Nhap mon quan tri doanh nghiep part 3 logsiticsactivities

  • 27 trang
  • file .pdf
LOGO
Quản trị doanh nghiệp và môi trường kinh doanh
Quản trị Logistics
Marketing
Bán
Kho bải Vật tư Sản xuất
hàng
Vận tải
Con người trong tổ chức
Tài chính / Kế toán
1. Sản xuất bao nhiêu để có thể thỏa mản sức kéo của cầu?
2. Tồn kho bao nhiêu để đảm bảo hoạt động sản xuất và bán
hàng?
3. Bố trí kho hàng ra sao, sắp xếp thời gian biểu cho việc
hàng hóa ra vào kho, xe vào các cổng ra sao để tránh tắt
nghẽn?
4. Làm sao để đảm bảo sự thông suốt của toàn bộ các trong
và giữa các qui trình nghiệp vụ?
5. Làm sao để chi phí vận tải là tối ưu nhưng vẫn đảm bảo sự
thông suốt và in-time của dòng sản phẩm hoặc dịch vụ?
6. Anything else???
• Napoleon: Kẻ nghiệp dư thích nói đến chiến thuật,
người chuyên nghiệp bàn về quản trị Logistics và
quản trị chuỗi cung ứng
• Hồ Chí Minh: Công tác hậu cần cũng quan trọng
như công tác chiến đấu ngoài mặt trận
• Khổng Minh
having Right quantity&
Business
= Right quality& Right place
Logistics & Right time & Right cost
5 Rights: Logistics là quá trình cup cấp đúng sản phẩm
(right prods), đúng vị trí (right place), đúng thời điểm
(right time), với điều kiện (right condition) và chi phí
(right cost) phù hợp (Fundamental of Logistics management, McGraw, 1998, Page 11).
Quản trị Logistics là quá trình
hoạch định, thực hiện và kiểm soát một cách hiệu
lực và hiệu quả
hoạt động vận chuyển, lưu trữ hàng hóa, dịch
vụ và những thông tin liên quan
từ điểm đầu tiên đến điểm tiêu dùng
cuối nhằm mục đích thỏa mản nhu cầu khách
hàng. (Fundamental of Logistics management, McGaw- Hill1998,page 3)
Logistics là quá trình
tối ưu hóa về vị trí và thời điểm, vận chuyển và dự
trữ nguồn tài nguyên
từ điểm đầu tiên của chuỗi cung
ứng, qua các khâu sản xuất, phân phối cho đến tay
người tiêu dùng cuối cùng
thông qua hàng loạt các hoạt động kinh tế.
Logistics
Quá trình Tối ưu hóa
Vận chuyển Sản xuất,
Vị trí Thời điểm
và dự trữ bán hàng
Nguồn tài
nguyên
• Nhóm câu hỏi tương quan với khái niệm trên
Tối ưu sản
Tối ưu thời Tối ưu vận
Tối ưu vị trí xuất, bán
điểm chuyển và vị trí
hàng
Nguồn nguyên liệu, Khi nào thì phải Phương tiện nào để Bán với giá nào?
năng lương ở đâu? đưa sản phẩm đến vận chuyển hàng từ Giảm giá hay
Nguồn cung cấp lao đúng nơi cần phân A->B (mode)? chiết khấu?
động ở đâu? phối? Chọn nhà cung cấp vận Sản xuất bao
Nguồn cung cấp máy Khi nào phải vận tải nào? nhiêu?
móc, thiết bị ở đâu? chuyển và trong LTL hay FTL? Cách thức sản
Đặt nhà máy và cơ sở bao lâu? Đóng gói bằng loại xuất?
sản xuất ở đâu? nào?
Xây dựng kho hàng,
trung tâm phân phối ở
đâu?
Hoạch định trong quản trị Logistics (SCM) có mối
quan hệ mật thiết với mô hình chiến lược kinh doanh
tổng quát của doanh nghiệp.
Chiến lược Quản trị
kinh doanh Logistics
Tập trung sâu vào hoạch
định mạng lưới nguồn cung
Tập trung tối ưu hóa mạng
lưới vận tải
Tối ưu hóa sản xuất nhằm
Chiến lược hạ chi phí
Chiến lược
Giá Hiệu năng
Chiến lược Quản trị
kinh doanh Logistics
Tập trung vào logistics
hỗ trợ tung sản phẩm
Đầu tư hệ thống phân
phối và hoàn thành đơn
hàng (order fulfillment)
Chiến lược Chiến lược
Thay đổi phản ứng nhanh
• Quản trị Logistics giải quyết bài toán tối ưu trong:
Vận tải Sản xuất
Tồn kho Dịch vụ khách hàng
SAP material