Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng kiến nam

  • 78 trang
  • file .pdf
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
NGUYỄN MINH TRÍ
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI
XÂY DỰNG KIẾN NAM
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Ngành Kinh Doanh Thương Mại
Mã ngành: 52340121
12 - 2014
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
NGUYỄN MINH TRÍ
MSSV/HV: 4118439
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI
XÂY DỰNG KIẾN NAM
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI
Mã số ngành: 52340121
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
THẠCH KEO SA RÁTE
12 - 2014
LỜI CẢM TẠ
Sau khoảng thời gian học tập tại trường Đại học Cần Thơ, nhận được sự
chỉ dạy nhiệt tình và sự giúp đỡ của quý thầy cô của trường nói chung và quý
thầy cô khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh nói riêng, cùng với hơn hai
tháng thực tập tại Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Kiến Nam, tôi đã
học được rất nhiều bài học kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn, để nay tôi có thể
hoàn thành đề tài luận văn tốt nghiệp “Phân tích kết quả hoạt động kinh
doanh của Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Kiến Nam”. Hơn nữa,
những kiến thức quý báu đó sẽ là hành trang giúp tôi vượt qua khó khăn, thử
thách trong công việc cũng như cuộc sống sau này.
Trước tiên tôi xin gửi lời cám ơn chân thành nhất đến quý thầy cô trường
Đại Học Cần Thơ. Đặc biệt tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến thầy Thạch Keo
Sa Ráte đã trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt thời gian thực hiện đề tài luận
văn tốt nghiệp.
Đồng thời tôi chân thành cám ơn Ban lãnh đạo Công ty TNHH Thương
Mại Xây Dựng Kiến Nam, các cô chú, anh chị của Công ty đã nhiệt tình giúp
đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình thực tập, cũng như cung
cấp kiến thức quý báu để tôi có thể hoàn thành tốt bài luận văn tốt nghiệp.
Cuối lời, tôi xin kinh chúc toàn thể quý thầy, cô trường Đại học Cần
Thơ, Ban lãnh đạo Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Kiến Nam dồi dào
sức khỏe và thành công trong sự nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2014
Người thực hiện
Nguyễn Minh Trí
i
TRANG CAM KẾT
Tôi xin cam kết luận văn này được hoàn thành dựa trên các kết quả
nghiên cứu của tôi trong khuôn khổ của đề tài “Phân tích kết quả hoạt động
kinh doanh của Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Kiến Nam”. Dự án
có quyền sử dụng kết quả của luận văn này để phục vụ cho dự án.
Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2014
Người thực hiện
Nguyễn Minh Trí
ii
NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2014
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
iii
BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Họ tên người hướng dẫn: THẠCH KEO SA RATÉ
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh
Cơ quan công tác: Bộ môn Quản Trị Kinh Doanh, Khoa Kinh tế - Quản
trị kinh doanh, trường Đại học Cần Thơ.
Tên học viên: NGUYỄN MINH TRÍ
Mã số sinh viên: 4118439
Chuyên ngành: Kinh Doanh Thương Mại, khóa 37.
Tên đề tài: “Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
TNHH Thương Mại Xây Dựng Kiến Nam”.
NỘI DUNG NHẬN XÉT
1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
2. Về hình thức
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
3. Ý nghĩa khoa học, thực tiến và tính cấp thiết của đề tài
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
iv
5. Nội dung và kết quả đạt được
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
6. Các nhận xét khác
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
7. Kết luận
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Ngày … tháng … năm 2014
Giáo viên hướng dẫn
THẠCH KEO SA RATÉ
v
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Ngày … tháng … năm 2014
Giáo viên phản biện
vi
MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU........................................................................... 1
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ............................................................................. 1
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ...................................................................... 2
1.2.1 Mục tiêu chung............................................................................... 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể ............................................................................... 2
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU......................................................................... 2
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu .................................................................... 2
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu........................................................................ 2
1.3.3 Thời gian nghiên cứu ..................................................................... 2
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU................................................................................................................. 3
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN ........................................................................... 3
2.1.1 Khái quát về phân tích hoạt động kinh doanh................................ 3
2.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh ........... 4
2.1.3 Các chỉ tiêu phân tích kết quả hoạt động kinh doanh .................... 5
2.1.4 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh ................... 9
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................. 13
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu ......................................................... 13
2.2.2 Phương pháp phân tích................................................................... 13
CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KIẾN NAM ................................................. 17
3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN........................................... 17
3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY ........................................... 17
3.3 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY .................................... 19
3.3.1 Thuận lợi ........................................................................................ 19
3.3.2 Khó khăn ........................................................................................ 19
3.4 ĐỊNH HƯỚNG CHO TƯƠNG LAI ......................................................... 20
vii
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KIẾN NAM ....... 21
4.1 KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH........................ 21
4.1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2011 – 2013 .................. 21
4.1.2 Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 so với 6 tháng đầu năm
2014 ................................................................................................................. 22
4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU ................................................ 24
4.2.1 Tình hình doanh thu trong giai đoạn 2011 – 2013 ......................... 24
4.2.2 Tình hình doanh thu 6 tháng đầu năm 2013 so với 6 tháng đầu năm
2013 ................................................................................................................. 26
4.3. PHÂN TÍNH TÌNH HÌNH CHI PHÍ ........................................................ 28
4.3.1 Tình hình chi phí trong giai đoạn năm 2011 – 2013 ...................... 28
4.3.2 Tình hình chi phí 6 tháng đầu năm 2013 so với 6 tháng đầu năm
2014 ................................................................................................................. 32
4.3.3 Phân tích cơ cấu chi phí ................................................................. 34
4.3.4 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình chi phí ................. 36
4.4 PHÂN TÍNH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN ................................................. 42
4.4.1 Phân tích tình hình lợi nhuận giai đoạn 2011 – 2013 .................... 42
4.4.2 Phân tích tình hình lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2013 so với 6 tháng
đầu năm 2014 ................................................................................................... 45
4.4.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình lợi nhuận ............. 46
4.5 CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH .
.......................................................................................................................... 55
4.5.1 Đánh giá khả năng sinh lợi............................................................. 55
4.5.2 Đánh giá hiệu quả hoạt động.......................................................... 57
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH........................................................................................................... 60
5.1 CƠ SỞ ĐỀ RA GIẢI PHÁP ...................................................................... 60
5.2 GIẢI PHÁP ................................................................................................ 61
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................... 62
6.1 KẾT LUẬN................................................................................................ 62
viii
6.2 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC ........................................................ 62
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................. 64
ix
DANH SÁCH BẢNG
Trang
Bảng 4.1: Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2011 – 2013 .... 21
Bảng 4.2: Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 và 6 tháng đầu
năm 2014.......................................................................................................... 23
Bảng 4.3: Tình hình doanh thu giai đoạn 2011 – 2013 ................................... 24
Bảng 4.4: Tình hình doanh thu 6 tháng đầu năm 2013 .................................... 27
Bảng 4.5: Tình hình chi phí giai đoạn 2011 – 2013 ........................................ 29
Bảng 4.6: Tình hình chi phí 6 tháng đầu năm 2103 và 6 tháng đầu năm 2014
.......................................................................................................................... 33
Bảng 4.7: Cơ cấu chi phí giai đoạn 2011 – 2013............................................. 34
Bảng 4.8: Cơ cấu chi phí 6 tháng đầu năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 ... 35
Bảng 4.9: Tình hình chi phí giá vốn hàng bán qua các khoản mục giai đoạn
2011 – 2013 ..................................................................................................... 37
Bảng 4.10: Tình hình lợi nhuận giai đoạn 2011 – 2013 .................................. 43
Bảng 4.11: Tình hình lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2013 so với 6 tháng đầu năm
2014 ................................................................................................................. 45
Bảng 4.12: Tình hình lợi nhuận qua các khoản mục giai đoạn 2011 – 2013 .. 47
Bảng 4.13: Các tỷ số về khả năng sinh lời....................................................... 55
Bảng 4.14: Các tỷ số đánh giá hiệu quả hoạt động.......................................... 58
x
DANH SÁCH HÌNH
Trang
Hình 3.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Công ty TNHH TMXD Kiến Nam . 18
xi
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
PTKD : Phân tích hoạt động kinh doanh
DN : Doanh nghiệp
DT : Doanh thu
DTBH : Doanh thu bán hàng
DTDV : Doanh thu cung cấp dịch vụ
DTTC : Doanh thu từ hoạt động tài chính
DTK : Doanh thu khác
GVHB : Giá vốn hàng bán
CPBH : Chi phí bán hàng
CPQL : Chi phí quản lý doanh nghiệp
CPTC : Chi phí tài chính
LN : Lợi nhuận
TNHH : Trách nhiệm hữu hạn
TMXD : Thương mại xây dựng
TNDN : Thu nhập doanh nghiệp
CCDV : Cung cấp dịch vụ
HĐTC : Hoạt động tài chính
TTS : Tổng tài sản
VCSH : Vốn chủ sở hữu
HTK : Hàng tồn kho
ROA : Return on total assets
ROE : Return on Equity
ROS : Return on Sales
xii
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Ngành xây dựng là một ngành đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế
quốc dân góp phần vào tăng trưởng kinh tế của môt quốc gia. Theo tổng kết
của bộ Xây dựng (2014) trong năm 2013 ngành xây dựng có 68.649 doanh
nghiệp với hơn 2,28 triệu lao động trong ngành. Đóng góp 770,4 nghìn tỷ
đồng chiếm 5,94% GDP của cả nước. Đạt mức tăng trưởng 5,83% cao hơn
nhiều so với năm trước là 3,25%. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008,
nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng trở lại, nhu cầu đầu tư
về xây dựng nhà ở và xây dựng công nghiệp tăng cao cả về số lượng lẫn quy
mô, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây
dựng. Tuy nhiên từ năm 2011 trở lại đây, riêng ngành xây dựng đang gặp
nhiều khó khăn, các doanh nghiệp trong ngành đang dần thu hẹp hoạt động do
những khó khăn trong tìm đầu ra và đặc biệt là nguồn vốn. Chỉ số lợi nhuận
trung bình ngành luôn mang giá trị âm trong nhiều năm liền.
Trước bối cảnh đó, đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải hiểu rõ khả năng
kinh doanh của bản thân doanh nghiệp. Xác định kết quả hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp có những nguyên nhân nào tác động, đâu là điểm
mạnh và đâu là các điểm yếu. Tận dụng triệt để nguồn lực, điểm mạnh để
tránh và khắc phục các điểm yếu. Đối với các doanh nghiệp trong ngành xây
dựng, phân tích hoạt động kinh doanh là quá trình nghiên cứu đánh giá toàn bộ
quá trình và kết quả hoạt động kinh doanh trong quá khứ, các nguồn tiềm năng
cần khai thác của doanh nghiệp, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả
kinh doanh cũng như các điểm mạnh, điểm yếu từ đó đề ra các giải pháp và
phương án nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Đây
là hoạt động cơ bản và rất cần thiết để đưa ra quyết định kinh doanh.
Là một công ty trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, Công ty trách nhiệm
hữu hạn thương mại xây dựng Kiến Nam luôn chú trọng đến hoạt động phân
tích hoạt động kinh doanh, nhằm nắm rõ tình hình hoạt động kinh doanh của
công ty. Tuy nhiên, trước sự thay đổi của nền kinh tế, đặc biệt là nhiều sự
chuyến biến của ngành xây dựng, hoạt động của công ty cũng chịu bị ảnh
hưởng. Cụ thể trong giai đoạn 2011 đến nay, tình hình kết quả hoạt động kinh
doanh của công ty có nhiều biến động. Năm 2012, tổng doanh thu thuần của
công ty giảm 30,80% so với năm trước đó. Đến năm 2013, doanh thu lại tăng
lên 55,74% so với năm 2012. Do đó thực hiện “Phân tích kết quả hoạt động
kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Kiến
Nam” nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, đâu là
1
nhân tố làm tăng doanh thu và đâu là nhân tố làm giảm doanh thu của công ty,
từ đó đưa ra giải pháp sử dụng toàn bộ nguồn lực để phát huy điểm mạnh,
khắc phục các điểm yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong
thời gian tới là rất cần thiêt.
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn
thương mại Kiến Nam, từ đó xác định các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt
động kinh doanh và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh
doanh.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
- Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu
hạn thương mại xây dựng Kiến Nam.
- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh thông
qua các chỉ tiêu đo lường kết quả hoạt động kinh doanh.
- Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu
hạn thương mại xây dựng Kiến Nam.
- Đề ra giải pháp nâng cao doanh thu, lợi nhuận và giảm bớt các chí phí
không cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp.
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là số liệu thu được từ kết quả hoạt động kinh
doanh về sản lượng tiêu thụ, doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các chỉ tiêu đo
lường ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh.
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
Đề tài được thực hiện tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây
dựng Kiến Nam có trụ sở tại 286/17 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường
Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
1.3.3 Thời gian nghiên cứu
Số liệu sử dụng để phân tích là số liệu kết quả hoạt động của công ty từ
năm 2011 đến năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014.
2
CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Khái quát về phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.1.1 Khái niệm
“Phân tích hoạt động kinh doanh (PTKD) là quá trình nghiên cứu để
đánh giá toàn bộ quá trình và kết quả của hoạt động kinh doanh; các nguồn
tiềm năng cần khai thác ở doanh nghiệp (DN), trên cở sở đó đề ra các phương
án và giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DN”.
(Trịnh Văn Sơn, 2005, trang 4).
Như vậy, PTKD là một hoạt động thực tiễn, là một ngành khoa học, nó
luôn đi trước mọi quyết định và là cơ sở cho việc ra quyết định. Bằng việc
nghiên cứu tất cả các yếu tố có ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh
từ đó nhận diện vấn đề và đưa ra quyết định, phương án giải quyết nhằm cải
tạo kết quả hoạt động kinh doanh.
2.1.1.2 Đối tượng
PTKD là một ngành khoa học, do đó PTKD cũng có đối tượng riêng:
Phạm Văn Dược và cộng sự (2011, trang 5): “Đối tượng của phân tích
hoạt động kinh doanh là quá trình và kết quả của hoạt động kinh doanh cùng
với sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình và kết quả đó, được
biểu hiện thông qua các chỉ tiêu kinh tế”.
Tùy theo mục đích phân tích mà chúng ta sử dụng các chỉ tiêu kinh tế
khác nhau để phân tích. Phân tích hoạt động kinh doanh không chỉ dừng lại ở
việc đánh giá các chỉ tiêu kinh tế mà còn nghiên cứu sâu về sự ảnh hưởng của
các nhân tố khác ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kinh tế.
2.1.1.3 Ý nghĩa
Phân tích hoạt động kinh doanh mang ý nghĩa sâu sắc về nhiều mặt trong
hoạt động kinh của công ty:
- PTKD không những là công cụ quan trọng để phát hiện khả năng tiềm
tàng trong công ty mà còn là công cụ để cải tiến quản lý trong doanh nghiệp.
- PTKD là cơ sở quan trọng, cung cấp cho nhà quản những thông tin
chính xác về khả năng doanh nghiệp, để ra quyết định kinh doanh đúng đắn.
- PTKD là biện pháp quan trọng để phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh.
PTKD cung cấp thông tin về khả năng của doanh nghiệp, cùng với điều kiện
3
kinh doanh bên ngoài cho phép nhà quản trị dự đoán những rủi ro có thể xảy
ra.
- Tài liệu PTKD có ý nghĩa rất quan trọng đối với đối tượng đầu tư bên
ngoài doanh nghiệp, giúp nhà đầu tư có cái nhìn đúng đắn về công ty từ đó ra
quyết định đầu tư.
2.1.1.4 Mục tiêu
“Mục tiêu của phân tích hoạt động kinh doanh là làm sao cho các con số
trên các tài liệu, báo cáo “biết nói” để những người sử dụng chúng hiểu được
các mục tiêu, tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp”.
(Phạm Văn Dược và cộng sự, 2011, trang 4)
Mục tiêu của PTKD là làm cho các số liệu trở nên có ý nghĩa, cung cấp
thông tin cho nhà quản trị:
- PTKD căn cứ vào tài liệu của hạch toán, nghiên cứu đánh giá, từ đó đưa
ra nhận xét, cung cấp cơ sở cho nhà quản trị đưa ra các giải pháp, cải tiến.
- PTKD ngoài việc so sánh các chỉ tiêu trên các báo cáo, còn đi sâu
nghiên cứu tài liệu, tính ra các chỉ tiêu cần thiết từ đó đưa ra các kết luận đúng
đắn.
- Vận dụng các phương pháp phân tích hợp lý để đưa ra kết luận sẽ là cơ
sở để phát hiện và khai thác các khả năng tiền năng, cũng là căn cứ để ra quyết
định và phòng ngừa rủi ro.
2.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh
Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh, tùy theo
mức độ tác động mà chia các nhân tố ảnh hưởng thành nhiều loại khác nhau.
2.1.2.1 Theo tính tất yếu của nhân tố.
Các nhân tố được phân thành 2 loại: nhân tố khách quan và nhân tố chủ
quan.
- Nhân tố khách quan: là loại nhân tố thường phát sinh và tác động như
một yêu cầu tất yếu, ngoài sự chi phối của doanh nghiệp.
- Nhân tố chủ quan: là nhân tố tác động đến doanh nghiệp phụ thuộc và
sự nổ lực chủ quan của doanh nghiệp.
2.1.2.2 Theo tính chất của nhân tố.
Các nhân tố được chia làm 2 nhóm: nhóm nhân tố số lượng và nhóm
nhân tố chất lượng
4
- Nhóm nhân tố số lượng phản ánh quy mô kinh doanh: số lượng lao
động, vật tư, hàng hóa, tiêu thụ
- Nhóm nhân tố chất lượng phản ánh hiệu suất kinh doanh: giá thành, tỷ
suất chi phí, năng suất lao động
2.1.2.3 Theo xu hướng tác động của nhân tố.
Được chia thành các nhóm nhân tố tích cực và nhân tố tiêu cực
- Nhân tố tích cực là nhân tố tác động làm tăng độ lớn hiệu quả kinh
doanh của doanh nghiệp
- Nhân tố tiêu cực là nhân tố tác động làm giảm độ lớn hiệu quả kinh
doanh của doanh nghiệp
2.1.3 Các chi tiêu phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.3.1 Doanh thu
a. Khái niệm:
“Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được
trong kì kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường
của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu”, (Quyết định số
149/2001/QĐ-BTC, 2001)
Doanh thu (DT) từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao
gồm các khoản sau:
- Doanh thu bán hàng (DTBH): là tổng giá trị lợi ích kinh tế mà doanh
nghiệp thu được trong kì từ hoạt động bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất
ra và bán hàng hóa mua vào.
- Doanh thu cung cấp dịch vụ (DTDV): là tổng số giá trị lợi ích kinh tế
mà doanh nghiệp thu được trong kì từ hoạt động thực hiện công việc đã thõa
thuận theo hợp đồng trong một hoặc nhiều kì kế toán.
- Doanh thu từ hoạt động tài chính (DTTC): là các khoản thu từ liên
doanh, liên kết, góp vốn cổ phần, tiền lãi cho bán hàng trả chậm, trả góp, từ
hoạt động mua bán chứng khoán…
- Doanh thu khác (DTK): là các khoản thu từ các hoạt động xảy ra không
thường xuyên như từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định, thu về từ nợ khó
đòi, tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng
Doanh thu có vai trò quan trọng đối với mọi doanh nghiệp, doanh thu
phản ánh số lượng hàng hóa tiêu thụ trong kỳ, là cơ sở để đánh giá tình hình
hoạt động của doanh nghiệp.
5
b. Các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu:
∑ = Doanh thu thuần + DTTC + DTK (2.1)
Trong đó:
DT: Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh
DTTC: Doanh thu từ hoạt động tài chính.
DTK: Doanh thu từ hoạt động khác.
Doanh thu thuần = DTBH + DTDV – Các khoản giảm trừ (2.2)
Với:
DTBH + DTDV = ∑ (2.3)
DTBH: Doanh thu bán hàng
DTDV: Doanh thu dịch vụ
Qi: số lượng sản phẩm, dịch vụ i
Pi: giá cả hàng hóa, dịch vụ
i = ̅̅̅̅̅
2.1.3.2 Chi phí
a. Khái niệm:
Theo quyết định số 165/2002/QĐ-BTC (2002) thì chi phí bao gồm chi
phí sản xuất, kinh doanh phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông
thường của doanh nghiệp và các chi phí khác. Chi phí sản xuất, kinh doanh
phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh
nghiệp bao gồm: giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh
nghiệp, chi phí lãi tiền vay và những chi phí liên quan đến hoạt động cho các
bên khác sử dụng tài sản sinh ra lợi tức, tiền bản quyền. Những chi phí này
phát sinh dưới dạng tiền và các khoản tương đương tiền, hàng tồn kho, khấu
hao máy móc, thiết bị. Chi phí khác bao gồm chi phí ngoài các chi phí sản
xuất, kinh doanh phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường.
- Giá vốn hàng bán (GVHB): Là toàn bộ số tiền chi trả cho việc mua
hàng hóa về từ các nhà cung ứng để phục vụ cho quá trình hoạt động kinh
doanh.
- Chi phí bán hàng (CPBH): là chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ
sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; bao gồm: chào bán, giới thiệu, quảng cáo sản
phẩm, chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển sản phẩm, tiền lương , dịch vụ
mua ngoài.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp (CPQL): là các chi phí quản lý chung của
doanh nghiệp, bao gồm: lương của nhân viên quản lý, chi phí bảo hiểm, kinh
phí công đoàn của nhân viên quản lý, chi phí vật dụng-công cụ văn phòng,
khấu hao tài sản dùng cho quản lý doanh nghiệp, dịch vụ mua ngoài (điện,
6