Nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thanh trì hà nội

  • 67 trang
  • file .doc
LỜI NÓI ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Hơn 10 năm thực hiện chính sách đổi mới kinh tế, sản xuất nông nghiệp
ngày càng phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 5,6%/năm. Từ một nước
thiếu lương thực, Việt Nam trở thành nước thứ 2 Thế giới về xuất khẩu lương
thực, các sản phẩm nông, lâm, thuỷ hải sản chiếm tỷ trọng cao trong tổng kim
ngạch xuất khẩu. Có nhiều yếu tố góp vào thành công đó, trong đó tín dụng
Ngân hàng có một đóng góp hết sức to . Đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn qua
kênh tín dụng Ngân hàng tăng 30 - 40% / năm. Một trong những thay đổi cơ bản
trong tín dụng Ngân hàng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn là chuyển hướng
cho vay hộ nông dân. Vốn tín dụng Ngân hàng đầu tư cho kinh tế hộ chiếm 60 -
70 % tổng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn. Cơ chế cho vay đối tượng này
ngày càng được hoàn thiện. Chính sách của Đảng, Chính Phủ ngày càng cởi mở
và sát với thực tiễn, được NHNN cụ thể bằng các cơ chế và NHNo & PTNT
hướng dẫn trong các quy định cho vay. Có thể nói, việc mở rộng cho vay kinh tế
hộ đã giúp cho hàng triệu hộ nông dân được tiếp cận với tín dụng Ngân hàng, có
nhiều cơ hội để xoá đói, giảm nghèo và làm giầu, làm thay đổi cuộc sống người
dân và bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.
Thanh Trì là một huyện phía nam của Hà Nội, sản xuất nông nghiệp là
chủ yếu, Công nghiệp, thương mại dịch vụ ….chậm phát triển, do đó việc đầu tư
vốn Ngân hàng cho hộ nông dân có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển
Kinh tế - Xã hội của huyện.
Tuy nhiên, trong quá trình Ngân hàng vận động, phát triển của kinh tế thị
trường, quan hệ tín dụng nông dân ngày càng bộc lộ nhiều vướng mắc. Việc
nâng cao chất lượng cho vay không phải lúc nào cũng thuận lợi, dễ dàng. Các
thủ tục, quy trình cho vay luôn đòi hỏi phải cải tiến, vừa đảm bảo tiện ích cho
dân nhưng cũng phải đảm bảo an toàn vốn cho Ngân hàng.
Với đề tài "Nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất ở Ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Trì - Hà Nội" nhằm góp phần
giải đáp câu hỏi đó - câu hỏi mà các cấp, các ngành, nhiều hộ gia đình và cán bộ
Ngân hàng quan tâm.
2. Mục tiêu nghiên cứu của chuyên đề thực tập
Phân tích những vấn đề có tính lý luận cơ bản về kinh tế hộ đối với nông
nghiệp, nông thôn
Làm rõ vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với kinh tế hộ.
Phân tích thực trạng cho vay hộ sản xuất của NHNo Thanh Trì trên địa
bàn huyện.Trên cơ sở thực tiễn và lý luận, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất
lượng cho vay hộ sản xuất của NHNo Thanh Trì cũng như NHNo & PTNT Việt
Nam.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của chuyên đề tập trung nghiên cứu các khoản cho
vay của NHNo & PTNT Thanh Trì.
Phạm vi nghiên cứu của chuyên đề: tập trung nghiên cứu một số vấn đề lý
luận liên quan đến hoạt động tín dụng nói chung và hoạt động cho vay hộ sản
xuất ở huyện Thanh Trì trong thời gian 2003-2004 từ đó đề xuất một số định
hướng, giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất của
NHNo Thanh Trì.
4. Phương pháp nghiên cứu
Đi từ nhận thức từ các quan điểm, lý luận, đặc điểm chính của hộ sản xuất
trong nền kinh tế thị trường, để phân tích đánh giá, tìm các biện pháp nâng cao
chất lượng trong cho vay hộ sản xuất ở NHNo Thanh Trì.Chuyên đề sử dụng kết
hợp một số phương pháp: duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, tư duy đổi mới,
phân tích diễn giải, kết hợp với phương pháp tổng hợp thống kê. Ngoài ra,
chuyên đề còn sử dụng các bảng biểu, sơ đồ để minh hoạ và lựa chọn phương án
tối ưu.
5. Những đóng góp của chuyên đề
Thứ nhất: Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng cho
vay hộ sản xuất và các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay hộ sản xuất
trong nền kinh tế thị trường.
Thứ hai: Phân tích thực trạng chất lượng cho vay hộ sản xuất và tình hình
quản lý chất lượng cho vay hộ sản xuất trong thời gian qua, xác định những tồn
tại và phát hiện những vấn đề cần bổ sung về chất lượng cho vay hộ sản xuất ở
NHNo Thanh Trì. Từ đó tìm ra các nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng cho
vay hộ sản xuất ở NHNo Thanh Trì.
Thứ ba: Đưa ra một số kiến nghị đối với các cấp, các ngành có liên quan
nhằm đổi mới cơ chế quản lý tín dụng để nâng cao chất lượng cho vay hộ sản
xuất.
6. Kết cấu của chuyên đề
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, chuyên đề
gồm 3 chương.
Chương 1: Nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất trong nền kinh tế thị
trường.
Chương 2: Thực trạng chất lượng cho vay hộ sản xuất ở NHNo & PTNT
Thanh Trì - Hà Nội.
Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất ở NHNo
& PTNT Thanh Trì - Hà Nội.
CHƯƠNG 1
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
1.1. Tín dụng hộ sản xuất trong nền kinh tế thị trường
1.1.1. Khái niệm chung về hộ sản xuất
Thời kỳ trước năm 1988, các hệ thống Ngân hàng Việt Nam chỉ tập trung
cho vay thành phần kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể, tỷ trọng cho vay hai
thành phần kinh tế này của NHNo Việt Nam chiếm từ 91,55% - 96,6% tổng dư
nợ. Chỉ từ khi thực hiện Nghị quyết 10 của Bộ chính trị, việc ban hành bộ luật
đất đai năm 1993, cùng với sự đổi mới về cơ cấu tổ chức, thay đổi đối tượng
khách hàng của hệ thống Ngân hàng, tỷ trọng cho vay hộ sản xuất trong tổng dư
nợ tăng dần lên. Đặc biệt với NHNo & PTNT Việt Nam tỷ trọng cho vay hộ sản
xuất đã ngày càng chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng dư nợ: từ 41% năm 1990
tăng lên 69,6% năm 1996 và 69,7% năm 2000. Tuy nhiên khái niệm về hộ sản
xuất vẫn chưa cụ thể, hầu hết đều mặc nhiên thừa nhận "hộ sản xuất" là "hộ gia
đình" là "kinh tế hộ". Ta có thể hiểu khái niệm hộ sản xuất theo nghĩa như sau:
Hộ sản xuất ở Việt Nam hiện nay thường là những hộ gia đình, mà các
thành viên có tài sản chung, đồng sở hữu tài sản, cùng chịu trách nhiệm, cùng
sản xuất kinh doanh trên cơ sở tự nguyện, tự giác và chủ yếu sử dụng chính sức
lao động của gia đình mình.
1.1.2. Đặc điểm chính của hộ sản xuất
Thứ nhất: Trình độ sản xuất còn thấp trên nhiều mặt: Trình độ hiểu biết,
kỹ năng sản xuất, trình độ tổ chức quản lý kinh doanh, hoạch toán…. Việc phân
công lao động dựa trên cơ sở tình cảm, bổn phận, phong tục tập quán địa
phương, dân tộc, dòng họ và thường gắn liền với ngành nghề truyền thống của
quê hương.
Thứ hai: Địa điểm sản xuất - kinh doanh thường phân tán trên địa bàn
rộng, quy mô sản xuất thường nhỏ cho nên không có được sự gắn kết. Đó có thể
là mặt trái của chính sách khoán trong nông nghiệp dẫn đến hiện tượng ruộng
đất bị phân chia xé lẻ, mỗi hộ có vài mảnh ở cách xa nhau. Điều đó rất khó khăn
cho việc hình thành các khu vực chuyên canh sản xuất các nông sản thực phẩm
có tính hàng hoá cao, cũng như nó cản trở việc áp dụng các thành tựu khoa học
kỹ thuật mới….
Thứ ba: Hộ sản xuất Việt Nam hiện nay chủ yếu là hộ thuần nông. Vì
vậy, nó có những mặt khó khăn, hạn chế của kinh tế nông nghiệp: Sản xuất
không ổn định, vốn luân chuyển chậm, khả năng xẩy ra rủi ro cao, hiệu quả thấp,
hoạt động mang nặng tính thời vụ, phụ thuộc vào chu kỳ sinh trưởng của từng
loại cây, con theo từng điều kiện tự nhiên của từng vùng lãnh thổ.
Thứ tư: Hoạt động sản xuất - kinh doanh của hộ sản xuất chủ yếu là kinh
doanh đa dạng, vừa trồng trọt, vừa chăn nuôi, chế biến và làm các dịch vụ khác.
Đây vừa là ưu điểm lại vừa là nhược điểm của kinh tế hộ sản xuất. Nhược điểm
là khó khăn trong việc sản xuất chuyên canh, tăng quy mô sản xuất….Ưu điểm
là linh hoạt, dễ thích ứng với yêu cầu của thị trường, khai thác tiềm năng tài
nguyên, sức lao động ở nông thôn , đa dạng hoá các nguồn trả nợ, phân tán bớt
rủi ro, giảm bớt tính thời vụ của các khoản vay.
Thứ năm: Hộ sản xuất thường nghèo, khả năng tài chính yếu, tài sản thế
chấp không có giá trị hoặc thiếu giấy tờ pháp lý, tính thanh khoản lại không cao,
tài sản thường không làm giấy tờ sở hữu mà chuyển dịch theo phong tục, tập
quán tại địa phương, có rất ít ngành nghề có đăng ký kinh doanh….Việc đáp
ứng các điều kiện vay vốn như thông lệ trong tín dụng hộ sản xuất là rất khó.
Thứ sáu: Hộ sản xuất thường là một hộ gia đình - một thành viên của xã
hội, chỗ ở thường ít thay đổi, vì vậy hộ sản xuất mang trên mình nhiều chức
năng, vai trò mà các thành phần khác không có.
1.1.3. Vai trò của hộ sản xuất trong nền kinh tế thị trường
Từ những đặc điểm của hộ sản xuất đã nêu trên, chúng ta nhận thấy: hộ
sản xuất thường là các hộ gia đình ở nông thôn. ở Việt Nam hiện nay, dân số
trong nông nghiệp , nông thôn chiếm gần 80% dân số toàn quốc, vì vậy kinh tế
hộ sản xuất phản ánh bộ mặt của nông nghiệp, nông thôn, thành phần kinh tế
đông đảo nhất của nền kinh tế nước nhà. Hộ sản xuất có khả năng khai thác sử
dụng mọi tiềm năng về đất đai, lao động để phục vụ sự nghiệp xây dựng đất
nước. Phát triển tốt kinh tế hộ sản xuất còn là điều kiện cơ bản để đảm bảo an
toàn lương thực, thực phẩm, tạo thêm công ăn việc làm, góp phần giữ gìn trật tự
xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia.
Thị trường nông nghiệp, nông thôn là thị trường chiến lược quan trọng
của NHNo & PTNT Việt Nam kể từ ngày thành lập đến nay. Thị trường nông
thôn là thị trường chủ yếu và truyền thống, địa bàn này ít bị ảnh hưởng của cạnh
tranh, là thị trường mà NHNo & PTNT Việt Nam đã giữ vũng, ổn định và ngày
càng cố gắng nâng cao chất lượng. Như vậy, đây là một thị trường chủ yếu hiện
nay và đầy tiềm năng trong tương lai của NHNo & PTNT Việt Nam.
1.1.4. Phân loại hộ sản xuất
Xuất phát từ các đặc điểm riêng của hộ sản xuất ở Việt Nam thường là hộ
gia đình, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, đa phần là kinh doanh đa dạng với
nhiều nguồn thu nhỏ lẻ khác nhau….Đó là khó khăn cho việc phân loại hộ sản
xuất, bên cạnh đó do thiếu các điều kiện vay vốn nên các hộ thường chỉ vay
được một loại vay nào đó, vì vậy có thể phân loại hộ sản xuất thành các loại sau:
- Hộ sản xuất nông, lâm, thuỷ sản:
+ Hộ trồng trọt.
+ Hộ chăn nuôi.
+ Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt, nước lợ, nước mặn.
+ Đánh bắt thuỷ hải sản.
- Hộ sản xuất diêm nghiệp: Ngoài các tổ chức quốc doanh còn tồn tại, thì
có các hộ gia đình ở vùng ven biển cũng được giao diện tích đất để làm muối.
- Hộ lâm nghiệp: Các hộ gia đình được giao đất trồng rừng, khai thác, chế
biến sản phẩm từ rừng.
- Hộ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.
- Hộ làm dịch vụ và thương mại dịch vụ.
1.2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất
1.2.1. Khái niệm về chất lượng cho vay hộ sản xuất
Tín dụng hộ sản xuất của NHTM là quan hệ tín dụng giữa các NHTM đối
với hộ sản xuất.
Như vậy, khái niệm về tín dụng hộ sản xuất của NHTM cũng hoàn toàn
nhất quán với khái niệm của tín dụng NHTM, chỉ khác ở đối tượng quan hệ
được giới hạn chỉ có thành phần hộ sản xuất. Các nguyên tắc cơ bản của tín
dụng NHTM vẫn được thực hiện; Đó là quan hệ vay trả có mục đích, có lãi suất,
có thời hạn hoàn trả theo sự tự nguyện thoả thuận của các bên. Quan hệ tín dụng
của NHTM với hộ sản xuất không phải là quan hệ xin cho, quan hệ trợ cấp, mà
nó phải đáp ứng lợi ích kinh tế của cả hai bên. Tuy nhiên, trong thời gian qua
việc hiểu đúng và thực hiện đúng khái niệm về tín dụng hộ sản xuất của các hộ
vay vốn và ngay cả NHTM cũng còn có chỗ chưa chuẩn. Điều đó đưa lại không
ít khó khăn cho mở rộng quan hệ tín dụng hộ sản xuất và là một nhân tố làm nợ
quá hạn hộ sản xuất tăng lên. Do vậy, ở đây ta có thể hiểu: Chất lượng tín dụng
hộ sản xuất thể hiện việc cho vay được thu hồi cả gốc và lãi đúng thời hạn.
1.2.2 Hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất
Khái niệm: hiệu quả hoạt động tín dụng là một thuật ngữ phản ánh mức
độ an toàn và khả năng khả năng sinh lời của ngân hàng do hoạt động tín dụng
mang lại. Vì trên thực tế khi tiến hành cấp một khoản tín dụng cho khách hàng
vấn đề ngân hàng quan tâm hàng đầu là khả năng hoàn trả của khách hàng và
đảm bảo kinh doanh có lãi. Hoạt động tín dụng theo quan điểm của ngân hàng
được xem xét dưới góc độ là mức độ an toàn và khả năng sinh lời của ngân hàng
do hoạt động tín dụng của ngân hàng mang lại.
Hoạt động tín dụng có hiệu quả có nghĩa là việc sản xuất kinh doanh có hiệu quả
sản phẩm cung ứng cho an toàn xã hội có chất lượng cao giá thành hạ đáp ứng
nhu cầu trong nước và có sức cành cao trên thị trường quốc tế.
1.2.3. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay hộ sản xuất
- Chỉ tiêu nợ quá hạn.
+ Nợ quá hạn: là khoản nợ, lãi vay đã quá hạn trả theo thoả thuận mà
khách hàng không trả được.
Khái niệm nợ quá hạn được chấp nhận rộng rãi trên thế giới là: "Một
khoản nợ có gốc hoặc lãi chậm thanh toán vượt quá số ngày tối thiểu được xác
định theo các điều khoản của hợp đồng tín dụng và phản ánh các thông lệ trong
nước về thanh toán đối với loại hình nợ đó".
Theo quy định mới nhất hiện nay của Thống đốc NHNN, khi có phát sinh
nợ quá hạn ở một kỳ hạn nợ thì toàn bộ số nợ còn lại của khoản vay đó
đều phải chuyển thành nợ quá hạn.
Phần lớn các khoản vay bị chuyển nợ quá hạn là những khoản nợ có vấn
đề, phản ánh chất lượng của công tác tín dụng bị giảm sút, phản ánh khả năng
không thu hồi được đầy đủ đúng hạn vốn, lãi vốn đã cho vay ra, vì vậy, đây là
chỉ tiêu quan trọng nhất, rõ thấy nhất để đánh giá khả năng rủi ro trong tín dụng
nói chung cũng như trong tín dụng hộ sản xuất nói riêng.
Trong phân tích đánh giá người ta thường sử dụng chỉ tiêu tương đối là tỉ
lệ nợ quá hạn so với tổng dư nợ:
Số dư nợ quá hạn hộ sản xuất
Tỷ lệ nợ quá hạn hộ sản xuất = x 100%
Tổng số dư nợ hộ sản xuất
+ Nợ khó đòi: Đây là một bộ phần của nợ quá hạn, là những khoản nợ quá
hạn không còn khả năng đòi được mà chưa xử lý được…. Ví dụ: Như khi khách
hàng vay vốn không còn khả năng phục hồi sản xuất, không còn tài sản, khách
hàng vay vốn mất tích hay bỏ trốn đi nơi khác mà không tìm được…
+ Nợ khoanh: Là những khoản nợ của khách hàng không trả được do
nguyên nhân bất khả kháng, được Chính Phủ cho phép khoanh lại…để hỗ trợ
cho các hộ sản xuất được phép vay thêm vốn của NHTM để phục hồi sản xuất -
kinh doanh, để giúp cải thiện một phần tình hình tài chính của các NHTM do
những khó khăn khách quan, đây là ưu việt của nhà nước XHCN, là chính sách
kinh tế - xã hội của Chính Phủ. Đó cũng là những khoản nợ quá hạn có khả năng
thu hồi của NHTM nhưng phải bỏ thêm phần chi phí hoàn chỉnh thủ tục và một
khoảng thời gian thường khá dài không được tính lãi kể từ khi nợ được khoanh
đến khi vốn được cấp bù.
Nợ quá hạn là chỉ tiêu quan trọng nhất trong việc đánh giá khả năng mất
vốn, trong việc đề ra biện pháp đúng để thu được nợ vay, đề ra biện pháp phòng
ngừa, trong xây dựng chiến lược kinh doanh….Vì vậy, khi phân tích nợ quá hạn
người ta dùng rất nhiều chỉ tiêu để phân loại nợ quá hạn:
+ Phân loại theo thời hạn vay: Ngắn hạn, trung hạn và dài hạn…
+ Phân loại theo nguyên nhân khách quan, chủ quan, do Ngân hàng hay
do khách hàng, do môi trường kinh doanh. Từ đó có biện pháp xử lý nợ quá hạn
hợp lý, cũng như các biện pháp ngăn chặn , giảm bớt, xây dựng định hướng đầu
tư.
+ Phân loại theo nợ có tài sản đảm bảo hay không có tài sản đảm bảo; Tài
sản đảm bảo tiền vay là cơ sở thu hồi vốn vay khi xử lý nợ quá hạn. Như vậy, rõ
ràng tài sản đảm bảo là biện pháp quan trọng làm giảm rủi ro và tăng chất lượng
tín dụng.
+ Phân loại nợ quá hạn theo thành phần kinh tế, theo từng loại hộ sản
xuất. Từ sự so sánh đánh giá để rút ra khả năng xẩy ra rủi ro loại hộ nào là cao
nhất, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa, nâng cao chất lượng cho vay trong
tương lai.
+ Phân loại nợ quá hạn hộ sản xuất theo tiêu thức thời gian tính từ thời
điểm chuyển nợ quá hạn: Nợ quá hạn đến 180 ngày, nợ quá hạn từ 180 đến 360
ngày, nợ quá hạn trên 360 ngày. Nói chung thời gian nợ quá hạn càng dài thì khả
năng rủi ro càng cao, làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng tín dụng.
+ Để đánh giá mức độ tổn thất của tín dụng được chính xác và có biên
pháp xử lý hợp lý, người ta còn phân chia các khoản nợ tồn đọng thành từng
nhóm:
Nợ nhóm 1: Nợ tồn đọng có tài sản đảm bảo.
Nợ nhóm 2: Nợ không có tài sản đảm bảo, không còn đối tượng thu.
Nợ nhóm 3: Nợ không có tài sản đảm bảo, người vay còn tồn tại, đang
hoạt động.
- Những chỉ tiêu khác:
Khả năng mất mát trong hoạt động của Ngân hàng cũng có thể đo bằng
các phương pháp khác như: Phương pháp xác xuất, phương pháp đo lường…
bằng nhiều cách khác nhau như kiểm tra hồ sơ vay vốn, điều tra xác xuất, điều
tra các trọng điểm… qua đó múc độ vi phạm quy trình vay vốn, những hồ sơ
không đảm bảo tính an toàn, mức độ sử dụng sai mục đích vốn vay, sự sai lệch
hồ sơ với thực tế, giá trị thực tế tài sản đảm bảo, tình hình biến động giá cả tài
sản đảm bảo, tình hình trích quỹ dự phòng rủi ro, xử lý rủi ro…
Chỉ tiêu nợ quá hạn, giá trị tài sản đảm bảo là hai yếu tố cơ bản để đánh
giá chính xác chất lượng tín dụng của các NHTM. Tuy nhiên, để đánh giá chính
xác chất lượng cần bổ sung các phương pháp khác như: cách phân loại nợ theo
xếp loại khách hàng có khả năng trả nợ quá hạn hay không?. Theo tình hình xử
lý tài sản đảm bảo ở từng thời kỳ, từng địa bàn vì "tài sản đảm bảo không phải
lúc nào cũng hiệu quả trong việc giảm nhẹ rủi ro, làm tăng chất lượng tín dụng",
do yếu kém của hệ thống pháp luật và do những trở ngại khác mà không phải lúc
nào cũng xiết nợ và bán được tài sản thế chấp; việc chuyển nợ quá hạn đã chính
xác hay chưa cũng là vấn đề cần quan tâm một khi các Ngân hàng vì lợi ích
trước mắt tìm cách không chuyển nợ quá hạn, đảo nợ, gia hạn nợ….Và còn phải
xem xét cả khả năng rủi ro của các công cụ ngoài bảng cân đối kế toán.
1.2.4. Vai trò của tín dụng hộ sản xuất trong nền kinh tế thị trường
1.2.4.1. Vai trò của tín dụng hộ sản xuất đối với bản thân khu vực kinh tế hộ
- Tín dụng hộ sản xuất góp phần hình thành thị trường tài chính tín dụng,
đáp ứng nhu cầu vốn cơ bản cho sản xuất, chế biến, lưu thông hàng hoá của hộ
sản xuất:
+ Thúc đẩy việc tích tụ tập trung các điều kiện sản xuất, trước hết là
khuyến khích chuyển đổi lô, thửa giữa các hộ sản xuất, tạo điều kiện sản xuất
tập trung, chuyên môn hoá và áp dụng các thành tựu khoa học - kỹ thuật tiên
tiến.
+ Là cầu nối giữa hộ thừa và thiếu vốn, thúc đẩy hạch toán, tiết kiệm chi
phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
+ Hỗ trợ kịp thời vốn cho các hộ sản xuất, lưu thông hàng hoá trên địa
bàn nông thôn.
- Tín dụng hộ sản xuất góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là
trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Chỉ có cơ cấu kinh tế phù hợp mới có
khả năng nâng cao hiệu quả kinh tế một cách bền vững của các đơn vị kinh tế
nói chung và các hộ sản xuất nói riêng.
+ Tín dụng hộ sản xuất có thể tham gia vào tất cả các khâu của quá trình
chuyển dịch cơ cấu kinh tế. NHTM cho các hộ sản xuất vay vốn trang bị máy
móc công cụ, đổi mới giống cây trồng vật nuôi để mở rộng sản xuất, nâng cao
năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, cho vay để luân chuyển vật tư, tiêu
thụ sản phẩm, từ đó tạo sự cân đối hợp lý trong sản xuất nông nghiệp, nông
thôn.
+ Tín dụng hộ sản xuất góp phần cải tạo cơ sở hạ tầng nông thôn, các cơ
sơ chế biến, tiêu thụ sản phẩm, tạo tiền đề cho kinh tế hộ phát triển.
+ Tạo điều kiện nâng cao trình độ dân trí, chuyển giao công nghệ kỹ thuật
sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp.
- Tín dụng hộ sản xuất giúp các hộ sản xuất nâng cao trình độ sản xuất,
tăng cường hạch toán kinh tế.
Các hộ sản xuất khi vay tiền Ngân hàng, buộc phải tính toán thu, chi và
tìm cách bán được sản phẩm của mình để có tiền trả nợ Ngân hàng đúng hạn.
Điều đó thúc đẩy việc hạch toán kinh tế, khai thác cao nhất các điều kiện sản
xuất, tìm và chọn ra phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả nhất, với chi phí
thấp nhất. Tín dụng Ngân hàng đã thúc đẩy các hộ sản xuất chuyển từ sản xuất
tự cấp, tự túc sang sản xuất hàng hoá theo cơ chế thị trường.
- Tín dụng hộ sản xuất góp phần giảm tệ nạn cho vay nặng lãi, bán sản
phẩm chưa đến thời điểm thu hoạch ở nông thôn. Nếu làm tốt công tác tín dụng
hộ sản xuất thì nguồn vốn Ngân hàng sẽ kịp thời giúp các hộ sản xuất bổ sung
các chi phí vượt ngoài khả năng tài chính của mình, có đủ thời gian để chọn
thời điểm tiêu thụ sản phẩm có lợi hơn. Ngoài ra tín dụng hộ sản xuất sẽ góp
phần tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập và đẩy lùi các tệ nạn xã hội ở
nông thôn.
1.2.4.2. Vai trò của tín dụng hộ sản xuất đối với các Ngân hàng Thương mại
- Trải qua hơn 15 năm chuyển sang cơ chế thị trường, các NHTM Việt
Nam đã có những thay đổi nhanh chóng và tích cực, nhưng dù sao vẫn còn đang
trong quá trình chuyển biến, các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng còn quá đơn điệu,
nguồn thu từ tín dụng vẫn còn chiếm 70 - 80% nguồn thu của NHTM. Đặc biệt,
dư nợ hộ sản xuất của NHNo & PTNT Việt Nam chiếm gần 70% tổng dư nợ nên
có thể nói rằng tín dụng hộ sản xuất đã tạo ra nguồn thu chủ yếu nhất, lớn nhất
cho hệ thống NHNo & PTNT Việt Nam.
- Hộ sản xuất nói riêng, thị trường tài chính tiền tệ ở khu vực nông thôn
nói chung là một thị trường vô cùng rộng lớn, đầy tiềm năng để mở rộng và phát
triển các hoạt động Ngân hàng. Nhu cầu vốn để phát triển nông nghiệp, nông
thôn còn rất lớn, các hoạt động dịch vụ sản phẩm mới của Ngân hàng dường như
chưa triển khai, các yêu cầu, đòi hỏi của khách hàng không cao, tính cạnh tranh
không gay gắt…. Điều đó phần nào phù hợp với khả năng và trình độ của
NHTM Việt Nam, nhất là trong giai đoạn chủ động tham gia hội nhập quốc tế
của các NHTM Việt Nam hiện nay. Đó chính là thị trường ổn định, thị trường
"hậu phương" cho các NHTM cạnh tranh với Ngân hàng quốc tế ngay trên đất
nước Việt Nam.
- Tín dụng hộ sản xuất hiện nay còn là một thị trường rất lớn tiêu thụ các
nguồn vốn nhàn rỗi mà các NHTM đã và đang huy động đươc ở các đô thị lớn,
nơi mà những năm gần đây có nhiều nguồn vốn quốc tế hỗ trợ. Điều đó góp
phần thực hiện chủ trương của Đảng, của Chính Phủ về việc khai thác triệt để
các nguồn nội lực để đẩy nhanh quá trình xây dựng đất nưóc.
1.2.4.3. Vai trò của tín dụng hộ sản xuất của NHTM xét trên phạm vi nền kinh tế
- Tín dụng hộ sản xuất góp phần thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, góp phần
xây dựng hạ tầng cơ sở ở nông thôn, cải thiện bộ mặt nông thôn, tức là góp phần
thúc đẩy một phần - phần đông dân nhất của nền kinh tế phát triển.
- Tín dụng hộ sản xuất góp phần mở rộng, hoàn thiện thị trường tài chính
tiền tệ trên toàn quốc, khai thác có hiệu quả các nguồn nhân lực, vật lực ở nông
thôn, tạo thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp, tạo môi trường nghiên cứu,
triển khai các thành tựu mới của khoa học kỹ thuật, tạo thêm nguồn nguyên liệu
cho sản xuất công nghiệp và xuất khẩu.
- Tín dụng hộ sản xuất tạo điều kiện khôi phục các ngành nghề truyền
thống, tạo thêm công ăn việc làm, tạo thêm nhiều sản phẩm xuất khẩu, nâng cao
đời sống nhân dân, giảm bớt các tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh, giữ
gìn trật tự an toàn xã hội.
- Tín dụng hộ sản xuất còn góp phần tích cực trong việc thực hiện đường
lối CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn của Đảng, triển khai các chính sách
kinh tế xã hội của Chính Phủ trong nông thôn, tạo thêm niềm tin cho lực lượng
dân cư đông đảo nhất, là cơ sở để tạo nên sự ổn định chính trị đất nước.
1.2.5. Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng hộ sản xuất
Ta biết rằng chất lượng tín dụng hộ sản xuất có ý nghĩa rất lớn đối với sự
tồn tại và phát triển của các NHTM và của toàn xã hội. Để quản lý chất lượng
tín dụng hộ sản xuất đồng bộ đòi hỏi phải hiểu rõ tác động của từng nhân tố ảnh
hưởng đến chất lượng tín dụng hộ sản xuất.
1.2.5.1. Các nhân tố về kinh tế xã hội
* Nhân tố kinh tế:
Về phương diện tổng thể, nền kinh tế ổn định sẽ tạo điều kiện thuận lợi
cho hoạt động tín dụng hộ sản xuất, nền kinh tế ổn định làm cho quá trình sản
xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tiến hành một cách bình thường, không bị
ảnh hưởng yếu tố lạm phát, khủng hoảng làm cho khả năng tín dụng và khả năng
trả nợ không biến động lớn. Trong trường hợp này, chất lượng tín dụng phụ
thuộc chủ yếu khả năng quản lý chất lượng tín dụng của bản thân các NHTM.
Tuy nhiên, để xã hội tồn tại và phát triển, đòi hỏi nền kinh tế phải có sự
tăng trưởng liên tục, ổn định, vững chắc, với mục đích tăng trưởng nền kinh tế,
một số nước đã sử dụng mức lạm phát vừa phải để tăng trưởng tín dụng, kích
thích đầu tư, giới hạn của mở rộng tín dụng có ảnh hưởng lớn đến đến chất
lượng tín dụng. Nếu mở rộng quá giới hạn cho phép, sẽ làm cho giá cả tăng quá
mức, xảy ra lạm phát ở mức độ cao, các NHTM sẽ chịu thiệt hại lớn do đồng
tiền mất giá, chất lượng tín dụng bị giảm sút. Ngoài ra chính sách và luật lệ điều
tiết về ưu tiên, ưu đãi, hạn chế sự phát triển của một ngành, lĩnh vực…để hạn
chế tác động tiêu cực như: ô nhiễm môi trường, đảm bảo sự phát triển cân đối
trong nền kinh tế cũng ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng. Vốn nước ngoài
cũng có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng. Do tình trạng thiếu vốn để phát
triển kinh tế, các nước kém phát triển phải tìm mọi cách huy động vốn nước
ngoài để đầu tư. Việc đầu tư sẽ làm tăng tổng cầu trong nền kinh tế. Trong khi
tổng cung không tăng hoặc tăng không theo kịp làm mất cân đối giữa tổng cung
và tổng cầu trong nền kinh tế gây nguy cơ lạm phát, mặt khác do hệ thống ngân
hàng chưa phát triển, tình trạng " Đô la hoá " chưa kiểm soát được luồng tiền từ
nước ngoài chảy vào trong nước cũng trở thành các phương tiện thanh toán làm
cho khối lượng tiền lưu thông trong nước tăng, gây sức ép lạm phát. Huy động
vốn và sử dụng vốn nước ngoài nếu không có tính toán kỹ lưỡng và không có sự
quản lý chặt chẽ, sẽ gây nguy cơ lạm phát và tác động xấu đến hoạt động tín
dụng trong nước.
Bản chất của tín dụng là: "Huy động vốn để cho vay" do đó chất lượng tín
dụng còn phụ thuộc vào khả năng huy động vốn, hay nói cách khác là phụ thuộc
vào chất lượng khách hàng. Tín dụng là cầu nối giữa hoạt động kinh doanh của
Ngân hàng với hoạt động của lĩnh vực sản xuất vật chấtvà kinh doanh dịch vụ
trong nền kinh tế. Do đó mỗi biểu hiện xấu hay tốt của khách hàng sẽ có những
ảnh hưởng tương ứng đến hoạt động tín dụng thông qua cơ chế tác động của
những mối quan hệ tín dụng. Với khách hàng sản xuất kinh doanh có lãi, có xu
hướng phát triển,có khả năng chiếm lĩnh thị trường và các quan hệ tín dụng tốt
( vay trả nợ sòng phẳng ) thì cầu nối giữa vay và cho vay sẽ thông suốt và ngày
càng mở rộng. Bằng cơ chế chính sách tín dụng phù hợp, phương pháp phân tích
kinh tế, hoạt động tài chính doanh nghiệp được xây dựng phù hợp với đặc điểm
hoạt động tín dụng, các NHTM sẽ tìm được khách hàng tốt để vay và cho vay,
tạo sự tương thích hợp lý giữa nguồn vốn huy động được với việc đáp ứng nhu
cầu vay vốn của khách hàng.
Chu kỳ phát triển kinh tế có tác động không nhỏ tới hoạt động của tín
dụng. Trong thời kỳ kinh tế trì trệ, sản xuất kinh doanh bị thu hẹp, hoạt động tín
dụng gặp khó khăn trên tất cả các lĩnh vực. Nhu cầu tín dụng giảm trong thời kỳ
này và vốn tín dụng đã được thực hiện cũng không phát huy được hiệu quả, việc
trả nợ đúng hạn cho Ngân hàng thường bị vi phạm. Ngược lại, thời kỳ hưng
thịnh sản xuất kinh doanh được mở rộng, nhu cầu vốn tín dụng tăng, rủi ro tín
dụng ở mức độ thấp. Tuy nhiên, trong thực tế cũng có nhiều trường hợp do chạy
đua sản xuất kinh doanh, nạn đầu cơ tích trữ, làm cho nhu cầu vốn tín dụng lên
quá cao và có nhiều khoản tín dụng được thực hiện. Những khoản này cũng khó
có thể được hoàn trả nếu sự phát triển sản xuất kinh doanh không có kế hoạch
dẫn đến suy thoái và khủng hoảng kinh tế.
Mức độ phù hợp giữa lãi suất Ngân hàng với mức lợi nhuận của doanh
nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hoá và dịch vụ trong nền kinh tế quốc dân
cũng ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng. Theo Mác " Lợi tức chỉ là một phần
của lợi nhuậnmà nhà Tư Bản công nghiệp trả cho nhà Tư Bản kinh doanh tiền tệ
mà giới hạn tối đa của lợi tức là bản thân lợi nhuận"( TB trang 93 tập 2 NXB xự
thật-1962 ). Như vậy, lợi tức của Ngân hàng thu được và hoạt động tín dụng bị
giới hạn bởi lợi nhuận của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sử dụng vốn vay
Ngân hàng. Vì vậy, với mức lãi suất cao hơn mức lợi nhuận các doanh nghiệp
thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp sẽ không có khả
năng trả nợ Ngân hàng, ảnh hưởng tới quá trình tái sản xuất giản đơn và tái sản
xuất mở rộngcủa doanh nghiệp nói riêngvà tình hình phát triển kinh tế nói
chung. Hoạt động tín dụnglúc này không còn là đòn bẩy để thúc đẩy sản xuất
phát triển và theo đó chất lưoựng tín dụng cũng bị ảnh hưởng.
* Nhân tố xã hội:
Nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tín dụng là các tác nhân trực
tiếp tham gia quan hệ tín dụng, đó là người gửi tiền và vay tiền Ngân hàng. Tín
dụng có nghĩa là quan hệ vay mượn dựa trên cơ sở tín nhiệm, lòng tin, điều đó
có nghĩa quan hệ tín dụng là sự kết hợp giữa ba yếu tố: Nhu cầu của khách hàng,
khả năng của Ngân hàng, và sự tin tưởng lẫn nhau giữa Ngân hàng và khách
hàng. Sự tín nhiệm của Ngân hàng càng cao, thu hút khách hàng càng lớn, khách
hàng có tín nhiệm đối với Ngân hàng thườngđược vay vốn dễ dàng và có thể
được vay vốn với lãi suất thấp hơn so với các đối tượng khác. Tín nhiệm là điều
kiện, là tiền đề, để không ngừng cải tiến chất lượng tín dụng.
Khách hàng: Là chủ thể đại diện cho bên cung về nguồn vốn huy động
để cho vay, đồng thời cũng đại diện cho bên cầu về vốn vay. Với tư cách là
người cung, họ mong muốn nhận được từ Ngân hàng một khoản lãi tiền gửi hay
những dịch vụ thanh toán thuận tiện. Sự tín nhiệm của khách hàng đối với Ngân
hàng sẽ làm tăng thêm tính ổn định vững chắc của nguồn vốn huy động để đáp
ứng nhu cầu của Người vay. Đối với Người vay, họ đến với Ngân hàng với
mong muốn nhu cầu của mình được đáp ứng, để có được một khoản tín dụng sử
dụng cho mục đích sản xuất kinh doanh với sự xác định rõ ràng vèe số lượng
tiền vay, thời hạn vay và lãi suất giá cả của việc sử dụng vốn vay có thể chấp
nhận được. Nếu nhu cầu của khách hàng được chấp nhận với thái độ ân cần
niêm nở và thủ tục đơn giản thuận tiện sẽ thu hút được nhiều khách hàng tốt, tạo
điều kiện cho hoạt động tín dụng thuận lợi, chất lượng tín dụng được đảm bảo.
Ngân hàng: Là chủ thể đại diện cho bên cầu về vốn huy động để cho vay,
đồng thời cũng đại diện cho bên cung về vốn tín dụng. Quy mô và phạm vi hoạt
động của vốn tín dụng phụ thuộc vào vốn tự có của Ngân hàng, khả năng huy
động vốn ( về quy mô và thời hạn ) cũng như uy tín và trình độ quản lý của
Ngân hàng, ngoài ra còn phụ thuộc trình độ kỹ thuật, nghiệp vụ, mạng lưới,
phương tiện hoạt động…khả năng tạo tiền của bản thận NHTM và việc sử dụng
các công cụ tiền tệ của NHNN.
Ngoài những nhân tố kể trên, còn có những yếu tố ảnh hưởng đến chất
lượng tín dụng như đạo đức xã hội có liên quan tới rủi ro tín dụng, trong trường
hợp lợi dụng lòng tin để lừa đảo, hoặc do trình độ dân trí chưa cao, kém hiểu
biết dẫn tới chưa hiểu đúng bản chất hoạt động Ngân hàng nói chung cũng như
hoạt động tín dụng nói riêng, làm ăn kếm hiệu quả, không phát huy tốt chức
năng của tín dụng.
Bên cạnh đó sự biến động của tình hình kinh tế chính trị xã hội ở nước
ngoài cũng ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng. Trong điều kiện hiện nay các
quan hệ kinh tế quốc tế ngày càng được mở rộng, theo đó các loại hình doanh
nghiệp đa Quốc gia cũng ngày càng gia tăng về số lượng và quy mô hoạt động,
các trào lưu văn hoá xã hội cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ hợn. Vì vậy mọi
sự biến động về kinh tế chính trị xã hội ở nước ngoài đều ảnh hưởng trực tiếp
hoặc gián tiếp đến tình hình kinh tế chính trị xã hội trong nước và ảnh hưởng tới
chất lượng tín dụng.
1.2.5.2. Môi trường pháp lý
Môi trường pháp lý bao gồm tính đông bộ của hệ thống pháp luật, tính
đầy đủ của văn bản dưới luật, đồng thời gắn liền với quá trình chấp hành Pháp
luật và trình độ dân trí.
Thực tiễn kinh tế thị trường qua nhiều thập kỷ đã có đủ cơ sở kết luận
rằng: Pháp luật đã trở thành một bộ phận không thể thiếu được của nền kinh tế
thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Không có pháp luật, hoặc pháp luật
không phù hợp với những yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường thì mọi
hoạt động trong nền kinh tế đó không thể tiến hàng trôi chảy được. Với vai trò
đảm bảo cho việc chuyển một nền kinh tế thị trường từ tự phát, kém tổ chức
chuyển sang nền kinh tế thị trường văn minh, hoàn hảo, phát luật có nhiệm vụ
tạo lập một môi trường pháp lý cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh tiến
hành thuận tiện và đạt kết quả cao, là cơ sở để giải quyết các vấn đề khiếu nại
khi có tranh chấp xẩy ra. Vì vậy, nhân tố pháp luật có vị trí quan trọng đối với
hoạt động Ngân hàng nói chung và chất lượng tín dụng hộ sản xuất nói riêng.
Chỉ có trong điều kiện các chủ thể tham gia quan hệ tín dụng tuân thủ pháp luật
một cách nghiêm chỉnh thì quan hệ tín dụng mới đem lại lợi ích cho cả hai phía
và chất lượng tín dụng mới được đảm bảo.
1.2.5.3. Tổ chức và hoạt động của bản thân từng Ngân hàng
Tổ chức và hoạt động của bản thân từng Ngân hàng có ảnh hưởng trực
tiếp tới các khía cạnh khác nhau của chất lượng tín dụng hộ sản xuất.
Thứ nhất: Chính sách tín dụng.
Chính sách tín dụng là kim chỉ nam đảm bảo cho hoạt động tín dụng đi
đúng quỹ đạo, nó có ý nghĩa quyết định đến sự thành công hay thất bại của một
Ngân hàng. Bất cứ NHTM nào muốn có chất lượng tín dụng đều phải có chính
sách tín dụng rõ ràng, thích hợp cho Ngân hàng mình.
Thứ hai: Công tác tổ chức của Ngân hàng.
Tổ chức Ngân hàng được sắp xếp một cách khoa học, đảm bảo sự phối
hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các phong ban trong từng Ngân hàng, trong toàn
bộ phận hệ thống Ngân hàng cũng Ngân hàng và các cơ quan khác như: tài
chính, thuế, pháp lý…sẽ tạo điều kiện để đáp ứng nhu cầu kịp thời cua khách
hàng, theo dõi quản lý sát sao các khoản vốn huy động cũng như các khoản cho
vay, đây là cơ sở để tiến hành các nghiệp vụ tín dụng lành mạnh và quản lý có
hiệu quả các khoản vốn tín dụng. Tổ chức Ngân hàng theo nguyên tắc tập trung
có phân cấp chính là một khâu trong quá trình quản lý chất lượng tín dụng đồng
bộ, góp phần thực hiện chính sách tiền tệ của Nhà nước trong từng thời kỳ.
Thứ ba: Chất lượng nhân sự.
Con người là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình sản xuất kinh doanh
của xã hội. Trong hoạt động Ngân hàng con người là yếu tố quyết định đến sự
thành bại trong quản lý vốn tín dụng cũng như các hoạt động khác của Ngân
hàng. Xã hội càng phát triển đòi hỏi chất lượng nhân sự ngày càng cao để có thể
đối phó kịp thời, có hiệu quả với các tình huống khác nhau của hoạt động tín
dụng. Việc tuyển chọn nhân sự có đạo đức tốt, giỏi về chuyên môn, am hiểu sâu
lĩnh vực khoa học, kỹ thuật,kiến thức ngoài ngành, sẽ giúp cho ngành Ngân
hàng có thể ngăn ngừa sai phạm có thể xẩy ra khi thực hiện chu kỳ khép kín của
một khoản tín dụng.
Thứ tư: Quy trình tín dụng.
Quy trình tín dụng bao gồm những quy định thực hiện trong quá trình cho
vay, thu nợ nhằm đảm bảo an toàn vốn tín dụng nó được bắt đầu từ khi chuẩn bị
cho vay, kiểm tra quá trình cho vay cho đến khi thu hồi được hết nợ. Chất lượng
tín dụng có đảm bảo hay không tuỳ thuộc vào việc thực hiện tốt các quy định ở
từng bước và sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng các bước trong quy định tín
dụng.
Trong quy trình tín dụng bước chuẩn bị cho vay ( Khách hàng viết giấy đề
nghị vay vốn và Ngân hàng đánh giá giấy đề nghị vay vốn để quyết định cho
vay hay không cho vay) là rất quan trọng. Đây là cơ sở định lượng rủi ro trong
quá trình cho vay. Trong bước này, chất lượng tín dụng phụ thuộc vào chất
lượng công tác thẩm định đối tượng cho vay vốn cũng như những quy định về
điều kiện và thủ tục cho vay của từng Ngân hàng.
Kiểm tra quá trình cho vay vốn giúp Ngân hàng lắm được nguyên nhân,
diễn biến của khoản tín dụng đã cung cấp, để có những biện pháp điều chỉnh
hoặc can thiệp khi cần thiếp, sớm phát hiện ngăn ngừa những rủi ro có thể xẩy
ra. Việc lựa chọn và áp dụng có hiệu quả các hình thức kiểm tra thiết lập được
một hệ thống phòng ngừa có hiệu quả cho chất lượng tín dụng góp phần cải
thiện chất lượng tín dụng.
Thu nợ và thanh lý nợ là khâu quan trọng có tính quyết định đến sự tồn taị
của Ngân hàng, do đó Ngân hàng phải tích cực chủ động trong công tác thu nợ,
sự nhậy bén của Ngân hàng trong việc phát hiện kịp thời những điều kiện bất lợi
có thể xẩy ra đối với khách hàng cùng những biện pháp sử lý chính xác, đúng
lúc sẽ giảm các khoản nợ quá hạn vì điều đó sẽ tác động tích cực đối với chất
lượng tín dụng. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bước trong quy trình tín dụng
sẽ tạo điều kiện cho vốn tín dụng luân chuyển bình thường, theo đúng kế hoạch
đã định, nhờ đó đảm bảo chất lượng tín dụng.
Thứ năm: Thông tin tín dụng.
Thông tin tín dụng có vai trò quan trọng trong quản lý chất lượng tín
dụng. Nhờ có thông tin tín dụng, người quản lý có thể đưa ra quyết định cần
thiết có liên quanđến cho vay, theo dõi và quản lý tài khoản cho vay. Thông tin
tín dụng có thể thu được từ các nguồn sẵn có ở Ngân hàng, từ phía khách hàng,
từ các nguồn thông tin khác. Số lượng, chất lượng của thông tin thu thập có liên
quan đến mức độ chính xác trong việc phân tích nhận định khách hàng, thị
trường… để đưa ra quyết định phù hợp. Thông tin càng nhanh nhậy, đầy đủ,
chính xác, toàn diện thì khả năng phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tín dụng
càng lớn, chất lượng tín dụng càng cao.
Thú sáu: Kiểm soát nội bộ.
Đây là biện pháp giúp cho ban lãnh đạo Ngân hàng có được thông tin về
tình trạng kinh doanh nhằm duy trì có hiệu quả các hoạt động kinh doanh đang
được xúc tiến phù hợp với các chính sách, thực hiện các mục tiêu đã định.
Trong lĩnh vực tín dụng hoạt động kiểm soát bao gồm:
- Kiểm soát chính sách tín dụng và các thủ tục có liên quan đến các khoản
vay.
- Kiểm tra định kỳ do kiểm toán viên nội bộ thực hiện, báo cáo các trường
hợp ngoại lệ, những vi phạm chính sách, thủ tục, kiểm soát kế toán và các
nghiệp vụ liên quan đến cho vay.
- Kiểm tra đột xuất về việc sử dung vốn vay, tài sản thế chấp của khách
hàng để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn và các khoản đảm bảo vốn vay.
Chất lượng tín dụng tuỳ thuộc vào múc độ phát hiện kịp thời nguyên nhân
các sai sót phát sinh trong quá trình thực hiện một khoản tín dụng của công tác
kiểm soát nội bộ để có biện pháp khắc phục kịp thời.
Để công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ có hiệu quả, Ngân hàng cần có cơ
cấu hợp lý, cán bộ kiểm tra phải giỏi nghiệp vụ chuyên môn, trung thực và phải
có đạo đức nghề nghiệp, có chính sách thưởng phạt vật chất nghiêm chỉnh.
Thứ bẩy: Trang thiết bị phục vụ cho chất lượng hoạt động tín dụng.
Để có thể quản lý và theo dõi hiệu quả hoạt động tín dụng, song song với
việc nâng cao chất lượng công tác hoạch định chính sách, công tác tổ chức quản
lý Ngân hàng, công tác quản lý nhân sự, quản lý quá trình cho vay, công tác
kiểm soát thông tin nội bộ cần chú ý các phương tiện cần thiết phục vụ cho quá
trình quản lý hoạt động tín dụng. Trang thiết bị tiên tiến phù hợp với khả năng
tài chính và phạm vi, quy mô hoạt động của Ngân hàng sẽ giúp cho Ngân hàng: