Phân tích báo cáo tài chính của công ty cp cơ điện lạnh (ree)

  • 19 trang
  • file .doc
Website: http://www.webluanvan.com Email : [email protected]
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN
LẠNH (REE)
A - GIỚI THIỆU VÀI NÉT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh được thành lập từ năm 1977 với tên gọi ban
đầu là Xí nghiệp Quốc doanh Cơ Điện Lạnh thuộc sở hữu Nhà nước. Năm
1993, Xí nghiệp được cổ phần hóa chuyển thành Công ty Cổ phần Cơ Điện
Lạnh (REE Corp) và hoạt động đến nay.
Niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
Vốn điều lệ: 575.149.920.000 đồng
Số lượng chứng khoán đã phát hành: 57.514.992 cổ phiếu
Trong đó:
+Cổ phiếu phổ thông: 57.260.388 cổ phiếu.
+Cổ phiếu ưu đãi (ESOP): 254.604 cổ phiếu
+Mả chứng khoán là REE
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH
• Dịch vụ cơ điện cho các công trình công nghiệp, thương mại và dân dụng
• Sản xuất và kinh doanh máy điều hòa không khí Reetech, sản phẩm gia
dụng, tủ điện và sản phẩm cơ khí công nghiệp
• Phát triển và khai thác bất động sản
• Đầu tư chiến lược.
Trong mấy năm gần đây hoạt động kinh doanh của cổng ty , chuyển sang lĩnh
vực bất động sản và đầu tư góp vốn vào các công ty khác khá nhiều như mua
trái phiếu chuyển đổi của VCB và cổ phỉếu ngân hàng STB , thủy điện vĩnh
sơn sông hinh…
1
Website: http://www.webluanvan.com Email : [email protected]
B – PHÂN TÍCH CHI TIẾT
I. Phân tích cơ cấu
1. Cơ cấu bảng cân đối kế toán
Đơn vị tinh:%
TT Nội dung 2008 2007 2006 2005 2004
I TÀI SẢN NGẮN HẠN: 42.90 55.87 59.61 49.06 40.09
1 Tiền và các khỏan tương đương tiền 13.77 10.58 21.05 20.46 4.63
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 7.00 23.27 15.06 0.84 1.59
3 Các khoản phải thu ngắn hạn 17.55 14.09 16.68 12.23 18.19
4 Hàng tồn kho 4.10 7.09 6.39 15.50 15.51
5 Tài sản ngắn hạn khác 0.49 0.83 0.44 0.03 0.17
II TÀI SẢN DÀI HẠN: 57.10 44.13 40.39 50.94 59.91
1 Các khỏan phải thu dài hạn
2 Tài sản cố định: 1.74 1.86 11.96 2.89 8.72
-Tài sản cố định hữu hình 0.76 0.61 1.10 2.89 6.01
-Tài sản cố định vô hình 0.46 0.15 0.22 0.39 0.63
-Tài sản cố định thuê tài chính
-Chi phí xây dựng cơ bản dỡ dang 0.52 1.10 10.64 4.10 2.09
3 Bất động sản đầu tư 20.39 14.04 13.51 22.26 35.87
4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 34.85 28.17 14.69 21.14 15.28
5 Tài sản dài hạn khác 0.12 0.06 0.23 0.16 0.04
III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 100 100 100 100 100
IV NỢ PHẢI TRẢ: 19.51 21.98 28.25 38.51 40.41
1 Nợ ngắn hạn 15.47 18.37 21.82 30.38 24.61
2 Nợ dài hạn 4.04 3.61 6.42 8.13 15.80
V NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU: 80.07 77.64 71.70 61.42 59.48
1 Vốn chủ sở hữu: 80.02 77.64 71.70 61.44 59.28
-Vốn đầu tư của chủ sở hữu 31.07 19.89 22.35 33.84 43.19
-Thặng dư vốn cổ phần 50.43 45.50 29.90 13.88
-Cổ phiếu quỹ 0.00 0.00 0.00 0.00
-Các quỹ (quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự
phòng tài chính) 4.47 2.33 5.80 6.97 7.67
-Lợi nhuận chưa phân phối -5.95 9.92 13.66 6.74 8.42
2 Nguồn vốn kinh phí và quỹ khác: 0.05 0.00 -0.02 0.20
-Quỹ khen thưởng phúc lợi 0.05 0.00
-Nguồn kinh phí
-Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
VI LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 0.41 0.38 0.05 0.07 0.11
VII TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 100 100 100 100 100
2
Website: http://www.webluanvan.com Email : [email protected]
3
Website: http://www.webluanvan.com Email : [email protected]
Cơ cấu tài sản cố định và đầu tư dài hạn trên tổng tài sản của REE giảm
dần từ 59% vào năm 2004 xuống 40% vào năm 2006 do thời gian này công ty
chỉ tập trung sản xuất và kinh doanh vào các mặt hàng truyền thống,chỉ đầu tư
thêm vào tài sản cố định nhưng không hề đầu tư tài chính dài hạn.Từ năm
2006 đến năm 2008 cơ cấu này tăng lên rõ rệt, đến năm 2008 là 57% do công
ty đâu tư rất nhiều vào tài chính dài hạn,năm 2007 đầu tư tài chính dài hạn
chiếm 63% tài sản dài hạn và năm 2008 là 61%.Do 2 năm gần đây với sự phát
triển của thị trường chứng khoán thì công ty cung tập trung đầu tư chứng
khoán,nắm giữ 1 số lượng lớn cổ phiếu như mua trái phiếu chuyển đổi
ACB,cổ phiếu ngân hàng STB,cổ phiếu STB…
Cơ cấu giữa vốn chủ sở hữu và nợ của REE có sư thay đổi mạnh qua
các năm do sự lớn lên về quy mô của công ty nên có sự thay đổi cơ cấu về
vốn,vốn chủ sở hữu chiếm ngày càng nhiều hơn.Năm 2004 tỉ lệ này la 61%-
39%,đến năm 2008 tỉ lệ này là 80%-20%.Nguồn vốn chủ sở hữu gia tăng chủ
yếu là do lợi nhuận giữ lại để đầu tư các dự án mới,vốn đầu tư của chủ sở hữu
và quỹ đầu tư phát triển ngày càng tăng.Cơ cấu nợ ngắn hạn và dài hạn đều
tăng lên nhưng nợ dài hạn tăng lên đáng kể,do 2 năm gần đây công ty sử dụng
phần nợ vay dài hạn ngân hàng để đầu tư tài chính.
4
Website: http://www.webluanvan.com Email : [email protected]
2. Phân tích cơ cấu bảng báo cáo kết quả kinh doanh.
Đơn vị tính : %
TT Chỉ tiêu 2008 2007 2006 2005 2004
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 100 100 100 100 100
2 Các khoản giảm trừ doanh thu -1.70 -1.85 -1.24 -3.08 -3.69
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 98.30 98.15 98.76 96.92 96.31
4 Giá vốn hàng bán -70.20 -68.24 -72.80 -61.15 -64.51
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 28.11 29.92 25.96 35.77 31.81
6 Doanh thu hoạt động tài chính 15.58 25.18 18.57 4.57 2.40
7 Chi phí tài chính -44.71 -6.05 -1.53 -2.36 -3.16
8 Chi phí bán hàng -3.38 -2.43 -1.28 -3.03 -2.51
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp -8.31 -7.91 -6.15 -13.28 -11.54
10 Lợi nhuận thuần từ họat động kinh doanh -12.71 38.70 35.57 21.67 16.99
11 Thu nhập khác 0.68 0.86 0.71
12 Chi phí khác -0.03 -0.18 -0.45
13 Lợi nhuận khác 0.65 0.68 0.26 -1.41 0.15
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -12.06 39.38 35.83 20.26 17.14
15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành -1.04 -10.10 -9.16 -3.25 -2.24
16 Lợi nhuận sau thuế TNDN -13.10 29.29 26.67 16.98 14.89
- Lợi ích của cổ đông thiểu số -0.01 0.05 -0.01 -0.04 -0.01
- Cổ đông của Công ty mẹ -13.09 29.23 26.66 16.94 14.89
17 Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu 0.00 0.00 0.00
Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn tương đối hiệu quả và có
chiều hướng tăng lên từ năm 2004 đến 2007,tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên tổng
doanh thu năm tăng dần theo các năm là 14%-17%-27%-29% , đến năm 2008
công ty có lợi nhuận âm do ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới và trong nước
nói chung nên chi phi tài chinh khá lớn,mặc dù doanh thu tăng lên đáng kể.
5
Website: http://www.webluanvan.com Email : [email protected]
II. Phân tích tỷ số
1. Phân tích tỷ số khả năng thanh khoản
Các chỉ tiêu 2008 2007 2006 2005 2004
Hệ số thanh toán hiện hành (Current
ratio) 2.77 3.04 2.73 1.66 1.71
Hệ số thanh toán nhanh (Quick ratio) 2.48 2.61 2.44 1.10 0.99
Hệ số thanh toán tức thời (Cash ratio) 1.34 1.84 1.65 0.70 0.25
Chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh
chính 79.21 85.86 81.60 145.59 126.05
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0.000
-5.000
-10.000
t 2004 2005 2006 2007 2008
Tỷ lệ thanh toán 1.629 1.615 2.732 3.041 2.773
khản năng thanh toán lãi vay 7.6 12.5 28.3 41.6 -7.5
khản năng thanh toán nhanh 0.19 0.67 2.44 2.66 2.51
6
Website: http://www.webluanvan.com Email : [email protected]
Nhìn vào biều đồ ta thấy hệ số thanh toán ngắn hạn tăng từ năm 2004 đến
năm 2007 và trung bình khoảng 2,358, tức là nợ ngắn hạn được đảm bảo
2,358 lần bằng tài sản ngắn hạn, năm 2008 do ảnh hưởng của khủng hoảng tài
chính thế giới chỉ số này giảm xuống 2,773 so với mức 3,041 năm trước đó
nhưng vẩn cao hơn so với bình quân năm năm.
Hệ số thanh toán nhanh trung bình đạt 1,694 lần cho thấy khản năng
chuyển thành tiền mặt dể dàng của các tài sản lưu động để tài trợ cho các
khoản nợ ngắn hạn .Ngoài ra ta củng thấy chỉ số khản năng thanh toán lãi vay
của công ty củng tăng mạnh từ năm 2004 đến năm 2007 riêng năm 2008 chỉ
số này là âm do công ty kinh doanh thua lỗ.
Như vậy , tính thanh khoản của công ty cơ điện lạnh REE là khá cao,
đảm bảo nhanh chóng các khoản nợ ngắn hạn. Tuy nhiên qua đây chúng ta
củng thấy được viêch sử dụng tài sản có tính thanh khoản cao nhưng suất
sinh lời thấp , không hiệu quả.
2. Phân tích tỷ số quản lý tài sản
Các chỉ tiêu 2008 2007 2006 2005 2004
Vòng quay hàng tồn kho(vòng) 10.98 4.86 8.64 3.09 4.67
Vòng quay tiền 3.27 3.25 2.62 2.34 15.67
kỳ thu tiền bình quân(ngày) 140.29 147.36 108.88 91.83 90.32
Hiệu suất sử dụng TSCĐ 25.89 18.56 4.61 6.50 8.32
Hiệu suất sử dụng tổng TS 0.45 0.34 0.55 0.48 0.73
Số vòng quay hàng tồn kho hầu như đều tăng dần theo các năm, điều này
chứng tỏ hoạt động quản lý dự trữ của doanh nghiệp khá hiệu quả và hợp lý.
Số Vòng quay tiền giảm mạnh vào năm 2005 tuy nhiên chỉ tiêu nay cao hơn
vào các năm tiếp theo,hiệu quả kinh doanh của công ty được khắc phục và có
chiều hướng tích cực.
7
Website: http://www.webluanvan.com Email : [email protected]
Kỳ thu tiền bình quân khá cao và tăng dần theo các năm,chứng tỏ hàng để tồn
kho khá lâu, điều này cũng hợp lý với một công ty chuyên sản xuất đồ điện-
đồ gia dung-cơ khí..
Hiệu suât sử dụng TSCĐ tăng mạnh trong 2 năm 2007-2008,nguyên nhân
chủ yếu là vào 2năm này công ty chuyển sang cả lĩnh vực đầu tư tài chính nên
doanh thu tăng lên khiến chỉ số này tăng lên đáng kể.
Hiệu suất sử dụng tổng tài sản biến động không nhiều và xoay quanh mức
0,4 - 0,5,chứng tỏ việc sử dụng tổng tài sản của công ty khá là ổn định.
3. Phân tích tỷ số quản lý nợ
Các chỉ tiêu 2008 2007 2006 2005 2004
Tỷ số nợ trên tổng tài sản (%) 0.20 0.22 0.28 0.32 0.40
Tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu
(%) 0.09 0.05 0.11 0.15 0.28
Tỷ số khả năng trả lãi (lần) 10.91 20.56 14.24 N/A N/A
3,500,000,000.0
45.0%
Tỷ lệ nợ / cổ phần 3,000,000,000.0
40.0%
Tỷ lệ nợ/ tài sản
35.0% 2,500,000,000.0
30.0% Tổng tài sản
2,000,000,000.0
25.0% Vốn chủ sở hữu
20.0% 1,500,000,000.0
Nợ
15.0% 1,000,000,000.0
10.0%
500,000,000.0
5.0%
0.0
0.0%
2004 2005 2006 2007 2008
2004 2005 2006 2007 2008
Nhìn vào biểu đồ ta thấy tỷ lệ nợ trên vốn cổ phần và tài sản có xu hướng
giảm , mức bình quân tỷ lệ nợ trên vốn cổ phần 5 năm là 24,04% , tỷ lệ vốn
8
Website: http://www.webluanvan.com Email : [email protected]
cổ phần trên tổng tài sản là 29,72%.Công ty hầu hết sử dụng vốn cổ phần để
tài trợ cho các dự án.
Như vậy ta thấy khả năng tài trợ các khoản nợ dài hạn của công ty là khá
tốt ,nhưng việc sử dụng quá ít nợ công ty sẻ mất lợi thế về thuế.
4.Phân tích tỷ số khả năng sinh lợi
Các chỉ tiêu 2008 2007 2006 2005 2004
Tỷ suất lợi nhuận gộp trên
doanh thu 28,59% 30,48% 26,29% 36,91% 33,03%
ROA -5.59% 13.22% 17.68% 8.84% 10.58%
ROE -7.10% 17.48% 25.26% 13.63% 17.63%
Tỷ số lợi nhuận sau thuế
/Tổng TS -5.90% 10.08% 14.71% 8.14% 10.80%
EBIT
500,000,000.0
394,722,746.0
400,000,000.0
307,670,678.0
300,000,000.0
200,000,000.0 EBIT
94,174,080.0
100,000,000.0 73,935,320.0
0.0
2004 2005 2006 2007 2008
-100,000,000.0
-131,610,407.0
-200,000,000.0
9
Website: http://www.webluanvan.com Email : [email protected]
Qua biểu đồ ta thấy lợi nhuận trước thuế và lãi vay của công ty tăng mạnh từ
năm 2004 đến năm 2007 là 433.87% một con số khá ấn tượng , nhưng đến
năm 2008 chỉ số này lại sụt giảm và âm .
25.0%
20.0%
15.0%
10.0% ROE
ROA
5.0%
0.0%
2004 2005 2006 2007 2008
-5.0%
-10.0%
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ (ROE) bình quân là 11,52% và tỷ suất sinh lời
trên tổng tài sản bình quân là 7,56% sơ với một số công ty khác trên thị
trường như VNM , và FPT, HPG các tỷ số này của công ty là khá thấp , mức
bình quân của thị trường là khoảng 14%.
Nhìn chung xu hướng từ năm 2004 đến năm 2007 hoạt động kinh doanh của
công ty khá tốt ,ta thấy năm 2004 ROE của công ty là khá cao 18,2% ngyên
nhân chính do chính sách của nhà nước đối với các doanh nghiệp cổ phần hóa
được miễn thuế trong hai năm đầu và 50% trong hai năm tiếp theo.năm 2008
lĩnh công ty đầu tư tài chính nhiều nên bị thua lổ về lĩnh vực này khá nhiều ,
các lĩnh vực hoạt động truyền thống của doanh nghiệp vẩn có lãi.Mặc khác do
công ty sử dụng nợ quá ít nên doạnh nghiệp chưa tiết kiệm được thuế
10
Website: http://www.webluanvan.com Email : [email protected]
5. Phân tích tỷ số tăng trưởng và chính sách cổ tức của công ty
350,000,000.0
300,000,000.0
250,000,000.0
200,000,000.0
150,000,000.0
Lợi nhuận s au thuế
100,000,000.0
lợi nhuận chưa phân phối
50,000,000.0 Tổng s ố cổ tức
0.0
2004 2005 2006 2007 2008
-50,000,000.0
-100,000,000.0
-150,000,000.0
-200,000,000.0
Tỷ lệ trả cổ tức
45.0%
40.0% 40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0% Tỷ lệ trả cổ tức
15.0% 16.0%
13.0% 14.0%
10.0%
5.0%
0.0% 0.0%
2004 2005 2006 2007 2008
11
Website: http://www.webluanvan.com Email : [email protected]
Ta thấy tỷ lệ chi trả cổ tức của công ty tăng mạnh từ năm 2004 đến năm
2007 .Năm 2004 và 2006 công ty thực hiện chi trả cổ tức 100% bằng tiền mặt,
năm 2005 tỷ lệ là 50% bằng cổ phiếu 50% bằng tiền mặt .Riêng năm 2007
công ty chi trả 100% cổ tức bằng cổ phiếu và giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư,
khi mà khản năng tiếp cận về nguồn vốn của doanh khá khó khăn trong bối
cảnh khủng hoảng tài chính xảy ra, nhưng việc công ty trả cổ tức bằng cổ
phiếu đả làm giá cổ phiếu của công ty sụt giảm khá mạnh, tạo hình ảnh không
tốt trong con mắt nhà đầu tư.
tỷ lệ tăng trưởng g
20.0%
18.0%
16.0%
14.0%
12.0%
10.0% tỷ lệ tăng trưởng g
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
2004 2005 2006 2007 2008
Ta thấy tốc độ tăng trưởng bền vửng của công ty tăng mạnh từ năm 2005 đến
2006 và sau đó sụt giảm mạnh, điều này được lý giả từ sụt giảm về suất sinh
lời trên vốn chủ , do công ty đầu tư tài chính,bất động sản nhiều , nhiều dự án
không mang lại hiệu quả cho công ty.
12
Website: http://www.webluanvan.com Email : [email protected]
III. Phân tich các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh
của công ty.
Phân tích về hoạt động kinh doanh truyền thống của công ty
Bất động sản và tài chính là hai lĩnh vực hoạt động kinh doanh mới của
công ty, lĩnh vực kinh doanh truyền thống của công ty là : Dịch vụ cơ điện
cho các công trình công nghiệp, thương mại và dân dụng . Sản xuất và
kinh doanh máy điều hòa không khí Reetech, sản phẩm gia dụng, tủ điện
và sản phẩm cơ khí công nghiệp.
NOA
700000
600000
500000
400000
NOA
300000
200000
100000
0
2008 2007 2006 2005 2004
Ta thấy tài sản hoạt động ròng của công ty , xu hướng tăng từ năm 2004
đến năm 2008.
13
Website: http://www.webluanvan.com Email : [email protected]
NOPAT
160000 144567.75 146136.75
140000
115977.75
120000
100000
80000
58332 NOPAT
60000 50307
40000
20000
0
2008 2007 2006 2005 2004
700,000,000.0
600,000,000.0
500,000,000.0
400,000,000.0
300,000,000.0
200,000,000.0
100,000,000.0
0.0
Lợi nhuận từ kd
-100,000,000.0
NOPAt
-200,000,000.0
2004 2005 2006 2007 2008
Lợi nhuận từ kd 64,179,028. 86,621,390. 296,814,19 385,244,43 -149,273,17
NOPAt 136,542,00 417,358,00 548,951,00 483,853,00 656,776,00
NOPAT là lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh chính, nhìn vào hai biểu
đồ ta thấy lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh truyền thống của công ty tăng
mạnh từ năm 2004 đến 2008 tăng gần 5 lần , trong khi đó tổng lợi nhuận của
công ty lại giảm xuống sau năm 2007 cụ thể năm 2008 lỗ hơn 149 tỷ .
14
Website: http://www.webluanvan.com Email : [email protected]
Như vậy chúng ta có thể thấy hoạt động kinh doanh truyền thống của công ty
đang rất tốt, vậy nguyên nhân nào dẩn đến lợi nhuận của công ty sụt giảm
mạnh trong năm 2008? Chúng ta phân tích về cơ cấu đầu tư của doanh nghiệp
Cơ cấu đầu tư
2000000
1800000
1600000
- Đầu tư bất động
1400000
sản
1200000
- Đầu tư tài chính
1000000 DH
800000
- Đầu tư tài chính
600000 NH
400000
200000
0
2008 2007 2006 2005 2004
Năm
Ta có thể dễ dàng nhận thấy xu hướng đầu tư vào hai lĩnh vực bất động sản và
tài chính của công ty mấy năm gần đây tăng lên mạnh mẻ, hiện nay REE còn
nắm giữ nhiều cổ phiếu trên sàn như STB,VSH và góp vốn vào xây dựng thủy
điện , về dài hạn việc đầu tư xây dựng các thủy điện là điều rất tốt nó có thể
tạo ra lợi nhuận cho công ty ổn định, năm 2008 là năm cuộc khủng hoảng tài
chính toàn cầu bùng nổ giá cổ phiếu sụt giảm 50-70% làm cho danh mục đầu
tư của công ty bị thua lỗ nặng nề , không chỉ riêng gì công ty REE mà còn có
nhiều công ty đa ngành như FPT , VNM củng học được bài học cay đắng từ
việc quá tập đầu tư tài chính và bất động sản.
15