Phu luc bbnt tta mba t1 (kt mba t1)

  • 5 trang
  • file .doc
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
Mã hiệu: PVPS/BBNT CA
BIÊN BẢN NGHIỆM THU
Lần ban hành: ……./………..
CẤP A
Ngày có hiệu lực: …/….../……
PV Power Services
Ban hành theo Q T PHSC: CHỦ ĐẦU TƯ – PVPS, ngày…....tháng …….. năm ……. Trang: 1/5
Hệ thống/Thiết bị Máy biến thế chính GT11 Thực hiện theo PCT số:
Mã KKS 11BAT10 Lý do Thanh tra A
Nội dung công tác Kiểm tra Máy biến thế chính 11BAT10
Người thực hiện Thời tiết
Ngày bắt đầu thực Ngày kết thúc
hiện
Đặc tính kỹ thuật 15.75/225 MVA; 225KV ± 10x1.25% /15KV YNd1
1. Thiết bị đo:
 Megger Fluke 1550C
 Đồng hồ VOM YOKOGAWA 734.
 Máy đo điện trở một chiều LTCA40
 Máy đo tgδ Double M4100.
2. Công tác kiểm tra:
Tiêu Đánh Xác
Stt Nội dung công việc Kết quả
chuẩn giá nhận
Vệ sinh, kiểm tra tủ điều khiển,
1
siết các đầu nối cáp
2 Kiểm tra sự rò rỉ dầu (khắc phục
nếu có)
3 Vệ sinh sứ MBA
4 Sơn lại những chỗ rỉ sét MBA
5 Kiểm tra hạt hút ẩm và thay thế
nếu cần thiết
Kiểm tra sự làm việc của các
6
điện trở sấy trong các tủ điện
7 Vệ sinh toàn bộ MBA
Kiểm tra mực dầu máy biến thế
8 và bộ đổi nấc (châm dầu bổ sung
nếu thiếu)
9 Kiểm tra sự làm việc bình thường FAN 1 R =.…………….(MΩ) RCĐ ≥ 1
của các quạt làm mát, đo cách (MΩ)
điện các quạt làm mát MBA. I =……………...(A)
CTY CP DV KỸ THUẬT ĐLDK VIỆT NAM
Chi Nhánh Nhơn Trạch
Đ/C: Ấp 3, Xã Phước Khánh, H.Nhơn Trạch, T.Đồng Nai
Tel: 0612.225755; Fax: 0612.225755
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
Mã hiệu: PVPS/BBNT CA
BIÊN BẢN NGHIỆM THU
Lần ban hành: ……./………..
CẤP A
Ngày có hiệu lực: …/….../……
PV Power Services
Ban hành theo Q T PHSC: CHỦ ĐẦU TƯ – PVPS, ngày…....tháng …….. năm ……. Trang: 2/5
FAN 2 R =.…………….(MΩ)
I =……………...(A)
FAN 3 R =.…………….(MΩ)
I =……………...(A)
FAN 4 R =.…………….(MΩ)
I =……………...(A)
FAN 5 R =.…………….(MΩ)
I =……………...(A)
FAN 6 R =.…………….(MΩ)
I =……………...(A)
FAN 7 R =.…………….(MΩ)
I =……………...(A)
FAN 8 R =.…………….(MΩ)
I =……………...(A)
FAN 9 R =.…………….(MΩ)
I =……………...(A)
FAN 10 R =…………….
(MΩ)
I =…..………...(A)
FAN 11 R =…………….
(MΩ)
I =…..………...(A)
FAN 12 R =…………….
(MΩ)
I =…..………...(A)
FAN 13 R =…………….
(MΩ)
I =…..………...(A)
FAN 14 R =…………….
(MΩ)
I =…..………...(A)
FAN 15 R =…………….
(MΩ)
CTY CP DV KỸ THUẬT ĐLDK VIỆT NAM
Chi Nhánh Nhơn Trạch
Đ/C: Ấp 3, Xã Phước Khánh, H.Nhơn Trạch, T.Đồng Nai
Tel: 0612.225755; Fax: 0612.225755
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
Mã hiệu: PVPS/BBNT CA
BIÊN BẢN NGHIỆM THU
Lần ban hành: ……./………..
CẤP A
Ngày có hiệu lực: …/….../……
PV Power Services
Ban hành theo Q T PHSC: CHỦ ĐẦU TƯ – PVPS, ngày…....tháng …….. năm ……. Trang: 3/5
I =…..………...(A)
FAN 16 R =…………….
(MΩ)
I =…..………...(A)
FAN 17 R =…………….
(MΩ)
I =…..………...(A)
FAN 18 R =…………….
(MΩ)
I =…..………...(A)
FAN 19 R =…………….
(MΩ)
I =…..………...(A)
FAN 20 R =…………….
(MΩ)
I =…..………...(A)
Kiểm tra cơ cấu truyền động của
10
bộ đổi nấc.
Kiểm tra vận hành của bộ đổi nấc
11
bằng tay và bằng điện.
Đo điện trở động-chụp sóng tiếp
12
điểm K bộ đổi nấc
2.1 Đo điện trở cách điện máy biến áp:
Rcách điện (MΩ) P.I
Đối tượng
(Polarizatio Tiêu chuẩn Đánh giá Xác nhận
đo 1 phút 10 phút n Index)
Cao – Đất
Rcđ HA ≥ 800 MΩ
Hạ – Đất Rcđ CA ≥ 1200

Cao – Hạ
2.2 Đo điện trở cuộn dây:
Rtb Đánh Xác
Đối Rcd (mΩ)
giá nhận
tượn
U-N V-N W-N
g
Rcd Sai lệch Rcd Sai lệch Rcd Sai lệch
CTY CP DV KỸ THUẬT ĐLDK VIỆT NAM
Chi Nhánh Nhơn Trạch
Đ/C: Ấp 3, Xã Phước Khánh, H.Nhơn Trạch, T.Đồng Nai
Tel: 0612.225755; Fax: 0612.225755
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
Mã hiệu: PVPS/BBNT CA
BIÊN BẢN NGHIỆM THU
Lần ban hành: ……./………..
CẤP A
Ngày có hiệu lực: …/….../……
PV Power Services
Ban hành theo Q T PHSC: CHỦ ĐẦU TƯ – PVPS, ngày…....tháng …….. năm ……. Trang: 4/5
Rcd với Rcd Rcd với Rcd với
trung Rcd trung Rcd trung
bình ≤ bình ≤ bình ≤
±5% ±5% ±5%
+10
R
+9 R
+8 R
+7 R
+6 R
+5 R
+4 R
+3 R
+2 R
+1 R
0N
-1L
-2L
-3L
-4L
-5L
-6L
-7L
-8L
-9L
CTY CP DV KỸ THUẬT ĐLDK VIỆT NAM
Chi Nhánh Nhơn Trạch
Đ/C: Ấp 3, Xã Phước Khánh, H.Nhơn Trạch, T.Đồng Nai
Tel: 0612.225755; Fax: 0612.225755
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
Mã hiệu: PVPS/BBNT CA
BIÊN BẢN NGHIỆM THU
Lần ban hành: ……./………..
CẤP A
Ngày có hiệu lực: …/….../……
PV Power Services
Ban hành theo Q T PHSC: CHỦ ĐẦU TƯ – PVPS, ngày…....tháng …….. năm ……. Trang: 5/5
- 10 L
2.3 Điện trở cuộn hạ áp:
Rcd (mΩ)
U-V V-W W-U
Đối
Sai lệch Sai lệch Sai lệch Đánh Xác
tượn Rtb
Rcd với Rcd Rcd với Rcd với giá nhận
g
Rcd trung Rcd Rcd trung Rcd Rcd trung
bình ≤ bình ≤ bình ≤
±5% ±5% ±5%
Hạ áp
2.4 Đo tgδ cuộn dây của MBA chính:
Điện áp thử Đánh Xác
STT Chế độ thử Đối tượng đo tanδ % Tiêu chuẩn
(KV) giá nhận
1 10 GND-RB Cao – Đất
2 10 GND-RB Hạ – Đất ≤ 1%
3 10 UST R Cao – Hạ
2.5 Đo tgδ sứ MBA chính:
Điện áp thử tanδ % Tiêu Đánh Xác
STT Chế độ thử Đối tượng đo
(KV) U V W chuẩn giá nhận
1 10 UST Sứ ≤ 1%
Nhận xét :..…………..…………………………………………………………………………..
………………………………….…………………………………………………………………………
CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN CÔNG TY CP DVKT ĐLDK VIỆT NAM
TRẠCH CHI NHÁNH NHƠN TRẠCH
PGĐ
Phân xưởng Giám đốc Phân xưởng
phụ trách Kỹ Phòng Kỹ thuật Tổ trưởng
Vận hành Chi nhánh Điện
thuật
CTY CP DV KỸ THUẬT ĐLDK VIỆT NAM
Chi Nhánh Nhơn Trạch
Đ/C: Ấp 3, Xã Phước Khánh, H.Nhơn Trạch, T.Đồng Nai
Tel: 0612.225755; Fax: 0612.225755