Network-config

  • 22 trang
  • file .pdf
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG
Cấu hình mạng
Trình bày: TS. NGÔ BÁ HÙNG
Email: [email protected]
Quản trị mạng Linux - Cấu hình mạng
Giao diện mạng Ethernet
• Mỗi máy tính cần có một card mạng Ethernet có dây
hoặc không dây
• Nhận dạng bởi tên: ethX

eth0 cho card mạng thứ nhất

eth1 cho card mạng thứ 2, ….
• Xem có bao nhiêu giao diện Ethernet
● ifconfig ­a | grep eth
• Xem tất cả các giao diện mạng
● sudo lshw ­class network
Quản trị mạng Linux - Cấu hình mạng
Địa chỉ IP cho giao diện mạng
• Để giao tiếp với các thiết bị/máy tính khác, giao diện
mạng phải được cấu hình địa chỉ IP
• Thông tin cấu hình địa chỉ IP cho giao diện mạng:

Địa chỉ IP: Nhận dạng 1 giao diện mạng

Địa chỉ mạng: Nhận dạng mạng mà nó thuộc về

Địa chỉ quảng bá: Nhận dạng các máy tính có cùng
địa chỉ mạng với giao diện
Quản trị mạng Linux - Cấu hình mạng
Các cách cấu hình địa chỉ IP
• Cấu hình IP tạm thời

Sẽ mất sau khi reboot máy tính
• Cấu hình IP tĩnh

Cấu hình vẫn giữ sau khi reboot máy tính
• Cấu hình IP động

Nhận địa chỉ IP một cách tự động từ một DHCP
server
Quản trị mạng Linux - Cấu hình mạng
Cấu hình IP tạm thời
• Sử dụng lệnh ifconfig để đặt địa chỉ IP
• Xem tất cả giao diện mạng

ifconfig -a
• Xem cấu hình hiện tại

ifconfig {ethX}

ifconfig eth0
• Đặt cấu hình IP mới

ifconfig ethX IP-address netmask net-mask-addr

ifconfig eth0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0
Quản trị mạng Linux - Cấu hình mạng
Thực hành
• Cấu hình tạm thời cho máy tính X

IP:192.168.1.X

Netmask: 255.255.255.0

sudo ifconfig eth0 192.168.1.X netmask 255.255.255.0
• Kiểm tra nối kết với máy tính kế bên Y

ping 192.168.1.Y
Quản trị mạng Linux - Cấu hình mạng
Cấu hình IP tạm thời (cont.)
• Sử dụng lệnh route để thiết lập đường đi
• Xem đường đi hiện tại

route -n
• Đặt cửa khẩu mặc định (default gateway)

route add default gw ip-getway {interface-name}

route add default gw 192.168.1.1 eth0
Quản trị mạng Linux - Cấu hình mạng
Thực hành
• Cấu hình tạm thời cho máy tính X

IP 172.16.19.100+X

Netmask: 255.255.255.0
• Kiểm tra nối kết với máy tính thật / kế bên Y

ping 172.16.19.10+X / ping 172.16.19.100+Y
• Kiểm tra nối kết với gateway 172.16.19.1

ping 172.16.19.1
• Kiểm tra nối kết với Proxy 172.16.1.100

ping 172.16.1.100
Quản trị mạng Linux - Cấu hình mạng
Thực hành
• Thêm cửa khẩu mặc định 172.16.19.1

sudo route add default gw 172.16.19.1
• Kiểm tra lại nối kết với DNS Server 172.16.99.2

Ping 172.16.99.2
• Kiểm tra lại nối kết với Proxy 172.16.1.100

ping 172.16.1.100
Quản trị mạng Linux - Cấu hình mạng
Cấu hình IP tĩnh
• Thông tin về cấu hình IP lưu trong file
/etc/network/interfaces:
# Cấu hình IP tĩnh cho giao diện eth0
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.2
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
• Khởi động lại dịch vụ mạng để lấy cấu hình mới

sudo /etc/init.d/networking restart
Quản trị mạng Linux - Cấu hình mạng
Thực hành
• Dùng phần mềm nano để biên soạn file
/etc/network/interfaces

sudo nano /etc/network/interfaces
• Bổ sung các thông tin sau:
auto eth0
iface eth0 inet static
Address 172.16.19.100+X
Netmask 255.255.255.0
Gateway 172.16.19.1
Quản trị mạng Linux - Cấu hình mạng
Thực hành
• Khởi động lại dịch vụ mạng để lấy cấu hình mới
– sudo /etc/init.d/networking restart
• Kiểm tra nối kết với gateway 172.16.19.1

ping 172.16.19.1
• Kiểm tra nối kết với Proxy 172.16.1.100

Ping 172.16.1.100
• Kiểm tra lại nối kết với DNS Server 172.16.99.2
– Ping 172.16.99.2
Quản trị mạng Linux - Cấu hình mạng
Cấu hình IP động
• Thông tin về cấu hình IP lưu trong file
/etc/network/interfaces:
# Cấu hình IP động cho giao diện eth0
# Chỉ thay từ khóa static bằng dhcp
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
Quản trị mạng Linux - Cấu hình mạng
Tắt/mở giao diện mạng
• Tắt giao diện eth0

sudo ifconfig eth0 down
• Mở giao diện eth0

sudo Ifconfig eth0 up

Sẽ lấy lại cấu hình lưu trong /etc/network/interfaces
Quản trị mạng Linux - Cấu hình mạng
Xác định DNS server
• Server phân giải tên miền (DNS server) cấu hình
trong tập tin /etc/resolv.conf
search domain1 domain2
nameserver dns-server-ip1
nameserver dns-server-ip1
• Nếu chỉ đưa tên máy tính sẽ lần lượt tự động gán
thêm phần mở rộng domain1, domain2 thành tên
đầy đủ trước khi phân giải thành địa chỉ IP
Quản trị mạng Linux - Cấu hình mạng
Thực hành (1)
• Ping đến proxy với tên proxy.cit.ctu.edu.vn

ping proxy.cit.ctu.edu.vn
• Ping đến DNS Server có địa chỉ 172.16.99.2
• Cấu hình DNS server là 172.16.99.2

Mở file /etc/resolv.conf
– sudo nano /etc/resolv.conf

Sửa đổi tập tin resolv.conf để chỉ chứa một dòng
– nameserver 172.16.99.2
• Ping đến proxy với tên proxy.cit.ctu.edu.vn
Quản trị mạng Linux - Cấu hình mạng
Thực hành (2)
• Ping đến Proxy với tên không có domain

ping proxy
• Thêm vào đầu file /etc/resolv.conf dòng sau

search cit.ctu.edu.vn
• Ping đến Proxy với tên không có domain

ping proxy