Ngôn ngữ sql

  • 102 trang
  • file .pdf
Bài 5: Ngôn ngữ SQL
Khoa HTTT - Đại học
CNTT 1
Nội dung
1. Giới thiệu
2. Các ngôn ngữ giao tiếp
3. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu
4. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu
5. Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu có cấu trúc
6. Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu
Khoa HTTT - Đại học CNTT 2
1. Giới thiệu
 Là ngôn ngữ chuẩn để truy vấn và thao tác trên
CSDL quan hệ
 Là ngôn ngữ phi thủ tục
 Khởi nguồn của SQL là SEQUEL - Structured
English Query Language, năm 1974)
 Các chuẩn SQL
 SQL89
 SQL92 (SQL2)
 SQL99 (SQL3)
Khoa HTTT - Đại học CNTT 3
2. Các ngôn ngữ giao tiếp
 Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (Data Definition
Language - DDL): cho phép khai báo cấu trúc bảng,
các mối quan hệ và các ràng buộc.
 Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (Data Manipulation
Language - DML): cho phép thêm, xóa, sửa dữ liệu.
 Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu (Structured Query
Language – SQL): cho phép truy vấn dữ liệu.
 Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu (Data Control
Language – DCL): khai báo bảo mật thông tin, cấp
quyền và thu hồi quyền khai thác trên cơ sở dữ liệu.
Khoa HTTT - Đại học CNTT 4
3. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu
3.1 Lệnh tạo bảng (CREATE)
3.1.1 Cú pháp
3.1.2 Một số kiểu dữ liệu
3.2 Lệnh sửa cấu trúc bảng (ALTER)
3.2.1 Thêm thuộc tính
3.2.2 Sửa kiểu dữ liệu của thuộc tính
3.2.3 Xoá thuộc tính
3.2.4 Thêm ràng buộc toàn vẹn
3.2.5 Xoá ràng buộc toàn vẹn
3.3 Lệnh xóa bảng (DROP)
Khoa HTTT - Đại học CNTT 5
3.1 Lệnh tạo bảng
3.1.1 Cú pháp
CREATE TABLE
(
[not null],
[not null],

[not null],
khai báo khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc
)
Khoa HTTT - Đại học CNTT 6
3.1 Lệnh tạo bảng (2)
3.1.2 Một số kiểu dữ liệu
Kiểu dữ liệu SQL Server
Chuỗi ký tự varchar(n), char(n),nvarchar(n), nchar(n)
Số tinyint,smallint, int,
numeric(m,n), decimal(m,n),float, real,
smallmoney, money
Ngày tháng smalldatetime, datetime
Luận lý bit
Khoa HTTT - Đại học CNTT 7
3.1 Lệnh tạo bảng (3)
Lược đồ CSDL quản lý bán hàng gồm có các quan hệ sau:
KHACHHANG (MAKH, HOTEN, DCHI, SODT, NGSINH,
DOANHSO, NGDK, CMND)
NHANVIEN (MANV,HOTEN, NGVL, SODT)
SANPHAM (MASP,TENSP, DVT, NUOCSX, GIA)
HOADON (SOHD, NGHD, MAKH, MANV, TRIGIA)
CTHD (SOHD,MASP,SL)
Khoa HTTT - Đại học CNTT 8
3.1 Lệnh tạo bảng (4)
Create table KHACHHANG
(
MAKH char(4) primary key,
HOTEN varchar(40),
DCHI varchar(50),
SODT varchar(20),
NGSINH smalldatetime,
DOANHSO money,
NGDK smalldatetime,
CMND varchar(10)
)
Khoa HTTT - Đại học CNTT 9
3.1 Lệnh tạo bảng (5)
Create table CTHD
(
SOHD int foreign key
references HOADON(SOHD),
MASP char(4) foreign key
references SANPHAM(MASP),
SL int,
constraint PK_CTHD primary key (SOHD,MASP)
)
Khoa HTTT - Đại học CNTT 10
3.2 Sửa cấu trúc bảng(1)
3.2.1 Thêm thuộc tính
ALTER TABLE tênbảng ADD têncột kiểudữliệu
 Ví dụ: thêm cột Ghi_chu vào bảng khách hàng
ALTER TABLE KHACHHANG ADD GHI_CHU varchar(20)
3.2.2 Sửa kiểu dữ liệu thuộc tính
ALTER TABLE tênbảng ALTER COLUMN têncột
kiểudữliệu_mới
 Lưu ý:
Không phải sửa bất kỳ kiểu dữ liệu nào cũng được
Khoa HTTT - Đại học CNTT 11
3.2 Sửa cấu trúc bảng(2)
 Ví dụ: Sửa Cột Ghi_chu thành kiểu dữ liệu varchar(50)
ALTER TABLE KHACHHANG ALTER COLUMN GHI_CHU varchar(50)
 Nếu sửa kiểu dữ liệu của cột Ghi_chu thành varchar(5), mà
trước đó đã nhập giá trị cho cột Ghi_chu có độ dài hơn 5 ký
tự thì không được phép.
 Hoặc sửa từ kiểu chuỗi ký tự sang kiểu số, …
3.2.3 Xóa thuộc tính
ALTER TABLE tên_bảng DROP COLUMN tên_cột
 Ví dụ: xóa cột Ghi_chu trong bảng KHACHHANG
ALTER TABLE KHACHHANG DROP COLUMN Ghi_chu
Khoa HTTT - Đại học CNTT 12
3.2 Sửa cấu trúc bảng(3)
3.2.4 Thêm ràng buộc toàn vẹn
UNIQUE tên_cột
ALTER TABLE PRIMARY KEY (tên_cột)
ADD CONSTRAINT
FOREIGN KEY (tên_cột)

REFERENCES tên_bảng
(cột_là_khóa_chính) [ON
DELETE CASCADE] [ON
UPDATE CASCADE]
CHECK (tên_cột điều_kiện)
Khoa HTTT - Đại học CNTT 13
3.2 Sửa cấu trúc bảng(4)
 Ví dụ
 Thêm ràng buộc khóa chính:
 ALTER TABLE NHANVIEN ADD CONSTRAINT PK_NV
PRIMARY KEY (MANV)
 Thêm ràng buộc khóa ngoại
 ALTER TABLE CTHD ADD CONSTRAINT FK_CT_SP
FOREIGN KEY (MASP) REFERENCES
SANPHAM(MASP)
Khoa HTTT - Đại học CNTT 14
3.2 Sửa cấu trúc bảng(5)
 Ví dụ
 Thêm ràng buộc check:
 ALTER TABLE SANPHAM ADD CONSTRAINT
CK_GIA CHECK (GIA >=500)
 Thêm ràng buộc Unique:
 ALTER TABLE KHACHHANG ADD CONSTRAINT
UQ_KH UNIQUE (CMND)
Khoa HTTT - Đại học CNTT 15
3.2 Sửa cấu trúc bảng(6)
3.2.5 Xóa ràng buộc toàn vẹn
ALTER TABLE tên_bảng DROP CONSTRAINT
tên_ràng_buộc
 Ví dụ:
 Alter table CTHD drop constraint FK_CT_SP
 Alter table SANPHAM drop constraint ck_gia
 Lưu ý: đối với ràng buộc khóa chính, muốn xóa
ràng buộc này phải xóa hết các ràng buộc khóa
ngoại tham chiếu tới nó
Khoa HTTT - Đại học CNTT 16
3.3 Lệnh xóa bảng
 Cú pháp
DROP TABLE tên_bảng
 Ví dụ: xóa bảng KHACHHANG.
DROP TABLE KHACHHANG
 Lưu ý: khi muốn xóa một bảng phải xóa tất
cả những khóa ngoại tham chiếu tới bảng đó
trước.
Khoa HTTT - Đại học CNTT 17
4. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu
 Gồm các lệnh:
4.1 Lệnh thêm dữ liệu (INSERT)
4.2 Lệnh sửa dữ liệu (UPDATE)
4.3 Lệnh xóa dữ liệu (DELETE)
Khoa HTTT - Đại học CNTT 18
4.1 Thêm dữ liệu
 Cú pháp
INSERT INTO tên_bảng (cột1,…,cộtn) VALUES
(giá_trị_1,…., giá_trị_n)
INSERT INTO tên_bảng VALUES (giá_trị_1,
giá_trị_2,…, giá_trị_n)
 Ví dụ:
 insert into SANPHAM values('BC01','But chi', 'cay',
'Singapore', 3000)
 insert into SANPHAM(masp,tensp,dvt,nuocsx,gia)
values ('BC01','But chi','cay','Singapore',3000)
Khoa HTTT - Đại học CNTT 19
4.2 Sửa dữ liệu
 Cú pháp
UPDATE tên_bảng
SET cột_1 = giá_trị_1, cột_2 = giá_trị_2 ….
[WHERE điều_kiện]
 Lưu ý: cẩn thận với các lệnh xóa và sửa, nếu không
có điều kiện ở WHERE nghĩa là xóa hoặc sửa tất cả.
 Ví dụ: Tăng giá 10% đối với những sản phẩm do
“Trung Quoc” sản xuất
UPDATE SANPHAM
SET Gia = Gia*1.1
WHERE Nuocsx=‘Trung Quoc’
Khoa HTTT - Đại học CNTT 20