Luyện thi thpt quốc gia môn toán hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

  • 58 trang
  • file .pdf
CHINH PHỤC KIẾN THỨC HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - TỔ HỢP
PHẦN 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN
BÀI HỌC 1: HAI QUY TẮC ĐẾM
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Quy tắc cộng
Giả sử một công việc có thể thực hiện theo phương án A HOẶC phương án B.
Trong đó: Phương án A có m cách thực hiện. Phương án B có n cách thực hiện.
Vậy số cách để thực hiện công việc là m + n (cách)
VD1: Trong một cuộc thi, Ban tổ chức công bố danh sách các đề tài : 7 đề tài về thiên nhiên; 8 đề tài về lịch
sử; 10 đề tài về con người; 6 đề tài về văn hóa. Hỏi có bao nhiêu cách chọn đề tài ?
(ĐS: có 7 + 8 + 10 + 6 = 31 cách chọn)
VD2: An cần mua 1 áo sơ mi cỡ 39 hoặc 40. Trong đó cỡ 39 có 5 màu khác nhau, cỡ 40 có 4 màu khác nhau.
Hỏi An muốn mua 1 áo sơ mi thì có bao nhiêu cách chọn ?
(ĐS: An có 9 cách chọn)
VD3: Tại 1 trường học, có 41 học sinh chỉ giỏi văn; 22 học sinh chỉ giỏi toán. Nhà trường muốn cử một học
sinh giỏi đi dự trại hè toàn quốc. Vậy nhà trường có bao nhiêu cách chọn ?
(ĐS: Có 41 + 22 = 63 cách chọn)
2. Quy tắc nhân
Giả sử môt công việc nào đó bao gồm hai công đoạn A và B. Công đoạn A có n cách thực hiện và công đoạn
B có m cách thực hiện. khi đó công việc có thể được thực hiện bởi (n . m) cách.
VD1: Bạn An qua nhà Bình, rủ Bình qua nhà Cường đi chơi. Biết từ nhà An đến nhà Bình có 3 con đường đi
khác nhau. Từ nhà Bình qua nhà Cường có 4 con đường đi khác nhau. Hỏi bạn An muốn tới nhà Cường có
bao nhiêu cách chọn đường đi.
(ĐS: Có 3.4 = 12 cách)
VD2: Để làm nhãn cho một chiếc ghế, người ta quy ước nhãn gồm 2 phần: Phần thứ nhất là 1 chữ cái có
trong 24 chữ cái, phần thứ 2 là một số nguyên dương nhỏ hơn 26. Hỏi có bao nhiêu ghế được dán nhãn khác
nhau ?
(ĐS: Có 24.25 = 600 ghế được dán nhãn khác nhau)
I. BÀI TẬP ÁP DỤNG
Phương pháp giải toán :
+ Xác định xem công việc được thực hiện theo phương án hay công đoạn (phân biệt phương án và công
đoạn).
+ Tìm số cách thực hiện A và B.
+ Áp dụng qui tắc cộng hay nhân.
Bài 1: An đến văn phòng phẩm mua quà tặng bạn. Trong cửa hàng có 3 mặt hàng: Bút, vở, thước. Bút có 5
loại, vở có 4 loại, thước có 3 loại. Hỏi An có bao nhiêu cách chọn quà gồm 1 bút, 1 vở và 1 thước ?
Hướng dẫn:
+ Có 5 cách chọn bút, ứng với 1 cách chọn bút có 4 cách chọn vở.
Biên soạn : NGUYỄN HỮU BIỂN Trang 1
CHINH PHỤC KIẾN THỨC HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - TỔ HỢP
+ Ứng với mỗi cách chọn 1 bút, 1 vở có 3 cách chọn 1 thước.
Vậy có: 5.4.3 = 60 cách chọn
Bài 2: Từ các số tự nhiên, có thể lập được bao nhiêu tờ vé số mà mỗi vé số có 6 chữ số khác nhau ?
Hướng dẫn:
+ 6 số của tờ vé số có dạng: a1a2a 3a4a5a6 ; ai ∈ {0;1;2;...;10} ;i = 1;6
a1 có 10 cách chọn (được chọn cả chữ số 0 đứng đầu)
a 2 có 9 cách chọn (do không chọn lại chữ số đã chọn trước đó)
a 3 có 8 cách chọn (do không chọn lại chữ số đã chọn trước đó)


a 6 có 5 cách chọn
Vậy tất cả có: 10.9.8.7.6.5 = 151.200 tờ vé số
Bài 3: Trong một trường THPT, khối 11 có : 160 học sinh tham gia câu lạc bộ toán, 140 học sinh tham gia
câu lạc bộ tin, 50 học sinh tham gia cả 2 câu lạc bộ. Hỏi khối 11 có bao nhiêu học sinh ?
Hướng dẫn:
Học sinh khối 12 là 160 + 140 − 50 = 250 học sinh (Quy tắc cộng mở rộng)
Bài 4: Một lớp có 40 học sinh, đăng ký chơi ít nhất một trong hai môn thể thao bóng đá và cầu lông. Có 30
học sinh đăng ký bóng đá, 25 học sinh đăng ký cầu lông. Hỏi có bao nhiêu học sinh đăng ký cả 2 môn thể
thao ?
Hướng dẫn:
+ Goi x là số học sinh đăng ký cả 2 môn thể thao, ta có: 40 = 30 + 25 − x ⇒ x = 15
Vậy có 15 học sinh đăng ký cả 2 môn thể thao
Bài 5: Có 3 kiểu mặt đồng hồ đeo tay (vuông, tròn, elip) và 4 kiểu dây (kim loại, da, vải, nhựa). Hỏi có bao
nhiêu cách chọn một chiếc đồng hồ gồm 1 mặt và một dây ?
Hướng dẫn: Có 3.4 = 12 (cách)
Bài 6: Một người vào cửa hàng ăn, người đó muốn chọn thực đơn gồm một món ăn trong 10 món, một loại
hoa quả tráng miệng trong 5 loại hoa quả và một loại nước uống trong 4 loại nước uống. Hỏi có bao nhiêu
cách chọn thực đơn cho bữa ăn ?
Hướng dẫn:
+ Món ăn có: 10 cách chọn.
+ Ứng với cách chọn 1 món ăn, 1 loại hoa quả được chọn từ 5 loại nên có 5 cách chọn.
Biên soạn : NGUYỄN HỮU BIỂN Trang 2
CHINH PHỤC KIẾN THỨC HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - TỔ HỢP
+ Ứng với mỗi cách chọn món ăn và 1 loại hoa quả thì một loại nước uống được chọn nên có 4 cách chọn.
Vậy theo quy tắc nhân ta có: 10.5.4 = 200 cách chọn
Bài 7: Trong một đội văn nghệ có 8 bạn nam và 6 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một đôi song ca nam
nữ ?
Hướng dẫn:
+ Chọn nam: có 8 cách chọn
+ Ứng với mỗi cách chọn nam, có 6 cách chọn nữa
Vậy tất cả có 6.8 = 48 cách chọn một đôi song ca.
Bài 8: Từ các chữ số 1; 5; 6; 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên :
a) Có 4 chữ số ?
b) Có 4 chữ số khác nhau ?
Hướng dẫn:
a) Số cần tìm có dạng: a1a2a3a4 ; ai ∈ {1;5;6;7} b) Số cần tìm có dạng: a1a2a3a4 ; ai ∈ {1;5;6;7}
+ a1 có 4 cách chọn + a1 có 4 cách chọn
+ a 2 có 4 cách chọn (Do các chữ số có thể giống + a 2 có 3 cách chọn (Do chữ số chọn rồi thì không
nhau và lặp lại) chọn lại)
+ a 3 có 4 cách chọn + a 3 có 2 cách chọn
+ a 4 có 4 cách chọn + a 4 có 1 cách chọn
Vậy có 4.4.4.4 = 256 số có 4 chữ số Vậy có 4.3.2.1 = 24 số có 4 chữ số khác nhau
Bài 9: Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số trong đo các chữ số cách đều chữ số đứng giữa thì giống nhau ?
Hướng dẫn:
+ Gọi số cần tìm có dạng a1a 2a 3a4a5 ; ai = 0;9 ; a1 = a 5 ;a 2 = a 4
+ a1 có 9 cách chọn (do không chọn chữ số 0)
+ a 2 có 10 cách chọn
+ a 3 có 10 cách chọn
+ a 4 = a 2 nên có 1 cách chọn
+ a 5 = a1 nên có 1 cách chọn
Vậy tất cả có: 9.10.10.1.1 = 900 số thỏa mãn yêu cầu.
Biên soạn : NGUYỄN HỮU BIỂN Trang 3
CHINH PHỤC KIẾN THỨC HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - TỔ HỢP
Bài 10: Có bao nhiêu số tự nhiên có tính chất:
a) Là số chẵn và có 2 chữ số b) Là số chẵn có 2 chữ số khác nhau
c) Là số lẻ có 2 chữ số d) Là số lẻ có 2 chữ số khác nhau
Hướng dẫn:
a) Số cần tìm có dạng a1a 2 ;ai = 0;9 c) Số cần tìm có dạng a1a 2 ;ai = 0;9
+ a1 có 9 cách chọn (Do không chọn chữ số 0) + a1 có 9 cách chọn (Do không chọn chữ số 0)
+ a 2 ∈ {0;2;4;6;8} là số chẵn nên có 5 cách chọn. + a 2 ∈ {1;3;5;7;9} là số chẵn nên có 5 cách chọn.
Vậy tất cả có 9.5 = 45 số chẵn có 2 chữ số Vậy tất cả có 9.5 = 45 số lẻ có 2 chữ số
b) Ta tìm các số chẵn có 2 chữ số giống nhau d) Ta tìm các số lẻ có 2 chữ số giống nhau
a1a 2 ;a i ∈ { 2;4;6;8} a1a 2 ;a i ∈ {1;3;5;7;9}
+ a1 có 4 cách chọn + a1 có 5 cách chọn
+ a 2 = a1 có 1 cách chọn + a 2 = a1 có 1 cách chọn
Vậy có 4.1 = 4 chữ số chẵn có 2 chữ số giống nhau. Vậy có 5.1 = 5 chữ số lẻ có 2 chữ số giống nhau.
+ Kết hợp phần a ⇒ có 45 - 4 = 41 số chẵn có 2 chữ + Kết hợp phần c ⇒ có 45 - 5 = 40 số lẻ có 2 chữ số
số khác nhau khác nhau
Bài 11: Từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên bé hơn 100 ?
Hướng dẫn: Số tự nhiên cần tìm tối đa có 2 chữ số
* Bước 1: Tìm các số tự nhiên có 1 chữ số: Có 6 số
* Bước 2: Tìm các số tự nhiên có 2 chữ số
Số cần tìm có dạng a1a 2 ;ai = 1;6
+ a1 có 6 cách chọn
+ a 2 có 6 cách chọn
Vậy có 6.6 = 36 số tự nhiên có 2 chữ số
Kết luận: Có 6 + 36 = 42 số tự nhiên lập được từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6 và nhỏ hơn 100
Bài 12: Có bao nhiêu số nguyên dương gồm không quá 3 chữ số khác nhau ?
Hướng dẫn:
* Bước 1: Tìm các số nguyên dương có 1 chữ số: Có 9 số
* Bước 2: Tìm các số nguyên dương có 2 chữ số khác nhau
Số cần tìm có dạng a1a 2 ;ai = 0;9
Biên soạn : NGUYỄN HỮU BIỂN Trang 4
CHINH PHỤC KIẾN THỨC HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - TỔ HỢP
+ a1 có 9 cách chọn (do không chọn chữ số 0)
+ a 2 có 10 - 1 = 9 cách chọn
Vậy có 9.9 = 81 số nguyên dương có 2 chữ số khác nhau
* Bước 3: Tìm các số nguyên dương có 3 chữ số khác nhau
Số cần tìm có dạng a1a 2a 3 ;ai = 0;9
+ a1 có 9 cách chọn (do không chọn chữ số 0)
+ a 2 có 10 - 1 = 9 cách chọn
+ a 3 có 8 cách chọn
Vậy có 9.9.8 = 648 số nguyên dương có 3 chữ số khác nhau
Kết luận: Vậy có 9 + 81 + 648 = 738 số nguyên dương gồm không quá 3 chữ số khác nhau
Bài 13: Một tổ có 6 học sinh nam và 4 học sinh nữ. Giáo viên chủ nhiệm chọn 3 học sinh để đi trực thư viên.
Có bao nhiêu cách chọn nếu :
a) Chọn 3 học sinh, trong đó có đúng 1 học sinh nữ được chọn.
b) Trong 3 học sinh được chọn ít nhất có 1 học sinh nữ được chọn.
Hướng dẫn:
a)
+ Để chọn 1 học sinh nữ trong 4 học sinh nữ có: 4 cách
+ Để chọn 1 học sinh tiếp theo có: 6 cách (chỉ được chọn trong số học sinh nam)
+ Để chọn 1 học sinh cuối cùng có: 5 cách
Vậy có 4.6.5 = 120 cách chọn 3 học sinh trong đó có đúng 1 học sinh nữ
b)
* Trường hợp 1: Trong 3 học sinh được chọn, có đúng 1 học sinh nữ : Có 120 cách (theo a)
* Trường hợp 2: Trong 3 học sinh được chọn có đúng 2 học sinh nữ:
+ Chọn nữ thứ nhất: có 4 cách
+ Chọn nữ thứ hai: có 3 cách
+ Chọn 1 nam: có 6 cách
Vậy có: 4.3.6 = 72 cách
* Trường hợp 3: Cả 3 học sinh chọn đều là nữ: có 4.3.2 = 24 cách chọn
Kết luận: Tất cả có 120 + 72 + 24 = 216 cách chọn thỏa mãn yêu cầu bài toán.
Biên soạn : NGUYỄN HỮU BIỂN Trang 5
CHINH PHỤC KIẾN THỨC HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - TỔ HỢP
Bài 14: Một đoàn tàu có 4 toa đỗ ở sân ga. Có 4 hành khách bước lên tàu. Hỏi :
a) Có bao nhiêu trường hợp về cách chọn toa của 4 hành khách ?
b) Có bao nhiêu trường hợp mà mỗi toa có 1 người lên ?
c) Có bao nhiêu trường hợp mà mỗi toa có 3 người lên, một toa có 1 người lên và hai toa còn lại không có ai
lên ?
Hướng dẫn:
a) b)
+ Người thứ nhất: có 4 cách chọn + Người thứ nhất: có 4 cách chọn
+ Người thứ hai: có 4 cách chọn + Người thứ hai: có 3 cách chọn
+ Người thứ ba: có 4 cách chọn + Người thứ ba: có 2 cách chọn
+ Người thứ tư: có 4 cách chọn + Người thứ tư: có 1 cách chọn
Vậy tất cả có 4.4.4.4 = 256 cách chọn Vậy tất cả có 4.3.2.1 = 14 cách chọn
c)
+ Chia 4 người thành 2 nhóm: Nhóm I: có 3 người, c)
nhóm II: có 1 người (Ta chia bằng cách chọn ra 1 Cách khác:
người và 3 người còn lại cho vào 1 nhóm). Vậy có 4 + Hành khách 1 lên toa 1 có 4 cách chọn
cách chia nhóm. + Sau đó 3 hành khách còn lại lên chung 1 toa có 3
+ Với mỗi cách chia nhóm xếp 2 nhóm vào 4 cách chọn
khoang: Vậy ta có 4.3 = 12 cách.
- Nhóm I: Có 4 cách xếp + Vì vai trò các hành khách như nhau nên trong
- Nhóm II: Có 3 cách xếp trường hợp này có tất cả 12.4 = 48 cách.
+ Như vậy có 4.3 = 12 cách xếp cho mỗi cách chia
nhóm, mà có 4 cách chia nhóm.
Kết luận: Vậy tất cả có 12.4 = 48 cách
Bài 15: Biển đăng ký xe ô tô có 6 chữ số và 2 chữ cái đầu tiên trong 26 chữ cái (Không dùng chữ I và O).
Hỏi số ô tô đăng ký nhiều nhất là bao nhiêu ?
Hướng dẫn:
+ 2 chữ cái đầu tiên trong 24 chữ cái nên có : 24.24 = 576 cách chọn
+ Chữ số đầu tiên khác 0 nên có 9 cách chọn
+ 5 chữ số còn lại không nhất thiết phải khác 0 và có thể lặp lại nên có : 10.10.10.10.10 = 100.000 cách chọn
Vậy tất cả có: 576.9.100000 = 518.400.000 số ô tô được đăng ký.
Biên soạn : NGUYỄN HỮU BIỂN Trang 6
CHINH PHỤC KIẾN THỨC HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - TỔ HỢP
Bài 16: Cho 7 chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Có bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác nhau được viêt từ các chữ số đã
cho ?
Hướng dẫn:
Gọi số cần tìm là a1a2a3a4
+ a1 có 7 cách chọn
+ a 2 có 6 cách chọn Vậy có 7.6.5.4 = 840 số thỏa mãn
+ a 3 có 5 cách chọn
+ a 4 có 4 cách chọn
Bài 17: Cho các số 1; 2; 5; 7; 8. Có bao nhiêu cách lập ra một số gồm 3 chữ số khác nhau từ 5 chữ số trên
sao cho số tạo thành là một số chẵn ?
Hướng dẫn:
Gọi số cần tìm là n = a1a 2a 3
Để n chẵn thì a 3 ∈ { 2;8}
+ a 3 có 2 cách chọn Vậy có 2.4.3 = 24 số thỏa mãn
+ a1 có 4 cách chọn
+ a 2 có 3 cách chọn
Bài 18: Với các chữ số từ 0 đến 5, ta có thể lập được bao nhiêu số chẵn mà mỗi số gồm 5 chữ số khác nhau ?
Hướng dẫn: Gọi số cần tìm là : n = a1a 2a 3a4a5
TH1: a 5 = 0 có 1 cách TH2: a 5 ≠ 0 có 2 cách (Do a5 ∈ { 2;4} )
+ a1 có 5 cách chọn + a1 có 4 cách chọn (Do a1 ≠ 0 )
+ a 2 có 4 cách chọn + a 2 có 4 cách chọn
+ a 3 có 3 cách chọn + a 3 có 3 cách chọn
+ a 4 có 2 cách chọn + a 4 có 2 cách chọn
Vậy có 1.5.4.3.2 = 120 số thỏa mãn Vậy có 2.4.4.3.2 = 192 số thỏa mãn
Kết luận: Có tất cả 120 + 192 = 312 số thỏa mãn yêu cầu bài toán
Biên soạn : NGUYỄN HỮU BIỂN Trang 7
CHINH PHỤC KIẾN THỨC HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - TỔ HỢP
Cách khác:
+ Gọi số tự nhiên CÓ 5 CHỮ SỐ KHÁC NHAU là: n = a1a 2a 3a4a5
+ a1 có 5 cách chọn
(Do a1 ≠ 0 )
+ a 2 có 5 cách chọn
Vậy có 5.5.4.3.2 = 600 số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau
+ a 3 có 4 cách chọn
+ a 4 có 3 cách chọn
+ a 5 có 2 cách chọn
+ Gọi số tự nhiên LẺ CÓ 5 CHỮ SỐ KHÁC NHAU là: m = b1b 2b 3b4b5
+ b 5 có 3 cách chọn
(Do b 5 ∈ {1;3;5} )
+ b1 có 4 cách chọn
(Do b1 ≠ 0 ) Vậy có 3.4.4.3.2 = 288 số tự nhiên lẻ có 5 chữ số khác nhau
+ b 2 có 4 cách chọn
+ b 3 có 3 cách chọn
+ b 4 có 2 cách chọn
Kết luận: Vậy các số chẵn thỏa mãn yêu cầu bài toán là : 600 - 288 = 312 số.
Bài 19: Từ các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 5 chữ số khác nhau ?
Hướng dẫn: Gọi số cần tìm là : n = a1a 2a 3a4a5
TH1: a 5 = 0 có 1 cách TH2: a 5 ≠ 0 có 3 cách (Do a5 ∈ { 2;4;6} )
+ a1 có 6 cách chọn + a1 có 5 cách chọn (Do a1 ≠ 0 )
+ a 2 có 5 cách chọn + a 2 có 5 cách chọn
+ a 3 có 4 cách chọn + a 3 có 4 cách chọn
+ a 4 có 3 cách chọn + a 4 có 3 cách chọn
Vậy có 1.6.5.4.3 = 360 số thỏa mãn Vậy có 3.5.5.4.3 = 900 số thỏa mãn
Kết luận: Có tất cả 300 + 900 = 1260 số thỏa mãn yêu cầu bài toán
Biên soạn : NGUYỄN HỮU BIỂN Trang 8
CHINH PHỤC KIẾN THỨC HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - TỔ HỢP
Cách khác:
+ Gọi số tự nhiên CHẴN CÓ 5 CHỮ SỐ KHÁC NHAU là: n = a1a 2a 3a4a5
TH1: a 5 = 0 có 1 cách TH2: a 5 = 2 có 1 cách
+ a1 có 6 cách chọn + a1 có 5 cách chọn
+ a 2 có 5 cách chọn (Do a1 ≠ 0 )
+ a 3 có 4 cách chọn + a 2 có 5 cách chọn
+ a 4 có 3 cách chọn + a 3 có 4 cách chọn
Vậy có 1.6.5.4.3 = 360 số thỏa mãn + a 4 có 3 cách chọn
Vậy có 1.5.5.4.3 = 300 số thỏa mãn
Tương tự TH3: a 5 = 4 ; TH4: a 5 = 6 mỗi trường hợp cũng có 300 số.
Kết luận: Vậy tất cả có 360 + 300.3 = 1260 số thỏa mãn yêu cầu bài toán
Bài 20: Có 100.000 vé số được đánh số từ 00000 đến 99999. Hỏi có bao nhiêu vé số gồm 5 chữ số khác
nhau ?
Hướng dẫn: Gọi n = a1a 2a 3a4a5 là số in trên vé số thỏa mãn yêu cầu bài toán
+ a1 có 10 cách chọn
+ a 2 có 9 cách chọn
+ a 3 có 8 cách chọn Vậy có 10.9.8.7.6 = 30.240 vé số thỏa mãn
+ a 4 có 7 cách chọn
+ a 5 có 6 cách chọn
Bài 21: Có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số thỏa mãn chữ số thứ 3 là chẵn, chữ số cuối cùng chia hết cho 3,
các chữ số thứ 5 và 6 khác nhau ?
Hướng dẫn: Gọi n = a1a 2a 3a4a5a6a7 là số cần tìm.
+ a 3 có 5 cách chọn (Do a 3 ∈ {0;2;4;6;8} )
+ a 7 có 3 cách chọn (Do a7 ∈ { 3;6;9} )
+ a1 có 9 cách chọn (Do a1 ≠ 0 )
+ a 2 có 10 cách chọn
+ a 4 có 10 cách chọn
Biên soạn : NGUYỄN HỮU BIỂN Trang 9
CHINH PHỤC KIẾN THỨC HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - TỔ HỢP
+ a 5 có 10 cách chọn
+ a 6 có 9 cách (Do a 6 ≠ a 5 )
Vậy có 5.3.9.10.10.10.9 = 1.215.000 số thỏa mãn
Bài 22: Cho tập hợp A = {0;1;2;3;4;5} . Có bao nhiêu số gồm 5 chữ số đôi một khác nhau được tạo thành từ
các chữ số trong tập hợp A ?
Hướng dẫn: Gọi n = a1a 2a 3a4a5 là số cần tìm.
+ a1 có 5 cách chọn
(Do a1 ≠ 0 )
+ a 2 có 5 cách chọn
Vậy có 5.5.4.3.2 = 600 số thỏa mãn
+ a 3 có 4 cách chọn
+ a 4 có 3 cách chọn
+ a 5 có 2 cách chọn
Bài 23: Từ các chữ số 0; 1; 3; 5; 7 có thể lập được bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác nhau và không chia hết
cho 5 ?
Hướng dẫn: Gọi n = a1a 2a 3a4 là số cần tìm.
+ a 4 có 3 cách chọn
(Do a4 ∈ {1;3;7} )
+ a1 có 3 cách chọn Vậy có 3.3.3.2 = 54 số thỏa mãn
+ a 2 có 3 cách chọn
+ a 3 có 2 cách chọn
Bài 24: Có bao nhiêu số tự nhiên trong đó các chữ số khác nhau, nhỏ hơn 10.000 được tạo thành từ 5 chữ số
0; 1; 2; 3; 4 ?
Hướng dẫn: Số cần tìm < 10.000 vậy lớn nhất chỉ có thể là số có 4 chữ số
TH1: Số đó có 4 chữ số khác nhau :
Gọi n = a1a 2a 3a4 là số cần tìm.
+ a1 có 4 cách chọn ( Do a1 ≠ 0 )
Biên soạn : NGUYỄN HỮU BIỂN Trang 10
CHINH PHỤC KIẾN THỨC HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - TỔ HỢP
+ a 2 có 4 cách chọn
+ a 3 có 3 cách chọn
+ a 4 có 2 cách chọn
Vậy có 4.4.3.2 = 96 số thỏa mãn
TH2: Số đó có 3 chữ số khác nhau: TH3: Số đó có 2 chữ số khác nhau:
Gọi n = a1a 2a 3 là số cần tìm. Gọi n = a1a 2 là số cần tìm.
+ a1 có 4 cách chọn (Do a1 ≠ 0 ) + a1 có 4 cách chọn ( Do a1 ≠ 0 )
+ a 2 có 4 cách chọn + a 2 có 4 cách chọn
+ a 3 có 3 cách chọn Vậy có 4.4 = 16 số thỏa mãn
Vậy có 4.4.3 = 48 số thỏa mãn
TH4: Số đó có 1 chữ số: có 4 số
Kết luận: Tất cả có 96 + 46 + 16 + 4 = 156 số thỏa mãn
Bài 25: Có 4 nam và 4 nữ cần xếp ngồi dài vào một hàng. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho nam và nữ
ngồi xen kẽ nhau ?
Hướng dẫn: Liên hệ tới bài toán tương tự như sau để có lời giải: Có 8 chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 (Nam coi
như các chữ số: 1; 3; 5; 7, nữ coi như các chữ số 2; 4; 6; 8). Cần tạo ra các số sao cho các chữ số chẵn và lẻ
xen kẽ nhau. Các chữ số khác nhau.
Gọi n = a1a 2a 3a4a5a6a7 là số cần tìm.
+ a1 có 8 cách chọn (Do a1 ∈ {1;2;3;...;8} )
+ a 2 có 4 cách chọn (Do a 2 ∈ {1;3;5;7} hoặc a 2 ∈ { 2;4;6;8} )
+ a 3 có 3 cách chọn (Do a 2 đã chọn 1 nam hoặc 1 nữ, vậy chỉ còn 3 cách)
+ a 4 có 3 cách chọn (Do a 2 đã chọn 1 nam hoặc 1 nữ, vậy chỉ còn 3 cách)
+ a 5 có 2 cách
+ a 6 có 2 cách
+ a 7 có 1 cách
+ a 8 có 1 cách
Vậy có 8.4.3.3.2.2.1.1 = 1152 số thỏa mãn
Áp dụng vào bài toán trên có
+ Vị trí 1 có 8 cách chọn
Biên soạn : NGUYỄN HỮU BIỂN Trang 11
CHINH PHỤC KIẾN THỨC HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - TỔ HỢP
+ Vị trí 2 có 4 cách chọn
+ Vị trí 3 có 3 cách chọn
+ Vị trí 4 có 3 cách chọn
+ Vị trí 5 có 2 cách
+ Vị trí 6 có 2 cách
+ Vị trí 7 có 1 cách
+ Vị trí 8 có 1 cách
Vậy có 8.4.3.3.2.2.1.1 = 1152 cách xếp thỏa mãn
Bài 25. Có bao nhiêu ước nguyên dương của số 2 3 .3 4 .5 6 .7 8 1112 .1314
Hướng dẫn:
Ước nguyên dương của số 2 3 .3 4 .5 6 .7 8 1112 .1314 khi đã phân tích ra thừa số nguyên tố thì có dạng:
2 a .3 b .5 c .7 d 11e .13 f
Với số a có thể chọn 0, 1, 2, 3 thì có 4 cách chọn. (a là số tự nhiên không vượt quá 3)
Với số b có thể chọn 0, 1, 2, 3, 4 thì có 5 cách chọn. (b là số tự nhiên không vượt quá 4)
Với số c có thể chọn 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì có 7 cách chọn. (c là số tự nhiên không vượt quá 6)
Với số d có thể chọn 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thì có 9 cách chọn. (d là số tự nhiên không vượt quá 8)
Với số e có thể chọn 0, 1, 2, 3, 4, … 10, 11, 12 thì có 13 cách chọn. (…)
Với số f có thể chọn 0, 1, 2, 3, 4,…12, 13, 14 thì có 15 cách chọn.
Vậy có 4.5.7.9.13.15 = 245700 ước số.
Cách của THCS: số 2 a .3 b .5 c .7 d 11e .13 f có ( a + 1) ( b + 1) ( c + 1) ( d + 1) ( e + 1) ( f + 1) ước số
Bài 26: Số 12000 có bao nhiêu ước số tự nhiên ?
Hướng dẫn:
Ta có 12000 = 25 .3.53
Suy ra ước của số 12000 có dạng 2a .3b .5c
a ∈ {0;1;2;3;4;5} Do 0 ≤ a ≤ 5;b ∈ { 0;1} Do 0 ≤ b ≤ 1;c ∈{ 0;1;2;3} Do 0 ≤ c ≤ 3 ;
+ Chọn a có 6 cách
+ Chọn b có 2 cách
+ Chọn c có 4 cách
Vậy có 6.2.4 = 48 ước số.
Bài 27: Có bao nhiêu ước nguyên dương của số 31752000 ?
Hướng dẫn:
Ta có 31752000 = 26 .34 .53 .7 2
Tương tự có: ( 6 + 1) ( 4 + 1) ( 3 + 1) ( 2 + 1) = 420 ước số
Bài 28: Giả sử một bạn mua một áo sơ mi cỡ 39 hoặc 40. áo cỡ 39 có 5 màu áo khác nhau. áo cỡ 40 có 4
màu áo khác nhau. Hỏi bạn có bao nhiêu sự lụa chọn ?
Hướng dẫn:
Công việc “mua áo” có thể thực hiện theo hai phương án A “áo cỡ 39” hoặc phương án B“áo cỡ 40”.
phương án A có 5 cách chọn .( có 5 màu áo khác nhau)
Biên soạn : NGUYỄN HỮU BIỂN Trang 12
CHINH PHỤC KIẾN THỨC HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - TỔ HỢP
phương án B có 4 cách chọn. .( có 4 màu áo khác nhau)
vậy : công việc “mua áo” có thể thực hiện bởi : 5. + 4 = 9 cách chọn.
Bài 29: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà hai chữ số đều chẵn ?
Hướng dẫn:
Gọi số tự nhiên có hai chữ số :
Tập hợp chữ số tự nhiên chẵn : A = {0, 2, 4, 6, 8} có 5 phần tử.
+ chữ số a có 4 cách chọn. ( a ≠ 0 ; a A)
+ chữ số b có 5 cách chọn. ( b A)
Vậy : số tự nhiên có hai chữ số mà hai chữ số đều chẵn có : 4.5 = 20 số.
Bài 30: Từ các chữ số 1; 2; 3; 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm:
a) Một chữ số
b) Hai chữ số
c) Hai chữ số khác nhau
d) Không quá 3 chữ số ?
Hướng dẫn:
a) 4 số
b) 4.4 = 16 số
c) 4.3 = 12 số
d) 4 + (4.4) + (4.4.4) = 84 số
Bài 31: Từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên :
a) Bé hơn 100
b) Bé hơn 1000
Hướng dẫn:
a) có 6.6 = 36 số
b) có 6.6.6 = 216 số
Bài 32: Các thành phố A, B, C, D được nối với nhau bởi các đoạn như hình sau :
A B C D
a) Có bao nhiêu cách đi từ A đến D, qua B và C chỉ một lần
b) Có bao nhiêu cách đi từ A đến D rồi quay lại A
Hướng dẫn:
a) Từ A đến B có 4 cách đi
Từ A đến C có 4.2 cách đi
Từ A đến D có 4.2.3 = 24 cách đi
b) Từ A đến D rồi quay về A có 24.24 = 576 cách đi
Bài 33: Một lớp có 40 học sinh đăng ký chơi ít nhất một trong 2 môn thể thao: bóng đá và bóng chuyền. Có
30 em đăng ký môn bóng đá, 25 em đăng ký môn bóng chuyền. Có 30 em đăng ký môn bóng đá, 25 em đăng
ký môn bóng chuyền. Hỏi có bao nhiêu em đăng ký chơi cả 2 môn thể thao ?
Hướng dẫn:
Biên soạn : NGUYỄN HỮU BIỂN Trang 13
CHINH PHỤC KIẾN THỨC HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - TỔ HỢP
+ Số học sinh đăng ký chỉ chơi bóng chuyền: 40 - 30 = 10
+ Số học sinh đăng ký chỉ chơi bóng đá: 40 - 25 = 15
+ Tổng số học sinh chỉ đăng ký 1 môn là : 10 + 15 = 25
+ Vậy số học sinh đăng ký chơi cả 2 môn là: 40 - (10 + 15) = 15 em
Bài 34: Một lớp có 50 học sinh dự trại hè, được chơi 2 môn thể thao cầu lông và bóng bàn .Có 30 bạn đăng
kí chơi cầu lông, 28 bạn đăng kí bóng bàn, 10 bạn không chơi môn nào. Hỏi có bao nhiêu bạn :
a) chơi cả hai môn
b) chỉ đăng kí một môn
Hướng dẫn:
a)
28
BÓNG BÀN
30
CẦU LỒNG
10
+ Số học sinh chỉ chơi cầu lông: 50 - 10 - 28 = 12 học sinh
+ Số học sinh chỉ chơi bóng bàn: 50 - 10 - 30 = 10 học sinh
+ Số học sinh chơi cả 2 môn: 50 - (12 + 10 + 10) = 18 học sinh
b) Số học sinh đăng ký chỉ chơi 1 môn: 12 + 10 = 22 học sinh
BÀI TẬP TỰ LUYỆN KÈM HƯỚNG DẪN & ĐÁP SỐ
Bài 1: Từ tỉnh A đến tỉnh B có thể đi bằng ô tô, tàu hỏa, tàu thủy và máy bay. Mỗi ngày có 10 chuyến ô tô, 5
chuyến tàu hỏa, 3 chuyến tàu thủy và 2 chuyến máy bay. Hỏi có bao nhiêu cách để đi từ tỉnh A đến tỉnh B?
HD: Theo quy tắc cộng, ta có: 10 + 5 + 3 + 2 = 20 sự lựa chọn khác nhau để đi từ tỉnh A đến tỉnh B.
Bài 2: Một bình đựng 12 quả cầu trong đó có 5 quả xanh, 4 quả trắng và 3 quả vàng. Chọn 3 quả cầu. Hỏi có
mấy cách chọn để được 3 quả cầu khác mầu?
HD:
+ Từ 5 quả cầu xanh chọn 1, có 5 cách.
+ Từ 4 quả cầu xanh chọn 1, có 4 cách.
Biên soạn : NGUYỄN HỮU BIỂN Trang 14
CHINH PHỤC KIẾN THỨC HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - TỔ HỢP
+ Từ 3 quả cầu xanh chọn 1, có 3 cách.
Theo quy tắc nhân, số cách chọn được 3 quả cầu khác màu là: 5.4.3 = 60
Bài 3: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà hai chữ số của nó đều chẵn?
HD: Số tự nhiên có hai chữ số mà hai chữ số đều chẵn có dạng ab
Với a, b ∈ {0, 2, 4,6,8} và a ≠ 0 .
Chọn a có 4 cách và chọn b có 5 cách.
Vậy có 4.5 = 20 số thỏa mãn đề bài.
Bài 4 (SGKNC): Biển số xe máy của tỉnh A (nếu không kể mã số tỉnh) có 6 ký tự:
- Ký tự đầu tiên là 1 chữ cái (trong bảng 26 chữ cái của tiếng Anh)
- Ký tự thứ hai là 1 chữ số thuộc tập hợp {1;2;3;4;5;6;7;8;9}
- Mỗi ký tự ở 4 vị trí tiếp theo là 1 chữ số thuộc tập hợp {0;1;2;3;...;9}
Hỏi nếu chỉ dùng 1 mã số tỉnh thì tỉnh A có thể làm được nhiều nhất bao nhiêu biển số xe khác nhau ?
Hướng dẫn:
- Ký tự đầu tiên có 26 cách chọn
- Ký tự thứ hai có 9 cách chọn
- Ký tự ở 4 vị trí tiếp theo, mỗi vị trí có 10 cách chọn.
Vậy có thể lập được: 26.9.10.10.10.10 = 2.340.000 biển số xe khác nhau
Bài 5: Mỗi người sử dụng mạng máy tính đều có mật khẩu. Giả sử mỗi mật khẩu gồm 6 ký tự, mỗi ký tự
hoặc là 1 chữ số (từ 0 đến 9) hoặc là 1 chữ cái (trong bảng 26 chữ cái tiếng Anh) và mật khẩu phải có ít nhất
1 chữ số:
a) Có bao nhiêu dãy số gồm 6 ký tự, mỗi ký tự hoặc là 1 chữ cái (26) hoặc là 1 chữ số (10) ?
b) Có bao nhiêu dãy số gồm 6 ký tự nói ở câu a không phải là mật khẩu ?
c) Có thể lập được nhiều nhất bao nhiêu mật khẩu ?
Hướng dẫn:
a) Cách chọn ký tự đầu tiên: Có 36 cách (do có 26 cách chọn chữ cái + 10 cách chọn chữ số).
- Do dãy có 6 ký tự, cách chọn 5 ký tự còn lại tương tự cách chọn ký tự đầu tiên.
Vậy có: 36.36.36.36.36.36 = 366 dãy số được lập
b) Vì mật khẩu phải có ít nhất 1 chữ số nên dãy gồm 6 ký tự không phải là mật khẩu nếu tất cả 6 ký đều là
chữ cái. Vậy tất cả có: 266 dãy số gồm 6 ký tự không phải là mật khẩu.
(Chú ý: Dãy gồm 6 ký tự mà tất cả các ký tự đều là chữ số vẫn là mật khẩu - vì mật khẩu có ít nhất 1 chữ số)
c) Có thể lập được nhiều nhất : 366 − 266 = 1.867.866.560 mật khẩu.
Bài 6: Có bao nhiêu số điện thoại gồm:
a) 6 chữ số bất kỳ b) 6 chữ số lẻ
Hướng dẫn:
a) Vì số điện thoại được lập từ 10 chữ số (0 đến 9), mà số điện thoại có 6 chữ số bất kỳ nên có:
106 = 1.000.000 số điện thoại
b) Vì số điện thoại được lập từ 5 chữ số lẻ (1; 3; 5; 7; 9). Vậy có: 56 = 15.625 số điện thoại
Biên soạn : NGUYỄN HỮU BIỂN Trang 15
CHINH PHỤC KIẾN THỨC HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - TỔ HỢP
BÀI HỌC 2: HOÁN VỊ
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Giai thừa:
+ n giai thừa được ký hiệu n!
+ Cách tính: n! = n(n - 1)(n - 2).(n - 3) … 1
+ Quy ước 0! = 1! = 1
2. Định nghĩa:
* Bài toán: Cho tập hợp A gồm n phần tử. Có bao nhiêu cách sắp xếp thứ tự n phần tử của A?
Ta có: Việc sắp xếp thứ tự n phần tử của A là một công việc gồm n - công đoạn:
+ Công đoạn 1: Chọn phần tử để sắp xếp vào vị trí thứ nhất : có n - cách
+ Công đoạn 2: Chọn phần tử để sắp xếp vào vị trí thứ hai : có n - 1 cách
+ Công đoạn 3: Chọn phần tử để sắp xếp vào vị trí thứ ba : có n - 2 cách
….
+ Công đoạn n: Chọn phần tử để sắp xếp vào vị trí thứ n : có 1 cách
Vậy ta có tất cả n(n - 1)(n - 2)(n - 3) … 1 = n! (cách)
* Định nghĩa:
Cho tập hợp A gồm n phần tử ( n ≥ 1) . Khi sắp xếp n phần tử THEO MỘT THỨ TỰ gọi là hoán vị các phần
tử của tập hợp A.
* Số các hoán vị: Pn = n!
VD1: Có 3 vận động viên An, Bình, Châu chạy thi. Nếu không kể trường hợp có 2 vận động viên cùng về
đích một lúc thì có bao nhiêu khả năng xảy ra ?
+ Do các vận động viên về đích được tính theo một thứ tự nên có P3 = 3! = 3.2.1 = 6 khả năng
VD2: Trong một trận đá bóng, sau 2 hiệp phụ hai đội vẫn hòa nên phải thực hiện đá luân lưu 11m. Một đội
đã chọn được 5 cầu thủ để thực hiện 5 quả đá 11m. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp đá phạt.
+ Do cách sắp xếp có tính theo thứ tự cầu thủ nên có P5 = 5! = 5.4.3.2.1 = 120 cách sắp xếp
VD3: Từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau ?
+ Có P5 = 5! = 5.4.3.2.1 = 120 số
(Chú ý: Nếu từ các số 0; 1; 2; 3; 4 thì đáp số sẽ khác)
VD4: Một đoàn khách du lịch dự định đến tham quan 7 địa điểm A, B, C, D, E, F, G ở thủ đô Hà Nội. Hỏi có
bao nhiêu cách chọn ?
+ Vì các địa điểm tham quan có tính theo thứ tự nên có P7 = 7! = 7.6.5.4.3.2.1 = 5040 cách chọn
VD5: Có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ cho 3 người ngồi trong 1 bàn dài ?
+ Có P3 = 3! = 3.2.1 = 6 cách sắp xếp.
II. BÀI TẬP ÁP DỤNG
Bài 1: Một giải bóng đá gồm 6 đội. Hỏi có bao nhiêu khả năng xảy ra về thứ tự giữa các đội ?
Hướng dẫn: Có P6 = 6! = 6.5.4.3.2.1 = 720 khả năng.
Bài 2: Xét xem các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau lập nên từ các số 1; 2; 3; 4; 5. Hỏi trong các số đó có
bao nhiêu số:
a) Bắt đầu bởi chữ số 5 b) Không bắt đầu bằng chữ số 1
c) Bắt đầu bởi chữ số 2 và 3 d) Không bắt đầu bằng 345
Hướng dẫn:
a) Gọi số cần tìm là a1a 2a 3a4a5 ;a1 = 5 . Vì 4 chữ số 1; 2; 3; 4 vào các vị trí a 2 ;a 3 ;a 4 ;a 5 nên là hoán vị
Biên soạn : NGUYỄN HỮU BIỂN Trang 16
CHINH PHỤC KIẾN THỨC HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - TỔ HỢP
P4 = 4! = 24 số tự nhiên khác nhau và bắt đầu bằng chữ số 5.
b) Gọi số cần tìm là a1a 2a 3a4a5 . Vì a1 ∈ { 2;3;4;5} nên có 4 cách chọn. Các số còn lại là hoán vị P4
Vậy có tất cả 4.P4 = 96 số thỏa mãn
c) Gọi số cần tìm là 23a 3a4a5 . Vậy có 1.1.P3 = 6 số
d) Ta làm ngược lại: Số các số tự nhiên gồm 5 chữ số bắt đầu bằng 345 là 345a4a5 . Vậy có 1.1.1.P2 = 2 số
Kết luận: Số các số tự nhiên thỏa mãn yêu cầu đề bài là 5!− 1.1.1.P2 = 118 số
Bài 3: Từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 ta có thể lập được tất cả các số gồm 9 chữ số khác nhau :
a) Có bao nhiêu số được thành lập
b) Có bao nhiêu số chia hết cho 5
c) Có bao nhiêu số chẵn
Hướng dẫn:
a) Đáp số: 9! = 362.880 số
b) Ta thấy chữ số cuối cùng là 5 (để số cần tìm chia hết cho 5) nên có 1 cách chọn. 8 vị trí còn lại là hoán vị
vì vậy có 8! Cách chọn.
Kết luận: có 8!.1 = 40.320 số có 9 chữ số khác nhau chia hết cho 5
c) Ta thấy chữ số cuối cùng là 2; 4; 6; 8 (để số cần tìm là số chẵn) nên có 4 cách chọn. 8 vị trí còn lại là hoán
vị vì vậy có 8! Cách chọn.
Kết luận: có 8!.4 = 161.280 số có 9 chữ số khác nhau và là số chẵn.
Bài 4: Có 10 học sinh cùng ngồi trên một hàng ghế và chơi trò đổi chỗ. Cho rằng mỗi lần đổi chỗ hết 1 phút.
Hỏi thời gian họ đổi chỗ cho nhau là bao nhiêu ?
Hướng dẫn:
+ Số lần đổi chỗ là 10! = 3.628.800 lần
+ Thời gian họ đổi chỗ trong các tình huống là: 3.628.800 (khoảng 7 năm)
Bài 5: Một nhóm gồm 12 học sinh trong đó 5 nữ và 7 nam. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp 12 học sinh thành
một hàng doc sao cho 5 học sinh nữ phải đứng liền nhau ?
Hướng dẫn: Dùng cách “buộc củi”
+ Coi 5 học sinh nữ đứng liền nhau như 1 nhóm X. Như vậy ta có 7 bạn nam và 1 nhóm X (coi như 8 bạn)
xếp thành một hàng dọc.
+ Xếp X và 7 học sinh nam có 8! Cách
+ Bây giờ mở nhóm X ra cho 5 bạn nữ hoán vị với nhau. Vậy xếp 5 bạn nữ trong nhóm X có 5! Cách.
Vậy theo quy tắc nhân ta có: 8! . 5! = 4.838.400 cách sắp xếp thỏa mãn yêu cầu bài toán.
Bài 6: Có 4 tem thư khác nhau và 4 bì thư khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách dán tem vào bì ?
Hướng dẫn:
(Cố định 4 bì thư (coi như 4 ghế ngồi), mỗi tem thư coi như 1 người di chuyển vào chỗ ngồi)
+ Cố định 4 bì thư. Mỗi hoán vị của 4 tem thư là 1 cách dán. Vậy có 4! = 24 cách dán tem vào bì
(Chú ý: không được vừa hoán vị tem vừa hoán vị bì thư, vì như vậy chắc chắn sẽ có lúc trùng nhau)
Bài 7: Cần sắp xếp 5 học sinh A, B, C, D, E thành một hàng ngang. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho 2
học sinh A, và B luôn đứng ở đầu hàng ?
Hướng dẫn:
+ Coi 2 bạn A và B đứng cạnh nhau (đầu hàng) như một nhóm X. Như vậy ta có 3 bạn C, D, E và một nhóm
X (coi như 4 bạn)
+ X luôn đứng vị trí đầu nên có 1 cách xếp
+ 3 bạn còn lại có 3! Cách xếp.
+ 2 bạn trong nhóm X lại có 2! Cách xếp
Vậy ta có : 1.3!.2! = 12 cách sắp xếp
Biên soạn : NGUYỄN HỮU BIỂN Trang 17
CHINH PHỤC KIẾN THỨC HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - TỔ HỢP
Bài 8: Từ 5 chữ số 1; 2; 3; 4; 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau, trong đó có
bao nhiêu số lẻ, bao nhiêu số không chia hết cho 5?
Hướng dẫn:
+ Ta có P5 = 5! = 120 số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau
+ Gọi a1a 2a 3a4a5 là số tự nhiên lẻ có 5 chữ sô khác nhau được lập từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5
Khi đó a5 ∈ {1;3;5} nên có 3 cách chọn, 4 số còn lại có 4! Cách chọn.
Vậy có 3.4! = 72 số tự nhiên lẻ có 5 chữ sô khác nhau được lập từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5
+ Gọi a1a 2a 3a4a5 là số tự nhiên chia hết cho 5 có 5 chữ sô khác nhau được lập từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5
Khi đó a 5 = 5 nên có 1 cách chọn, 4 số còn lại có 4! Cách chọn.
Vậy có 1.4! = 24 số tự nhiên chia hết cho 5 có 5 chữ sô khác nhau được lập từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5
Bài 9: Cần sắp xếp 3 học sinh nữ và 5 học sinh nam thành một hàng dọc:
a) Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp nếu 3 học sinh nữ luôn đứng liền nhau ?
b) Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp nêu học sinh đứng đầu là học sinh nữ và học sinh đứng cuối là học sinh
nam ?
Hướng dẫn:
a) Coi 3 bạn nữ cột lại thành một nhóm X, vậy có 1 nhóm X và 5 học sinh nam (coi như 6 học sinh) xếp
thành 1 hàng dọc. Xếp X và 5 bạn nam có 6! cách.
+ Sau khi xếp xong, mở nhóm X ra cho 5 học sinh nữ tự hoán vị cho nhau, vậy xếp 3 học sinh nữ trong
nhóm X sẽ có 3! Cách.
Kết luận: Vậy có 6!.3! = 4320 cách.
b)
+ Chọn 1 học sinh nữ đứng đầu hàng có 3 cách chọn
+ Chọn 1 học sinh nam đứng cuối hàng có 5 cách chọn.
+ Còn lại 6 vị trí ở giữa, ta chọn 6 học sinh còn lại xếp vào nên có 6! cách.
Kết luận: Tất cả có 3.5.6! = 10800 cách.
Bài 10: Có 4 nữ tên là: Huệ, Hồng, Lan, Hương và 4 nam tên là An, Bình, Hạnh, Phúc cùng ngồi quanh một
bàn tròn có 8 chỗ.
a) Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp biết nam và nữ ngồi xen kẽ nhau ?
b) Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp biết nam và nữ ngồi xen kẽ nhau nhưng bạn Hồng và An không chịu ngồi
cạnh nhau ?
Hướng dẫn:
a)
+ Ta xếp 4 bạn nam trước: vậy có 4! cách.
+ Khi xếp xong, giữa 2 bạn nam có 1 khoảng trống, chọn 4 bạn nữ xếp vào 4 khoảng trống có 4! cách
+ Vì đây là bàn tròn, hơn nữa vai trò 4 bạn nam là như nhau nên sẽ có 4 cách trùng lặp (Do các vị trí đối
xứng nhau của bàn tròn - hoặc khi xoay bàn tròn).
4!.4!
Hồng + Vậy có : = 144 cách sắp xếp
4
An
b)
+ Trước hết nếu ta xếp 2 bạn Hồng 9 (nữ) và An (nam) ngồi cạnh nhau sẽ có 2 cách
xếp
+ Chọn 3 bạn nam còn lại xếp vào 3 vị trí có 3! cách
+ Chọn 3 bạn nữ xếp vào 3 vị trí xen kẽ có 3! cách
Vậy nếu xếp xen kẽ nhưng Hồng và An luôn ngồi cạnh nhau sẽ có 2.3!.3! = 72 cách
Kết luận: Số cách xếp xen kẽ mà Hồng và An không ngồi cạnh nhau có 144 - 72 = 72 cách.
Biên soạn : NGUYỄN HỮU BIỂN Trang 18
CHINH PHỤC KIẾN THỨC HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - TỔ HỢP
Bài 11: Một học sinh có 12 cuốn sách đôi một khác nhau, trong đó có 2 cuốn sách môn toán, 4 cuốn sách
môn văn, 6 cuốn sách môn tiếng Anh. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp tất cả các cuốn sách lên một kệ sách
dài, nếu mọi cuốn sách cùng 1 môn được xếp kề nhau ?
Hướng dẫn:
+ Ta coi 2 cuốn sách toán là 1 nhóm X, 4 cuốn sách văn thành 1 nhóm Y, 6 cuốn sách tiếng Anh thành 1
nhóm Z. Vậy có 3! cách đặt 3 bó sách X, Y, Z lên kệ sách.
+ (Bây giờ coi như cởi dây buộc ra để các cuốn sách trong 1 nhóm tự hoán vị với nhau) Nhóm sách toán có
2! cách xếp, nhóm văn có 4! cách xếp, nhóm tiếng Anh có 6! cách xếp.
+ Vậy tất cả có 3!.2!.4!.6! = 207.360 cách sắp xếp.
Bài 12 (SGK): Từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6 lập các số gồm 6 chữ số khác nhau. Hỏi :
a) Có bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ ? b) Có bao nhiêu số bé hơn 432000 ?
Hướng dẫn:
a) Gọi các số cần tìm có dạng n = a1a 2a 3a4a5a6
+ TH1: n là số chẵn ⇒ a6 ∈ { 2;4;6} nên có 3 cách chọn, còn lại 5 chữ số đầu tiên sẽ có 5! cách sắp xếp.
Vậy tất cả có: 3.5! = 360 số chẵn có 6 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6
+ TH2: n là số lẻ ⇒ a6 ∈ {1;3;5} nên có 3 cách chọn, còn lại 5 chữ số đầu tiên sẽ có 5! cách sắp xếp.
Vậy tất cả có: 3.5! = 360 số lẻ có 6 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6
b) Gọi các chữ số cần tìm có dạng n = a1a 2a 3a4a5a6 < 432000
+ TH1: a1 ≤ 3 ⇒ a1 ∈ {1;2;3} nên có 3 cách chọn. 5 chữ số còn lại có 5! cách sắp xếp. Vậy có 3.5! = 360 số.
+ TH2: a1 = 4 nên có 1 cách chọn a 2 < 3 ⇒ a 2 ∈ {1;2} ⇒ a 2 có 2 cách chọn. 4 chữ số còn lại có 4! cách sắp
xếp. Vậy có 1.2.4! = 48 số
+ TH3: a1 = 4 ⇒ a1 có 1 cách chọn; a 2 = 2 ⇒ a 2 có 1 cách chọn ⇒ a 3 < 2 ⇒ a 3 ∈ {1} ⇒ a 3 có 1 cách chọn.
3 chữ số còn lại có 3! cách sắp xếp. Vậy có 1.1.1.3! = 6 số
Kết luận: Có 360 + 48 + 6 = 414 số thỏa mãn yêu cầu bài toán.
Bài 13: Có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho 10 người khách vào 10 ghế thành dãy
Hướng dẫn: Có P10 = 10! = 3.628.800 cách
Bài 14: Từ các chữ số 0; 1; 2; 3; 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau
Hướng dẫn:
+ Gọi số cần tìm là n = a1a 2a 3a4a5
+ a1 ≠ 0 ⇒ a1 có 4 cách chọn
+ 4 chữ số còn lại có 4! cách sắp xếp
Vậy tất cả có: 4.4! = 96 số thỏa mãn yêu cầu bài toán.
Bài 15: Tính các số tự nhiên đôi một khác nhau có 6 chữ số tạo thành từ các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5 sao cho 2
chữ số 3 và 4 đứng cạnh nhau
Hướng dẫn:
Gọi 2 chữ số 3 và 4 đứng cạnh nhau như 1 nhóm X (chữ số kép X). Vậy ta xét số lập thành từ 5 chữ số: 0; 1;
2; 5 và X
Gọi số cần tìm có dạng a1a 2a 3a4a5
+ a1 ≠ 0 ⇒ a1 có 4 cách chọn
+ Từ a 2 đến a 5 có 4! cách chọn nữa.
+ Tuy nhiên 2 chữ số 3 và 4 trong nhóm X hoán vị cho nhau nên có 2! cách chọn nữa
Kết luận: Có 4.4!.2! = 192 số thỏa mãn yêu cầu.
Biên soạn : NGUYỄN HỮU BIỂN Trang 19