Luyện thi thpt 2017 môn khoa đề thi thử thpt quốc gia năm 2017 học tự nhiên môn: vật lý

  • 5 trang
  • file .pdf
50 ngày đồng hành cùng sĩ tử
Biên tập : Luyện thi THPT 2017 môn Khoa ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017
học tự nhiên Môn: VẬT LÝ
ĐÊ TỰ LUYỆN SỐ 5
Đề số 5/50
Các kỳ thi của NXB Giáo dục dang được tổ Like page : Luyện thi THPT 2017 môn Khoa học tự nhiên
chức tại : http://thiquocgia.vn/ Để nhận thêm nhiều đề !
Trích : Chuyên KHTN lần 2
Câu 1: Phát biểu nào dưới đây sai khi nói về sóng điện từ ?
A.Sóng điện từ lan truyền được trong chân không.
B.Khi sóng điện từ lan truyền , vecto cường độ điện trường luôn cùng phương với vecto cảm ứng từ.
C.Sóng điện từ là sóng ngang
D.Khi sóng điện từ lan truyền, vecto cường độ điện trường luôn cùng phương với vecto cảm ứng từ.
7 103
Câu 2: Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh có R=50Ω, L  H;C  F . Đặt vào hai đầu đoạn
10 2
mạch một điện áp xoay chiều có tần số 50Hz thì tổng trở của đoạn mạch bằng:
A. 50Ω B 50 2 C 50 3 D. 50 5
Câu 3: Một chất phóng xạ có chu kì bán rã là 3,8 ngày đêm thì lượng chất phóng xạ đó còn lại bao nhiêu phần trăm
so với lúc ban đầu ? A.25% B.75% C.12,5% D.87,5%
Câu 4: Gọi tốc độ truyền sóng điện từ trong không khí là c. Mạch dao động lý tưởng LC có thể phát ra sóng vô
tuyến truyền trong không khí với bước sóng là:
C 1 L
A.   2 c B.   2 c LC C.   2 c D.   2 c
L LC C2
Câu 5: Một nguồn sóng (coi như một điểm ) phát sóng cơ trong một môi trường vật chất đẳng hướng , với bước
sóng  . Hai điểm M,N trong môi trường đó cách nguồn sóng các khoảng lần lượt là d1, d2 và cách nhau một
khoảng d. Độ lệch pha giữa hai phần tử vật chất tại M, N được tính bởi biểu thức nào sau đây ?
d d d d d d 2  d 22
A.   2 2 1 B.   2 C.   2 2 1 D.   2 1
   
Câu 6: Đặt cùng điện áp xoay chiều u=U0cosωt(V) vào ba đoạn mạch (1),(2),(3) lần lượt chứa một phần
tử là điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Khi cường độ dòng điện
trong mạch (1) và (2) bằng nhau thì cường độ dòng điện trong mạch (3) là I. Khi cường độ dòng điện
R
trong mạch (1) và (3) bằng nhau thì cường độ dòng điện trong mạch (2) là 21. Biết  RC  3 . Tỷ số
L
gần với giá trị nào nhất sau đây? A.1,14 B.1,56 C.1,98 D.1.25
Câu 7: Một con lắc lò xo dao động điều hòa có chiều dài quỹ đạo là 10 cm . Khi động năng bằng 3 lần thế năng,
con lắc có li độ A.±3 cm B.±2,5 cm C.±2 cm D.±4 cm
Câu 8: Chiếu bức xạ có bước sóng 1  276nm vào catot của một tế bào quang điện làm bằng nhôm thì hiệu điện thế
hãm để triệt tiêu dòng quang điện là -1,08V. Thay bức xạ trên bằng bức xạ 2  248nm và catot làm bằng đồng thì hiệu
điện thế hãm để triệt tiêu dòng quang điện là -0,86V. Nếu chiếu đồng thời cả hai bức xạ trên vào catot làm bằng hợp
kim gồm đồng và nhôm thì hiệu điện thế hãm có độ lớn gần nhất với giá trị nào sau đây ?
A.0,86V B.1,58V C.1,05V D.1,91V
Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều có tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở
2L
thuần R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp. Biết rằng R2  . Khi   L thì điện
3C
1
áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm cực đại UL max . Khi ω=ω1 hoặc ω=ω2 thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm có giá
trị như nhau và bằng UL . Tổng công suất tiêu thụ mạch AB trong hai trường hợp bằng công suất tiêu thụ cực đại
UL 1 5 3 5
của mạch. Tỷ số bằng: A. B. C. D.
U Lmax 3 2 4 2 2 2
Câu 10: Poloni 21084 Po
là một chất phóng xạ anpha và biến đổi thành hạt nhân chì 206 82 Pb . Cho rằng toàn bộ hạt nhân
chì sinh ra trong quá trình phân rã đều có trong mẫu chất. Tại thời điếm t1 tỷ số giữa hạt poloni và số hạt
1 1
nhân chì có trong mẫu là , tại thời điểm t2=t1+ t thì tỷ số đó là . Tại thời điểm t3=t1- t thì tỷ số giữa khối
7 31
lượng poloni và khối lượng chì có trong mẫu là:
A. 420 B. 105 C. 210 D. 105
103 206 103 103
Câu 11: Một sóng điện từ lan truyền trong chân không với bước sóng 360m, độ lớn của vecto cường độ điện
trường và vecto cảm ứng điện từ có giá trị cực đại lần lượt là E0 và B0. Trên một phương truyền sóng, xét một
E
điểm M. Vào thời điểm t, cường độ điện trường tai M có giá trị o và đang giảm. Vào thời điểm t+ t , cảm
2
B
ứng điện từ tại điểm M có giá trị o và đang tăng. Biết trong khoảng thời gian t , véc tơ cảm ứng từ đổi
2
chiều hai lần. Giá trị của v là: A.0,4μs B.1,2μs C.0,6μs D.0,85μs
Câu 12: Trên sợi dây AB có hai đầu cố định, xuất hiện một sóng dừng ổn định với bước sóng   24cm . Hai điểm
M, N cách đầu A những khoảng lần lượt là dM=14cm, dN=27cm . Khi vận tốc dao động của phần tử vật chất ở M là
vM=2cm/s thì vận tốc dao động của phần tử vật chất ở N là
A. 2 2 cm/s B.-2cm/s C. - 2 2 cm/s D. 2 3 cm/s
Câu 13: Độ cao của âm là một đặc tính sinh lý của âm liên quan tới
A.Vận tốc âm B.Biên độ âm C.Tần số âm D. Năng lượng âm
Câu 14: Một sóng dọc lan truyền trong một môi trường với tần số 50Hz , biên độ 4cm và có tốc độ 200cm/s. Gọi A
và B là hai điểm nằm trên một phương truyền sóng mà khi chưa có sóng truyền đến lần lượt cách nguồn các khoảng
16 cm và 30cm . Khi có sóng truyền qua thì khoảng cách cực đại giữa A và B là:
A.22cm B. 2 65 cm C.26cm D.24cm
Câu 15: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng , khoảng cách giữa hao khe là a=1,2mm, ánh sáng có bước
sóng   0, 6m . Gọi H là chân đường cao hạ từ S1 xuống màn quan sát . Ban đầu tại H là một vân tối. Khi dịch
chuyển màn từ từ theo phương vuông góc với màn và ra xa thì tại H thấy xuất hiện hai lần vân sáng và hai lần vân
tối. Nếu tiếp tục dời màn ra xa thì không thấy vân nào xuất hiện tai H nữa, Khoảng dịch chuyển của màn từ lúc đầu
đến khi thấy vân sáng cuối cùng là A.0,48m B.0.82m C.0,72m D.0,36cm
Câu 16: Năng lượng tối thiểu dùng để tách một electron ra khỏi bề mặt một kim loại là 2,2eV. Kim loại này có
giới hạn quang điện là A.0,56μm B.0,49μm C.0,65μm D.0,75μm
Câu 17: Chiếu một tia sáng đa sắc gồm hai thành phần đỏ và tím từ không khí (chiết suất coi như bằng 1 đối với mọi
0.
ánh sáng) vào mặt phẳng của một khối thủy tinh với góc 60 Biết chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng đỏ là
1,51, đối với ánh sáng tím là 1,56. Góc lệch của hai tia khúc xạ trong thủy tinh là:
0 0 0 0
A. 2,1 B. 1,72 C. 1,42 D. 1,3
Câu 18: Một photon có năng lượng 8J khi truyền trong chân không. Khi photon này truyền trong
môi trường có chiết xuất bằng 2 thì năng lượng của nó bằng:
A. 16J B. 4J C. 2J D.8J
2
Câu 19: Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào:
A. Hiện tượng hấp thụ sóng điện từ của môi trường.
B. Hiện tượng bức xạ sóng điện từ của mạch dao động hở.
C. Hiện tượng cộng hưởng điện tử trong mạch LC.
D. Hiện tượng giao thoa sóng điện từ.
Câu 20: Sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần số các sóng điện từ sau:
A. Ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia tử ngoại.
B. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy.
C. Tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại.
D. Ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia hồng ngoại.
Câu 21: Mức năng lượng của quỹ đạo dừng thứ n (n = 1,2,3…) của nguyên tử Hidro được xác
13, 6
định bởi biểu thức En ( eV ) Nguyên tử Hidro đang ở trạng thái cơ bản thì được kích thíchlên trạng thái dừng thứ
n2
5. Tìm tỉ số giữa bước sóng lớn nhất và bước sóng nhỏ nhất mà nguyên tử này có thể phát ra?
A. 50 B. 128 C. 100 D. 32
3 3 3 25
Câu 22: Khi nói về quang phổ liên tục, phát biểu nào sau đây không đúng?
A.Quang phổ liên tục là dải sáng có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím, thu được khí chiếu ánh sáng vào
khe hẹp của máy quang phổ.
B.Quang phổ liên tục phụ thuộc vào thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng.
C.Nhiệt độ càng cao, miền phát sáng của vật càng mở rộng dần về phía ánh sáng có bước sóng ngắn (Ánh sáng
màu tím) của quang phổ.
D.Tất cả các vật rắn, lỏng và khối khí có tỉ khối lớn nhưng bị nung nóng đều phát ra quang phổ liên tục.
Câu 23: Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số tương ứng là (1), (2), (3).
Dao động (1) ngược pha và có năng lượng gấp đôi dao động (2). Dao động tổng hợp (13) có năng lượng là 3W.
Dao động tổng hợp (23) có năng lượng là W và vuông pha với dao động (1). Dao động tổng hợp của vật có năng
lượng gần với giá trị nào nhất sau đây?
A. 2,7W B. 3.3W C. 2,3W D. 1,7W
Câu 24: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi, tần số thay đổi được vào hai
đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, tụ điện và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp. Khi tần số là f1
(Hz) thì dung kháng của tụ bằng điện trở R. Khi tần số là f2 (Hz) thì điện áp hiệu dụng hai đầu
cuộn cảm đạt cực đại. Khi tần số là f 0 (Hz) thì mạch xảy ra cộng hưởng điện. Biểu thức liên hệ
giữa f1 f2 và f0 là:
1 1 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1
A. 2  2  2 B. 2
 2  C.  2  D.  2 
fo f 2 3 f1 fo f 2 2 f12 fo2
f 2 2 f12 fo2
f 2 2 f12
2
Câu 25: Một con lắc lò xo nằm ngàng gồm vật m = 1/π được nối với lò xo độ cứng k = 100N/m. Đầu kia lò xo
gắn với điểm cố định. Từ vị trí cân bằng, đẩy vật cho là lò xo nén 2 3 cm rồi buông nhẹ. Khi vật qua vị trí cân
bằng lần đầu tiên thì tác dụng lên vật lực F không đổi cùng chiếu với vận tốc và có độ lớn F = 2N, khi đó vật dao
động với biên độ A1 . Biết rằng lực F chỉ xuất hiện trong thời gian 1/30s và sau khi lực F ngừng tác dụng, vật dao
động điều hòa với biên độ A2. Biết trong quá trình dao động, lò xo luôn nằm trong giới hạn đàn hồi. Bỏ qua ma sát.
7 2 2 3
Tỷ số A1/ A2 bằng: A. B. C. D.
2 7 3 2
Câu 26: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần và cuộn dây cảm mắc nối tiếp. Biết R = 40 Ω và L = 0.4/π
(H). Đoạn mạch được mắc vào điện áp u = 40 2 cos( 100πt) V. Biểu thức cuồng độ dòng điện qua mạch là:
3
   
A. i  2cos(100 t+ ) A B. i  2cos(100 t- ) A C. i  cos(100 t- ) A D. i  cos(100 t+ ) A
4 4 4 4
Câu 27: Một đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, trong đó có điện trở thuần R thay đổi được. Đặt 2 đầu
đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định u U 0 cost Khi điện trở R có giá trị bằng R0 hoặc 9R0 thì đoạn
mạch có cùng công suất. Muốn công suất của đoạn mạch cực đại thì điện trở R phải có giá trị bằng
A. 2,5R0 B. 5 R0 C. 3 R0 D. 2 R0
Câu 28:Chiếu sáng hai khe Young bằng ánh sáng có bước sóng 1 thì trên màn quan sát thấy 8
vân sáng liên tiếp cách nhau 3,5 mm. Thay bằng ánh sáng có bước sóng 2 thì trên màn quan sát
thấy 9 vân sáng liên tiếp cách nhau 7,2 mm. Xác định tỷ số 1 / 2
A. 9/5 B. 4/3 C. 15/14 D. 36/25
Câu 29: Cơ năng của một vật dao động điều hòa
A.Bằng động năng của một vật khi tới vị trí cân bằng
B.tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi
C.biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật.
D. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật.
Câu 30: Hạt nhân càng bền vững khi có
A. Năng lượng liên kết càng lớn
B. Năng lượng liên kết riêng càng lớn
C. Số nuclôn càng lớn
D. Số nuclôn càng nhỏ.
Câu 31: Tại một nơi, chu kỳ dao động điều hòa của một con lắc đơn là 2s. Sau khi tăng chiều dài của con lắc
thêm 21 cm thì chu kỳ dao động điều hòa của nó là 2,2s. Chiều dài ban đầu của con lắc là:
A. 99cm B. 100 cm C. 101 cm D. 98 cm
Câu 32 : Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp lí tưởng một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không
đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 100. Ở cuộn thứ cấp nếu giảm bớt n vòng dây thì điện
áp hiệu dụn giữa hai đầu để hở của nó là U, nếu tăng thêm n vòng thì điện áp đó là 2U. Nếu tăng thêm 6n vòng dây
ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của nó là
A. 100V B. 200V C. 300V D. 400V
Câu 33 : Một con lắc lõ xo gòm viên bi nhỏ khối lượng m và lò xo có khối lượng không đáng kể có đọ cứng k, dao
động điều hòa theo phương thăng đứng tại nơi có gia tốc rơi tự do là g. Khi viên bi ở vị trí cân bằng thì lò xo dãn
một đoạn l . Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc này là:
1 k l 1 m g
A. B. 2 C. D. 2
2 m g 2 k l
19 4 18
Câu 34 : Cho phản ứng hạt nhân : X  9F2 He  8O . Hạt X là
A. notron B. anpha C. doteri D.proton

Câu 35 : Đặt điện áp xoay chiều u  200 cos(100  )V vào hai đầu một đoạn mạch thì dòng điện qua mạch có
6

cường độ i  2 2 cos(100  ) A . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là:
6
A.480W B. 200 2 W C. 100 2 W D.200W
Câu 36: Tại một điểm O trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hòa theo phuwowg trình thẳng đứng với
tần số f = 2Hz. Từ điểm O có những gợn sóng tròn lan truyền rộng ra xung quanh. Khoảng cách giữa hai gợn sóng
liên tiếp là 30 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là A.40 cm/s B. 30 cm/s C. 60 cm/s D. 15cm/s
Câu 37 : Hiện tượng quang dẫn là
4
A. Hiện tượng giảm điện trở của chất bán dẫn khi chiếu vào nó ánh sáng có bước sóng thích hợp
B. Sự truyền sóng ánh sáng bằng sợi cáp quang
C. Hiện tượng một chất phát quang khi được chiếu chùm electron
D. Hiện tượng một chất bị nóng lên khi bị ánh sáng chiếu vào
Câu 38 : Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos4πt (cm). Chiều dài quỹ đạo của vật là
A. 9 cm B. 3 cm C. 6 cm D. 12 cm
Câu 39 : Trên mặt nước có 2 nguồn sóng đặt tại hai điểm A, B dao động cùng pha với phương trính u = acos20πt
cm. Biết AB =10 cm và tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 15 cm/s. C và D là hai điểm nằm trên hai vân cực đại
và tạo với AB một hình chữ nhật ABCD. Hỏi ABCD có diện tích nhỏ nhất bằng bao nhiêu
2 2 2 2
A. 9,36 cm B. 15,2 cm C. 4,88cm D.10,56 cm
Câu 40: Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R mắc
nối tiếp với cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trở cuộn dây của máy phát. Khi roto của máy quay đều với tốc độ n
vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1A. Khi roto của máy quay đều với tốc độ 3n
vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 3 A. Nếu roto của máy quay đều với tốc độ 2n
vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là:
7 3 4
A. A B. 2A C. A D. A
2 2 7
ĐÁP ÁN – GIẢI CHI TIẾT SAU
1.D 9.D 17.D 25.B 33.B
2.B 10.D 18.D 26.C 34.D
3.C 11.D 19.C 27.C 35.C
4.B 12.C 20.C 28.A 36.C
5.A 13.C 21.B 29.A 37.A
6.A 14.A 22.B 30.B 38.D
7.B 15.C 23.D 31.B 39.D
8.B 16.A 24.D 32.C 40.D
Tài Liệu Sưu tầm bởi : Luyện thi THPT Quốc gia môn Khoa học tự nhiên
2017
Nhận thêm các tài liệu khác tại đây
Like page để cùng nhau ôn tập nhé !
5