Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dịch vụ thương mại tập đoàn

  • 82 trang
  • file .doc
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tập Đoàn
LỜI MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề.
Cho dù ngày nay các loại máy móc thiết bị tiên tiến, công nghệ hiện đại
đã thay thế phần lớn sức lao động của con người, nhưng con người vẫn là nhân
tố trọng tâm giữ vai trò quyết định trong tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh
mà không một loại máy móc phương tiện nào có thể thay thế được. Bởi vì chính
các loại máy móc công nghệ hiện đại đó lại là do con người sáng tạo, chế tạo ra,
điều hành và sử dụng.
Qua đó ta thấy yếu tố con người đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong các
lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên yếu tố con người cũng là một yếu tố vô
cùng phức tạp, suy nghĩ, lời nói và hành động của con người thường không
giống nhau. Quản lý một con người đã khó, quản lý một tập thể người khó khăn
tăng gấp bội. Chính vì yếu tố này mà trong lĩnh vực kinh doanh quản lý nhân lực
luôn được coi là một vấn đề khó khăn phức tạp nhất.
Hầu hết các doanh nghiệp thành công đều là các doanh nghiệp đặc biệt
quan tâm và làm tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư nghiên cứu sắp xếp
nhân lực một cách hợp lý nhất. Nguồn nhân lực trong công ty là một trong
những nhân tố tiền đề cho quá trình sản xuất và là nhân tố có tác động tích cực
nhất đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Do vậy xây dựng nguồn nhân lực hợp lý
có hiệu quả là mục tiêu quan trọng của tổ chức lao động. Làm tốt công tác đào
tạo và phát triển nguồn nhân lực nghĩa là giải quyết tốt các yếu tố quyết định –
con người , là cơ sở để phân công , chuyên môn hoá các hoạt động sản xuất, tổ
chức triển khai một cách có hiệu quả quá trình sản xuất kinh doanh. Lao động
của con người là yếu tố cơ bản để thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh. Nói
một cách khác việc đảm bảo lực lượng lao động và thời gian lao động của họ có
ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Tập Đoàn mới được thành lập vào
năm 2007 cho nên hiện nay một trong những vấn đề cấp bách của đơn vị là phải
nâng cao trình độ và năng lực người lao động trong công ty, là nhân tố quan
trọng quyết định sự phát triển sản xuất kinh doanh.
Sinh viên: Nguyễn Thị Huyên - Lớp QT901P 1
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tập Đoàn
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề nhân lực trong công ty, trong
thời gian thực tập vừa qua tại công ty, dưới sự quan tâm dạy bảo của các thầy cô
giáo, sự hướng dẫn nhiệt tình của các cô, chú, anh, chị, trong công ty em đã
mạnh dạn chọn đề tài : “ Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn
nhân lực tại công ty cổ phần dịch vụ thương mại Tập Đoàn.”
2.Mục đích nghiên cứu của đề tài.
Em chọn đề tài này với mục đích nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực
trạng hiệu quả sử dụng nhân lực của công ty cổ phần dịch vụ thương mại Tập
Đoàn, và rút ra những gì đã đạt được, những khó khăn, vứng mắc trong quá trình
tồn tại và phát triển của công ty. Từ đó em mạnh dạn đề xuất một số giải pháp
để sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh
của công ty.
3. Đối tượng và phạm vi nguyên cứu.
Đối tượng nghiên cứu của đề tài của em là hiệu quả sử dụng nguồn nhân
lực. Phạm vi nghiên cứu là công ty dịch vụ thương mại Tập Đoàn.
4. Thời điểm nghiên cứu.
Thời điểm nghiên cứu đề tài từ tháng 7 năm 2007, năm 2008.
5. Phương pháp nghiên cứu.
Đó là phương pháp logic, duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phương
pháp phân tích tổng hợp, phương pháp thống kê phân tổ.
6. Kết cấu khoá luận.
- Lời mở đầu.
-Bố cục khoá luận bao gồm :
+ Chương 1 : Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng nhân lực trong
doanh nghiệp.
+ Chương 2 : Thực trạng sử dụng nhân lực trong công ty cổ phần
dịch vụ thương mại Tập Đoàn.
+ Chương 3 : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng
nhân lực của công ty cổ phần dịch vụ thương mại Tập Đoàn.
- Kết luận.
Sinh viên: Nguyễn Thị Huyên - Lớp QT901P 2
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tập Đoàn
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG
NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP
1.1.Một số khái niệm cơ bản.
1.1.1. Doanh nghiệp.
Trong nền kinh tế thị trường có nhiều thành phần kinh tế cùng tham gia
hoạt động sản xuất kinh doanh thì mỗi doanh nghiệp là một tế bào, là một đơn vị
cơ sở thu hút các nguồn lực của xã hội để sáng tạo ra và cùng cung cấp các hàng
hoá, dịch vụ cho xã hội.
Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao
dịch ổn định, được đăng ký theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực
hiện các hoạt động kinh doanh.
1.1.2. Quản trị.
Thuật ngữ quản trị đã có xuất xứ từ lâu đời, trong tiếng Anh thuật ngữ
Management vừa có nghĩa là quản lý, vừa có nghĩa là quản trị, nhưng được dùng
chủ yếu với nghĩa quản trị. Ngoài ra, trong tiếng Anh còn có thuật ngữ
Administration, có nghĩa là quản lý hành chính Nhà Nước.
Quản trị phải bao gồm các yếu tố:
- Phải có một chủ thể quản trị là tác nhân tạo ra tác động quản trị và một
đối tượng bị quản trị. Đối tượng bị quản trị phải tiếp nhận và thực hiện tác động
quản trị. Tác động quản trị có thể là một lần mà cũng có thể liên tục nhiều lần.
- Phải có mục tiêu đặt ra cho cả chủ thể và đối tượng. Mục tiêu này là căn
cứ chủ yếu để tạo ra tác động. Chủ thể quản trị có thể là , một người hoặc nhiều
người, còn đối tượng bị quản trị có thể là một người hoặc nhiều người hoặc vô
sinh ( máy móc, thiết bị, đất đai, thông tin, hầm mỏ ) hoặc giới sinh vật ( vật
nuôi, cây trồng ).
1.1.3. Quản trị kinh doanh.
Từ những tiếp cận vấn đề quản trị trên, có thể hiểu quản trị kinh doanh là
sự tác động liên tục có tổ chức, có hướng đích của chủ thể doanh nghiệp lên tập
Sinh viên: Nguyễn Thị Huyên - Lớp QT901P 3
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tập Đoàn
thể người lao động trong doanh nghiệp sử dụng một cách tốt nhất mọi tiềm năng
và cơ hội nhằm đạt được mục tiêu đề ra của doanh nghiệp theo đúng luật định và
thông lệ xã hội.
Thực chất của quản trị kinh doanh xét về mặt tổ chức và kỹ thuật là sự kết
hợp mọi nỗ lực chung của mọi người trong doanh nghiệp để đạt được mục đích
chung của doanh nghiệp và mục đích riêng của mỗi người một cách khôn khéo
và có hiệu quả nhất
Quản trị ra đời chính là để tạo ra hiệu quả hoạt động so với lao động của
từng cá nhân riêng rẽ trong một nhóm người khi họ tiến hành các hoạt động chung.
Quản trị kinh doanh vừa là khoa học vừa là nghệ thuật.
1.1.4. Nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực.
Nguồn nhân lực là nguồn lực về con người được hiểu với tính cách là tổng
hợp cá nhân những con người cụ thể tham gia vào quá trình lao động, là tổng thể
các yếu tố về thể chất và tinh thần được huy động vào quá trình lao động.
Nhân lực được hiểu là toàn bộ khả năng về trí lực và thể lực của con
người được vận dụng ra trong quá trình lao động sản xuất. Nhân lực của doanh
nghiệp bao gồm tất cả những người lao động làm việc trong doanh nghiệp.
Nguồn nhân lực khác với các nguồn lực khác của doanh nghiệp do chính bản
chất của con người. Nhân viên có các năng lực, đặc điểm cá nhân khác nhau, có
tiềm năng phát triển, có khả năng hình thành các nhóm hội, các tổ chức cộng
đồng để bảo vệ quyền lợi của họ. Có thể đánh giá và đặt câu hỏi đối với hoạt
động của nhà quản trị gia, hành vi của họ có thể thay đổi phụ thuộc vào chính
bản thân họ hoặc sự tác động của môi trường xung quanh. Do đó quản trị nguồn
nhân lực khó khăn và phức tạp hơn nhiều so với quản trị các yếu tố khác của quá
trình sản xuất kinh doanh.
Quản lý nhân lực nghiên cứu về các vấn đề về quản lý con người trong tổ
chức ở tầm vĩ mô và có hai mục tiêu cơ bản.
- Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực nhằm tăng năng suất lao động và
năng cao tính hiệu quả của tổ chức.
Sinh viên: Nguyễn Thị Huyên - Lớp QT901P 4
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tập Đoàn
- Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân viên, tạo điều kiện cho nhân
viên được phát huy tối đa năng lực cá nhân , được kích thích động viên nhiều
nhất tại nơi làm việc và lòng trung thành tận tâm với doanh nghiệp.
Quản lý nhân lực là một loạt những quy định tổng hợp hình thành nên mối
quan hệ làm việc, chất lượng của những quyết định đó góp phần trực tiếp vào
khả năng của tổ chức và của các nhân viên đạt được mục tiêu của mình. Nghiên
cứu quản trị nguồn nhân lực giúp nhà quản trị gia có thể lập kế hoạch hoàn
chỉnh, xây dựng sơ đồ tổ chức rõ ràng có hệ thống kiểm tra hiện đại, chính
xác…Nhưng nhà quản trị đó cũng có thể thất bại nếu không biết tuyển đúng
người cho đúng công việc hoặc không biết cách khuyến khích nhân viên làm
việc. Để quản trị có hiệu quả nhà quản trị cần biết cách làm việc và hài hoà với
người khác, biết cách lôi kéo người khác theo mình.
1.2.Chức năng của quản trị nguồn nhân lực.
Trong các đơn vị sản xuất kinh doanh có quy mô nhỏ không có phòng
nhân sự riêng, các vị lãnh đạo trực tiếp phải trực tiếp thực hiện một cách trách
nhiệm và chức năng quản trị như sau :
- Đặt đúng người vào đúng việc.
- Giúp đỡ nhân viên mới làm quen với công việc và tổ chức của doanh
nghiệp.
- Đào tạo nhân viên.
- Nâng cao trình độ thực hiện công việc của nhân viên.
- Phối hợp hoạt động và phát triển các mối quan hệ tốt trong công việc.
- Giải thích các chính sách và thủ tục của công ty cho nhân viên.
- Kiểm tra việc trả lương cho nhân viên.
- Phát triển khả năng tiềm tàng của nhân viên.
- Bảo vệ sức khoẻ của nhân viên.
Trong các đơn vị có phòng nhân sự riêng thì giám đốc nhân sự ( hoặc
trưởng phòng nhân sự ) có trách nhiệm thực hiện các chức năng sau :
Sinh viên: Nguyễn Thị Huyên - Lớp QT901P 5
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tập Đoàn
- Lãnh đạo trực tiếp các nhân viên phòng nhân sự và có quyền hành mặc
nhiên đối với các giám đốc điều hành của công ty về lĩnh vực nhân sự như kiểm
tra, trắc nghiệm, phê chuẩn nhân viên.
- Phối hợp các hoạt động về nhân sự. Giám đốc nhân sự và phòng nhân sự
hoạt động như cánh tay phải của lãnh đạo cao nhất công ty nhằm đảm bảo cho
các chính sách, mục tiêu, thủ tục, nhân viên của công ty được quản trị gia trực
tiếp thực hiện nghiêm chỉnh.
- Thực hiện giúp đỡ và cố vấn cho các quản trị gia trực tuyến về các vấn
đề nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, khen thưởng, thăng cấp cho nhân
viên, cho thực hiện việc quản lý các chương trình phúc lợi khác nhau của công
ty ( như bảo hiểm tai nạn, nghỉ phép, nghỉ hưu, giải quyết tranh chấp…).
1.3. Tầm quan trọng của hiệu quả sử dụng nhân lực.
Hiệu quả sử dụng nhân lực đựơc coi là một chức năng cốt lõi và quan
trọng nhất của tiến trình quản trị. Việc nghiên cứu hiệu quả sử dụng nhân lực là
hết sức cần thiết:
- Nền kinh tế nước ta hiện nay là nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của
Nhà Nước, do đó nổi bật là tính cạnh tranh. Các tổ chức quản trị nói chung và
doanh nghiệp nói riêng buộc phải cải thiện tổ chức, trong đó yếu tố con người là
quyết định. Việc tìm đúng người phù hợp để giao đúng cương vị nhiệm vụ đang
là vấn đề đáng quan tâm đối với mọi hình thức tổ chức hiện nay.
- Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện đại cùng với sự phát triển của nền
kinh tế mở buộc các nhà quản trị phải biết thích ứng, do đó việc tuyển chọn sắp
xếp, đào tạo điều động nhân sự trong bộ máy tổ chức như thế nào nhằm đạt hiệu
quả tốt nhất đang được mọi giới quan tâm.
- Nghiên cứu hiệu quả sử dụng nhân lực giúp cho các nhà quản trị học
cách giao dịch với người khác, phải biết cách đặt câu hỏi, biết lắng nghe, biết
tìm ra ngôn ngữ chung với nhân viên, biết cách nhậy cảm với nhân viên, biết
cách đánh giá nhân viên một cách tốt nhất, biết cách lôi kéo nhân viên say mê
Sinh viên: Nguyễn Thị Huyên - Lớp QT901P 6
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tập Đoàn
với công việc và tránh các sai lầm trong việc tuyển chọn và sử dụng lao động.
Nâng cao chất lượng công việc, nâng cao hiệu quả tổ chức.
1.4. Nội dung cơ bản về hiệu quả sử dụng nhân lực.
1.4.1.Hoạch định nhân lực .
Hoạch định nguồn tài nguyên nhân lực là một tiến trình quản trị bao gồm
việc phân tích các nhu cầu nhân lực của một tổ chức dưới điều kiện thay đổi và
sau đó triển khai các chính sách và các biện pháp nhằm thoả mãn nhu cầu đó.
Hoạch định tài nguyên nhân sự như vậy có nghĩa là quá trình biến đổi
những mục tiêu của doanh nghiệp thành những dữ kiện về nhân công nhằm đáp
ứng sự hoàn thiện những mục tiêu ấy.
Quá trình hoạch định nhân lực gồm 3 bước:
Bước 1 : Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp là cơ sở để hoạch định tài
nguyên nhân lực.
o Để thực hiện các kế hoạch chúng ta lập ra một cơ cấu tổ chức. hơn nữa
kế hoạch tổ chức đòi hỏi phải có sự giao phó những quyền hạn cần thiết cho người
quản trị sao cho họ thực hiện được các hoạt động triển khai trong quá trình sản xuất
cũng như thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp. Đồng thời số lượng người quản trị,
nhân viên cần đến cho một doanh nghiệp phụ thuộc không chỉ vào quy mô của nó
mà còn phụ thuộc vào độ phức tạp của cơ cấu tổ chức, vào các kế hoạch mở rộng
của nó và vào mức độ luân chuyển nhân viên quản lý. Tỷ lệ người quản lý và số
lượng nhân viên không tuân theo bất kỳ một quy luật nào.
Bước 2: Đánh giá tài nguyên nhân lực cần có cho tương lai.
- Những yếu tố bên trong và bên ngoài về nhân lực phải được đánh giá
một cách tỉ mỉ trước khi tuyển chọn nhân lực cho doanh nghiệp.
- Khi hoạch định tài nguyên nhân lực, nhà quản lý phải suy xét nhiều
yếu tố khác nhau như: những yếu tố bên ngoài bao gồm trình độ học vấn, những
quan điểm thịnh hành trong xã hội, những luật lệ và quy định có ảnh hưởng trực
tiếp đến nhân viên, những điều kiện kinh tế và vấn đề cung cầu về người quản
lý. Bao gồm các yếu tố nghiệp vụ, công nghệ, người được tuyển dụng, cung và
Sinh viên: Nguyễn Thị Huyên - Lớp QT901P 7
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tập Đoàn
cầu, người quản lý trong nội bộ doanh nghiệp, hệ thống khen thưởng, các loại
chính sách khác.
Bước 3: Xây dựng chương trình dự báo nhu cầu nhân lực tương lai.
Sau khi đánh giá xong khả năng hiện có, nhà quản trị có thể dự báo tài nguyên
nhân lực cho tương lai bằng nhiều kỹ thuật dự báo tài nguyên nhân lực như:
- Phương pháp phân tích xu hướng : Nghiên cứu cung cầu nhân viên
trong năm qua để dự báo nhu cầu nhân viên cho giai đoạn sắp tới. Phương pháp
này mang tính định hướng, kém tính xác do dự báo chỉ dự vào yếu tố thời gian
và xu hướng phát triển chung, thường áp dụng cho những nơi có tình hình sản
xuất kinh doanh ổn định.
- Phương pháp phân tích hệ số : dự báo nhu cầu nhân viên bằng cách sử
dụng hệ số giữa một đại lượng về quy mô sản xuất kinh doanh, một khối lượng
sản phẩm, khối lượng hàng hoá bán ra, khối lượng dịch vụ,… và số lượng nhân
viên cần thiết tương ứng.
- Phương pháp phân tích tương quan : Xác định mối quan hệ thống kê
giữa hai đại lượng có thể so sánh như số lượng nhân viên và một đại lượng về
quy mô sản xuất kinh doanh của công ty, xí nghiệp. Từ đó có thể dự báo được
nhu cầu nhân viên theo quy mô sản xuất kinh doanh tương ứng.
- Sử dụng máy tính để dự báo nhu cầu nhân viên: Trên cơ sở dự báo về
khối lượng sản phẩm ( dịch vụ ) thời gian lao động cần thiết cho một đơn vị sản
phẩm, hệ số tăng giảm thời gian lao động…các dự báo bán hàng ( tối thiểu, tối
đa, khả năng, khả thi ) theo hệ thống chương trình lập sẵn, công ty có thể mau
chóng xác nhận được nhu cầu nhân viên tương ứng cần thiết cho tương lai.
- Phương pháp đánh giá theo các chuyên gia : Phương pháp này được sử
dụng rộng rãi trong thực tiễn và giữ vai trò quan trọng trong dự báo nhu cầu
nhân viên. Các chuyên gia dự báo nhu cầu nhân viên trên cơ sở đánh giá phân
loại ảnh hưởng của các yếu tố môi trường thay đổi đến hoạt động của công ty, xí
nghiệp. Trên cơ sở đó xây dựng một chương trình phù hợp với những ước tính
và dự kiến tương lai về cung cấp nguồn nhân lực.
Sinh viên: Nguyễn Thị Huyên - Lớp QT901P 8
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tập Đoàn
1.4.2. Định mức lao động.
Định mức lao động là việc quy định các mức hao phí cần thiết cho việc
chế tạo ra một sản phẩm hay một công việc nhất định.
Định mức lao động chính là nghiên cứu phát hiện và sử dụng có hiệu quả
nhất nguồn nhân lực của doanh nghiệp để không ngừng nâng cao năng xuất lao
động và hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh.
Nghiên cứu thường xuyên tình hình sử dụng lao động của mọi cán bộ
công nhân viên trong doanh nghiệp, phân tích khả năng sản xuất của tất cả các
đơn vị, tham khảo kinh nghiệm sản xuất tiên tiến của các doanh nghiệp trên cơ
sở đó mà xây dựng và sử dụng có hiệu quả nhất thời gian lao động của nguồn
nhân lực.
Đưa các mức lao động có căn cứ khoa học vào sản xuất đồng thời thực
hiện các biện pháp tổ chức - kỹ thuật - kinh tế đi đôi với việc giáo dục và nâng
cao trình độ nhận thức của mọi người lao động trong doanh nghiệp về mức lao
động, tạo điều kiện cần thiết để họ tham gia vào quá trình xây dựng thực hiện và
hoàn thành vượt mức lao động.
Thường xuyên theo dõi kiểm tra, thống kê phân tích và quản lý tình hình
thực hiện mức lao động kết hợp với việc động viên khen thưởng vật chất đối với
những người đạt và vượt mức lao động, bảo đảm cho công tác định mức lao
động thực sự là công cụ quan trọng của quản lý doanh nghiệp.
1.4.3. Tổ chức tuyển dụng nhân lực.
Đây là khâu quan trọng nhất, lựa chọn nhằm đảm bảo có người phù hợp
và người được chọn sẽ thành công trong công việc. Muốn tuyển chọn tốt phải
phân tích công việc. Sự phân tích công việc sẽ giúp nhà quản trị chọn đúng
người vào đúng công việc. Người được chọn cần có kiến thức kỹ năng cần thiết
và phải được giao trách nhiệm và nhiệm vụ rõ ràng.
Quá trình tuyển chọn sẽ cho phép doanh nghiệp chọn được trong số các
ứng viên ai là người phù hợp nhất với yêu cầu của công việc. Những người bị
loại không phải là người xấu, không sử dụng được mà chỉ vì họ không thích hợp
Sinh viên: Nguyễn Thị Huyên - Lớp QT901P 9
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tập Đoàn
với công việc mà doanh nghiệp cần. Khả năng của con người chỉ phát huy mạnh
nhất nếu chúng ta bố trí họ vào đúng công việc thích hợp với họ.
Tiến trình tuyển chọn nhân viên thường qua 7 bước sau đây ( theo kiểu
Âu – Mĩ )
Bước 1:Xem xét hồ sơ xin việc.
Bước 2: Thi trắc nghiệm.
Bước 3 : Phỏng vấn sơ bộ.
Bước 4 : Phỏng vấn sâu.
Bước 5 : Sưu tra lý lịch.
Bước 6 : Khám sức khoẻ.
Bước 7 : Quyết định tuyển dụng.
Khi chúng ta tuyển dụng lao động, muốn công việc sau này đạt hiệu quả
cao nhất thì nhất thiết phải tập trung vào những con người có khả năng chuyên
môn cao, biết ngoại ngữ, giỏi vi tính , có lòng nhiệt tình, có sức sáng tạo cao, có
ý thức trách nhiệm, linh hoạt trong ứng xử, tiết kiệm, biết thích ứng với môi
trường đồng nghiệp.
1.4.4. Đào tạo và huấn luyện nhân lực.
Việc đào tạo nhân viên trong một doanh nghiệp có thể thực hiện trong 3
giai đoạn: lúc mới đầu nhận việc, trong thời gian làm việc, và để chuẩn bị cho
những công việc mới.
 Đào tạo lúc mới bắt đầu nhận việc:
Đào tạo lúc mới đầu nhận việc được gọi là hướng dẫn hay giới thiệu. Mục
tiêu của việc đào tạo trong giai đoạn này là để nhân viên mới làm quen với môi
trường hoạt động hoàn toàn mới mẻ đối với họ và qua đó nhằm tạo cho nhân
viên mới tâm trạng thoải mái, yên tâm trong những ngày đầu làm việc.
Nội dung đào tạo hướng dẫn thường đề cập tới lịch sử hình thành và phát
triển của doanh nghiệp, mục tiêu hoạt động , sản phẩm và dịch vụ do doanh
nghiệp sản xuất, vai trò của chức danh mà nhân viên mới đảm nhiệm đối với
toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, các chính sách, quy định về lề lối, giờ giấc
Sinh viên: Nguyễn Thị Huyên - Lớp QT901P 10
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tập Đoàn
làm việc, và những quyền lợi mà nhân viên được hưởng. Sự giới thiệu nhân viên
mới với các nhân viên và các đơn vị trong doanh nghiệp cũng là cần thiết đối
với các nhân viên mới.
 Đào tạo trong lúc làm việc:
Việc đào tạo trong thời gian làm việc có thể được tiến hành theo 2 cách sau:
- Cách thức vừa làm vừa học: được áp dụng khi nội dung đào tạo chủ yếu
là về nghiệp vụ kỹ thuật. Các phương pháp có thể sử dụng cho việc vừa học vừa
làm cụ thể như sau:
+ Luân chuyển công việc: là phương pháp theo đó nhân viên được luân
chuyển qua nhiều chức danh công việc khác nhau trong một khoảng thời gian để
nhằm biết tổng quát về các công việc có liên quan.
+ Thực tập: có nghĩa là vừa tập làm thực tế vừa theo bài giảng trên lớp.
+ Thực hành: phương pháp đào tạo trực tiếp qua việc làm cụ thể dưới sự
hướng dẫn của một nhân viên có trình độ.
+ Cách thức tạm ngưng công việc để học: được thực hiện bên ngoài nơi
làm việc và có nhiều phương pháp để áp dụng. Phổ biến nhất ở nước ta hiện nay
là gửi học theo các trường, các lớp đào tạo bên ngoài doanh nghiệp, hoặc các tổ
chức ngay trong hội trường của doanh nghiệp.
 Đào tạo cho công việc trong tương lai:
Thông thường trong các doanh nghiệp, việc đào tạo cho nhu cầu tương lai
thông thường được đặt ra để chuẩn bị đội ngũ các nhà quản trị kế cận. Nội dung
của chương trình đào tạo thường nhằm mục tiêu cung cấp những kiến thức và kỹ
năng cần thiết để nhà quản trị đương chức làm tốt công việc hiện tại và đồng
thời để họ làm tốt công việc trong tương lai khi họ được thăng chức. Vì tính chất
đó, chương trình đào tạo được thiết kế đặc biệt theo đối tượng học viên.
1.4.5. Sử dụng nhân lực.
1.4.5.1. Bố trí, sắp xếp lao động.
Khi giao nhiệm vụ cho một quản trị gia, một nhân viên cấp cao thì đồng
thời các nhà quản trị viên cấp cao hơn cũng phải phân quyền giao quyền cho họ.
Việc phân quyền , giao quyền, uỷ quyền phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
Sinh viên: Nguyễn Thị Huyên - Lớp QT901P 11
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tập Đoàn
- Phân quyền, giao quyền theo kết quả mong muốn, tức là phạm vi mức
độ tương xứng với nhiệm vụ được giao.
- Phân quyền giao quyền theo nhiệm vụ, chức năng của từng bộ phận
chuyên môn.
- Phân quyền giao quyền theo mô hình bậc thang, theo tuyến trên dưới
mỗi người tuỳ theo vị trí của mình mà có được phạm vi quyền lực khác nhau.
- Nguyên tắc về trách nhiệm kép: nguyên tắc này buộc người giao quyền
phải có trách nhiệm về quyền lực mà mình đã phân quyền cho cấp dưới.
- Khi phân quyền, giao quyền hay uỷ quyền thì phải theo giới hạn của sự
kiểm tra, nguyên tắc này chống lại xu hướng phóng tay, giao quyền thoát ly giới
hạn, phạm vi kiểm soát kiểm tra của người giao.
- Không phân quyền giao quyền tuyệt đối. Bởi vì nếu giao hết thì cương
vị của quản trị gia cấp trên sẽ không còn. Như vậy là họ đã tự loại bỏ mình ra
khỏi guồng máy tổ chức doanh nghiệp đó.
- Nguyên tắc phân quyền , giao quyền gắn liền với việc lấy lại quyền lực
và tập trung quyền lực khi cần thiết. Nghĩa là phân quyền giao quyền một cách
tương đối, không phải là phân quyền giao vĩnh viễn, trái lại quyền lực đó luôn
có thể được thu hồi lại khi cần thiết vì mục đích hoạt động của doanh nghiệp
nhất là ở những giai đoạn khó khăn.
1.4.5.2. Hiệu quả sử dụng lao động.
Sử dụng chất lượng lao động là sử dụng đúng ngành, đúng nghề, đúng
chuyên môn đúng sở trường, kỹ thuật, kỹ sảo của người lao động.
Chất lượng lao động là thể hiện ở bằng cấp như trên đại học, đại học, cao
đẳng, trung cấp, sơ cấp, hay trình độ chuyên môn đặc biệt.
Một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả sử dụng lao
động là năng suất lao động. Năng suất lao động là sức sản xuất của lao động cụ
thể có ích. Nó nói lên hiệu quả sử dụng lao động sản xuất có mục đích của người
lao động trong một đơn vị thời gian nhất định.
Sinh viên: Nguyễn Thị Huyên - Lớp QT901P 12
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tập Đoàn
Trong ngành sản xuất vật chất, năng xuất vật chất năng suất lao động
được đo bằng số lượng sản phẩm sản xuất ra trong một đơn vị thời gian hay
lượng thời gian lao động hao phí cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm.
Đối với một công ty thì năng suất lao động được biểu thị bằng mức doanh thu
bình quân của một nhân viên.
W=D/R
W : Năng suất lao động bình quân của một thành viên.
D : Doanh thu của công ty trong kỳ.
R : Số lao động của doanh nghiệp
Năng suất lao động chính là kết quả biểu hiện doanh nghiệp sử dụng hiệu
quả lao động. Vì vậy để sử dụng nhân lực trong doanh nghiệp ngày càng hiệu
quả hơn chúng ta cần tìm và áp dụng các biện pháp làm tăng năng suất lao động.
1.4.5.3. Hiệu quả sử dụng thời gian lao động.
Trong bất kỳ một doanh nghiệp nào cho dù là doanh nghiệp lớn hay
doanh nghiệp nhỏ, thì vấn đề sử dụng nhân lực luôn là một vấn đề cần thiết đối
với người quản lý. Sử dụng nhân lực trong một doanh nghiệp là một điều khó,
sử dụng hiệu quả nhân lực lại càng khó hơn. Chính vì thế các nhà quản lý phải
thông hiểu được nội dung của hiệu quả sử dụng nhân lực.
Để đánh giá hiệu quả sử dụng thời gian lao động thì đánh giá số ngày làm
việc theo chế độ bình quân một năm và số giờ làm việc theo chế độ bình quân
một ngày hay một ca.
Tận dụng thời gian và sử dụng hợp lý thời gian lao động là một bộ phận
quan trọng của quản lý lao động ở doanh nghiệp là kỹ thuật và là nghĩa vụ của
mỗi người lao động.
Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng thời gian lao động là tỉ số so sánh giữa kết quả
lao động và hao phí lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Công thức:
H=D/T
H : Hiệu quả sử dụng thời gian lao động.
Sinh viên: Nguyễn Thị Huyên - Lớp QT901P 13
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tập Đoàn
D : Doanh thu của công ty.
T : Tổng quỹ thời gian lao động của mỗi nhân viên.
Trong đó : T = G * N * R
G : Số giờ lao động trong ngày.
N : Số ngày làm việc trong kỳ.
R : Số lao động bình quân trong kỳ.
Hiệu quả sử dụng thời gian lao động cho biết rằng một giờ làm việc của
nhân viên sẽ đem lại bao nhiêu đồng doanh thu. Tận dụng thời gian và sử dụng
hợp lý thời gian lao động là một vấn đề quan trọng của quản lý lao động ở doanh
nghiệp là kỹ thuật và nghĩa vụ của mỗi lao động.
1.4.5.4. Tiền lương.
Theo tổ chức Lao động quốc tế ( ILO ) tiền lương là sự trả công hoặc thu
nhập, bất luận tên gọi hay cách tính như thế nào mà có thể biểu hiện bằng tiền
và được ấn định bằng thoả thuận giữa người quản lý lao động và người lao động
hoặc bằng pháp luật theo một hợp đồng lao động được viết ra hay bằng miệng.
Tiền công theo nghĩa rộng bao gồm tất cả các hình thức bù đắp mà doanh
nghiệp trả cho người lao động. Nó bao gồm tiền lương, tiền thưởng và các hình
thức trả tiền khác. Nhưng theo cách dùng phổ biến hiện nay thì thuật ngữ “ Tiền
công “ chỉ được xem là sự trả thù lao theo giờ cho người lao động theo một thời
gian nhất định (ngày, tuần, tháng, năm…)
Tiền lương được hiểu là tiền mà người lao động nhận được từ người sử
dụng lao động của họ thanh toán lại tương ứng với số lượng và chất lượng lao
động mà họ tiêu hao trong quá trình tạo ra của cải cho xã hội.
Mục đích của quản lý tiền lương là :
- Đảm bảo và duy trì nhu cầu sinh hoạt của bản thân nhân viên.
- Dùng để khích lệ tính tích cực trong công tác của nhân viên, nâng cao
năng suất lao động sản xuất.
- Duy trì trật tự bình thường của tổ chức, tạo môi trường hợp tác tốt đẹp.
Sinh viên: Nguyễn Thị Huyên - Lớp QT901P 14
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tập Đoàn
- Xử lý chính xác các mối quan hệ để người quản lý và người được quản
lý có trách nhiệm qua lại với nhau.
1.4.6. Đãi ngộ nhân lực.
Có thể nói đó là một trong những đỉnh cao trong nghệ thuật dụng người.
Dù trong thời đại ngày nay với sự tiến bộ khoa học kỹ thuật hay trong thời đại
phong kiến ngày xưa, các nhà quản trị đều chỉ cho chúng ta thấy một trong
những động cơ quan trọng nhất thúc đẩy mọi thành viên trong tổ chức phát triển
là vấn đề vật chất và phân phối thu nhập. Điều quan trọng hơn nữa đối với người
phương đông là vấn đề danh dự của một cá nhân trong tập thể. Nếu doanh
nghiệp biết sử dụng đúng người đúng việc, đúng năng lực trình độ , phù hợp với
mỗi tính cách cá nhân trong tập thể, trả công đúng với những gì họ đã bỏ ra thì
bất kỳ thời đại nào hiệu quả công việc mà họ đảm nhận đều rất cao.
Một trong những công cụ để thúc đẩy nhân viên trong doanh nghiệp ngày
nay phát triển chính là tiền lương, tiền thưởng. Vì tiền lương đóng vai trò quan
trọng trong việc ổn định và phát triển kinh tế gia đình như ăn ở, vui chơi,…
phần còn lại là để tích luỹ làm vật đảm bảo cho người lao động có thể yên tâm
hơn trong công việc sản xuất và khuyến khích họ cố gắng hơn nữa trong công
việc. Làm được điều này là nhà quản trị đã sử dụng nhân lực một cách hiệu quả.
Ngoài ra tiền lương còn bằng chứng thể hiện uy tín và địa vị xã hội của từng
người. Do đó để đảm bảo công bằng khách quan thì việc xếp lương cũng phải
đảm bảo một số nguyên tắc sau :
- Xếp lương theo đúng chức danh, định danh công việc đang làm, căn cứ
vào thời gian mà nhân viên đó cống hiến cho doanh nghiệp và phải qua hội đồng
xếp lương của doanh nghiệp.
- Định kỳ tổ chức thi xét bậc lương theo quy định của nhà nước và cơ
quan mình để có bậc lương phù hợp với từng người.
- Xếp lương phải công khai dân chủ không thiên vị.
Sinh viên: Nguyễn Thị Huyên - Lớp QT901P 15
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tập Đoàn
- Khi xếp lương phải có văn bản quy định hướng dẫn, có khung lương
do Nhà Nước ban hành làm tiêu chuẩn cho việc xếp lương và chỉnh lương, tránh
tình trạng tị nạnh giữa các nhân viên với nhau.
Trong công việc muốn cho người nhân viên làm việc có hiệu quả thì phài
có chính sách khen thưởng sau mỗi chu kỳ kinh doanh và phải thưởng đúng
người đúng việc. Khi thưởng phải tuân theo những quy chuẩn hoá có giới hạn
phu hợp với từng loại công việc, tránh những hiệu quả tiêu cực từ việc thưởng
do tính ngẫu hứng, không công bằng không khách quan. Làm tốt điều này sẽ
luôn luôn giúp doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả.
1.4.7. Đánh giá nhân lực.
Đánh giá thành tích công tác là một quá trình thu thập, phân tích và trao
đổi những thông tin liên quan đến hành vi làm việc và kết quả công tác của từng
cá nhân trong quá trình làm việc.
Đây là một công việc có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc nâng cao
hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Thực hiện công việc này
với mục đích :
- Nâng cao khả năng thực hiện công việc và cung cấp những thông tin
phản hồi cho nhân viên biết được mức độ thực hiện công việc.
- Đánh giá năng lực thực hiện công việc giúp công ty có những dữ liệu
cho biết khả năng thăng tiến của nhân viên. Nhờ sự đánh giá này công ty có cơ
sở để hoạch định tài nguyên nhân sự.
- Giúp nhân viên sửa chữa sai lầm trong quá trình làm việc, đồng thời
làm cơ sở kích thích động viên họ làm việc tốt hơn.
- Đánh giá năng lực thực hiện công việc cũng là giúp cho doanh nghiệp
có cơ sở để dự báo về nhân sự trong tương lai, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, đào
tạo phát triển nguồn nhân sự.
- Thông qua đánh giá năng lực thực hiện công việc mà nhà quản trị có
thể điều chỉnh năng lực làm việc của nhân viên cho phù hợp với công việc. Phát
Sinh viên: Nguyễn Thị Huyên - Lớp QT901P 16
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tập Đoàn
hiện những tiềm năng còn ẩn dấu trong nhân viên giúp họ phát triển một cách
toàn diện.
Khi đánh giá còn buộc các nhà quản trị phải giám sát và quản lý chặt chẽ
hơn các nhân viên của mình để sử nhân viên có hiệu quả hơn và có kế hoạch
phát triển nhân sự trong doanh nghiệp. Qua mỗi lần đánh giá, mỗi nhân viên sẽ
tự xác định lại mình so với yêu cầu của vị trí đang làm việc cũng như so với các
đồng nghiệp để từ đó có kế hoạch điều chỉnh và phát triển cho cá nhân. Thông
qua đánh giá thì nhân viên mới có cơ hội tốt để trình bày tâm tư nguyện vọng
của cá nhân mình như : được đi đào tạo thêm, bổ sung kiến thức hiện tại, được
giao thêm công việc hay giao thêm trách nhiệm, được đề bạt nâng lương hay
một nguyện vọng gì đó đặc biệt.
Trong công tác đánh giá nhân sự cần tránh những sai sót sau :
- Xây dựng những tiêu chuẩn đánh giá không phù hợp, không rõ ràng về
các mức độ đạt được.
- Lỗi thiên kiến : Chỉ dự trên một số tiêu chuẩn đã vội vàng đánh giá
ngay.
- Xu hướng thái quá : Dễ dàng đánh giá tất cả vào một loại, tốt cả hoặc xấu
cả.
- Xu hướng trung bình chủ nghĩa : Là đánh giá mọi người như nhau.
- Lỗi định kiến : Lỗi này thường xảy ra khi lãnh đạo có định kiến về
những sự khác biệt giữa các cá nhân như tuổi tác, giới tính, quê quán,..
 Một số phương pháp đánh giá nhân viên.
- Phương pháp bảng điểm đồ thị.
Đây là phương pháp đơn giản và phổ biến nhất để đánh giá thực hiện công
việc. Nội dung đánh giá mỗi tiêu chuẩn bằng mức tốt, khá, trung bình, yếu, kém.
Chi phí cho công tác này không tốn kém lắm không đòi hỏi nhiều thời gian và
trình độ của người đánh giá. Hơn nữa nó có thể áp dụng khi có một số lượng lớn
cán bộ công nhân viên… Nhưng phương pháp này không bao quát hết được các
Sinh viên: Nguyễn Thị Huyên - Lớp QT901P 17
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tập Đoàn
loại công việc, có thể bỏ sót một số tiêu chuẩn, dễ cho la sự đối sử phân biệt,
thiên kiến giữa các nhân viên.
Phiếu đánh giá nhân viên theo phương pháp điểm đồ thị ( xem phụ lục ).
Trong phiếu đánh giá những điểm chính theo yêu cầu theo trình tự mức
độ từ mức kém nhất đến suất sắc. Mỗi nhân viên sẽ đánh giá, cho điểm theo
từng điểm đó và sau cùng tổng hợp lại đưa ra kết luận chung.
- Phương pháp cho điểm :
Phương pháp cho điểm đòi hỏi người đánh giá phải lựa chọn một từ hay
một số lời nhận xét mà nó mô tả tốt nhất sự thực hiện và các đặc điểm của các
cán bộ công nhân viên. Bên cạnh các chỉ tiêu đưa ra, người đánh giá có thể đưa
thêm các trọng số thùy theo tầm quan trọng của mỗi chỉ tiêu.
Phương pháp này nhanh, dễ làm, kinh tế và tiêu chuẩn hóa nhưng lại chịu
ảnh hưởng chủ quan của người đánh giá, sử dụng các chỉ tiêu phẩm chất con
người thay thế các chỉ tiêu thực hiện công việc khó xác định các điểm trọng số.
Phiếu đánh giá nhân viên theo phương pháp cho điểm ( xem phụ lục ).
- Phương pháp phê bình lưu trữ :
theo phương pháp này người đánh giá một mặt ghi nhận những hành vi tốt.
Mặt khác lưu giữ lại một số vấn đề trục trặc, rắc rối liên quan đến sự thực hiện
công việc của nhân viên, trong một thời gian nhất định. Việc này là để nhắc nhở
người nhân viên tìm cách loại dần sai sót của họ.
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn
nhân lực trong doanh nghiệp.
Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng nguồn nhân
lực trong doanh nghiệp. Các nhân tố đó được xếp thành 2 nhân tố chính là nhân
tố khách quan và nhân tố chủ quan.
1.5.1. Nhân tố chủ quan.
Nhân tố chủ quan chủ yếu là yếu tố con người bao gồm:
1.5.1.1. Số lượng, chất lượng cán bộ công nhân viên.
Sinh viên: Nguyễn Thị Huyên - Lớp QT901P 18
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tập Đoàn
- Số lượng là tổng số lao động trong toàn thể doanh nghiệp được phân
thành các khâu, các bộ phận với một số lượng, chất lượng, ngành nghề, giới tính
và lứa tuổi, ứng với mỗi bộ phận thì người lao động có chức năng quyền hạn
nhất định trong phạm vi doanh nghiệp.
- Chất lượng của đội ngũ cán bộ công nhân viên là một trong những yếu
tố quyết định đến hiệu quả lao động từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng lao
động của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp mà đội ngũ cán bộ công nhân viên có
chất lượng tốt thì rất thuận lợi trong quá trình sản xuất kinh doanh. Ngược lại
đối với một doanh nghiệp mà chất lượng đội ngũ công nhân viên không được tốt
lắm thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong kinh doanh.
1.5.1.2.Năng lực tổ chức quản lý sử dụng lao động.
- Hiệu quả sử dụng lao động đo bằng năng suất lao động : Năng suất lao
động là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh trình độ lao động của người lao động. Năng
suất lao động chính là kết quả biểu hiện công ty sử dụng hiệu quả lao động và
phản ánh được kết quả kinh doanh của công ty.
- Năng suất lao động là kết quả của:
+ Kết quả lao động của người lao động : Một nhân viên có trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ và có thái độ tinh thần trách nhiệm trong công việc thì
sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của công việc, hoàn thành tốt mọi công việc được
giao, vì vậy kết quả công việc rất tốt. Còn đối với một nhân viên mà trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ kém, làm việc với thái độ thờ ơ, miễn cưỡng, thiếu trách
nhiệm thì năng suất lao động sẽ thấp.
+ Kết quả quản lý sử dụng lao động:
Khả năng tổ chức quản lý : Để là một nhà quản lý giỏi : “ Chúng ta không
nên tổ chức công việc thành các bộ phận riêng lẻ, biệt lập, phụ thuộc, chúng ta
hãy tổ chức công việc trong tổ chức thành một hệ thống thông minh, cho phép tổ
chức thực hiện chức năng một cách năng suất, hiệu quả và bền vững nhất. Nói
cách khác chúng ta không tạo ra vị trí trước mà xây dựng hệ thống trước, sau đó
vị trí sẽ tự hình thành “ ( trang 149 [ 2 ] ).
Sinh viên: Nguyễn Thị Huyên - Lớp QT901P 19
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tập Đoàn
Sử dụng đội ngũ lao động tối ưu chỉ khi lực lượng lao động bảo đảm đủ
số lượng, ngành nghề chất lượng, giới tính và lứa tuổi đồng thời được phân định rõ
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ công tác giữa các bộ phận và các cá nhân
với nhau. Đảm bảo mọi người đều có việc làm, mọi khâu mọi bộ phận đều có sự ăn
khớp, đồng bộ. Đội ngũ lao động tối ưu là cơ sở để đảm bảo cho quá trình sản xuất
kinh doanh được tiến hành cân đối nhịp nhàng và liên tục. Là cơ sở để đảm bảo
nâng cao hiệu quả của quả trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Muốn có được đội ngũ lao động tối ưu phải biết xác định cơ cấu lao động
tối ưu giữa các lao động trực tiếp và lao động gián tiếp.
Lao động gián tiếp : Là đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo đòi hỏi cần
phải có cơ cấu hợp lý, có trình độ cao, nhạy bén trong kinh doanh, phản ứng kịp
thời với những thay đổi của thị trường. Ngoài ra đội ngũ lãnh đạo còn phải quan
tâm đến việc động viên tinh thần, khuyến khích lợi ích vật chất, chính sách khen
thưởng,… làm tốt công tác đãi ngộ nhân sự sẽ góp phần tăng năng suất lao động
và nâng cao hiệu quả sử dụng lao động của doanh nghiệp.
Lao động trực tiếp : Là đội ngũ lao động trực tiếp tạo ra sản phẩm cho
công ty, đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn cao, ngoại ngữ ứng xử linh hoạt
giao tiếp tốt, nhiệt tình với công việc và yêu nghề.
1.5.2. Nhân tố khách quan.
1.5.2.1.Thị trường lao động.
- Cung lao động :
Ngày nay, yêu cầu về trình độ học vấn và kiến thức của người lao động
không ngừng nâng cao. Dân số nước ta lại phát triển rất nhanh lực lượng lao
động hàng năm cần việc làm ngày càng đông, cung cấp cho thị trường lao động
một lực lượng dồi dào, trong đó lao động trẻ là những người có tri thức, có trí
tuệ phát triển, và điều quan trọng là họ có sức khoẻ, có khả năng sáng tạo. Điều
này đã tạo nhiều cơ hội cho các chủ doanh gnhiệp chủ động lựa chọn những lao
động phù hợp với yêu cầu của doanh nghiêp.
- Cầu về lao động :
Sinh viên: Nguyễn Thị Huyên - Lớp QT901P 20