Ngữ pháp tiếng anh 6

  • 19 trang
  • file .pdf
Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn
NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 6
ALPHABET A, B, C … ( MẪU TỰ A, B, C )
A B C D E F G
/ei/ /bi/ /si:/ /di/ /i:/ /ef/ /dʒ i/
H I J K L M N
/eitʃ / /ai/ /dʒ ei/ /kei/ /el/ /em/ /en/
O P K R S T U
/ə ʊ / /pi/ /kjuː / /a:/ /es/ /ti:/ /juː /
V W X Y Z
/vi:/ /dʌ bljuː /esk / /wai/ /zet/
Trong tiếng Anh có 28 mẫu tự gồm 21 phụ âm và 5 nguyên âm “ U, E, O, A, I ”
There are 28 alphabets including 21 consonants and 5 vowels in English language.
THE SIMPLE PRESENT TENSE OF “ TO BE ‟‟
( Thì hiện tại đơn của “TO BE‟‟)
A. FORMATION ( Cách thành lập )
Thường dùng cho danh từ , tính từ hoặc nói về một nghề nghiệp.
I/ Affirmative form. Thể khẳng định.
S + am, is are + a / an + Noun ( danh từ )
Adjective ( tính từ )
I + am I‟m ( Ngôi thứ nhất )
You + are You‟re ( Ngôi thứ hai )
He, she, it + is He‟s, She‟s, It‟s ( Ngôi thứ ba số ít)
You, we, they + are You‟re, We‟re, They‟re ( Ngôi thứ ba số nhiều )
1
Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn
Ex : Tôi là một học sinh. Đây là một quyển sách.
I am a pupil. This is a book.
Cô ta là một giáo viên. Nó là một con mèo.
She is a teacher. It is a cat.
Bây giờ tôi rất mệt. Cô ta rất đẹp.
Now, I am very tired. She is very beautiful.
II/ Negative form. Thể phủ định.
S + am/ is/are + not + Noun ( danh từ )
( Chủ từ ) Adjective ( tính từ )
Is not = Isn‟t
Are not = Aren‟t
Ex : Tôi không phải là bác sĩ.
I am not a doctor.
Anh ta không phải là một công nhân. Nó không phải là một cây viết chì.
He isn‟t a worker. It isn‟t a pencil.
Anh ta không đẹp trai. Cô ta không rãnh.
He isn‟t handsome. She isn‟t free.
III/ Interrogative form. Thể nghi vấn ( câu hỏi )
Is/ Am / Are + S + Noun ( danh từ ) ?
Adjective ( tính từ ) ?
A: Có phải bạn là một y tá không ?
Are you a nurse ?
B : Vâng, phải.
Yes, I am
A: Anh ta có phải là một kỉ sư không ?
Is he an engineer ?
B: Không , anh ta không phải.
No, he isn‟t
A: Có phải cô ta là một công nhân giỏi không ?
2
Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn
Is she a good worker ?
B: Vâng, cô ta phải.
Yes, she is
A: Họ đói bụng không ?
Are they hungry ?
B: Không, họ không đói.
No, they aren‟t
HỎI VỀ NGHỀ NGHIỆP
WHAT + IS/AM/ARE + S ?
A: Bạn làm nghề gì ? What are you ?
B: Tôi là một tài xế I am a driver
A: Anh ta làm nghề gì ? What is he ?
B: Anh ta là một nông dân. He is a farmer
A: Chị ấy là một y tá ? What is she ?
B: Chị ấy là một y tá. She is a nurse.
A: Đây là cái gì ? What is this ?
B: Nó là một cái bàn It is a table
A: Nó là con gì ? What is it ?
B: Nó là một con chó It is a dog
A: Chúng nó là những con gì ? What are they ?
B: Chúng nó là những con gà They are chickens
POSSESSIVE ADJECTIVE ( TÍNH TỪ SỞ HỮU)
I MY Của tôi
YOU YOUR Của bạn
SHE HER Của cô ta
HE HIS Của anh ta, Của ông ta
IT ITS Của nó
WE OUR Của chúng ta, Của chúng tôi
YOU YOUR Của các bạn
THEY THEIR Của họ, Của chúng nó
Tính từ sở hữu luôn luôn đứng sau một danh từ.
3
Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn
Bà ta là mẹ của tôi She is my mother
Tôi là học trò của ông ta I am his pupil
Họ là con gái của bà ta. They are her chidren.
Mẹ của bạn là một nội trợ. Your mother is a housewife.
Bố mẹ của chúng tôi rất dễ thương. Our parents are very lovely.
Ông Long là bố của họ. Mr. Long is their father .
POSSESSIVE CASE ( SỞ HỮU CÁCH ) „S & „
Bà ta là mẹ của Lan She is Lan‟s mother
Nó là con mèo của Mary It is Mary‟s cat
Cậu của Peter là một kiến trúc sư. Peter‟s uncle is an architect.
Dì của Nga thì rất đẹp. Nga‟s aunt is very beautiful .
OBJECTS ( TÚC TỪ )
I ME Tôi
YOU YOU Bạn
SHE HER Cô ta, Bà ta
HE HIM Anh ta, Ông ta
IT IT Nó
WE US Chúng ta, Chúng tôi
YOU YOU Các bạn
THEY THEM Họ, Chúng nó
Túc từ đứng sau động từ bổ ngữ cho nó
Tôi yêu anh ta I love him
Bạn thích tôi You like me
Tôi viếng thăm họ. I visit them.
Anh ta đi với chúng tôi. He goes with us .
Họ đi cắm trại với bạn. They go on a picnic with you.
Tôi đi chơi với cô ta. I go out with her.
THE SIMPLE PRESENT TENSE OF ORDINARY VERBS
( Thì hiện tại đơn của động từ thường )
B. FORMATION ( Cách thành lập )
4
Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn
Thường có các trạng ngữ chỉ sự thường xuyên đi theo : Always( luôn luôn), usually ( thường thường ),
often ( thường ), sometimes ( thỉnh thoảng ), rarely ( hiếm khi ), seldom ( hiếm khi ), never ( không
bao giờ ), ever ( có bao giờ ), everyday ( night, week, month, year )
I/ Affirmative form. Thể khẳng định.
V
S+ +O
V-s-es-ies
Ex : Tôi thường thường thức dậy lúc 7 giờ mỗi ngày.
I usually get up at seven o‟clock everyday.
Cô ta thường thường thức dậy lúc 7 giờ mỗi ngày.
She usually gets up at seven o‟clock everyday
Mary thích học tiếng Nga.
Mary likes learning Russian.
Các quy tắc ở ngôi thứ ba số ít ( she, he, it, Mr Long, My father )
khi dùng thì Present simple tense.
1) Phải thêm – S sau động từ ở ngôi she, he, it
Cô ta muốn mua một quyển sách mới.
She wants to buy a new book
Mẹ của tôi muốn mua một quyển sách mới.
My mother wants to buy a new book
2) Những động từ tận cùng bằng O, S, CH, X, SH, Z. Phải thêm – ES sau động từ ở ngôi she, he, it.
Ông ta thường xem ti vi mỗi buổi tối.
He often watches television every night.
Nga luôn luôn rửa tay trước khi ăn điểm tâm.
Nga always washes her hands before having breakfast.
Em gái của tôi thỉnh thoảng đi chơi ở công viên.
My younger sister sometimes goes to the park for relax
3) Những động từ tận cùng bằng Y ta phải đổi Y thành I rồi mới thêm – ES sau động từ ở ngôi she, he, it.
5
Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn
Peter không bao giờ học bài vào những ngày chủ nhật.
Peter never studies his lessons on Sundays.
Bố của anh ta thường lo lắng cho anh ta khi anh ta đi xa.
His father often worries about him when he is away from home.
 Note ( chú ý ) nếu đứng trước Y là một trong năm nguyên âm ( U, E, O, A, I ) ta chỉ cần – S
sau động từ ở ngôi she, he, it
Tom thường chơi đá banh sau giờ học.
Tom often plays soccer after school.
 Ông Tâm thuê rất nhiều nhân công.
Mr. Tâm employs a lot of workers.
II/ Negative form. Thể phủ định.
do
S+ + not + V + O
does
I, you, we, they + Do not = Don‟t
She, he ,it + Does not = Doesn‟t
Ở thể phủ định và nghi vấn ngôi thứ ba số ít she, he, it. Động từ trở lại nguyên mẫu không thêm
– S, -ES, - IES
Anh ta không thích xem ti vi.
He doesn‟t like watching television.
Bà Lan không đi làm vào những ngày chủ nhật.
Mrs. Lan doesn‟t go to work on Sundays.
Peter và Tom không muốn đi chơi với tôi.
Peter and Tom don‟t want to go out with me.
Chúng tôi không thích chơi quần vợt.
We don‟t like playing tennis.
III/ Interrogative form. Thể nghi vấn ( câu hỏi )
DO
+S+V+O?
DOES
A : Bạn có thích chơi cờ không ? Do you like playing chess
6
Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn
B : Vâng, tôi thích Yes , I do
C : Peter có thích chơi cờ không ?
Does Peter like playing chess ?
D : Vâng, anh ta thích
Yes , he does
E : Mẹ của bạn có đi làm vào những ngày thứ bảy không ?
Does your mother go to work on Saturday ?
F : Không, bà ta không có đi làm
No , she doesn‟t
CÁCH ĐẶT CÂU HỎI
What
Where
When
How
Do
Which + + S + O ?
Does
Why
Who
Whose
How often
Ex : Bạn thường đi đâu vào những ngày chủ nhật.
Where do you often go on Sunday ?
Tôi thường đi công viên để tập thể dục.
I often go to the park in order to do morning exercise.
Ex : Mẹ của bạn thường đi đâu vào những ngày chủ nhật.
Where does your mother often go on Sunday ?
Bà ta thường đi công viên để tập thể dục.
She often goes to the park in order to do morning exercise.
Ex : Họ thường thường làm gì mỗi tối ?
What do they usually do every night ?
Họ thường thường xem tin tức trên ti vi.
They usually watch news on television.
Tại sao bạn đến đây ?
Why do you come here ?
Bởi vì tôi muốn học tiếng Pháp.
Because I want to learn French.
7
Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn
Tại sao bạn không đến đây ?
Why don‟t you come here ?
Bởi vì tôi không có thời gian rảnh.
Because I don‟t have free time
Cái nhà nào chú của bạn thích ? Which house does your uncle like ?
Chú ấy thích căn nhà lớn kia. He likes that large house
THE PRESENT PRESENT PROGRESSIVE TENSE
( Thì hiện tại tiếp diễn )
C. FORMATION ( Cách thành lập )
Thường có các trạng ngữ thời gian đi theo : Now, Right now, At the moment, At present, Look , Listen
I/ Affirmative form. Thể khẳng định.
S + am/is/are + V – ing + O
I + am ( Ngôi thứ nhất )
You + are ( Ngôi thứ hai )
He, she, it + is ( Ngôi thứ ba số ít)
You, we, they + are ( Ngôi thứ ba số nhiều )
Ex : Hiện giờ, tôi đang học tiếng Anh.
At the moment, I am learning English.
Bây giờ, cô ta đang nói tiếng Pháp với Mary.
Now, she is speaking French to Mary.
Hiện giờ, mẹ của Nga đang xem ti vi.
At present, Nga‟mother is watching television.
Chúng tôi đang luận với nhau bằng tiếng Hàn
We are talking together in Korean now .
II/ Negative form. Thể phủ định.
S + am/is/are + not + V – ing + O
Is not = isn‟t
8
Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn
Are not = aren‟t
Hiện giờ, chúng tôi không đi học.
At the moment we aren‟t going to school
Bây giờ, cô Mary không có dạy tiếng Pháp.
Miss. Mary is‟nt teaching French
Hiện giờ, Peter và Tom không có chơi đá banh.
Right now Peter and Tom are not playing soccer.
III/ Interrogative form. Thể nghi vấn ( câu hỏi )
Am/Is/Are + S + V – ing + O ?
A : Có phải hiện giờ bạn đang làm bài tập nhà không ?
Are you doing your homework at the moment ?
B : Vâng, phải
Yes , I am
C : Có phải hiện giờ anh trai của bạn đang học bài không ?
Is your older brother studying his lesson at the moment ?
D : Không, không phải
No , he is not
C : Có phải bây giờ họ đang đang đi cắm trại không ?
Are they going for a picnic now ?
D : Không, không phải
Yes, they are
B : USAGE CÁCH SỬ DỤNG
1) Thì này diễn tả một hành động đang diễn ra ngây thời điểm nói.
Ex : Hiện giờ bác Lan đang xem phim Ấn Độ.
At present uncle Lan is seeing an Indian film.
Hiện giờ, Tôi đang đánh máy với Tom
Now I am typing with Tom.
2) Hai hành động diễn ra cùng một lúc, ta phải sử dụng WHILE
Bố tôi đang đọc báo trong khi đó mẹ tôi đang nấu ăn.
My father is reading a newspaper while my mom is cooking meal.
9
Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn
3) Đi sau động từ LOOK.
Nhìn kìa, xe buýt đang đến.
Look. The bus is coming.
Lắng nghe, anh ta đang chơi nhạc.
Listen, he is playing music.
4) Note : chú ý :
Những động từ tận cùng bằng E ta phải bỏ E trước khi thêm - ING.
Drive – ing Driving
Write – ing Writing
Bây giờ ông John đang lái xe.
Mr. John is driving a car now.
5) Những động từ tận cùng bằng I ta phải đổi I thành Y trước khi thêm - ING.
Ski – ing Skying
Hiện giờ, thầy Nam của tôi đang trượt tuyết bên ngoài.
At present, my teacher Nam is skying outside
Lie – ing Lying
Em gái của tôi đang nằm trên giường vì bị bệnh.
My younger sister is lying on the bed because of her sickness.
6) Những động từ gồm một nguyên âm đứng giữa hai phụ âm, ta phải gấp đôi phụ âm cuối thêm
một lần nữa rồi mới thêm - ING.
Sit – ing Sitting
Run – ing Running
Stop – ing Stopping
Hiện giờ, chúng tôi đang ngồi trước nhà của bạn.
At the moment, we are sitting in front of your house.
Bây giờ, anh ấy đang dừng xe để đổ xăng.
Now he is stopping his car to fill gas.
7) Những động từ không được dùng ở thì tiếp diễn như :
LIKE, NEED, REMEMBER, HEAR, HAVE, LOOK, THINK, UNDERSTAND, SEEM, KNOW,
NOTICE, WANT, DISLIKE.
Ex : Anh ta cần một cái bàn.
He wants a table. ( không nói He is wanting a table.)
10
Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn
Tôi hiểu anh ta rất rõ.
I understand him clearly ( không nói I am understanding him clearly)
BE GOING TO “ DỰ ĐỊNH, SẮP ”
D. FORMATION ( Cách thành lập )
Diễn tả một hành động có thể thực hiện được trong tương lai. Thường có trạng từ chỉ thời gian kèm
theo như : TOMORROW ( ngày mai ), NEXT WEEK ( tuần tới ) …
I/ Affirmative form. Thể khẳng định.
S + IS / AM / ARE + GOING TO + V + O
Ex : Tôi dự định học tiếng Pháp.
I am going to learn French.
Họ dự định thăm tôi tuần tới .
They are going to visit me next week.
Ngày mai, Mary dự định đi bơi .
Tomorrow, Mary is going to go swimming.
II/ Negative form. Thể phủ định.
S + IS / AM / ARE + NOT + GOING TO + V + O
Ex : Tôi không dự định học tiếng Anh.
I am not going to learn English.
Họ không dự định thăm tôi tuần tới .
They are not going to visit me next week. ( They aren‟t going to visit me next week )
Ngày mai, mẹ của tôi không dự định đi xem phim .
Tomorrow, Mary is not going to go to a movie. ( Tomorrow, Mary isn‟t going to go to a movie. )
III/ Interrogative form. Thể nghi vấn ( câu hỏi )
IS / AM / ARE + S + GOING TO + V + O ?
Ex : Bạn dự định học tiếng Pháp không ? Are you going to learn French ?
11
Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn
Vâng, cô ta dự định Yes, she is
Họ dự định thăm tôi tuần tới không ? Are they going to visit me next week ?
Không, họ không có dự định. No, they aren‟t
Ngày mai, Mary dự định đi bơi không ? Is Mary is going to go swimming tomorrow ?
Vâng, cô ta dự định Yes, she is
Cách đặt câu hỏi
What
Where
When
How
Which IS / AM / ARE + S + GOING TO + V + O ?
Why
Who
How often
Ex : Bạn dự định đi đâu chủ nhật tới ?
Where are you going to go next Sunday ?
Tôi dự định đi công viên để tập thể dục.
I am going to go to the park to do morning exercise.
Ex : Cô ta dự định nói ngôn ngữ nào ?
What languages is she going to speak ?
Cô ta dự định nói tiếng Anh
She is going to speak English
Ex : Ngày mai mẹ của bạn dự định làm gì ?
What is your mother going to do tomorrow ?
Bà ta dự định thăm bà của tôi.
She is going to visit my grandmother.
Bạn dự định đi học bằng phương tiện gì ?
How are you going to go to school ?
Bằng xe gắn máy.
By motorbike.
Peter dự định nói chuyện với ai ?
12
Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn
Who is Peter going to talk ?
Cậu ấy dự định nói chuyện với chúng ta.
He is going to talk to us.
MODAL VERB “ CAN ”
( Khiếm khuyết động từ “ CAN ” )
E. FORMATION ( Cách thành lập )
Diễn tả một hành động có thể thực hiện được ở hiện tại hoặc trong tương lai.
I/ Affirmative form. Thể khẳng định.
S + CAN + V + O
Ex : Tôi có thể nói tiếng Nga. Mary có thể nấu ăn .
I can speak Russian. Mary can cook meal.
Mẹ của tôi biết lái xe hơi.
My mother can drive a car.
Note chú ý : Nếu là tính từ hoặc danh từ ta sẽ sử dụng CAN BE
Bạn có thể bận rộn.
You can be busy.
Cô ta có thể là một bác sĩ trong tương lai.
She can be a doctor in the future.
II/ Negative form. Thể phủ định.
S + CANNOT + V + O
Cannot = Can‟t
Em trai của Nga không biết đi xe đạp
Nga‟s brother can‟t ride a bicycle.
Tối mai tôi không thể đến đây được.
Tomorrow night I can‟t come here.
Peter không biết viết tiếng Việt.
Peter can‟t write Vietnamese.
Chúng tôi không thể vui vẻ với bạn được.
We can‟t be happy with you.
13
Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn
III/ Interrogative form. Thể nghi vấn ( câu hỏi )
CAN + S + V + O ?
A : Bạn biết uống bia không ? B : Vâng, tôi biết
Can you drink beer ? Yes , I can
C : Anh ta có thể đọc tiếng Trung Quốc không ?
Can he read Chinese ?
D : Không, không biết
No , he can‟t
E : Ngày mai cô ta có thể đi chơi với tôi không ?
Can she go out with me tomorrow ?
F : Không, cô ta không thể
No , she can‟t
Cách đặt câu hỏi
What
Where
When
How
Which + can + S + O ?
Why
Who
Whose
How often
Ex : Bạn có thể đi đâu chủ nhật tới.
Where can you go next Sunday ?
Tôi có thể đi công viên để tập thể dục.
I can go to the park in order to do morning exercise.
Ex : bạn có thể nói ngôn ngữ nào.
What languages can you speak ?
Tôi có thể nói tiếng Anh và tiếng Đức.
I can speak English and German.
Ex : Họ có thể đến đây khi nào ?
When can they come here ?
14
Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn
Họ có thể đến đây tuần tới.
They can come here next week.
Cô ta có thể làm gì bây giờ ? Cô ta có thể xem ti vi
What can she do now ? She can watch television
Bạn có thể đi học bằng phương tiện gì ?
How can you go to school ?
Bằng xe gắn máy.
By motorbike.
Peter có thể nói chuyện với ai ?
Who can Peter talk to ?
Cậu ấy có thể nói chuyện với chúng ta.
He can talk to us.
MODAL VERB “ MUST ”
( Khiếm khuyết động từ “ MUST ” )
F. FORMATION ( Cách thành lập )
Diễn tả một lời buộc ai đó làm một điều gì .
I/ Affirmative form. Thể khẳng định.
S + MUST + V + O
Ex : Bạn phải lái xe bên tay trái.
You must drive a car on the right.
Anh ta phải đi ngủ sớm .
He must go to bed early.
Chúng tôi phải học tiếng Anh.
We must learn English.
Note chú ý : Nếu là tính từ hoặc danh từ ta sẽ sử dụng MUST BE
Bạn phải cẩn thận, khi nói chuyện với tôi.
You must be careful when you talk to me.
Anh ta phải là một giám đốc trong tương lai.
He must be a manager in the future.
II/ Negative form. Thể phủ định.
S + MUST NOT + V + O
15