Muối phản ứng với muối

  • 25 trang
  • file .pdf
GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG
(Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN)
Baøi 23
Coù 3 coâng thöùc vieát phaûn öùng
™ Coâng thöùc 1:
Muoái + Muoái 2 Muoái môùi
(Phaûn öùng trao ñoåi)
9Muoái pöù: Tan hoaëc ít tan
9Saûn phaåm phaûi coù:
‰ Chaát keát tuûa
‰ Chaát bay hôi
‰ Chaát khoù ñieän ly hôn
™ Coâng thöùc 1:
Muoái + Muoái 2 Muoái môùi
¾Saûn phaåm phaûi coù:Chaát ↓;Chaát ↑;Chaát Ñ.li yeáu
‰ Aùp duïng 1: Vieát caùc phaûn öùng
Na22SO44 →BaSO
a. BaCl2 + ddNa BaSO4 ↓ + 2 NaCl
b. AgNO33 + ddNaCl
c. FeCl3 + Ag2SO4
d. Ba(HCO3)2 + Na2SO4
e. Ba(HCO3)2 + Na2CO3
™ Coâng thöùc 1:
Muoái + Muoái 2 Muoái môùi
¾Saûn phaåm phaûi coù:Chaát ↓;Chaát ↑;Chaát Ñ.li yeáu
9Muoái pöù: Tan hoaëc ít tan
‰ Aùp duïng 1:
b. AgNO3 + NaCl→ AgCl↓
AgCl + NaNO3
c. FeCl3 + Ag2SO4
d. Ba(HCO3)2 + Na2SO4
e. Ba(HCO3)2 + Na2CO3
™ Coâng thöùc 1:
Muoái + Muoái 2 Muoái môùi
¾Saûn phaåm phaûi coù:Chaát ↓;Chaát ↑;Chaát Ñ.li yeáu
9Muoái pöù: Tan hoaëc ít tan
‰ Aùp duïng 1:
AgCl + Fe2(SO4)3
c. 2 FeCl3 +3 Ag2SO4→ 6 AgCl↓
d. Ba(HCO3)2 + Na2SO4
e. Ba(HCO3)2 + Na2CO3
‰ Aùp duïng 2:
™ Coâng thöùc 1:
Muoái + Muoái 2 Muoái môùi
¾Saûn phaåm phaûi coù:Chaát ↓;Chaát ↑;Chaát Ñ.li yeáu
9Muoái pöù: Tan hoaëc ít tan
‰ Aùp duïng 1:
d. Ba(HCO3)2+Na2SO4→ BaSO4↓ +2 NaHCO3
e. Ba(HCO3)2 + Na2CO→
3
BaCO 3↓+2 NaHCO3
‰ Aùp duïng 2:
Vieát 5 phaûn öùng coù daïng:
BaCl2 + ? KCl + ?
‰ Aùp duïng 2:
Vieát 5 phaûn öùng coù daïng:
BaCl2 ? KCl + ?
‰ Giaûi:
BaCl2 + K2SO4→ 2KCl + BaSO4↓
BaCl2 + K2SO3→ 2KCl + BaSO3↓
BaCl2 + K2CO3→ 2KCl + BaCO3↓
BaCl2 + K2SiO3→ 2KCl + BaSiO3↓
3BaCl2+2K3PO4→ 6KCl + Ba3(PO4)2↓
‰ AÙp duïng 3: (HVQY-2001)
Vieát vaø caân baèng phaûn öùng
a. ddAlCl3+ ddKAlO2
b. ddAlCl3 + ddNa2S
c. ddAlCl3 + dd NaHCO3
Coâng thöùc 2: Khi gaëp
9 Caùc muoái Al3+, Fe3+, Zn2+
Muoái A
9 Phaûn öùng vôùi caùc muoái:
CO32-; HCO3- ; SO32-;
- Muoá i B
S2- ; HS ; AlO ; HSO3
- -
Coâng thöùc 2: Aùp duïng rieâng cho caùc muoái
9 Caùc muoái Al3+, Fe3+, Zn2+
muoái A
9 Phaûn öùng vôùi caùc muoái: Pöù:?
CO32-; HCO3- ; SO32-;
- muoái B
S ; HS ; AlO ; HSO3
2- - -
Thöù töï pöù:
Muoái A + H2Odd Hydroxyt ↓ + Axit
+
Muoái B + Axit → Muoái môùi + Axit môùi
PÖÙ cuoái cuøng
CO3 ; HCO3-
2-
‰ Coâng thöùc 2:
muoái A + muoái B : SO 2-; HSO -
3 3
( Al , Fe , Zn )
3+ 3+ 2+
S2- ; HS- ;
PÖÙ: Muoái A + H2Odd Hydroxyt ↓ + Axit
Muoái B + Axit → Muoái môùi + Axit môùi
Ví duï: AlCl3 + dd Na2CO3 :?
AlCl3 + 3 H2O → Al(OH)3↓ + 3 HCl X2
2 HCl + Na2CO3→2 NaCl + CO2↑+ H2O X3
CO3 ; HCO3-
2-
‰ Coâng thöùc 2:
Muoái A + Muoái B : SO 2-; HSO -
3 3
( Al , Fe , Zn )
3+ 3+ 2+
S2- ; HS- ;
PÖÙ: muoái A + H2Odd Hydroxyt ↓ + Axit
muoái B + Axit → Muoái môùi + Axit môùi
Ví duï: AlCl3 + dd Na2CO3 :?
2AlCl3 + 6H2O →2Al(OH)3↓ + 6 HCl
6 HCl +3Na2CO3→ 6NaCl +3CO2↑+3H2O
2AlCl3 + 3H2O + 3Na2CO3→
→ 2Al(OH)3↓ + 6NaCl + 3CO2↑
‰ AÙp duïng 3: (HVQY-2001)
Vieát vaø caân baèng phaûn öùng
a. ddAlCl3 + ddKAlO2
b. ddAlCl33 + +ddNa22S
c. ddAlCl3 + dd NaHCO3
AlCl3 + dd KAlO2 :?
AlCl3 + 3 H2O → Al(OH)3↓ + 3 HCl
3HCl +3KAlO2 +3 H2O →3Al(OH)3↓+3 KCl X 3
AlCl3 + 6H2O + 3KAlO2→
→ 4Al(OH)3↓ + 3 KCl
‰ AÙp duïng 3: (HVQY-2001)
b. ddAlCl3 +ddNa2S
AlCl3 + 3 H2O → Al(OH)3↓ + 3 HCl X2
2 HCl + Na2S→ 2 NaCl + H2S X3
‰ AÙP duïng 4:
(ÑHSP TPHCM -2000)
a. ddAl2(SO4)3 +ddNa2CO3
b. ddAgNO3 + ddFe(NO3)2
‰ AÙp duïng 3: (HVQY-2001)
b. ddAlCl3 +ddNa2S
2 AlCl3++ 36H
H22O
O →2Al(OH)3↓ + 63 HCl X2
62 HCl + 3Na2S→ 2 6 NaCl +3 H2S X3
2AlCl3 + 6H2O + 3Na2S→
→ 2Al(OH)3↓ + 6 NaCl + 3 H2S
‰ AÙP duïng 4:
(ÑHSP TPHCM -2000)
a. ddAl2(SO4)3 +ddNa2CO3
b. ddAgNO3 + ddFe(NO3)2
‰ AÙp duïng 3: (HVQY-2001)
c. ddAlCl3 +ddNaHCO3
AlCl3 + 3 H2O → Al(OH)3↓ + 3 HCl
3HCl +3 NaHCO3→ 3 NaCl +3 CO2↑+ 3H2O X 3
AlCl3+3NaHCO3→ Al(OH)3↓+ 3 NaCl +3 CO2↑
‰ AÙP duïng 4:
(ÑHSP TPHCM -2000)
a. ddAl2(SO4)3 +ddNa2CO3
b. ddAgNO3 + ddFe(NO3)2
‰ AÙp duïng 4: (ÑHSP TPHCM -2000)
a. ddAl2(SO4)3 +ddNa2CO3
b. ddAgNO3 + ddFe(NO3)2 2 Al(OH)3↓
Al2(SO4)3 +3H2O +3Na2CO3→ 3 Na2SO4
3 CO2↑
‰ AÙp duïng 5: (HVKTQS-1999)
Cho 0,1 mol FeCl3 taùc duïng
heát vôùi dd Na2CO3 dö, thu
ñöôïc chaát khí vaø keát tuûa.
Laáy keát tuûa ñem nung ôû
nhieät ñoä cao ñeán khoái löôïng
khoâng ñoåi thì thu ñöôïc bao
nhieâu gam chaát raén?
‰ AÙp duïng 5: (HVKTQS-1999)
Cho 0,1 mol FeCl3 taùc duïng
heát vôùi dd Na2CO3 dö dö, thu
ñöôïc cha
chaáát kh
khíí va
vaøø ke
keáát tu
tuûûa.
Laáy keát tuûa ñem nung ôû
nhieät ñoä cao ñeán khoái löôïng
khoâng ñoåi thì thu ñöôïc bao
nhieâu gam chaát raén?
‰ Toùm taét aùp duïng 5:(HVKTQS-1999)
0,1 mol FeCl3 to
dd Na2CO3 dö ↓ Raén: ? g
Giaûi
PÖÙ:
2FeCl3+3Na2CO3→ 2Fe(OH)3↓+ 3 NaCl +3 CO2↑ (1)
0,1 0,1 0,15 mol
2Fe(OH)3 to Fe2O3 + 3 H2O (2)
0,1 0,05 (mol)
Theo (1),(2) ⇒Raén laø Fe2O3: 0,05(mol)
Vaäy mRaén = 0,05. 160 = 8 gam