Một số biện pháp nhằm đấu tranh hàng giả hàng kém chất lượng

  • 11 trang
  • file .docx
Đấu tranh chống hàng giả - Hàng kém chất lượng – Thực trạng va giải pháp
LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường cung cầu là trung tâm, giá cả là hạt nhân và cạnh
tranh là linh hồn của thị trường. Bởi vì trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh được
chấp nhận và coi đây là động lực của sự phát triển. Nhờ có cạnh tranh mà hàng hoá
luôn luôn được nâng cao chất lượng, giá cả rẻ, các dịch vụ trước trong và sau khi
bán hàng ngày một phong phú. Chính vì vậy muốn tồn tại phải cạnh tranh và trong
nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày một trở nên gay gắt, khốc liệt. Tuy nhiên có
cạnh tranh thì hoàn toàn có khả năng xảy ra các hành vi cạnh tranh không lành
mạnh kìm hãm sự phát triển nền kinh tế.
Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới kinh tế của Đảng và Nhà
nước, nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã hình thành và
phát triển góp phần tích cực, đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế, giải quyết
những mâu thuẫn vốn có trên thị trường thời kì bao cấp, giải quyết những vấn đề
kinh tế xã hội. Đồ thời đã bộc lộ khá đầy đủ những mặt tiêu cực của nền kinh tế thị
trường đặc biệt là buôn lậu và gian lận thương mại, sản xuất và buôn bán hàng giả
và phát triển nhanh gây ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng và ảnh hưởng xấu
đến ‘‘sức khoẻ’’của nền kinh tế.
Để biết được nạn hàng giả có ảnh hưởng như thế nào đối với đời sống nhân
dân và nền kinh tế của đất nước em đã chọn đề tài :
‘‘Một số biện pháp nhằm đấu tranh hàng giả - hàng kém chất lượng ’’.
1
Đấu tranh chống hàng giả - Hàng kém chất lượng – Thực trạng va giải pháp
NỘI DUNG
I - Thực trạng hàng giả hàng kém chất lượng đang lưu thông
trên thị trường.
1. Nhận định chung.
Trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, tệ nạn sản xuất và buôn bán
hàng giả đang có su hướng gia tăng, gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động
của nền kinh tế quốc dân. Chính phủ nhiều nước đã phải nên tiếng và ra các quyết
định, chính sách nghiêm ngặt để soá bỏ đấu chanh soá bỏ tệ lạn này.
Ở nước ta ngay từ những năm 90 nhà nước đã có nghị định 140/HĐBT của
Hội đồng Bộ trưởng ( nay là Quốc hội ) quy định về dấu chanh chống sản xuất,
buôn bán hàng giả. Thời gian gần đây, thị trường hàng hóa và những hoạt động
thương mại của nước ta đã có bước phát triển tích cực, hàng hoá ngày càng đa dạng
phong phú, chất lượng ngày càng dược nâng cao đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của
người dân. Tuy nhiên do chính sách của nhà nước chưa đồng bộ, còn nhiều sơ hở
và công tác quản lý, đo lường chất lượng hàng hoá, việc kiểm tra ,kiểm soát ... chưa
được quan tâm đúng mức.
Hiện tượng buôn bán hàng giả, gian lận chong đo lường và chất lượng hàng
hoá tuỳ tiện, không trung thực trong hoạt động, quản cáo ngày càng có nhiều
hướng gia tăng thậm chí có lúc có lơi tình hình trở nên nghêm trọng không những
gây thiệt hại về quyền lợi, thậm chí làm ảnh hưởng đến sức khẻo người tiêu dùng,
gây ảnh hưởng đến môi sinh môi trường mà còn làm giảm uy tín và lợi ích kinh tế
của những người kinh doanh chân chính, trung thực đông thời gây hậu quả xấu đến
sản xuất, đời sống và sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế và xã hội nước ta.
Vậy để đảm bảo môi trương lành mạnh bảo vệ người tiêu dùng và đảm bảo
lợi ích của doanh nghiệp Thủ Tướng Chính Phủ ban hành chỉ thị số 31/1999
CÔNG TY – TTG ngày 27/10/1999 về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng
giả. Qua những năm thực hiện chỉ thị của Thủ Tướng Chính Phủ các cấp các ngành
và các đoàn thể quần chúng, các hiệp hội doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp tích
2
Đấu tranh chống hàng giả - Hàng kém chất lượng – Thực trạng va giải pháp
cực vào việc tuyên chuyền, giáo dục pháp luật và vận động nhân dân tham gia
chống hàng giả. Song nhìn chung kết quả đấu tranh chong những năm qua còn rất
hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ đặt gia. Tệ nạn sản xuất buôn bán
hàng giả vẫn đang diễn gia phổ biến và ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi, khó
kiểm soát.
2. Các loại hàng giả
Trong nền kinh tế thị trường thực trạng hàng giả có diễn biến phức tạp bở
thủ đoạn ngày càng tinh vi lam cho công tác chống hàng giả gặp nhiều khó khăn.
Có thể thấy rằng hàng giả xuất hiện hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hoá xã hội, từ
những mặt hàng thông thường đến những mặt hàng cao cấp, sản xuất ngay tại trong
những hoạch từ những ngoài nhập vào nước ta.
Nói đến khai niệm hàng giả trong thời kỳ hội nhập khá phức tạp không chỉ
bó hẹp như những quan niệm trước dây mà hàng giả nên thị trường hiện nay bao
gồm:
+ Giả về chất lượng
+ Giả về nhãn hiệu, xuất sứ, kiểu dáng công nghiệp ( quyền sở hữu công
nghiệp).
+ Giả về bao bì, nhãn mác ( nhập lậu từ nước ngoài hay in trong nước, bao
mì chính ...)
Trong các hàng giả noi trên có thể chia ra:
Hàng giả ngoại nhập được sản xuất từ nước ngoài và nhập lậu vào Việt Nam
không phù hợp về chất lượng , nhãn hiệu.
Hàng nội giả hàng nội cả về chất lượng thậm chí có độc tố ( dùng bao bì thật
đóng ruột giả ) .
Hàng sản xuất tại Việt Nam giả nhãn hiệu của một cơ sở sản xuất khác đã
được đăng ký bảo hộ.
Hàng nội giả hang ngoại ( hàng sản xuất tại Việt Nam nhưng nhãn mác gắn
với nước ngoài ).
Hang ngoại giả hàng nội (sản xuất nước ngoài nhãn mác Việt Nam).
Những liệt kê chên cho thấy các thủ doạn của hàng giả rất phong phú và đa dạng.
3
Đấu tranh chống hàng giả - Hàng kém chất lượng – Thực trạng va giải pháp
Nhưng nổi trội nhất vẫn là hàng giả về quyền sở huỹ công nghiệp ( tên thương mại,
bao bì, nhãn mác và kiểu dáng công nghiệp).
3. Dấu hiệu nhận biết hàng kém chất lượng
3.1. Dấu hiệu hàng kém chất lượng .
Hàng hoá có giá trị sử dụng công dụng như các chỉ tiêu thành phần cấu tạo về
chất lượng chưa đầy đủ như công bố trên nhãn hàng hoá hoạc quảng cáo, tiếp thị,
nhưng hàng gây thiệt hại đến sức khoẻ.
Hàng cũ tân trang sửa chữ rồi giả mạo hàng mới để lừa khách hàng và bán
theo giá hàng mới . Hàng đã được đưa thêm tạp chất, các nguyên liệu khác lam thay
đổi định lượng của hàng hoá.
3.2. Dấu hiệu hàng thực phẩm giả.
+ Hàng giả về chất lượng khoạc công dụng không đúng với bản chất tự nhiên
của sản phẩm ( kém chất lượng....).
Hàng không đủ thành phần nguyên liệu hoặc thay thế nguyên liệu khác.
Hàng chưa được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn mà đã sử dụng giấi chứng
nhận hoặc dấu hiệu phù hợp tiêu chuẩn ( đối với danh mục hàng hoá bắt buộc ) .
Giá về nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghệ, nguồn gốc, xuất xứ hành
(vi phạm quyền sở hữu công nghiệp ).
Tác động của thực phẩm giả, hàng kém chất lượng vệ sinh, an toàn thực
phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khẻo con người, sự phát triển nòi giống, văn hoá
xã hội, quan hệ quốc tế.
Theo thông kê của cục quản lý chất lượng vệ sinh an toàn vệ sinh an toàn
thực phẩm thì số vụ ngộ độc trong những năm gần đây rất cao trên 200 vụ/năm.
4. Diễn biến tình hình hàng giả hiện nay.
Trong các năm qua cả nước ta đã tổ chức thực hiện dấu tranh chống sản xuất,
buôn bán hàng giả trên khắp cả nước, kiêm quyết đấu tranh xử lý nghiêm nhiều vụ
việc sản xuất và buôn bán hàng giả. Song tình hình vi phạm trên cả nước vẫn không
giảm mà còn có xu hướng gia tăng phức tạp chỉ vì lợi nhuận do việc sản xuất, buôn
bán hàng giả đem lại là tương đối lớn cụ thể là.
4
Đấu tranh chống hàng giả - Hàng kém chất lượng – Thực trạng va giải pháp
Hàng sản xuất trong nước ngày càng gia tăng về số lượng và hình thức vi
phạm.
Hàng giả sản xuất ở nước ngoài nhập thụ, tiêu thụ trong nước có xu hướng
ngày càng tăng.
Hàng giả có mặt tất cả các lĩnh vực.
Tóm lại tình hình hàng giả vẫn diễn biến phức tạp và ngày càng có nhiều thủ
đoạn tinh vi.
5. Tổng kết các thủ đoạn sản xuất, buôn bán hàng giả.
Thủ đoạn của bọn sản xuất, buôn bán hàng giả rất tinh vi, xảo trá, đối phó
quyết liệt với cơ quan chức năng sản xuất lén lút thường xuyên thay đổi địa điểm để
tránh phát hiện.
Khi chuẩn bị sản xuất chúng thường gửi nhãn mác đúng đến cơ quan chức
năng tra cứu nhãn hiệu để công nhận là không vi phạm song khi sản xuất thì chúng
lại làm hàng giả.
Khi giao hàng hoá cho người bán bọn chúng thường giao sản phẩm chưa dán
nhãn. Nếu bị kiển tra dọc đường thì đó là sản phảm dở dang và sau đó chúng sẽ dán
nhã mác.
Đặt mua bao bì sản xuất hàng hoá từ nước ngoài để đóng gói sản phẩm khác
nhưng chất lượng thấp hơn.
II- Một số giải pháp và kiến nghị nhằm ngăn chặn tệ nạn sản
xuất buôn bán hàng giả - hàng kém chất lượng
A- Giải pháp.
5
Đấu tranh chống hàng giả - Hàng kém chất lượng – Thực trạng va giải pháp
Đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn sản xuất hàng giả để bảo vệ quyền lợi người
tiêu dùng, thiết lập trật tự kỷ cương kinh doanh lành mạnh góp phần ổn định tình
hình kinh tế xã hội được coi à nhiệm vụ bức xúc. Hiện nay tình hinhg hàng giả diễn
ra ngày càng phức tạp tinh vi hơn, việc chống hàng giả phải liên tục và đồng bộ.
Một mình doanh nghiệp không thể đảm đương được sự trách nhiệm này mà phải
được sự hỗ trợ của nhà nước, các cơ quan chức năng và toàn dân. Để ngăn chặn
được loại tội phạm này, nhà nước cần đề ra một chương trình chống hàng giả mà
trọng tâm cho năm 2001- 2005 là các mặt hàng dược phẩm và mỹ phẩm vì hàng giả
của những mặt hàng này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người tiêu
dùng.
1. Người tiêu dùng.
+ Người tiêu dùng là một trong nước thành phần quan trọng tham
gia vào chương trình đấu tranh chống hàng giả. Họ có trách nhiệm và
quyền hạn:
+ Người tiêu dùng có quyền lựa chọn hàng hoá, dịch vụ được cung cấp các
thông tin trung thực về chất lượng giá cả và phương pháp sử dụng hàng hoá, dịch
vụ, được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khoẻ và môi trường, khi sử dụng hàng
hoá, dịch vụ được hướng dẫn những hiểu biết cầnd thiết về tiêu dùng.
+ Quyền được bồi thường thiệt hại khi hàng hoá dịch vụ không đúng tiêu
chuẩn đã công bố, có quyền khiếu lại, tố cáo khởi kiện theo đúng quy định của pháp
luật đối với việc sử dụng kinh doanh, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, và
việc quảng cáo thông tin sai sự thật.
+ Người tiêu dùng có quyền được thành lập tổ chức để bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật. Được trực tiếp hoặc thông qua
đại diện để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình và quyền được đóng góp ý kiến
trong việc xây dựng, thực hiện chính sách pháp luật về quyền lợi tiêu dùng.
+ Người tiêu dùng có trách nhiệm bảo vệ trong việc tiêu dùng hàng hoá. Họ
phải có trách nhiệm phát hiẹn và tố cáo các hành vi gian dối trong sản xuất kinh
doanh.
6
Đấu tranh chống hàng giả - Hàng kém chất lượng – Thực trạng va giải pháp
+ Khi được doanh nghiệp hướng dẫn tận tình như vậy thì người tiêu dùng sẽ
đưa ra được một quyết định đúng đắn khi mua hàng. Nếu mua phảihàng giả thì họ
có trách nhiệm báo ngay cho các cơ quan chức năng để kịp thời sử lý.
2. Nhà sản xuất và kinh doanh.
Họ phải có trách nhiệm công bố tiêu chuẩn, thường xuyên kiểm tra chất
lượng hàng hoá, phải thông tin quảng cáo chính xác, trung thực phải niêm yết giá
và công bố thời hạn địa điểm bảo hành và hướng dẫn sử dụng.
Thông báo cho các cơ quan chức năng, nhà phân phối và các điểm bán lẻ về những
hiện tượng hàng giả và những thông tin cần thiết.
Thực hiện việc dán nhãn hàng hoá và nhãn phụ nếu là hàngnhập
khẩu theo quy định của nhà nước.
Các doanh nghiệp cần phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực tham gia vào
chường trình chống hàng giả, chỉ dẫn cho người tiêu dùng hệ thống phân phối hàng
hoá của mình.
3.Người bán hàng.
Kiên quyết không bán hàng giả, hàng không biết bản xứ và những hàng
không có nhãn hàng hoá theo quy định .
Đối với những gian hàng bán tại chợ và những cửa hàng bán lẻ cần phải xác
định việc tham gia vào chương trình chống hàng giả là bảo vệ uy tín mình để cạnh
tranh với các siêu thị ngày càng tăng.
4. Cơ quan chức năng
Cần giao rõ trách nhiệm hơn cho Bộ thương mại là người chủ trì chương
trình chống hàng giả
Các cơ quan quản lý nhà nước cần xây dựng quy chế, phối hợp cùng công
chúng tham gia chống hàng giả.
Quan tâm tăng cường và nâng cao trình độ của lực lượng kiểm tra
thị trường.
7
Đấu tranh chống hàng giả - Hàng kém chất lượng – Thực trạng va giải pháp
Sử phạt ngghiêm minh đối với các cán hộ tiêu thụ hàng giả mang tính chất răn
đe để chống hiện tượng tái phạm.
5. Cơ quan thông tin truyền thông.
Phê phán những hiện tượng tiêu cực trong khi thực hiẹn việc chống hàng giả.
Thông tin kịp thời cho người tiêu dùng ácc hiện tượng hàng giả xuất hiện trên
thị trường và hướng dẫn họ phòng tránh loại hàng này.
B. Một số kiến nghị
1.Đối với các cơ quan quản lý nhà nước
Chính quyền và các ban ngành chức năng ácc cấp cần có chính sách đầu tư
mở rộng sản xuất, tạo việc làm ổn định lâu dài cho người lao động, phải thật sự
quan tâm tạo điều kiện phát huy sản xuất từng bước nâng cao mức thu nhập, cải
thiện đời sống của cán bộ công nhân và nhân dân về vật chất đồng thời tích cực vận
động nhân dân tự nguyện tố giác tội phạm không tham gia sản xuất và buôn bán
hàng giả hàng kém chất lượng.
Nghiên cứu xây dựng đồng bộ và hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật đối
với kinh doanh thương mại trên thị trường đặc biệt là ácc chính sách về kinh doanh,
chống sản xuất và buôn bán hàng giả- hàng kém chất lượng.
Công tác chỉ đạo đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả phải kiên quyết,
kịp thời giáo dục vấn đề phòng ngừa tội phạm.
2.Đối với cơ quan thực hiện kiểm tra, kiểm soát.
Xây dựng quỹ hỗ trợ côngtác đấu tranh chống được và buôn bán hàng giả
từng địa phương. Nguồn quỹ được trích từ một phần ngân sách nhà nước, một phần
do vận động sự đóng góp của các doanh nghiệp.
Phối hợp các cơ quan chức năng, các phương tiện thông tin đại chúng để phổ
biến giúp dân hiểu và cùng tham gia phòng chống.
Kiện toàn là hệ thống tổ chức lực lượng kiểm tra, kiểm soát và thành lập đội
đặc nhiệm chống hàng giả, kiểm tra đột xuất các điểm bán hàng.
Đầu tư trang thiết bị.
Xác định trách nhiệm của doanh nghiệp người bán đối với người tiêu dùngđề
nghị các cơ quan kiểm soát ra quy định bắt buộc điểm bán hàng phải dán nhãn trên
8