Lý thuyết hóa cấp tốc 20 ngày – nguyễn anh phong

  • 326 trang
  • file .pdf
Website chia sẻ đề thi miễn phí: www.dethithptquocgia.com
ĐỀ CƢƠNG KHÓA HỌC LUYỆN THI 20 NGÀY
CÙNG THẦY NGUYỄN ANH PHONG
Khai giảng ngày 8/6/2016. Đăng kí học liên hệ: 0973. 476. 791
1. Sự khác nhau giữa khóa NAP1 và NAP2
+ Về cơ bản thì hai khóa giống nhau. Chỉ khác nhau ở điểm:
+ NAP1 không có những câu rèn luyện điểm 10 sau mỗi ngày học.
+ NAP2 có câu rèn luyện điểm 10 nhưng không có phần bài tập đơn giản.
2. Mục đích và kết quả cần đạt đƣợc của khóa ôn luyện
+ Về lý thuyết: Chắc toàn bộ bằng kỹ thuật “Cày đi cuốc lại”.
+ Về bài tập vô cơ:
- Tổng duyệt lại tất cả các dạng bài tập bằng vài quy luật chung.
- Thông hiểu bài toán tổng hợp: Hỗn hợp tác dụng với H+ trong NO3- (Ví dụ: Fe, Al, Fe3O4,
Fe(NO3)2, CuS, FeS, MgCO3, FeCO3….tác dụng với dung dịch KHSO4 và NaNO3) trong điều kiện
thích hợp.
+ Về bài tập hữu cơ:
-Tổng duyệt lại tất cả các dạng bài tập bằng vài quy luật chung.
-Đưa ra những hướng tư duy chung để xử lý các bài toán phân loại về: Este đa chức, hỗn hợp
este, hỗn hợp chất chứa C, H,O, hỗn hợp peptit và các hợp chất hữu cơ, hỗn hợp amin và
hidrcacbon…
3. Chú ý: Khóa học này thầy biên soạn rất công phu và tâm huyết. Thầy mong các em cố gắng, nỗ lực
thật nhiều và có trách nhiệm với khoản học phí mà mình đã bỏ ra mua. Đây là khóa học mất phí nên
các em không nên chia sẻ trên mạng.
Ngày Bài tập Lý thuyết
Ngày thứ 01 + Xem video : Quy luật chung của kim + Làm bài kiểm tra lý thuyết tổng hợp
8/6 loại vận dụng qua các dạng toán: (mức độ thi tốt nghiệp).
+ KL tác dụng với muối. + Làm 10 câu lý thuyết tổng hợp.
+ KL tác dụng axit loãng. + Ôn lý thuyết về chuyên đề Vô Cơ:
+ KL tác dụng HNO3, H2SO4 (đặc) (1). Chất lưỡng tính
+ KL tác dụng H+ trong NO-3 (2). PH của dung dịch muối
(3). Các chất phản ứng với nước ở nhiệt
độ thường.
Ngày thứ 02 + Xem video : Bản chất các quá trình + Làm bài kiểm tra lý thuyết tổng hợp
9/6 biến đổi của hỗn hợp chứa hidrocacbon (mức độ thi tốt nghiệp).
và các dạng toán vận dụng + Làm 10 câu lý thuyết tổng hợp.
- Quá trình tăng k + Ôn lý thuyết về chuyên đề Hữu Cơ:
- Giảm k (4). Những chất phản ứng được với
- Dồn biến với hỗn hợp RH dung dịch AgNO3/NH3
- Ankin đầu mạch. (5). Những chất phản ứng được với
Cu(OH)2
(6). Những chất phản ứng được với
dung dịch Br2
Truy cập www.dethithptquocgia.com để tải đề thi trắc nghiệm mới nhất tất cả các môn
Website chia sẻ đề thi miễn phí: www.dethithptquocgia.com
Ngày thứ 03 + Xem video : Quy luật chung của kim + Làm bài kiểm tra lý thuyết tổng hợp
10/6 loại vận dụng qua các dạng toán: (mức độ thi tốt nghiệp).
- Hỗn hợp kim loại kiềm và Al + Làm 10 câu lý thuyết tổng hợp.
-Kiềm thổ và Al + Ôn lý thuyết về chuyên đề Vô Cơ:
- Nhiệt nhôm (7). Nước cứng.
(8). Ăn mòn kim loại.
(9). Nhiệt phân.
Ngày thứ 04 +Xem video : Tư duy logic xử lý các + Làm bài kiểm tra lý thuyết tổng hợp
11/6 bài toán về HCHC chứa các nhóm chức: (mức độ thi tốt nghiệp).
Ancol, axit, anđêhit + Làm 10 câu lý thuyết tổng hợp.
+ Ôn lý thuyết về chuyên đề Hữu Cơ:
(10). Những chất phản ứng được với H 2
(11). Những chất phản ứng được với
dung dịch NaOH
(12). Những chất phản ứng được với
dung dịch HCl
Ngày thứ 05 + Xem video : Hỗn hợp kim loại + Làm bài kiểm tra lý thuyết tổng hợp
12/6 nhường một phần e, áp dụng trong các (mức độ thi tốt nghiệp).
dạng toán: + Làm 10 câu lý thuyết tổng hợp.
- Khử oxit kim loại + Ôn lý thuyết về chuyên đề Vô Cơ:
- Oxit KL tác dụng với HCl, H2SO4 (13). Điện phân
- Hỗn hợp KL và oxit tác dụng với (14). Nhiệt luyện
HNO3, H2SO4 (đặc, nóng) (15). Dãy điện hóa
Ngày thứ 06 Xem video : Hướng tư duy xử lý với + Làm bài kiểm tra lý thuyết tổng hợp
13/6 các hỗn hợp chứa C, H, O đã biết (mức độ thi tốt nghiệp).
CTPT. + Làm 10 câu lý thuyết tổng hợp.
- Vận dụng làm bài tập + Ôn lý thuyết về chuyên đề Hữu Cơ:
(16). So sánh tính bazơ
(17). So sánh tính axit
(18). So sánh nhiệt độ sôi – độ tan
Ngày thứ 07 + Xem video : Hỗn hợp kim loại + Làm bài kiểm tra lý thuyết tổng hợp
14/6 nhường một phần e, áp dụng trong các (mức độ thi tốt nghiệp).
dạng toán: + Làm 10 câu lý thuyết tổng hợp.
- Hỗn hợp kim loại và oxit tác dụng với + Ôn lý thuyết về chuyên đề Vô Cơ:
H+ trong NO3- (19). Các phản ứng tạo đơn chất
- Hỗn hợp kim loại, oxit, muối tác dụng (20). Các phản ứng tạo kết tủa
với H+ trong NO3- (21). Các phản ứng tạo khí
Ngày thứ 08 Xem video : Hướng tư duy xử lý với + Làm bài kiểm tra lý thuyết tổng hợp
15/6 các hỗn hợp chứa C, H, O không biết (mức độ thi tốt nghiệp).
CTPT nhưng biết công thức tổng quát. + Làm 10 câu lý thuyết tổng hợp.
- Vận dụng làm bài tập + Ôn lý thuyết về chuyên đề Hữu Cơ:
(22). Những chất phản ứng được với
dung dịch NaOH và HCl
(23). Những chất tác dụng được với quỳ
tím
Truy cập www.dethithptquocgia.com để tải đề thi trắc nghiệm mới nhất tất cả các môn
Website chia sẻ đề thi miễn phí: www.dethithptquocgia.com
(25). Đồng phân của chất hữu cơ
Ngày thứ 09 Xem video : Tư duy xử lý quá trình di + Làm bài kiểm tra lý thuyết tổng hợp
16/6 chuyển của S qua các hợp chất. Áp (mức độ thi tốt nghiệp).
dụng qua các dạng: + Làm 10 câu lý thuyết tổng hợp.
- S và hỗn hợp muối S tác dụng với + Ôn lý thuyết về chuyên đề Vô Cơ:
HNO3 (đặc nóng) (26). Hiện tượng phản ứng
- S và hỗn hợp muối S tác dụng với (27). Các chất cùng tồn tại trong một hỗn
H2SO4 (đặc nóng) hợp, dung dịch
(28). Dự đoán các phản ứng vô cơ
Ngày thứ 10 Xem video : Hợp chất chứa N với các + Làm bài kiểm tra lý thuyết tổng hợp
17/6 dạng toán. (mức độ thi tốt nghiệp).
- Amin + Làm 10 câu lý thuyết tổng hợp.
- Aminoaxit + Ôn lý thuyết về chuyên đề Hữu Cơ:
- Muối của amin (29): Phản ứng tách nước của ancol
(30): Phản ứng cộng nước và phản ứng
thủy phân
(31): Phân loại polime
Ngày thứ 11 Thi thử trên group Thi thử trên group
18/6 TƢ DUY HÓA HỌC _ NGUYỄN ANH PHONG TƢ DUY HÓA HỌC _ NGUYỄN ANH PHONG
Ngày thứ 12 Xem video về peptit ở khóa cội nguồn + Làm bài kiểm tra lý thuyết tổng hợp
19/6 làm thêm bài tập về: (mức độ thi tốt nghiệp).
- Hỗn hợp chứa peptit và este + Làm 10 câu lý thuyết tổng hợp.
- Hỗn hợp chứa peptit và axit hữu cơ. + Ôn lý thuyết về chuyên đề Hữu Cơ:
- peptit được tạo bởi Glu hoặc lys (32): Những chất tham gia phản ứng
trùng hợp, trùng ngưng
(33) Các phát biểu tron hóa hữu cơ
(34): Tổng hợp tính chất của hợp chất
hữu cơ
Ngày thứ 13 Xem video: Kỹ thuật xử lý các bài toán + Làm bài kiểm tra lý thuyết tổng hợp
20/6 về đồ thị, CO2 (mức độ thi tốt nghiệp).
Và quá trình đổ trộn dung dịch chứa + Làm 10 câu lý thuyết tổng hợp.
axit vào muối HCO3-, CO32- hoặc ngược + Ôn lý thuyết về chuyên đề Vô Cơ:
lại (35). Chất oxihoa, chất khử, sự oxi hóa,
sự khử
(36). Cân bằng phản ứng oxi hóa khử
(37). Phân loại phản ứng hóa học.
Ngày thứ 14 Rèn luyện một số dạng toán đơn giản + Làm bài kiểm tra lý thuyết tổng hợp
21/6 về: (mức độ thi tốt nghiệp).
- Chất béo + Làm 10 câu lý thuyết tổng hợp.
- Cacbohidrat + Ôn lý thuyết về chuyên đề Hữu Cơ:
- Polime (38): Điều chế
(39): Phân biệt – tách chất
Ngày thứ 15 Xem video: Kỹ thuật điền số điện tích + Làm bài kiểm tra lý thuyết tổng hợp
22/6 trong khóa cội nguồn. Làm các dạng bài (mức độ thi tốt nghiệp).
tập + Làm 10 câu lý thuyết tổng hợp.
- H3PO4 + Ôn lý thuyết về chuyên đề Vô Cơ:
Truy cập www.dethithptquocgia.com để tải đề thi trắc nghiệm mới nhất tất cả các môn
Website chia sẻ đề thi miễn phí: www.dethithptquocgia.com
-NH3 (40). Nhận biết
-PH (41). Điều chế
(42). Tách và tinh chế
Ngày thứ 16 Xem video: Biện luận hỗn hợp HCHC + Làm bài kiểm tra lý thuyết tổng hợp
23/6 chứa C, H, O (mức độ thi tốt nghiệp).
+ Hỗn hợp este đơn chức, este đa chức + Làm 10 câu lý thuyết tổng hợp.
+ Ôn lý thuyết về chuyên đề Hữu Cơ:
(43). Danh pháp HCHC
(44). Tên gọi những hợp chất quan trọng.
Ngày thứ 17 Xem video: Những điều cần chú ý + Làm bài kiểm tra lý thuyết tổng hợp
24/6 trong giải toán điện phân và nhiệt phân. (mức độ thi tốt nghiệp).
- Vận dụng làm bài tập + Làm 10 câu lý thuyết tổng hợp.
+ Ôn lý thuyết về chuyên đề Vô Cơ:
(45). Cấu hình electron
(46). Bảng tuần hoàn
(47). Liên kết hóa học
Ngày thứ 18 Xem video: Dự đoán một số ý tưởng + Làm bài kiểm tra lý thuyết tổng hợp
25/6 mới cho các bài toán phân loại hữu cơ. (mức độ thi tốt nghiệp).
- Vận dụng làm bài tập. + Làm 10 câu lý thuyết tổng hợp.
+ Ôn lý thuyết về chuyên đề Vô Cơ:
(48). Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa
học.
(49). Quặng và các hợp chất vô cơ thường
gặp.
Ngày thứ 19 Xem video: Dự đoán một số ý tưởng + Làm bài kiểm tra lý thuyết tổng hợp
26/6 mới cho các bài toán phân loại vô cơ. (mức độ thi tốt nghiệp).
- Vận dụng làm bài tập. + Làm 10 câu lý thuyết tổng hợp.
+ Ôn lý thuyết về chuyên đề Vô Cơ:
(50). Hóa học và ứng dụng trong đời
sống, môi trường.
Ngày thứ 20 Thi thử trên group bí mật Thi thử trên group bí mật
27/6
Các em chú ý:
- Về cơ bản chúng ta sẽ tuân theo đề cương này. Nếu cần điều chỉnh thì cũng chỉ là những điều chỉnh
nhỏ.
- Lịch post video và tài liệu như sau (Trừ các ngày số 11 và 20 – thi thử):
Buổi sáng sẽ post tài liệu về lý thuyết.
Buổi chiều sẽ post video và bài tập.
Cố gắng lên các em nhé ! Chúc thành công !
Thầy Nguyễn Anh Phong
Truy cập www.dethithptquocgia.com để tải đề thi trắc nghiệm mới nhất tất cả các môn
Website chia sẻ đề thi miễn phí: www.dethithptquocgia.com
LUYỆN THI HÓA HỌC 2016 – NGUYỄN ANH PHONG
NGÀY SỐ 1
LÝ THUYẾT ÔN TẬP – NGÀY SỐ 1
I/ CHẤT LƯỠNG TÍNH
1. Các chất lưỡng tính thường gặp.
- Oxit như: Al2O3, ZnO, BeO, SnO, PbO, Cr2O3.
- Hidroxit như: Al(OH)3, Zn(OH)2, Be(OH)2, Pb(OH)2, Cr(OH)3…
- Muối chứa ion lưỡng tính như: Muối HCO3-, HSO3-, HS-, H2PO4-…
- Muối amoni của axit yếu như: (NH4)2CO3, (NH4)2SO3, (NH4)2S, CH3COONH4…
- Trong hóa hữu cơ: Aminoaxit, NaOOC-COOH…
2. Chú ý
Chất vừa tác dụng được với dung dịch axit, vừa tác dụng được với dung dịch bazơ nhưng chưa chắc
đã phải chất lưỡng tính như: Al, Zn, Sn, Pb, Be
II/ PH CỦA DUNG DỊCH
1. Muối trung hòa
- Muối trung hòa tạo bởi cation của bazơ mạnh và anion gốc axit mạnh không bị thủy phân. Dung dịch
thu được có môi trường trung tính ( pH = 7)
VD: NaNO3, KCl, Na2SO4,…
- Muối trung hòa tạo bởi cation của bazơ mạnh và anion gốc axit yếu bị thủy phân. Dung dịch thu
được có môi trường bazơ ( pH > 7)
VD: Na2CO3, K2S…
- Muối trung hòa tạo bởi cation của bazơ yếu và anion gốc axit mạnh bị thủy phân. Dung dịch thu
được có môi trường axit ( pH < 7)
VD: NH4Cl, CuSO4, AlCl3…
- Muối trung hòa tạo bởi cation của bazơ yếu và anion gốc axit yếu bị thủy phân ( cả hai bị thủy phân).
Tùy thuộc vào độ thủy phân của hai ion mà dung dịch có pH = 7 hoặc pH > 7 hoặc pH < 7
VD: (NH4)2CO3, (NH4)2S…
2. Muối axit
- Muối HSO4- có môi trường axit ( pH < 7) VD: NaHSO4…
- Muối HCO3-, HSO3-, HS- với cation bazơ mạnh có môi trường bazơ VD: NaHCO3,…
III/CHẤT PHẢN ỨNG VỚI H2O
1. Các chất phản ứng với H2O ở nhiệt độ thường.
- Kim loại Kiềm + Ca, Sr, Ba tác dụng với H2O ở nhiệt độ thường tạo bazơ + H2
- Oxit của KLK và CaO, SrO, BaO tác dụng với H2O ở nhiệt độ thường tạo bazơ
- Các oxit: CO2, SO2, SO3, P2O5, N2O5, NO2 tác dụng với H2O ở nhiệt độ thường tạo axit
- Các khí HCl, HBr, HI, H2S không có tính axit, khi hòa tan vào nước sẽ tạo dung dịch axit tương ứng.
- Khí NH3 tác dụng với H2O rất yếu: NH3 + H2O NH4+ + OH-.
- Một số muối của cation Al3+, Zn2+, Fe3+ với anion gốc axit yếu như CO32-, HCO3-, SO32-, HSO3-, S2-,
HS- bị thủy phân tạo bazơ + axit tương ứng.
VD: Al2S3 + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2S
Fe2(CO3)3 + 3H2O → 2Fe(OH)3 + 3CO2
Chú ý: 2F2 + 2H2O → 4HF + O2
2. Tác dụng với H2O ở nhiệt độ cao.
- Ở nhiệt độ cao, khả năng phản ứng của các chất với H2O cao hơn, nhưng các em chú ý một số phản
ứng sau: Mg + 2H2O dunnong Mg(OH)2 hoặc MgO + H2
o
570 C
3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2
570o C
Fe + H2O FeO + H2
nungdothan
C + H2O CO + H2
nungdothan
C + 2H2O CO2 + 2H2
Thầy Nguyễn Anh Phong 1
Truy cập www.dethithptquocgia.com để tải đề thi trắc nghiệm mới nhất tất cả các môn
Website chia sẻ đề thi miễn phí: www.dethithptquocgia.com
BÀI TẬP LUYỆN TẬP
Câu 1. Cho dãy các chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất trong
dãy có tính chất lưỡng tính là
A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.
Câu 2. Các hợp chất trong dãy chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính?
A. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2. B. Cr(OH)3, Pb(OH)2, Mg(OH)2.
C. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Mg(OH)2. D. Cr(OH)3, Fe(OH)2, Mg(OH)2.
Câu 3. Cho dãy các chất: Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, CrO3. Số chất trong dãy
có tính chất lưỡng tính là
A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 4. Dãy gồm các chất vừa tan trong dung dịch HCl, vừa tan trong dung dịch NaOH là:
A. NaHCO3, MgO, Ca(HCO3)2. B. NaHCO3, Ca(HCO3)2, Al2O3.
C. NaHCO3, ZnO, Mg(OH)2. D. Mg(OH)2, Al2O3, Ca(HCO3)2.
Câu 5. Cho dãy các chất: NaOH, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3. Số chất trong dãy có tính
chất lưỡng tính là
A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 6. Cho dãy các chất sau: Al, NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, Zn, K2CO3, K2SO4. Có bao
nhiêu chất trong dãy vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH?
A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 7. Cho dãy các chất: Al, Al(OH)3, Zn(OH)2, NaHCO3, Na2SO4. Số chất trong dãy vừa phản
ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH là
A. 5. B. 4. C. 3. D. 2
Câu 8: : NaHSO3, H2NCH2COONa, HCOONH4, Al(OH)3, ClNH3CH2COOH,
C6H5CHO, (NH4)2CO3 :
A. 3. B. 6. C. 4. D. 5.
Câu 9: Cho các chất: NaHSO3; NaHCO3; KHS; NH4Cl; AlCl3; CH3COONH4, Al2O3, Zn, ZnO,
NaHSO4. Số chất lưỡng tính là:
A. 8. B. 7. C. 6. D. 5.
Câu 10: Cho dãy các chất: Al, Al(OH)3, Zn(OH)2, NaHCO3, Na2SO4. Số chất trong dãy vừa phản ứng
được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH là
A. 2. B. 5. C. 3. D. 4.
Câu 11: Cho dãy các chất: KHCO3, KHSO4, KAlO2, CH3COONH4, Al, Al(OH)3, Cr(OH)2, AgNO3,
NaH2PO4. Số chất trong dãy vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch
NaOH là
A. 7 B. 5 C. 6 D. 4
Câu 12: Cho các chất sau: Al, ZnO, CH3COONH4, KHSO4, H2NCH2COOH, H2NCH2COONa,
KHCO3, Pb(OH)2, ClH3NCH2COOH, HOOCCH2CH(NH2)COOH. Số chất có tính lưỡng tính là:
A. 6 B. 7 C. 8 D. 5
Câu 13: Cho các chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, ZnO, Sn(OH)2, Zn(OH)2, NaHS, KHSO3, KHSO4,
Fe(NO3)2, (NH4)2CO3. Số chất đều phản ứng được với dung dịch HCl, dung dịch NaOH là
A. 7. B. 9 C. 10 D. 8
Câu 14: Dãy gồm các chất nào sau đây đều có tính lưỡng tính?
A. Al, NaHCO3, NaAlO2, ZnO, Be(OH)2.
B. H2O, Zn(OH)2, HOOC-COONa, H2NCH2COOH, NaHCO3.
C. AlCl3, H2O, NaHCO3, Zn(OH)2, ZnO.
D. ZnCl2, AlCl3, NaAlO2, NaHCO3, H2NCH2COOH.
Câu 15: Cho các chất sau: Na2CO3, (NH4)2CO3, NaHCO3, Na2HPO3, Na2HPO4, Al, Zn, Al(OH)3,
Pb(OH)2, NaHSO4. Số chất lưỡng tính trong dãy là:
A. 5 B. 7 C. 6 D. 8
Thầy Nguyễn Anh Phong 2
Truy cập www.dethithptquocgia.com để tải đề thi trắc nghiệm mới nhất tất cả các môn
Website chia sẻ đề thi miễn phí: www.dethithptquocgia.com
Câu 16. Trong số các dung dịch: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa, những
dung dịch có pH > 7 là
A. KCl, C6H5ONa, CH3COONa. B. NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4.
C. Na2CO3, NH4Cl, KCl. D. Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa
Câu 17. Cho các dung dịch có cùng nồng độ: Na2CO3 (1), H2SO4 (2), HCl (3), KNO3 (4). Giá trị pH
của các dung dịch được sắp xếp theo chiều tăng từ trái sang phải là:
A. 3, 2, 4, 1. B. 4, 1, 2, 3. C. 1, 2, 3, 4. D. 2, 3, 4, 1.
Câu 18. Dung dịch nào sau đây có pH > 7?
A. Dung dịch NaCl. B. Dung dịch Al2(SO4)3.
C. Dung dịch NH4Cl. D. Dung dịch CH3COONa.
Câu 19. Trong số các dung dịch có cùng nồng độ 0,1M dưới đây, dung dịch chất nào có giá trị pH
nhỏ nhất?
A. NaOH. B. HCl. C. H2SO4. D. Ba(OH)2.
Câu 20. Dung dịch chất nào dưới đây có môi trường kiềm?
A. Al(NO3)3. B. NH4Cl. C. HCl. D. CH3COONa.
Câu 21. Hỗn hợp X chứa Na2O, NH4Cl, NaHCO3 và BaCl2 có số mol mỗi chất đều bằng nhau. Cho
hỗn hợp X vào H2O (dư), đun nóng, dung dịch thu được chứa
A. NaCl, NaOH, BaCl2. B. NaCl, NaOH.
C. NaCl, NaHCO3, NH4Cl, BaCl2. D. NaCl.
Câu 22. Cho dãy các oxit sau: SO2, NO2, NO, SO3, CrO3, P2O5, CO, N2O5, N2O. Số oxit trong dãy
tác dụng được với H2O ở điều kiện thường là
A. 5. B. 6. C. 8. D. 7.
Câu 23. Khi hòa tan hoàn toàn m gam mỗi kim loại vào nước dư, từ kim loại nào sau đây thu được
thể tích khí H2 (cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) là nhỏ nhất?
A. K. B. Na. C. Li. D. Ca.
----------- HẾT ----------
Thầy Nguyễn Anh Phong 3
Truy cập www.dethithptquocgia.com để tải đề thi trắc nghiệm mới nhất tất cả các môn
LUYỆN THI HÓA HỌC 2016 – NGUYỄN ANH PHONG
NGÀY SỐ 1
PHẦN 1: ĐỀ LÝ THUYẾT CƠ BẢN
Câu 1: Chất nào sau đây thuộc loại amin bật một?
A. CH3NHCH3. B. (CH3)3N.
C. CH3NH2. D. CH3CH2NHCH3.
Câu 2: Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?
A. CH3CHO. B. CH3CH3.
C. CH3COOH. D. CH3CH2OH.
Câu 3: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hóa – khử?
A. SiO2 + HF SiF4 + H2O
B. CaOCl2+HCl CaCl2 + Cl2+ H2O
0
C. HBr + H2SO4đ t SO2 + Br2 + H2O
D. O3 + HI I2 + O2 + H2O
Câu 4: Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X là 1s22s22p6 , số hiệu nguyên tử của X là
A. 8 B. 9 C.10 D. 11
Câu 5: Quặng nào sau đây giàu sắt nhất ?
A manhetit B hemantit C pirit sắt D xiderit
Câu 6: Cho 1 mol A tác dụng hết với NaHCO3 thu được 1 mol CO2. A làm mất màu dd Br2. A có thể
là:
A. HOOC-COOH B. HOOC-CH=CH-COOH
C. CH2 =CH-COOH D. HCOOH
Câu 7: Kim loại sắt không tan trong dung dịch nào sau đây?
A. HNO3 đặc, nguội. B. H2SO4 loãng, nguội.
C. AgNO3. D. FeCl3.
Câu 8: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Mg từ MgCl2 là
A. nhiệt phân MgCl2.
B. điện phân dung dịch MgCl2.
C. dùng K khử Mg2+ trong dung dịch MgCl2.
D. điện phân MgCl2 nóng chảy
Câu 9: Axit nào sau đây là axit béo?
A. Axit benzoic. B. Axit oleic.
C. Axit glutamic. D. Axit lactic.
3+ 5
Câu 10: Ion R [Ar]3d
A. Cu B. Fe C. Cr D. Zn
Câu 11: Phân bón nào sau đây làm tăng độ chua của đất:
A. KCl: Phân Kali B. (NH2)2CO: Ure
C. Ca(H2PO4)2: Supe photphat kép D. NH4Cl: Đạm amoni
Câu 12: Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với HCl nhưng không tác dụng được với HNO3
đặc nguội
A. Cu, Fe, Al B. Fe, Mg, Al C. Cu, Pb, Ag D.Fe, Al, Cr
Câu 13: Khí nào sau đây không bị oxi hóa bởi nước javen
A. CO2 B. HCHO C. SO2 D. H2S
Câu 14: Dãy axit nào sau đây sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần tính axit?
A. HCl > HBr > HI > HF. B. HCl > HBr > HF > HI.
C. HI > HBr > HCl > HF. D. HF > HCl > HBr > HI.
Câu 15: Vinyl axetat có công thức là
Thầy Nguyễn Anh Phong 1
A. CH3COOCH3 B. HCOOC2H5
C. CH3COOCH=CH2 D. C2H5COOCH3
Câu 16: Trong số các dung dịch: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa,
những dung dịch có pH > 7 là
A. NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4 B. Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa
C. KCl, C6H5ONa, CH3COONa D. Na2CO3, NH4Cl, KCl
Câu 17: Cho phản ứng: 2Al + 2H2O + 2NaOH → 2NaAlO2 + 3H2. Chất tham gia phản ứng đóng vai
trò chất oxi hoá là chất nào?
A. Al B. H2O C. NaOH D. NaAlO2
Câu 18: SO2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với
A. dung dịch KOH, CaO, nước Br2 B. H2S, O2, nước Br2
C. O2, nước Br2, dung dịch KMnO4 D. dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4
2+
Câu 19: Để khử ion Cu trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại
A. Ba B. Fe C. Na D. K
Câu 20: Khi bị ong đốt, để giảm đau, giảm sưng, kinh nghiệm dân gian thường dùng chất nào sau
đây để bôi trực tiếp lên vết thương?
A. nước vôi B. nước muối C. Cồn D. giấm
Câu 21: Khí nào sau đây có trong không khí đã làm cho đồ dùng bằng bạc lâu ngày bị xám đen ?
A. H2S. B. SO2. C. SO3. D. O2.
Câu 22: Dung dịch muối X làm quỳ tím hoá xanh, dung dịch muối Y không làm đổi màu quỳ tím.
Trộn X và Y thấy có kết tủa. X, Y lần lượt là cặp chất nào sau:
A. NaOH và FeCl3 B. NaOH và K2SO4 C. Na2CO3 và BaCl2 D. K2CO3 và NaCl
Câu 23: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại?
A. Vàng. B. Bạc. C. Đồng. D. Nhôm.
Câu 24: Dung dịch muối nào sau đây tác dụng được với cả Ni và Pb?
A. Pb(NO3)2. B. Cu(NO3)2. C. Fe(NO3)2. D. Ni(NO3)2.
0
Câu 25: Cho phản ứng: NaX(rắn) + H2SO4(đặc) t NaHSO4 + HX(khí).
Các hidro halogenua (HX) có thể điều chế theo phản ứng trên là
A. HBr và HI. B. HCl, HBr và HI. C. HF và HCl. D. HF, HCl, HBr và HI.
Câu 26. Khí X làm đục nước vôi trong và được dùng để làm chất tẩy trắng bột gỗ trong công nghiệp
giấy. Chất X là
A. CO2. B. SO2. C. NH3. D. O3.
Câu 27: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Nhôm và crom đều bị thụ động hóa bởi HNO3 đặc, nguội.
B. Crom là kim loại cứng nhất trong tất cả các kim loại.
C. Nhôm và crom đều phản ứng với HCl theo cùng tỉ lệ số mol.
D. Vật dụng làm bằng nhôm và crom đều bền trong không khí và nước vì có màng oxit bảo
vệ.
Câu 28: Thuốc thử dùng để phân biệt dung dịch NH4NO3 với dung dịch (NH4)2SO4 là
A. đồng(II) oxit và dung dịch NaOH. B. đồng(II) oxit và dung dịch HCl.
C. dung dịch NaOH và dung dịch HCl. D. kim loại Cu và dung dịch HCl.
Câu 29: Nếu vật làm bằng hợp kim Fe-Zn bị ăn mòn điện hoá thì trong quá trình ăn mòn
+
A. sắt đóng vai trò catot và ion H bị oxi hóa.
B. sắt đóng vai trò anot và bị oxi hoá.
Thầy Nguyễn Anh Phong 2
C. kẽm đóng vai trò catot và bị oxi hóa.
D. kẽm đóng vai trò anot và bị oxi hoá.
Câu 30: Cho các chất: CH2=CH–CH=CH2; CH3–CH2–CH=C(CH3)2; CH3–CH=CH–CH=CH2;
CH3–CH=CH2; CH3–CH=CH–COOH. Số chất có đồng phân hình học là
A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.
Câu 31: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường.
(b) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng (dư).
(c) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư).
(d) Hòa tan hết hỗn hợp Cu và Fe2O3 (có số mol bằng nhau) vào dung dịch H2SO4 loãng (dư).
Trong các thí nghiệm trên, sau phản ứng, số thí nghiệm tạo ra hai muối là
A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.
Câu 32: Este nào sau đây có công thức phân tử C4H8O2 ?
A. Propyl axetat. B. Etyl axetat. C. Vinyl axetat. D. Phenyl axetat.
Câu 33: Cho hình vẽ mô tả sự điều chế Clo trong phòng thí nghiệm như sau :
Dd HCl đặc
MnO2
Bông tẩm xút
Eclen sạch để thu
khí Clo
dd NaCl dd H2SO4 đặc
Phát biểu nào sau đây không đúng :
A. Khí Clo thu được trong bình eclen là khí Clo khô.
B. Có thể thay MnO2 bằng K2Cr2O7.
C. Không thể thay dung dịch HCl đặc bằng dung dịch NaCl.
D. Dung dịch H2SO4 đặc có vai trò hút nước, có thể thay H2SO4 đặc bằng CaO khan.
Câu 34. Thành phần chính của phân đạm ure là
A. (NH2)2CO. B. Ca(H2PO4)2. C. KCl. D. K2SO4.
Câu 35: Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc
là. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là
A. nicotin. B. aspirin. C. cafein. D. moocphin
Câu 36: Cho cân bằng hóa học: N2 (k) + 3H2 (k) 2NH3 (k); phản ứng thuận là phản ứng tỏa
nhiệt. Cân bằng hóa học không bị chuyển dịch khi
A. thay đổi nhiệt độ. B. thay đổi nồng độ N2.
C. thay đổi áp suất của hệ. D. thêm chất xúc tác Fe.
Câu 37: Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là
A. CH3COOH. B. C2H6. C. C2H5OH. D. CH3CHO
Câu 38: Giữa saccarozơ và glucozơ có đặc điểm giống nhau là
A. Đều bị oxi hóa bởi dung dịch AgNO3/NH3.
Thầy Nguyễn Anh Phong 3
B. Đều được lấy từ củ cải đường.
C. Đều có trong biệt dược “huyết thanh ngọt”.
D. Đều hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam.
Câu 39: Trường hợp không xảy ra phản ứng hóa học là
to
A. 3O2 + 2H2S 2H2O + 2SO2. B. Cl2 + 2NaOH NaCl + NaClO + H2O.
C. O3 + 2KI + H2O 2KOH + I2 + O2. D. FeCl2 + H2S FeS + 2HCl.
Câu 40: Phản ứng hoá học nào sau đây không xảy ra?
A. 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2.
B. 2CH3COOH + 2Na →2CH3COONa + H2.
C. C6H5OH + CH3COOH → CH3COOC6H5 + H2O.
D. CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O.
PHẦN 2: LÝ THUYẾT TỔNG HỢP
Câu 41: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4 loãng.
(2) Cho hơi ancol etylic đi qua bột CuO nung nóng.
(3) Sục khí etilen vào dung dịch Br2 trong CCl4.
(4) Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng.
(5) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng.
(6) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2.
(7) Cho FeS vào dung dịch HCl.
(8) Cho Si vào dung dịch NaOH đặc, nóng.
(9) Cho Cr vào dung dịch KOH loãng
(10) Nung NaCl ở nhiệt độ cao.
Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hóa-khử là:
A. 8. B. Đáp án khác. C. 7. D. 9.
Câu 42: Cho các phương trình phản ứng:
(1) dung dịch FeCl2 + dung dịch AgNO3 dư → (2) Hg + S →
(3) F2 + H2O → (4) NH4Cl + NaNO2 to
(5) K + H2O → (6) H2S + O2 dư to
(7) SO2 + dung dịch Br2 → (8) Mg + dung dịch HCl →
(9) Ag + O3 → (10) KMnO4 to
(11) MnO2 + HCl đặc to (12) dung dịch FeCl3 + Cu →
Trong các phản ứng trên, số phản ứng tạo đơn chất là:
A. 9. B. 6. C. 7. D. 8.
Câu 43: Cho các cặp dung dịch sau:
(1) NaAlO2 và AlCl3 ; (2) NaOH và NaHCO3;
(3) BaCl2 và NaHCO3 ; (4) NH4Cl và NaAlO2 ;
(5) Ba(AlO2)2 và Na2SO4; (6) Na2CO3 và AlCl3
(7) Ba(HCO3)2 và NaOH. (8) CH3COONH4 và HCl
(9) KHSO4 và NaHCO3 (10) FeBr3 và K2CO3
Số cặp trong đó có phản ứng xảy ra là:
A. 9. B. 6. C. 8. D. 7.
Thầy Nguyễn Anh Phong 4
Câu 44: Cho các chất sau :
KHCO3 ; (NH4)2CO3 ;H2ZnO2 ;Al(OH)3 ; Pb(OH)2 ; Sn(OH)2;Cr(OH)3 ;Cu(OH)2 ;Al ,Zn .
Số chất lưỡng tính là :
A. 8. B. 10. C. 6. D. Đáp án khác.
Câu 45: Cho các phát biểu sau:
(a) Dùng nước brom để phân biệt fructozơ và glucozơ.
(b) Trong môi trường bazơ, fructozơ và glucozơ có thể chuyển hóa cho nhau.
(c) Trong dung dịch nước, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở.
(d) Thủy phân saccarozơ chỉ thu được glucozơ.
(e) Saccarozơ thể hiện tính khử trong phản ứng tráng bạc.
Số phát biểu đúng là
A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 46: Cho các phát biểu sau :
(1) Phản ứng có este tham gia không thể là phản ứng oxi hóa khử.
(2) Các este thường có mùi thơm dễ chịu.
(3) Tất cả các este đều là chất lỏng nhẹ hơn nước, rất ít tan trong nước.
(4) Để điều chế este người ta cho rượu và ancol tương ứng tác dụng trong H2SO4 (đun nóng).
Số phát biểu sai là :
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 47: Cho các phát biểu sau:
(1) Phân tử saccarozơ do 2 gốc α–glucozơ và β –fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi, gốc α
–glucozơ ở C1, gốc β –fructozơ ở C4 (C1–O–C4)
Cu(OH)2 .
(3) Xenlulozơ là hợp chất cao phân tử thiên nhiên, mạch không phân nhánh do các mắt xích –
glucozơ tạo nên.
(4) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp.
(5) Trong môi trường axit, glucozơ và fructozơ có thể chuyển hoá lẫn nhau.
(6) Glucozơ làm mất màu dung dịch thuốc tím trong môi trường axit khi đun nóng.
(7) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.
(8) Glucozơ và fructozơ đều bị khử hóa bởi dung dịch AgNO3 trong NH3.
Số phát biểu không đúng là :
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
Câu 48: Cho các nhận xét sau:
(1) Metylamin, đimetylamin, trimetylamin và etylamin là những chất khí, mùi khai, tan nhiều
trong nước.
(2) Anilin làm quỳ tím ẩm đổi thành màu xanh.
(3) Dung dịch HCl làm quỳ tím ẩm chuyển màu đỏ.
(4) Phenol là một axit yếu nhưng có thể làm quỳ tím ẩm chuyển thành màu đỏ.
(5) Trong các axit HF, HCl, HBr, HI thì HI là axit có tính khử mạnh nhất.
(6) Oxi có thể phản ứng trực tiếp với Cl2 ở điều kiện thường.
(7) Cho dung dịch AgNO3 vào 4 lọ đựng các dung dịch HF, HCl, HBr, HI, thì ở cả 4 lọ đều có
kết tủa.
(8) Khi pha loãng H2SO4 đặc thì nên đổ từ từ nước vào axit.
Thầy Nguyễn Anh Phong 5
Trong số các nhận xét trên, số nhận xét không đúng là:
A.4. B. 5. C. 6. D. 7.
Câu 49: Cho các phát biểu sau:
(1) Các oxit axit khi cho vào H2O ta sẽ thu được dung dịch axit tương ứng.
(2) Tất cả các nguyên tử đều được cấu tạo từ các hạt p,n,e.
(3) Chất tan trong nước tạo ra dung dịch dẫn được điện là chất điện li.
(4) Phản ứng oxi hóa khử cần phải có ít nhất 2 nguyên tố thay đổi số oxi hóa.
(5) Cho HCHO vào dung dịch nước Brom thấy dung dịch nhạt màu vì đã xảy ra phản ứng
cộng giữa HCHO và Br2.
(6) Trong các phản ứng hóa học Fe(NO3)2 vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa
nhưng Fe(NO3)3 chỉ thể hiện tính oxi hóa.
Số phát biểu đúng là :
A. 4 B. 2 C. 3 D. Đáp án khác
Câu 50: Cho các phát biểu sau :
(1). Propan – 1,3 – điol hòa tan được Cu(OH)2 tạo phức màu xanh thẫm.
(2). Axit axetic không phản ứng được với Cu(OH)2.
(3).Từ các chất CH3OH, C2H5OH, CH3CHO có thể điều chế trực tiếp axit axetic.
(4) Hỗn hợp CuS và FeS có thể tan hết trong dung dịch HCl.
(5) Hỗn hợp Fe3O4 và Cu có thể tan hết trong dung dịch HCl.
(6) Hỗn hợp Al2O3 và K2O có thể tan hết trong nước.
(7) Hỗn hợp Al và BaO có thể tan hết trong nước.
(8) FeCl3 chỉ có tính oxi hóa.
Số phát biểu đúng là :
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
----------- HẾT ----------
Thầy Nguyễn Anh Phong 6
Website chia sẻ đề thi miễn phí: www.dethithptquocgia.com
GIẢI CHI TIẾT – LÝ THUYẾT CHUYÊN ĐỀ - NGÀY 1
Câu 1. Cho dãy các chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất trong
dãy có tính chất lưỡng tính là
A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.
Câu 2. Các hợp chất trong dãy chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính?
A. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2. B. Cr(OH)3, Pb(OH)2, Mg(OH)2.
C. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Mg(OH)2. D. Cr(OH)3, Fe(OH)2, Mg(OH)2.
Câu 3. Cho dãy các chất: Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, CrO3. Số chất trong dãy
có tính chất lưỡng tính là
A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 4. Dãy gồm các chất vừa tan trong dung dịch HCl, vừa tan trong dung dịch NaOH là:
A. NaHCO3, MgO, Ca(HCO3)2. B. NaHCO3, Ca(HCO3)2, Al2O3.
C. NaHCO3, ZnO, Mg(OH)2. D. Mg(OH)2, Al2O3, Ca(HCO3)2.
Câu 5. Cho dãy các chất: NaOH, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3. Số chất trong dãy có tính
chất lưỡng tính là
A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 6. Cho dãy các chất sau: Al, NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, Zn, K2CO3, K2SO4. Có bao
nhiêu chất trong dãy vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH?
A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 7. Cho dãy các chất: Al, Al(OH)3, Zn(OH)2, NaHCO3, Na2SO4. Số chất trong dãy vừa phản
ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH là
A. 5. B. 4. C. 3. D. 2
Câu 8: : NaHSO3, H2NCH2COONa, HCOONH4, Al(OH)3, ClNH3CH2COOH,
C6H5CHO, (NH4)2CO3 :
A. 3. B. 6. C. 4. D. 5.
Câu 9: Cho các chất: NaHSO3; NaHCO3; KHS; NH4Cl; AlCl3; CH3COONH4, Al2O3, Zn, ZnO,
NaHSO4. Số chất lưỡng tính là:
A. 8. B. 7. C. 6. D. 5.
Câu 10: Cho dãy các chất: Al, Al(OH)3, Zn(OH)2, NaHCO3, Na2SO4. Số chất trong dãy vừa phản ứng
được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH là
A. 2. B. 5. C. 3. D. 4.
Câu 11: Cho dãy các chất: KHCO3, KHSO4, KAlO2, CH3COONH4, Al, Al(OH)3, Cr(OH)2, AgNO3,
NaH2PO4. Số chất trong dãy vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch
NaOH là
A. 7 B. 5 C. 6 D. 4
Câu 12: Cho các chất sau: Al, ZnO, CH3COONH4, KHSO4, H2NCH2COOH, H2NCH2COONa,
KHCO3, Pb(OH)2, ClH3NCH2COOH, HOOCCH2CH(NH2)COOH. Số chất có tính lưỡng tính là:
A. 6 B. 7 C. 8 D. 5
Câu 13: Cho các chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, ZnO, Sn(OH)2, Zn(OH)2, NaHS, KHSO3, KHSO4,
Fe(NO3)2, (NH4)2CO3. Số chất đều phản ứng được với dung dịch HCl, dung dịch NaOH là
A. 7. B. 9 C. 10 D. 8
Câu 14: Dãy gồm các chất nào sau đây đều có tính lưỡng tính?
A. Al, NaHCO3, NaAlO2, ZnO, Be(OH)2.
B. H2O, Zn(OH)2, HOOC-COONa, H2NCH2COOH, NaHCO3.
C. AlCl3, H2O, NaHCO3, Zn(OH)2, ZnO.
D. ZnCl2, AlCl3, NaAlO2, NaHCO3, H2NCH2COOH.
Câu 15: Cho các chất sau: Na2CO3, (NH4)2CO3, NaHCO3, Na2HPO3, Na2HPO4, Al, Zn, Al(OH)3,
Pb(OH)2, NaHSO4. Số chất lưỡng tính trong dãy là:
Truy cập www.dethithptquocgia.com để tải đề thi trắc nghiệm mới nhất tất cả các môn
Website chia sẻ đề thi miễn phí: www.dethithptquocgia.com
A. 5 B. 7 C. 6 D. 8
Câu 16. Trong số các dung dịch: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa, những
dung dịch có pH > 7 là
A. KCl, C6H5ONa, CH3COONa. B. NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4.
C. Na2CO3, NH4Cl, KCl. D. Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa
Câu 17. Cho các dung dịch có cùng nồng độ: Na2CO3 (1), H2SO4 (2), HCl (3), KNO3 (4). Giá trị pH
của các dung dịch được sắp xếp theo chiều tăng từ trái sang phải là:
A. 3, 2, 4, 1. B. 4, 1, 2, 3. C. 1, 2, 3, 4. D. 2, 3, 4, 1.
Câu 18. Dung dịch nào sau đây có pH > 7?
A. Dung dịch NaCl. B. Dung dịch Al2(SO4)3.
C. Dung dịch NH4Cl. D. Dung dịch CH3COONa.
Câu 19. Trong số các dung dịch có cùng nồng độ 0,1M dưới đây, dung dịch chất nào có giá trị pH
nhỏ nhất?
A. NaOH. B. HCl. C. H2SO4. D. Ba(OH)2.
Câu 20. Dung dịch chất nào dưới đây có môi trường kiềm?
A. Al(NO3)3. B. NH4Cl. C. HCl. D. CH3COONa.
Câu 21. Hỗn hợp X chứa Na2O, NH4Cl, NaHCO3 và BaCl2 có số mol mỗi chất đều bằng nhau. Cho
hỗn hợp X vào H2O (dư), đun nóng, dung dịch thu được chứa
A. NaCl, NaOH, BaCl2. B. NaCl, NaOH.
C. NaCl, NaHCO3, NH4Cl, BaCl2. D. NaCl.
Câu 22. Cho dãy các oxit sau: SO2, NO2, NO, SO3, CrO3, P2O5, CO, N2O5, N2O. Số oxit trong dãy
tác dụng được với H2O ở điều kiện thường là
A. 5. B. 6. C. 8. D. 7.
Câu 23. Khi hòa tan hoàn toàn m gam mỗi kim loại vào nước dư, từ kim loại nào sau đây thu được
thể tích khí H2 (cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) là nhỏ nhất?
A. K. B. Na. C. Li. D. Ca.
Truy cập www.dethithptquocgia.com để tải đề thi trắc nghiệm mới nhất tất cả các môn
Website chia sẻ đề thi miễn phí: www.dethithptquocgia.com
Hướng dẫn giải 10 câu tổng hợp
Câu 41: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4 loãng.
(2) Cho hơi ancol etylic đi qua bột CuO nung nóng.
(3) Sục khí etilen vào dung dịch Br2 trong CCl4.
(4) Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng.
(5) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng.
(6) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2.
(7) Cho FeS vào dung dịch HCl.
(8) Cho Si vào dung dịch NaOH đặc, nóng.
(9) Cho Cr vào dung dịch KOH loãng
(10) Nung NaCl ở nhiệt độ cao.
Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hóa-khử là:
A. 8. B. Đáp án khác. C. 7. D. 9.
Câu 42: Cho các phương trình phản ứng:
(1) dung dịch FeCl2 + dung dịch AgNO3 dư → (2) Hg + S →
(3) F2 + H2O → (4) NH4Cl + NaNO2 to
(5) K + H2O → (6) H2S + O2 dư to
(7) SO2 + dung dịch Br2 → (8) Mg + dung dịch HCl →
(9) Ag + O3 → (10) KMnO4 to
(11) MnO2 + HCl đặc to
(12) dung dịch FeCl3 + Cu →
Trong các phản ứng trên, số phản ứng tạo đơn chất là:
A. 9. B. 6. C. 7. D. 8.
Câu 43: Cho các cặp dung dịch sau:
(1) NaAlO2 và AlCl3 ; (2) NaOH và NaHCO3;
(3) BaCl2 và NaHCO3 ; (4) NH4Cl và NaAlO2 ;
(5) Ba(AlO2)2 và Na2SO4; (6) Na2CO3 và AlCl3
(7) Ba(HCO3)2 và NaOH. (8) CH3COONH4 và HCl
(9) KHSO4 và NaHCO3 (10) FeBr3 và K2CO3
Số cặp trong đó có phản ứng xảy ra là:
A. 9. B. 6. C. 8. D. 7.
Câu 44: Cho các chất sau :
KHCO3 ; (NH4)2CO3 ;H2ZnO2 ;Al(OH)3 ; Pb(OH)2 ; Sn(OH)2;Cr(OH)3 ;Cu(OH)2 ;Al ,Zn .
Số chất lưỡng tính là :
A. 8. B. 10. C. 6. D. Đáp án khác.
Truy cập www.dethithptquocgia.com để tải đề thi trắc nghiệm mới nhất tất cả các môn
Website chia sẻ đề thi miễn phí: www.dethithptquocgia.com
Câu 45: Cho các phát biểu sau:
(a) Dùng nước brom để phân biệt fructozơ và glucozơ.
(b) Trong môi trường bazơ, fructozơ và glucozơ có thể chuyển hóa cho nhau.
(c) Trong dung dịch nước, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở.
(d) Thủy phân saccarozơ chỉ thu được glucozơ.
(e) Saccarozơ thể hiện tính khử trong phản ứng tráng bạc.
Số phát biểu đúng là
A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 46: Cho các phát biểu sau :
(1) Phản ứng có este tham gia không thể là phản ứng oxi hóa khử.
(2) Các este thường có mùi thơm dễ chịu.
(3) Tất cả các este đều là chất lỏng nhẹ hơn nước, rất ít tan trong nước.
(4) Để điều chế este người ta cho rượu và ancol tương ứng tác dụng trong H2SO4 (đun nóng).
Số phát biểu sai là :
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 47: Cho các phát biểu sau:
(1) Phân tử saccarozơ do 2 gốc α–glucozơ và β –fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi, gốc α
–glucozơ ở C1, gốc β –fructozơ ở C4 (C1–O–C4)
Cu(OH)2 .
(3) Xenlulozơ là hợp chất cao phân tử thiên nhiên, mạch không phân nhánh do các mắt xích –
glucozơ tạo nên.
(4) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp.
(5) Trong môi trường axit, glucozơ và fructozơ có thể chuyển hoá lẫn nhau.
(6) Glucozơ làm mất màu dung dịch thuốc tím trong môi trường axit khi đun nóng.
(7) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.
(8) Glucozơ và fructozơ đều bị khử hóa bởi dung dịch AgNO3 trong NH3.
Số phát biểu không đúng là :
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
Câu 48: Cho các nhận xét sau:
(1) Metylamin, đimetylamin, trimetylamin và etylamin là những chất khí, mùi khai, tan nhiều
trong nước.
(2) Anilin làm quỳ tím ẩm đổi thành màu xanh.
(3) Dung dịch HCl làm quỳ tím ẩm chuyển màu đỏ.
(4) Phenol là một axit yếu nhưng có thể làm quỳ tím ẩm chuyển thành màu đỏ.
(5) Trong các axit HF, HCl, HBr, HI thì HI là axit có tính khử mạnh nhất.
(6) Oxi có thể phản ứng trực tiếp với Cl2 ở điều kiện thường.
(7) Cho dung dịch AgNO3 vào 4 lọ đựng các dung dịch HF, HCl, HBr, HI, thì ở cả 4 lọ đều có
kết tủa.
(8) Khi pha loãng H2SO4 đặc thì nên đổ từ từ nước vào axit.
Trong số các nhận xét trên, số nhận xét không đúng là:
A.4. B. 5. C. 6. D. 7.
Câu 49: Cho các phát biểu sau:
(1) Các oxit axit khi cho vào H2O ta sẽ thu được dung dịch axit tương ứng.
(2) Tất cả các nguyên tử đều được cấu tạo từ các hạt p,n,e.
(3) Chất tan trong nước tạo ra dung dịch dẫn được điện là chất điện li.
(4) Phản ứng oxi hóa khử cần phải có ít nhất 2 nguyên tố thay đổi số oxi hóa.
Truy cập www.dethithptquocgia.com để tải đề thi trắc nghiệm mới nhất tất cả các môn
Website chia sẻ đề thi miễn phí: www.dethithptquocgia.com
(5) Cho HCHO vào dung dịch nước Brom thấy dung dịch nhạt màu vì đã xảy ra phản ứng
cộng giữa HCHO và Br2.
(6) Trong các phản ứng hóa học Fe(NO3)2 vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa
nhưng Fe(NO3)3 chỉ thể hiện tính oxi hóa.
Số phát biểu đúng là :
A. 4 B. 2 C. 3 D. Đáp án khác
(1) Sai.Ví dụ SiO2 không tác dụng với H2O.
(2) Sai.Ví dụ nguyên tử của H không có n (notron).
(3) Sai.Ví dụ Ba,SO3…
(4) Sai.Phản ứng tự oxi hóa khử sẽ chỉ có 1 nguyên tố thay đổi số oxi hóa.
(5) Sai.Đây là phản ứng thế.
(6) Sai. Fe(NO3)3 cũng vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa vì Oxi có thể tăng số Oxi
0
hóa còn sắt,nito thì có thể giảm. 2Fe NO3 3 t Fe2O3 6NO2 1,5O2
Tất cả các phát biểu đều sai →Chọn D
Câu 50: Cho các phát biểu sau :
(1). Propan – 1,3 – điol hòa tan được Cu(OH)2 tạo phức màu xanh thẫm.
(2). Axit axetic không phản ứng được với Cu(OH)2.
(3).Từ các chất CH3OH, C2H5OH, CH3CHO có thể điều chế trực tiếp axit axetic.
(4) Hỗn hợp CuS và FeS có thể tan hết trong dung dịch HCl.
(5) Hỗn hợp Fe3O4 và Cu có thể tan hết trong dung dịch HCl.
(6) Hỗn hợp Al2O3 và K2O có thể tan hết trong nước.
(7) Hỗn hợp Al và BaO có thể tan hết trong nước.
(8) FeCl3 chỉ có tính oxi hóa.
Số phát biểu đúng là :
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Truy cập www.dethithptquocgia.com để tải đề thi trắc nghiệm mới nhất tất cả các môn
LUYỆN THI HÓA HỌC 2016 – NGUYỄN ANH PHONG
LÝ THUYẾT ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ – NGÀY SỐ 2
DẠNG 1: NHỮNG CHẤT PHẢN ỨNG ĐƯỢC VỚI DUNG DỊCH AgNO3/NH3
LÍ THUYẾT
Những chất tác dụng được với dung dịch AgNO 3/NH3 gồm
1. Ank-1-in (ankin có liên kết ba ở đầu mạch): Phản ứng thế H bằng ion kim loại Ag
Các phương trình phản ứng:
R-C≡CH + AgNO3 + NH3 → R-C≡CAg + NH4NO3
Đặc biệt
CH≡CH + 2AgNO 3 + 2NH3 → AgC≡CAg + 2NH 4NO3
Các chất thường gặp: axetilen (etin) C 2H2; propin CH3-C≡C; vinyl axetilen CH2=CH-C≡CH
Nhận xét:
- Chỉ có C2H2 phản ứng theo tỉ lệ 1:2
- Các ank-1-ankin khác phản ứng theo tỉ lệ 1:1
2. Andehit (phản ứng tráng gương): Trong phản ứng này andehit đóng vai trò là chất khử
Các phương trình phản ứng:
R-(CHO)x + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → R-(COONH4)x + 2xAg + 2xNH4NO3
Andehit đơn chức (x=1)
R-CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → R-COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3
Tỉ lệ mol nRCHO : nAg = 1:2
Riêng andehit fomic HCHO tỉ lệ mol n HCHO : nAg = 1:4
HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4Ag + 4NH4NO3
Nhận xét:
- Dựa vào phản ứng tráng gương có thể xác định số nhóm chức - CHO trong phân tử andehit. Sau đó
để biết andehit no hay chưa no ta dựa vào tỉ lệ mol giữa andehit và H 2 trong phản ứng khử andehit tạo
ancol bậc I
- Riêng HCHO tỉ lệ mol n HCHO : nAg = 1:4. Do đó nếu hỗn hợp 2 andehit đơn chức tác dụng với
AgNO3 cho nAg > 2.nandehit thì một trong 2 andehit là HCHO
- Nếu xác định CTPT của andehit thì trước hết giả sử andehit không phải là HCHO và sau khi giải
xong thử lại với HCHO.
3. Những chất có nhóm -CHO
- Tỉ lệ mol nchất : nAg = 1:2
+ axit fomic: HCOOH
+ Este của axit fomic: HCOOR
+ Glucozo, fructozo: C 6H12O6
+ Mantozo: C12H22O11
1
DẠNG 2: NHỮNG CHẤT TÁC DỤNG VỚI Cu(OH)2
LÍ THUYẾT
I. Phản ứng ở nhiệt độ thường
1. Ancol đa chức có các nhóm -OH kề nhau
- Tạo phức màu xanh lam
- Ví dụ: etilen glicol C 2H4(OH)2; glixerol C3H5(OH)3
TQ: 2C xHyOz + Cu(OH)2 → (CxHy-1Oz)2Cu + 2H2O
Màu xanh lam
2. Những chất có nhiều nhóm OH kề nhau
- Tạo phức màu xanh lam
- Glucozo, frutozo, saccarozo, mantozo
TQ: 2C xHyOz + Cu(OH)2 → (CxHy-1Oz)2Cu + 2H2O
Màu xanh lam
3. Axit cacboxylic RCOOH
2RCOOH + Cu(OH)2 → (RCOO)2Cu + 2H2O
4. tri peptit trở lên và protein
- Có phản ứng màu biure với Cu(OH) 2/OH- tạo phức màu tím
II. Phản ứng khi đun nóng
- Những chất có chứa nhóm chức andehit –CHO khi tác dụng với Cu(OH) 2 đun nóng sẽ cho kết
tủa Cu2O màu đỏ gạch
- Những chất chứa nhóm – CHO thường gặp
+ andehit
+ Glucozo
+ Mantozo
o
RCHO + 2Cu(OH)2 + NaOH t RCOONa + Cu2O↓đỏ gạch + 2H2O
( Những chất không có nhiều nhóm OH kề nhau, chỉ có nhóm –CHO thì không phản ứng với
Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường)
DẠNG 3: NHỮNG CHẤT PHẢN ỨNG ĐƯỢC VỚI DUNG DỊCH Br2
LÍ THUYẾT
- Dung dịch brom có màu nâu đỏ
- Những chất tác dụng với dung dịch brom gồm
1. Hidrocacbon bao gồm các loại sau:
+ Xiclopropan: C3H6 (vòng)
+ Anken: CH2=CH2....(CnH2n)
+ Ankin: CH≡CH.......(C nH2n-2)
+ Ankadien: CH2=CH-CH=CH2...... (CnH2n-2)
+ Stiren: C6H5-CH=CH2
2. Các hợp chất hữu cơ có gốc hidrocacbon không no
+ Điển hình là gốc vinyl: -CH=CH2
3. Andehit R-CHO
R-CHO + Br2 + H2O → R-COOH + HBr
2