Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu tại công ty xây lắp năng lượng sông đà 11

  • 119 trang
  • file .doc
Môc lôc
Lêi c¶m ¬n..............................................................4
Lêi nãi ®Çu.............................................................5
Ch¬ng I: Lý LUËN CHUNG VÒ §ÊU THÇU Vµ §ÊU
THÇU X¢Y L¾P.......................................7
I.MéT Sè VÊN §Ò VÒ §ÊU THÇU Vµ §ÊU THÇU X¢Y L¾P........7
1.Kh¸i niÖm..........................................................7
2.Môc ®Ých cña ®Êu thÇu......................................8
2.1.HiÖu qu¶.......................................................8
2.2.C«ng b»ng.....................................................8
2.3. C¹nh tranh...................................................9
2.4. Minh b¹ch.....................................................9
3.C¸c h×nh thøc lùa chän nhµ thÇu vµ ph¬ng thøc
®Êu thÇu.........................................................10
3.1.C¸c h×nh thøc lùa chän nhµ thÇu...................10
3.2.Ph¬ng thøc tæ chøc ®Êu thÇu.......................12
4.§iÒu kiÖn thùc hiÖn ®Êu thÇu............................13
4.1.§èi víi bªn mêi thÇu......................................13
4.2.§èi víi bªn dù thÇu:.......................................13
5.Vai trß cña ®Êu thÇu trong x©y dùng:.................14
5.1.§èi víi Nhµ níc:.............................................14
5.2.§èi víi chñ ®Çu t..........................................15
5.3.§èi víi c¸c nhµ thÇu......................................16
6.Mét sè nh©n tè ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ c«ng t¸c
®Êu thÇu x©y l¾p:...........................................16
6.1.N¨ng lùc kü thuËt cña nhµ thÇu:....................16
6.2.N¨ng lùc tµi chÝnh cña nhµ thÇu:...................17
6.3.Tr×nh ®é vµ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña
c¸c ®èi t¸c...................................................17
6.4.Nh©n tè c¹nh tranh:.....................................18
6.5.ChÊt lîng, quy m« vµ khèi lîng c«ng tr×nh........18
II.Tr×nh tù ®Êu thÇu trong x©y l¾p...............................18
1.ChuÈn bÞ ®Êu thÇu:..........................................19
1.1.KÕ ho¹ch ®Êu thÇu:.....................................19
1.2.ChuÈn bÞ nh©n sù:......................................20
1.3.S¬ tuyÓn nhµ thÇu:......................................21
1.4.ChuÈn bÞ hå s¬ mêi thÇu..............................21
2.Tæ chøc ®Êu thÇu:...........................................23
2.1.Ph¸t hµnh hå s¬ mêi thÇu:............................23
1
2.2.Nép hå s¬ dù thÇu:......................................24
3.XÐt thÇu..........................................................24
3.1.Më thÇu.......................................................24
3.2.§¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu:................................25
3.3.B¸o c¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu:...........................28
4.ThÈm ®Þnh vµ phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu:.......28
4.1.ThÈm ®Þnh kÕt qu¶ ®Êu thÇu:.....................28
4.2.Phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu.........................29
5.C«ng bè kÕt qu¶ ®Êu thÇu, hoµn thiÖn vµ ký hîp
®ång:..............................................................29
5.1.Th«ng b¸o tróng thÇu...................................29
5.2.Ký kÕt hîp ®ång vµ thi c«ng c«ng tr×nh.........29
III. C¸c lo¹i hîp ®ång x©y l¾p.......................................30
1.Hîp ®ång trän gãi..............................................30
2.Hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay..............................30
3.Hîp ®ång ®iÒu chØnh gi¸:.................................30
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c ®Êu thÇu t¹i c«ng ty
x©y l¾p n¨ng lîng S«ng §µ 11.............32
I. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty x©y l¾p
n¨ng lîng S«ng §µ 11...............................................32
1.LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty......32
2.M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty S«ng §µ 11..33
2.1. M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc hiÖn t¹i cña c«ng ty: 33
2.2. M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ®Õn n¨m 200535
3.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng chøc n¨ng trong
c«ng ty:............................................................36
3.1. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh:..........................36
3.2. Phßng thÞ trêng:.........................................37
3.3. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n:.............................40
3.4. Phßng kü thuËt – vËt t - c¬ giíi:.....................41
3.5. Phßng kinh tÕ – kÕ ho¹ch:............................43
II.Giíi thiÖu vÒ tiÒm lùc cña c«ng ty x©y l¾p n¨ng lîng S«ng
§µ 11:....................................................................47
1.§Æc ®iÓm vÒ vèn vµ nguån vèn ®Çu t:..............47
2.YÕu tè con ngêi:................................................48
3.§Æc ®iÓm vÒ thiÕt bÞ m¸y mãc, vËt t, phô tïng:. .48
4.Giíi thiÖu mét sè dù ¸n mµ c«ng ty ®· vµ ®ang thùc
hiÖn.................................................................50
III.Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Êu thÇu cña c«ng ty:................51
1. T×nh h×nh tæ chøc ®Êu thÇu t¹i c«ng ty............51
2
2.Giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Êu thÇu.............................52
2.1.TiÕp thÞ, mua hå s¬ dù thÇu ........................52
2.2.LËp hå s¬ dù thÇu:.......................................53
3.Giai ®o¹n ®Êu thÇu:.........................................56
4.Giai ®o¹n thùc hiÖn kÕt qu¶ ®Êu thÇu:...............56
IV.T×nh h×nh ®Êu thÇu t¹i c«ng ty giai ®o¹n 1997 – 2002:57
1.T×nh h×nh ®Êu thÇu cña c«ng ty thêi gian qua:...57
2. Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®Êu
thÇu t¹i c«ng ty x©y l¾p n¨ng lîng S«ng §µ 11.....61
3.§¸nh gi¸ c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®îc cña c«ng ty th«ng qua
®Êu thÇu:........................................................64
3.1.Thµnh tùu ®¹t ®îc:......................................64
3.2.Nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n thua thÇu cña
c«ng ty:.......................................................65
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶
n¨ng th¾ng thÇu t¹i c«ng ty x©y l¾p
n¨ng lîng S«ng §µ 11...........................69
I.Ph¬ng híng ph¸t triÓn cña c«ng ty tõ nay ®Õn n¨m 2005:69
1.§Þnh híng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng
ty tõ nay ®Õn n¨m 2005....................................69
2.Môc tiªu ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh tõ nay ®Õn
n¨m 2005.........................................................69
3.Mét sè chØ tiªu chñ yÕu ®Õn n¨m 2005:.............70
3.1.Tæng c«ng ty giao........................................70
3.2.KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2003 cña
c«ng ty:.......................................................72
4.C¬ cÊu ngµnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh:............72
4.1 Gi¸ trÞ x©y l¾p:..........................................72
4.2 Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ s¶n xuÊt ®iÖn
níc ..............................................................73
4.3 Gi¸ trÞ kinh doanh dÞch vô kh¸c.....................73
II.Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu
cña c«ng ty:............................................................73
1.Tham gia hiÖp héi c¸c nhµ thÇu:.........................74
2.Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp gi¸ dù thÇu:...................75
2.1.LËp dù to¸n chÝnh x¸c:.................................75
2.2.Thùc hiÖn chiÕn lîc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm:.....76
2.3.Hoµn thiÖn ph¬ng ph¸p lËp gi¸ dù thÇu:.........77
3.X¸c ®Þnh chiÕn lîc ®Êu thÇu tæng hîp:...............78
3.1.ChiÕn lîc c«ng nghÖ:.....................................78
3
3.2.ChiÕn lîc liªn kÕt:.........................................79
3.3.ChiÕn lîc thay ®æi thiÕt kÕ c«ng tr×nh:.........80
4.§Èy m¹nh c«ng t¸c tiÕp thÞ ®Êu thÇu:................80
5.T¨ng cêng c«ng t¸c båi dìng, ®µo t¹o ®éi ngò c¸n
bé:...................................................................81
6.Tæ chøc lao ®éng khoa häc trªn hiÖn trêng x©y
l¾p:.................................................................82
7.T¨ng cêng n¨ng lùc tµi chÝnh cña c«ng ty:...........83
8.Chó träng ph©n tÝch rñi ro dù ¸n x©y dùng:........84
9.N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh:.......85
KÕt luËn .............................................................86
Danh môc c¸c s¬ ®å vµ b¶ng sè liÖu....................87
Danh môc tµi liÖu tham kh¶o...............................88
Lêi c¶m ¬n
Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n ThÇy gi¸o Ths. Ph¹m V¨n
Hïng - Gi¸o viªn híng dÉn - Ngêi ®· cung cÊp cho em nh÷ng
th«ng tin quý b¸u , tËn t×nh gióp ®ì em trong suèt qu¸
tr×nh viÕp chuyªn ®Ò thùc tËp vµ ph¸t triÓn chuyªn ®Ò
nµy thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp.
Vµ em còng xin tr©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o ,
c¸n bé gi¶ng dËy Bé m«n Kinh TÕ §Çu T , Trêng §¹i häc Kinh
TÕ Quèc D©n vµ c¸c c« chó c¸n bé thuéc phßng thÞ trêng -
C«ng ty x©y l¾p n¨ng lîng Sång §µ 11 ®· t¹o ®iÒu kiÖn
thuËn lîi gióp ®ì em hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp.
4
Mét lÇn n÷a em xin bµy tá lßng biÕt ¬n ch©n thµnh
nhÊt tíi tÊt c¶ nh÷ng ngêi ®· gióp ®ì hoµn thµnh luËn v¨n
nµy vµ còng ®îc xin th«ng c¶m cho em nh÷ng sai sãt con
m¾c ph¶i trong qu¸ tr×nh thùc tËp .
5
Lêi nãi ®Çu
Như chúng ta đã biết, thế kỷ 20 là thế kỷ của những biến đổi to lớn, thế
kỷ đấu tranh oanh liệt dành độc lập, tự do thống nhất tổ quốc và xây dựng
Chủ nghĩa xã hội, thế kỷ của những chiến công và thắng lợi có ý nghĩa lịch sử
và thời đại. Thế kỷ 21 là thế kỷ toàn Đảng toàn dân lỗ lực phấn đấu đưa nước
ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, tạo nền tảng
để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng
hiện đại.Trong đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX nêu rõ: phát triển kinh tế
công nghiệp hoá hiện đại hóa là nhiệm vụ trung tâm. Một trong những chiến
lược được nêu ra để đáp ứng nhiệm vụ này là: Xây dựng và từng bước hiện
đại hoá hệ thống kết cấu hạ tầng, giao thông, điện lực, thông tin, thuỷ lợi, cấp
thoát nước,..Phát triển điện lưới trên các vùng miền. Hiện đại hoá dần các
thành phố lớn, thúc đẩy quá trình đô thị hoá nông thôn. Khắc phục tình trạng
ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Tăng cường công tác quy hoạch và
quản lý đô thị, nâng cao thẩm mỹ kiến trúc.Trong điều kiện như vậy ngành
xây dựng trở thành một ngành trụ cột và then trốt của đất nước.Vì vậy, cần
đặt ra vấn đề là công tác xây dựng cơ sở hạ tầng và đô thị hoá cần thực hiện
như thế nào để tận dụng tối đa nguồn lực của đất nước đồng thời đem lại chất
lượng cao cho công trình.
Đấu thầu là một trong những giải pháp cơ bản để thúc đẩy ngành xây dựng
phát triển và tăng cường hiệu quả chất lượng cho công trình.Từ khi nền kinh
tế bắt đầu có sự chuyển đổi từ kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường,
Nhà nước đã áp dụng phương thức đấu thầu đối với tất cả các công trình sử
dụng nguồn vốn Nhà nước. Nhằm làm cho công việc đấu thầu xây dựng đi
vào nề nếp, tạo điều kiện canh tranh tự do trong thị trường xây dựng, cùng với
các văn bản pháp quy về quản lý đầu tư xây dựng quy chế đấu thầu nước ta
được chính phủ ban hành theo nghị định 88 / CP ngày 1-9-1999. Quy chế đấu
thầu ra đời nhằm thống nhất quản lý hoạt động đấu thầu trong cả nước đảm
bảo tính đúng đắn khách quan, công bằng và có tính cạnh tranh trong đấu thầu
dự án hay trong từng phần của dự án đầu tư về tuyển chọn tư vấn, mua sắm
vật tư thiết bị và thi công xây lắp để thực hiện dự án trên lãnh thổ nước cộng
6
hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Kể từ khi quy chế đấu thầu được ban hành, hầu hết các dự án đầu tư đều
triển khai thực hiện đấu thầu. Đã có nhiều cuộc đấu thầu đã đem lại kết quả
tốt: Chọn được nhà thầu có năng lực, giá thầu hợp lý, đảm bảo đúng tiến độ
với chất lượng công trình tốt, tiết kiệm chi tiêu của Nhà nước. Tuy nhiên, hoạt
động đấu thầu, đặc biệt là đấu thầu các công trình xây dựng vẫn là một lĩnh
vực khá mới mẻ của nước ta. Muốn tham gia một cuộc đấu thầu để tìm cơ hội
thắng thầu trong điều kiện cạnh tranh mạnh mẽ với sự có mặt của các nhà
thầu trong và ngoài nước, trước hết nhà thầu Việt Nam phải lắm vững các vấn
đề về kinh tế xây dựng như: quản lý chi phí, chất lượng, thời gian xây dựng,
lập dự toán …và thông thạo các thể thức, thủ tục đấu thầu.
Chính vì vậy, việc nghiên cứu học tập, lắm bắt được những kiến thức
được hoạt động đấu thầu càng trở nên cần thiết đối với cán bộ, sinh viên đang
công tác, học tập trong các lĩnh vực liên quan.
Với mong muốn có được những hiểu biết rõ hơn về thể thức hoạt động
đấu thầu, tìm hiểu thực tế trên cơ sở những kiến thức đã học trong nhà trường
qua thời gian thực tập tại Công ty Xây lắp năng lượng Sông Đà 11, em mạnh
dạn chọn đề tài: "Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu tại
Công ty Xây lắp năng lượng Sông Đà 11" lµm luËn v¨n tèt nghiÖp.
Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo.
LuËn v¨n tốt nghiệp của em bao gồm ba phần chính sau:
Chương I: Lý luận chung về đấu thầu và đấu thầu xây lắp
Chương II: Thực trạng công tác đấu thầu tại Công ty Xây lắp năng
lượng Sông Đà 11.
Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu tại
Công ty Xây Lắp năng lượng Sông Đà 11.
7
Ch¬ng I
Lý LUËN CHUNG VÒ §ÊU THÇU
Vµ §ÊU THÇU X¢Y L¾P
I.MéT Sè VÊN §Ò VÒ §ÊU THÇU Vµ §ÊU THÇU X¢Y L¾P
1.Kh¸i niÖm
Trªn thùc tÕ cã mét sè ®Þnh nghÜa vÒ ®Êu thÇu .Theo
®Þnh nghÜa vÒ ®Êu thÇu trong quy chÕ ®Êu thÇu cña ViÖt
Nam ban hµnh 1/9/1999 th× ®Êu thÇu lµ qu¸ tr×nh lùa
chän nhµ thÇu ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña bªn mêi thÇu.
Nhµ thÇu lµ tæ chøc kinh tÕ cã ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n
tham gia ®Êu thÇu. Trong ®Êu thÇu tuyÓn chän t vÊn , nhµ
thÇu cã thÓ lµ mét c¸ nh©n . Nhµ thÇu lµ nhµ x©y dùng
trong ®Êu thÇu x©y l¾p ; lµ nhµ cung cÊp trong ®Êu thÇu
mua s¾m hµng ho¸ ; lµ nhµ t vÊn trong ®Êu thÇu tuyÓn
chän t vÊn ; lµ nhµ ®Çu t trong ®Êu thÇu lùa chän ®èi t¸c
®Çu t. Nhµ thÇu trong níc lµ nhµ thÇu cã t c¸ch ph¸p nh©n
ViÖt Nam vµ ho¹t ®éng hîp ph¸p t¹i ViÖt Nam.
Ngêi ta thêng chia ®Êu thÇu thµnh 4 lÜnh vùc :
- §Êu thÇu tuyÓn chän t vÊn
- §Êu thÇu mua s¾m hµng ho¸
- §Êu thÇu x©y l¾p
- §Êu thÇu lùa chän ®èi t¸c thùc hiÖn dù ¸n
Trong ph¹m vi ®Ò tµi nµy , em chØ xin ®i s©u vµo
nghiªn cøu lÜnh vùc ®Êu thÇu x©y l¾p .
8
HiÖn nay ë níc ta , ho¹t ®éng x©y l¾p thêng ®îc tiÕn
hµnh theo mét trong ba ph¬ng thøc sau :
- Ph¬ng thøc tù lµm : lµ h×nh thøc chñ ®Çu t sö dông
lùc lîng x©y dùng cña m×nh ®Ó thùc hiÖn khèi lîng x©y
l¾p tù lµm
- Ph¬ng thøc giao thÇu : lµ h×nh thøc chñ ®Çu t ( bªn
giao thÇu ) ®µm ph¸n trùc tiÕp ( hoÆc th«ng qua ngêi ®¹i
diÖn) víi c¸c ®¬n vÞ nhËn thÇu ®Ó ký kÕt hîp ®ång
- Ph¬ng thøc ®Êu thÇu: lµ h×nh thøc chñ ®Çu t ( bªn
mêi thÇu ) mêi c¸c ®¬n vÞ tham gia ®Êu thÇu ( c¸c nhµ
thÇu) ®Ó lùa chän nhµ thÇu ®ñ n¨ng lùc ( bao gåm kh¶o
s¸t, thiÕt kÕ , mua s¾m thiÕt bÞ x©y dùng ...), ®¸p øng
c¸c yªu cÇu vÒ tµi chÝnh , kü thuËt , tiÕn ®é ,...®Æt ra cho
viÖc x©y dùng c«ng tr×nh , råi míi ®i ®Õn ký kÕt hîp ®ång
chÝnh thøc mét ®¬n vÞ x©y dùng cã n¨ng lùc nhÊt ®Þnh
theo c¸c tiªu chuÈn ®· ®îc ®Þnh tríc nh»m tiÕn hµnh tæ
chøc thi c«ng khèi lîng x©y l¾p cho chñ ®Çu t.
Mçi mét ph¬ng thøc ®Òu cã nh÷ng u nhîc ®iÓm khi
tiÕn hµnh , song ph¬ng thøc ®Êu thÇu cã néi dung vµ c¸ch
thøc tiÕn hµnh hoµn toµn kh¸c so víi hai ph¬ng thøc trªn.
§Êu thÇu gióp chñ ®Çu t chän ®îc nhµ thÇu thi c«ng víi gi¸
c¶ , kü thuËt , tiÕn ®é hîp lý nhÊt trong sù c¹nh tranh gi÷a
c¸c nhµ thÇu. §Æc ®iÓm c¬ b¶n nhÊt cña ph¬ng thøc ®Êu
thÇu lµ yÕu tè c¹nh tranh khèc liÖt gi÷a c¸c ®¬n vÞ x©y
dùng nh»m lùa chän ngêi ®Ó ký kÕt hîp ®ång . YÕu tè nµy
®ßi hái c¸c ®¬n vÞ x©y dùng ph¶i tù t×m hiÓu nhu cÇu thÞ
trêng hiÖn nay, ph¬ng thøc ®Êu thÇu ngµy cµng ph¸t triÓn
m¹nh mÏ vµ chiÕm u thÕ . Do ®ã cÇn ph¶i cã mét c¸ch
nh×n nhËn ®óng ®¾n vÒ ®Êu thÇu trong x©y l¾p ®Ó
9
nh»m cho qu¸ tr×nh nµy thùc hiÖn víi kÕt qu¶ tèi u vÒ chÊt
lîng , kü thuËt , tµi chÝnh , tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh ,
®ång thêi h¹n chÕ tèi ®a c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong quan
hÖ gi÷a c¸c bªn tham gia.
2.Môc ®Ých cña ®Êu thÇu
2.1.HiÖu qu¶
HiÖu qu¶ trong ®Êu thÇu x©y l¾p ®îc thÓ hiÖn trong
viÖc lùa chän nhµ thÇu ®¶m b¶o kü thuËt , tiÕn ®é thi c«ng
vµ chÊt lîng c«ng tr×nh víi mét møc gi¸ hîp lý . §iÒu nµy
gióp chñ ®Çu t gi¶m ®îc chi phÝ , ®ång thêi gióp cho nhµ
thÇu cho c«ng ¨n viÖc lµm , n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ
uy tÝn .
2.2.C«ng b»ng
§Êu thÇu lµ qu¸ tr×nh c¸c nhµ thÇu c¹nh tranh vÒ kü
thuËt, gi¸ c¶, nh»m ®¹t ®îc môc ®Ých lµ tróng thÇu. Bëi
vËy, c«ng b»ng còng lµ mét trong nh÷ng yªu cÇu cña ®Êu
thÇu. Nã ®îc thÓ hiÖn ë chç tÊt c¶ c¸c nhµ thÇu khi ®· ®ñ
tiªu chuÈn th× ®Òu cã thÓ tham gia ®Êu thÇu , ®Òu ®îc
cung cÊp th«ng tin vµ ®èi sö c«ng b»ng .Trong mét sè trêng
hîp nhµ thÇu " ®Þa ph¬ng " cã thÓ ®îc u tiªn h¬n.
2.3. C¹nh tranh
Mét yªu cÇu ®èi víi ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y l¾p lµ
c¹nh tranh. C¹nh tranh trong ®Êu thÇu cã thÓ lµ c¹nh tranh
gi÷a chñ ®Çu t (bªn mêi thÇu) víi c¸c ®în vÞ tham gia ®Êu
thÇu (nhµ thÇu), c¹nh tranh gi÷a c¸c nhµ thÇu víi nhau. Sù
c¹nh tranh gi÷a c¸c nhµ thÇu víi nhau lµ chñ yÕu. Do ®Æc
®iÓm cña lÜnh vùc x©y l¾p nªn c¸c nhµ thÇu x©y l¾p ®Ó
tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× ph¶i tham gia vµo ®Êu thÇu. Do
10
vËy, ®Ó cã thÓ th¾ng thÇu c¸c nhµ thÇu cã thÓ c¹nh tranh
nhau vÒ thiÕt bÞ, tµi chÝnh, gi¸ dù thÇu,...Còng nh c¸c lo¹i
c¹nh tranh kh¸c trong thÞ trêng, c¹nh tranh trong ®Êu thÇu
còng cã mÆt tÝch cùc vµ tiªu cùc nhÊt ®Þnh. Nhê vµo ®Êu
thÇu, chñ ®Çu t cã thÓ thùc hiÖn tèi u nhiÖm vô x©y dùng,
vÒ phÝa nhµ thÇu hä ph¶i tù ®æi míi vµ n©ng cao n¨ng lùc
®Ó cã thÓ c¹nh tranh trªn thÞ trêng.
2.4. Minh b¹ch
§Êu thÇu thêng ®îc tæ chøc cho nh÷ng c«ng tr×nh sö
dông vèn cña Nhµ níc. §ã lµ nguån vèn do nh©n d©n ®ãng
thuÕ. ChÝnh v× vËy, tÝnh minh b¹ch lµ mét yªu cÇu cÇn
thiÕt ®èi víi ®Êu thÇu, nã thÓ hiÖn ë nh÷ng ph¬ng diÖn
sau:
§èi víi nhµ ®Çu t, th× khi tham gia ®Êu thÇu ph¶i nhËn
®îc ®Çy ®ñ c¸c tµi liÖu ®Êu thÇu víi c¸c th«ng tin chi tiÕt,
râ rµng vµ cã hÖ thèng quy m«, khèi lîng, quy c¸ch, yªu cÇu
chÊt lîng cña c«ng tr×nh còng nh yªu cÇu vÒ tiÕn ®é thi
c«ng c«ng tr×nh.
§èi víi c¸c nghÜa vô vµ quyÒn lîi cña c¸c bªn tham gia
cÇn ®îc ®Ò cËp vµ chi tiÕt ho¸ trong hîp ®ång mµ ph¹m vi
tr¸ch nhiÖm cña mçi bªn ë tõng phÇn viÖc ®Òu ph¶i ph©n
®Þnh r¹ch rßi ®Ó kh«ng cã mét sai sãt nµo mµ kh«ng cã
nguêi chÞu tr¸ch nhiÖm.
§èi víi c¸c hå s¬ dù thÇu ph¶i ®îc ®¸nh gi¸ kh«ng thiªn
vÞ theo cïng mét chuÈn mùc vµ ®îc ®¸nh gi¸ bëi mét héi
®ång xÐt thÇu cã ®ñ n¨ng lùc phÈm chÊt.
3.C¸c h×nh thøc lùa chän nhµ thÇu vµ ph¬ng thøc
®Êu thÇu
3.1.C¸c h×nh thøc lùa chän nhµ thÇu
11
Cã 7 h×nh thøc lùa chän nhµ thÇu ®îc ®Ò cËp trong
Quy chÕ ®Êu thÇu , bao gåm:
a. §Êu thÇu c¹nh tranh réng r·i ( competitive
bidding )
§Êu thÇu c¹nh tranh réng r·i lµ h×nh thøc ®Êu thÇu
kh«ng h¹n chÕ sè lîng nhµ thÇu tham gia . Bªn ®Êu thÇu
ph¶i th«ng b¸o c«ng khai vÒ c¸c ®iÒu kiÖn , thêi gian dù
thÇu trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng tèi thiÓu 10
ngµy tríc khi ph¸t hµnh hå s¬ mêi thÇu . §Êu thÇu c¹nh
tranh réng r·i lµ h×nh thøc chñ yÕu ®îc ¸p dông trong ®Êu
thÇu vµ thêng ®îc ¸p dông ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc t¬ng
®èi ®¬n gi¶n , yªu cÇu kü thuËt kh«ng cao , gi¸ trÞ kh«ng
lín .
b. §Êu thÇu h¹n chÕ ( Limited competitive
bidding)
Lµ h×nh thøc ®Êu thÇu mµ bªn mêi thÇu chØ mêi mét
sè nhµ thÇu ( tèi thiÓu lµ 5 nhµ thÇu ) cã ®ñ n¨ng lùc tham
dù . Th«ng b¸o mêi thÇu kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i th«ng b¸o
trªn ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng . H×nh thøc nµy chØ
®îc xem xÐt ¸p dông khi cã mét trong c¸c ®iÒu kiÖn sau:
Thø nhÊt , chØ cã mét sè nhµ thÇu cã kh¶ n¨ng ®¸p
øng ®îc yªu cÇu cña gãi thÇu .
Thø hai, c¸c nguån vèn sö dông yªu cÇu ph¶i tiÕn hµnh
®Êu thÇu h¹n chÕ.
Thø ba, do t×nh h×nh cô thÓ cña gãi thÇu mµ viÖc ®Êu
thÇu h¹n chÕ cã lîi thÕ h¬n . H×nh thøc nµy ®îc ¸p dông
®èi víi c¸c c«ng tr×nh cã quy m« lín , yªu cÇu kü thuËt phøc
t¹p , do cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt luËn chøng kinh tÕ kü
thuËt quyÕt ®Þnh . Qua ®ã , chñ ®Çu t cã thÓ nhanh chãng
12
lùa chän nhµ thÇu ®¸p øng yªu cÇu cña m×nh tõ sè nhµ
thÇu cã ®ñ n¨ng lùc tham gia . Do h¹n chÕ sè lîng nhµ thÇu
tham dù nªn h¹n chÕ mét phÇn ®a d¹ng trong c¹nh tranh
gi÷a c¸c nhµ thÇu .
c. ChØ ®Þnh thÇu (single bidder)
ChØ ®Þnh thÇu lµ h×nh thøc lùa chän trùc tiÕp nhµ
thÇu ®¸p øng yªu cÇu cña gãi thÇu ®Ó th¬ng th¶o hîp
®ång . H×nh thøc nµy chØ ®îc ¸p dông trong c¸c trêng hîp
sau:
Thø nhÊt , trêng hîp bÊt kh¶ kh¸ng do thiªn tai dÞch
ho¹ , ®îc phÐp chØ ®Þnh ngay ®¬n vÞ cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó
thùc hiÖn c«ng viÖc kÞp thêi . Sau ®ã ph¶i b¸o c¸o Thñ tíng
ChÝnh phñ vÒ néi dung chØ ®Þnh thÇu ®Ó xem xÐt phª
duyÖt .
Thø hai, gãi thÇu cã tÝnh chÊt nghiªn cøu thö nghiÖm ,
bÝ mÊt quèc gia an ninh quèc phßng do Thñ tíng ChÝnh phñ
quyÕt ®Þnh
Thø ba, gãi thÇu ®Æc biÖt do Thñ tíng ChÝnh phñ
quyÕt ®Þnh trªn c¬ së b¸o c¸o thÈm ®Þnh cña Bé KÕ
Ho¹ch vµ §Çu T, ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña c¬ quan tµi trî vèn
vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan.
¦u ®iÓm cña h×nh thøc nµy lµ chän ®îc nhµ thÇu cã
®ñ n¨ng lùc thùc hiÖn yÒu cÇu cña chñ ®Çu t . Nhng nã l¹i
lµm triÖt tiªu tÝnh c¹nh tranh gi÷a nhµ thÇu . MÆt kh¸c,
nhµ thÇu ®îc lùa chän cha ch¾c ®· ®a ra ®îc ph¬ng ¸n tèi
u nhÊt cho dù ¸n. NhÊt lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ph-
¬ng thøc nµy cßn nhiÒu bÝ Èn , tiªu cùc .
d.Chµo hµng c¹nh tranh ( Shopping)
13
Ph¬ng thøc nµy chØ ¸p dông cho nh÷ng gãi thÇu mua
s¾m hµng ho¸ cã quy m« nhá vµ ®¬n gi¶n , cã gi¸ trÞ díi 2
tû ®ång . Bªn mêi thÇu cã thÓ göi th chµo hµng b»ng Fax,
bu ®iÖn, trùc tiÕp hoÆc b»ng ph¬ng ph¸p kh¸c. Mçi gãi
thÇu ph¶i cã Ýt nhÊt 3 b¶n chµo hµng cña 3 nhµ thÇu kh¸c
nhau trªn c¬ së yªu cÇu cña bªn mêi thÇu . Nhµ thÇu ®¸p
øng yªu cÇu cña bªn mêi thÇu cã gi¸ bá thÇu ®îc ®¸nh gi¸
thÊp nhÊt sÏ ®îc xem xÐt trao hîp ®ång . Nh vËy, h×nh thøc
®Êu thÇu nµy kh«ng cÇn hå s¬ mêi thÇu, kh«ng cÇn c¸c
cuéc trao ®æi trùc tiÕp, tiªu chÝ lùa chän nhµ thÇu lµ gi¸
c¶.
e.Mua s¾m trùc tiÕp ( Direct purchase)
H×nh thøc mua s¾m trùc tiÕp ®îc ¸p dông trong trêng
hîp bæ xung hîp ®ång cò ®· ®îc thùc hiÖn xong ( kh«ng
qua 12 th¸ng ) hoÆc hîp ®ång ®ang thùc hiÖn do chñ ®Çu
t cã nhu cÇu t¨ng thªm vÒ sè lîng hµng ho¸ hoÆc khèi lîng
c«ng viÖc tríc ®ã ®· tiÕn hµnh ®Êu thÇu nhng kh«ng ®îc v-
ît møc ®¬n gi¸ mµ tríc ®· ký . Tríc khi ký hîp ®ång nhµ
thÇu ph¶i chøng minh cã ®ñ n¨ng lùc tµi chÝnh , kü thuËt
®Ó thùc hiÖn gãi thÇu .
f.Tù thùc hiÖn (Force Account)
H×nh thøc nµy chØ ®îc ¸p dông ®èi víi nh÷ng gãi thÇu
mµ chñ ®Çu t cã ®ñ n¨ng lùc thi c«ng tu©n thñ theo kho¶n
3 ®iÒu 4 Quy chÕ ®Êu thÇu ban hµnh theo nghÞ ®Þnh
88/CP ngµy 1/9/1999.
g.C¸c h×nh thøc ®Æc biÖt kh¸c ( Other forms )
Ph¬ng thøc nµy ¸p dông cho c¸c trêng hîp ®Æc biÖt
( ngoµi c¸c ph¬ng thøc trªn ), chñ ®Çu t ph¶i x©y dùng ph-
14
¬ng ¸n thùc hiÖn tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt quyÕt
®Þnh .
3.2.Ph¬ng thøc tæ chøc ®Êu thÇu
a. §Êu thÇu mét tó hå s¬ ( mét phong b× )
Khi dù thÇu theo ph¬ng thøc nµy, nhµ thÇu cÇn nép
nh÷ng ®Ò xuÊt kü thuËt, ®Ò xuÊt tµi chÝnh vµ nh÷ng
®iÒu kiÖn kh¸c trong mét tói hå s¬ chung.
Ph¬ng thøc nµy cã u ®iÓm lµ g¾n ®îc thiÕt kÕ kü thuËt
víi chi phÝ tµi chÝnh nhng khã lùa chän ph¬ng ¸n tèi u .
Theo quy ®Þnh cña ViÖt Nam th× ®îc phÐp ¸p dông ®èi víi
®Êu thÇu mua s¾m hµng ho¸ vµ x©y l¾p.
b. §Êu thÇu hai tói hå s¬ ( Hai phong b× )
Khi dù thÇu theo ph¬ng thøc nµy, nhµ thÇu cÇn nép
nh÷ng ®Ò xuÊt kü thuËt trong mét tói hå s¬ vµ nh÷ng ®Ò
xuÊt vÒ tµi chÝnh trong mét tói hå s¬ kh¸c vµo cïng mét thêi
®iÓm . Tói hå s¬ ®Ò xuÊt vÒ kü thuËt sÏ ®îc xem xÐt tríc
®Ó ®¸nh gi¸ , xÕp h¹ng. Nhµ thÇu ®îc xÕp h¹ng thø nhÊt
vÒ kü thuËt sÏ ®îc xem xÐt tiÕp tói hå s¬ vÒ tµi chÝnh. NÕu
nhµ thÇu ®ã kh«ng ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu vÒ mÆt tµi
chÝnh vµ c¸c yªu cÇu cña hîp ®ång, bªn mêi thÇu ph¶i xin ý
kiÕn cña ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t, nÕu ®îc
chÊp thuËn míi ®îc mêi nhµ thÇu tiÕp theo ®Ó xem
xÐt.Theo quy ®Þnh cña ViÖt Nam, ph¬ng thøc nµy chØ ¸p
dông ®èi víi ®Êu thÇu tuyÓn chän t vÊn .
c. §Êu thÇu hai giai ®o¹n
Ph¬ng thøc nµy ®îc ¸p dông khi bªn mêi thÇu cßn
ph©n v©n cha biÕt chän gi¶i ph¸p kü thuËt cô thÓ nµo ®Ó
15
thùc hiÖn c«ng viÖc cña m×nh. Trong khi ®ã, trªn thÞ trêng
®ang cã rÊt nhiÒu gi¶i ph¸p kü thuËt kh¸c nhau.
§Êu thÇu hai giai ®o¹n thêng ®îc ¸p dông cho nh÷ng
dù ¸n lín, phøc t¹p vÒ c«ng nghÖ vµ kü thuËt hoÆc dù ¸n
thuéc d¹ng ch×a kho¸ trao tay. Trong qu¸ tr×nh xem xÐt,
chñ ®Çu t cã ®iÒu kiÖn hoµn thiÖn yªu cÇu vÒ mÆt c«ng
nghÖ, kü thuËt vµ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ tµi chÝnh cña hå s¬
mêi thÇu .
Giai ®o¹n thø nhÊt .
C¸c nhµ thÇu nép ®Ò xuÊt kü thuËt vµ ph¬ng ¸n tµi
chÝnh s¬ bé ( cha cã gi¸ ) ®Ó bªn mêi thÇu xem xÐt vµ
th¶o luËn cô thÓ víi tõng nhµ thÇu nh»m thèng nhÊt vÒ yªu
cÇu vµ tiªu chuÈn kü thuËt ®Ó nhµ thÇu chÝnh thøc chuÈn
bÞ vµ nép ®Ò xuÊt kü thuËt cña m×nh.
Giai ®o¹n thø hai.
Bªn mêi thÇu mêi c¸c nhµ thÇu tham gia trong giai ®o¹n
thø nhÊt nép ®Ò xuÊt kü thuËt ®· ®îc bæ xung hoµn chØnh
trªn cïng mét mÆt b»ng kü thuËt vµ ®Ò xuÊt c¸c ®iÒu kiÖn
tµi chÝnh, tiÕn ®é thùc hiÖn, ®iÒu kiÖn hîp ®ång, gi¸ bá
thÇu ®Ó ®¸nh gi¸ vµ xÕp h¹ng.
4.§iÒu kiÖn thùc hiÖn ®Êu thÇu.
4.1.§èi víi bªn mêi thÇu.
Bªn mêi thÇu ph¶i chuÈn bÞ c¸c hå s¬ sau ®©y:
 V¨n b¶n quyÕt ®Þnh ®Çu t hoÆc giÊy phÐp ®Çu t
cña cÊp cã thÈm quyÒn. Trêng hîp cÇn ®Êu thÇu tuyÓn chän
t vÊn lËp b¸o c¸o kh¶ thi, ph¶i cã v¨n b¶n chÊp thuËn cña
ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t.
 KÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®îc phª duyÖt.
16
 Hå s¬ mêi thÇu ( trêng hîp s¬ tuyÓn ph¶i cã hå s¬ s¬
tuyÓn ) ®îc ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn
phª duyÖt.
4.2.§èi víi bªn dù thÇu:
Nhµ thÇu tham dù ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau:
 Cã giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh hoÆc ®¨ng ký hµnh
nghÒ.
 §ñ n¨ng lùc kü thuËt vµ tµi chÝnh ®¸p øng yªu cÇu
trong hå s¬ mêi thÇu.
 Hå s¬ dù thÇu hîp lÖ vµ chØ ®îc tham gia mét ®¬n dù
thÇu cho mét gãi thÇu, dï lµ ®¬n ph¬ng hay liªn doanh dù
thÇu.
5.Vai trß cña ®Êu thÇu trong x©y dùng:
5.1.§èi víi Nhµ níc:
Trong nh÷ng n¨m nÒn kinh tÕ cßn trong c¬ chÕ tËp
trung bao cÊp, tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ®Òu do Nhµ
níc ®øng ra chØ ®¹o x©y dùng, chÝnh v× lÏ ®ã, c¸c nguån
vèn sö dông bÞ thÊt tho¸t bëi t lîi c¸ nh©n, chÊt lîng c«ng
tr×nh kÐm bëi kh«ng cã mét tiªu chuÈn chÊt lîng râ rµng.
Khi nÒn kinh tÕ bíc sang giai ®o¹n ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ
thÞ trêng, thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi do §¶ng ®Ò xíng vµ
l·nh ®¹o, ngµnh x©y dùng còng ®· chuyÓn tõ c¬ chÕ tËp
trung bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ
níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Trong lÜnh vùc x©y
dùng ®· b¾t ®Çu yªu cÇu c¸c c«ng tr×nh cã sö dông vèn
x©y dùng cña Nhµ níc ph¶i th«ng qua ®Êu thÇu ®Ó lùa
chän nhµ thÇu.
17
Ho¹t ®éng ®Êu thÇu n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông
nguån vèn tËp trung ( vèn tõ ng©n s¸ch Nhµ níc ). §Êu thÇu
dùa trªn c¬ së c¹nh tranh gi÷a c¸c nhµ thÇu trªn mäi mÆt
( tµi chÝnh, kü thuËt ) nªn nã thóc ®Èy c¸c ®¬n vÞ dù thÇu
t×m c¸ch t¨ng cêng tr×nh ®é, hiÖu qu¶ vÒ mäi mÆt. Qua
®Êu thÇu chñ ®Çu t sÏ chän ®îc nhµ thÇu cung cÊp s¶n
phÈm, dÞch vô víi gi¸ c¶ hîp lý nhÊt ®ång thêi ®¶m b¶o
®óng tiÕn ®é vµ chÊt lîng. Tøc lµ, hiÖu qu¶ sö dông nguån
vèn tËp trung trong trêng hîp dïng vèn tõ ng©n s¸ch cña
Nhµ níc lµ cao nhÊt.
B¾t ®Çu tõ sù ra ®êi cña quy chÕ ®Êu thÇu theo N§
43/CP vµ h¬n 1 n¨m thùc hiÖn söa ®æi bæ sung quy chÕ
®Êu thÇu theo N§ 93/CP cña ChÝnh phñ cã thÓ thÊy râ ph-
¬ng thøc ®Êu thÇu ®· tõng bíc thay thÕ ph¬ng thøc chØ
®Þnh thÇu ( mang nhiÒu tiÒm Èn tiªu cùc trong nÒn kinh tÕ
thÞ trêng ), ®ång thêi tÝnh hiÖu qu¶ cña nã còng ®îc thÓ
hiÖn râ.
Ho¹t ®éng ®Êu thÇu gãp phÇn ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý
hµnh chÝnh Nhµ níc trong ho¹t ®éng ®Çu t vµ x©y dùng.
Tríc ®©y, trong x©y dùng còng nh trong c¸c ngµnh kinh tÕ
kh¸c, Nhµ níc qu¶n lý toµn bé trong viÖc quyÕt ®Þnh x©y
dùng c«ng tr×nh nµo, vèn, ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p kü thuËt, thêi
gian, do ®¬n vÞ nµo thi c«ng,...
Trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay, víi ho¹t ®éng ®Êu
thÇu ®· ®îc ¸p dông th× Nhµ níc chØ cßn qu¶n lý s¶n phÈm
cuèi cïng, tøc lµ c«ng tr×nh hoµn thµnh víi chÊt lîng b¶o
®¶m. ViÖc thi c«ng, mua vËt t, thêi gian thi c«ng tõng h¹ng
môc c«ng tr×nh, ®Æc biÖt lµ tæng vèn ®Çu t hay gi¸ c«ng
tr×nh lµ tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng tõng nhµ thÇu kh¸c nhau.
18
Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vÒ x©y dùng
b©y giê chñ yÕu chuyÓn sang viÖc nghiªn cøu ban hµnh c¸c
chÝnh s¸ch, quy chÕ vÒ x©y dùng ®Ó ®iÒu tiÕt lÜnh vùc
nµy cho phï hîp víi c¬ chÕ thÞ trêng.
Trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay, ph¬ng thøc ®Êu thÇu
ngµy cµng thÓ hiÖn râ tÝnh u viÖt vµ vai trß quan träng cña
nã ®èi víi c¸c chñ ®Çu t, nhµ thÇu vµ Nhµ níc, do ®ã viÖc
¸p dông ph¬ng thøc nµy vµo ho¹t ®éng kinh doanh, x©y
dùng còng lµ tÊt yÕu ®Ó nh»m ®¶m b¶o mang l¹i lîi Ých
cho mäi ngêi, cho quèc gia.
5.2.§èi víi chñ ®Çu t.
§Êu thÇu gióp cho chñ ®Çu t tiÕt kiÖm ®îc vèn ®Çu t,
®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é vµ chÊt lîng c«ng tr×nh. V× trong
®Êu thÇu diÔn ra sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c nhµ thÇu,
vµ chñ ®Çu t chØ lùa chän nhµ thÇu nµo ®¸p øng ®îc yªu
cÇu cña m×nh ®Ò ra: gi¸ thµnh hîp lý, ®¶m b¶o ®óng tiÕn
®é thi c«ng, chÊt lîng c«ng tr×nh tèt, do ®ã sÏ tiÕt kiÖm ®-
îc tèi ®a vèn bá ra.
Th«ng qua ®Êu thÇu, gióp cho chñ ®Çu t n¾m ®îc
quyÒn chñ ®éng hoµn toµn. Bëi v×, chØ khi ®· cã sù chuÈn
bÞ ®Çy ®ñ, kü lìng vÒ tÊt c¶ mäi mÆt tríc khi ®Çu t th×
chñ ®Çu t míi tiÕn hµnh mêi thÇu vµ tæ chøc ®Êu thÇu ®Ó
lùa chän nhµ thÇu.
Tuy nhiªn, ®Ó ®¸nh gi¸ ®îc ®óng c¸c hå s¬ dù thÇu,
®¶m b¶o tÝnh c«ng b»ng trong ®Êu thÇu, ®ßi hái c¸c c¸n
bé cña chñ ®Çu t ph¶i cã tr×nh ®é nhÊt ®Þnh. ViÖc qu¶n lý
mét dù ¸n ®Çu t víi bªn B lµ mét nhµ thÇu còng ®ßi hái c¸c
c¸n bé ®ã ph¶i tù n©ng cao tr×nh ®é cña m×nh ®Ó ®¸p
øng ®îc víi yªu cÇu thùc tÕ. KÕt qu¶ lµ thóc ®Èy viÖc n©ng
19
cao tr×nh ®é, n¨ng lùc cña ®éi ngò c¸n bé kinh tÕ, kü
thuËt cña bªn chñ ®Çu t.
§Êu thÇu lµ qu¸ tr×nh chñ ®Çu t lùa chän ra c¸c nhµ
thÇu cã ®ñ n¨ng lùc, råi giao thÇu cho nhµ thÇu nµo võa
®¶m b¶o vÒ mÆt kü thuËt, võa cã gi¸ chµo thÇu thÊp. Do
®ã, ®Êu thÇu kh«ng nh÷ng chØ gióp chñ ®Çu t tr¸nh l·ng
phÝ, n©ng cao chÊt lîng c«ng tr×nh, mµ cßn gióp gi¶m bít tÖ
n¹n tham nhòng.
5.3.§èi víi c¸c nhµ thÇu.
Tríc hÕt ph¬ng thøc ®Êu thÇu sÏ ph¸t huy ®îc tÝnh chñ
®éng trong viÖc t×m kiÕm c¸c c¬ héi tham gia dù thÇu vµ
®Êu thÇu. C¸c nhµ thÇu sÏ ph¶i tÝch cùc t×m kiÕm c¸c
th«ng tin do c¸c chñ ®Çu t ®ang mêi thÇu trªn c¸c ph¬ng
tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, trªn thÞ trêng, g©y dùng c¸c mèi
quan hÖ víi c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi níc, tù t×m c¸ch
t¨ng cêng uy tÝn cña m×nh ®Ó cã thÓ n¾m b¾t ®îc c¸c c¬
héi dù thÇu vµ ngoµi ra cßn cã kh¶ n¨ng ®îc chØ ®Þnh
thÇu.
ViÖc tham dù ®Êu thÇu, tróng thÇu vµ tiÕn hµnh thi
c«ng theo hîp ®ång lµm cho nhµ thÇu ph¶i tËp trung ®ång
vèn cña m×nh vµo mét träng ®iÓm ®Çu t. Ngay tõ qu¸
tr×nh tham gia ®Êu thÇu, nÕu tr×nh ®é kü thuËt c«ng
nghÖ cña nhµ thÇu kh«ng cao th× còng khã cã c¬ héi tróng
thÇu, hoÆc nÕu cã tróng thÇu th× còng do tr×nh ®é thi
c«ng, n¨ng lùc dù to¸n cña nhµ thÇu thÊp kÐm dÉn ®Õn
®Ó bÞ lç. Thùc tÕ nµy ®ßi hái c¸c nhµ thÇu ph¶i kh«ng
ngõng n©ng cao tr×nh ®é vÒ mäi mÆt nh: tæ chøc qu¶n lý,
®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé, ®Çu t n©ng cao n¨ng lùc m¸y mãc
thiÕt bÞ,... Cã nh vËy míi ®¶m b¶o th¾ng thÇu, ®¶m b¶o
20