Phần phương hướng và một số biện pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý ở công ty đầu tư và phát triển nhà hà nội số 22

  • 33 trang
  • file .doc
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Nh chóng ta ®· biÕt, ®Êt níc ta ®ang trong giai ®o¹n qu¸ ®é tiÕn lªn CNXH
x©y dùng c¬ së vËt chÊt cho XHCN, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ níc ta
®· cã nh÷ng sù thay ®æi rÊt c¬ b¶n. §¹i héi §¶ng lÇn thø VIII còng ®· x¸c ®Þnh:
§Ó tiÕn lªn CNXH, chóng ta ph¶i thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-
íc. §Ó cã mét c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý, cã søc m¹nh vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ th×
c¸c nh©n tè néi t¹i trong c¬ cÊu ®ã (c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c lo¹i h×nh doanh
nghiÖp) ph¶i ph¸t huy vµ ho¹t ®éng hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh. §Ó c¸c doanh nghiÖp
®ã ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ th× viÖc x©y dùng mét bé m¸y qu¶n lý l·nh ®¹o n¨ng
®éng, hîp lý lµ hÕt søc quan träng, ®ßi hái chóng ta ph¶i cã mét tr×nh ®é kiÕn
thøc cao, mét c¸ch nh×n ®óng ®¾n vÒ vai trß cña c«ng t¸c qu¶n lý trong tõng
doanh nghiÖp.
Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, víi nh÷ng yªu cÇu cña thêi kú míi: Thêi kú ph¸t
triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ cã sù c¹nh tranh gay g¾t, ®Ó cho c¸c doanh nghiÖp cã
thÓ ph¸t triÓn vµ tån t¹i th× bé m¸y l·nh ®¹o ph¶i ®ñ m¹nh, ph¶i n¨ng ®éng.
Muèn vËy, c«ng t¸c x©y dùng mét c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y doanh nghiÖp ph¶i ®îc
chó träng mét c¸ch thÝch ®¸ng, vÊn ®Ò nµy kh«ng chØ ®Æt ra cho riªng mét doanh
nghiÖp, mµ nã lµ vÊn ®Ò chung cña toµn x· héi.
Mét vÊn ®Ò ®¸ng chó ý n÷a lµ: Trong mét c¬ cÊu kinh tÕ, ë mçi mét thµnh
phÇn kinh tÕ, mçi lo¹i h×nh doanh nghiÖp l¹i cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c nhau. Do
®ã viÖc x©y dùng mét c¬ cÊu qu¶n lý, ®iÒu hµnh còng ph¶i kh¸c nhau dÓ phï hîp
víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp.
§Ó nhËn thøc ®îc nh÷ng vÊn ®Ò trªn, viÖc vËn dông lý luËn ®· häc trong
nhµ trêng vµo thùc tiÔn lµ viÖc lµm kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi mçi sinh viªn qu¶n trÞ
kinh doanh. Qu¸ tr×nh thùc tËp tèt nghiÖp t¹i c«ng ty §Çu t vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ
Néi sè 22, qua kh¶o s¸t thùc tr¹ng tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty, em ®· m¹nh d¹n
nghiªn cøu ®Ò tµi " Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp
t¹i c«ng ty §Çu t vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi sè 22" nh»m hÖ thèng ho¸ nh÷ng
kiÕn thøc ®· häc tËp vËn dông lý luËn ®Ó gi¶i quyÕt mét vÊn ®Ò trong thùc tiÔn,
®ång thêi gãp phÇn nhá bÐ ®Ó t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ
chøc bé m¸y qu¶n lý ë c«ng ty
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp gåm 2 phÇn vµ cã bè côc nh sau:
NguyÔn ThÞ CÈm Thuý 1
LuËn v¨n tèt nghiÖp
- PhÇn ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý ë c«ng ty
§Çu t vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi sè 22.
- PhÇn ph¬ng híng vµ mét sè biÖn ph¸p hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc, bé
m¸y qu¶n lý ë c«ng ty §Çu t vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi sè 22.
Do sù hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ, ®Ó hoµn chØnh luËn v¨n em ®· ®îc sù gióp ®ì
vµ chØ b¶o tËn t×nh cña c¸n bé c«ng ty §Çu t vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi sè 22, n¬i
em thùc tËp vµ thµy gi¸o híng dÉn.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o híng dÉn TS nguyÔn m¹nh
qu©n ®· nhiÖt t×nh híng dÉn vµ chØ b¶o cho em trong thêi gian thùc tËp vµ ®·
hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp.
NguyÔn ThÞ CÈm Thuý 2
LuËn v¨n tèt nghiÖp
PhÇn thø nhÊt
Ph©n tÝch thùc tr¹ng t×nh h×nh tæ chøc bé m¸y
qu¶n lý ë c«ng ty ®Çu t ph¸t triÓn nhµ hµ néi sè 22
I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty ®Çu t
ph¸t triÓn nhµ hµ néi sè 22
1. S¬ lîc vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty:
C«ng ty §Çu t vµ Ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi sè 22 tiÒn th©n tríc ®©y lµ C«ng
ty Söa ch÷a nhµ cöa Th¬ng nghiÖp (trùc thuéc Së Th¬ng nghiÖp Hµ Néi) ®îc
thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 596/Q§-UB ngµy 30/09/1970 cña UBND Thµnh
phè Hµ Néi. Sau nhiÒu lÇn ®æi tªn: C«ng ty söa ch÷a nhµ cöa vµ trang thiÕt bÞ
Th¬ng nghiÖp; C«ng ty X©y l¾p Th¬ng nghiÖp; C«ng ty §Çu t x©y l¾p Th¬ng
m¹i Hµ Néi (trùc thuéc Së Th¬ng m¹i Hµ Néi) Nay ®æi tªn lµ C«ng ty §Çu t
vµ Ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi sè 22 (trùc thuéc tæng c«ng ty §Çu t vµ Ph¸t triÓn
nhµ Hµ Néi) Theo quyÕt ®Þnh sè 9079/Q§-UB ngµy 31/12/2002 cña thµnh phè
Hµ Néi.
NhiÖm vô ban ®Çu cña c«ng ty chñ yÕu lµ söa ch÷a, duy tu m¹ng l íi,
kho tµng nhµ xëng, cöa hµng theo kÕ ho¹ch cña Së Th¬ng nghiÖp Hµ Néi giao.
Cuèi n¨m 1987, Së Th¬ng nghiÖp vµ UBND thµnh phè ®· quyÕt ®Þnh
thay ®æi ®éi ngò c¸n bé míi cho C«ng ty. Ban l·nh ®¹o míi cña C«ng ty ®·
v¹ch kÕ ho¹ch, tæ chøc l¹i s¶n xuÊt kinh doanh, ®· cã bíc chuyÓn ®æi ®ét biÕn
vÒ chÊt ®Ó hoµn thiÖn c¬ cÊu s¶n xuÊt, kinh doanh ®a d¹ng cã chÊt lîng.
Trong nh÷ng n¨m qua, c«ng ty kh«ng ngõng v÷ng m¹nh vµ ph¸t triÓn
v÷ng vµng vÒ mäi mÆt thêng xuyªn x©y dùng vÒ tæ chøc, n©ng cao n¨ng lùc
chØ huy, ®iÒu hµnh qu¶n lý, ®æi míi trang thiÕt bÞ, ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa
häc vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh më réng ®Þa bµn ho¹t ®éng víi c¸c tØnh
b¹n. V× vËy, ®· thi c«ng hµng tr¨m c«ng tr×nh víi nhiÒu quy m« ngµnh nghÒ
kh¸c nhau, ë nhiÒu ®Þa ®iÓm cã yªu cÇu phøc t¹p nh ng vÉn ®¶m b¶o tèt c¸c
yªu cÇu vÒ kiÕn tróc, kü thuËt, mü thuËt vµ tiÕn ®é.
2. T c¸ch ph¸p nh©n ngµnh nghÒ kinh Doanh.
- Tªn chÝnh thøc : C«ng ty §Çu t vµ Ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi sè 22
- §Þa chØ : Sè 13 Ngâ Yªn ThÕ- Phêng V¨n MiÕu- §èng §a –HN.
- Gi¸m ®èc : Th¹c sÜ Kinh tÕ XD - D¬ng Lý Nh©m.
NguyÔn ThÞ CÈm Thuý 3
LuËn v¨n tèt nghiÖp
- §iÖn tho¹i : 7331376-7471923
- Fax : (04) - 7331376.
- QuyÕt ®Þnh sè 2863/Q§-UB cña UBND thµnh phè Hµ néi vÒ viÖc ®æi tªn
vµ x¸c ®Þnh l¹i nhiÖm vô cho C«ng ty x©y l¾p Th¬ng nghiÖp thuéc Së Th¬ng
nghiÖp Hµ Néi thµnh C«ng ty §Çu t x©y l¾p Th¬ng m¹i Hµ Néi.
- QuyÕt ®Þnh sè 8387/Q§/UB ngµy 05/12/2002 cña UBND thµnh phè vÒ
viÖc chuyÓn giao nguyªn tr¹ng C«ng ty ®Çu t x©y l¾p th¬ng m¹i Hµ Néi thuéc
tæng C«ng ty §Çu t vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ néi.
- QuyÕt ®Þnh sè 9079/Q§/UB cña UBND thµnh phè vÒ viÖc ®æi tªn vµ bæ
xung nhiÖm vô cho C«ng ty §Çu t x©y l¾p Th¬ng m¹i thuéc tæng C«ng ty §Çu t
vµ Ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi thµnh C«ng ty §Çu t vµ Ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi sè 22.
- §¨ng ký kinh doanh sè109887 ngµy 14/10/1997 do Së KÕ ho¹ch vµ §Çu
t Hµ Néi cÊp.
* Ngµnh nghÒ ®îc phÐp Kinh doanh:
- Thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh C«ng nghiÖp, d©n dông, giao th«ng, thuû
lîi, cÊp tho¸t níc, tíi tiªu, tr¹m thuû n«ng, cÇu giao th«ng n«ng th«n.
- T vÊn thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, néi ngo¹i thÊt
- DÞch vô söa ch÷a, l¾p ®Æt trang thiÕt bÞ, dÞch vô t vÊn, dù ¸n, luËn chøng
kinh tÕ kü thuËt.
- X©y dùng l¾p ®Æt ®êng d©y, tr¹m biÕn ¸p ®iÖn ®Õn 35 KW.
- Kinh doanh bÊt ®éng s¶n.
- Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng ®îc nhµ níc cho phÐp.
- S¶n xuÊt, chÕ biÕn c¸c mÆt hµng L©m s¶n ®å méc…
- XuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm, hµng ho¸ cña C«ng ty vµ hµng ho¸ liªn doanh
liªn kÕt. NhËp khÈu c¸c thiÕt bÞ nguyªn vËt liÖu hµng ho¸ phôc vô x©y l¾p
vµ tiªu dïng.
Xin ®a ra mét vµi sè liÖu cho thÊy qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña
C«ng ty ®Çu t vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ néi sè 22.
BiÓu1: B¸o c¸o t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty trong vßng 3 n¨m gÇn ®©y
NguyÔn ThÞ CÈm Thuý 4
LuËn v¨n tèt nghiÖp
% t¨ng % t¨ng
thªm gi÷a thªm gi÷a
Tµi s¶n N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003
n¨m n¨m
2002/2001 2003/2002
1. Tæng sè tµi s¶n cã 47.877.900.188 40.303.531.592 42.242.379.303 84.18 104.81
2.Tµi s¶n cã lu ®éng 42.875.298.593 35.349.642.626 37.029.284714 82.45 104.75
3. Tæng sè tµi s¶n nî 47.877.900.188 40.303.531.592 42.242.379.303 84.18 104.81
4. Tµi s¶n nî lu ®éng 33.158.750.039 24.307.430.084 22.858.710.961 73.31 94.04
5. Lîi nhuËn tríc thuÕ 2.404.480.213 4.420.765.059 1.788.136.439 183.86 40.45
6. Lîi nhuËn sau thuÕ 1.748.258.619 1.196.311.216 1.215.932779 68.43 101.64
7. Tæng doanh thu 47.108.086.579 67.459.387.251 54.838.602.973 143.2 81.29
- Doanh thu x©y l¾p 44.359.449.757 55.372.242.742 50.404.622.927 124.83 91.03
Vèn kinh doanh cña C«ng ty §Çu t vµ Ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi sè 22 mét
phÇn do nhµ níc cÊp cßn l¹i chñ yÕu lµ vèn vay tÝn dông ®Çu t theo quy ®Þnh hiÖn
hµnh cña Nhµ níc.
Cô thÓ vèn vµ tµi s¶n hiÖn cã cña C«ng ty §Çu t vµ Ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi
sè 22 nh sau:
* Nguån vèn chñ së h÷u : 17.647.392.845 ®ång
Trong ®ã :
I. Nguån vèn kinh doanh : 9.326.344.901 ®ång
1. Vèn cè ®Þnh : 5.212.388.189 ®ång
- Ng©n s¸ch : 2.145.369.872 ®ång
- Tù cã : 3.067.018.317 ®ång
2. Vèn lu ®éng : 4.113.956.712 ®ång
- Ng©n s¸ch : 3.052.690.294 ®ång
- Tù cã : 40.312.464 ®ång
- Liªn doanh liªn kÕt : 1.020.953.954 ®ång
NguyÔn ThÞ CÈm Thuý 5
LuËn v¨n tèt nghiÖp
C«ng ty §Çu t vµ Ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi sè 22 ®· tr¶i qua h¬n 30 n¨m
x©y dùng vµ trëng thµnh, do vËy cã bÒ dµy trong c«ng t¸c chØ ®¹o, ®iÒu hµnh
qu¶n lý vµ tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô. C¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong
C«ng ty ngµy cµng trëng thµnh, ®óc rót ®îc nhiÒu kinh nghiÖm vµ tr×nh ®é tay
nghÒ ®îc n©ng lªn, ®¸p øng mäi yªu cÇu cña Chñ ®Çu t.
§Þa bµn thi c«ng réng, mèi quan hÖ réng, uy tÝn trªn th ¬ng trêng ngµy
cµng ®îc n©ng cao, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn
nhiÖm vô cña C«ng ty.
Cã thiÕt bÞ kh¸ ®Çy ®ñ, ®ång bé ®¸p øng mäi yªu cÇu cña c¸c c«ng tr×nh
vÒ mäi quy m«, møc ®é phøc t¹p, mü quan vµ tiÕn ®é c«ng tr×nh.
Ph¸t huy thµnh tÝch ®· ®¹t ®îc C«ng ty §Çu t vµ Ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi
sè 22 ®· tËp trung nghiªn cøu t×m tßi c¸c ph¬ng ¸n vµ gi¶i ph¸p cô thÓ ®Ó tõng
bíc th¸o gì nh÷ng khã kh¨n, kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i h¹n chÕ, t¨ng cêng
c«ng t¸c qu¶n lý, tæ chøc qu¶n lý thi c«ng chÆt chÏ, chÊp hµnh nghiªm chØnh
c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc, c¸c Bé, c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph¬ng vµ cña chñ ®Çu t
vÒ c«ng t¸c qu¶n lý ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n.
Thi c«ng c«ng tr×nh ®¶m b¶o chÊt lîng, tiÕn ®é, mü thuËt vµ c¸c yªu
cÇu kh¸c ®Æt ra.
Gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a ®¬n vÞ thi c«ng, Chñ ®Çu t vµ c¸c c¬
quan h÷u quan kh¸c ®Ó qu¸ tr×nh thi c«ng thuËn lîi, sím ®a c«ng tr×nh vµo sö
dông.
II. Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña c«ng ty cã ¶nh h-
ëng tíi c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y qu¶n lý.
1. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng.
1.1. Sè lîng lao ®éng.
Tæng sè lao ®éng hiÖn cã cña C«ng ty §Çu t vµ Ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi lµ 640
ngêi.
Trong ®ã: Tr×nh ®é c¸n bé chuyªn m«n vµ kü thuËt cña doanh nghiÖp lµ 193
ngêi ®îc chia theo nghÒ:
- Tr×nh ®é §¹i häc vµ Cao ®¼ng : 144 ngêi
- Tr×nh ®é Trung cÊp : 49 ngêi
C«ng nh©n kü thuËt : 447 ngêi ( ngoµi ra c«ng ty cßn ký hîp ®ång ng¾n h¹n
vµ dµi h¹n trªn 500 c«ng nh©n c¸c lo¹i ®Ó phôc vô cho c¸c c«ng tr×nh )
NguyÔn ThÞ CÈm Thuý 6
LuËn v¨n tèt nghiÖp
1.2. ChÊt lîng lao ®éng.
C«ng ty §Çu t vµ Ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi sè 22 lµ mét ®¬n vÞ thuéc ngµnh
c«ng nghiÖp nÆng. Ho¹t ®éng lao ®éng vÒ c«ng nghÖ g¾n bã víi ngµnh x©y dùng,
v× vËy ®ßi hái c«ng nh©n ph¶i cã tr×nh ®é lµnh nghÒ cao, tay nghÒ cao vµ cã t duy
trong c«ng viÖc tèt th× míi cã thÓ tr¸nh ®îc nh÷ng ®iÒu ®¸ng tiÕc x¶y ra. ChÝnh
v× lÏ ®ã mµ viÖc n©ng cao tr×nh ®é lµnh nghÒ cho c«ng nh©n lµ mét kh©u quan
träng cho sù nghiÖp ph¸t triÓn cña c«ng ty.
Trong tæng sè 640 ngêi cã 144 ngêi tr×nh ®é ®¹i häc vµ cao ®¼ng, 49 ngêi
cã tr×nh ®é trung cÊp cßn l¹i lµ c«ng nh©n kü thuËt hÇu hÕt lµ ®· tèt nghiÖp PTTH
sau ®ã ®îc ®a vµo c«ng ty ®Ó ®µo t¹o, cho ®Õn nay cÊp bËc kü thuËt trung b×nh
cña c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty lµ 3/7.
Tõ sè liÖu trªn cho chóng ta thÊy:
+ Sè lîng kü s chiÕm 22,5%.
+ trung cÊp chiÕm 7,7%.
C«ng nh©n kü thuËt 69,8%.
Qua t×nh h×nh trªn ta thÊy bËc thî trung b×nh cña c«ng nh©n lao ®éng trùc
tiÕp thÊp, tr×nh ®é ®¹i häc cßn chiÕm tû träng kh«ng cao, lao ®éng chñ yÕu lµ lao
®éng gi¶n ®¬n, cã thÓ nãi r»ng lùc lîng lao ®éng cña c«ng ty vÒ tr×nh ®é lµ
kh«ng ®ång ®Òu phÇn lín lµ cha ®îc ®µo t¹o mét c¸ch c¬ b¶n, cha tiÕp cËn tèt
víi kü thuËt vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt. §©y lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc nan gi¶i ®Æt ra cho
c«ng ty vµ cÇn cã biÖn ph¸p hîp lý víi tr×nh ®é s¶n xuÊt.
2. §Æc ®iÓm m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty.
C«ng ty §Çu t vµ Ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi sè 22 lµ mét c«ng ty thuéc khèi
c«ng nghiÖp nÆng mang ®Æc trng cña ngµnh x©y dùng víi nh÷ng c«ng viÖc t¬ng
®èi vÊt v¶ vµ nguy hiÓm. C«ng viÖc diÔn ra chñ yÕu ë ngoµi trêi, khèi lîng c«ng
viÖc lín ®ßi hái c«ng nh©n ph¶i thùc hiÖn ®ñ, tøc lµ ngµy nµo th× hoµn thµnh
ngµy ®ã. Do ®Æc thï cña c«ng viÖc nh vËy, m¸y mãc thiÕt bÞ ®ãng vai trß rÊt
quan träng ®èi víi c«ng ty. Nã trî gióp ®¾c lùc cho ngêi lao ®éng hoµn thµnh
c«ng viÖc cña m×nh.
NguyÔn ThÞ CÈm Thuý 7
LuËn v¨n tèt nghiÖp
BiÓu 2: Danh môc thiÕt bÞ thi c«ng cña danh nghiÖp
Sè Gi¸ trÞ
Níc SX C«ng suÊt
Chñng lo¹i lîng cßn l¹i
I ThiÕt bÞ vËn chuyÓn
1 ¤ t« vËn t¶i tù ®æ ®øc 15 W 50 70%
2 ¤ t« vËn t¶i thïng H quèc 5 5- 10 tÊn 75%
II ThiÕt bÞ thi c«ng ®Êt
1 M¸y xóc HITACHI NhËt 6 0,45m3 70%
2 M¸y ñi DZ171 nga 3 75 CV 50%
III ThiÕt bÞ thi c«ng c¬ khÝ
1 Maý c¾t uèn thÐp T quèc 4 5-8KW 45%
2 M¸y hµn ®iÖn Nga 26 23-28KW 80%
3 M¸y khoan cÇm tay T quèc 16 0,8-1,9KW 85%
IV M¸y thi c«ng bª t«ng
1 M¸y trén bª t«ng Tq -v nam 30 250-400l 75%
2 M¸y ®Çm NhËt 32 D=30-50 85%
3 Dµn gi¸o hoµn thiÖn V nam 40Bé 120m2/bé 90%
4 Dµn chèng tæ hîp V nam 20Bé 120m2/bé 95%
V ThiÕt bÞ thi c«ng ®êng
1 M¸y khoan LEG DRILL NhËt 2 D= 110mm 85%
NguyÔn ThÞ CÈm Thuý 8
LuËn v¨n tèt nghiÖp
2 M¸y lu SAKAI NhËt 2 12 tÊn 80%
VI ThiÕt bÞ thi c«ng kh¸c
1 M¸y ph¸t ®iÖn Nga- NhËt 13 15-75 KVA 80%
2 M¸y Ðp cäc thuû lùc Nga- ViÖt 3 100-150 tÊn 75%
3 M¸y b¬m níc ch¹y ®iÖn HQ - TQ 18 0,45-5,5KW 75%
4 M¸y khoan ph¸ bª t«ng HQ-§øc 4 1,2-3,7KW 80%
Qua danh môc c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty ta thÊy chÊt lîng m¸y
®· phï hîp víi c«ng nghÖ s¶n xuÊt. C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p c¶i tiÕn c¸c lo¹i
m¸y chuyªn dïng cho phï hîp víi c«ng nghÖ míi nh m¸y m¸y ñi dz171, m¸y
c¾t uèn thÐp lµ nh÷ng lo¹i m¸y ®· cò c«ng suÊt gi¶m vµ kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶
cao cho c«ng tr×nh. HÖ thèng m¸y mãc cña c«ng ty gåm nhiÒu chñng lo¹i kh«ng
®ång bé, trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn nay nã ®ßi hái c«ng tr×nh t¹o
ra ph¶i cã chÊt lîng, tiÕn ®é thi c«ng ®óng kÕ ho¹ch ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ th×
chÊt lîng m¸y mãc lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh. V× vËy, bªn c¹nh viÖc ®æi míi trang
thiÕt bÞ th× c«ng t¸c qu¶n lý, söa ch÷a n©ng cÊp m¸y mãc thiÕt bÞ lµ c«ng t¸c hÕt
søc quan träng, ®i ®«i víi nã lµ viÖc tÝch cùc ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé tr×nh ®é
khoa häc kü thuËt, c«ng nh©n lµnh nghÒ n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý kü thuËt trong
c«ng ty.
3. §Æc ®iÓm vÒ nguyªn, nhiªn vËt liÖu.
Do tÝnh ®Æc thï cña c«ng ty lµ ph¶i di chuyÓn nhiÒu n¬i tøc lµ c«ng trêng
kh«ng cè ®Þnh. V× vËy khi di chuyÓn ®Õn ®©u sÏ nhËp nguyªn vËt liÖu ë ®ã ®Ó
tiÕn hµnh thi c«ng. Nh vËy sÏ gi¶m ®îc gi¸ thµnh cña nguyªn vËt liÖu, rót ng¾n
thêi gian chê ®îi vµ cã thÓ thùc hiÖn c«ng viÖc mét c¸ch rÊt c¬ ®éng. Nguyªn vËt
liÖu thêng dïng lµ c¸t, ®¸, sái xi m¨ng, nhùa ®êng....C«ng ty cã thuËn lîi lµ
kh«ng ph¶i nhËp hµng ë níc ngoµi. Do ®ã vÊn ®Ò vÒ nguyªn vËt liÖu lµ t¬ng ®èi
thuËn lîi ®èi víi c«ng viÖc cña c«ng ty.
Nãi chung t×nh h×nh cung øng nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty lµ phô thuéc vµo
thÞ trêng. MÆc dï nguyªn vËt liÖu mµ c«ng ty dïng lµ kh¸ phæ biÕn vµ cã nhiÒu.
Nhng ®ã lµ ë nh÷ng n¬i ®ang tËp trung x©y dùng ë c¸c vïng hÎo l¸nh th× vÊn ®Ò
vÒ nguyªn vËt liÖu kh¸ khã kh¨n, ë nh÷ng vïng nµy giao th«ng kh«ng thuËn lîi
nªn viÖc cung øng nguyªn vËt liÖu thêng bÞ chËm trÔ, gi¸ thµnh t¨ng lªn. Tãm l¹i
NguyÔn ThÞ CÈm Thuý 9
LuËn v¨n tèt nghiÖp
®©y lµ mét vÊn ®Ò thêng g©y khã kh¨n cho c¸c c«ng ty x©y dùng, nhng còng chØ
lµ nh÷ng khã kh¨n nhÊt thêi hoµn toµn cã thÓ kh¾c phôc ®îc.
Qua s¬ ®å tæ chøc, quyÒn hµnh l·nh ®¹o cao nhÊt trong C«ng ty lµ Gi¸m
®èc C«ng ty, lµ ngêi tæ chøc ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ë
tÇm vÜ m«, nh ®iÒu hµnh qu¶n lý, chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô
®Ò ra. Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc cã c¸c phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch c¸c lÜnh vùc mµ
Gi¸m ®èc c«ng ty giao cho nh : Phã Gi¸m ®èc kü thuËt qu¶n lý vÒ c«ng nghÖ,
thiÕt bÞ, m¸y mãc; Phã Gi¸m ®èc hµnh chÝnh qu¶n lý c¸c phßng ban chøc n¨ng,
Phã Gi¸m ®èc phßng kinh doanh dù ¸n qu¶n lý phßng kÕ ho¹ch kinh doanh vµ
phßng qu¶n lý x©y l¾p.
C¸c phßng ban chøc n¨ng gåm c¸c phßng : KÕ ho¹ch kinh doanh, Qu¶n lý
x©y l¾p, Tæ chøc kü thuËt, Hµnh chÝnh qu¶n trÞ, Tµi chÝnh kÕ to¸n- Lao ®éng –
TiÒn l¬ng, Ban qu¶n lý c¸c DA.
Ngoµi ra cßn gåm nhiÒu xÝ nghiÖp x©y l¾p thi c«ng l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh
h¹ng môc kh¸c nhau.
§©y lµ c«ng ty X©y dùng v× vËy mµ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y ®îc bè trÝ chÆt chÏ,
cã sù liªn kÕt gi÷a c¸c bé phËn víi nhau, th«ng tin ®îc truyÒn ®¹t tõ trªn xuèng mét
c¸ch kÞp thêi, nhanh chãng, t¹o sù g¾n kÕt gi÷a c¸c phßng ban hoµn thµnh nhanh
chãng c¸c nhiÖm vô ®Ò ra. C¸c xÝ nghiÖp x©y l¾p chñ ®éng hoµn thµnh c¸c kÕ ho¹ch
®îc giao. Gi¸m ®èc C«ng ty( th«ng qua c¸c phã Gi¸m ®èc gióp viÖc vµ c¸c trëng
phßng chøc n¨ng) n¾m toµn bé qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, tõ ®ã cã
®Çy ®ñ nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó chØ ®¹o, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng
ty ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt.
III. Ph©n tÝch thùc tr¹ng c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë
c«ng ty ®Çu t vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi sè 22.
1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë c«ng ty.
Qua s¬ ®å tæ chøc, quyÒn hµnh l·nh ®¹o cao nhÊt trong C«ng ty lµ Gi¸m
®èc C«ng ty, lµ ngêi tæ chøc ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ë
tÇm vÜ m«, nh ®iÒu hµnh qu¶n lý, chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô
®Ò ra. Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc cã c¸c phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch c¸c lÜnh vùc mµ
Gi¸m ®èc c«ng ty giao cho nh : Phã Gi¸m ®èc kü thuËt qu¶n lý vÒ c«ng nghÖ,
thiÕt bÞ, m¸y mãc; Phã Gi¸m ®èc hµnh chÝnh qu¶n lý c¸c phßng ban chøc n¨ng,
NguyÔn ThÞ CÈm Thuý 10
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Phã Gi¸m ®èc phßng kinh doanh dù ¸n qu¶n lý phßng kÕ ho¹ch kinh doanh vµ
phßng qu¶n lý x©y l¾p.
C¸c phßng ban chøc n¨ng gåm c¸c phßng : KÕ ho¹ch kinh doanh, Qu¶n lý
x©y l¾p, Tæ chøc kü thuËt, Hµnh chÝnh qu¶n trÞ, Tµi chÝnh kÕ to¸n- Lao ®éng –
TiÒn l¬ng, Ban qu¶n lý c¸c DA.
Ngoµi ra cßn gåm nhiÒu xÝ nghiÖp x©y l¾p thi c«ng l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh
h¹ng môc kh¸c nhau.
2. M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë c«ng ty.
NguyÔn ThÞ CÈm Thuý 11
LuËn v¨n tèt nghiÖp
BiÓu 3 – s¬ ®å bé m¸y qu¶n lý tæ chøc t¹i c«ng ty.
NguyÔn ThÞ CÈm Thuý 12
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Qua c¬ cÊu nµy chóng ta thÊy sù ph©n c«ng theo trùc tuyÕn chøc n¨ng lµ
hîp lý. V× vËy kh«ng cÇn thiÕt ph¶i ®iÒu chØnh l¹i c¬ cÊu.
3. C¬ cÊu vµ tr×nh ®é lao ®éng qu¶n lý
Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung viÖc ph©n bè lao
®éng qu¶n lý theo chøc n¨ng phï hîp víi n¨ng lùc tr×nh ®é cña mçi c¸n bé qu¶n
lý lµ ®iÒu hÕt søc quan träng nã ®¶m b¶o cho viÖc qu¶n lý doanh nghiÖp cã ®¹t
kÕt qu¶ cao hay kh«ng chÝnh v× lý do ®ã mµ chóng ta nghiªn cøu t×nh h×nh lao
®éng qu¶n lý ë c«ng ty. T×nh h×nh ®ã ®îc thÓ hiÖn qua biÓu ®å sau:
BiÓu 4: lùc lîng c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty.
Tr×nh ®é
STT C¸c bé phËn Sè ngêi
§¹i häc Cao ®¼ng Trung cÊp
1 Ban gi¸m ®èc 4 4 0 0
2 Phßng kÕ ho¹ch KD 7 4 3 0
3 Phßng qu¶n lý x©y l¾p 12 6 4 2
4 Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n 10 5 3 2
5 Phßng hµnh chÝnh QT 11 4 5 2
6 Phßng tæ chøc 6 4 0 2
7 Ban qu¶n lý c¸c DA 7 3 4 0
8 XN x©y l¾p sè 1 15 4 3 8
9 XN x©y l¾p sè 2 15 4 6 5
10 XN x©y l¾p sè 3 15 5 7 3
11 XN x©y l¾p sè 4 15 6 4 5
12 XN x©y l¾p sè 5 15 8 3 4
13 XN x©y l¾p sè 6 15 10 2 3
14 XN x©y dùng d©n dông 16 6 4 6
15 XN ®Çu t KD nhµ 10 5 3 2
16 Trung t©m t vÊn 6 2 2 2
17 Trung t©m ph¸t triÓn c«ng nghÖ XD 14 6 2 3
Tæng sè 193 86 58 49
Tû lÖ % so víi tæng L§QT 100% 44,5% 30,05% 25,3%
NguyÔn ThÞ CÈm Thuý 13
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Qua biÓu ®å trªn ta thÊy viÖc thµnh lËp c¸c phßng ban lµ cha hîp lý víi ®iÒu
kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn nay. Trong ®ã lao ®éng qu¶n lý cã tr×nh ®é ®¹i
häc chiÕm tû lÖ cao nhÊt 44,5% trong tæng sè lao ®éng qu¶n lý, sè cã tr×nh ®é
cao ®¼ng chiÕm 30,05 trªn tæng sè lao ®éng qu¶n lý, cßn l¹i lµ sè lao ®éng
qu¶n lý cã tr×nh ®é trung cÊp chiÕm 25,3. Víi nh÷ng con sè nµy lµ kh«ng hîp
lý ®èi víi ®Æc thï qu¶n lý cña c«ng ty, dÉn ®Õn nh©n viªn kh«ng lµm hÕt kh¶
n¨ng cña m×nh vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n kÐm, hiÖu qu¶ lao ®éng kh«ng
cao. Sè lîng nh©n viªn ë c¸c phßng kÕ to¸n, phßng hµnh chÝnh vµ phßng kü thuËt
nªn gi¶m ®i, v× trong c¬ chÕ hiÖn nay sè lîng mét phßng nh vËy lµ h¬i thõa. ViÖc
hoµn thiÖn l¹i c¬ cÊu s¶n xuÊt vµ n©ng cao tr×nh ®é cña c¸n bé qu¶n lý lµ mét
viÖc lµm rÊt cÇn thiÕt nhng kh«ng ph¶i lµ mét sím mét chiÒu mµ lµm viÖc nµy
ph¶i cã mét qu¸ tr×nh l©u dµi cho nªn nghiªn cøu l¹i ®Æc ®iÓm cña thÞ trêng tÝnh
chÊt cña s¶n xuÊt vµ ®Æc thï cña c«ng ty ®Ó s¾p xÕp l¹i lao ®éng mét c¸ch hîp lý
ph©n chia l¹i lao ®éng ®Ó lµm sao tr¸nh ®îc t×nh tr¹ng n¬i th× thõa, n¬i th× thiÕu
c¸n bé qu¶n lý cã chuyªn m«n nghiÖp vô ®Ó ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt kinh doanh
®¹t hiÖu qu¶ cao.
4. Bé m¸y ®iÒu hµnh cña c«ng ty.
Gi¸m ®èc c«ng ty võa lµ ngêi ®¹i diÖn cho Nhµ níc võa lµ ngêi ®¹i diÖn cho
toµn bé c¸n bé c«ng nh©n cña c«ng ty. Qu¶n lý theo chÕ ®é mét thñ trëng, gi¸m
®èc cã quyÒn tæ chøc bé m¸y doanh nghiÖp vµ ph©n c«ng c«ng t¸c cho c¸c phã
gi¸m ®èc. C¸c phã gi¸m ®èc chñ ®éng gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc thuéc ph¹m vi
m×nh phô tr¸ch, kÕt hîp gi÷a gi¸m ®èc vµ phã gi¸m ®èc ®Ó giao viÖc cho c¸c
phßng ban, tæ ®éi s¶n xuÊt thi c«ng kÞp thêi. Díi c¸c phã gi¸m ®èc lµ c¸c trëng,
phã phßng ban chøc n¨ng, ®éi trëng, ®éi phã c¸c ®éi thi c«ng cã nhiÖm vô tham
mu trùc tiÕp cho gi¸m ®èc vµ c¸c phã gi¸m ®èc theo chøc n¨ng cña m×nh.
Gi¸m ®èc trùc tiÕp chØ ®¹o s¶n xuÊt th«ng qua c¸c hîp ®ång x©y dùng vµ
t¹o mèi quan hÖ qua l¹i víi c¸c ®¬n vÞ b¹n, gi¸m ®èc chØ ®¹o toµn bé c¸c phßng
chøc n¨ng vµ c¸c tæ ®éi s¶n xuÊt th«ng qua c¸c phã gi¸m ®èc trùc tiÕp ®iÒu
hµnh, c¸c phã gi¸m ®èc cã thÓ thay mÆt gi¸m ®èc khi gi¸m ®èc v¾ng mÆt vµ chÞu
tr¸ch nhiÖm víi gi¸m ®èc vÒ chØ ®¹o tõng mÆt c«ng viÖc
Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ viÖc chØ
®¹o vµ kiÓm tra kü thuËt b¶o ®¶m hoµn thµnh tèt kÕ ho¹ch thi c«ng cña toµn bé
c«ng tr×nh. Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc
vÒ vèn ®Çu t, nguyªn vËt liÖu vµ x©y dùng gi¸ c¶ cho c«ng tr×nh. Phã gi¸m ®èc
NguyÔn ThÞ CÈm Thuý 14
LuËn v¨n tèt nghiÖp
hµnh chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc qu¶n lý phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ vµ
phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l¬ng.Víi quy m« c«ng viÖc kh«ng lín th× viÖc ph©n
c«ng theo chøc n¨ng nh vËy lµ hîp lý.
5. C¸c phßng chøc n¨ng
5.1. Phßng tæ chøc :
* C¬ cÊu cña phßng : Gåm cã 6 ngêi ®îc ph©n lµm 2 bé phËn tæ chøc lao
®éng vµ tiÒn l¬ng
*Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô : Lµ bé phËn tham mu cho gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c
tæ chøc, chøc n¨ng cña phßng lµ gióp gi¸m ®èc vÒ viÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c chÕ
®é chÝnh s¸ch qu¶n lý sö dông lao ®éng s¾p xÕp ®éi ngò c¸n bé phï hîp ®Ó ®¶m
b¶o thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô, ®µo t¹o båi dìng c¸n bé n©ng cao tr×nh ®é chuyªn
m«n cho c¸n bé.
*T×nh h×nh bè trÝ sö dông c¸n bé : HiÖn nay phßng cã 6 ngêi ®îc ph©n c«ng
nh sau : Mét trëng phßng phô tr¸ch chung lµm c«ng t¸c tæ chøc vµ duyÖt l¬ng
c«ng nh©n c¸c ®éi s¶n xuÊt. Mét phã phßng phô tr¸ch hai m¶ng c«ng viÖc chÝnh
lµ nh©n sù vµ tiÒn l¬ng cßn l¹i 4 nh©n viªn lµm c¸c c«ng viÖc cô thÓ.
C¸n bé nh©n viªn trong phßng ®îc bè trÝ theo ®óng chøc n¨ng nghÒ
nghiÖp, tr×nh ®é c¸n bé trong phßng lµ ®¶m b¶o, cã 4 c¸n bé lµ ®¹i häc, 2 ngêi
cã tr×nh ®é trung cÊp. Nh vËy sù bè trÝ c¸n bé cña phßng lµ hîp lý, tr×nh ®é
chuyªn m«n vµ sè ngêi cña phßng ®· phÇn nµo ®¸p øng ®îc c«ng viÖc.
*Mèi quan hÖ cña phßng : Lµ kÕt hîp víi c¸c phßng ban ®i s©u vµo nghiªn
cøu tÝnh chÊt phøc t¹p cña c«ng viÖc ®Ó bè trÝ lao ®éng vµ tuyÓn dông lao ®éng
mét c¸ch hîp lý.
Phßng tæ chøc cã nhiÖm vô thêng xuyªn b¸o c¸o víi ban gi¸m ®èc vµ
tham mu cho gi¸m ®èc vÒ sè lîng lao ®éng ë c«ng ty vµ ®Þnh møc tiÒn l¬ng cho
c¸n bé c«ng nh©n viªn.
Phßng cïng víi phßng kü thuËt, kÕ ho¹ch, kÕ to¸n thèng kª c¸c kÕt qu¶
s¶n xuÊt, t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch ë c¸c tæ ®éi s¶n xuÊt ®Ó tiÕn hµnh x©y
dùng ®Þnh møc vµ ph©n bè tiÒn l¬ng cho phï hîp. Mèi quan hÖ trªn cña phßng ®-
îc thùc hiÖn thêng xuyªn vµ cã kÕt qu¶ do ®ã lµm cho c«ng t¸c x©y dùng møc
tiÒn l¬ng s¸t sao h¬n t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó khuyÕn khÝch ngêi c«ng nh©n
lµm viÖc h¨ng h¸i h¬n
NguyÔn ThÞ CÈm Thuý 15
LuËn v¨n tèt nghiÖp
5.2. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n
*C¬ cÊu tæ chøc : Gåm 10 ngêi ®îc bè trÝ c«ng viÖc cô thÓ nh sau:
- Mét trëng phßng phô tr¸ch chung vµ mét phã phßng
- Mét c¸n bé gi¸ thµnh
- Mét c¸n bé thanh to¸n l¬ng - b¶o hiÓm x· héi
- Mét c¸n bé thanh to¸n nguyªn vËt liÖu
- Mét c¸n bé thanh to¸n Ng©n hµng
- Mét c¸n bé lµm thñ quü
- Ba nh©n viªn gióp viÖc
*Chøc n¨ng nhiÖm vô : Lµ gióp gi¸m ®èc trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ, tµi
chÝnh, kÕ to¸n, tµi vô, qu¶n lý vèn, chi phÝ tµi s¶n cè ®Þnh theo dâi c«ng t¸c tiªu
thô, thanh to¸n l¬ng, thanh to¸n BHXH, c¸c kho¶n chi phÝ tµi chÝnh. Theo dâi vÒ
nguyªn vËt liÖu, lîi nhuËn, th«ng tin kinh tÕ, tæ chøc kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c
chÕ ®é h¹ch to¸n ng©n s¸ch cho nhµ níc, ®«n ®èc kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c hîp
®ång kinh tÕ ®èi víi c¸c ®¬n vÞ b¹n, kÞp thêi quyÕt to¸n vµ thanh lý hîp ®ång.
*T×nh h×nh bè trÝ sö dông c¸n bé trong phßng
Nh×n chung lµ t¬ng ®èi phï hîp víi chøc n¨ng, nhiÖm vô c¶ phßng cã 5
c¸n bé tèt nghiÖp ®¹i häc trong ®ã 3 ngêi tèt nghiÖp §¹i häc x©y dùng, 2 ngêi tèt
nghiÖp §H tµi chÝnh kÕ to¸n. Ngoµi ra cßn cã 3 c¸n bé tèt nghiÖp cao ®¼ng kinh
tÕ vµ 2 ngêi cã tr×nh ®é trung cÊp kÕ to¸n. Nh vËy, tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸c
c¸n bé ®· ®¸p øng ®îc yªu cÇu chuyªn m«n cña c«ng viÖc.
Qua thùc tÕ cña c«ng ty ta thÊy víi khèi lîng c«ng viÖc cha lín th× sù bè trÝ
ngêi cña phßng lµ cha hîp lý, sè lîng c¸n bé trong phßng h¬i nhiÒu, trong khi mét
ngêi cã thÓ ®¶m ®¬ng hai, ba c«ng viÖc th× l¹i bè trÝ h¬i nhiÒu. Do ®ã cÇn xem xÐt
®Ó cã thÓ chuyÓn c«ng t¸c mét vµi c¸n bé nh©n viªn sang bé phËn kh¸c ®Ó cã thÓ
kh«ng l·ng phÝ n¨ng lùc l·nh ®¹o cña mçi c¸n nh©n viªn.
*Mèi quan hÖ cña phßng
Trªn c¬ së ®Þnh møc lao ®éng cña phßng kü thuËt, phßng tæ chøc vµ phßng
kÕ ho¹ch, phßng kÕ to¸n tiÕn hµnh x©y dùng gi¸ thµnh s¶n phÈm, lo tµi chÝnh cho
bé phËn vËt t mua s¾m vËt t vµ thanh to¸n kÞp thêi mäi chi phÝ tiÒn c«ng, tiÒn l-
¬ng cho c¸c phßng ban, c«ng nh©n. §ång thêi h¹ch to¸n lç l·i vµ b¸o c¸o thêng
xuyªn lªn gi¸m ®èc kÕ ho¹ch chi tiªu, lç l·i cña c«ng ty. Tõ ®ã cïng víi ban
NguyÔn ThÞ CÈm Thuý 16
LuËn v¨n tèt nghiÖp
gi¸m ®èc, c¸c phßng ban kh¸c ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt, tiªu thô hîp lý h¬n lµm
cho c«ng t¸c chØ ®¹o c«ng viÖc diÔn ra mét c¸ch nhÞp nhµng liªn tôc.
5.3. Phßng qu¶n lý x©y l¾p.
* C¬ cÊu tæ chøc : Gåm 12 ngêi.
- Mét trëng phßng phô tr¸ch chung.
- Mét phã phßng phô tr¸ch c«ng t¸c vËt t, n¨ng suÊt lao ®éng vµ kiÓm tra
chÊt lîng c«ng tr×nh.
- Mét c¸n bé theo dâi vËt t m¸y mãc thiÕt bÞ.
- N¨m c¸n bé thiÕt kÕ thi c«ng
- Bèn ngêi lµ kü thuËt viªn cña c¸c ®éi s¶n xuÊt.
*Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña phßng :
Phßng kü thuËt lµ mét phßng gióp viÖc cho gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc vÒ
c«ng t¸c kü thuËt thi c«ng c¸c c«ng tr×nh vµ ®¸nh gi¸ chÊt lîng c«ng tr×nh.
Nghiªn cøu, s¸ng chÕ ra nh÷ng kü thuËt míi, nh÷ng quy tr×nh s¶n xuÊt tèi u gióp
cho c«ng nh©n thùc hiÖn tèt h¬n c«ng viÖc vµ n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng viÖc. Híng
dÉn c¸c tæ ®éi ¸p dông c¶i tiÕn vµ ¸p dông khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt. Theo
dâi an toµn thiÕt bÞ m¸y mãc trong c«ng ty.
*T×nh h×nh bè trÝ sö dông c¸n bé.
Qua nghiªn cøu vµ t×m hiÓu phßng kü thuËt cã 6 c¸n bé tèt nghiÖp ®¹i häc
chuyªn ngµnh kü thuËt, 4 c¸n bé tèt nghiÖp cao ®¼ng chuyªn ngµnh kü thuËt vµ
kinh tÕ, 2 ngêi cã tr×nh ®é trung cÊp. Víi tr×nh ®é nh vËy lµ phï hîp víi chøc
n¨ng nghiªn cøu cña phßng nhng vÒ sè lîng th× h¬i nhiÒu so víi c¬ cÊu cña c«ng
viÖc. V× vËy c«ng ty nªn xem xÐt ®Ó cã ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh.
*Mèi quan hÖ cña phßng
Phèi hîp víi phßng kÕ to¸n x©y dùng gi¸ c¶, ®Þnh møc tiªu hao NVL.
§ång thêi kÕt hîp ®Ó thanh lý NVL thõa.
Phßng kü thuËt cã nhiÖm vô b¸o c¸o víi ban gi¸m ®èc t×nh h×nh tiªu hao
NVL, ®Þnh møc n¨ng suÊt lao ®éng vµ c¸c víng m¾c vÒ kü thuËt trong thi c«ng
®Ó l·nh ®¹o kÞp thêi gi¶i quyÕt. ViÖc híng dÉn chØ ®¹o nµy gãp phÇn cho qu¸
tr×nh thi c«ng tiÕt kiÖm ®îc nguyªn vËt liÖu, gi¶m chi phÝ c«ng tr×nh dÉn ®Õn
gi¶m gi¸ thµnh ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh.
NguyÔn ThÞ CÈm Thuý 17
LuËn v¨n tèt nghiÖp
5.4. Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh.
*C¬ cÊu tæ chøc: gåm 7 ngêi ®îc bè trÝ nh sau
-Mét trëng phßng phô tr¸ch chung
-Mét phã phßng phô tr¸ch nhãm thèng kª vµ lËp ph¬ng ¸n xuÊt nhËp vËt t
- Mét c¸n bé ®iÒu ®é s¶n xuÊt
- Hai nh©n viªn thèng kª
- Hai nh©n viªn lµm nhiÖm vô cung øng vËt t
*Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña phßng
Phßng kÕ ho¹ch lµ mét phßng gióp gi¸m ®èc vµ c¸c phã gi¸m ®èc vÒ c«ng
t¸c thùc hiÖn c«ng t¸c thi c«ng, theo dâi t×nh h×nh vËt t vµ t×m kiÕm hîp ®ång
kinh tÕ. LËp kÕ ho¹ch më réng, kÕ ho¹ch ng¾n h¹n, kÕ ho¹ch dµi h¹n. Ký kÕt c¸c
hîp ®ång kinh tÕ, phèi hîp víi c¸c phßng ban ®Ó x©y dùng, kü thuËt, tµi chÝnh,
gi¸ thµnh, vËt t... Ngoµi ra cßn ph¶i lo nguyªn vËt liÖu ®¶m b¶o cho thi c«ng ®îc
tiÕn hµnh liªn tôc, c©n ®èi vËt t cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
- Thêng xuyªn theo dâi viÖc hoµn thµnh kÕ ho¹ch cña tõng ®éi s¶n xuÊt
- §iÒu ®é tiÕn ®é thi c«ng ®Ó hoµn thµnh c«ng tr×nh ®óng víi hîp ®ång
- Thanh to¸n l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi cho c«ng nh©n cña c«ng ty
- Cã kÕ ho¹ch cung øng vËt t cho c«ng tr×nh
- Tr×nh gi¸m c¸c ph¬ng ¸n kÕ ho¹ch s¶n xuÊt khi cã hîp ®ång
* T×nh h×nh bè trÝ sö dông c¸n bé:
Phßng kÕ ho¹ch ®îc bè trÝ 7 ngêi, viÖc bè trÝ sö dông c¸n bé vµ nh©n viªn
trong phßng lµ phï hîp víi chøc n¨ng cña c«ng viÖc vµ nh©n viªn lµ phï hîp víi
chøc n¨ng cña c«ng viÖc. Nhng xem ra sè lîng c«ng viÖc kh¸ nhiÒu sÏ g©y ra vÊt
v¶ cho c¸c thµnh viªn trong phßng. Phßng gåm cã 4 ngêi cã tr×nh ®é ®¹i häc
trong ®ã cã hai c¸n bé, 2 nh©n viªn. Cßn l¹i 3 nh©n viªn ®Òu cã tr×nh ®é cao
®¼ng. ®Ó t¹o ®îc hiÖu qu¶ c«ng viÖc, tr¸nh cho c¸c nh©n viªn ph¶i lµm viÖc qu¸
søc, c«ng ty nªn xem xÐt l¹i vµ cã biÖn ph¸p ®iÒu thªm nh©n viªn ë c¸c phßng
kh¸c sang phßng kÕ ho¹ch ®Ó cho c«ng t¸c trong phßng diÔn ra mét c¸ch thuËn
lîi nhÊt.
* Mèi quan hÖ: Trªn c¬ së s¶n xuÊt cña c«ng ty phßng kÕ ho¹ch víi phßng
tæ chøc, phßng kÕ to¸n ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, ph©n bè kÕ ho¹ch cho
NguyÔn ThÞ CÈm Thuý 18
LuËn v¨n tèt nghiÖp
tõng ®éi s¶n xuÊt, c©n ®èi nguyªn vËt liÖu, thêng xuyªn cung cÊp nguyªn vËt liÖu
®Ó ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu cña c«ng tr×nh, b¸o c¸o t×nh h×nh hoµn thµnh kÕ
ho¹ch lªn cÊp trªn theo ®Þnh kú.
§Ó x©y dùng kÕ ho¹ch s¸t víi thùc tÕ phßng ph¶i dùa vµo ®Þnh møc tiªu hao
nguyªn vËt liÖu mµ phßng kü thuËt x©y dùng. Qua ®ã cã biÖn ph¸p chuÈn bÞ
nguyªn vËt liÖu cho c¸c ®éi s¶n xuÊt mét c¸ch hîp lý nhÊt.
5.5. Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ
* C¬ cÊu tæ chøc cña phßng: Gåm 11 ngêi ®îc ph©n chia theo c¸c d¹ng
kh¸c nhau cña c«ng viÖc ®· ®îc bè trÝ nh sau:
- Mét trëng phßng phô tr¸ch chung
- Mét phã phßng cã nhiÖm vô tiÕp kh¸ch (chuyªn gia, thanh tra).
- Hai nh©n viªn v¨n th lu tr÷
- Hai nh©n viªn ®¸nh m¸y vµ phôc vô phßng kh¸ch gi¸m ®èc
- Mét nh©n viªn phôc vô tiÕp kh¸ch.
- Ba cÊp dìng.
- Mét y sÜ kh¸m ch÷a bÖnh, cÊp ph¸t thuèc cho c¸n bé vµ c«ng nh©n viªn
* Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña phßng
Phßng cã nhiÖm vô tiÕp kh¸ch trong vµ ngoµi c«ng ty, phôc vô chç ¨n ë, ®i
l¹i cho chuyªn gia, theo dâi c«ng v¨n giÊy tê ®i, ®Õn, b¶o qu¶n con dÊu cña c«ng
ty, gióp gi¸m ®èc ch¨m lo c¸c c«ng t¸c nh hµnh chÝnh qu¶n trÞ, nh÷ng tµi s¶n
kh«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt cña c«ng ty, vµ ch¨m lo ®êi sèng hµng ngµy cho c¸n bé
c«ng nh©n viªn.
* T×nh h×nh bè trÝ sö dông c¸n bé
Phßng cã 4 c¸n bé tèt nghiÖp ®¹i häc lµ trëng phßng vµ phã phßng, 2 nh©n
viªn. Cã 5 nh©n viªn tèt nghiÖp cao ®¼ng trong ®ã cã mét y sÜ tèt nghiÖp cao
®¼ng y, 3 tèt ngiÖp cao ®¼ng s ph¹m vµ 1 ngêi tèt nghiÖp cao ®¼ng kinh tÕ, cßn
l¹i 2 ngêi cã tr×nh ®é trung cÊp. Sè lîng nh©n viªn cña phßng lµ qu¸ nhiÒu dÉn
®Õn lµm l·ng phÝ thêi gian, quü l¬ng kh«ng cÇn thiÕt. V× vËy nªn bè l¹i lao ®éng
sao cho phï hîp, ®Ó cho c«ng viÖc cña phßng ®¹t hiÖu qu¶ vµ sö dông hÕt ®îc
kh¶ n¨ng cña nh©n viªn.
NguyÔn ThÞ CÈm Thuý 19
LuËn v¨n tèt nghiÖp
6. Bé m¸y vµ chØ huy ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¹i c¸c XN x©y l¾p
6.1. C¬ cÊu tæ chøc cña mçi XN x©y l¾p
* Gåm cã:
- Mét ®éi trëng phô tr¸ch chung
- Mét ®éi phã hoÆc ®èc c«ng phô tr¸ch vÒ mÆt kü thuËt, kiÓm tra vÒ chÊt l-
îng vµ sè cÊp ph¸t vËt t cho tæ, ngoµi ra ®Ó gióp viÖc cho ®éi trëng cßn cã c¸c
nh©n viªn sau:
+ Nh©n viªn kü thuËt thuéc phßng kü thuËt xuèng thêng xuyªn ®Ó híng dÉn
kiÓm tra ®Õn chÊt lîng thi c«ng c¸c c«ng tr×nh, ®Õn quy c¸ch kÝch thíc theo b¶n
thiÕt kÕ cho ®óng vµ phï hîp.
+ Nh©n viªn thèng kª cã nhiÖm vô gióp ®éi trëng thèng kª sè liÖu hµng
ngµy vÒ lao ®éng vµ n¨ng suÊt c«ng viÖc cña tõng lao ®éng cuèi th¸ng thanh to¸n
tiÒn l¬ng vµ BHXH cho c«ng nh©n, thî x©y dùng. Ngoµi ra cßn cã c¸c tæ trëng
s¶n xuÊt, tæ trëng c«ng ®oµn.
BiÓu 5: s¬ ®å bé m¸y tæ chøc cña tõng xÝ nghiÖp
Nh©n viªn
phßng kü thuËt §éi tr­ëng
§éi phã Thèng kª
Tæ 1 Tæ 2 Tæ 3
6.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña bé phËn qu¶n lý.
Cã nhiÖm vô chØ ®¹o trùc tiÕp c¸c mÆt s¶n xuÊt, kü thuËt, phôc vô c¸c ®éi
s¶n xuÊt ®¶m b¶o hoµn thµnh kÕ ho¹ch do gi¸m ®èc c«ng ty giao cho. KiÓm tra
viÖc xö lý nguyªn vËt liÖu, ra quyÕt ®Þnh cung cÊp nguyªn vËt liÖu mét c¸ch kÞp
thêi, chu ®¸o.
NguyÔn ThÞ CÈm Thuý 20