Mot so dinh tuyen bgp

  • 15 trang
  • file .pdf
Giao thức cổng ngoại (Exterior Routing Protocols)
Tác giả: Trần Văn Thành
Giao thức cổng ngoại (Exterior Routing Protocols)
Người ta sử dụng thuật ngữ EGP để chỉ bất cứ giao thức định tuyến nào được sử
dụng để mang thông tin định tuyến giữa các AS với nhau. Hiên nay, chỉ có một
giao thức cổng ngoại được sử dụng hầu hết trong các Inernet TCP/IP. Đó chính là
Border Gateway Protocol (BGP), phiên bản đầu tiên được đưa ra là BGPv1 vào
năm 1989 và phiên bản gần đây nhất là BGPv4 vào năm 1993.
I. Border Gateway Protocol version 4 (BGPv4)
I.1. Định nghĩa
Như ta đã biết Internet được tạo bởi rất nhiều các Autonomous System. BGP
được sử dụng để chia sẻ thông tin định tuyến giữa các AS khác nhau. BGP sử
dụng giao thức vận chuyển tin cậy (reliable transport protocol) để trao đổi thông
tin định tuyến đó chính là Transmission Control Protocol (TCP). BGP sử dụng
cổng 179 để thiêt lập kết nối. BGP hỗ trợ variable-length subnet mask (VLSM),
classless interdomain routing (CIDR), và summarization. Điều đáng chú ý về
BGP là nó không quan tâm về intra-AS routing, nó tin tưởng rằng các IGP được
sử dụng trong AS sẽ đảm nhiệm intra-AS routing. Mà nó chỉ đề cập tới inter-AS
routing. Một BGP speaking device sẽ chia sẻ thông tin đến được mạng với
neighbor của nó. Thông tin đến được mạng chứa đựng dữ liệu dựa trên các AS
khác nhau mà nó đi qua. Thông tin này sẽ được BGP spaking device để tạo graph
của tất cả các AS đang sử dụng. Graph đó sẽ giúp cho BGP loại bỏ được routing
loop và đảm bảo hiệu lực của policy cho AS của nó.
I.2. Thuật ngữ BGP (BGP Terminology)
Autonomous system: giới thiệu trong phần đầu.
BGP speaker: bất cứ thiết bị nào mà chạy BGP routing process đều được coi là
một BGP speaker.
Peer: khi 2 BGP speaker thiết lập một kết nối TCP giữa chúng, thì chúng được
coi là Peer. Từ neighbor tương đương với peer.
eBGP External Border Gateway Protocol (eBGP): là routing protocol được sử
dụng để trao đổi thông tin định tuyến giữa các BGP peer của các AS khác nhau.
iBGP Internal Border Gateway Protocol (iBGP): là routing protocol sử dụng để
trao đổi thông tin định tuyến giữa các BGP peer của cùng chung một AS.
Inter-AS routing: Inter-AS routing là định tuyến xảy ra giữa các AS khác nhau.
Intra-AS routing: Intra-AS routing là định tuyến xảy ra trong cùng một AS.
I.3. Hoạt động của BGP (BGP Operation)
BGP cho phép truyền thông thông tin định tuyến giữa các AS khác nhau trải khắp
thế giới. Hình 8.1 cho biết rất nhiều AS và chúng sử dụng BGP để chia sẻ thông
tin đinh tuyến giữa các AS khác nhau. Chúng sử dụng 2 dạng BGP để thực hiện
điều đó:
Internal BGP (iBGP)
External BGP (eBGP)
Tất cả BGP speaking device cùng trong một AS sẽ sử dụng iBGP để liên lạc với
một BGP speaking khác. Và đối với các BGP speaking trong cùng AS sẽ phải
thiết lập peer với các BGP speaking khác. Điều đó có nghĩa là chúng ta phi cấu
hình full mesh cho iBGP để hoạt động một cách đúng cách. Hay nói cách khác tất
cả các thiết bị phải thiết lập kết nối TCP với thiết bị khác.
eBGP được sử dụng giữa BGP speaking device của các AS khác nhau. Giông
như iBGP, BGP speking device tham gia phi có kết nối layer-3 giữa chúng. Sau
đó TCP sẽ được sử dụng bởi eBGP để thiết lập peer session.
Sau khi đã thiết lập được peer, BGP speaking device sẽ sử dụng thông tin mà
chúng có được từ những trao đổi để tạo một BGP graph.
Chỉ một lần BGP speaking device thiết lập được peer cũng như tạo được BGP
graph, chúng mới bắt đầu quá trình trao đổi thông tin định tuyến. Lúc khởi tạo
BGP speaking sẽ trao đổi toàn bộ BGP routing table của nó. Sau đó chúng sẽ trao
đổi thông tin update từng phần giữa các peer với nhau và trao đổi bản tin
KEEPALIVE dể duy trì kết nối.
I.3.1. Định dạng mào đầu của bản tin (Message Header Format)
BGP sẽ tiến hành xử lý bản tin chỉ khi toàn bộ bản tin được nhận. BGP yêu cầu
mỗi bản tin có kích thước nhỏ nhất là 19 octet và max là 4096 octet. Header của
message bao gồm những thông tin sau:
Marker: trường này dài 16 byte. Trường Marker được sử dụng để xác định sự mất
đồng bộ giữa một tập BGP peer và chứng thực các bản tin BGP đến (incoming
BGP message). Giá trị của trường này phụ thuộc vào loại bản tin. Nếu là một
OPEN message nó sẽ không chứa thông tin chứng thực và Marker có giá trị là
toàn bit 1.
Length: trường này có độ dài là 2 byte. Trường Length cho biết độ dài của toàn
bộ bản tin. Giá trị của nó biến đổi từ 19 cho đến 4096. Type: trường này có độ
dài 1 byte. Nó cho biết loại bản tin được sử dụng. Cụ thể như hình bên dưới:
a/ Bản tin OPEN ( OPEN Message)
Bản tin OPEN là loại bản tin đầu tiên được gửi sau khi phiên kết nối TCP được
thiết lập. Khi bản tin OPEN được chấp nhận, một bản tin KEEPALIVE xác nhận
bản tin OPEN được gửi trả lại. Sau khi bản tin KEEPALIVE được gửi để xác
nhận bản tin OPEN, bản tin UPDATE từng phần, bản tin NOTIFICATION và
bản tin KEEPALIVE sẽ được trao đổi giữa các BGP peer.
Bản tin OPEN có định dạng như sau:
Version: trường này có chiều dài 1 byte và được sử dụng để xác định phiên bản
của các BGP speaker từ kết quả của quá trình đàm phán với neighbor. Cụ thể quá
trình này như sau: BGP speaker sẽ thử đàm phán với giá trị version number cao
nhất mà cả 2 cùng hỗ trợ. Nếu giá trị version number được xác định trong trường
version mà BGP speaker khác không hỗ trợ, một bản tin lỗi sẽ được gửi về cho
nới gửi và phiên kết nối TCP sẽ bị ngắt. Quá trình trên sẽ tiếp tục cho đến khi có
một giá trị version number chung được thiết lập.
My Autonomous System: trường này có độ dài 2 byte và nó chứa đựng
Autonolous System Number của BGP speaker gửi. Trường này sẽ thông báo cho
BGP speaker nhận biết được giá trị của AS Number của neighbor của nó. Và giá
trị đó cũng được sử dụng để tạo nên BGP graph của BGP speaker.
Hold Time: trường này có độ dài 2 byte. Nó thông báo cho BGP speaker nhận giá
trị đề nghị hold time của BGP speker gửi. Sau khi BGP speaker nhận được giá trị
hold time từ neighbor nó sẽ tính toán và đưa ra giá trị hold time trong trường
Hold Time. Nó sẽ xác định thời gian tối đa mà nơi nhận phải đợi một thông điệp
từ nơi gửi (KEEPALIVE hay UPDATE
message). Mỗi lần một bản tin được nhận giá trị hold time được reset về 0.
BGP Identifier: trường này có độ dài 4 byte và chứa đựng giá trị BGP identifier
của BGP speaker gửi. BGP identifier tưng tự RID trong OSPF, nó xác định duy
nhất một BGP speaker. BGP identifier chính là địa chỉ IP cao nhất của loopback
interface. Nếu loopback không được cấu hình thì nó chính là địa chỉ IP cao nhất
của bất kỳ interface nào của router. Giá trị này được xác định chỉ một lần và giá
trị này không thay đổi trừ phi khởi động lại BGP process.
Optional Parameters Length: trường này có độ dài 1 byte và nó thể hiện tổng độ
dài của trường Optional Parameters. Nếu giá trị trường này là 0 cho biết Optional
Parameters không được thiết lập.
Optional Parameters: trường này có độ dài biến đổi và chứa đựng một danh sách
các optional parameters mà chúng sẽ được sử dụng trong quá trình đàm phán với
neighbor. Mỗi một optional parameter được biểu diễn bởi bộ ba: type, parameter length, parameter value>. Định dạnh cụ thể như hình sau:
Parameter Type: trường này có độ dài 1 byte và nhận ra từng thông số riêng lẻ.
Parameter Length: có độ dài 1 byte và chứa đựng độ dài của trường Parameter
Value.
Parameter Value: trường này có độ dài thay đổi và giải thích dựa trên giá trị của
trường Parameter Type.
b/ Bản tin UPDATE (UPDATE Message)
Sau khi BGP speaker trở thành peer, chúng sẽ trao đổi bản tin UPDATE từng
phần (incremental UPDATE message) chứa đựng thông tin định tuyến cho BGP.
Thông tin này chứa trong bản tin UPDATE được sử dụng để xây dựng môi
trường định tuyến không có loop (loop-free routing environment).
Bản tin UPDATE không chỉ chứa tuyến kh thi để sử dụng mà nó còn chứa những
tuyến không kh thi để loại bỏ. Một bản tin UPDATE có thể chứa tối đa một
feasible route để sử dụng và nhiều unfeasible route để loại bỏ. Đinh dạng của bản
tin UPDATE như sau:
Unfeasible Routes Length: trường này có độ dài 2 byte và chứa đựng độ dài của
trường Withdrawn Routes. Giá trị của nó là 0 cho biết trường Withdrawn Routes
không được thể hiện trong bản tin UPDATE.
Withdrawn Routes: trường này có độ dài thay đổi và chứa một danh sách những
tiền tố địa chỉ IP (IP address prefixes)sẽ bị loại bỏ. Với mỗi tiền tố địa chỉ IP có
định dạng như sau:
Length: trường này có độ dài 1 byte và chứa đựng độ dài (đơn vị là bit) của IP
address prefix. Nếu có giá trị là 0 có nghĩa là tất cả IP address prefix.
Prefix: có giá trị biến đổi và chứa đựng IP address prefix.
Total Path Attributes Length: trường này có độ dài 2 byte và chứa đựng độ dài
của trường Path Attributes.
Path Attributes: trường này có độ dài thay đổi và chứa đựng một chuỗi các thuộc
tính về path. Trường Path Attributes được thể hiện trong mỗi bản tin UPDATE.
Thông tin chứa đựng trong trường Path Attribute được sử dụng để theo dõi thông
tin định tuyến đặc biệt và cũng được sử dụng cho routing decision và filtering.
Mỗi path attribute được phân chia vào một bộ ba (triplet): attribute length, attribute value>
Attribute Type: có độ dài 2 byte và bao gồm một byte Attribute Flags và một
byte Attribute Type Code.
• Attribute Flags: có 4 trạng thái như sau:
Well-known mandatory: thuộc tính này phải được thừa nhận bởi sự thi hành của
tất cả BGP speaker và phải được trình bày trong bản tin UPDATE. Một phiên
BGP sẽ bị ngắt nếu một thuộc tính wellknown attribute không được trình bày
trong bn tin UPDATE.
Well-known discretionary: thuộc tính này phải được thừa nhận bởi sự thi hành
của tất cả BGP speaker nhưng không nhất thiết nó phải có trong bản tin
UPDATE.
Optional transitive: thuộc tính này là một tính tuỳ chọn và nó có thể không được
thừa nhận bởi sự thi hành của BGP speaker. Chú ý giá trị này không thay đổi nếu
nó không được thừa nhận bởi BGP speaker.
Optional non-transitive: Nếu thuộc tính này không được thừa nhận bởi BGP
speaker và transitive flag không được thiết lập thì thuộc tính này sẽ bị loại bỏ.
Attribute Type Code: xác định loại Path Attribute. Cụ thể được minh hoạ như
hình sau:
Trong đó:
ORIGIN: là một well-known mandatory attribute. AS mà tạo ra thông tin định
tuyến sẽ tạo ra thuộc tính ORIGIN attribute. Nó có trong tất cả bản tin UPDATE
để nhân bản thông tin định tuyến.
AS_PATH: là một well-known mandatory attribute. Nó bao gồm một danh sách
của tất cả các AS mà thông tin định tuyến đã đi qua. Thành phần AS_PATH bao
gồm một chuỗi của các AS path segment. Mỗi AS path segment được biểu diễn
bằng bộ ba (triplet): value>. Khi một BGP speaker quảng bá một route mà nó học được tới BGP
speaker khác trong AS của nó, BGP speaker sẽ không sửa đổi (modify)
AS_PATH attribute. Khi một BGP speaker quảng bá một route mà nó được tới
BGP speaker khác ở ngoài AS của nó, BGP speaker sẽ sửa đổi (modify)
AS_PATH.
Khi một BGP speaker tạo ra một route.
Nó sẽ bao gồm một empty AS_PATH attribute khi quảng bá tới BGP speaker
trong AS của nó_đó chính là iBGP peer.
BGP speaker sẽ bao gồm AS number trong AS_attribute khi qung bá tới BGP
speaker ở ngoài AS của nó_đó chính là eBGP peer.
NEXT_HOP: là một well-known mandatory attribute, nó xác định địa chỉ IP của
router biên (border router) mà được sử dụng như hop tiếp theo để tới đích xác
định nào đó.
MULTI_EXIT_DISC: là một optional non-transitive attribute. Nếu có nhiều mục
nhập tới cùng một AS, nó có thể được sử dụng để xác định mục nhập nào được
sử dụng. Mục nhập nào có metric nhỏ nhất sẽ được sử dụng.
LOCAL_PREF: là một well-known discretionary attribute. Thuộc tính này được
sử dụng bởi BGP speaker để thiết lập độ ưu tiên của một route, nó được sử dụng
để cho biết độ ưu tiên cao hơn của một đường để thoát khỏi AS. BGP speaker sẽ
quảng bá thuộc tính này tới BGP peer của nó.
ATOMIC_AGGREGATE: là một well-known discretionary attribute. Khi một
BGP speaker nhận được những route trùng khớp từ peer của nó, nó có thể thiết
lập thuộc tính ATOMIC_AGGREGATE. Thuộc tính này sẽ được thiết lập nếu
BGP speaker chọn được một route với subnet mask ngắn hơn subnet mask của
một route khác.
AGGREGATOR: là một optional transitive attribute. Khi một BGP speaker thực
hiện route aggregator, nó sẽ tính đến thuộc tính AGGREGATOR bao gồm AS
number của nó và BGP identifier.
COMMUNITY: là một optional transitive attribute. Thuộc tính này sẽ phân
nhóm các bằng cách gằn thẻ (tag) vào những route có một số đặc điểm chung.
ORIGINATOR_ID: là một optional non-transitive attribute. Một BGP speaker
thực hiện vai trò của một route reflector sẽ tạo ra thuộc tính này. Thuộc tính
ORIGINATOR_ID sẽ bao gồm BGP identifier của route reflector. Thuộc tính
này chỉ có ý nghĩa local AS.
CLUSTER_LIST: là một optional non-transitive attribute. Thuộc tính này bao
gồm một danh sách giá trị CLUSTER_ID. Khi một route reflector reflect một
route, nó sẽ gắn giá trị CLUSTER_ID của nó vào CLUSTER_LIST.
Network Layer Reachability Information: Với BGP version 4 nó hỗ trợ Classless
Interdomain Routing (CIDR). Để thực hiện được điều này nó sử dụng trường
Network Layer Reachability Information (NLRI). Trường này có 2 phần sau:
Length: cho biết độ dài của IP address prefix.
Prefix: có độ dài thay đổi và chứa đựng IP address prefix thực sự.
c/ Bản tin KEEPALIVE (KEEPALIVE Message)
Bản tin KEEPALIVE được sử dụng để đảm bảo rằng peer vẫn tồn tại. Bản tin
KEEPALIVE được cấu trúc bởi BGP Message Header. Bản tin KEEPALIVE
được gửi trong trường hợp restart giá trị hold timer. Chu kỳ gửi bản tin
KEEPALIVE có giá trị bằng 1/3 giá trị hold time. Bản tin KEEPALIVE không
được gửi nếu một bản tin UPDATE trong suôt khong chu kỳ này.
d/ Bản tin NOTIFICATION (NOTIFICATION Message)
Bất cứ khi nào có một lỗi xảy ra trong một BGP session, BGP speaker phát ra
một bản tin NOTIFICATION. Ngay sau khi BGP speaker được phát ra thì phiên
kết nối sẽ bị ngắt. Bản tin NOTIFICATION bao gồm error code, error sub-code
sẽ cho phép người quản trị thuận lợi hơn trong quá trình gỡ rối. Định dạng của
bản tin NOTIFICATION như sau:
I.3.2. Neighbor Negotiation
Trước khi quá trình BGP liên lạc xảy ra, BGP speaker phải trở thành neighbor
hay peer của nhau. Bước đầu trong quá trình thiết lập peer là BGP speaker thiết
lập phiên kết nối TCP sử dụng port 179 với BGP speaker khác. Nếu điều này
không xảy ra thì BGP speaker sẽ không bao giờ trở thành peer của nhau. Sau khi
phiên kết nối TCP được thiết lập, BGP speaker gửi bản tin OPEN tới peer của nó.
Tiếp đó là các bản tin UPDATE, NOTIFICATION, KEEPALIVE sẽ được trao
đổi.
Quá trình thiết lập neighbor đó được gọi là Finite State Machine. Quá trình trên
có 6 trạng thái có thể xảy ra trong quá trình thiết lập quan hệ với neighbor.
Idle state: là trạng thái đầu tiên mà BGP speaker trải qua khi khởi tạo một phiên
BGP. Ơ trạng thái này BGP speaker đợi một start event, từ chối tất cả BGP kết
nối đến và không khởi tạo bất kỳ một BGP kết nối nào (BGP connection). Start
event có thể được tạo ra bởi BGP speaker hay quản trị hệ thống. Chỉ một lần start
event xảy ra, BGP speaker sẽ khởi tạo tất cả tài nguyên BGP của nó. BGP sẽ khởi
tạo ConnectRetry timer, khởi tạo một kết nối TCP tới BGP speaker mà muốn trở
thành peer với nó và cũng lắng nghe start event từ BGP speaker khác. BGP
speaker sẽ thay đổi trạng thái của nó sang Connection. Nếu bất kỳ lỗi nào xảy ra
trong xuốt quá trình này, phiên TCP sẽ bị ngắt và trạng thái của BGP speaker sẽ
trở lại Idle. Và một start event mới cần phải xảy ra để BGP speaker thử kết nối lại
lần nữa. Nếu start event được tự động sinh ra, BGP speaker sẽ đợi 60 giây trước
khi thử lại (retry) kết lối. Và mỗi lần retry kế tiếp thời gian chờ sẽ tăng lên gấp
đôi.
Connection state: Trong trạng thái này, BGP sẽ đợi kết nối TCPđược thiết lập.
Chỉ một lần kết nối được thiết lập thành công, BGP speaker sẽ làm sạch
ConnectRetry timer, nó sẽ gửi một bản tin OPEN tới remote BGP speaker và
chuyển trạng thái của nó sang OpenSent. Nếu kết nối TCP không được kết nối
thành công, BGP speaker sẽ khởi tạo lại ConnectRetry timer, và tiếp tục nghe
một yêu cầu kết nối khác tử remote BGP speaker, và chuyển trạng thái sang
Active. Nếu ConnectRetry timer hết hạn, BGP speaker sẽ khởi tại lại
ConnectRetry timer và tiếp tục lắng nghe một yêu cầu kết nối từ remote BGP
speaker và nó vẫn giữ trạng thái của nó ở Connection state. Nếu bất cứ loại event
khác gây lên lỗi thì BGP speaker sẽ đóng kết nối TCP và chuyển trạng thái của
nó về Idle. Tất cả các start even đều sẽ bị lờ đi trong Connection state.
Active state: trong trạng thái này, BGP speaker thử khở tạo một phiên kết nối
TCP với BGP speaker mà muốn trở thành peer với nó. Chỉ một lần kết nối thành
công, BGP speaker sẽ xoá sạch ConnectRetrry timer, sau đó BGP speaker sẽ gửi
một bản tin OPEN tới remote BGP speaker và chuyển trạng thái sang OpenSent.
Nếu ConnectRetry timer hết hạn, BGP speaker sẽ thiết lập lại thời gian, khởi tạo
một phiên kết nối TCP và tiếp tục lắng nghe các yêu cầu kết nối từ remote BGP
speaker và chuyển trạng thái sang Connection. Nếu BGP speaker xác định được
một BGP speaker khác thử thiết lập kết nối với nó và địa chỉ IP của remote BGP
speakerkhông phải là địa chỉ mong muốn, BGP speaker sẽ từ chối yêu cầu kết nối
này và thiết lập lại ConnectRetry timer, tiếp tục lắng nghe một yêu cầu kết nối
khác từ remote BGP speaker và giữ trạng thái Active. Nếu bất cứ loại event khác
nào gây ra lỗi,BGP speaker sẽ đóng kết nối TCP và chuyển trạng thái về Idle. Tất
cả start event sẽ bị lờ đi ở trạng thái Active.
OpenSent state: ở trạng thái này, BGP speaker đợi để nhận một bản tin OPEN từ
remote BGP speaker. Chỉ một lần BGP speaker nhận bản tin OPEN, tất cả các
trường sẽ được kiểm tra.Nếu một lỗi được xác định bởi BGP speaker, nó sẽ gửi
một bản tin NOTIFICATION tới remote BGP speaker và ngắt kết nối TCP, và
chuyển trạng thái của nó sang Idle. Nếu không có lỗi nào được xác định, BGP
speaker sẽ gửi một bản tin KEEPALIVE tới remote BGP speaker, thiết lập các
giá trị keepalive timer và hold timer để đàm phán với neighbor. BGP speaker sẽ
đàm phán để điều chỉnh giá trị hold time. Nếu hold time giá trị là 0, có nghĩa là
keepalive timer và hold timer sẽ không bao giờ được thiết lập lại. Sau quá trình
đàm phán về hold timer, BGP speaker sẽ xác định kết nỗi là iBGP hay eBGP.
Nếu 2 BGP speaker cùng trong một autonomous system, loại BGP sẽ là iBGP.
Nếu chúng thuộc 2 autonomous system khác nhau, loại BGP sẽ là eBGP.
Chỉ một lần loại BGP được xác định, trạng thái của nó sẽ chuyển sang
OpenConfirm. Trong suốt trạng thái này, có thể BGP speaker sẽ nhận được một
bản tin disconnect. Nếu điều này xảy ra, BGP speaker sẽ chuyển trạng thái sang
Active. Nếu bất kỳ event khác nào gây ra một lỗi, BGP speaker sẽ đóng kết nối
TCP và chuyển trạng thái sang Idle. Tất cả các start event sẽ bị lờ đi trong trạng
thái OpenSent.
OpenConfirm state: ở trạng thái này, BGP speker đợi để nhận một bản tin
KEEPALIVE từ remote BGP speaker. Chỉ một lần bản tin KEEALIVE được
nhận, BGP speaker sẽ thiết lập lại hold timer và chuyển trạng thái sang
Established. Tại thời điểm này mối quan hệ peer giữa chúng đã được thiết lập.
Nếu một bản tin NOTIFICATION được nhận thay thế cho bản tin KEEPALIVE,
BGP speaker sẽ thay đổi trạng thái sang Idle. Trong trường hợp hold timer hết
hạn trước khi nhận được bản tin KEEPALIVE từ remote BGP speaker, kết thúc
kết nối TCP chuyển trạng thái sang Idle. BGP speaker có thể nhận được bản tin
disconnect từ peer của nó. Nếu điều này xảy ra, BGP speaker chuyển trạng thái
sang Idle. Bất cứ loại event khác gây lên lỗi, BGP speaker sẽ đóng kết nối TCP
và chuyển trạng thái sang Idle. Tất cả các start event sẽ bị lờ đi trong trạng thái
OpenConfirm.
Established state: chỉ một lần một BGP speaker đạt đến trạng thái Established, tất
cả các quá trình đàm phán với neigbor đã hoàn tất. Ơ trạng thái này BGP peer sẽ
trao đổi bản tin UPDATE và bản tin KEEPALIVE. Mỗi lận BGP speaker nhận
được một bn tin UPDATE hay bn tin KEEPALIVE, nó sẽ thiết lập lại hold timer
của nó. Nếu hold timer hết hạn trước khi nhận được một bản tin UPDATE hay
bản tin KEEPALIVE, BGP speaker sẽ gửi một bn tin NOTIFICATION tới peer
của nó, ngắt phiên kết nối TCP và chuyển trạng thái sang Idle. Bất cứ event khác
khiến cho BGP speaker tạo ra một bản NOTIFICATION thì BGP speaker sẽ
chuyển trạng thái về Idle. Tất cả Start event sẽ bị lờ đi trong trạng thái
Established.
Tip: Chỉ một lần BGP peer đạt đến trạng thái Established, chúng sẽ bắt đầu quá
trình trao đổi thông tin định tuyến.
I.3.3. Chọn tuyến đường (Route Selection)
Trong phần trước chúng ta đã xem xét đến quá trình trao đổi thông tin định tuyến
giữa các BGP speaker. Trong phần này chúng ta sẽ xem xét đến quá trình xử lý
thông tin định tuyến của BGP speaker khi nhận được thông tin định tuyến. Để có
được sự hiểu đày đủ về quá trình xử lý thông tin định tuyến của BGP speaker
trước hết ta cần tìm hiểu về Routing Information Bases.
a/ Routing Information Bases
Khi BGP speaker học được một tuyến đường thì tuyến đường đó phải đi qua