Phần mềm nhận dạng người nói bằng smartphone

  • 20 trang
  • file .pdf
Luận văn: Nhận Dạng Người Nói Bằng SmartPhone
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
PHẦN MỀM NHẬN DẠNG NGƯỜI NÓI
BẰNG SMARTPHONE
Sinh viên thực hiện Cán bộ hướng dẫn
TRẦN THỊ THU SƯƠNG GVC, ThS. ĐOÀN HÒA MINH
MSSV: 1101791
Cần Thơ, 2014
i
GVHD: ThS.ĐOÀN HÒA MINH SVTH: TRẦN THỊ THU SƯƠNG
Luận văn: Nhận Dạng Người Nói Bằng SmartPhone
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
PHẦN MỀM NHẬN DẠNG NGƯỜI
NÓI TRÊN SMARTPHONE
Sinh viên thực hiện Cán bộ hướng dẫn
TRẦN THỊ THU SƯƠNG GVC, Ths.ĐOÀN HÒA MINH
MSSV: 1101791
Cán bộ phản biện
Ts. TRẦN CÔNG ÁN
Ths. LÂM CHÍ NGUYỆN
Luận văn được bảo vệ tại: Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Bộ môn
Mạng Máy Tính và Truyền Thông. Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Cần
Thơ vào ngày 3 tháng 12 năm 2014.
Có thể tìm hiểu luận văn tại:
• Thư viện Khoa Công nghệ Thông tin & truyền thông, Trường Đại học Cần Thơ
• Website: http://www.cit.ctu.edu.vn/
ii
GVHD: ThS.ĐOÀN HÒA MINH SVTH: TRẦN THỊ THU SƯƠNG
Luận văn: Nhận Dạng Người Nói Bằng SmartPhone
LỜI CẢM ƠN
Trước tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Thầy,
Ths. Đoàn Hoà Minh đã tạo điều kiện cho em thực hiện đề tài luận văn và tận tình
hướng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện đề tài.
Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý Thầy Cô trong Khoa Công nghệ thông
tin và Truyền thông Trường Đại học Cần Thơ đã truyền đạt kiến thức quý báu cho
em trong những năm học vừa qua.
Xin chân thành cảm ơn các bạn bè, đặc biệt là các thành viên trong lớp
DI1097A2 đã cùng đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập trên
giảng đường đại học và thực hiện đề tài.
Mặc dù đã cố gắng hoàn thành luận văn trong phạm vi và khả năng cho phép
nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi kính mong nhận được sự
cảm thông và tận tình chỉ bảo của quý Thầy Cô và các Bạn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Cần Thơ, ngày 15 tháng 11 năm 2014
Sinh viên
Trần Thị Thu Sương
iii
GVHD: ThS.ĐOÀN HÒA MINH SVTH: TRẦN THỊ THU SƯƠNG
Luận văn: Nhận Dạng Người Nói Bằng SmartPhone
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
iv
GVHD: ThS.ĐOÀN HÒA MINH SVTH: TRẦN THỊ THU SƯƠNG
Luận văn: Nhận Dạng Người Nói Bằng SmartPhone
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
v
GVHD: ThS.ĐOÀN HÒA MINH SVTH: TRẦN THỊ THU SƯƠNG
Luận văn: Nhận Dạng Người Nói Bằng SmartPhone
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
vi
GVHD: ThS.ĐOÀN HÒA MINH SVTH: TRẦN THỊ THU SƯƠNG
Luận văn: Nhận Dạng Người Nói Bằng SmartPhone
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
vii
GVHD: ThS.ĐOÀN HÒA MINH SVTH: TRẦN THỊ THU SƯƠNG
Luận văn: Nhận Dạng Người Nói Bằng SmartPhone
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG .................................................................................................. xi
TỪ KHÓA ................................................................................................................ xiii
TÓM TẮT ................................................................................................................ xiv
ABSTRACT .............................................................................................................. xv
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN ..................................................................................... 1
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................... 1
1.2 MỤC TIÊU .................................................................................................... 1
1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI ............................... 1
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu ......................................................................... 1
1.3.2 Phạm vi đề tài ...................................................................................... 2
1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................................. 2
1.5 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ............................................................................ 2
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT .......................................................................... 4
2.1 KHÁI NIỆM VỀ ÂM THANH VÀ CẢM NHẬN CỦA TAI NGƯỜI ........ 4
2.1.1 Các khái niệm về âm thanh ................................................................. 4
2.2 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA ................................................................ 10
2.2.1 Khái niệm .......................................................................................... 10
2.2.2 Đặc điểm của ngôn ngữ Java ............................................................ 11
2.3 XML ............................................................................................................ 12
2.4 TÌM HIỂU NỀN TẢNG ANDROID .......................................................... 14
2.4.1 Khái niệm Android............................................................................ 14
2.4.2 Lịch sử phát triển của Android.......................................................... 14
2.4.3 Kiến trúc của Android ....................................................................... 15
2.4.4 Chu kỳ sống của ứng dụng Android ................................................. 18
2.4.5 Công cụ lập trình ............................................................................... 20
2.4.6 Môi trường phát triển ứng dụng Android .......................................... 21
2.4.7 Các thành phần ứng dụng .................................................................. 21
2.5 SQLITE ....................................................................................................... 25
2.5.1 Khái niệm .......................................................................................... 25
viii
GVHD: ThS.ĐOÀN HÒA MINH SVTH: TRẦN THỊ THU SƯƠNG
Luận văn: Nhận Dạng Người Nói Bằng SmartPhone
2.5.2 Xây dựng CSDL với SQLite ............................................................. 26
CHƯƠNG 3 NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................... 28
3.1 GIẢI THUẬT NHẬN DẠNG ..................................................................... 28
3.1.1 Các giai đoạn trong nhận dạng .......................................................... 28
3.1.2 Philips Robust Hashing Algorithm ................................................... 28
3.2 NỘI DUNG.................................................................................................. 29
3.2.1 Mô tả tổng quan ................................................................................ 29
3.2.2 Các yêu cầu giao tiếp bên ngoài........................................................ 30
3.2.3 Các chức năng của các thành phần ................................................... 31
3.2.4 Thiết kế CSDL .................................................................................. 32
3.2.5 Mô hình tổng quan và các chức năng ............................................... 33
3.3 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC ............................................................................. 39
CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................... 50
4.1 KẾT LUẬN ................................................................................................. 50
4.2 ƯU ĐIỂM - HẠN CHẾ ............................................................................... 50
ix
GVHD: ThS.ĐOÀN HÒA MINH SVTH: TRẦN THỊ THU SƯƠNG
Luận văn: Nhận Dạng Người Nói Bằng SmartPhone
DANH MỤC HÌNH
Hình 2. 1: Đơn âm ................................................................................................ 6
Hình 2. 2: Âm kết hợp ........................................................................................... 7
Hình 2. 3: Độ nhạy của tai người......................................................................... 8
Hình 2. 4: Đồt hị Fletcher-Munson .................................................................... 10
Hình 2. 5: Kiến trúc của Android. ...................................................................... 16
Hình 2. 6: Android Deverloper. ......................................................................... 21
Hình 2. 7: Activity............................................................................................... 22
Hình 2. 8: Cấu trúc một giao diện ứng dụng Android. ...................................... 23
Hình 2. 9: Bố trí các widget sử dụng LinearLayout. .......................................... 23
Hình 2. 10: Mô tả chức năng Intent. .................................................................... 25
Hình 3. 1: Sơ đồ giải thuật PRH ........................................................................ 29
Hình 3. 2: Mô hình tổng quan ............................................................................ 34
Hình 3. 3: Nhập thông tin người dùng. .............................................................. 35
Hình 3. 4: Ghi âm tập tin mẫu lưu vào CSDL .................................................... 36
Hình 3. 5: Xử lý âm thanh giọng nói người và tiến hành nhận dạng................. 37
Hình 3. 6: Sử lý âm thanh đầu vào. .................................................................... 38
Hình 3. 7: Xử lý các âm thanh mẫu trong CSDL. .............................................. 39
Hình 3. 8: Sơ đồ chức năng. ............................................................................... 40
Hình 3. 9: Giao diện nhập thông tin. ................................................................. 41
Hình 3. 10: Giao diện hiển thị thông tin vừa lưu. ............................................... 42
Hình 3. 11: Giao diện nhập ID kiểm tra dữ liệu. ................................................. 43
Hình 3. 12: Giao diện thông báo kiểm tra. .......................................................... 44
Hình 3. 13: Giao diện ghi âm cập nhật tập tin mẫu. ............................................ 45
Hình 3. 14: Giao diện ghi âm dữ liệu âm thanh đầu vào. .................................... 46
Hình 3. 15: Giao diện hiển thị kết quả sau nhận dạng. ........................................ 47
Hình 3. 16: Hiển thị CSDL thông tin người dùng. ............................................... 48
x
GVHD: ThS.ĐOÀN HÒA MINH SVTH: TRẦN THỊ THU SƯƠNG
Luận văn: Nhận Dạng Người Nói Bằng SmartPhone
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1 Bảng kế hoạch................................................................................................ 2
Bảng 2 Bảng bát độ .................................................................................................... 7
Bảng 3 Bảng quan hệ ............................................................................................... 26
Bảng 4 Bảng CSDL .................................................................................................. 32
xi
GVHD: ThS.ĐOÀN HÒA MINH SVTH: TRẦN THỊ THU SƯƠNG
Luận văn: Nhận Dạng Người Nói Bằng SmartPhone
VIẾT TẮT
STT KÍ HIỆU DIỄN GIẢI
TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT
1 ADT Android Developer Tools Một Plugin của Eclipse hỗ trợ lập
trình Android.
2 API Application Programming Giao diện lập trình ứng dụng.
Interface
3 CSDL Database Cơ sở dữ liệu.
4 DFT Discrete Fourier Tranform Biến đổi Fourier rời rạc.
5 FFT Fast Fourier Tranform Biến đổi Fourier nhanh
6 HĐH Hệ điều hành.
7 iOS Internetwork Operating Hệ điều hành của Apple.
System
8 JVM Java Virtual Machine Máy ảo Java.
9 PRH Philips Robust Hashing Thuật toán Philips.
Algorithm.
10 RDF Resource Description Framework mô tả tài nguyên.
Framework
11 SDK Software Development Kit Bộ phát triển công cụ của phần
mềm
12 SGML Standard Generalized Một hệ thống tổ chức và gắn thẻ
Markup Language yếu tố của một tài liệu.
13 W3C World Wide Web Tổ chức lập ra các chuẩn về
Consortium Internet.
14 XML eXtensible Markup Ngôn ngữ xây dựng giao diện
Language trong Android.
xii
GVHD: ThS.ĐOÀN HÒA MINH SVTH: TRẦN THỊ THU SƯƠNG
Luận văn: Nhận Dạng Người Nói Bằng SmartPhone
TỪ KHÓA
STT TỪ KHÓA GHI CHÚ
1 Đặc trưng của giọng nói
2 Biến đổi Fourier rời rạc (DFT)
3 Biến đổi Fourier nhanh (FFT)
4 Nền tảng Android
5 Giải thuật nhận dạng
6 Nhận dạng người nói
xiii
GVHD: ThS.ĐOÀN HÒA MINH SVTH: TRẦN THỊ THU SƯƠNG
Luận văn: Nhận Dạng Người Nói Bằng SmartPhone
TÓM TẮT
Nhận dạng tiếng nói người bao gồm hai lĩnh vực: nhận dạng người nói và
nhận dạng lời nói. Nhận dạng người nói là nhận dạng một người dựa vào giọng nói
của người đó. Kỹ thuật nhận dạng người nói có thể ứng dụng cho việc điều tra, làm
mật mã cho các thiết bị điện tử (SmartPhone, Computer, khóa điện tử,…), điều
khiển,… Có nhiều giải thuật nhận dạng giọng nói người đã được nghiên cứu và thực
hiện. Trong luận văn này, tôi tập trung nghiên cứu giải thuật nhận dạng người nói
bằng SmartPhone với hy vọng đủ chính xác để làm mật mã. Vấn đề là tìm ra giải
thuật đơn giản, phù hợp với cấu hình hạn chế của SmartPhone, nhưng có độ chính
xác có thể chấp nhận được.
Nội dung của luận văn tốt nghiệp này là nghiên cứu về các đặc trưng của âm
thanh, đặc biệt là các đặc trưng phân biệt được giọng nói của cá nhân. Từ đó, chọn
giải thuật phát triển phần mềm nhận dạng người nói cho điện thoại di động Android,
xây dựng CSDL người nói để nhận dạng thử.
Luận văn đã sử dụng giải thuật Philips Robust Hashing Algorithm. Kết quả
đạt được ở đề tài luận văn này là ta xác định được thuộc tính của tín hiệu thoại có
thể làm cơ sở cho việc nhận dạng, đã xây dựng được chương trình nhận dạng có khả
năng nhận biết người khá chính xác. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế, vì chưa thể
tìm được các yếu tố đơn giản để xây dựng giải thuật nhận dạng có độ tin cậy cao,
chưa thể áp dụng hay kết hợp được nhiều phương pháp nhận dạng.
xiv
GVHD: ThS.ĐOÀN HÒA MINH SVTH: TRẦN THỊ THU SƯƠNG
Luận văn: Nhận Dạng Người Nói Bằng SmartPhone
ABSTRACT
The speech recognition includes two areas: speaker recognition and speech
recognition. Speaker recognition is identification of an individual based on that
person’s voice. Speaker recognition techniques can be applied to the investigation,
cryptography to make electronic devices (SmartPhone, Computer, electronic
lock,…), drivers,… There are many speech recognition algorithms have been
studied and implemented. In this thesis, I focus on the speaker recognition algorithm
using smartphone with enough precision hope to do password. The problem is to
find a simple algorithm suitable for limited profile of smartphone, but accuracy may
be acceptable.
The content of this thesis is the study of the characteristics of the sound,
especially the distinguishing features of the individual voice. From there, select the
algorithms developed speaker recognition software for android mobile phones,
building a database to try identify the speaker.
This thesis has used Philips Robust Hashing Algorithm. The results achieved
in this thesis is to identify attributes of voice signals can serve as a basis for the
identification, has developer recognition programs have the ability to recognize
quite accurately. However, there ar still many limitations, because they have not
been able to find the siplest factor to build recognition algorithm has high reliability,
can’t apply or combine multiple detection methods.
xv
GVHD: ThS.ĐOÀN HÒA MINH SVTH: TRẦN THỊ THU SƯƠNG
Luận văn: Nhận Dạng Người Nói Bằng SmartPhone
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ
Nhận dạng cá nhân có thể dựa vào các yếu tố như: dấu vân tay, mắt người,
khuôn mặt, giọng nói. Nhận dạng tiếng nói người bao gồm hai lĩnh vực: nhận dạng
người nói (Speaker Recognition) và nhận dạng lời nói ( Speech Recognition). Nhận
dạng người nói là nhận dạng một người dựa vào giọng nói của người đó. Kỹ thuật
nhận dạng người nói có thể ứng dụng cho việc điều tra, làm mật mã cho các thiết bị
điện tử (SmartPhone, Computer, khóa điện tử,…), điều khiển,… Có nhiều giải thuật
nhận dạng giọng nói đã được nghiên cứu và thực hiện. Trong luận văn này, tôi tập
trung nghiên cứu giải thuật nhận dạng người nói bằng SmartPhone với hy vọng đủ
chính xác để làm mật mã. Vấn đề là tìm ra giải thuật đơn giản, phù hợp với cấu hình
hạn chế của SmartPhone, nhưng có độ chính xác có thể chấp nhận được.
Hiện nay, các thiết bị di động như SmartPhone đã được sử dụng phổ biến. Vì
vậy, kỹ thuật nhận dạng người nói dùng cho SmartPhone có thể được sử dụng hữu
hiệu cho việc điều tra, bảo mật. Trong các nền tảng của thiết bị di động, Android là
nền tảng phổ biến nhất. Trên cơ sở đó, tôi đã chọn đề tài phát triển ứng dụng “Nhận
dạng người nói bằng SmartPhone”.
1.2 MỤC TIÊU
- Tìm hiểu về hệ điều hành Android và các công nghệ có liên quan.
- Tìm hiểu các đặc trưng phân biệt giọng nói của những người khác nhau.
- Chọn ra giải thuật nhận dạng người nói.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu giọng nói người kèm theo thông tin cá nhân.
- Xây dựng phần mềm nhận dạng người qua giọng nói trên SmartPhone.
- Thông qua luận văn giúp cho tôi củng cố kiến thức đã học, rèn luyện kỹ năng
lập trình xây dựng phần mềm cho thiết bị di động tăng cường năng lực tự học
và nghiên cứu.
1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu
- Tìm hiểu đặc trưng giọng nói người.
- Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Java, XML.
1
GVHD: ThS.ĐOÀN HÒA MINH SVTH: TRẦN THỊ THU SƯƠNG