Mạng băng rộng

  • 14 trang
  • file .pdf
Việt Hàn IT
Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt Hàn
Mạng Băng Rộng
Nhóm 4
GVHD: Hoàng Hữu Đức
Nôi Dung
• Kênh ảo chuyển mạch
• Kênh ảo bán thường
• Thiết lập kết nối và báo hiệu trong ATM
2
www.viethanit.edu.vn
Thành Viên Nhóm
• Đỗ Duy Sơn
• Nguyễn Mậu San
• Nguyễn Văn Phúc
• Nguyễn Ngọc Sơn
• Nguyễn Thế Phương
• Đặng Hữu Quốc Nhân (NT)
3
www.viethanit.edu.vn
Câu hỏi:
11. Có bao nhiêu kênh ảo chuyển mạch?
Nêu đặc điểm ?
– Có 2 kênh ảo chuyển mạch (SVC)
• Kênh ảo (SVCC): xác định bởi cặp VPI/VCI
• Tuyến ảo (SVPC): xác định bởi VPI
– Đặc điểm:
• Cả SVCC và SVPC đều hỗ trợ giao thức điểm-
điểm và điểm đa điểm.
4
www.viethanit.edu.vn
Câu hỏi:
12. Một kênh ảo bán thường xuyên (Soft
PVC) được xác định bằng thông số nào ?
– VPI/VCI nguồn và địa chỉ đích ATM
5
www.viethanit.edu.vn
Câu hỏi:
13. Các kênh ảo nào của ATM được thiết
lập thông qua báo hiệu ?
– PVC => thiết lập kết nối thủ công => mang
tính chất cố định lâu dài => ổn định
– SVC => thiết lập kết nối dynamic => mang
tính chất tạm thời => linh hoạt => giải phóng
kết nối
6
www.viethanit.edu.vn
Câu hỏi:
– Thiết lập kết nối SVC
Quá trình thiết lập kết nối SVC
7
www.viethanit.edu.vn
Câu hỏi:
– Thiết lập kết nối SVC
A gởi gói dữ liệu báo hiệu trực tiếp đến ATM Switch 1
Gói tin gồm (thuê bao gọi + thuê bao đích)
8
www.viethanit.edu.vn
Câu hỏi:
– Thiết lập kết nối SVC
ATM SW1 tái tạo gói dữ liệu báo hiệu (từ Router A)
Kiểm tra các dữ liệu này
9
www.viethanit.edu.vn
Câu hỏi:
– Thiết lập kết nối SVC
Nếu ATM SW1 bảng định tuyến của nó có chứa đường đi đến
B và có thể cung cấp yêu cầu về dịch vụ thì nó sẽ chuyển
đến ATM SW2 10
www.viethanit.edu.vn
Câu hỏi:
– Thiết lập kết nối SVC
Giả sử tại AMT SW2 nó không tìm được đường đi (hay gói
tin bị thất lạc) thì nó sẽ gởi gói tin thông báo kết nối lỗi
đến ATM SW1 và ATM SW1 thông báo cho Router A 11
www.viethanit.edu.vn