực một do không có nhiều vốn. Vi vây FDI sẽ cung
cấp vốn để đầu tư chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý hơn,dần dần mang tính chất của
một nền kinh tế phát triển.
III. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc thu hút FDI vào các vung kinh tế.
1. Môi trường chính trị- xã hội.
Sự ổn định chính trị - xã hội có ý nghĩa quyết định đến việc huy động và sử
dụng có hiệu quả vốn đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài. Tình hình chính trị
không ổn định, đặc biệt là thể chế chính trị (đi liền với nó là sự thay đổi luật pháp) thì
mục tiêu và phương thức thực hiện mục tiêu cũng thay đổi. Hậu quả là lợi ích của các
nhà ĐTNN bị giảm (họ phải gánh chịu một phần hay toàn bộ các thiệt hại đó) nên
lòng tin của các nhà đầu tư bị giảm sút. Mặc khác, khi tình hình chính trị - xã hội
không ổn định, Nhà nước không đủ khả năng kiểm soát hoạt động của các nhà
ĐTNN, hậu quả là các nhà đầu tư hoạt động theo mục đích riêng, không theo định
hướng chiến lược phát triển kinh tế -xã hội của nước nhận đầu tư. Do đó hiệu quả sử
dụng vốn FDI rất thấp.
Kinh nghiệm cho thấy, khi tình hình chính trị -xã hội bất ổn thì các nhà đầu tư
sẽ ngừng đầu tư hoặc không đầu tư nữa. Chẳng hạn, sự lộn xộn ở Nga trong thời gian
qua đã làm nản lòng các nhà đầu tư mặc dù Nga là một thị trường rộng lớn, có nhiều
tiềm năng...Tuy nhiên, nếu chính phủ thực hiện chính sách cởi mở hơn nữa thì chỉ
làm giảm khả năng thu hút các nhà ĐTNN, cá biệt có trường hợp trong chiến tranh
vẫn thu hút được FDI song đó chỉ là trường hợp ngoại lệ ddối với các công ty thuộc
tổ hợp công nghiệp quân sự muốn tìm kiếm cơ hội buôn bán các phương tiện chiến
tranh hoặc là sự đầu tư của chính phủ thông qua hình thức đa phương hoặc song
phương nhằmthực hiện mục đích riêng. Rõ ràng, trong trường hợp này, việc sử dụng
FDI không đem lại hiệu kinh tế - xã hội cho nước tiếp nhận đầu tư.
2. Sự ổn định của môi trường kinh tế vĩ mô.
Đây là điều kiện tiên quyết của mọi ý định và hành vi đầu tư. Điều này đặc
biệt quan trọng đối với việc huy động và sử dụng vốn nước ngoài. Để thu hút được
FDI, nền kinh tế địa phương phải là nơi an toàn cho sự vận động của vốn đầu tư, và
là nơi có khả năng sinh lợi cao hơn các nơi khác. Sự an toàn đòi hỏi môi trường vĩ
mô ổn định, hơn nữa phải giữ được môi trường kinh tế vĩ mô ổn định thì mới có điều
kiện sử dụng tốt FDI.
Mức độ ổn định kinh tế vĩ mô được đánh giá thông qua tiêu chí: chống lạm
phát và ổn định tiền tệ. Tiêu chí này được thực hiện thông qua các công cụ của chính
sách tài chính tiền tệ như lãi suất, tỷ giá hối đoái, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, các công cụ
thị trường mở đồng thời phải kiểm soát được mức thâm hụt ngân sách hoặc giữ cho
ngân sách cân bằng.
3. Hệ thống pháp luật đồng bộ và hoàn thiện, bộ máy quản lý nhà nước có hiệu
quả.
Môi trường pháp luật là bộ phận không thể thiếu đối với hoạt động FDI. Một
hệ thống pháp luật đồng bộ, hoàn thiện và vận hành hữu hiệu là một trong những yếu
tố tạo nên môi trường kinh doanh thuận lợi, định hướng và hỗ trrợ chocác nhà
ĐTNN. Vấn đề mà các nhà ĐTNN quan tâm là:
- Môi trường cạnh tranh lành mạnh, quyền sở hữu tài sản tư nhân được pháp
luật bảo đảm.
- Quy chế pháp lý của việc phân chia lợi nhuận, quyền hồi hương lợi nhuận
đối với các hình thức vận động cụ thể của vốn nước ngoài.
- Quy định về thuế, giá, thời hạn thuê đất...Bởi yếu tố này tác động trực tiếp
đến giá thành sản phẩm và tỷ suất lợi nhuận. Nếu các quy định pháp lý bảo đảm an
toàn về vốn của nhà đầu tư không bị quốc hữu hoá khi hoạt động đầu tư không
phương hại đến an ninh quốc gia, bảo đảm mức lợi nhuận cao và việc di chuyển lợi
nhuận về nước thuận tiện thì khả năng thu hút FDI càng cao.
Do vậy, hệ thống pháp luật phải thể hiện được nội dung cơ bản của nguyên
tắc: Tôn trọng độc lập chủ quyền, bình đẳng, cùng có lợi và theo thông lệ quốc tế.
Đồng thời phải thiết lập và hoàn thiện định chế pháp lý tạo niềm tin cho các nhà
ĐTNN.
Bên cạnh hệ thống văn bản pháp luật thì nhân tố quyết định pháp luật có hiệu
lực là bộ máy quản lý nhà nước. Nhà nước phải mạnh với bộ máy quản lý gọn nhẹ,
cán bộ quản lý có năng lực, năng động,có phẩm chất đạo đức. Việc quản lý các dự án
FDI phải chặt chẽ theo hướng tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư song không ảnh hưởng
đến sự phát triển chung của nền kinh tế và xã hội.
4 Hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật.
Kết cấu hạ tầng kỹ thuật là cơ sở để thu hút FDI và cũng là nhân tố thúc đẩy
hoạt động FDI diễn ra nhanh chóng, có ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả sản xuất
kinh doanh. Đây là mối quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư trước khi ra quyết
định. Quốc gia có hệ thống thông tin liên lạc, mạng lưới giao thông, năng lượng, hệ
thống cấp thoát nước, các cơ sở dịch vụ tài chính ngân hàng... tạo điều kiện cho các
dự án FDI phát triển thuận lợi. Mức độ ảnh hưởng của mỗi nhân tố này phản ánh
trình độ phát triển của mỗi quốc gia và tạo môi trường đầu tư hấp dẫn.Trong quá
trình thực hiện dự án, các nhà đầu tư chỉ tập trung vào sản xuất kinh doanh, thời gian
thực hiện các dự án được rút ngắn, bên cạnh đó việc giảm chi phí cho các khâu vận
chuyển, thông tin...sẽ làm tăng hiệu quả đầu tư.
5. Hệ thống thị trường đồng bộ, chiến lược phát triển hướng ngoại.
Hoạt động kinh doanh muốn đem lại hiệu quả cao thì phải diễn ra trong môi
trường thuận lợi, có đầy đủ các thị trường: thị trường lao động, thị trường tài chính,
thị trường hàng hoá - dịch vụ...Các nhà ĐTNN tiến hành sản xuất kinh doanh ở nước
chủ nhà nên đòi hỏi ở nước này phải có một hệ thống thị trường đồng bộ, đảm bảo
cho hoạt động của nhà đầu tư được tồn tại và đem lại hiệu quả. Thị trường lao động
là nơi cung cấp lao động cho nhà đầu tư. Thị trường tài chính là nơi cho nhà đầu tư
vay vốn để tiến hành sản xuất kinh doanh và thị trường hàng hoá - dịch vụ là nơi tiêu
thụ sản phẩm, lưu thông hàng hoá, đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư. Hệ thống thị
trường này sẽ đảm bảo cho toàn bộ quá trìng hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra
thuận lợi - từ nguồn đầu vào đến việc tiêu thụ sản phẩm đầu ra.
Chiến lược phát triển kinh tế hướng ngoại là thực hiện chiến lược hướng về
xuất khẩu. Mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh với các quốc
gia khác tạo điều kiện cải thiện cán cân thương mai, chiếm được lòng tin của các nhà
đầu tư.
6 Trình độ quản lý và năng lực của người lao động.
Nguồn lao động vừa là nhân tố để thu hút vừa là nhân tố sử dụng có hiệu quả
FDI. Bởi con người có khả năng hợp tác kinh doanh cao, trình độ lao động phù hợp
với yêu cầu, năng lực quản lý cao thì sẽ tạo ra năng xuất cao. Bên cạnh đó, các nhà
ĐTNN sẽ giảm một phần chi phí đào tạo và bớt được thời gian đào tạo nên tiến độ và
hiệu quả của các dự án sẽ đạt đúng theo mục tiêu đề ra. Trình độ thấp kém sẽ làm cho
nước chủ nhà thua thiệt, đặc biệt là ở các khâu của quá trình quản lý hoạt động FDI.
Sai lầm của các cán bộ quản lý nhà nước có thể làm thiệt hại về thời gian, tài chính
cho nhà ĐTNN và cho nước chủ nhà. Vì vậy, nước chủ nhà phải tích cực nâng cao
trình độ dân trí của người lao động để không chỉ có nâng cao khả năng tiếp cận công
nghệ, kỹ thuật tiên tiến mà còn nâng cao kỹ thuật quảnlý kinh tế.
7 Tình hình kinh tế - chính trị trong khu vực và trên thế giới.
Tình hình này tác động đến không chỉ các nhà đầu tư đang tìm kiếm đối tác,
mà còn tới cả các dự án đang triển khai. Khi môi trường kinh tế chính trị trong khu
vực và thế giới ổn định, không có sự biến động khủng hoảng thì các nhà dầu tư sẽ tập
trung nguồn lực để đầu tư ra bên ngoài và các nước tiếp nhận đầu tư có thể thu hút
được nhiều vốn FDI. Ngược lại, khi có biến động thì các nguồn đầu vào và đầu ra
của các dự án thường thay đổi, các nhà đầu tư gặp khó khăn rất nhiều về kinh tế nên
ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả FDI. Sự thay đổi về các chính sách của nước chủ
nhà để phù hợp với tình hình thực tế, đòi hỏi các nhà ĐTNN phải có thời gian tìm
hiểu và thích nghi với sự thay đổi đó. Hơn nữa, tình hình của nước đầu tư cũng bị ảnh
hưởng nên họ phải tìm hướng đầu tư mới dẫn đến thay đổi chiến lược ĐTNN của họ.
Chẳng hạn, cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ ở châu á trong thời gian qua dã làm
giảm tốc độ đầu tư FDI vào khu vực này. Hàng loạt các nhà đầu tư rút vốn hoặc
không đầu tư nữa vì sợ rủi ro cao.
IV. Các quan điểm và yêu cầu thu hút FDI theo vùng kinh tế tại Việt Nam.
1. Các quan điểm về thu hút FDI.
Trên nhiều vấn đề cụ thể liên quan tới FDI còn sự khác nhau về đánh giá và
cách xử lý dẫn đến các quan điểm:
- Tạo lập môi trường chính trị trong nước và quốc tế ổn định.
ổn định chính trị là mối quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư. Do vậy, cần
quan tâm đến kết cấu hạ tầng xã hội, chia sẻ thành quả tăng trưởng cho mọi tầng lớp
xã hội tạo điều kiện ổn định chính trị trong nước - là tiền đề cho mọi sự thành công
khác, hạn chế mức độ rủi ro cho các nhà ĐTNN.
Bên cạnh đó, các quốc gia đều xúc tiến hoạt động ngoại giao, chính trị hình
thành nên khu vực ổn định chính trị, an ninh thông qua việc ký kết các hiệp định thân
thiện, hợp tác theo xu hướng thống nhất trong đa dạng. Vì vậy, nâng cao năng lực
của hệ thống chính trị với hạt nhân là sự lãnh đạo của Đảng cầm quyền, tăng cường
vai trò quản lý của Nhà nước theo hướng vừa mềm dẻo, vừa cương quyết, bảo vệ lợi
ích của nhà đầu tư cũng như lợi ích của xã hội.
- Quan điểm về môi trường pháp lý.
Môi trường pháp lý đầy đủ, đòng bộ và vận hành có hiệu quả sẽ tạo ra môi
trường kinh doanh hoàn thiện. Có nhiều ưu đãi cho các nhà ĐTNN: Miễn giảm thuế,
cải cách thủ tục hành chính, giải quyết mềm dẻo các tranh chấp xảy ra trong hoạt
động đầu tư; không quốc hữu hoá, thực hiện chính sách "không hồi tố", sử dụng danh
mục hạn chế đầu tư... tạo ra hành lang pháp lý rõ ràng.
- Quan điểm về xây dựng chiến lược kinh tế hướng ngoại đúng đắn.
Phát triển công nghiệp hướng về xuất khẩu, định hướng cho hệ thống các
chính sách kinh tế vĩ mô: tăng cường sự hội nhập vào nền kinh tế thế giới, phát huy
nội lực để giải quyết những khó khăn cho nền kinh tế. Kiềm chế lạm phát, ttạo nguồn
vốn đối ứng trong nước đủ để đáp ứng nhu cầu đầu tư, tiếp nhận công nghệ hợp lý
tuỳ thuộc vào từng giai đoạn phát triển để có thể phát huy lợi thế so sánh khi trao đổi
quốc tế.
- Quan điểm về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội.
Chỉ có xây dựng một kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp, thuận lợi cho
hoạt động sản xuất kinh doanh thì mới có thể thu hút vốn đầu tư nói chung và hấp
dẫn dòng FDI đổ vào trong nước, tạo nền móng cho việc thực hiện nhanh chóng, có
hiệu quả các dự án đầu tư. Xây dựng các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất,
khu công nghệ cao, hệ thống điện, nước, bưu chính viễn thông đầy đủ, thuận tiện cho
các vùng kinh tế trọng điểm.
- Quan điểm về lựa chọn đối tác nước ngoài và xây dựng đối tác trong nước
để chủ động tiếp nhận đầu tư.
Thực hiện nguyên tắc: Đa dạng hoá, đa phương hoá các mối quan hệ kinh tế
quốc tế. Đa dạng hoá để tận dụng lợi thế so sánh của mỗi quốc gia trong mỗi dự án
cụ thể. Từ đó lựa chọn được chủ đầu tư thực sự có năng lực tài chính, uy tín kinh
doanh, tiềm lực kỹ thuật- công nghệ hiện đại. Đa phương hoá sẽ tránh được sự phụ
thuộc vào một luồng vốn từ một trung tâm, tránh được rủi ro và tạo sự cạnh tranh
giữa các nhà ĐTNN, nhờ đó tăng thế thương lượng của nước chủ nhà đối với các nhà
ĐTNN. Xây dựng các đối tác trong nước có năng lực, cạnh tranh bình đẳng với các
doanh nghiệp có vốn ĐTNN, bảo vệ và năng cao quyền lợi của các đối tác trong
nước.
- Quan điểm về chiến lược quy hoạch tổng thể FDI.
Đây là nhân tố quyết định đến hiệu quả kinh tế- xã hội của đất nước, thiếu
vắng chiến lược và quy hoạch tổng thể và cụ thể tại các vùng kinh tế sẽ gây tác hại
lâu dài, khó khắc phục được hậu quả. Do vậy phải tăng cường vai trò quản lý của nhà
nước, xây dựng mục tiêu cho từng thời kỳ bố trí cơ cấu đầu tư tại các vùng hợp lý...
2. Các yêu cầu thu hút FDI.
+ Chủ chương chính sách của nhà nước trong từng giai đoạn. Việc nhà nước
khuyến khích hoặc hạn chế sự phát triển lĩnh vực sản xuất nào, vùng nào... sẽ là cơ
hội đầu tư thuận lợi hay khó khăn đối với lĩnh vực đó hoặc vùng đó.
+ Tài nguyên thiên nhiên của vùng đó, khả năng khai thác chế biến tài nguyên
đó. Đây là yêu cầu quan trọng để vùng đó coa cơ hội lớn trong việc thu hút vốn đầu
tư (FDI)
+ Trình độ phát triển của nông, lâm, ngư nghiệp. Điều kiện tự nhiên ảnh hởng
đối với sự phat triển của các ngành. Nếu điều kiện tự nhiên cho phép phát triển nông,
lâm, ngư nghiệp thì sẽ tạo cơ hội lớn cho việc thu hút vốn đầu tư. Cũng như sự phát
triển của bản thân nông, lâm ,nghư nghiệp phát triển thì nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi
cho sự phát triển của các ngành cung cấp sản phẩm tiêu dùng cho nông, lâm, ngư
nghiệp (phân bón, thuốc trừ sâu...)
+ Khả năng đầu tư hiện đại hoá, mở rộng các cơ sở công nghiệp hiện có tại
vùng đó.
+ Mối liên hệ sản xuất giữa các ngành công nghiệp trong vùng và nước ngoài.
Mối liên hệ này được thể hiện qua việc cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm của
nhau. Mối liên hệ này càng phát triển thì cơ hội thu hút vốn đầu tư càng thuận lợi.
Phần II
Thực trạng thu hút FDI vào các vùng kinh tế ở Việt Nam trong thời gian qua.
I. Giới thiệu về sự hình thành các vùng kinh tế ở Việt Nam.
Nguồn lực là tiền đề vật chất quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của một
quốc gia. Quy mô và tốc độ phát triển - xã hội của một nước, ở mức độ lớn, phục
thuộc vào việc khai thác hợp lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên trong và bên
ngoài, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển như nước ta hiện nay.
Tài nguyên thiên nhiên là tài sản của một quốc gia, là một trong những nguồn
lực để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Tài nguyên thiên nhiên tuy không có
tác dụng quyết định đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, song đó là điều kiện thường
xuyên, cần thiết cho mọi hoạt động sản xuất, là yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất.
Tài nguyên thiên nhiên là một trong những yếu tố tạo vùng quan trọng, có ý nghĩa to
lớn đối với việc hình thành các ngành sản xuất chuyên môn hoá, các ngành mũi nhọn.
Cùng với tài nguyên thiên nhiên còn có tài nguyên nhân văn cũng là tiền đề để
phát triển kinh tế - xã hội của một nước, một vùng. Dân cư và nguồn lao động không
chỉ là lực lượng trực tiếp tạo ra của cải vật chất cho xã hội, mà còn là lực lượng tiêu
thụ sản phẩm của xã hội, kích thích quá trình tái tạo sản xuất mở rộng của xã hội.
Dân cư và các nguồn lực lao động vốn khó di chuyển đi xa, vì vậy khi lựa chọn đị
điểm sản xuất kinh doanh trước hết cần tận dụng tới mức tối đa nguồn lao động tại
chỗ.
Trong tài nguyên nhân văn còn có yếu tố về văn hoá - lịch sử. Mỗi một vùng ở
nước ta đều có một bản sắc dân tộc khác nhau, và có các ngành nghề truyền thống
khác nhau. Do đó, nhà đầu tư nước ngoàiđánh giá từng ngành nghề truyền thống,
ngành nào có lợi hơn và thu được lợi nhuận nhanh thì họ sẽ đầu tư vào.
Ngoài ra, các nhà đầu tư còn căn cứ và hiện trạng và tiềm năng phát triển kinh
tế - xã hội ở nơi mình định đầu tư vào. Cơ cấu GDP cũng là một nhân tố quan trọng
để nhà đầu tư xem xét để từ đó nhà đầu tư biết mình phải đầu tư vào ngành nào, vào
lĩnh vực nào.