Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn và sử dụng vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn quận hai bà trưng

  • 73 trang
  • file .doc
LỜI NÓI ĐẦU
Hoạt động của ngành Ngân hàng gắn liền với cơ chế quản lý kinh tế. Việc
chuyển từ cơ chế tập chung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản
lý của Nhà nước, đòi hỏi hoạt động Ngân hàng phải là đòn bẩy kinh tế, là công
cụ kiềm chế và đẩy lùi lạm phát nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Hệ
thống Ngân hàng đã được cải tổ và hoạt động có hiệu quả, đóng vai trò nòng cốt
trên thị trường tiền tệ. Chiến lược kinh tế của Nhà nước chỉ rõ: “Tiếp tục đổi
mới và lành mạnh hoá hệ thống tài chính, tiền tệ nhằm thực hiện tốt các mục
tiêu kinh tế xã hội”.
Vấn đề nổi bật trong hoạt động Ngân hàng là công tác huy động vốn và sử
dụng vốn. Mục tiêu đặt ra là làm sao cho công tác huy động vốn và sử dụng vốn
đạt hiệu quả cao nhất.
Trong bài viết này chúng ta sẽ đề cập đến công tác huy động và sử dụng
vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn quận Hai Bà Trưng. Với
mục tiêu đặt ra là gắn liền lý luận khoa học với hoạt động thực tiễn, trong thời
gian thực tập tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Quận Hai
Bà Trưng tôi thấy còn nhiều vấn đề phải hoàn thiện. Trong phạm vi của chuyên
đề, chúng ta sẽ đề cập đến đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả
huy động vốn và sử dụng vốn tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển
Nông Thôn quận Hai Bà Trưng”.
Bài viết gồm 3 chương :
Chương I : Những nội dung cơ bản về Ngân hàng Thương mại và hoạt
động của Ngân hàng Thương mại trong nền kinh tế thị trường.
Chương II : Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn của Ngân hàng
Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn quận Hai Bà Trưng.
Chương III: Những giải pháp nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng
vốn.
1
CHƯƠNG I
NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1. Lịch sử ra đời và phát triển của Ngân hàng Thương mại
1.1. Lịch sử ra đời
Nghề kinh doanh tiền tệ ra đời gắn liền với quan hệ thương mại. Trong
thời kỳ cổ đại đã xuất hiện việc giao lưu thương mại giữa các lãnh địa với các
loại tiền khác nhau thì nghề kinh doanh tiền tệ xuất hiện để thực hiện việc
nghiệp vụ đổi tiền. Lúc đầu nghề kinh doanh tiền tệ do Nhà Thờ đứng ra tổ chức
vì là nơi tôn nghiêm được dân chúng tin tưởng, là nơi an toàn để ký gửi tài sản
và tiền bạc của mình sau đó nó phát triển ra cả 3 khu vực : Các nhà thờ, tư nhân,
nhà nước với các nhiệp vụ đổi tiền, nhận tiền gửi, bảo quản tiền, cho vay và
chuyển tiền.
Đến thế kỷ XV, đã xuất hiện những tổ chức kinh doanh tiền tệ có những
đặc trưng gần giống ngân hàng, đầu tiên gồm ngân hàng Amstexdam ( Hà lan
năm 1660 ) Ham Bourg ( Đức năm 1619 ) và Bank của England ( Anh năm
1694 )
1.2. Các giai đoạn phát triển
Từ thế kỷ XV đến nay, ngành ngân hàng đã trải qua những bước tiến dài
và góp nhiều phát minh vĩ đại vào lịch sử phát triển của loài người. có thể chia
ra các giai đoạn phát triển làm 3 giai đoạn :
- Giai đoạn I : ( Từ thế kỷ XV - cuối XVIII )
Hoạt động của những giai đoạn này có những đặc trưng sau :
+ Các ngân hàng hoạt động độc lập chưa tạo một hệ thống chịu sự ràng
buộc và phụ thuộc lẫn nhau.
2
+ Chức năng hoạt động của mỗi ngân hàng giống nhau, gồm nhận ký thác
của khách hàng, chiết khấu và cho vay, phát hành giấy bạc vào lưu thông, thực
hiện các dịch vụ tiền tệ khác như đổi tiền, chuyển tiền ...
- Giai đoạn II : ( Từ thế kỷ XVIII - XX )
Mọi ngân hàng đều phát hành giấy bạc ngân hàng làm cản trở quá trình
phát triển của nền kinh tế, vì vậy từ đầu thế kỷ XVIII nghiệp vụ này được giao
cho một số ngân hàng lớn và sau đó tập trung vào một ngân hàng duy nhất gọi là
Ngân hàng phát hành, các ngân hàng còn lại chuyển thành Ngân hàng thương
mại.
- Giai đoạn III : ( Từ đầu thế kỷ XX đến nay )
Ngân hàng phát hành vẫn thuộc sở hữu tư nhân không cho nhà nước can
thiệp thường xuyên vào các hoạt động kinh tế thông qua các tác động của nền
kinh tế, các nước đã quốc hữu hoá hàng loạt các Ngân hàng phát hành từ sau
cuộc khủng khoảng kinh tế năm 1929 đến năm 1933. Khái niệm Ngân hàng
trung ương đã thay thế cho Ngân hàng phát hành với chức năng rộng hơn ngoài
nghiệp vụ phát hành và quản lý nhà nước về tiền tệ, góp phần thúc đẩy quá trình
phát triển tăng trưởng kinh tế.
2. Khái niệm, chức năng, vai trò và các loại hình của Ngân hàng
thương mại
2.1. Khái niệm
Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ
yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả
và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương
tiện thanh toán.
2.2. Chức năng của Ngân hàng Thương mại
* Trung gian tín dụng :
Ngân hàng thương mại một mặt thu hút các khoản tiền nhàn rỗi trong xã
hội, bao gồm tiền của các doanh nghiệp, các hộ gia đình , cá nhân và các cơ
quan nhà nước. Mặt khác, nó dùng chính số tiền đã huy động được để cho vay
đối với các thành phần kinh tế trong xã hội, khi chúng có nhu cầu bổ sung vốn.
3
Trong nền kinh tế thị trường, Ngân hàng thương mại là một trung gian tài
chính quan trọng để điều chuyển vốn từ người thừa sang người thiếu. Thông qua
sự điều khiển này, Ngân hàng thương mại có vai trò quan trọng trong việc thúc
đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thêm việc làm, cải thiện mức sống của dân cư, ổn
định thu chi chính phủ.
Chính với chức năng này, Ngân hàng thương mại góp phần quan trọng
vào việc điều hoà lưu thông tiền tệ, ổn định sức mua đồng tiền, kiềm chế lạm
phát.
* Trung gian thanh toán:
Nếu như mọi khoản chi trả của xã hội được thực hiện bên ngoài ngân
hàng thì chi phí để thực hiện chúng sẽ rất lớn, bao gồm : chi phí in đúc, bảo
quản vận chuyển tiền.
Với sự ra đời của Ngân hàng thương mại, phần lớn các khoản chi trả về
hàng hoá và dịch vụ của xã hội đều được thực hiện qua ngân hàng với những
hình thức thanh toán thích hợp, thủ tục đơn giản và kỹ thuật ngày càng tiên tiến.
Nhờ tập trung công việc thanh toán của xã hội vào ngân hàng, nên việc
giao lưu hàng hoá, dịch vụ trở nên thuận tiện, nhanh chóng an toàn và tiết kiệm
hơn. Không những vậy, do thực hiện chức năng trung gian thanh toán, Ngân
hàng thương mại có điều kiện huy động tiền gửi của xã hội trước hết là các
doanh nghiệp tới mức tối đa, tạo nguồn vốn cho vay và đầu tư, đẩy mạnh hoạt
động kinh doanh của ngân hàng.
* Nguồn tạo tiền :
Sự ra đời của các ngân hàng đã tạo ra một bước phát triển về chất trong
kinh doanh tiền tệ. Nếu như trước đây các tổ chức kinh doanh tiền tệ nhận tiền
gửi và rồi cho vay cũng chính bằng các đồng tiền đó, thì nay các ngân hàng đã
có thể cho vay bằng tiền giấy của mình, thay thế tiền bạc và vàng do khách hàng
gửi vào ngân hàng.
Hơn nữa, khi đã hoạt động trong một hệ thống ngân hàng,Ngân hàng
thương mại có khả năng “ tạo tiền “ bằng cách chuyển khoản hay bút tệ để thay
thế cho tiền mặt. Điều này đã đưa Ngân hàng thương mại lên vị trí là nguồn tạo
4
tiền. Quá trình tạo tiền của hệ thống Ngân hàng thương mại dựa trên cơ sở tiền
gửi của xã hội. Xong số tiền gửi được nhân lên gấp bội khi ngân hàng cho vay
thông qua cơ chế thanh toán chuyển khoản giữa các ngân hàng .
2.3. Vai trò của Ngân hàng Thương mại
Vai trò của Ngân hàng thương mại đối với nền kinh tế ngày càng quan
trọng nó được thể hiện qua các vai trò sau :
Thứ nhất : Ngân hàng thương mại là nơi tập trung vốn tạm thời nhận rồi
trong xã hội để cung cấp cho các nhu cầu của nền kinh tế, qua đó chuyển tiền
thành tư bản để đầu tư phát triển sản xuất và tăng cường hiệu quả hoạt động của
tiền vốn. Trong xã hội luôn luôn tồn tại tình trạng thừa và thiếu vốn một cách
tạm thời. Những cá nhân, tổ chức có tiền nhàn rỗi tạm thời thì muốn bảo quản số
tiền một cách an toàn nhất và có hiệu quả nhất. Trong khi đó những cá nhân, tổ
chức có nhu cầu về vốn thì muốn vay được những khoản vốn nhằm phục vụ cho
hoạt động kinh doanh của mình. Chính vì vậy Ngân hàng thương mại là một
trung gian tài chính tốt nhất để thực hiện chức năng là cầu nối giữa cung và cầu
về vốn. Ngân hàng là một điạ chỉ tốt nhất mà những người dư thừa về vốn có thể
gửi tiền một cách an toàn và hiệu quả nhất và ngược lại cũng là một nơi sẵn sàng
đáp ứng những nhu cầu về vốn của các cá nhân và doanh nghiệp.
Thứ hai : Hoạt động của các Ngân hàng thương mại góp phần tăng cường
hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp qua đó góp phần thúc đẩy sự
phát triển của nền kinh tế. Ngân hàng thương mại với địa vị là một trung gian tài
chính thực hiện chức năng là chiếc cầu nối giữa cung và cầu về vốn trên thị
trường tiền tệ đã góp phần đẩy nhanh hoạt động của nền kinh tế, đem lại thuận
lợi cho hoạt động của các cá nhân và tổ chức. Những cá nhân và tổ chức đã
giảm được các khoản chi phí trong việc tìm kiếm các nguồn vốn đầu tư cho sản
xuất kinh doanh, và ngoài ra có thể vân dụng các dịch vụ mà ngân hàng cung
cấp cho khách hàng để đẩy nhanh hoạt động của mình. Việc vay vốn từ ngân
hàng của các doanh nghiệp đã thúc đẩy các doanh nghiệp phải có phương án sản
xuất tối ưu và có hiệu quả kinh tế thì mới có thể trả lãi và trả vốn cho ngân hàng.
Việc lập phương án sản xuất tối ưu do doanh nghiệp lập ra phải qua sự kiểm tra,
5
thẩm định kỹ lưỡng của ngân hàng nhằm hạn chế tới mức thấp nhất những rủi ro
có thể sảy ra.
Ngược lại những cá nhân và tổ chức dư thừa về vốn có thể yên tâm đem
gửi tiền của mình vào ngân hàng vì ngân hàng là một địa chỉ có thể bảo quản
tiền vốn một cách an toàn và hiệu quả tốt nhất. Khách hàng có thể yên tâm về sự
an toàn và khả năng sinh lời của đồng vốn và cũng có thể rút tiền của mình bất
cức lúc nào muốn. Có thể lãi suất mà ngân hàng trả cho khách thấp hơn so với
việc đầu tư tiền vốn vào những lĩnh vực như : mua cổ phiếu, đầu tư vào kinh
doanh .... nhưng việc gửi tiền vào ngân hàng là có hệ số an toàn cao nhất. Thêm
vào đó những dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng như : chuyển tiền,
thanh toán hộ, các dịch vụ tư vấn ... sẽ tạo thêm thuận tiện cho khách hàng trong
hoạt động kinh doanh của mình.
Tất cả những hoạt động của ngân hàng là cơ sở giúp cho việc tăng cường
hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nói riêng và của nền kinh tế nói chung.
Thứ ba : Ngân hàng thương mại thông qua những hoạt động của mình
góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia như :
ổn định giá cả, kiềm chế lạm phát, tạo công ăn việc làm cao, ổn định lãi xuất, ổn
định thị trường tài chính, thị trường ngoại hối, ổn định và tăng trưởng kinh tế.
Với các công cụ mà Ngân hàng trung ương dùng để thực thi chính sách tiền tệ
như : Chính sách chiết khấu; tỷ lệ dự trù bắt buộc của Ngân hàng trung ương đối
với Ngân hàng thương mại: lãi suất tín dụng hoặc bằng các nghiệp vụ thị trường
tự do. Thì các ngân hàng đóng một vai trò quan trọng trong việc thi hành chính
sách tiền tệ quốc gia. Các Ngân hàng thương mại có thể thay đổi lượng tiền
trong lưu thông bằng việc thay đổi lãi suất tín dụng hoặc bằng các nghiệp vụ
trên thị trường mở qua đó góp phần chống lạm phát và ổn định sức mua của
đồng nội tệ.
Thứ tư : Ngân hàng thương mại bằng hoạt động của mình đã thức hiện
việc phân bổ vốn giữa các vùng qua đó tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế
đồng đều giữa các vùng khác nhau trong một quốc gia. Các vùng kinh tế khác
nhau thì có sự phát triển khác nhau. Hiện tượng thừa vốn hoặc thiếu vốn một
6
cách tạm thời giữa các vùng diễn ra thường xuyên . Do đó vấn đề đặt ra là làm
sao thực hiện tốt nhất hiệu quả huy động của vốn và chính hoạt động điều
chuyển vốn trong nội bộ ngân hàng đã thực hiện tốt vấn đề này.
Thứ năm : Ngân hàng thương mại là cầu nối giữa nền kinh tế các nước
và thế giới, tạo điều kiện cho việc hoà nhập của nền kinh tế trong nước với nền
kinh tế trong khu vực và nền kinh tế thế giới. Với xu hướng toàn cầu hóa nền
kinh tế trong khu vực và nền kinh tế thế giới cùng với chính sách mở rộng quan
hệ hợp tác quốc tế về kinh tế xã hội của các quốc gia trên thế giới thì hoạt động
của các Ngân hàng thương mại được mở rộng và thúc đẩy cho việc mở rộng
hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp trong nước. Với hoạt động rộng khắp
của mình, các ngân hàng có khả năng được nguồn vốn từ các cá nhân và các tổ
chức nước ngoài góp phần bảo đảm được nguồn vốn cho nền kinh tế trong nước,
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước có thể mở rộng hoạt động của họ
ra nước ngoài một cách rễ dàng hơn, hiệu quả hơn nhờ hoạt động thanh toán
quốc tế, bảo lãnh.
Chính từ sự mở rộng các quan hệ quốc tế mà nền kinh tế trong nước có sự
thâm nhập vào thị trường quốc tế và tăng cường khả năng cạnh tranh với các
nước khác trên thế giới.
2.4. Các loại hình
Dựa trên nhiều hình thức khác nhau mà người ta phân chia ra thành các
loại Ngân hàng Thương mại khác nhau :
- Dựa trên tiêu thức sở hữu , người ta phân biệt Ngân hàng Thương mại
công và Ngân hàng Thương mại tư .
Ngân hàng Thương mại công là loại ngân hàng thương mại do nhà nước
cấp toàn bộ vốn điều lệ và bộ máy lãnh đạo do nhà nước bổ nhiệm . Còn Ngân
hàng Thương mại tư là loại hình ngân hàng thương mại do tư nhân hùn vốn dưới
hình thức góp cổ phần .
- Căn cứ vào tiêu thức quốc tịch , người ta phân biệt Ngân hàng Thương
mại bản xứ và Ngân hàng Thương mại nước ngoài .
7
Ngân hàng Thương mai bản xứ là ngân hàng thương mại do nhà nước
hoặc công dân nước sở tại sở hữu . Ngân hàng Thương mại nước ngoài là do nhà
nước hoặc các tổ chức công dân nước ngoài sở hữu .
- Dựa trên tiêu thức cơ quan cấp giấy phép hoạt động, người ta phân biệt
ngân hàng thương mại toàn quốc ( hay còn gọi là ngân hàng thương mại liên
bang ở những nước theo thể chế liên bang) là loại hình ngân hàng thương mại do
chính phủ hoặc do một cơ quan quản lý trung ương ( thường là ngân hàng trung
ương) cấp giấy phép hoạt động.
Ngân hàng thương mại địa phương ( hay còn gọi là Ngân hàng bang ở
những nước theo thể chế liên bang) là loại hình ngân hàng thương mại do chính
quyền địa phương cấp giấy phép hoạt động.
- Căn cứ vào tiêu thức số lượng chi nhánh người ta phân biệt Ngân hàng
thương mại duy nhất và Ngân hàng thương mại mạng lưới.
Ngân hàng thương mại duy nhất là loại hình ngân hàng thương mại chỉ có
một hội sở hoạt động duy nhất trên phạm vi toàn lãnh thổ quốc gia. Trong khi đó
ngân hàng thương mại mạng lưới là loại hình ngân hàng có hội sở trung ương và
phân chi nhánh hoạt động trên phạm vi toàn bộ lãnh thổ và nhiều khi có cả ở
nước ngoài.
Tóm lại : Ngoài những cánh phân biệt thường dùng trên đây để xem xét
loại hình của một ngân hàng thương mại, một số nước trên thế giới còn có các
cách phân biệt khác như : căn cứ vào tiêu thức doanh số hoạt động, căn cứ vào
tiêu thức chuyên môn hoá hoạt động tín dụng để đánh giá xem xét loại hình của
ngân hàng thương mại đó.
II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG
MẠI
1. Hoạt động huy động vốn
1.1. Huy động vốn nhàn rỗi của xã hội
Đây là nguồn vốn quan trọng nhất của Ngân hàng Thương mại. Nó được
huy động từ các hình thức sau :
1.1.1. Các khoản tiền gửi của khách hàng
8
* Tiền gửi tiết kiệm của dân cư :
Đây là một trong những khoản tiền gửi lớn của ngân hàng. Thông thường
người gửi tiết kiệm nhận được một cuốn sổ nhỏ trong đó nhân viên ngân hàng
xác định toàn bộ số tiền rút ra ,gửi thêm , số tiền lãi . Khách hàng ở đây là tất cả
các dân cư có khoản tiền nhàn rỗi tạm thời chưa có nhu cầu sử dụng , có thể gửi
vào ngân hàng nhằm tìm kiếm một khoản tiền lãi .
Việc phân chia các khoản tiền gửi tiết kiệm của dân cư có thể theo nhiều
tiêu thức khác nhau. Nhưng thường người ta phân chia các khoản tiền gửi tiết
kiệm của dân cư theo tiêu thức thời gian, tức là gồm tiền gửi tiết kiệm không kỳ
hạn và tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn.
* Tiền ký gửi :
Đây là những khoản tiền mà khách hàng đem ký gửi vào ngân hàng .Việc
sử dụng những khoản tiền ký gửi được thực hiện theo những thoả thuận giữa
khách hàng và ngân hàng . Lịch sử phát triển của ngân hàng cho thấy rằng hình
thức ban đầu của hoạt động ngân hànglà việc khách hàng nhờ bảo quản những
đồng tiền vàng. Người chủ phải bảo đảm trả lại chính những đồng tiền mà họ
được chuyển giao và bảo quản . Trong những trường hợp này người chủ không
thể tiến hành các nghiệp vụ cho vay đối với những đồng tiền nhận bảo quản đó
và không thể thu lợi nhuận để trả lợi tức cho người gửi tiền. Cùng với sự phát
triển của xã hội đã tạo điều kiện cho người bảo quản có thể sử dụng những đồng
tiền đó bởi vì người gửi tiền không yêu cầu phải trả lại chính những đồng tiền họ
gửi mà chỉ yêu cầu trả lại tổng số tiền mà họ đã gửi. Chỉ khi đó mới xuất hiện
khả năng sử dụng số tiền vay mượn đó để cấp tín dụng thu lợi tức và trả lãi cho
người gửi tiền. Tuy nhiên việc cho vay bằng tiền ký gửi phải căn cứ vào các
điều kiện có liên quan đến các khoản ký gửi khác nhau. Khi sử dụng các khoản
tiền ký gửi ngân hàng phải có sự phân loại các khoản tiền này nhằm có được
một cách sử dụng chúng hiệu quả nhất.
1.1.2. Vốn vay của các tổ chức tài chính tín dụng
Các Ngân hàng thương mại có thể thu hút vốn bằng cách vay ở các tổ
chức tài chính tín dụng. Đối với những ngân hàng ở các nước phát triển có quan
9
hệ rộng khắp thì nguồn vốn này là một nguồn vốn vay thường xuyên và khá
quan trọng. Nguồn vốn vay mượn này đã trở thành một nguồn vốn quan trọng
hơn đối với các ngân hàng trong những năm qua. Trong hoạt động quan hệ quốc
tế, việc vay mượn từ các tổ chức tín dụng quốc tế cũng cung cấp cho ngân hàng
những nguồn vốn quan trọng. Tuy nhiên đối với các quốc gia đang phát triển,
các ngân hàng thương mại thường có quan hệ quốc tế hạn hẹp, do đó việc thu
hút những nguồn vốn này còn nhiều hạn chế và thường được huy động theo các
chương trình dự án quốc tế.
1.2. Nguồn vốn vay từ ngân hàng Trung Ương
Ngân hàng trung ương cấp tín dụng cho các ngân hàng thương mại sưới
nhiều hình thức như cho vay, mua ván, chiết khấu, tái chiết khấu đối với các
giấy tờ có giá cuả ngân hàng thương mại. Vốn hình thành từ nguồn này đảm bảo
cho khả năng thanh toán của ngân hàng thương mại.
1.3. Nguồn vốn điều hoà trong hệ thống
Các ngân hàng thương mại có nhiều chi nhánh nằm trên các địa bàn khác
nhau nên luôn luôn xuất hiện tình trạng thừa vốn hoặc thiếu vốn đối với các chi
nhánh trong cùng một hệ thống. Sở dĩ xuất hiện tình trạng này là do trên mỗi địa
bàn thì có những điều kiện kinh tế xã hội khác nhau do đó có tác động mạnh mẽ
đến nguồn vốn và khả năng sử dụng vốn của từng chi nhánh. để giải quyết tình
trạng này các ngân hàng thương mại hoặc các sở tài chính sẽ thực hiện việc điều
hoà nguồn vốn trong hệ thống. Chính vì vậy nguồn vốn điều hoà trong hệ thống
cũng là một nguồn vốn khá quan trọng, nó giúp cho ngân hàng có thể mở rộng
được hoạt động trên thị trường và làm tăng lợi nhuận của ngân hàng.
2. Sử dụng và khai thác nguồn vốn
2.1. Hoạt động cho vay
Hướng cơ bản trong sử dụng và khai thác các nguồn vốn của Ngân hàng
thương mại là cho vay. Hoạt động cho vay có thể được phân loại bằng nhiều
cách như : Mục đích, thời hạn, hình thức đảm bảo, phương pháp hoàn trả và
nguồn gốc khách hàng ....
* Căn cứ theo hình thức bảo đảm thì khoản mục tín dụng được chia thành
10
+ Cho vay có bảo đảm : là hoạt động quan trọng của ngân hàng. Cho vay
có bảo đảm biểu hiện việc cho vay có cầm giữ các vật thế chấp cụ thể nào đó.
Vật thế chấp có thể bao gồm nhiều loại khác nhau như : Bất động sản, biên nhận
ký gửi hàng hoá, máy móc thiết bị, cổ phiếu ... Yêu cầu cơ bản của những vật
thế chấp là có thể bán được. Lý do thực tế đòi hỏi một khoản cho vay phải được
đảm bảo là nhằm tạo điều kiện để ngân hàng giảm bớt rủi ro, mất mát trong
trường hợp người vay không muốn hoặc không thể trả nợ khi đến hẹn.
Sự bảo đảm là yêu cầu phải có đối với các khoản vay vì một trong những
lý do chính là sự yếu kém về mặt tài chính của người vay. sự yếu kém này có thể
được biểu hiện thông qua một vài yếu tố bao gồm nợ nần chồng chất, quản lý
yếu kém và lợi nhuận thấp. Người vay trong điều kiện tài chính như vậy có thể
tạo uy tín bằng việc thế chấp các tài sản. Cho vay có bảo đảm cũng tạo tâm lý
yên tâm cho ngân hàng. Khi người vay đem cầm cố các tài sản mang quyền sở
hữu của mình thì người vay sẽ có ý thức hoàn trả nợ. Kỳ hạn của mỗi khoản vay
cũng ảnh hưởng đến việc khoản vay đó có cần được bảo đảm hay không. Khi kỳ
hạn cho vay dài, rủi ro trong việc không hoàn trả tăng lên thì các khoản cho vay
càng cần có sự bảo đảm.
Khách hàng không có khả năng trả nợ hoặc không có người bảo đảm trả
thay thì khi đến hạn tài sản cầm cố, thế chấp có thể là động sản và cũng có thể là
bất động sản.
+ Cho vay không bảo đảm : Khác với cho vay bảo đảm, cho vay không
bảo đảm được dựa trên tính liêm khiết và tình hình tài chính của người vay lợi
tức có thể được trong tương lai và tình hình trả nợ trước đây. Trong hoạt động
ngân hàng một số khoản vay lớn nhất được thực hiện dựa trên một cơ sở không
bảo đảm. Một số công ty được các ngân hàng xem là người vay chủ yếu, trong
nhiều trường hợp họ được hưởng lãi suất ưu đãi và không cần bảo đảm. Những
công ty ấy có danh tiếng trên thị trường, có cách quản lý hiệu quả, có các sản
phẩm và các dịch vụ được thị trường chấp nhận, có lợi nhuận ổn định và với một
tình hình tài chính vững mạnh. Họ sẵn sàng cung cấp cho ngân hàng các báo cáo
11
tài chính của mình để ngân hàng nắm rõ tình hình tài chính và sự tiến bộ của họ
để ngân hàng cung cấp các khoản cho vay không đảm bảo.
Các doanh nghiệp không phải là những đơn vị duy nhất được vay không
cần bảo đảm, nhiều tác nhân cũng được hưởng đặc quyền ấy. Những người có
nhà riêng, có công ăn việc làm ổn định, hoạt động trong các công sở ...
* Căn cứ theo các phương pháp hoàn trả thì khoản mục tín dụng được
phân chia thành :
+ Các khoản cho vay hoàn trả một lần :
Những khoản cho vay hoàn trả một lần thường là những khoản cho vay
thẳng, nghĩa là hợp đồng yêu cầu trả vốn một lần vào thời gian đáo hạn cuối
cùng. Những khoản lãi có thể được trả vào những thời điểm khác nhau hoặc trả
khi đáo hạn. Đối với khoản cho vay hoàn trả một lần, việc hoàn trả khi đáo hạn
trở thành một gánh nặng đối với khách hàng. Những khoản cho vay hoàn trả một
lần thường là những khoản cho vay ngắn hạn.
+Các khoản cho vay hoàn trả nhiều lần:
Cho vay hoàn trả nhiều lần đòi hỏi việc hoàn trả theo những thời điểm
nhất định .
Cho vay hoàn trả nhiều lần thực hiện theo nguyên tắc trả dần trong suốt
kỳ hạn thực hiện hợp đồng . Nhờ vậy việc hoàn trả không trở thành một gánh
nặng lớn đối với người vay như trong trường hợp toàn bộ khoản vay được trả
một lần. Đối với nhiều người có khoản cho vay hoàn trả nhiều lần ví dụ như các
khoản trả góp đóng một vai trò như một phương tiện tích luỹ . Nó làm tăng hiệu
quả sử dụng vốn.
* Căn cứ theo kỳ hạn thì khoản mục tín dụng được phân chia thành :
+ Cho vay ngắn hạn :
Các khoản cho vay ngắn hạn có kỳ hạn 1 năm hoặc ít hơn , cho vay ngắn
hạn được thực hiện trong một thời gian nhất định dưới 1 năm hoặc trên cơ sở
theo yêu cầu. Cho vay theo yêu cầu là khoản vay không có kỳ hạn nhất định và
phải được trả khi khách hàng có yêu cầu vào bất cứ lúc nào. Cho vay theo yêu
12
cầu của người vay ở vào một vị thế rất linh hoạt và có thể trả nợ trong một thời
gian rất ngắn.
Những khoản cho vay ngắn hạn thường được sử dụng rộng rãi trong việc
tài trợ mang tính thời vụ về vốn luôn chuyển và tài trợ tạm thời cho các hoạt
động sản xuất kinh doanh.
+Cho vay trung và dài hạn :
Việc quy định về thời gian cho các khoản vay trung và dài hạn theo những
quy định riêng của từng quốc gia . Theo quy định của nước ta , những khoản
vốn cho vay từ 1 năm đến 3 năm được coi là trung hạn, những khoản vốn cho
vay từ 3 năm trở lên được coi là dài hạn . Những khoản cho vay này thường có
giá trị lớn và người vay thưòng dùng để đầu tư, mở rộng sản xuất,nâng cấp tài
sản cố định .
Khách hàng thường ưa chuộng những khoản tín dụng trung và dài hạn vì
một số lý do :
Thứ nhất : Đối với các khoản vay trung và dài hạn khách hàng có thể yên
tâm về thời gian sử dụngđồng vốn trong sản xuất kinh doan.
Thứ hai : Các khoản vay trung và dài hạn thường thuận tiện hơn các
khoản vay ngắn hạn .
Thứ ba : Các khoản vay trung và dài hạn dễ ràng thực hiện hơn so với
các hình thức tài trợ khác như : phát hành trái phiếu, cổ phiếu mới...
Vốn trung hạn và dài hạn là một nhu cầu cấp thiết đối với việc đẩy mạnh
sự tăng trưởng của nền kinh tế tại những quốc gia đang phát triển.
2.2. Hoạt động đầu tư
Hoạt động đầu tư hay còn gọi là hoạt động chứng khoán giúp Ngân hàng
Thương mại sử dụng và khai thác tối đa các nguồn vốn đã huy động. Đồng thời,
nó cũng mang lại nguồn thu nhập quan trọng cho Ngân hàng Thương mại . Ngân
hàng Thương mại có thể đầu tư vốn mua chứng khoán ngắn hạn của chính phủ.
Những chứng khoán này vừa mang lại thu nhập cho Ngân hàng Thương mại ,
vừa góp phần vào việc cân bẳng thu chi ngân sách thường xuyên ; đồng thời góp
phần điều hoà lưu thông tiền tệ trong nền kinh tế quốc dân.
13
Ngân hàng Thương mại còn được phép đầu tư vốn để mua cổ phiếu và trái
phiếu của các doanh nghiệp , qua đây những Ngân hàng thương mại lớn tham
gia vào việc thành lập quản lý các doanh nghiệp . Tuy nhiên, Ngân hàng Thương
mại chỉ được đầu tư chứng khoán ở một giới hạn nhất định , không được để hoạt
động này lấn át hoạt động cho vay.
2.3. Hoạt động ngân quỹ
Là hoạt động phục vụ cho việc chi trả đối với khách hàng. Nó bao gồm
nghiệp vụ quỹ tiền mặt, tiền gửi ở các ngân hàng khác và ở Ngân hàng Thương
mại , tiền trong quá trình thu nhận , và cũng có thể bao gồm cả nghiệp vụ về
chứng khoán ngắn hạn.
+ Quỹ tiền mặt bao gồm tiền giấy và tiền đúc được sử dụng để chi trả cho
khách hàng. Quỹ tiền mặt lớn hay nhỏ phụ thuộc chủ yếu vào quy mô ngân
hàng, mối quan hệ giữa thanh toán tiền mặt và thanh toán chuyển khoản, tính
thời vụ của các khoản chi tiền mặt.
+ Tiền gửi của Ngân hàng Thương mại ở Ngân hàng Trung ương bao gồm
tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi thanh toán ( dư thừa)
+ Tiền gửi ở các ngân hàng khác phục vụ cho việc chi trả theo yêu cầu
của khách hàng, của Ngân hàng Thương mại này qua một Ngân hàng Thương
mại khác.
3. Mối quan hệ giữa huy động và sử dụng vốn của Ngân hàng Thương
mại
Ngân hàng hoạt động theo nguyên tắc đi vay để cho vay do đó giữa hoạt
động huy động vốn và hoạt động sử dụng vốn có mối quan hệ biện chứng với
nhau. Để có vốn vay, ngân hàng phải thực hiện công tác huy động. Nếu số lượng
vốn huy động nhiều thì ngân hàng có thể tăng cường hoạt động sử dụng vốn, khi
đó ngân hàng có thể mở rộng các khoản cho vay, các khoản đầu tư. Trong
trường hợp ngân hàng đã áp dụng đầy đủ các biện pháp như thay đổi lãi xuất,
mở rộng các dịch vụ nhưng cũng không thể tăng được khối lượng vốn huy động
dẫn đến việc phải thực hiện chính sách tín dụng có lựa chọn, không đáp ứng
được đầy đủ nhu cầu của khách hàng.
14
Tuy nhiên số lượng vốn huy động cơ cấu, loại hình, thời gian huy động lại
phụ thuộc vào phương hướng kinh doanh tức là vào chiến lược tín dụng của
ngân hàng. Khi ngân hàng muốn mở rộng doanh số cho vay nhằm chiếm lĩnh
những thị trường lớn hơn, lúc này ngân hàng cần phải tăng cường hoạt động huy
động vốn nhằm huy động số vốn cần thiết. Trong trường hợp doanh số cho vay
của ngân hàng không tăng nhưng để tăng lợi nhuận , giảm bớt loại vốn huy động
có lãi suất cao , tăng cường vốn huy động có lãi suất thấp,giảm bớt chi phí của
việc huy động . Còn khi ngân hàng muốn thu hẹp hoạt động tín dụng thì bắt
buộc phải có sự thay đổi tương ứng trong hoạt động huy động nhằm giảm bớt
một cách tương ứng lượng tiền không cần thiết . Nhờ đó tránh đựơc những chi
phí mà ngân hàng phải gánh chịu nếu không có sự đồng bộ giữa huy động và sử
dụng.
Tóm lại, giữa công tác huy động vốn và sử dụng vốn có mối quan hệ biện
chứng tác động qua lại lẫn nhau. Để thực hiện được tốt công tác này phải thực
hiện tốt công tác kia và ngược lại. Trong công tác quản lý hoạt động ngân hàng
phải kết hợp đựơc một cách tối ưu hoạt động của công tác huy động vốn và công
tác sử dụng nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất.
4. Quản lý hoạt động của Ngân hàng Thương mại
* Đảm bảo khả năng thanh toán thường xuyên đối với khách hàng là một
yêu cầu cao nhất, chỉ đạo việc quản lý hoạt động của bất kỳ Ngân hàng thương
mại nào. Nó xuất phát từ đặc trưng cơ bản của nguồn vốn hoạt động của Ngân
hàng thương mại là dựa chủ yếu vào vốn bằng tiền nhàn rỗi của xã hội. Hơn nữa
, nó cũng là dấu hiệu nói lên khả năng tài chính mạnh hay yếu của một ngân
hàng thương mại .
Để duy trì khả năng thanh toán , Ngân hàng Thương mại phải bảo đảm ở
mọi thời điểm , toàn bộ tài sản có phải lớn hơn các khoản nợ phải thanh toán.
Đồng thời phải bảo đảm trong tổng số tài sản ấy phải có những tài sản có tính
thanh khoản cao, đủ đáp ứng nhu cầu rút tiền mặt , trang trải hết số thiếu trong
thanh toán bù trừ , hoặc những nhu cầu vay mượn chính đáng của khách hàng,
trong khi vẫn quy định đựơc tỷ lệ dự trữ theo quy định .
15
* Bảo đảm mức sinh lời cao :
Mục tiêu cuối cùng của Ngân hàng Thương mại là lợi nhuận . Trong môi
trường cạnh tranh, Ngân hàng Thương mại phải phấn đấu để có mức lợi nhuận
cao mới mong tồn tại và phát triển . Nó đòi hỏi bất kỳ Ngân hàng Thương mại
nào cũng phải đẩy mạnh hoạt động cho vay và đầu tư, tức là cho vay được nhiều
với thu nhập tiền lãi cao.
* Xử lý hài hoà mối quan hệ giữa yêu cầu bảo đảm khả năng thanh toán
thường xuyên và đảm bảo mức sinh lời cao.
Trong kinh doanh , muốn giữ vững và cạnh tranh được , Ngân hàng
Thương mại vừa phải bảo đảm khả năng thanh toán thường xuyên vừa bảo đảm
mức sinh lời cao.
- Bảo đảm tỷ lệ cần thiết của vốn chủ sở hữu trong tổng nguồn vốn hoặc
tỷ lệ giữa vốn đó với tổng tài sản có rủi ro.
- Đánh giá khả năng tài chính của Ngân hàng Thương mại trên cơ sở tính
điểm theo 5 chỉ tiêu là : Tỷ lệ vốn , chất lượng tài sản có, chất lượng quản lý,
tiền lãi và thanh khoản.
- Có biện pháp hữu hiệu phòng chống rủi ro trong kinh doanh và tiến
hành phân tích tác động của biến động rủi ro lãi suất đối với thu nhập vủa ngân
hàng.
III. HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1. Hiệu quả của công tác huy động vốn của Ngân hàng Thương mại
1.1. Hiệu quả của công tác huy động vốn
Về phía xã hội : Để thực hiện được công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại
hóa đất nước, cần một lượng vốn rất lớn làm tiền đề vật chất, vốn để xây dựng
cơ sở vật chất kỹ thuật , kết cấu hạ tầng, vốn để sản xuất kinh doanh.
Về phía ngân hàng, để có thể tiến hành kinh doanh có hiệu quả, đa dạng
các hình thức kinh doanh để nâng cao sức cạnh tranh và lợi nhuận ngân hàng
cần có một lượng vốn lớn huy động từ các nguồn trong nước.
16
Vốn trong nước phần lớn nằm trong các hộ gia đình dưới dạng tiết kiệm
dự phòng. Hơn nữa vốn của các tổ chức kinh tế xã hội không phải lúc nào cũng
được sử dụng theo vụ mùa, theo chu kỳ kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.Do đó
lượng vốn nhàn rỗi trong khu vức này cũng rất là lớn. Nhiệm vụ to lớn của mỗi
ngân hàng là phải tập trung và thu hút các nguồn vốn lớn này để đầu tư cho các
hoạt động sản xuất kinh doanh, các công trình kinh tế xã hội biến chúng thành
những đồng vốn mang lại hiệu quả kinh tế xã hội.
Để đạt được điều đó thì ngân hàng phải có công tác huy động vốn phù
hợp và có hiệu quả . Hiệu quả của công tác huy động vốn trong ngân hàng phải
được đánh giá qua các khía cạnh sau đây :
Vốn huy động phải xuất phát từ nhu cầu kinh doanh của ngân hàng . Vốn
huy động của ngân hàng phải có sự tăng trưởng , ổn định về số lượng để có thể
thoả mãn các nhu cầu cho vay , thanh toán cũng như hoạt động kinh doanh khác
ngày càng tăng của ngân hàng. Tuy nhiên vốn huy động phải được ổn định về
mặt thời gian. Nếu ngân hàng huy động được một lượng vốn lớn mà không ổn
định về măt thời gian , thường xuyên có một dòng tiền lớn có khả năng bị rút ra
thì lượng vốn dành cho vay, cho đầu tư sẽ không lớn Như vậy hiệu quả sử dụng
sẽ không cao và ngân hàng phải thường xuyên đối đầu với vốn để thanh khoản.
Nhưng nếu ngân hàng huy động được nguồn vốn ổn định thì ngân hàng sẽ yên
tâm sử dụng phần lớn vốn đó vào các hoạt động có thu nhập cao . Nhưng nói
như vậy không có nghĩa là nếu ngân hàng thấy có nguồn vốn ổn định thì sẽ huy
động hết ngay hay ngựơc lại , mà việc huy động vốn của ngân hàng phải xuất
phát từ nhu cầu thực tế của ngân hàng về vốn. Nếu huy động được ít thì ngân
hàng sẽ không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng , Không đa dạng hoá được
các hoạt động kinh doanh , không mở rộng cạnh tranh đựơc và sẽ bị mất hết
khách hàng . Còn nếu huy động nhiều mà không sử dụng hết thì vốn sẽ bị “
đóng băng “ khiến lợi nhuận sẽ bị giảm sút , do vẫn phải trả lãi và các chi phí
kèm theo như chi bảo quản , kế toán , kho quỹ ... mà không có khoản nào bù đắp
lại .
17
Nói tóm lại , huy động vốn có hiệu quả là huy động vốn ổn định , vừa đủ
đáp ứng nhu cầu kinh doanh của ngân hàng .
1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng
Hiệu quả huy động vốn được đánh giá theo nhiều khía cạnh khác nhau tuỳ
theo mục đích nghiên cứu . Vì vậy các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn
cũng có nhiều loại khác nhau . Bài viết này chỉ xin đánh giá hiệu quả huy động
vốn dựới góc độ một nhà ngân hàng . Để đánh giá hiệu quả huy động vốn dựa
trên khả năng sử dụng vốn và chi phí của đồng vốn.
* Nguồn vốn tăng trưởng ổn định về số lượng và thời gian :
Đánh giá qua mức độ tăng giảm nguồn vốn huy động và số lượng vốn huy
động có kỳ hạn . Nguồn vốn tăng đều qua các năm ( 1 năm sau - trước > 0 ) đạt mục
tiêu về nguồn vốn đặt ra và có độ gia tăng đều đặn là nguồn vốn tăng trưởng ổn
định .
Nguồn vốn có số lượng vốn kỳ hạn lớn chứng tỏ sự ổn định về thời gian
của nguồn vốn cao .
* Nguồn vốn có khả năng đáp ứng cho các hoạt động kinh doanh của
ngân hàng : Đánh giá qua việc so sánh nguồn vốn huy động được với các nhu
cầu tín dụng , thanh toán và các nhu cầu khác để thấy nguồn vốn huy động đã
đáp ứng bao nhiêu. Ngân hàng phải vay thêm bao nhiêu để thoả mãn nhu cầu
đó .
* Chi phí huy động vốn : Đánh giá qua chỉ tiêu lãi suất huy động bình
quân , lãi suất huy động từng nguồn và chênh lệch lãi suất đầu ra, đầu vào.
 Mức độ hoạt động của vốn : Đánh giá qua chỉ tiêu hệ số sử dụng
vốn.
 Mức độ thuận tiện cho khách hàng : Đánh giá qua việc thực hiện
các thủ tục gửi tiền, rút tiền.
2. Hiệu quả của công tác sử dụng vốn
2.1. Chỉ tiêu phản ánh sử dụng vốn
Đối với các Ngân hàng Thương mại, cho vay có vai trò quan trọng trong
quá trình phát triển, mở rộng phạm vi kinh doanh. Tăng trưởng nguồn vốn và
18
đạt được mục tiêu lợi nhuận của bản thân ngân hàng đó. Nhận thấy được tầm
quan trọng của hoạt động cho vay, việc đánh giá hiệu quả của hoạt động này
được phân tích qua hai chỉ tiêu cơ bản.
2.1.1. Quy mô cho vay
- Doanh số cho vay : Là chỉ tiêu cơ bản khi đánh giá một cách khái quát
có hệ thống đối với những khoản vay tại một thời điểm. Khi xác định doanh số
cho vay, chưa có sự đánh giá cụ thể về chất lượng các khoản vay và phần rời của
những khoản vay trong một thời kỳ nhất định ( trong ngày, tháng, quý, năm...)
nhưng đây là chỉ tiêu cho biết khả năng luân chuyển sử dụng vốn của một ngân
hàng, quy mô đầu tư và cấp vốn tín dụng của ngân hàng đó đối với nền kinh tế
quốc dân trong một thời kỳ.
- Dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế : Tổng dư nợ nội tệ và ngoại tệ thể
hiện được mối quan hệ tín dụng giữa ngân hàng với khách hàng, đồng thời là chỉ
tiêu phản ánh phần vốn đầu tư hiện đang còn lại tại một thời điểm của ngân hàng
mà ngân hàng đã cho vay chưa thu về. Đồng thời, chỉ tiêu này cũng phản ánh
mối quan hệ với doanh số cho vay ( Dư nợ đầu kỳ +Doanh số cho vay - Doanh
thu số nợ = Dư nợ cuối kỳ ) với khả năng đáp ứng nguồn vốn của các ngân hàng
thương mại đối với những nhu cầu sử dụng vốn trong nền kinh tế.
- Doanh số thu nợ : Là chỉ tiêu phẩn ánh khả năng thu hồi nợ của những
khoản cho vay khi đến thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng.
- Vốn vay / Khả năng giải quyết, xử lý vốn tồn đọng : Là chỉ tiêu phản
ánh độ nhạy bén, khả năng luân chuyển vốn tồn đọng theo chiều hướng đem lại
lợi nhuận cho ngân hàng
- Tỷ trọng doanh số cho vay / Tổng số vốn huy động : Chỉ tiêu thể hiện
khả năng sử lý nguồn vốn huy động đảm bảo khả năng lợi nhuận đồng thời bảo
đảm nhu cầu thanh toán.
2.1.2. Chất lượng cho vay
- Tỷ lệ nợ quá hạn : Chỉ tiêu cơ bản cho biết chất lượng một khoản cho
vay và khả năng bảo đảm của khoản vay đó trong một thời hạn nhất định. Thực
chất, chỉ tiêu cho biết sự luân chuyển lượng tiền mặt trong một ngân hàng, phản
19
ánh phần chất đối với doanh số thu nợ. đây cũng là yếu tố đánh giá tính chất,
trình độ quản lý của những người làm ngân hàng và thể hiện một mặt biến động
chung của nền kinh tế.
- Tỷ trọng nợ quá hạn / Tổng thu nợ : Phản ánh khả năng thu hồi nợ của
các khoản vay thể hiện ở các khoản vay đã đến hạn trả nhưng không đủ luân
chuyển nguồn vốn đã cho vay tại một thời điểm và sự biến động của độ an toàn
về vốn sẽ tỷ lệ nghịch với sự tăng giảm của tỷ trọng trên. Bên cạnh đó, còn có tỷ
trọng nợ khó đòi / Tổng thu nợ : Phản ánh tính chân thực có khả năng hoàn trả
của các khoản vay thể hiện ở chỉ tiêu này.
2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sự dụng vốn
2.2.1. Ảnh hưởng của thẩm định tín dụng
Khi quyết định cung cấp một khoản vay, các ngân hàng bắt buộc phải có
sự thẩm định, thông qua đó, có thể đánh giá được tính hợp lý hiệu quả của dự án
đầu tư và đó cũng chính là biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các khoản vay.
Đặc biệt, những khoản vay trung và dài hạn thường đem lại nhiều rủi ro, khả
năng linh hoạt kém nên thông qua công tác thẩm định, có thể đưa ra những
quyết định đúng đắn cho vay khối lượng bao nhiêu, thời gian bao lâu, từ đó bảo
đảm tính ổn định của cho vay.
2.2.2. Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng
Rủi ro tín dụng là rủi ro lớn nhất trong ngân hàng cung cấp những khoản
vay. Hơn nữa đánh giá rủi ro là công việc hết sức khó khăn do tính biến động và
những yếu tố chủ quan từ nhiêu phía.
2.2.3. Ảnh hưởng của lãi suất cho vay
Từ nền kinh tế tập trung chuyển sang nền kinh tế thị trường, chính sách
cho vay và các hoạt động cho vay là những vấn đề phức tạp. chính sách lãi suất
phải thực sự là đòn bẩy kinh tế khuyến khích sự phát triển chung của nền kinh
tế, đồng thời phải là công cụ đấu tranh chống cho vay nặng lãi và hạn chế những
tiêu cực trong hoạt động cho vay. Chúng ta biết hai chức năng cơ bản của ngân
hàng là nhận tiền gửi của khách hàng và cho khách hàng vay vốn mặc dù các
dịch vụ kinh doanh mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng rất đa dạng nhưng
20