Nhap mon quan tri doanh nghiep- part 1

  • 41 trang
  • file .pdf
LOGO
Quản trị doanh nghiệp và môi trường kinh doanh
Quản trị Logistics
Marketing
Bán
Kho bải Vật tư Sản xuất
hàng
Vận tải
Con người trong tổ chức
Tài chính / Kế toán
1. Quản trị doanh nghiệp
1.1 Khái niệm doanh nghiệp & phân loại
1.2 Khái niệm căn bản về quản trị
1.3 Chức năng quản trị, nhà quản trị và các kỹ năng quản trị
1.4 Ra quyết định
1.5 Quá trình phát triển của các cách quản trị
2. Môi trường kinh doanh
Doanh
nghiệp là gì?
- Tæng qu¸t:
DN lµ mét tæ chøc kinh tÕ ®îc thµnh lËp ®Ó thùc hiÖn c¸c
ho¹t ®éng kinh doanh nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña con ngêi
vµ x· héi, vµ th«ng qua ho¹t ®éng h÷u Ých ®ã ®Ó kiÕm lêi.
- Theo LuËt DN hiÖn hµnh cña ViÖt Nam (2005- 2006):
DN lµ mét tæ chøc kinh tÕ cã tªn riªng, cã tµi s¶n, cã trô së
giao dÞch æn ®Þnh, ®îc ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh
cña ph¸p luËt nh»m môc ®Ých thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng KD.
Theo quyền sở hữu Theo loại hình
1. Doanh nghiÖp mét chñ së h÷u 1. C¨n cø vµo quy m«
1. Doanh nghiÖp Nhµ níc 1. Doanh nghiÖp quy m« lín
2. Doanh nghiÖp t nh©n 2. Doanh nghiÖp quy m« võa
3. C«ng ty TNHH mét thµnh viªn 3. Doanh nghiÖp quy m« nhá
2. Doanh nghiÖp nhiÒu chñ së h÷u 2. C¨n cø vµo môc tiªu ho¹t ®éng
1. C«ng ty hîp danh 1. Doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh
2. C«ng ty TNHH hai thµnh viªn trë doanh
lªn 2. Doanh nghiÖp ho¹t ®éng c«ng
3. C«ng ty cæ phÇn Ých
4. Hîp t¸c x· 3. C¨n cø vµo ngµnh kinh tÕ – kü
thuËt
1. Doanh nghiÖp n«ng nghiÖp
2. Doanh nghiÖp c«ng nghiÖp
3. Doanh nghiÖp th¬ng m¹i
4. Doanh nghiÖp dÞch vô
• Ý nghĩa của từ TNHH trong cty TNHH là gì?
• Tại sao có sự ra đời của Cty CP?
• Mô hình Cty CP, cơ cấu quyền lực của từng
thành phần trong Cty CP?
• A value chain is a chain of activities that a firm
operating in a specific industry performs in order to
deliver a valuable product or service for the market
(Michael Porter 1985)
• Mô hình hóa các hoạt động của trường ĐH CNTT
bằng Value Chain Diagram
• Mục tiêu kinh doanh?
• Tại sao có DN thành công, có người lại thất bại?
Làm sao để kết nối
tất cả lại thành
một khối thống
nhất
Làm sao để vận
hành DN với sự
phân chia theo
chức năng riêng lẻ
như hiện thời?
• Khái niệm
-QT là quá trính làm việc với và thông qua những
người khác để thực hiện các mục tiêu của tổ chức
trong một môi trường luôn biến động (Nguyễn Hải
Sản).
Làm việc
thông qua
người khác
Các nguồn lực Mục tiêu của
hạn chế tổ chức
Môi trường
Kết quả và
quản trị luôn
hiệu quả
thay đổi
Hoạch định
Tổ chức
Kiểm tra Cơ cấu
Nguồn nhân lực
Truyền thông
Điều khiển
Chỉ huy
Thúc đẩy và động viên
1. Hoạch định 2. Tổ chức
 Các mục tiêu nào cần đạt  Xác định công việc cần làm
được? What and when  Phân công công việc cho các đối
 Bằng cách nào ? How tượng
 Cần đến những nguồn lực  Xác định quan hệ trách nhiệm và
nào? By what quyền hạn
 Thành lập các phòng ban và tổ
chức
Kết quả của công việc  Tuyển chọn, huấn luyện và phát
hoạch định, tổ chức là gì?
triến nguồn nhân lực
3. Điều khiển 4. Kiểm tra
 Lãnh đạo  Xây dựng các tiêu chuẩn kiểm tra
 Thúc đẩy, động viên  Đo lường kết quả thực tế
 So sánh
 Điều chỉnh (2 hướng)
Điều kiện tiên quyết của
Các kỹ năng động viên ??? kiểm tra là gì ???
Nhà quản trị Hệ thống quản trị
Hoạch định Hỗ trợ Hỗ trợ hoạch
định
Tổ chức
Hỗ trợ tổ chức
Điểu khiển
Thực thi &
Kiểm tra Hỗ trợ Hỗ trợ kiểm tra
• Nhà quản trị: là người thực hiện các chức năng quản trị
• Các cấp độ quản trị
Cấp cao
Hội đồng quản tri
Chủ tịch
Tổng giám đốc điều hành
Cấp trung
Trưởng phòng
Giám đốc nhà máy
Giám đốc xí nghiệp
Cấp cơ sở
Quản đốc, giám sát
Đốc công
Người thừa hành
• Thời lượng công việc nhà quản trị theo từng cấp
Hoạch định Tổ chức Điều khiển Kiểm tra
Cấp cao 28% 36% 22% 14%
Cấp trung 18% 33% 36% 13%
Cấp cơ sở 15% 24% 51% 10%