Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng tmcp kỹ thương việt nam chi nhánh nha trang (tt)

  • 27 trang
  • file .pdf
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
NGUYỄN CHÂU BẢO NGÂN
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG
TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƢƠNG VIỆT NAM
– CHI NHÁNH NHA TRANG
TÓM TẮT
LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Mã số: 60.34.02.01
Đà Nẵng - Năm 2018
Công trình được hoàn thành tại
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN
Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. HỒ HỮU TIẾN
Phản biện 1: TS. Đặng Tùng Lâm
Phản biện 2: PGS.TS. Lê Huy Trọng
Luận văn đã được bảo vệ trước hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp
Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà
Nẵng vào ngày 03 tháng 02 năm 2018
Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm thông tin – học liệu, Đại học Đà Nẵng
- Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Thực tế cho thấy, nền kinh tế thị trường ở nước ta ngày càng
phát triển, mức sống người dân cũng ngày một được nâng cao nên
nhu cầu cải thiện cuộc sống ngày càng được chú trọng và hoạt động
cho vay tiêu dùng luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ khách hàng
và các ngân hàng thương mại. Đây là cơ sở để các ngân hàng thương
mại đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng Tuy nhiên, những năm
qua hoạt động cho vay tiêu dùng vẫn còn một số mặt hạn chế đã gây
tổn thất cho ngân hàng.
Cùng với xu thế đó, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam đã
hướng đến phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, trong đó đẩy mạnh
hoạt động cho vay tiêu dùng được chú trọng. Tuy nhiên, hoạt động
cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần
được khắc phục để từ đó hoàn thiện hơn nữa hoạt động cho vay tiêu
dùng của ngân hàng.
Xuất phát từ những vấn đề trên, tôi nhận thấy việc phân tích hoạt
động cho vay tiêu dùng là một việc làm cần thiết. Vì vậy, tôi chọn đề
tài "Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP
Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Nha Trang" để tiến hành nghiên
cứu. Với đề tài này, trên cơ sở phân tích tình hình hoạt động cho vay
tiêu dùng để đưa ra khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay
tiêu dùng của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh
Nha Trang.
2. Mục tiêu nghiên cứu
a. Mục tiêu chung
Trên nền lý luận về hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng
thương mại, phân tích thực trạng, từ đó nhận định những thành công,
hạn chế cùng nguyên nhân trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Nha Trang, đề
xuất giải pháp để hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân
2
hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Nha Trang.
b. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Hệ thống hóa lý luận về hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân
hàng thương mại.
- Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng TMCP
Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Nha Trang, nhận định những
thành công, hạn chế và nguyên nhân.
- Trên cơ sở kết quả phân tích, đề xuất khuyến nghị nhằm hoàn
thiện hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương
Việt Nam – Chi nhánh Nha Trang.
c. Câu hỏi nghiên cứu:
- Nội dung hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương
mại bao gồm những vấn đề gì? Kết quả cho vay tiêu dùng được phản
ánh bởi những tiêu chí nào? Những nhân tố nào ảnh hưởng đến hoạt
động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại?
- Hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng TMCP Kỹ
Thương Việt Nam – Chi nhánh Nha Trang thời gian qua như thế
nào? Những thành công, những hạn chế cùng nguyên nhân trong
hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt
Nam – Chi nhánh Nha Trang?
- Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Nha
Trang và các chủ thể liên quan cần làm gì để hoàn thiện hoạt động
cho vay tiêu dùng của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam –
Chi nhánh Nha Trang?
3. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu:
Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận về hoạt động cho vay
tiêu dùng của ngân hàng thương mại và thực tiễn hoạt động cho vay
tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh
Nha Trang.
3
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động cho vay
tiêu dùng trực tiếp tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi
nhánh Nha Trang, không nghiên cứu hoạt động cho vay tiêu dùng
gián tiếp và cho vay tiêu dùng qua thẻ.
+ Về không gian: Đề tài nghiên cứu hoạt động cho vay tiêu dùng
tại Phòng Dịch vụ Khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Kỹ
Thương Việt Nam – Chi nhánh Nha Trang.
+ Về thời gian: Đề tài nghiên cứu thực trạng hoạt động cho vay
tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh
Nha Trang từ năm 2014 đến năm 2016.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp
tổng hợp, hệ thống hóa, phương pháp thu thập, tổng hợp và xử lý dữ
liệu, phương pháp chuyên gia, hương pháp số tuyệt đối, số tương đối,
số bình quân, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích diễn giải,
phương pháp lịch sử.
5. Bố cục đề tài
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung luận văn gồm có 3
chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay tiêu dùng của
ngân hàng thương mại
Chương 2: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng
TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Nha Trang
Chương 3: Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay
tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt nam – Chi nhánh
Nha Trang
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
Để có thông tin cần thiết cho đề tài nghiên cứu, tác giả đã tiến
hành thu thập, tìm hiểu và tham khảo một số luận văn thạc sỹ trước
4
đây đã được công nhận có nội dung tương tự và một số bài báo làm
nền tảng cho quá trình hoàn thành luận văn.
Nhìn chung, các đề tài nghiên cứu trên đã hệ thống hóa một cách
khá đầy đủ các vấn đề lý luận về cho vay tiêu dùng và hoạt động cho
vay tiêu dùng của các ngân hàng thương mại. Qua việc phân tích
thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng của các đơn vị nghiên cứu,
các tác giả đã có đánh giá về những thành quả và những mặt hạn chế,
xác định nguyên nhân của những hạn chế đó, từ đó đề xuất những
giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng
tại đơn vị. Tuy nhiên, trong các nghiên cứu này, một số vấn đề như:
rủi ro trong hoạt động cho vay tiêu dùng, mục tiêu của hoạt động cho
vay tiêu dùng chưa được quan tâm nghiên cứu đầy đủ; các tiêu chí
phản ánh kết quả hoạt động cho vay tiêu dùng chưa hoàn chỉnh;...
Mặt khác, từ năm 2014 đến năm 2016, chưa có nghiên cứu về hoạt
động cho vay tiêu dùng được tiến hành tại Ngân hàng TMCP Kỹ
Thương Việt Nam – Chi nhánh Nha Trang.
CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG
CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
1.1. CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
1.1.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng
Cho vay tiêu dùng là một hình thức cho vay qua đó ngân hàng
chuyển cho khách hàng (cá nhân hay hộ gia đình) quyền sử dụng một
lượng giá trị (tiền) trong một khoảng thời gian nhất định, với những
thỏa thuận mà hai bên đã ký kết (về số tiền cấp, thời gian cấp, lãi
suất phải trả,...) nhằm giúp hỗ trợ cho nhu cầu sinh hoạt tiêu dùng
hàng ngày của cá nhân và hộ gia đình như: trang trải cho nhu cầu nhà
ở, xe cộ, nhu cầu về giáo dục, y tế và du lịch,... trước khi họ có khả
5
năng chi trả, tạo điều kiện cho họ có thể hưởng một cuộc sống tốt
hơn.
1.1.2. Đối tƣợng của cho vay tiêu dùng
- Nhóm các đối tượng có thu nhập thấp
- Nhóm các đối tượng có thu nhập trung bình
- Nhóm đối tượng có thu nhập cao
1.1.3. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng
a.Về quy mô: Quy mô các khoản vay nhỏ trong khi số lượng các
khoản vay lại rất lớn.
b.Về khách hàng: Số lượng khách hàng rất lớn.
c. Về rủi ro tín dụng: Các khoản CVTD có độ rủi ro cao, chủ
yếu là rủi ro tín dụng.
d.Về lãi suất: Lãi suất CVTD thường được điều chỉnh sao cho
phù hợp với quy định của NHNN và bối cảnh kinh tế thị trường.
e. Về chi phí và lợi nhuận: Chi phí lớn để quản lý khoản vay
1.1.4. Vai trò của cho vay tiêu dùng
a.Đối với NHTM
b.Đối với người vay tiêu dùng
c. Đối với nền kinh tế
1.1.5. Phân loại cho vay tiêu dùng
a.Căn cứ vào mục đích cho vay: Cho vay tiêu dùng cư trú và
cho vay tiêu dùng phi cư trú
b.Căn cứ vào phương thức hoàn trả: Cho vay tiêu dùng trả
góp, cho vay tiêu dùng phi trả góp, cho vay tiêu dùng tuần hoàn.
c. Căn cứ vào hình thức cho vay: Cho vay tiêu dùng gián tiếp,
cho vay tiêu dùng trực tiếp
d.Căn cứ vào hình thức bảo đảm tiền vay: Cho vay có tài sản
bảo đảm và cho vay không có tài sản bảo đảm.
1.1.6. Rủi ro trong cho vay tiêu dùng
6
Trong hoạt động CVTD, các NHTM thường đối mặt với một số
rủi ro như rủi ro tín dụng, rủi ro tác nghiệp, rủi ro lãi suất v.v…, song
chủ yếu vẫn là rủi ro tín dụng.
1.2. HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN
HÀNG THƢƠNG MẠI
1.2.1. Mục tiêu hoạt động cho vay tiêu dùng
- Tăng trưởng quy mô
- Phát triển thị phần
- Bán chéo sản phẩm, dịch vụ
- Hợp lý hóa cơ cấu cho vay
- Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay
- Kiểm soát rủi ro tín dụng
- Tăng trưởng thu nhập
1.2.2. Những hoạt động ngân hàng thƣơng mại thƣờng vận
dụng để triển khai cho vay tiêu dùng
- Tổ chức quản lý hoạt động cho vay tiêu dùng, phân công phân
nhiệm
- Hoạch định và thực thi chính sách cho vay tiêu dùng phù hợp
- Hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng
- Hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng
1.2.3. Các tiêu chí phản ánh kết quả cho vay tiêu dùng
 Quy mô cho vay tiêu dùng
 Thị phần cho vay tiêu dùng
 Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng
 Mức độ rủi ro tín dụng
 Chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng
 Thu nhập từ hoạt động CVTD
7
1.2.4. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay tiêu
dùng của ngân hàng thƣơng mại
a. Nhóm các nhân tố bên ngoài: môi trường kinh tế, môi trường
pháp lý, môi trường văn hóa – xã hội, những yếu tố thuộc về khách
hàng và môi trường cạnh tranh.
b. Nhóm các nhân tố bên trong: chính sách tín dụng, quy mô
vốn của ngân hàng, đội ngũ cán bộ nhân viên, cơ sở vật chất, công
nghệ của ngân hàng và năng lực quản trị điều hành của cán bộ lãnh
đạo ngân hàng.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 1
CHƢƠNG 2
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG
TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƢƠNG VIỆT NAM
– CHI NHÁNH NHA TRANG
2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƢƠNG
VIỆT NAM – CHI NHÁNH NHA TRANG
2.1.1. Lịch sử hình thành Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt
Nam
2.1.2. Lịch sử hình thành Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt
Nam – Chi nhánh Nha Trang
a. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Chi nhánh
b.Chức năng của các phòng ban
2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của Chi nhánh
2.1.4. Chức năng nhiệm vụ của Chi nhánh
2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP
Kỹ Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Nha Trang
a. Hoạt động huy động vốn
Qua bảng 2.1 trang 8, ta thấy chiếm tỷ trọng đa số trong tổng
nguồn vốn huy động là tiền gửi bằng VND. Trong đó, tiền gửi dân
8
cư chiếm hơn 30%, còn lại là tiền gửi từ các tổ chức kinh tế với tỷ
trọng cao.
Tuy nền kinh tế còn tăng trưởng chậm và có nhiều biến động
nhưng trong 3 năm qua Techcombank Nha Trang đã thực hiện tương
đối tốt công tác huy động vốn, ngày càng khẳng định vị thế, uy tín
trên địa bàn TP Nha Trang, là cơ sở cho việc đáp ứng kịp thời và đầy
đủ nhu cầu về vốn ngày càng tăng của khách hàng, tạo thế chủ động
trong việc phát triển hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn của Techcombank Nha Trang
giai đoạn 2014 – 2016
ĐVT: triệu đồng
(Nguồn: Phòng Kế toán Techcombank Nha Trang)
9
b. Hoạt động cho vay
Bảng 2.2: Kết quả cho vay của Techcombank Nha Trang
giai đoạn 2014 – 2016
ĐVT: triệu đồng
(Nguồn: Phòng Kế toán Techcombank Nha Trang)
Dư nợ cho vay của Chi nhánh chủ yếu tập trung ở các khoản vay
trung, dài hạn với tỷ trọng trên 70% và có xu hướng tăng dần qua các
năm. Phân theo đối tượng cho vay, dư nợ cho vay doanh nghiệp
chiếm tỷ trọng cao hơn so với dư nợ cho vay cá nhân.
Nợ xấu năm 2015 tăng 14,12% so với năm 2014, nợ xấu năm
2016 giảm 17,06% so với năm 2015. Chi nhánh luôn chú trọng kiểm
soát và quản lý chất lượng nợ chặt chẽ đã giúp cho tỷ lệ nợ xấu luôn
duy trì ở mức an toàn mặc dù có nhiều biến động.
10
c. Kết quả tài chính
Bảng 2.3: Kết quả tài chính của Techcombank Nha Trang
giai đoạn 2014 – 2016
ĐVT: triệu đồng
Tốc độ Tốc độ
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 tăng/giảm tăng/giảm
Chỉ tiêu năm 2015/2014 năm 2016/2015
TL TL
ST ST ST ST ST
(%) (%)
Tổng thu nhập 348.077 315.179 400.464 -32.898 -9,45 85.285 27,06
Tổng chi phí 305.068 270.036 347.094 -35.032 -11,48 77.058 28,54
Lợi nhuận trƣớc thuế 43.009 45.143 53.370 2.134 4,96 8.227 18,22
(Nguồn: Phòng Kế toán Techcombank Nha Trang)
Hoạt động kinh doanh của Techcombank Nha Trang trong giai
đoạn 2014 – 2016 có hướng tăng trưởng tốt, lợi nhuận thu được chủ
yếu là từ hoạt động tín dụng. Tuy nền kinh tế còn nhiều khó khăn
nhưng Chi nhánh đã thực hiện tốt theo chính sách và định hướng của
ngân hàng, bám sát tình hình phát triển của kinh tế địa phương, mang
lại hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.
2.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƢƠNG VIỆT NAM – CHI
NHÁNH NHA TRANG
2.2.1. Phân tích bối cảnh cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng
TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Nha Trang
a. Bối cảnh kinh tế - xã hội của Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã
hội của tỉnh Khánh Hòa, có tiềm năng thế mạnh về phát triển dịch
vụ, du lịch, công nghiệp,… có nguồn lao động dồi dào và mức thu
nhập khá, trình độ học vấn cao nên nhu cầu vay tiêu dùng cao, cùng
với điều kiện tự nhiên ưu đãi, Nha Trang thu hút hàng ngàn khách du
lịch mỗi năm, đây cũng là thuận lợi cho sự phát triển kinh tế của
thành phố nói chung và sự phát triển của hoạt động CVTD nói riêng.
11
Bên cạnh đó, sự cạnh tranh gay gắt về chính trị tại các khu vực
trên thế giới; tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp; kinh tế thế giới
phục hồi chậm; thời tiết thất thường tác động đến kinh tế - xã hội cả
nước nói chung và thành phố Nha Trang nói riêng trong 3 năm vừa
qua. Mặc dù vậy, kinh tế - xã hội thành phố Nha Trang vẫn đạt được
những thành tựu đáng kể: tăng trưởng kinh tế đạt mức khá cao, đời
sống dân cư không ngừng được nâng cao.
Tình hình hoạt động ngân hàng tại thành phố NhaTrang giai
đoạn 2014 – 2016
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-NHNN và Quyết định số 2589/QĐ-
NHNN của NHNN, các TCTD trên địa bàn thành phố đã thực hiện
nghiêm túc chỉ đạo của NHNN, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận
vốn ngân hàng cũng như mở rộng hoạt động CVTD trên địa bàn.
Hiện nay trên địa bàn thành phố có tổng cộng 34 chi nhánh và 136
phòng giao dịch ngân hàng. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, không
những giữa các ngân hàng với nhau mà còn từ các tổ chức phi ngân
hàng. Ngoài ra, tình hình bất động sản trên địa bàn TP Nha Trang
nóng trở lại, nhu cầu vay mua đất và nhà ở tăng khiến người dân vay
ngân hàng nhiều hơn, làm cho hoạt động CVTD sôi động hơn.
b. Bối cảnh bên trong Chi nhánh
- Đội ngũ cán bộ nhân viên của chi nhánh:
Techcombank Nha Trang sở hữu đội ngũ CBNV trẻ trung, năng
động và trình độ chuyên môn cao, đạo đức tốt. Chi nhánh thực thi
chính sách quản trị và đãi ngộ hợp lý, tạo điều kiện cho các nhân
viên được khẳng định mình và làm việc nhiệt huyết hơn. Ngoài ra, đa
số các CBTD đều sống trên địa bàn thành phố, là điều kiện thuận lợi
để hiểu rõ và tạo mối quan hệ tốt với khách hàng trên địa bàn.
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị và công nghệ của Chi nhánh: Chi
nhánh không ngừng nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, công nghệ
hiện đại, tiên tiến nhất.
12
- Về đội ngũ lãnh đạo: Đội ngũ lãnh đạo của Techcombank với
kinh nghiệm và tầm nhìn tốt, ban hành các chính sách, tổ chức, phân
công phân nhiệm hợp lý, có năng lực quản trị tín dụng cao.
b. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động CVTD của
Techcombank Nha Trang
2.2.2. Công tác tổ chức thực hiện hoạt động cho vay tiêu
dùng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh
Nha Trang
Chi nhánh chưa có sự phân công phân nhiệm rõ ràng giữa các
chuyên viên QHKH và bộ phận hỗ trợ khiến các nhân viên đôi khi
còn đùn đẩy trách nhiệm trong việc giám sát và xử lý nợ vay; áp lực
về chỉ tiêu đã làm cho yếu tố rủi ro bị xem nhẹ dẫn đến những hạn
chế trong việc quản lý và kiểm soát nợ xấu.
2.2.3. Phân tích mục tiêu, các hoạt động mà Ngân hàng
TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Nha Trang đã triển
khai cho vay tiêu dùng
a. Mục tiêu CVTD của Chi nhánh
- Dư nợ CVTD năm 2015 có mức tăng trưởng 18%, năm 2016
mức tăng trưởng là 25%.
- Đối tượng khách hàng: các tiểu thương trên địa bàn thành phố;
cán bộ công chức nhà nước, nhân viên các doanh nghiệp là các cá
nhân có thu nhập ổn định.
- Thu nhập từ CVTD tăng dần qua các năm và chiếm trên tỷ
trọng trên 25% thu nhập của hoạt động cho vay.
- Tỷ lệ nợ xấu: Kiểm soát rủi ro tín dụng chặt chẽ, tập trung tích
cực trong công tác thu hồi nợ, giảm tỷ lệ nợ xấu ở mức bảo đảm,
dưới 1%.
b. Các hoạt động mà Chi nhánh đã triển khai CVTD
 Thực thi chính sách cho vay tiêu dùng:
13
- Về sản phẩm: Ngoài các sản phẩm truyền thống Chi nhánh còn
chú trọng nghiên cứu thị trường, triển khai những sản phẩm đặc thù,
khác biệt nhằm cho khách hàng sự lựa chọn đa dạng. Tuy nhiên, các
sản phẩm này chưa mang lại hiệu quả cao.
- Về lãi suất: Lãi suất CVTD được quy định tại Quyết định số
0667/2017/QĐ-TGĐ của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Kỹ
Thương Việt Nam, lãi suất được xác định bằng lãi suất cơ sở là 7,9%
cộng với biên độ đã ký trên HĐTD.
- Về hoạt động truyền thông, quảng bá: Công tác truyền thông,
quảng bá của Chi nhánh được thực hiện rất nghiêm túc và đa dạng,
nhưng vẫn chưa có sự đầu tư thỏa đáng làm hạn chế sự mở rộng về
quy mô khách hàng của ngân hàng.
- Về nhân sự: Đội ngũ CBNV của Chi nhánh còn ít, đa số là
nhân viên mới, trẻ nên còn thiếu kinh nghiệm, các chính sách hỗ trợ
chi phí làm việc và khen thưởng chưa nhiều và mang tính bình quân
nên chưa giữ chân được nhân viên, khách hàng đông dẫn đến tình
trạng quá tải công việc.
- Về quy trình: Quy trình CVTD đã được cải thiện và được các
CBNV thực hiện một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, một số khách
hàng vẫn chưa hoàn toàn hài lòng về thủ tục và quy trình CVTD, tiến
độ giải quyết hồ sơ.
- Về cơ sở vật chất: Hệ thống cơ sở hạ tầng, kỹ thuật công nghệ
của Chi nhánh trong thời gian qua đã và đang là công cụ đắc lực,
phục vụ hiệu quả cho công các quản lý, kinh doanh, phát triển sản
phẩm và dịch vụ tiện ích phục vụ nhu cầu của khách hàng.
 Hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng:
Chi nhánh đã rất chú trọng đến hoạt động nâng cao chất lượng
và dịch vụ CVTD, cải thiện cơ sở vật chất, trình độ CBNV tạo nét
văn hóa riêng và các hoạt động nhằm thu hút khách hàng mới và cũ.
Tuy nhiên, các hoạt động thu hút khách hàng này vẫn chưa tập trung
14
vào nhóm khách hàng mục tiêu đã xác định trước, các biện pháp này
vẫn chưa thực sự khác biệt, chưa đủ sức hấp dẫn với khách hàng và
khả năng cạnh tranh với các TCTD khác trên địa bàn hoạt động.
 Hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng:
Hoạt động quản trị rủi ro của Chi nhánh vẫn chưa được thực
hiện khoa học, chưa có sự phối hợp hợp lý giữa các CBTD và cán bộ
hỗ trợ, đôi khi còn đùn đẩy trách nhiệm trong việc giám sát và xử lý
nợ vay; áp lực về chỉ tiêu đã làm cho yếu tố rủi ro bị xem nhẹ, điều
này dẫn đến những hạn chế trong việc quản lý và kiểm soát nợ xấu.
2.2.4. Phân tích kết quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân
hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam – Chi Nhánh Nha Trang
a. Về quy mô cho vay tiêu dùng
Bảng 2.4: Dư nợ cho vay tiêu dùng của Techcombank Nha Trang
giai đoạn 2014 – 2016
ĐVT: triệu đồng
(Nguồn: Phòng Kế toán Techcombank Nha Trang)
Dư nợ CVTD có xu hướng tăng qua các năm. Tuy nhiên, tỷ
trọng dư nợ CVTD trên tổng dư nợ cho vay năm 2016 giảm so với
năm 2015 và thấp hơn so với năm 2014. Điều này chứng tỏ hoạt
động CVTD năm 2016 chưa phát triển tương xứng với xu hướng
phát triển về quy mô tín dụng của Chi nhánh.
15
Bảng 2.5: Số lượng khách hàng và dư nợ bình quân trên một
khách hàng của Techcombank Nha Trang giai đoạn 2014 – 2016
ĐVT: triệu đồng
(Nguồn: Phòng Kế toán Techcombank Nha Trang)
Qua bảng 2.5 cho thấy, số lượng khách hàng vay tiêu dùng của
Chi nhánh có xu hướng tăng qua các năm, nhờ việc Techcombank
Nha Trang đã thực thi các chính sách về khách hàng và các hoạt
động quảng bá, tiếp thị sản phẩm, cải thiện và gia tăng tiện ích cho
khách cùng với tình hình bất động sản TP Nha Trang nóng trở lại
khiến nhu cầu vay mua đất và nhà ở tăng cao đã giúp cho số lượng
khách hàng vay tiêu dùng tại Chi nhánh tăng lên.
b. Thị phần hoạt động cho vay tiêu dùng
Bảng 2.6: Tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng tại địa bàn của
Techcombank Nha Trang giai đoạn 2014 – 2016
ĐVT: triệu đồng
(Nguồn: Phòng Kế toán Techcombank Nha Trang)
16
Từ bảng 2.6 trang 15 cho thấy, dư nợ CVTD của Chi nhánh năm
2014 chỉ chiếm 4,17% trên dư nợ CVTD của địa bàn thành phố. Năm
2015, tỷ trọng này giảm 2,60% so với năm 2014, nhưng đến năm
2016 thì thị phần CVTD của Chi nhánh đã có bước tăng trưởng với
mức tăng 8,17% so với năm 2015. Qua đó chứng tỏ định hướng mở
rộng cho vay bán lẻ là hướng đi rất đúng đắn của Chi nhánh trong
thời gian qua.
c. Cơ cấu cho vay tiêu dùng
 Phân theo sản phẩm cho vay
Bảng 2.7: Dư nợ theo cơ cấu sản phẩm cho vay tiêu dùng của
Techcombank Nha Trang giai đoạn 2014 – 2016
ĐVT: triệu đồng
(Nguồn: Phòng Kế toán Techcombank Nha Trang)
Nhìn chung, dư nợ CVTD phân theo cơ cấu sản phẩm có xu
hướng tăng qua các năm nhờ Chi nhánh đã không ngừng cải thiện và
gia tăng tiện ích cho khách hàng, tiếp tục áp dụng nhiều chương
trình, các gói cho vay với lãi suất ưu đãi phù hợp đã giúp cho dư nợ
vay tiêu dùng ngày càng tăng trưởng, nhưng tỷ trọng dư nợ của từng
sản phẩm CVTD lại có sự chênh lệch.
17
 Phân theo kỳ hạn:
Bảng 2.8: Dư nợ cho vay tiêu dùng phân theo kỳ hạn của
Techcombank Nha Trang giai đoạn 2014 – 2016
ĐVT: triệu đồng
(Nguồn: Phòng Kế toán Techcombank Nha Trang)
Qua bảng 2.8 cho thấy, dư nợ CVTD tại Techcombank Nha
Trang chủ yếu có kỳ hạn là trung, dài hạn và có xu hướng tăng qua
các năm do khách hàng vay tiêu dùng tại Chi nhánh chủ yếu là vay
mua BĐS, xây, sửa nhà, vay để mua ô tô với số tiền vay lớn nên
người dân thường trả trong trung và dài hạn. Dư nợ CVTD ngắn hạn
chiếm tỷ trọng thấp dưới 10% trong tổng dư nợ CVTD. Năm 2015,
dự nợ CVTD ngắn hạn giảm so với năm 2014 là do nền kinh tế phục
hồi chậm và còn nhiều khó khăn tác động xấu đến thu nhập của
người dân, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ trong ngắn hạn và nhu cầu
chi tiêu của họ cũng bị hạn chế. Năm 2016, tình hình kinh tế cả nước
cũng như kinh tế địa phương có nhiều khởi sắc, người dân có xu
hướng tiêu dùng nhiều hơn làm cho dư nợ ngắn hạn tăng.
 Phân theo hình thức bảo đảm:
Bảng 2.9: Dư nợ cho vay tiêu dùng phân theo hình thức bảo đảm
của Techcombank Nha Trang giai đoạn 2014 – 2016
ĐVT: triệu đồng
(Nguồn: Phòng Kế toán Techcombank Nha Trang)
18
Qua bảng 2.9 trang 17 cho thấy, dư nợ CVTD có TSBĐ chiếm
tỷ trọng chủ yếu trong tổng dư nợ CVTD của Chi nhánh. Thời gian
qua Chi nhánh thực hiện chính sách an toàn trong cho vay, chú trọng
công tác thực hiện kiểm soát và giảm rủi ro trong hoạt động CVTD
nói riêng, do đó, dư nợ CVTD có TSBĐ có xu hướng tăng qua các
năm.
c. Thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng
Bảng 2.10: Thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng tại
Techcombank Nha Trang giai đoạn 2014 – 2016
ĐVT: triệu đồng
(Nguồn: Phòng Kế toán Techcombank Nha Trang)
Qua bảng 2.10, nhìn chung, thu nhập từ hoạt động CVTD có xu
hướng tăng qua các năm. Bên cạnh môi trường kinh tế xã hội đang
trên đà phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng thì
Techcombank Nha Trang đã và đang đi đúng hướng và có những
chính sách phù hợp với bối cảnh nền kinh tế trên địa bàn hoạt động.