Những vấn đề lý luận cơ bản về xuất khẩu thuỷ sản sang thị trường mỹ

  • 114 trang
  • file .pdf
Luận văn
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ
XUẤT KHẨU THUỶ SẢN SANG THỊ
TRƯỜNG MỸ
1
CHƯƠNG I
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ
XUẤT KHẨU THUỶ SẢN SANG THỊ TRƯỜNG MỸ
I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU
THUỶ SẢN TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN.
1. Vị trí và vai trò của ngành thuỷ sản và xuất khẩu thuỷ sản ở nước
ta.
Trong nền kinh tế quốc dân, thuỷ sản là một trong những ngành có nhiều
khả năng và tiềm năng huy động để phát triển, có thể đạt được tốc độ tăng
trưởng cao vào những năm tới và tiến kịp các nước trong khu vực nếu có các
chính sách thích hợp và được đầu tư thoả đáng.
Với bờ biển dài 3260 km cùng 112 cửa sông, lạch, vùng đặc quyền kinh
tế khoảng 1 triệu km2 và hơn 4000 hòn đảo lớn nhỏ tạo nên nhiều eo, vịnh và
đầm phá, ngư trường… Có thể nói, tiềm năng nguồn lợi tài nguyên sinh vật
biển và vùng nước nội địa Việt Nam là rất phong phú và có giá trị kinh tế cao,
phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Sự giàu về tài nguyên, khí hậu,
đa dạng về sinh thái đã khiến cho ngành thuỷ sản nước ta có nhiều ưu thế phát
triển quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Trải qua những bước
thăng trầm, ngành thuỷ sản, từ một lĩnh vực kinh tế nhỏ bé thuộc khối nông
nghiệp, đã vươn lên trở thành một ngành kinh tế quan trọng, mũi nhọn của đất
nước.
Trong những năm qua, xuất khẩu thuỷ sản đã có những đóng góp hết
sức to lớn, trở thành động lực thúc đẩy kinh tế thuỷ sản phát triển nói riêng và
sự tăng trưởng kinh tế Việt Nam nói chung. Hàng năm, xuất khẩu thuỷ sản đã
đem lại nguồn ngoại tệ rất lớn cho đất nước, từ 285,4 triệu USD năm 1991 đến
nay thuỷ sản đã trở thành một trong 4 ngành dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu
cả nước, ước đạt gần 1,76 tỷ USD năm 2001(chỉ đứng sau dầu thô, dệt may và
giày da). Như vậy, cùng với các mặt hàng xuất khẩu khác, xuất khẩu thuỷ sản
2
đã góp phần rất lớn trong việc tạo ra nguồn vốn cho sự nghiệp công nghiệp
hoá- hiện đại hoá mà chúng ta đang tiến hành.
BẢNG 1: KIM NGẠCH XUẤT KHẨU THUỶ SẢN TỪ 1994-2001
Đơn vị tính: Triệu USD
Năm 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
KNXK 285 307,5 427,2 551 621.4 697 782 858 971 1475 1760
Nguồn: Bộ Thương mại.
Mặt khác, như chúng ta đã biết, thuỷ sản Việt Nam có những lợi thể cơ
bản về điều kiện tự nhiên, về nguồn lực và yếu tố con người để phát triển đánh
bắt, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản xuất khẩu. Tuy nhiên, do điều kiện nền
kinh tế còn yếu kém, công nghệ còn lạc hậu nên chúng ta chưa thể tận dụng hết
được những lợi thế đó để thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Do đó, thông qua
việc cung ứng các sản phẩm thuỷ sản ra thị trường quốc tế, chúng ta sẽ có điều
kiện đề học hỏi và tiếp thu những kinh nghiệm quản lý tiên tiến cũng như là có
thể nhập khẩu những thiết bị bảo quản chế biến hiện đại, từ đó quay trở lại đầu
tư khai thác có hiệu quả những lợi thế đó.
Hơn nữa, với tiềm năng xuất khẩu lớn, hiện nay ngành thuỷ sản Việt
Nam đã thu hút được trên 30 vạn lao động nhàn rỗi và ít có tay nghề thông qua
sản xuất hàng xuất khẩu, giải quyết tốt công ăn việc làm, góp phần cải thiện
đời sống nhân dân, ổn định xã hội.
Đồng thời, sự phát triển của ngành có thể đem lại cơ hội phát triển cho
những ngành khác có liên quan. Việc đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản đã tạo động
lực cho một số ngành khác như sản xuất nuôi trồng, chăn nuôi, hoá chất…có
điều kiện phát triển. Không những thế, ngành còn có khả năng phát triển trên
mọi vùng kinh tế trọng điểm của đất nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh
tế vùng lãnh thổ theo hướng hợp lý.
Bên cạnh đó, thông qua việc xuất khẩu, mặt hàng thuỷ sản của Việt Nam
đã thâm nhập thị trường thế giới từ đó mở rộng và thúc đẩy sự phát triển các
mối quan hệ kinh tế đối ngoại giữa Việt Nam và các nước khác. Các nước khác
3
dần biết đến Việt Nam thông qua các sản phẩm thuỷ sản mà các doanh nghiệp
Việt Nam sản xuất. Nhờ đó, các mối quan hệ khác cũng phát triển theo như du
lịch quốc tế, vận tải quốc tế, tín dụng quốc tế…Sự phát triển của những ngành
này cũng tác động ngược trở lại tới hoạt động xuất khẩu thuỷ sản.
Ngoài ra, do yêu cầu của thị trường thế giới và cũng như do sự cạnh
tranh khốc liệt mà các đơn vị sản xuất hàng thuỷ sản xuất khẩu phải luôn tìm
tòi, cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng một cách tốt nhất nhu
cầu của thị trường. Từ đó góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường nội
địa, đóng góp cho sự tăng trưởng GDP của đất nước.
Như vậy, với ưu thế là sự phù hợp với giai đoạn đầu của quá trình công
nghiệp hoá đất nước, thu hút nhiều lao động, tạo ra khoản thu ngoại tệ lớn về
cho đất nước, xuất khẩu thuỷ sản đã và đang có vị trí, vai trò rất quan trọng
trong hệ thống các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.
2. Những cơ sở đảm bảo thúc đẩy xuất khẩu thuỷ sản ở nước ta
Bước sang thập kỷ 90, sau thời gian dàI đặc biệt khó khăn trong sản xuất
kinh doanh do ảnh hưởng của sự biến động của Liên Xô và các nước Đông
Âu, ngành sản xuất và chế biến thuỷ sản của Việt Nam bắt đầu bước vào giai
đoạn phát triển mới. Hiện nay, ngành được coi là một trong những ngành xuất
khẩu mũi nhọn trong chiến lược phát triển công nghiệp tổng hợp của nước ta.
Dựa trên lý thuyết về lợi thế tương đối (hay lợi thế so sánh) của David
Ricardo, có thể thấy rõ ngành thuỷ sản Việt Nam có nhiều lợi thế có thể tận
dụng nhằm đẩy mạnh xuất khẩu ngành hàng này.
 Về nguồn nhân lực.
Hiện nay, Việt Nam là nước có dân số đứng thứ 13 trên thế giới và thứ 2
ASEAN ( sau Indônexia). Dân số cả nước hơn 83 triệu người, trong đó số
người trong độ tuổi lao động là 45 triệu người. Hàng năm có khoảng 1,5 đến
1,7 triệu người bổ sung vào lực lượng lao động. Với lực lượng lao động đồi
dào, nếu sử dụng một cách hợp lý, triệt để và có hiệu quả sẽ tạo điều kiện
thuận lợi cho ngành sản xuất và xuất khẩu thuỷ sản phát triển.
4
Việt Nam được đánh giá là nước dân số đông và trẻ trong khu vực và
trên thế giới. Lợi thế của nguồn nhân lực Việt Nam được thể hiện khá rõ qua
trình độ văn hoá cao của lực lượng lao động. Hiện nay, gần 94% dân cư từ 15
tuổi trở lên biết chữ, tất cả các thành phố, tỉnh trong cả nước đạt chuẩn quốc
gia về xoá mù chữ và phổ cập tiểu học. So với các nước trong khu vực, có tính
đến sự khác biệt về điều kiện kinh tế – xã hội thì tỷ lệ biết chữ và số năm đi
học của lực lượng lao động Việt Nam là khá cao.
Tuy nhiên, do chính sách đào tạo của Nhà nước còn quá nhiều bất hợp
lý, không đáp ứng được nhu cầu của thực tiễn nên tình trạnh thừa thầy thiếu
thợ diễn ra rất phổ biến trong nhiều ngành nghề. Trong vòng 8 năm từ 1989-
1997, lực lượng chuyên môn có kỹ thuật chỉ tăng có 2% và tỷ trọng lực lượng
lao động không có chuyên môn vẫn chiếm gần 90% lực lượng lao động toàn xã
hội.
Thế nhưng, do đặc thù của ngành thuỷ sản là sử dụng nhiều lao động giản
đơn, không đòi hỏi trình độ chuyên môn kỹ thuật cao do đó chúng ta có thể
khẳng định cho dù còn nhiều hạn chế, bất cập cần khắc phụ song nguồn nhân
lực Việt Nam rõ ràng là lợi thế cơ bản và quan trọng trong phát triển ngành thuỷ
sản trong thời gian tới. Vấn đề đặt ra là cần có chính sách sử dụng nguồn nhân
lực này một cách hợp lý và có hiệu quả song song với việc tổ chức các hình thức
giáo dục đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật cho lực lượng
lao động.
 Về tài nguyên thiên nhiên và nguồn lợi thủy sản.
Ngoài những lợi thế do vùng đặc quyền kinh tế rộng như đã nói ở trên,
vùng biển Việt Nam còn là vùng có năng lực táI tạo sinh học cao của vùng sinh
tháI nhiệt đới và môi trường biển còn tương đối sạch, nguồn lợi ven biển có
khả năng phục hồi nhanh, nguồn lợi xa bờ có thể khai thác thêm khoảng 300-
400 ngàn tấn mỗi năm. Do đó, chúng ta có thể chủ động được nguồn nguyên
liệu với số lượng lớn và ổn định cho xuất khẩu, chủ động kiểm soát được chất
lượng vệ sinh của nguyên liệu từ ngành nuôI trồng.
5
 Lợi thế về thời cơ.
Ngành thuỷ sản đang có môi trường thuận lợi để thu hút vốn đầu tư trực tiếp
của nước ngoài, được nhiều nước đặt trong khu vực ưu tiên phát triển hợp tác
dàI hạn, cung cấp viện trợ và các khoản tín dụng có lợi. Một số bạn hàng đã thay
đổi tháI độ theo hướng đầu tư công nghệ chế biến sản phẩm giá trị gia tăng, nhu
cầu đối với nhiều loạI thuỷ sản mà Việt Nam đang có xu hướng tăng mạnh. Đây
là thời cơ quan trọng để phát triển xuất khẩu thuỷ sản trong thập niên đầu thế kỷ
21.
 Các chính sách kinh tế vĩ mô đã và đang có những tác động nhất định
đối với ngành sản xuất và xuất khẩu thuỷ sản. Chính phủ Việt Nam xác định rõ
ngành thuỷ sản giữ vị trí là ngành kinh tế trọng đIểm trong nền kinh tế quốc
dân. Hiện ngành cũng đã được sự chú trọng đầu tư của Nhà nước và một loạt
các chính sách như hỗ trợ xuất khẩu và bảo hộ sản xuất trong nước và các
chính sách nhằm khuyến khích đầu tư phát triển ngành…
Ngoài ra, Việt Nam cũng có những lợi thế tác động quan trọng đến sự
phát triển của ngành thuỷ sản như vị trí địa lý thuận lợi; điều kiện chính trị ổn
định, công cuộc đổi mới đang được mở rộng; thị trường trong nước và ngoài
nước đang ngày càng mở rộng do tác động của các chính sách thúc đẩy hoạt
động sản xuất kinh doanh của Đảng và Chính phủ cũng như những nỗ lực hội
nhập kinh tế thế giới của Việt Nam.
Như vậy, mặc dù trước mắt còn rất nhiều khó khăn và thử thách nhưng
với những thuận lợi của mình, chúng ta có thể tin tưởng rằng ngành thuỷ sản
Việt Nam sẽ có những bước tiến có tính chất đột phá, mạnh dạn tiếp cận thị
trường khu vực và thế giới. Các doanh nghiệp thuộc ngành này sẽ tập trung
mọi nỗ lực, hướng mạnh vào xuất khẩu, góp phần đưa ngành thuỷ sản Việt
Nam lên một tầm cao mới trong một tương lai không xa.
II. NHỮNG THAY ĐỔI TRONG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT
NAM- HOA KỲ VÀ NHỮNG CƠ HỘI THÁCH THỨC ĐỐI VỚI HOẠT
ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM.
6
1. Quá trình phát triển Quan hệ thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ.
Nhìn lại chặng đường lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ những năm
qua cho thấy, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã trải qua nhiều biến động và có
những bước thăng trầm. Cuộc chiến tranh giữa hai dân tộc đã lùi xa 25 năm và
quan hệ giữa hai nước cũng đã có không ít thay đổi. Sau nhiều thập kỷ chiến
tranh lạnh cùng với lệnh cấm vận về kinh tế, trước bối cảnh của xu thế hội nhập
và toàn cầu hoá, hơn bao giờ hết, Việt Nam và Hoa Kỳ đều thấy rằng đã đến lúc
phải ngồi vào bàn đàm phán và đi đến ký kết Hiệp định thương mại song phương
và đích cuối cùng là trao cho nhau Tối huệ quốc. Bởi đây là chìa khoá mở ra cho
cả hai quốc gia những tiềm năng to lớn trong quan hệ thương mại song phương.
Khi đó, Việt Nam và Hoa Kỳ có thể tiếp cận và bổ sung cho nhau về cơ cấu hàng
hoá, dịch vụ…
Hoa Kỳ có thể hướng tới Việt Nam như hướng tới một thị trường đông
dân đầy tiềm năng trong việc tiêu thụ các mặt hàng công nghiệp, đặc biệt là
đang còn ở dạng sơ khai và một thị trường sản xuất hàng nông, thuỷ sản đầy
tiềm năng ở khu vực Châu á. Còn Việt Nam hướng tới Hoa Kỳ – một thị
trường tiêu thụ khổng lồ, có nền công nghệ kỹ thuật hiện đại và có nguồn vốn
dồi dào vào bậc nhất trên thế giới.
Để hiểu rõ thêm về mối quan hệ giữa hai quốc gia, cần ngược dòng lịch sử
để điểm lại những nét chính trong tình hình phát triển quan hệ thương mại Việt –
Mỹ.
1.1 Giai đoạn trước khi Mỹ huỷ bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam.
Thời kỳ trước năm 1975, Hoa Kỳ có quan hệ kinh tế thương mại với
chính quyền Sài Gòn cũ. Kim ngạch buôn bán không lớn, chủ yếu là hàng nhập
khẩu bằng viện trợ của Hoa Kỳ để phục vụ cho cuộc chiến tranh xâm lược. Về
xuất khẩu sang Hoa Kỳ có một số mặt hàng như sau: cao su, gỗ, Hải sản, đồ
gốm… song kim ngạch không đáng kể.
Từ tháng 5-1964, áp dụng luật buôn bán với kẻ thù, Hoa Kỳ cấm vận
chống Miền Bắc nước ta và đến tháng 4-1975, mở rộng cấm vận ra toàn cõi
7
Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực: thương mại, tài chính, tín dụng, ngân
hàng…Đồng thời áp dụng chế tài khống chế các nước Đồng minh và ngăn cấm
tổ chức tiền tê và tài chính quốc tế cho Việt Nam vay tiền khiến cho quan hệ
Việt Nam –Hoa Kỳ đi vào con đường bế tắc.
Tuy nhiên, dù bị Mỹ cấm vận, song thông qua con đường trực tiếp hoặc
gián tiếp, Việt Nam vẫn có quan hệ kinh tế và viện trợ phát triển với nhiều
nước, nhiều tổ chức kinh tế và phi chính phủ, trong đó có Mỹ. Nhiều công ty
Mỹ qua con đường gián tiếp cũng có hàng xuất khẩu vào nước ta. Theo số liệu
thống kê của Việt Nam, xuất khẩu thời kỳ 1986-1989 hầu như không có gì
nhưng về nhập khẩu lại đạt giá trị khoảng 5 triệu USD. Về đầu tư, từ năm 1988
đến 1993, một số công ty Mỹ thông qua chi nhánh hoặc liên doanh đăng ký tại
các nước khác đã có 5 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký
khoảng 3,3 triệu USD.
Bước sang thập kỷ 90, quan hệ ngoại giao cũng như quan hệ kinh tế
thương mại giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ đã có những bước tiến đáng
kể, nỗ lực hướng tới các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, bình đẳng cùng có lợi,
vì lợi ích chung của mỗi nước cũng như vì hoà bình và thịnh vượng chung
trong khu vực Châu á- Thái Bình Dương và trên thế giới.
Để đến được với lộ trình mới này, cả hai phía đã có những nỗ lực vượt
qua theo hướng của “Bản lộ trình” được đưa ra dưới thời cựu Tổng thống G.
Bush, trong đó đưa ra 4 bước cho tiến trình bình thường hoá quan hệ Việt- Mỹ
mà trọng tâm là vấn đề rút quân khỏi Campuchia và vấn đề người Mỹ mất tích,
tù binh chiến tranh ở Việt Nam (POW/MIA). Sự hợp tác tích cực và có hiệu
quả của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề người
Mỹ mất tích trong chiến tranh được dư luận Mỹ đánh giá cao, đã làm thay đổi
Thái độ của một số bộ phận không nhỏ các lực lượng vốn có Thái độ tiêu cực ở
Mỹ, có lợi cho việc cải thiện dần dần quan hệ Việt Nam –Hoa Kỳ.
Cuối năm 1988, Mỹ cho phép gửi sách báo và văn hoá phẩm từ Mỹ về
Việt Nam với số lượng không hạn chế. Đồng thời Chính phủ Mỹ cho phép Bộ
8
ngoại giao cấp thị thực vào Mỹ cho những người Việt Nam đến Mỹ với mục
đích trao đổi khoa học có thời hạn theo nguồn tài trợ của các tổ chức chính
phủ.
Trong năm 1991, cùng với việc Việt Nam đồng ý cho Mỹ mở văn phòng
POW/MIA ở Hà Nội (8/7) và ký Hiệp định hoà bình Campuchia tại Paris
(23/10), phía Mỹ đã có nhiều nới lỏng như chính thức bỏ hạn chế đi lại trong
vòng 25 dặm đối với cán bộ ngoại giao Việt Nam tại trụ sở Liên hợp quốc ở
New York (23/10), chính thức bỏ hạn chế nhóm du lich, cựu chiến binh, các
nhà báo, các nhà kinh doanh trong việc tổ chức đoàn đi Việt Nam (17/11) và
từ ngày 25/4/1991 bắt đầu viện trợ nhân đạo cho Việt Nam.
Với những chuyển biến tích cực này, ngày 21/11/1991, Thứ trưởng Bộ
ngoại giao Lê Mai và trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ R.Solomon tiến hành đàm
phán chính thức đầu tiên về bình thường hoá quan hệ Việt - Mỹ.
Sang năm 1992, đã có 3 cuộc gặp gỡ cấp Bộ trưởng Bộ ngoại giao và 5
lần Hoa Kỳ cử đặc phái viên Tổng thống vào Việt Nam để xúc tiến vấn đề
POW/MIA, do đó vấn đề này có những cải thiện rõ rệt và phía Hoa Kỳ một lân
nữa thực hiện dỡ bỏ một loạt các hạn chế trong quan hệ với Việt Nam: cho
phép lưu thông bưu chính viễn thông Hoa Kỳ-Việt Nam (13/4); cho phép xuất
sang Việt Nam những mặt hàng phục vụ nhu cầu cơ bản của con người và bỏ
các hạn chế đối với các tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ viện trợ nhân đạo cho
Việt Nam (30/4); đặc biệt là cho phép các công ty Mỹ được lập văn phòng đại
diện và ký hợp đồng kinh tế ở Việt Nam nhưng chỉ được giao dịch kinh doanh
sau khi bỏ lệnh cấm vận (14/12).
Năm 1993, ông B. Clintơn lên nắm chính quyền, đã tán thành và cam kết
tiếp tục “Bản lộ trình” của chính quyền Bush: ngày2/7/1993, Tổng thống B.
Clintơn quyết định không ngăn cản các tổ chức tài chính quốc tế nối lại viền
trợ cho Việt Nam; và đặc biệt ngày 14/9/1993, Tổng thống B. Clintơn đã cho
phép các công ty Hoa Kỳ tham gia đấu thầu các dự án phát triển ở Việt Nam
9
do các tổ chức tài chính quốc tế tài trợ. Như vậy, đây là nới lỏng thứ 3 trong
tiến trình xoá bỏ cấm vận đối với Việt Nam của chính quyền Mỹ
1.2 Giai đoạn sau khi lệnh cấm vấn được huỷ bỏ.
Cuối cùng, ngày3/2/1994, căn cứ vào những kết quả rõ ràng của việc
giải quyết vấn đề POW/MIA và dựa vào cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Mỹ, Tổng
thống Hoa Kỳ đã chính thức tuyên bố bãi bỏ lệnh cấm vận chống Việt Nam.
Và ngay sau đó, Bộ thương mại Hoa Kỳ cũng đã chuyển Việt Nam từ nhóm Z
(gồm Bắc Triều Tiên, Cu Ba và Việt Nam) lên nhóm Y- ít hạn chế về thương
mại hơn (gồm Liên Xô cũ, Anbani, Mông Cổ, Lào, Campuchia và Việt Nam).
Đồng thời Bộ vận tải và Bộ thương mại cũng bãi bỏ lệnh câm tàu biển và máy
bay Hoa Kỳ vận chuyển hàng hoá sang Việt Nam, cho phép tàu mang cờ Việt
Nam vào cảng Mỹ.
Tiếp theo các sự kiện trên là chuyến thăm chính thức Việt Nam của ngoại
trưởng Mỹ W.Christopher ngày 5/8/1995. Đây là nhân vật cấp cao nhất trong
chính quyền Mỹ thực hiện chuyến thăm chính thức Việt Nam tính đến thời
điểm đó. Chuyến thăm đã mở ra một trang mới trong quan hệ giữa hai nước.
Trong chuyến thăm này, hai bên đã thoả thuận nâng cấp Văn phòng liên lạc
thành Đại sứ quán, đồng thời nhất trí đẩy mạnh quan hệ kinh tế- thương mại và
xúc tiến những biện pháp cụ thể để tiến tới ký Hiệp định thương mại làm nền
tảng cho quan hệ buôn bán song phương.
Năm 1997, đánh dấu những bước tiến quan trọng trong quan hệ giữa hai
nước với việc Việt –Mỹ thoả thuận thiết lập quan hệ song phương về bản
quyền để tạo điều kiện cho các sản phẩm trí tuệ có mặt tại thị trường Việt
Nam. Mặt khác, đây cũng là năm các Bộ trưởng tài chính Việt Nam –Hoa Kỳ
thay mặt chính phủ hai nước ký hiệp định về xử lý khoản nợ 145 triệu USD
của chính quyền Sài Gòn cũ. Song, sự kiện đáng chú ý nhất là việc Đại sứ Mỹ
đầu tiên, ngày Peterson, nhậm chức tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam vào ngày 9/5/1997. Việc này chứng tỏ bước cải thiện quan trọng trong
quan hệ giữa hai nước, nỗ lực của hai chính phủ là phù hợp với mong muốn và
10
nguyện vọng của nhân dân hai nước. Nó chứng tỏ rằng hai nước đều có thiện
chí khép lại quá khứ nhìn về tương lai nhằm bình thường hóa về mọi mặt.
Cùng với nỗ lực của chính quyền và giới kinh doanh, các tổ chức phi
chính phủ của Mỹ cũng đã có những đóng góp hết sức lớn lao vào việc tăng
cường thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Đến cuối năm 1995, trong 260 tổ chức
phi chính phủ hoạt động tại Việt Nam thì có hơn 80 tổ chức của Mỹ. Các tổ
chức này hướng vào hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, phát triển nông thôn, y
tế, môi trường, khắc phục thiên tai, cải cách kinh tế, khoa học và chuyển giao
công nghệ, phúc lợi xã hội…
Và tiếp đến là một loạt các bước tiến khác trong quan hệ Việt – Mỹ để đi
đến một bước ngoặt có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ thương mại giữa hai
nước. Ngày 13/7/2000, tại Washington, Bộ trưởng thương mại Việt Nam Vũ
Khoan và Bà Charleen Barshefski, Đại diện thương mại thuộc chính phủ Tống
thống Hoa Kỳ đã thay mặt Chính phủ hai nước ký Hiệp định thương mại giữa
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, khép
lại một quá trình đàm phán phức tạp kéo dài 4 năm ròng, đánh dấu một bước
tiến mới trong quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Có thể nói, việc
Hiệp định thương mại được ký kết và có hiệu lực (ngày 10/12/2001) đã mở ra
một chương mới, một nền móng mới, một tương lai tươi sáng hơn cho quan hệ
thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, là cơ sở quan trọng cho việc thúc đẩy
và phát triển các quan hệ giữa hai quốc gia.
2. Hiệp định thương mại Việt – Mỹ.
2.1 Nội dung cơ bản của Hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ.
Với 7 chương,72 điều và 9 phụ lục, Hiệp định thương mại Việt Nam-
Hoa Kỳ được coi là một văn bản đồ sộ nhất, đồng bộ nhất trong tất cả các Hiệp
định thương mại song phương mà Việt Nam đã ký kết. Hiệp định không chỉ đề
cập tới thương mại hàng hoá mà còn đề cập tới thương mại dịch vụ, đầu tư, sở
hữu trí tuệ…Mặt khác, do đây là Hiệp định đầu tiên mà ta đàm phán theo tiêu
11
chuẩn WTO, nên trong Hiệp định bao hàm cả những cam kết và lộ trình thực
hiện các cam kết đó. Cụ thể:
Chương I: Thương mại hàng hoá
- Ngay khi Hiệp định được Quốc hội hai nước phê chuẩn, tức là ngay sau khi
bắt đầu có hiệu lực, hai bên Mỹ và Việt Nam phải dành cho nhau quy chế quan
hệ thương mại bình thường (hay quy chế tối huệ quốc) một cách vô điều kiện.
- Trong thương mại hàng hoá, các doanh nghiệp Việt Nam có quyền tham gia
ngay lập tức vào việc phân phối hàng hoá tại thị trường Hoa Kỳ nếu có khả
năng. Còn sau một thời gian nhất định, theo lộ trình cụ thể, Hoa Kỳ mới được
quyền tổ chức phân phối hàng hoá tại Việt Nam.
Ngoài ra, trong chương I còn có sự thoả thuận về lộ trình giảm thuế cho
một số mặt hàng, và do nước ta là nước đang phát triển, lại chưa là thành viên
của WTO nên cam kết số dòng thuế phải giảm thuế suất chưa nhiều so với các
nước khác. Đây chính là cơ hội mà các doanh nghiệp Việt Nam cần triệt để tận
dụng để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên cả thị trường trong nước
và thị trường nước ngoài trong những năm đầu khi Hiệp định mới có hiệu lực.
Chương II: Về quyền sở hữu trí tuệ.
- Về bản quyền, hai bên cam kết thực hiện Hiệp định về sở hữu trí tuệ mà các
bên đã ký trước đó.
- Về tài sản trí tuệ, hai bên thoả thuận thực hiện các công ước đa phương về
vấn đề này.
Chương III. Về thương mại dịch vụ
Hai nước sẽ mở cửa cho nhau, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt
Nam được tự do kinh doanh tại Mỹ và các doanh nghiệp Mỹ theo lộ trình được
tự do kinh doanh dịch vụ tại Việt Nam.
Chương IV. Về phát triển quan hệ đầu tư.
Hai bên cam kết dành thuận lợi cho các nhà đầu tư được hoạt động đầu
tư kinh doanh trên thị trường của nhau phù hợp với các thông lệ và quy định
của quốc tế.
12
Chương V: Về Tạo thuận lợi cho kinh doanh:
Để tạo thuận lợi cho kinh doanh, và tuỳ thuộc vào các quy định của các
Chương I, Chương III, Chương IV của hiệp định, mỗi bên sẽ phải tạo điều kiện
thuận lợi cho các công dân và công ty của bên kia những cơ sở vật chất kỹ
thuật cần thiết mà không phân biệt đối xử và theo giá thị trường.
Chương VI. Những quy định liên quan đến tính minh bạch, công khai
và quyền khiếu nại.
Chương này chủ yếu đề cập đến việc khi nào luật pháp có thay đổi mà
ảnh hưởng đến doanh nghiệp thì phải công bố cho các doanh nghiệp biết trước
khi có hiệu lực. Phải cung cấp cho các doanh nghiệp các thông tin kinh tế, cho
phép họ góp ý và dự thảo luật liên quan đến hoạt động của họ. Thực hiện
quyền khiếu kiện hợp pháp, thông báo kết quả khiếu kiện các bên, đảm bảo các
thủ tục theo cách thức minh bạch phù hợp với các tiêu chuẩn của Hiệp định,
của WTO về thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu.
Tóm lại, thông qua những chương mà Hiệp định đề cập ta có thể nhận
thấy là khái niệm “thương mại” của Mỹ là rất rộng và bao hàm cả nghĩa “kinh
tế” trong đó nữa. Không những thế, Hiệp định hoàn toàn không mang tính
chính trị, trong Hiệp định hoàn toàn không đề cập đến vấn đề “nhân quyền”,
“dân chủ”, “tiêu chuẩn lao động” mà Mỹ thường hay áp đặt. Hiệp định cũng
không đề cập đến vấn đề “tư nhân hoá”, hơn nữa còn ghi nhận quyền thành lập
và duy trì “ doanh nghiệp nhà nước”, dành cho các doanh nghiệp đó sự độc
quyền hay đặc quyền nhập khẩu và xuất khẩu một số mặt hàng (điều 8 chương
I). Có thể nói, Hiệp định đã tuân theo nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền
và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Đồng thời, việc ký kết Hiệp
định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ đáp ứng được cả lợi ích của cả hai bên,
chắc chắn sẽ có tác dụng tích cực không chỉ đến quan hệ giữa Việt Nam và
Hoa Kỳ mà còn tới mối quan hệ đối ngoại khác trong khu vực và trên thế giới.
SƠ ĐỒ: NỘI DUNG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT- MỸ.
13
Phát triển quan Tạo thuận lợi cho
hệ đầu tư kinh doanh
(Chương IV) (Chương V)
Các quy định liên
quan tới tình Hiệp định Thương Những điều khoản
hình minh bạch, mại Việt - Mỹ chung (Chương
công khai và VII)
quyền khiếu kiện
( Chương V I)
Thương mại Quyền sở hữu trí Thương mại dịch
hàng hoá tuệ (Chương II) vụ ( Chương III)
(Chương I)
2.2 Cơ hội và thách thức đối với hoạt động xuất khẩu của Việt Nam.
Việt Nam đã ký Hiệp định thương mại với trên 100 quốc gia và vùng
lãnh thổ khác nhau, nhưng việc ký Hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ,
ngày 13/7/2000 được đánh giá là có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quá
trình tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế Việt Nam.
Hiệp định thương mại Việt Nam- Hoa là một trong những điểm mốc căn bản
trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam; là nấc thang cuối cùng trên con
đường bình thường hoá quan hệ kinh tế Việt Nam và Hoa Kỳ, là dấu hiệu tốt
cua quá trình hội nhập của Việt Nam vào hệ thống kinh tế thương mại quốc tế.
Hiệp định thương mại Việt – Mỹ sẽ mang đến nhiều cơ hội kèm theo không ít
khó khăn thách thức xét cả về phương diện vĩ mô và vi mô, đối với cả Nhà nước
và từng doanh nghiệp, không chỉ riêng thương mại hoặc người tiêu dùng mà còn
có nhiều tác động đến lĩnh vực đầu tư và thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Việt
Nam.
a). Cơ hội
Thứ nhất, Hiệp định thương mại Việt Nam –Hoa Kỳ sẽ tạo điều kiện
thuận lợi để Việt Nam sớm gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO). Mặc
14
dù chúng ta đã ký Hiệp định thương mại với gần 60 nước và đã thoả thuận quy
chế tối huệ quốc với hơn 70 nước và lãnh thổ thế nhưng đây là lần đầu tiên
Việt Nam đàm phán để ký kết Hiệp định thương mại dựa trên cơ sở các nguyên
tắc và chuẩn mực của WTO. Do đó, nếu ta thực hiện được những cam kết theo
Hiệp định thương mại thì có nghĩa là chúng ta cũng sẽ đáp ứng được những
yêu cầu căn bản của WTO và sẽ giảm được đáng kể các khó khăn trong tiến
trình cam kết và thực hiện cam kết để sớm trở thành thành viên của WTO. Vả
lại, Mỹ có vai trò quan trọng trong trong các tổ chức thế giới như WTO, IMF..
Do đó, khi Việt Nam tiến lên được nấc thang cuối cùng của quá trình bình
thường hoá quan hệ kinh tế với Mỹ thì các quan hệ với các đối tác khác cũng
sẽ suôn sẻ hơn, ít nhất cũng không bị Mỹ cản trở.Vì vậy, có thể nói rằng ký kết
Hiệp định thương mại là bước đi có ý nghĩa chiến lược và không thể thiếu
của Việt Nam trong tiến trình trở thành thành viên chính thức của WTO.
Mặc khác cần phải khẳng định rằng, dù đây là một hiệp định song
phương và cả phía Mỹ cũng như Việt Nam đều đồng ý thực hiện các cam kết
chung trên cơ sở những quy định và chuẩn mực quốc tế và WTO nhưng do
trình độ phát triển khá chênh lệch nhau nên phía Mỹ đã đồng ý thực hiện ngay
các điều khoản quy định trong bản hiệp định, còn phía Việt Nam sẽ có một
giai đoạn chuyển tiếp nhất định (theo thoả thuận giữa Việt Nam và Hoa Kỳ) để
thực hiện các cam kết trong bản hiệp định này. Điều này sẽ giúp cho Việt Nam
có thời gian làm quen với những chuẩn mực quốc tế, dần dần hoà nhập với nền
kinh tế thế giới, và đáp ứng được những yêu cầu đặt ra của hiệp định. Ví dụ: về
việc cắt giảm thuế quan, trong khi phía Mỹ cam kết thực hiện ngay những mức
cắt giảm thuế quan theo quy định của WTO, thì phía Việt Nam có thể thực
hiện cắt giảm thuế quan dần dần từ 3-5 năm Và cũng tương tự như vậy, đối với
các dịch vụ ngân hàng, về nguyên tắc theo văn bản hiệp định, phía Mỹ cam kết
cho phép Việt Nam được thành lập ngân hàng tại Mỹ với 100% vốn Việt Nam
ngay khi hiệp định có hiệu lực, trong khi đó, các ngân hàng Hoa Kỳ chỉ được
phép thành lập ngân hàng chi nhánh 100% vốn Hoa Kỳ sau 9 năm kể từ khi
15
Hiệp định có hiệu lực… Như vậy, khi Hiệp định thương mại Việt –Mỹ có hiệu
lực thì hàng hoá của Việt Nam có quyền thâm nhập ngay vào thị trường Mỹ
mà không còn phải chịu thiệt thòi do phải chịu mức thuế suất cao và do đó sẽ
nâng cao được khả năng cạnh tranh trên thị trường Mỹ.
Tiếp đó, việc Việt Nam ký hiệp định thương mại với Mỹ sẽ tạo cơ hội
cho Việt Nam trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ cả về phạm vi địa lý, cả về
khối lượng sức mua cũng như số lượng khách hàng tiềm năng. Khi hai quốc gia
mở cửa quan hệ buôn bán với nhau thì cả hai đều sẽ thu được lợi ích kinh tế tối
đa. Đặc biệt là đối với Việt Nam cơ hội mua bán hàng hóa sẽ nhiều hơn, đa
dạng hơn, phong phú hơn. Và điều này sẽ thúc đẩy các nhà đầu tư chú trọng
vào sản xuất những sản phẩm có ưu thế và bỏ ngõ những “trận địa” ít có ưu thế
hơn cho các đối tác của mình. Kết quả là trình độ chuyên môn hoá sản xuất
trong nước sẽ được nâng cao để phù hợp với xu thế toàn cầu hoá và thúc đẩy
tích cực tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
Thứ hai, Hiệp định thương mại Việt –Mỹ được ký kết là một sự kiện có
tác động rất lớn đến môi trương đầu tư và môi trường kinh doanh hiện nay của
Việt Nam, có thể coi đó như là một giải pháp nhằm khôi phục lại lòng tin của
giới đầu tư vốn lâu nay đang nguội lạnh. Hiệp định thương mại được ký kết lần
này như một lời hứa hẹn chắc chắn với các nhà đầu tư nước ngoài rằng giờ đây
môi trường kinh doanh ở Việt Nam đã thay đổi lành mạnh hơn, đúng luật chơi
hơn, quyền lợi của họ được đảm bảo hơn…và điều đó khiến các nhà đầu tư yên
tâm để vốn vào Việt Nam nhiều hơn, cùng với các doanh nghiệp Việt Nam
khai thác tiềm năng sẵn có để làm hàng xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Không
những thế, môi trường làm ăn thuận tiện hơn còn có tác dụng khơi thông cả
nguồn vốn trong nước, người Việt Nam cũng sẽ yên tâm hơn để lập doanh
nghiệp, để đầu tư vào sản xuất và kinh doanh.
Thứ ba, việc thực hiện Hiệp định thương mại cũng sẽ tạo điều kiện
thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới
trên thị trường Mỹ, mở rộng thị trường xuất khẩu và phát triển quan hệ với các
16
đối tác Mỹ. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp sẽ có điều kiện để tiếp cận với nền
kinh tế phát triển vào bậc nhất thế giới này, qua đó học hỏi thêm được những
kinh nghiệm trong quản lý và kinh doanh. Một điều dễ nhận thấy là khi Hiệp
định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ có hiệu lực, chắc chắn lượng hàng hoá
xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ sẽ tăng nhanh do ta được hưởng quy chế quan
hệ thương mại bình thường (NTR), tức là hàng hoá của ta vào thị trường Mỹ
cũng sẽ được hưởng thuế suất thấp như đa số các nước khác. Nếu tính trung
bình mức thuế suất các mặt hàng ta xuất vào Mỹ trước kia khoảng 40% thì nay
khi đã được hưởng quy chế tối huệ quốc, chỉ còn lại khoảng 3%. Mặt khác,
theo khoản 2 của điều 1 Hiệp định, nếu Hoa Kỳ giảm thuế nhập khẩu cho các
thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO) thì cũng sẽ áp dụng cho
Việt Nam dù Việt Nam chưa phải là thành viên WTO. Không những thế, Hoa
Kỳ còn cam kết sẽ xem xét khả năng dành cho Việt Nam chế độ ưu đãi thuế
quan phổ cập (GSP), thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0% đối với 4284 mặt
hàng. Đây thực sự là những cơ hội mới cho nhiều chủng loại hàng hoá Việt
Nam xuất khẩu vào Mỹ.
Thứ tư, Hiệp định còn tạo điều kiện để Việt Nam tiếp nhận công nghệ và
kinh nghiệm quản lý tiên tiến. Một trong những kênh quan trọng của chuyển
giao công nghệ và kinh nghiệm quản lý là thông qua đầu tư trực tiếp. Thông qua
Hiệp định thương mại Việt –Mỹ, các doanh nghiệp sản xuất trên đất Việt Nam
sẽ tiếp cận thị trường Mỹ được dễ dàng hơn, thu hút được nguồn tư bản dồi dào,
nguồn công nghệ hiện đại và kinh nghiệm quản lý tiên tiến từ các nhà đầu tư
Mỹ.
Đặc biệt, Việt Nam có thể mua những máy tính cỡ lớn, chuyên nghiệp
để lắp đặt các hệ thống tự động hoá mà hiện nay, do các giới hạn thương mại ta
chưa thể mua được các thiết bị này.
Tóm lại, những cơ hội mà Hiệp định thương mại mở ra là vô cùng to
lớn. Tuy nhiên, Hiệp định thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ mới chỉ là điều kiện
đủ để hàng hoá của ta có thể thâm nhập vào thị trường Mỹ. Mà điều quan trọng
17
nhất vẫn là làm sao để nâng cao được khả năng cạnh tranh của Việt Nam ở 3
cấp độ: quốc gia, doanh nghiệp và từng mặt hàng. Chính điều này đã được Bộ
trưởng Bộ thương mại Vũ Khoan khẳng định ngay sau khi ký hiệp định.
b). Thách thức.
Bên cạnh những cơ hội trên, việc thực hiện Hiệp định thương mại Việt
Nam-Hoa Kỳ cũng sẽ tạo ra những thách thức đối với Việt Nam. Các doanh
nghiệp trước đây được hưởng lợi từ sự bảo hộ của một nền kinh tế đóng thì
nay, sẽ gặp khó khăn hơn và các doanh nghiệp chịu thiệt thòi từ sự bảo hộ
trước đây sẽ có cơ hội mở rộng và phát triển. Những thách thức mà các doanh
nghiệp Việt Nam phải đối mặt gồm có:
Thứ nhất, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trong nước sẽ phải
đối mặt với sức ép cạnh tranh lớn hơn. Hiệp định thương mại sẽ mở cửa cho
hàng hoá của Mỹ vào thị trường Việt Nam, giá một số hàng hoá nhập khẩu từ
Mỹ sẽ trở nên rẻ hơn và khả năng cạnh tranh của các mặt hàng này sẽ tăng lên
so với các sản phẩm nội địa cùng loại. Số lượng các doanh nghiệp của Mỹ và
các nước khác đầu tư vào thị trường Việt Nam sẽ tăng lên nhằm sản xuất sản
phẩm xuất khẩu sang thị trường Mỹ hay khai thác thị trường nội địa, do đó sẽ
gây áp lực lên các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Không những trong lĩnh
vực sản xuất mà trong cả lĩnh vực thương mại sức ép cạnh tranh cũng tăng lên.
Hoạt động xuất nhập khẩu một số mặt hàng trước đây chủ yếu do một số doanh
nghiệp thực hiện thì nay các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Mỹ hay doanh
nghiệp doanh nghiệp tư nhân sẽ được phép tham gia. Chính vì vậy, nếu không
có sự chuẩn bị cần thiết, các doanh nghiệp này sẽ gặp phải nhiều khó khăn
trong cạnh tranh.
Thứ 2, Hệ thống luật pháp của Việt Nam , công cụ quan trong để quản lý
nhà nước trong kinh tế thị trường, còn thiếu nhiều, chưa đồng bộ và có nhiều
điểm không phù hợp với thông lệ quốc tế. Trong khi đó, Mỹ lại là một đối tác
quá lớn, qúa hùng mạnh; hệ thống pháp luật rất phức tạp, ngoài luật liên bang
thì mỗi bang lại có thể lệ riêng. Vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam khi tiến
18
hành xuất khẩu sang thị trường Mỹ, thì không những phải nắm bắt được luật
pháp của nước Hoa Kỳ mà cũng phải hiểu biết về hệ thống luật pháp của từng
bang. Vì mỗi bang của nước Mỹ được phép có những quy định riêng theo
khuôn khổ cho phép, nhiều khi những quy định này trái ngược nhau giữa các
bang. Nói chung trong hệ thống đó bằng các hình thức cụ thể, Mỹ quy định rất
rõ ràng mức độ trách nhiệm cao của người sản xuất hoặc người cung cấp đối
với quyền lợi của người tiêu dùng. Nắm vững điều đó, các thương gia Việt
Nam có thể tránh được được các vụ kiện cáo rắc rối thường kèm theo các
khoản phạt rất nặng nề mà đôi khi do sự không hiểu biết về luật pháp gây ra.
Thứ 3, Các doanh nghiệp Việt Nam, người trực tiếp làm ăn với Mỹ lại
chưa hiểu luật lệ, cung cách kinh doanh của người Mỹ. Chính điều này chẳng
những dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội trong kinh doanh mà đôi khi còn bị thiệt thòi
vì những lý do không đáng có. Bên cạnh đó, với trình độ quản lý còn yếu kém,
lại chưa có kinh nghiệm làm ăn theo cơ chế thị trường cùng với trình độ công
nghệ còn lạc hậu, trình độ chuyên môn của người lao động chưa cao…Tất cả
những điều đó đã làm cho sản phẩm của ta còn yếu kém về chất lượng, xấu về
hình thức khó lòng cạnh tranh với biết bao bạn hàng mậu dịch của Mỹ từ các
nước: ASEAN, EU, Nics…
Do đó, để nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá xuất khẩu thì
ngay từ bây giờ các doanh nghiệp Việt Nam cần phải đầu tư đổi mới công
nghệ, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm…nếu không chẳng
những ta không khai thác được những lợi thế, cơ hội của hiệp định mà còn
không làm chủ được thị trường nội địa trước sự xâm nhập của hàng hoá Mỹ,
các công ty Mỹ.
Thứ tư, các sản phẩm xuất khẩu mũi nhọn hiện nay của Việt Nam sang
Hoa Kỳ là giày dép, nông hải sản và dệt may. Các sản phẩm này cũng được kỳ
vọng là sẽ thúc đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, hiện nay, những mặt
hàng này lại gặp không ít khó khăn trong tiếp cận thị trường, đặc biệt là khi phía
Hoa Kỳ áp dụng hạn ngạch đối với hàng dệt may, và duy trì hạn ngạch thuế quan
19
đối với hàng nông sản. Đối với mặt hàng hải sản, thực ra cơ hội mới không nhiều
vì chênh lệch giữa mức thuế MFN (0%) và thuế phổ thông (1.7%) là không đáng
kể.
Mặt khác, các mặt hàng Việt Nam có thể xuất khẩu sang Hoa Kỳ trên
thực tế đều đã được các nước khác xuất khẩu sang Hoa Kỳ với điều kiện ưu
đãi. Vì đi sau, nên ta không thể dễ dàng mở rộng thị phần do các khó khăn về
khả năng tiếp thị, tiếp cận mạng lưới phân phối…Và về mặt tâm lý, để tạo
được quan hệ kinh doanh bền vững cũng đòi hỏi thời gian để các đối tác tin
tưởng lẫn nhau, tiến hành giao dịch giá trị lớn.
Không những thế, thị hiếu tiêu dùng của khách hàng vốn quen với sản
phẩm của các nước khác, không dễ gì có thể thay đổi ngay được trong khi hàng
Việt Nam không có chất lượng hay giá cả hấp dẫn một cách vượt trội.
Tóm lại, thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ nói riêng
và hội nhập với nền kinh tế thế giới nói chung mang lại cho Việt Nam nhiều cơ
hội cũng như nhiều thách thức. Kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy, trong
qúa trình này, nếu biết khai thác những cơ hội của hội nhập, giải quyết được
những khó khăn thách thức thì một quốc gia sẽ có thể đạt được tốc độ tăng
trưởng và phát triển kinh tế cao.
Vì vậy, để việc thực hiện Hiệp định, hội nhập vào nền kinh tế thế giới
thành công, trước hết cần phải có sự nhất trí và quyết tâm cao ở cấp lãnh đạo vĩ
mô. Đồng thời, cần khơi dậy ý chí và quyết tâm của các nhà doanh nghiệp Việt
Nam vì chính họ là những người trực tiếp thực hiện và quyết định đến sự thành
bại của qúa trình hội nhập.
II. ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG MỸ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG
XUẤT KHẨU THUỶ SẢN CỦA VIỆT NAM.
I. Đặc điểm về thị trường Mỹ.
Hoa Kỳ là một quốc gia Bắc Mỹ rộng lớn có diện tích 9.327.614 km2
với số dân 280 triệu người. Đây là một thị trường riêng lẻ lớn nhất thế giới, là
nước tham gia và giữ vai trò chi phối hầu hết các tổ chức kinh tế quốc tế quan
20