Nghiên cứu xây dựng quy trình lắp dựng kết cấu thép nhà cao tầng

  • 176 trang
  • file .pdf
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
----------------------------------
NGUYỄN TẤT NGHĨA
PHỤ LỤC:
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH LẮP DỰNG
KẾT CẤU THÉP NHÀ CAO TẦNG
LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT XD CÔNG TRÌNH DD & CN
Hà Nội– 2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
----------------------------------
NGUYỄN TẤT NGHĨA
KHÓA 2014-2016
PHỤ LỤC:
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH LẮP DỰNG
KẾT CẤU THÉP NHÀ CAO TẦNG
Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình DD & CN
Mã số: 60.58.02.08
LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT XD CÔNG TRÌNH DD & CN
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS. TS VŨ QUỐC ANH
Hà Nội– 2016
LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện luận văn, tôi đã nhận
được sự dạy dỗ hướng dẫn cũng như sự giúp đỡ, động viên của các thầy cô
giáo, các đồng nghiệp và gia đình, bạn bè. Đến nay luận văn đã được hoàn
thành, với sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn
chân thành tới:
PGS. TS. Vũ Quốc Anh
Thầy đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian
thực hiện và hoàn thành luận văn.
Tôi xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu, phòng đào tạo, khoa sau đại
học, các phòng ban và các thầy cô giáo trong trường Đại học Kiến trúc Hà
Nội đã tạo điều kiện dạy dỗ, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tại trường.
Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Công ty TNHH Quốc Tế Liên Doanh
Vinaconex – Taisei (VINATA) đã tạo điều kiện và giúp đỡ tôi trong quá trình
làm luận văn.
Cuối cùng, tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình và bạn bè,
những người đã dành cho tôi tình cảm và nguồn động viên khích lệ để tôi
hoàn thành luận văn.
Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2016
Tác giả luận văn
Nguyễn Tất Nghĩa
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ này là công trình nghiên cứu khoa
học độc lập của tôi. Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của Luận văn là
trung thực và có nguồn gốc rõ ràng.
Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2016
Tác giả luận văn
Nguyễn Tất Nghĩa
MỤC LỤC
Lời cảm ơn
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các bảng, biểu
Danh mục các hình vẽ
MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1
* Lý do chọn đề tài ................................................................................. 1
* Mục đích nghiên cứu ........................................................................... 1
* Đối tượng và phạm vi nghiên cứu........................................................ 2
* Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu:.......................................... 2
* Kết quả dự kiến đạt được ..................................................................... 2
NỘI DUNG ................................................................................................... 4
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ KẾT CẤU THÉP NHÀ CAO TẦNG .... 4
1.1. Sự hình thành và phát triển trong xây dựng của kết cấu thép 4
1.2. Một số khái niệm về kết cấu thép nhà cao tầng ........................ 7
1.2.1. Khái niệm về kết cấu thép nhà cao tầng .................................... 7
1.2.2. Khái niệm về thi công kết cấu thép nhà cao tầng....................... 7
1.2.3. Định nghĩa & phân loại nhà cao tầng ........................................ 8
1.3. Đặc điểm, giải pháp cấu tạo và yêu cầu đối với kết cấu thép
nhà cao tầng .......................................................................................... 9
1.3.1. Đặc điểm cơ bản của nhà cao tầng ............................................ 9
1.3.2. Các giải pháp cấu tạo cho kết cấu khung thép nhà cao tầng .... 11
1.3.3. Những ưu điểm của kết cấu khung thép .................................. 13
1.3.4. Các yêu cầu đối với kết cấu thép nhà cao tầng ........................ 14
1.4. Một số công trình nhà cao tầng tiêu biểu thi công kết cấu thép
18
1.4.1. Một số công trình kết cấu thép tiêu biểu trên thế giới .............. 18
1.4.2. Một số công trình kết cấu thép tiêu biểu tại Việt Nam............. 20
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUY TRÌNH LẮP DỰNG KẾT
CẤU THÉP NHÀ CAO TẦNG.................................................................. 23
2.1. Quy trình gia công kết cấu thép .............................................. 23
2.2. Vật liệu thép ............................................................................. 24
2.3. Hàn kết cấu thép ...................................................................... 27
2.3.1. Vật liệu hàn............................................................................. 27
2.3.2. Phương pháp hàn .................................................................... 32
2.3.3. Quy trình công nghệ hàn ......................................................... 34
2.3.4. Các phương pháp kiểm tra mối hàn......................................... 36
2.3.5. Các loại khuyết tật đường hàn ................................................. 41
2.4. Bulông trong kết cấu thép ....................................................... 41
2.4.1. Vật liệu chế tạo bu lông .......................................................... 41
2.4.2. Siết bu lông liên kết ................................................................ 42
2.5. Dung sai trong quá trình gia công kết cấu thép ..................... 63
2.6. Kiểm tra chất lượng sản phẩm ................................................ 63
2.6.1. Kiểm tra vật liệu gốc ............................................................... 63
2.6.2. Kiểm tra chế tạo các chi tiết .................................................... 64
2.6.3. Kiểm tra chất lượng lắp ráp ở phân xưởng và kiểm tra thành
phẩm................................................................................................. 65
CHƯƠNG 3 XÂY DỰNG QUY TRÌNH LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP
NHÀ CAO TẦNG ...................................................................................... 66
3.1. Các vấn đề chung trong lắp dựng kết cấu thép nhà cao tầng 66
3.1.1. Lập sơ đồ tổ chức trên công trường ......................................... 66
3.1.2. Yêu cầu về bản vẽ lắp dựng và các tài liệu liên quan .............. 67
3.1.3. Các vấn đề liên quan đến thiết kế ............................................ 69
3.1.4. Điều kiện thời tiết ................................................................... 72
3.1.5. Chứng nhận chuyển giao an toàn trên công trường ................. 73
3.2. Chuẩn bị công trường .............................................................. 77
3.2.1. Chuẩn bị mặt bằng trên công trường ....................................... 77
3.2.2. Tiếp nhận và lưu trữ vật liệu ................................................... 78
3.2.3. Chuẩn bị trang thiết bị, công cụ và máy móc .......................... 79
3.3. Nhân lực và tiến độ .................................................................. 88
3.3.1. Nhân lực ................................................................................. 88
3.3.2. Tiến độ.................................................................................... 88
3.4. Qui trình lắp dựng ................................................................... 89
3.4.1. Duy trì sự ổn định trong quá trình lắp dựng ............................ 90
3.4.2. Lắp dựng và căn chỉnh vị trí.................................................... 93
3.4.3. Siết bu lông ........................................................................... 100
3.4.4. Dung sai trong quá trình lắp dựng ......................................... 101
3.4.5. Hoàn thiện lắp dựng .............................................................. 101
3.5. Lắp dựng an toàn, phòng tránh và xử lý rủi ro .................... 102
3.5.1. Bảo vệ khỏi ngã, rơi từ trên cao ............................................ 102
3.5.2. Phòng tránh khỏi rơi, ngã từ trên cao .................................... 103
3.5.3. Hạn chế tai nạn từ trên cao .................................................... 103
3.5.4. Giữ khỏi rơi .......................................................................... 103
3.5.5. Dây bảo hiểm và đai an toàn ................................................. 103
3.5.6. Lưới an toàn.......................................................................... 104
3.5.7. Các mối nguy hiểm về sức khỏe............................................ 104
3.5.8. Xử lý tai nạn trên công trường .............................................. 105
3.6. Tóm tắt quy trình lắp dựng ................................................... 107
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................. 110
1. Kết luận .......................................................................................... 110
2. Kiến nghị ........................................................................................ 110
TÀI LIỆU THAM KHẢO..............................................................................
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU
Số hiệu bảng, Tên bảng, biểu
biểu
Bảng 2.1 Kí hiệu cho giới hạn bền chịu kéo và độ dãn dài que hàn
Bảng 2.2 Kí hiệu cho nhiệt độ của năng lượng va đập bằng 47J
Bảng 2.3 Thành phần hóa học của que hàn theo kí hiệu tương ứng
Bảng 2.4 Kí hiệu cho hiệu suất dòng điện và loại dòng
Bảng 2.5 Kí hiệu cho vị trí đường hàn
Bảng 2.6 Kí hiệu hàm lượng Hydro trong kim loại đắp
Bảng 2.7 Đặc trưng cơ học của bu lông và đinh vít
Bảng 2.8 Đặc trưng cơ học của đai ốc
Bảng 2.9 Áp dụng và yêu cầu cho liên kết bu lông
Bảng 2.10 Góc quay thêm êcu từ trạng thái chặt khít cho phương
pháp quay thêm êcu (theo RCSC)
Bảng 2.11 Lực căng trước tối thiểu trong bu lông theo tiêu chuẩn
Anh BS EN 1090-2:2008
Bảng 3.1 Qui trình lắp dựng
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
Số hiệu hình Tên hình
Hình 1.1 Tòa nhà Second Leiter tại Chicago sử dụng kết cấu thép
Hình 1.2 a) Tòa nhà Wainwringt ở St Louis Missouri b) Trụ ở công
ty Metropolian Life Insurance ở Manhattan cao 213m
Hình 1.3 Tiết diện cột thép
Hình 1.4 Cấu tạo liên kết cột và dầm
Hình 1.5 a. Sử dụng sàn bê tông đổ tại chỗ; b. Sử dụng sàn bê tông
bán lắp ghép
Hình 1.6 c. Sử dụng sàn bê tông đúc sẵn gối trên dầm d. Sử dụng
sàn bê tông liên hợp gối trên dầm
Hình 1.7 Cấu tạo chi tiết liên kết giằng
Hình 1.8 Tòa nhà 30 St Mary Axe, Luân Đôn
Hình 1.9 Tòa nhà trụ sở CCTV trong quá trình hoàn thiện
Hình 1.10 Tòa tháp Burj Khalifa
Hình 1.11 Trung tâm tài chính thế giới Thượng Hải
Hình 1.12 Bảo tàng Hà Nội
Hình 1.13 Khách sạn JW Marriott
Hình 1.14 Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội
Hình 1.15 Tòa nhà Khu tái định cư phường 11 quận 6
Hình 1.16 Phối cảnh Tòa nhà Vietinbank Towers
Hình 2.1 Quy trình gia công kết cấu thép
Hình 2.2 Chứng chỉ FPC
Hình 2.3 Mẫu chứng nhận kiểm tra của nhà sản xuất
Hình 2.4 Hàn hồ quang dưới lớp thuốc bảo vệ
Hình 2.5 Hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ
Hình 2.6 Ví dụ qui trình hàn số WPS-P02 dự án Nghi Sơn
Hình 2.7 Thử kéo mối hàn
Hình 2.8 Kiểm tra bằng siêu âm
Hình 2.9 Bản thép được ép chặt và không được ép chặt
Hình 2.10 Clê lực
Hình 2.11 Thiết bị đo lực căng trong bu lông
Hình 2.12 Đánh dấu trong khi siết thêm
Hình 2.13 Cấu tạo bu lông lực căng khống chế
Hình 2.14 Cấu tạo vòng đệm có vấu
Hình 2.15 Bảo quản bu lông ngoài trời không đạt yêu cầu
Hình 2.16 Siết bu lông bằng clê trên công trường
Hình 2.17 Loại bỏ kẽm ở ren
Hình 2.18 Bu lông bị đứt sau khi lắp
Hình 2.19 Bu lông bị lỏng trong quá trình sử dụng
Hình 3.1 Sơ đô tổ chức trên công trường
Hình 3.2 Bảo quản vật liệu trên công trường
Hình 3.3 Móc cẩu tháo chốt tự động
Hình 3.4 Đảm bảo an toàn khi thao tác trên thiết bị nâng
Hình 3.5 Lồng treo bằng cần trục tháp
Hình 3.6 Cẩu lắp cột
Hình 3.7 Lắp dựng cột vào vị trí
Hình 3.8 Nêm chân cột
Hình 3.9 Qui trình lắp dựng khung cứng điển hình
Hình 3.10 Mối nối có gối tựa, mối nối không có gối tựa và mối nối sử
dụng bản mã
1
MỞ ĐẦU
* Lý do chọn đề tài
Hiện nay, các công trình cao tầng sử dụng kết cấu thép là rất phổ biến
trên thế giới bởi những ưu điểm vượt trội hơn hẳn những vật liệu truyền
thống, tự nhiên như gỗ, đá, đất ... và ngay cả bê tông. Kết cấu kết cấu thép về
đặc điểm đó tận dụng được các ưu điểm riêng về các đặc trưng cơ lý của vật
liệu thép. Vật liệu thép có cường độ chịu kéo cao, khả năng cho phép biến
dạng dẻo lớn, độ tin cậy cao, độ an toàn chịu lực cao. Kết cấu khung thép
dùng hợp lý khi xây dựng các nhà cao tầng có chiều cao khá lớn, hoặc các
công trình đòi hỏi thời gian xây dựng nhanh và có thể chế tạo hàng loạt, công
trình có hình dạng kiến trúc phức tạp và công trình đặc biệt chống chịu gió,
động đất….
Ở Việt Nam, kết cấu thép chủ yếu được sử dụng rộng rãi trong những
nhà công nghiệp, các khu chế xuất và những nhà thấp tầng. Kết cấu thép nhà
cao tầng ở nước ta là một điều gì đó còn “mới mẻ“ và hiện nay mới chỉ “ nhen
nhóm“ xuất hiện qua một vài công trình. Nhưng với sự phát triển của ngành
công nghiệp xây dựng, trong tương lai không xa, các công trình nhà cao tầng
sử dụng kết cấu thép sẽ được sử dụng nhiều hơn cho các công trình trong
nước. Trong khi đó, ở Việt Nam hiện hành chưa có các tiêu chuẩn, quy chuẩn,
chỉ dẫn kỹ thuật nàoyêu cầu về vật liệu, yêu cầu về quy trình thi công lắp
dựng và nghiệm thu dành cho kết cấu thép nhà cao tầng.
Vì vậy, việc nghiên cứu quy trình lắp dựng kết cấu thép nhà cao tầng là
cần thiết và rất có ý nghĩa về thực tiễn.
* Mục đích nghiên cứu
- Tổng quan về kết cấu thép nhà cao tầng
- Tìm hiểu về các khái niệm, đặc điểm, yêu cầu của kết cấu thép nhà cao
tầng
2
- Nghiên cứu về các yêu cầu đối với vật liệu thép, quy trình gia công kết
cấu thép sử dụng đối với nhà cao tầng
- Nghiên cứu xây dựng quy trình lắp dựng kết cấu thép nhà cao tầng
- Tìm hiểu các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng
cháy chữa cháy khi thi công kết cấu thép nhà cao tầng
* Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu đó là quy trình lắp dựng kết cấu thép nhà cao
tầng đối với các công trình kết cấu thép ở Việt Nam
- Phạm vi nghiên cứu của đề tài đó là các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quy
trình lắp dựng, thi công kết cấu thép nhà cao tầng của nước ngoài.
* Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu:
Cách tiếp cận:
- Tiếp cận lý thuyết, tìm hiểu các tài liệu đã được nghiên cứu;
- Tiếp cận thực tế ở Việt Nam;
Phương pháp nghiên cứu:
- Nghiên cứu tổng quan về quy trình lắp dựng kết cấu thép nhà cao tầng;
- Tham khảo tài liệu, kinh nghiệm các quốc gia đã có nhiều công trình
kết cấu thép nhà cao tầng.
- Tham khảo những tài liệu, kinh nghiệm thực tế của những công trình
kết cấu thép nhà cao tầng đã thực hiện ở Việt Nam
- Điều tra thu thập, phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp khắc phục,
nâng cao chất lượng công tác lắp dựng các công trình kết cấu thép nhà cao
tầng.
* Kết quả dự kiến đạt được
- Xây dựng được một quy trình cơ bản nhất, tổng quát nhất về các yêu
cầu kỹ thuật trong gia công, chế tạo, lắp dựng và nghiệm thu kết cấu thép
trong các công trình nhà cao tầng ở Việt Nam
3
- Sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc lập chỉ dẫn kỹ thuật, lập quy
trình gia công, chế tạo, lập quy trình lắp dựng kết cấu thép cho những công
trình nhà cao tầng ngoài thực tế.
THÔNG BÁO
Để xem được phần chính văn của tài liệu này, vui
lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện
– Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội.
Email: [email protected]
TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
110
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Luận văn tập trung nghiên cứu xây dựng qui trình lắp dựng kết cấu thép
nhà cao tầng. Kết quả nghiên cứu cho phép rút ra một số kết luận sau:
Kết cấu thép nhà cao tầng mặc dù được sử dụng rất phổ biến trên thế giới
nhưng ở Việt Nam chỉ được sử dụng ở một số công trình trong những năm
gần đây. Biện pháp thi công kết cấu thép nhà cao tầng khá phức tạp nên đòi
hỏi nhà thầu thi công cần có đầy đủ trang thiết bị máy móc hiện đại chuyên
dụng, công nhân lành nghề, có kỹ thuật. Ngoài ra, kết cấu thép nhà cao tầng
yêu cầu độ chính xác cao trong quá trình chế tạo, thi công lắp dựng, yêu cầu
về bảo dữơng đều phải đảm bảo đúng qui trình và biện pháp thi công.
Xây dựng qui trình lắp dựng kết cấu thép nhà cao tầng là sự cần thiết và
thông qua đó đem đến một cái nhìn tổng quát tới chủ đầu tư, kỹ sư giám sát,
các nhà thầu thiết kế, nhà thầu thi công trong công tác quản lý quá trình thực
hiện dự án từ những bước ban đầu cho đến khi kết thúc bàn giao.
Qui trình lắp dựng kết cấu thép nhà cao tầng được xây dựng trên cơ sở
tiêu chuẩn Anh có thể xem như cuốn sổ tay cho những người tham gia trong
quá trình thực hiện dự án nắm rõ được qui trình, qua đó nâng cao hiệu quả
trong công việc nói riêng và hiệu quả quản lý dự án nói chung.
2. Kiến nghị
Các công trình kết cấu thép nhà cao tầng đã và đang trên đường phát
triển ở Việt Nam với những ưu điểm so với các dạng kết cấu khác nên cần
thiết được đầu tư nghiên cứu để có thể xây dựng một qui trình lắp dựng phù
hợp với thực tế xây dựng ở Việt Nam.
Dựa trên cơ sở của tiêu chuẩn Anh và bộ các nguyên tắc thực hành của
Hiệp hội xây dựng các công trình thép (BCSA), luận văn đã xây dựng một qui
111
trình lắp dựng kết cấu nhà cao tầng cơ bản nhằm đưa ra một cái nhìn khái
quát về một qui trình lắp dựng còn mới đối với ngành xây dựng ở Việt Nam.
Tuy nhiên, các nghiên cứu cụ thể cần phải tiến hành nhằm xây dựng các bộ
tiêu chuẩn thi công, tiêu chuẩn nghiệm thu và các quy chuẩn, chỉ dẫn kĩ thuật
để áp dụng một cách hiệu quả cho các công trình thực tế. Bên cạnh đó, cần
xây dựng các hướng dẫn chi tiết kèm theo sao cho phù hợp với điều kiện của
Việt Nam. Đặc biệt, đây là qui trình thi công còn mới nên có tiềm năng phát
triển ứng dụng lớn ở nước ta do đó rất cần được giảng dạy tại các trường đại
học chuyên ngành hoặc tại các khóa tập huấn nghề nghiệp nhằm góp phần xây
dựng nguồn kỹ sư chất lượng cao đáp ứng được các đòi hỏi thực tế của sự
phát triển.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt:
1. Phạm Huy Chính (2006),Chế tạo kết cấu kim loại, NXB Xây dựng, Hà
Nội, tr. 66-67.
2. Pgs. TS Phạm Văn Hội (2006),Kết cấu thép 2: Công trình dân dụng và
công nghiệp, NXB Khoa học & kỹ thuật, Hà Nội, tr. 8-9.
3. Hoàng Kim Vũ (2015), Lắp dựng nhà thép, NXB Xây dựng, Hà Nội, tr.
44-64.
4. Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng (2006), Giáo trình công nghệ
hàn, tr. 33-35.
Tiếng Anh:
5. BS EN 10027-1:1992,Designation systems for steel – Part 1: Steel
names, principal symbols, tr. 25.
6. BS EN 10025-1:2004,Hot rolled products of structural steels - Part 1:
General technical delivery conditions, tr. 25.
7. BS EN 10025-2:2004,Hot rolled products of structural steels - Part 2:
Technical delivery conditions for non-alloy structural steels
8. BS EN ISO 2560:2005,Welding consumables — Covered electrodes for
manual metal arc welding of non-alloy and fine grain steels – Classification,
tr. 29-32.
9. BS EN ISO 6520-1:2007,Welding and allied processes – Classification
of geometric imperfections in metallic materials – Part 1: Fusion welding
10. BS 4190:2001,ISO metric black hexagon bolts, screws and nuts –
Specification
11. BS EN 1090-2:2008, Execution of steel structures and aluminium
structures, Part 2: Technical requirements for steel structures
12. Hong Kong Buildings Department (2011), Code of practice for the
structural use of steel 2011.
13. International standard ISO 898-1:2009,Mechanical properties of
fasteners made of carbon steel and alloy steel — Part 1: Bolts, screws and
studs with specified property classes — Coarse thread and fine pitch thread
14. The British Constructional Steelwork Association (BCSA) (2006),
BCSA code of practice for erection of multi-storey buildings.
15. The British Constructional Steelwork Association and The Steel
Construction Institute (2014), Joint in steel construction – Simple Joints to
Eurocode 3, tr. 12.
16. The Building and Construction Authority (BCA) & the Singapore
Structural Steel Society (SSSS), Section 1 – Design Concepts and Structural
schemes for multi-storey steel buildings. tr. 12-13.
17. The Association of Consulting Engineers Singapore (2012), Steelworks
Supervision Guide.
Các tài liệu khác:
18. Http:// www. wikipedia. org
19. Http:// http://www.vsteel.vn
20. Http://www. cowaelmic.com.vn
21. Http://www.skyscrapercity.com
MỤC LỤC
Mục lục
Danh mục bảng, biểu
PHỤ LỤC A................................................................................................... 1
PHỤ LỤC B ................................................................................................... 7
PHỤ LỤC C ................................................................................................. 16
PHỤ LỤC D................................................................................................. 22
PHỤ LỤC E ................................................................................................. 36
PHỤ LỤC F ................................................................................................. 59
TÀI LIỆU THAM KHẢO