Nhap mon quan tri doanh nghiep part 2 nmqt chien luoc

  • 24 trang
  • file .pdf
LOGO
 Chiến lược
 Chiến lược điện tử
 Qui trình quản trị chiến lược
• Let’s guess???
 Hoạch định là
 Xác định và lựa chọn mục tiêu của DN, lựa chọn các hành động
để thực hiện mục tiêu này.
 Quá trình chuẩn bị để đối phó với sự thay đổi và sự không chắc
chắn bằng việc trù liệu những cách thức hành động trong
tương lai.
 Vai trò của hoạch định
 Làm cơ sở để thực hiện các chức năng quản trị khác (***)
 Là phương tiện để đạt mục tiêu của DN
 Hướng dẫn nhà QT cách thức đạt mục tiêu
 Nhận diện cơ hội và nguy cơ từ môi trường
 Triển khai các hành động ứng phó với môi trường
 Phát triển sự hợp tác và phối hợp trong công việc
Phân ra thành hai mức độ :
Chiến lược
Tác nghiệp/ thực hiện
Hoạch định chiến lược Hoạch định tác nghiệp
 Là nhắc tới sứ mệnh, mục tiêu, các chiến  Các công việc phải làm được chỉ
lược và sự phân bổ của nguồn lực của tổ rõ, chi tiết.
chức.  Mục tiêu HĐTN: là phương tiện
 Mục tiêu HĐCL:Đảm bảo sự tồn tại lâu dài thực hiện kế hoạch chiến lược
của DN  Kế hoạch ngắn hạn
 Kế hoạch dài hạn.  Nhà quản trị trung và sơ cấp
 Nhà quản trị cao cấp thực hiện. thực hiện
 Mang tính “định tính”.  Mang tính định lượng.
 Ví dụ: http://www.uit.edu.vn/gioi-  Kế hoạch tác nghiệp nhằm thực
thieu/tam-nhin-su-mang.html hiện kế hoạch chiến lược
 Ví dụ: Ngân sách hàng năm của
phòng ban.
• Mục tiêu kinh doanh?
• Tại sao có DN thành công, có người lại thất bại?
• Chiến lược là gì? Quản trị chiến lược là gì?
Làm sao để kết nối
tất cả lại thành
một khối thống
nhất
1st Question
Chúng ta sẽ kinh
doanh cái gì, ở
thị trường nào?
2nd Question
Chúng ta
cạnh tranh
bằng cách
nào?
Sau khi trả lời
được 2 câu hỏi này
ta đã hình thành
nên kế hoạch
chiến lược
Strategy
formulation
3rd Question
Làm sao để
thực hiện
chiến lược?
Kế hoạch thực thi:
Động viện, khích
lệ, hệ thống thực
thi, kiểm tra…..
Không có kế
hoạch chiến
lược (Strategy
formulation)?
Không có kế
hoạch thực
thi?
 Business Strategy:
Chiến lược định nghĩa hướng đi tương lai và hành
động của DN. Là phương thức để đạt được một mục
tiêu cụ thể
 E-Business Strategy:
Chiến lược DN điện tử định nghĩa phương thức sử
dụng các ứng dụng truyền thông điện tử bên trong
và bên ngoài doanh nghiệp nhằm hỗ trợ và tác động
lên chiến lược chung của toàn doanh nghiệp.
 Quản trị chiến lược: là công tác hoạch định chiến
lược, tổ chức nguồn lực thực hiên, điểu khiển nhân
viên thực hiện, kiểm tra việc thực thi chiến lược.
Cấp công ty - Corporate Strategy
Dẫn đạo Khác biệt về Liên minh &
Tập trung
chi phí sản phẩm hợp tác
Cấp đơn vị kinh doanh – SBU
Cạnh tranh Cạnh tranh mới Cạnh tranh Cạnh tranh
Cạnh tranh
trong ngành bị xuất hiện và trong ngành trong ngành
trong suy thoái
phân tán mỏng tăng trưởng bão hòa KD toàn cầu
Cấp Chức năng – Functional Strategy
Sản xuất & Quản trị
Marketing R&D FI HR Hạ tầng
tác nghiệp vật tư
• http://mystrategicplan.com/samples/
Cấp công ty
Hiện tại: lợi nhuận 2 triệu USD/năm
E-Commerce? Mục tiêu chiến lược cấp công ty:
2 năm tới lợi nhuận đạt 3.5 triệu USD/năm
How?
Chiến lược hỗn hợp
BU1: Bất động sản BU2: Nông nghiệp
Mục tiêu chiến lược: Mục tiêu chiến lược:
2 năm tới lợi nhuận đạt 0.25 triệu USD/năm 2 năm tới lợi nhuận đạt 1.5 triệu USD/năm
Chiến lược cạnh tranh trong ngành đang suy Chiến lược cạnh trong trong ngành đã bão hòa-
thoái – Thanh lý để thu hồi vốn Nâng cao chất lượng, Cạnh tranh quốc tế
Marketing FI/CO
Marketing R&D
Tăng chiết khấu Cắt giảm chi phí
Phân khúc nhà
Phát triển thị trường Phát triển loại gạo
Tăng cường thu hồi nợ sang Nhật theo tiêu chuẩn Nhật
Giảm giá một phần (giảm nợ một phần)
BU1: Bất động sản BU2: Nông nghiệp
Marketing
Tăng chiết khấu Marketing
Phân khúc nhà Phát triển thị trường
Giảm giá một phần sang Nhật
Social Mobile Website – Social Marketing
Marketing Marketing Tiếng nhật Japanese
Liên kết với các Electronic B2B
Sàn bất động
sàn giao dịch marketplace
sản trực tuyến khác (!!!Hotdeal) CRM
(Alibaba, Business Ebay)
Qui trình thực hiện
quản trị chiến lược
B1 chỉ ở cấp
công ty hoặc
công ty có 1
SBU
4 chức năng
quản trị?
Bước 1: chiến
lược cấp công
ty
Chiến lược cấp
BU và Functional
tham chiếu Bước
1 của cấp công ty
•Bước 1- Xác định sứ mệnh mục tiêu của doanh
nghiệp:
• Sứ mệnh(Mission): là nhiệm vụ cao cả và hướng ra
bên ngoài, là cái mà doanh nghiệp sẽ làm gì cho xã hội.
• Mục tiêu(Goal): là những điều mà DN hướng tới, mong
muốn đạt được để từ đó có thể thực hiện được sứ mệnh.
• Lưu ý: thông thường khi khởi nghiệp chúng ta còn cần
xác định cả Tầm nhìn (Vission). Tầm nhìn là cái mà DN
muốn trở thành.
• Bước 1 này là nền tảng cho tất cả quá trình hoạch định
của công ty, là kim chỉ nam cho tất cả các hoạt động kinh
doanh của DN. Bước 1 này không thể tách rời với bước 2.
Phải luôn suy xét sứ mệnh, mục tiêu và tầm nhìn trong
sự tương quan với SWOT
• http://www.gemadept.com.vn/tap-doan/tam-nhin-su-menh.html