Nghiên cứu và đánh giá hiệu suất các giao thức định tuyến trong mạng manet

  • 68 trang
  • file .pdf
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
VÕ VĂN TRƯỜNG
NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HỌC MÁY
VÀO BÀI TOÁN PHÁT HIỆN MÃ ĐỘC
LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT PHẦN MỀM
Hà Nội - 2016
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
VÕ VĂN TRƯỜNG
NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HỌC MÁY
VÀO BÀI TOÁN PHÁT HIỆN MÃ ĐỘC
Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm
Mã số: 60480103
LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT PHẦN MỀM
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN VĂN VINH
Hà Nội - 2016
i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan các kết quả nghiên cứu trong luận văn này là sản phẩm của cá
nhân tôi dưới sự hướng dẫn của thầy giáo TS. Nguyễn Văn Vinh. Các số liệu, kết quả
được công bố là hoàn toàn trung thực. Những điều được trình bày trong toàn bộ luận văn
này là những gì do tôi tự nghiên cứu hoặc là được tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu khác
nhau. Các tài liệu tham khảo có xuất xứ rõ ràng và được trích dẫn đầy đủ, hợp pháp.
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lời cam đoan của mình.
Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016
Người cam đoan
Võ Văn Trường
ii
LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên tôi xin được gửi lời biết ơn sâu sắc tới thầy giáo TS. Nguyễn Văn Vinh
– Bộ môn Khoa học máy tính – Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Công Nghệ - Đại
học Quốc gia Hà Nội người thầy đã luôn tận tình chỉ bảo, giúp đỡ và hướng dẫn tôi trong
suốt quá trình nghiên cứu luận văn này.
Tôi xin chân thành cám ơn các thầy, cô giáo trong Khoa Công nghệ thông tin – Đại
học Công Nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã luôn tận tâm truyền dạy cho tôi những
kiến thức bổ ích trong thời gian tôi tham gia học tập và nghiên cứu tại nhà trường.
Tôi cũng xin gửi lời cám ơn tới Ban lãnh đạo và các đồng nghiệp Bộ môn An toàn
Hệ thống thông tin – Trường Đại học Công Nghệ thông tin và Truyền thông – Thái
Nguyên nơi tôi công tác đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình học tập.
Học viên
Võ Văn Trường
iii
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................................i
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................. ii
MỤC LỤC ..................................................................................................................... iii
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT........................................................................ v
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU...................................................................................vi
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ ...................................................................... vii
MỞ ĐẦU ......................................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ MÃ ĐỘC ..................................................................... 3
1.1. Giới thiệu về mã độc máy tính ............................................................................. 3
1.2. Phân loại mã độc .................................................................................................. 3
1.2.1. Virus máy tính ................................................................................................ 4
1.2.1.1. Phân loại virus dựa vào các hình thức lây nhiễm: ................................... 6
1.2.1.2. Phân loại virus dựa trên các chiến lược ẩn náu: .................................... 11
1.2.2. Logic Bomb .................................................................................................. 15
1.2.3. Trojan Horse: ................................................................................................ 15
1.2.4. Back Door ..................................................................................................... 16
1.2.5. Sâu máy tính (Worm): .................................................................................. 17
1.3. Các kỹ thuật phát hiện mã độc ........................................................................... 18
1.3.1. Các kỹ thuật phát hiện dựa trên phân tích tĩnh ............................................. 18
1.3.1.1. Kỹ thuật dò quét (scanner): ................................................................... 18
1.3.1.2. Kỹ thuật Static Heuristics ...................................................................... 19
1.3.1.3. Kỹ thuật kiểm tra sự toàn vẹn (Integrity Checkers) .............................. 20
1.3.2. Các kỹ thuật phát hiện dựa trên phân tích động ........................................... 21
1.3.2.1. Kỹ thuật Behavior Monitors/Blockers .................................................. 21
1.3.2.2. Kỹ thuật Emulation ............................................................................... 22
CHƯƠNG 2 MỘT SỐ THUẬT TOÁN PHÂN LỚP DỮ LIỆU ĐIỂN HÌNH TRONG
KỸ THUẬT HỌC MÁY GIÁM SÁT ........................................................................... 24
2.1. Thuật toán cây quyết định .................................................................................. 24
2.1.1. Giới thiệu thuật toán ..................................................................................... 24
2.1.2. Xây dựng cây quyết định dựa trên thuật toán ID3 ....................................... 24
2.1.3. Ví dụ minh họa: ............................................................................................ 27
2.1.4. Nhận xét: ....................................................................................................... 30
2.2. Thuật toán SVM ................................................................................................. 31
2.2.1. Giới thiệu thuật toán ..................................................................................... 31
2.2.2. Bài toán tìm siêu phẳng tối ưu cho dữ liệu tuyến tính và không có nhiễu: .. 32
2.2.3. Bài toán tìm siêu phẳng tối ưu cho dữ liệu tuyến tính và có xảy ra nhiễu: .. 33
2.2.4. Bài toán tìm siêu phẳng tối ưu cho dữ liệu không tuyến tính: ..................... 34
2.2.5. Hàm nhân (Kernel) ....................................................................................... 35
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HỌC MÁY VÀO PHÁT HIỆN
MÃ ĐỘC ....................................................................................................................... 37
3.1. Tổng quan về phương pháp thực hiện ................................................................ 37
3.2. Tiền xử lý dữ liệu ............................................................................................... 39
3.2.1. Sử dụng các kỹ thuật phân tích mã độc ........................................................ 39
3.2.2. Phương pháp n-gram .................................................................................... 40
iv
3.2.3. Tính tần số xuất hiện ( Term Frequency ) .................................................... 40
3.3. Đề xuất giải pháp chọn đặc trưng cho thuật toán phân lớp ................................ 41
3.3.1. Mô tả giải pháp ............................................................................................. 41
3.3.2. Ví dụ: ............................................................................................................ 43
3.4. Xây dựng mô hình dự đoán dựa trên các thuật toán phân lớp ........................... 46
CHƯƠNG 4 THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ .......................................................... 48
4.1. Dữ liệu thực nghiệm ........................................................................................... 48
4.2. Chương trình thực nghiệm ................................................................................. 48
4.3. Đánh giá dựa trên phương pháp ma trận nhầm lẫn ............................................ 52
4.4. Kết quả thực nghiệm .......................................................................................... 53
KẾT LUẬN ................................................................................................................... 55
DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN
VĂN............................................................................................................................... 56
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................. 57
v
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT
Ký hiệu Ý nghĩa
API Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng
DT Decision Tree – Cây quyết định
FN False Negative
FP False Positive
FPR False positive rate
KNN K-Nearest Neighbors – K-láng giềng gần nhất
NB Naive Bayes
PE Portable Executable
RF Random Forest – Rừng ngẫu nhiên
SVM Support Vector Machine – Máy véc tơ hỗ trợ
TF Term Frequency – Tần số xuất hiện
TN True Negative
TP True Positive
TPR True positive rate
vi
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Bảng 3.1 Mô tả dãy các n-gram byte ............................................................................. 40
Bảng 3.2 Ví dụ tập tần số xuất hiện ban đầu của các đặc trưng thuộc lớp 1 ................. 43
Bảng 3.3 Ví dụ tập tần số xuất hiện ban đầu của các đặc trưng thuộc lớp 2 ................. 43
Bảng 3.4 Kết quả tập dữ liệu lớp 1 sau khi thực hiện sắp xếp ...................................... 43
Bảng 3.5 Kết quả tập dữ liệu lớp 2 sau khi thực hiện sắp xếp ...................................... 43
Bảng 3.6 Kết quả tập dữ liệu lớp 1 sau khi thực hiện phân đoạn .................................. 44
Bảng 3.7 Kết quả tập dữ liệu lớp 2 sau khi thực hiện phân đoạn .................................. 44
Bảng 3.8 Minh họa với đặc trưng “BB BB” thuộc lớp 1 sau khi thực hiện phân đoạn 44
Bảng 3.9 Minh họa với đặc trưng “BB BB” thuộc lớp 2 sau khi thực hiện phân đoạn 44
Bảng 3.10 giá trị trung bình cộng tần số xuất hiện của mỗi đặc trưng trên từng đoạn
thuộc lớp 1 ..................................................................................................................... 45
Bảng 3.11 giá trị trung bình cộng tần số xuất hiện của mỗi đặc trưng trên từng đoạn
thuộc lớp 2 ..................................................................................................................... 45
Bảng 3.12 Kết quả độ lệch tần số xuất hiện trên từng đoạn .......................................... 46
Bảng 3.13 Kết quả độ lệch tần số xuất hiện trên toàn tập dữ liệu ................................. 46
Bảng 4.1 Tỷ lệ số lượng từng mẫu mã độc tham gia thực nghiệm ............................... 48
Bảng 4.2 Thông tin về chương trình thực nghiệm ........................................................ 48
Bảng 4.3 Kết quả thực nghiệm trên các mô hình sử dụng tập đặc trưng tốt nhất ......... 53
Bảng 4.4 Kết quả thực nghiệm trên các mô hình sử dụng tập đặc trưng kém nhất....... 54
vii
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
Hình 1.1 Khối khởi động bị lây nhiễm bởi nhiều virus [10] ........................................... 6
Hình 1.2 virus lây nhiễm phần đầu tệp tin [10] ............................................................... 8
Hình 1.3 virus lây nhiễm phần cuối tệp tin [10] .............................................................. 8
Hình 1.4 Mô tả hoạt động của virus macro [10] ........................................................... 11
Hình 1.5 Mô tả quá trình virus được giải mã [10] ......................................................... 12
Hình 1.6 so sánh 2 kỹ thuật phân tích tĩnh và động [10] ............................................... 22
Hình 2.1 Biểu diễn giá trị Entropy với tập mẫu nằm trong 2 lớp [18] .......................... 26
Hình 2.2. Tập dữ liệu mẫu ví dụ cho xây dựng cây quyết định [18] ............................. 27
Hình 2.3 cây được chọn với thuộc tính Outlook là nút gốc [18] ................................... 29
Hình 2.4 Cây quyết định được sinh ra trong dữ liệu mẫu ví dụ chơi tennis [18] .......... 30
Hình 2.5 Biểu diễn phân lớp dựa trên thuật toán SVM [8] ........................................... 31
Hình 2.6 Siêu phẳng phân chia dữ liệu tốt có khoảng cách lề xa nhất [8,17] ............... 32
Hình 2.7 Tìm siêu phẳng tối ưu khi dữ liệu tuyến tính có xảy ra nhiễu ........................ 34
Hình 2.8 Mô tả dữ liệu không thể phân lớp tuyến tính [8] ............................................ 35
Hình 2.9 Dữ liệu được phân lớp bởi hàm nhân (kernel) [8] .......................................... 36
Hình 3.1 Tổng quan về phương pháp thực hiện ............................................................ 38
Hình 4.1 Biểu đồ mô tả tỷ lệ mẫu mã độc tham gia thực nghiệm ................................ 48
Hình 4.2 Chương trình đọc, phân tích cấu trúc các file PE và dịch ngược ................... 49
Hình 4.3 Tập dữ liệu mẫu mã độc ban đầu.................................................................... 49
Hình 4.4 Tập dữ liệu mẫu mã độc sau khi được dịch ngược về mã hex và được gán nhãn
phân lớp ......................................................................................................................... 50
Hình 4.5 Tập dữ liệu mẫu các file thực thi thông thường trên Windows ...................... 50
Hình 4.6 Tập dữ liệu mẫu các file thực thi thông thường sau khi được dịch ngược về mã
hex và được gán nhãn phân lớp ..................................................................................... 51
Hình 4.7 Tập các tần số xuất hiện của dữ liệu huấn luyện ............................................ 51
Hình 4.8 Chương trình trích chọn đặc trưng và xây dựng mô hình dự đoán mã độc.... 52
Hình 4.9 Kết quả độ chính xác thực nghiệm trên các tập dữ liệu test khác nhau sử dụng
các đặc trưng được đánh giá tốt nhất ............................................................................. 53
Hình 4.10 Kết quả độ chính xác thực nghiệm trên các tập dữ liệu test khác nhau sử dụng
các đặc trưng bị đánh giá kém nhất ............................................................................... 54
1
MỞ ĐẦU
Ngày nay song song với sự bùng nổ mạnh mẽ của công nghệ thông tin và sự phát
triển của Internet toàn cầu là các nguy cơ mất an toàn thông tin đang trở nên trầm trọng
và nguy hiểm hơn, trong đó mã độc hại đang là các hiểm họa hàng đầu bởi khả năng có
thể lây lan phát tán trên các hệ thống máy tính và thực hiện các hành vi tấn công bất hợp
pháp. Mã độc đang ngày càng tiến hóa với những biết thể đa dạng, với những cách thức
che dấu ngày càng tinh vi hơn. Có thể nói phát hiện và ngăn chặn mã độc đang là một
thách thức được đặt ra trong lĩnh vực An toàn thông tin. Các phương pháp phát hiện mã
độc thông thường chủ yếu sử dụng kĩ thuật so sánh mẫu dựa trên cơ sở dữ liệu mã độc
được xây dựng và định nghĩa từ trước, tuy nhiên phương pháp này bộc lộ nhiều nhược
điểm đó là không có khả năng phát hiện ra các mẫu mã độc mới, số lượng dữ liệu mã độc
ngày càng gia tăng làm cho cơ sở dữ liệu mẫu trở nên ngày càng lớn. Hiện nay hướng
nghiên cứu dựa vào các mô hình học máy để phân loại và phát hiện mã độc đang tỏ ra là
phương pháp tiềm năng và hiệu quả khi có thể cải thiện được các nhược điểm đã nêu ở
trên so với phương pháp truyền thống. Tuy nhiên, một trong những vấn đề được quan
tâm là làm sao để xây dựng được mô hình học máy tốt nhất đạt hiệu quả chính xác và
hiệu suất cao. Trong đó một yếu tố quan trọng được xem là quyết định chính là giải pháp
trích chọn đặc trưng. Trong các phần nghiên cứu của luận văn này tôi trình bày về
phương pháp ứng dụng học máy vào xây dựng các mô hình phát hiện mã độc trong đó
các thực nghiệm dựa trên phương pháp phân tích tĩnh mã độc, tiền xử lý dữ liệu bằng kỹ
thuật dịch ngược đưa các file dữ liệu mẫu về dạng mã hex và thực hiện khai phá dữ liệu
text sử dụng các mã n-gram byte là các đặc trưng ban đầu .Sau đó các dữ liệu đặc trưng
này sẽ được trích chọn ra một bộ dữ liệu đặc trưng tốt nhất để xây dựng mô hình trên cơ
sở giải pháp trích chọn đặc trưng mà trong luận văn này tôi đã tập trung nghiên cứu và đề
xuất. Các kết quả của luận văn được thực nghiệm trên khoảng 4698 file mẫu thực thi trên
nền Windows trong đó 2373 file mã thông thường và 2325 file mẫu mã độc với nhiều thể
loại đa dạng như Backdoor, Virus, Trojan, Worm...
Nội dung luận văn được chia ra làm 4 phần như sau:
Chương 1: Chương này nghiên cứu tổng quan về mã độc trình bày các kiến thức
chung nhất liên quan đến mã độc, phân loại mã độc cũng như các kỹ thuật phân tích và
phát hiện mã độc hiện nay.
Chương 2: Nghiên cứu một số thuật toán phân lớp dữ liệu điển hình trong kỹ thuật
2
học máy giám sát trong đó 2 thuật toán phân lớp dữ liệu tiêu biểu được trình bày là cây
quyết định (DT) và máy véc tơ hỗ trợ (SVM)
Chương 3: Chương này trình bày giải pháp ứng dụng kỹ thuật học máy vào phát
hiện mã độc bao gồm quá trình tiền xử lý dữ liệu, xây dựng các mô hình học máy để phát
hiện mã độc. Trong đó trọng tâm là trình bày một đề xuất giải pháp chọn đặc trưng cải
thiện và nâng cao hiệu quả cho các thuật toán phân lớp đối với bài toán phát hiện mã độc.
Chương 4: Trình bày về quá trình thực nghiệm và đánh giá, các kết quả được thực
nghiệm và so sánh trên các tập đặc trưng được chọn dựa trên giải pháp đã đề xuất, các
kết quả cũng được so sánh giữa 2 thuật toán phân lớp đã trình bày là cây quyết định và
máy véc tơ hỗ trợ.
3
1. CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ MÃ ĐỘC
1.1. Giới thiệu về mã độc máy tính
Mã độc hay phần mềm độc hại là các chương trình máy tính có chứa bên trong nó
nội dung các mã độc hại được tạo ra với mục đích thực hiện các hành vi bất hợp pháp
như: truy cập trái phép, đánh cắp thông tin người dùng, lây lan thư rác, thậm chí thực
hiện các hành vi tống tiền (ransomware), tấn công và gây tổn thương cho các hệ thống
máy tính… nhằm chuộc lợi cá nhân , hoặc các lợi ích về kinh tế, chính trị hay đơn giản
chúng có khi được tạo ra chỉ là một trò đùa ác ý nào đó. Bất kỳ một phần mềm nào là lý
do làm tổn thương, phá vỡ đến tính bí mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng của dữ liệu
người dùng, máy tính hoặc môi trường mạng đều có thể được xem như các mã độc.
Ngày nay ,cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin các ứng dụng máy tính, các
phần mềm hệ thống không ngừng thay đổi và phát triển mạnh mẽ, mã độc ban đầu từ chỗ
chỉ là những chương trình nhỏ có khả năng tự sao chép đến nay mã độc và các biến thể
của nó đang ngày càng trở nên đa dạng, tinh vi mức độ nguy hiểm ngày càng gia tăng
đang trở thành một nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn, an ninh thông tin.
1.2. Phân loại mã độc
Ban đầu các phần mềm độc hại được tạo ra bằng cách sống kí sinh và lây nhiễm trên
các vật chủ là các chương trình có chứa các nội dung thực thi. Các đoạn mã máy nhiễm
độc được lây lan tồn tại trong một vài chương trình ứng dụng, các chương trình tiện ích
hoặc các hệ thống máy tính thậm chí ngay chính trên các mã được dùng để khởi động
máy tính. Các phần mềm độc hại này được xác định và phân loại bởi mục đích độc hại
hay các hành vi của nó, có thể kể tên như: Virus, Trojan, Logic Bombs,
BackDoors…Các dạng chương trình độc hại kiểu khác là các chương trình mã độc mà tự
chúng có khả năng thực thi một các độc lập trên các phần mềm hệ thống mà không cần kí
sinh trên các vật chủ là các chương trình ứng dụng hay tệp tin. Các mã độc dạng này
thường có khả năng tự nhân bản chúng lợi dụng các lỗ hổng bảo mật để tấn công hay
thực hiện các hành vi độc hại, đại diện cho các dạng mã độc này là các sâu máy tính
(worm).
Một cách khác để phân biệt các loại mã độc khác nhau là dựa trên mục đích và các
hành vi của chúng. Ngày nay mã độc đang ngành càng phát triển và tiến hóa không
ngừng trong đó nổi lên là các dạng mã độc mà có khả năng ngụy trang và lén lút thực
hiện các hành vi đánh cắp thông tin, thực hiện nghe lén hay thâm nhập như là các phần
4
mềm gián điệp hay các chương trình khai thác lỗ hổng bảo mật trên máy tính người dùng
trong thời gian dài. Một số loại mã độc khác chủ yếu được thực thi mà hành vi của nó tập
trung vào mục đích lây lan và phá hoại gây nhiễm cho hệ thống máy tính.
Như vậy có thể nói phần mềm độc hại có thể được tạm chia thành các loại khác nhau
theo phương thức và hoạt động của chúng, Các phần mềm chống virus đôi khi không
quan tâm đến tên của nó, có khả năng phát hiện ra các kiểu mã độc như sau:
Có 3 đặc điểm thường liên quan với các loại phần mềm độc hại là:
- Mã độc tự nhân bản và nỗ lực lây nhiễm bằng việc tạo các bản sao chép mới
hoặc các thể hiện của chính nó. Mã độc cũng có thể được lây nhiễm một cách bị
động thông qua thao tác vô ý của người dùng tạo ra các sự kiện kích hoạt hay sao
chép nhưng điều này không được coi là tự nhân bản.
- Sự tăng trưởng về số lượng của phần mềm độc hại mô tả sự thay đổi tổng thể
trong đó có số lượng lớn các trường hợp là do tự nhân bản, Những mã độc mà
không tự nhân bản sẽ luôn luôn có một sự tăng trưởng bằng không nhưng mã độc
với một sự tăng trưởng bằng không lại có thể là những mã độc tự nhân bản.
- Phần mềm độc hại ký sinh yêu cầu một số chương trình mã thực thi khác để tồn
tại. Thực thi trong ngữ cảnh này nên được hiểu chung là bao gồm bất cứ thứ gì
có thể thực thi được, như là các khối khởi động trên đĩa, mã nhị phân trong các
ứng dụng và các mã biên dịch. Nó cũng bao gồm các mã nguồn như là các ngôn
ngữ kịch bản, hay là các mã yêu cầu biên dịch trước khi chúng được thực thi.
1.2.1. Virus máy tính
Virus là một loại mã độc có các đặc điểm như tự nhân bản, chúng ký sinh trên các
vật chủ, virus là một chương trình độc hại mà khi được thực thi nó sẽ cố gắng sao chép
chính nó vào bên trong một mã thực thi khác. Khi thành công thì mã chương trình được
gọi là mã bị lây nhiễm. Các mã lây nhiễm khi chạy có thể tiếp tục lây nhiễm sang các mã
mới. Sự tự sao chép này tồn tại trong các mã thực thi là một đặc tính xác định quan trọng
của một virus. Khi virus được lây nhiễm nó có thể thực hiện một loạt các hành vi như
thay đổi, xóa, hay sao chép các tệp tin cũng như phát tán chúng trên các hệ thống máy
tính.
Hiểu theo cách truyền thống thì Virus có thể lây lan bên trong một máy tính duy
nhất hoặc có thể di chuyển từ một máy tính đến máy tính khác bằng việc sử dụng các
phương tiện vận chuyển đa phương tiện của con người như là đĩa mềm, CD-ROM,
5
DVD-ROM, hoặc USB,… Nói cách khác Virus không lây lan thông qua mạng máy tính
thay vào đó mạng máy tính là một miền hoạt động của các sâu máy tính. Tuy nhiên
Virus hiểu theo cách truyền thống đôi khi được dùng để chỉ bất kỳ phần mềm độc hại
nào có khả năng tự sao chép.
Virus có thể được bắt gặp trong các giai đoạn khác nhau của sự tự nhân bản. Một
mầm mống nảy sinh là hình thức ban đầu của Virus trước khi diễn ra bất kỳ một sự tự
sao chép nào, một Virus mà thất bại trong việc tự tái tạo lại được gọi là một dự định, điều
này có thể xảy ra như là kết quả của lỗi trong các virus hoặc sự gặp phải một phiên bản
bất ngờ của hệ điều hành. Một virus có thể trú ẩn, nơi mà nó hiện diện nhưng chưa lây
nhiễm hay làm bất cứ điều gì ví dụ một cửa sổ có chứa virus có thể ở trên một máy chủ
tập tin chạy trên hệ điều hành Unix và không có hiệu lực ở đó, nhưng có thể được xuất và
di chuyển sang các máy Windows về cơ bản một Virus được trải qua 4 giai đoạn, giai
đoạn 1 là trú ẩn như đã trình bày ở trên, giai đoạn 2 virus thực hiện lây nhiễm bằng việc
việc sao chép chính nó vào các tệp tin hay chương trình máy tính khác, giai đoạn 3 virus
được kích hoạt để chuẩn bị chạy các đoạn mã độc, giai đoạn 4 virus thực thi các chức
năng của nó theo đúng kịch bản mà kẻ đã tạo ra nó.
Một virus máy tính gồm 3 thành phần chính như sau:
Cơ chế lây nhiễm: Làm thế nào để virus có thể lây lan bằng cách sửa đổi mã khác để
chứa một sao chép của virus, các cách chính xác thông qua đó một loại virus lây lan
được gọi là vector lây nhiễm của nó. Đây không phải là duy nhất, một loại virus lây
nhiễm theo nhiều cách được gọi là đa phương.
Kích hoạt: Các cách quyết định xem có hay không để mở một payload
Payload: là mã lệnh hay cái mà virus thực hiện bên cạnh việc lây nhiễm
Ngoại trừ cơ chế lây nhiễm, 2 thành phần còn lại có thể tùy chỉnh do vậy lây nhiễm
là một trong những chìa khóa định nghĩa các đặc điểm của một virus. Trong sự thiếu
vắng tính chất lây nhiễm nếu mã độc hại chỉ chứa thành phần kích hoạt và payload
trường hợp này được gọi là mã độc logic bomb.
Virus có thể được phân loại bằng nhiều cách, dựa vào mục tiêu cố gắng lây nhiễm
của virus, và dựa vào các phương thức mà virus sử dụng để che giấu bản thân nó với các
hệ thống phát hiện và các phần mềm chống virus.
6
1.2.1.1. Phân loại virus dựa vào các hình thức lây nhiễm:
1.2.1.1.1. Virus lây nhiễm Boot-Sector
Virus lây nhiễm Boot-Sector là một virus lây nhiễm bằng việc sao chép chính nó đến
khối khởi động bằng cách như vậy sau khi hệ điều hành máy tính tiến hành khởi động nó
sẽ thực thi các đoạn mã virus bị chèn vào chứ không phải là các đoạn mã khởi động
thông thường. Virus có thể sao chép nội dung của khối khởi động cũ ở nơi khác trên đĩa
đầu tiên hoặc nơi cố định an toàn trên ổ đĩa để virus có thể chuyển điều khiển đến nó sau
khi hoàn thành xử lý tiến trình khởi động.
Hình 1.1 Khối khởi động bị lây nhiễm bởi nhiều virus [10]
Phương pháp này sẽ gặp vấn đề nếu như máy tính bị nhiễm nhiều lần bởi những loại
virus khác nhau khi chúng cùng sử dụng một địa điểm an toàn để lưu trữ đoạn mã khởi
động, do ở lần tiếp theo virus sẽ tiếp tục sao chép đoạn mã virus trước đó đến vùng an
toàn vô tình ghi đè lên đoạn mã nạp chương trình thực sự do vậy bị xóa và chúng sau khi
thực hiện các chức năng của mình không có cách nào có thể quay trờ lại khởi động máy
tính, đây là một tổn hại không chủ ý được gây ra bởi virus, ngày nay virus boot không
còn được thấy xuât hiện nhiều do tốc độ lây lan chậm và khả năng tiến hóa không cao
của nó.
1.2.1.1.2. Virus lây nhiễm tập tin:
Virus lây nhiễm tập tin hệ điều hành có một khái niệm về tập tin được thực thi, trong một
ý nghĩa rộng hơn các tập tin thực thi cũng có thể bao gồm các tập tin mà có thể chạy bởi
các dòng lệnh người sử dụng như “shell”. Một tập tin lây nhiễm là một virus lây lan là
những tập tin được hệ điều hành hay “shell” xem là để thực thi nó có thể bao gồm các tập
tin “batch” và mã kịch bản “shell” nhưng các mã nhị phân thực thi là những mã thực thi
phổ biến nhất.
7
Có 2 vấn đề cần quan tâm chính trong lây nhiễm tập tin đó là:
1. Virus thì nằm ở đâu ?
2. Virus được thực thi như thế nào khi mà các tập tin lây nhiễm chạy ?
Các kỹ thuật mà một virus thực hiện lây nhiễm:
Để tiến hành lây nhiễm virus thực hiện ác công việc như sau:
 Tìm kiếm đối tượng tệp thực thi để lây nhiễm
 Nạp các mã độc lây nhiễm vào các tập tin tìm được
 Lưu trú và đảm bảo nó tồn tại duy nhất trong tập tin bị lây nhiễm
 Tiếp tục tìm kiếm các tệp tin khác để tiến hành lẫy nhiễm mã độc
Mỗi một loại virus sẽ có những cách thức để thực hiện lây nhiễm khác nhau song
chúng đều được trải qua các nguyên lý bao gồm 3 giai đoạn là:
 Lây nhiễm và chiếm quyền điều khiển,
 Chạy các chức năng của nó là các đoạn mã độc được gắn vào tệp tin lây
nhiễm
 Trao trả quyền điều khiển cho tệp và đảm bảo tính toàn vẹn ban đầu của dữ
liệu.
Thông thường virus được tiến hành đặt ở hai nơi, nơi bắt đầu một tệp tin và nơi kết thúc
hoặc một vị trí nào đó trong tệp tin, các kĩ thuật thực hiện của virus được trình bày như
sau:
Lây nhiễm phần đầu của tập tin: các tập tin đơn giản thường có định dạng như
.EXE, .COM, MS-DOS toàn bộ các tập tin được kết hợp bởi phần mã và phần dữ liệu.
Khi được thực thi toàn bộ tập tin sẽ được nạp lên bộ nhớ và thực thi sẽ được bắt đầu bởi
lệnh nhảy đến phần đầu tiên nạp tập tin đó. Trong trường hợp này virus được đặt ở vị trí
bắt đầu của tập tin nơi mà các tập tin nhận quyền điều khiển đầu tiên khi các tập tin bị lây
nhiễm chạy nó sẽ thực thi các đoạn mã độc đầu tiên.
8
Hình 1.2 virus lây nhiễm phần đầu tệp tin [10]
Lây nhiễm phần cuối của tập tin: gắn thêm các mã vào phần cuối của một tập tin thì
cực kì đơn giản, một virus đặt ở vị trí kết thúc một tập tin bằng cách nào nó có thể chiếm
đoạt quyền điều khiển, có 2 phương pháp cơ bản như sau:
Các mã lệnh chương trình gốc có thể được lưu lại, và được thay thế bởi một lệnh
nhảy đến các mã của virus, sau khi thực thi xong virus sẽ sử dụng quyền điều khiển trỏ
đến các mã ban đầu mà nó đã lây nhiễm. Virus có thể sẽ cố gắng chạy trực tiếp các mã
lệnh chương trình gốc ngay tại khu vực nó đã lưu hoặc virus có thể phục hồi các mã lệnh
gốc này về trạng thái ban đầu và chạy nó.
Hình 1.3 virus lây nhiễm phần cuối tệp tin [10]
Nhiều các tập tin thực thi có định dạng chỉ rõ vị trí khởi động trong phần đầu của tập
9
tin. Virus có thể thay đổi vị trí khởi động này trỏ đến phần mã của nó và thực thi sau đó
lệnh nhảy trở lại vị trí khởi động gốc khi chúng hoàn thành.
Ghi đè vào tập tin: nhằm tránh sự thay đổi về kích thước của một tập tin một vài
virus thực hiện ghi đè các phần mã của nó lên các phần mã của tập tin gốc. Việc ghi đè
một cách không đúng đắn sẽ gây ra sự thay đổi cũng như phá vỡ cấu trúc của tệp tin ban
đầu điều này vô tình làm cho các chương trình chống virus dễ dàng phát hiện ra chúng,
có một vài cách mà mức độ rủi ro và phức tạp khác nhau: phương pháp đầu tiên virus
hoạt động giống như Boot-virus nó thực hiện lưu các phần nội dung của mã chương trình
ban đầu ở một nơi nào đó và sau đó thực hiện ghi đè lên một phần của tập tin, cách thứ 2
là virus có thể thực hiện thao tác nén các dữ liệu và mã chương trình ban đầu sau đó tiến
hành ghi đè lên vị trí trống được tạo ra và khi virus thực hiện xong chức năng của nó thì
sẽ thực hiện giải nén phần mã gốc để phục hồi lại tập tin ban đầu.
Chèn vào tập tin: dựa vào cấu trúc của các tệp tin khác nhau virus sử dụng kỹ thuật
chèn mã của nó vào các vùng còn trống không được sử dụng, các vị trí này thường là các
vị trí bên trong của tệp tin, về cơ bản nó cũng có thể chiếm quyền điều khiển để khi tệp
tin khởi động sẽ trỏ về đúng vị trí các đoạn mã virus đã chèn, sau khi thực hiện xong các
công việc của mình, virus sẽ trỏ lại lệnh thực thi đúng như vị trí ban đầu của tệp tin.
Không nằm trong tập tin: các virus lây nhiễm dạng này hay còn gọi là các virus
đồng dạng không giống như các cách lây nhiễm như bên trên loại virus này không làm
thay đổi mã của chương trình gốc chúng chủ yếu tồn tại dưới hình thức ngụy trang để có
những đặc điểm giống như các tệp tin thực thi là mục tiêu của chúng, chúng tỏ ra là một
tệp tin bình thường nào đó nằm trên hệ điều hành và bằng cách chiếm quyền thực thi
trước các chương trình gốc dựa trên các cơ chế về quyền ưu tiên trong hệ điều hành hay
các hoạt động tìm kiếm shell:
Thông thường các chương trình thực thi sẽ nằm trên các đường dẫn tìm kiếm của hệ
điều hành, lợi dụng các cơ chế tìm kiếm ưu tiên virus có thể sao chép chính nó vào các
đường dẫn này và tạo tên giống với tên của chương trình mà nó muốn lây nhiễm, sau đó
chiếm quyền ưu tiên để hệ điều hành thực thi nó trước khi chương trình gốc thực sự được
thực thi.
Các tệp tin mục tiêu cũng có thể bị thay đổi tên và các virus đồng dạng có thể sẽ lấy
lại tên gốc của tệp tin mục tiêu đó.
Các định dạng tập tin ELF thường được sử dụng trên các hệ thống Unix có một trình
10
biên dịch quy định trong mỗi phần đầu của tập tin thực thi thông thường được trỏ đến các
liên kết trong thời gian chạy của hệ thống. Một virus đồng dạng có thể thay thế các liên
kết thời gian chạy này, đó là lý do mà tất cả các tập tin thực thi có thể bị lây nhiễm cùng
một lúc.
Virus đồng dạng thậm chí cũng có khả năng hoạt động dựa trên các môi trường giao
diện đồ họa, một biểu tượng của ứng dụng mục tiêu có thể bị che dấu bởi một biểu tượng
của virus đồng dạng. Khi một người sử dụng click chọn vào biểu tượng mà họ nghĩ là
biểu tượng của ứng dụng nhưng thay vào đó một virus đồng dạng sẽ thực thi.
Đối với hệ điều hành Windows virus sẽ tự ghi các nội dung của nó vào một số địa
chỉ trong Registry để những lần khởi động tiếp theo nó sẽ được gọi đến và kích hoạt trở
lại. Đây là một hình thức sử dụng tìm kiếm shell đối với các tập tin thực thi sau khi
chúng được lây nhiễm vào mày tính cớ chế này cho phép virus được thực thi và lây lan
các hoạt động của chúng mỗi lần máy tính bật hay khởi động lại.
Kiểm tra tính duy nhất: để đảm bảo tăng tốc độ lây nhiễm thì virus cần phải tránh
việc lây nhiễm lặp lại trên các tập tin hay vùng nhớ đã chứa nó vì thế chúng cần phải có
cơ chế đảm bảo sự tồn tại duy nhất trên bộ nhớ cũng như trong các tệp tin lây nhiễm, một
số phương pháp để thực hiện điều này như sau: trước khi tiến hành lây nhiễm nó thực
hiện kiểm tra một đoạn mã trên vùng nhớ và so sánh với đoạn mã virus nếu có sự khác
biệt thì nó sẽ tiến hành lây nhiễm lên vùng nhớ này. Hoặc virus có thể xây dựng thêm
chức năng cho phép kiểm tra để trước khi lây nhiễm chức năng này sẽ được gọi quyết
định có hay không sự tồn tại của nó trong bộ nhớ được dựa vào các giá trị trả về trong
thanh ghi hoặc các biến hệ thống sau khi chức năng được gọi.
1.2.1.1.3. Virus Macro:
Một số ứng dụng cho phép chứa các tập tin dữ liệu, như các trình xử lý văn bản cho
phép nhúng các hàm macro bên trong chúng, Macro là một đoạn mã nhỏ được viết bởi
một ngôn ngữ chuẩn được biên dịch bởi ứng dụng, ngôn ngữ này cung cấp đầy đủ các
hàm để viết một virus. Do vậy virus Macro chiếm được nhiều lợi thế hơn là virus lây
nhiễm tập tin.
11
Hình 1.4 Mô tả hoạt động của virus macro [10]
Khi một tài liệu chứa một macro được nạp bởi ứng dụng, macro có thể là lý do gây ra
việc chạy tự động, cho phép kiểm soát điều khiển đến các virus macro. Một vài ứng
dụng có thể tạo ra các cảnh báo người dùng về sự xuất hiện của marco trong văn bản tuy
nhiên những cảnh báo này thường bị bỏ qua một cách dễ dàng. Trong hệ điều hành
Windows thì Virus macro chủ yếu là các đoạn mã được viết bởi ngôn ngữ lập trình
Visual Basic đây là một ngôn ngữ được sử dụng trong phần mềm thuộc bộ Microsoft
Office như Word, PowerPoint, Excel.
Một tài liệu bị lây nhiễm thường bởi 2 kiểu macro với các tính chất:
AutoOpen: là các đoạn mã macro sẽ tự động chạy khi mà một tập tin được mở các
macro này sẽ chiếm được quyền kiểm soát tập tin bị lây nhiễm.
FileSaveAs: là các đoạn mã lưu tập tin trong macro sẽ chạy khi mà tác vụ “File save as”
trong trình đơn được lựa chọn. Nói cách khác đoạn mã này có thể được sử dụng để lây
nhiễm đến bất kì tài liệu nào chưa bị nhiễm virus mà được lưu bởi người dùng.
Đứng trên quan điểm kỹ thuật, ngôn ngữ cho macro thì dễ dàng được sử dụng hơn các
ngôn ngữ lập trình bậc thấp vì vậy lợi thế của macro làm giảm các rào cản tạo ra một
virus.
1.2.1.2. Phân loại virus dựa trên các chiến lược ẩn náu:
Một cách khác để phân loại virus là dựa vào các cách làm thế nào để chúng có thể ẩn
náu và qua mặt được người dùng cũng như các phầm mềm diệt virus.
1.2.1.2.1. Virus mã hóa
Đối với một virus được mã hóa ý tưởng là phần thân của virus bao gồm phần lây