Luận văn xây dựng văn hóa kinh doanh cho công ty cổ phần du lịch trà vinh

  • 32 trang
  • file .pdf
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
____________________________
ISO 9001:2008
NGUYỄN HIẾU HIỀN
XÂY DỰNG VĂN HÓA KINH DOANH
CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
TRÀ VINH
Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH
Mã số: 60340102
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN TRI KHIÊM
TRÀ VINH, NĂM 2016
TÓM TẮT
Đề tài : “Xây dựng văn hóa kinh doanh cho Công ty Cổ phần Du lịch Trà Vinh”
Địa điểm nghiên cứu chủ yếu tại công ty Cổ Phần Du Lịch Trà Vinh ở tại
Thành phố Trà Vinh.
Vấn đề văn hóa kinh doanh giữ vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của
mỗi doanh nghiệp nói chung và của công ty du lịch nói riêng. Công ty không chỉ quan
tâm đến việc đưa ra thị trường những dịch vụ những chương trình du lịch với giá cả như
thế nào và đưa tới khách hàng như thế nào, văn hóa kinh doanh giúp cho công ty có thể
tự tin với khách hàng và tạo sự gắn bó cho các nhân viên trong công ty.
Để tồn tại và phát triển trên thị trường du lịch như hiện nay công ty cần có sự
gắn kết chặt chẽ giữa các mắt xích giữa các nhân viên và khách hàng. Công ty thường
xuyên đánh giá hiện trạng văn hóa kinh doanh tại công ty, luôn phân tích những mặt
mạnh và mặt hạn chế để có thể vượt qua nhungữ khó khăn và thách thức và tăng
cường giá trị mối quan hệ với khách hàng và với các công ty khác trong cùng một hệ
thống kinh doanh dịch vụ du lịch
Nghiên cứu chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng tới giá trị mối quan hệ văn hóa trong
công ty thông qua sự đánh giá của các nhân viên trong công ty. Sự ảnh hưởng này
đến từ các nhân tố lợi thế cạnh tranh của công ty với các công ty du lịch khách, sự hỗ
trợ dịch vụ và chất lượng dịch vụ mà công ty cung cấp cho khách hàng. Dựa trên
những triết lý kinh doanh và các nhân tố có ảnh hưởng tới lợi ích của khách hàng và
của công ty. Từ những yếu tố trên nghiên cứu cũng đã đưa ra những giải pháp để
hoàn thiện văn hóa kinh doanh tại công ty cổ phần du lịch Trà Vinh
- iii -
ABSTRACT
Building culture for business travel company Tra Vinh
Study sites mainly in the Tourism Corporation in Tra Vinh Tra Vinh City.
Problem business culture plays an important role in business operations of each
business in general and tourism in particular companies. The company is not only
interested in making the market the services of the travel programs with pricing and
how to bring customers how, business culture can help the company with customer
confidence and create loyalty to employees in the company.
To survive and grow in the market as the current tourism companies need
strong cohesion between links between employees and customers. The company
regularly assessed the current state of business culture in the company, always analyze the
strengths and limitations in order to overcome difficulties and challenges to indicate and
reinforce the value of relationships with clients and with other companies in the same
business system tours.
Research indicates the factors affecting the value of cultural relations in the
company through the appreciation of the employees in the company. This influence
comes from the competitive advantage factors of companies with a travel company,
the support services and quality of service that the company provides to its customers.
Based on the business philosophy and the factors that affect the interests of customers
and the company. From these considerations, the study also came up with the perfect
solution to the business culture in tourism joint stock company in Tra Vinh.
- iv -
MỤC LỤC
Trang tựa
Quyết định giao đề tài
LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii
TÓM TẮT ................................................................................................................ iii
ABSTRACT ............................................................................................................. iv
DANH SÁCH CÁC HÌNH........................................................................................x
DANH SÁCH CÁC BẢNG ..................................................................................... xi
PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................1
1. Lý do nghiên cứu .................................................................................................1
2. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................2
2.1. Mục tiêu chung .................................................................................. 2
2.2. Mục tiêu cụ thể .................................................................................. 2
3. Phạm vi nghiên cứu .............................................................................................2
4. Đối tượng nghiên cứu của đề tài ..........................................................................3
5. Kết cấu luận văn ..................................................................................................3
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .............4
1.1. Khái quát chung về Văn hóa kinh doanh .........................................................4
1.1.1. Khái niệm văn hóa .......................................................................... 4
1.1.2. Khái niệm về văn hóa kinh doanh. ................................................... 4
1.1.2.1. Đặc trưng cơ bản của văn hóa kinh doanh. ..........................................5
1.1.2.2. Các nhân tố cấu thành văn hóa kinh doanh. ........................................5
1.1.2.3. Quá trình hình thành văn hóa kinh doanh ............................................7
1.1.3. Giá trị của văn hóa kinh doanh ........................................................ 7
1.1.4. Khái niệm văn hóa ứng xử trong kinh doanh của doanh nghiệp. ....... 8
1.1.5. Những nét đặt trưng của văn hóa kinh doanh nói chung hiện nay ..... 9
-v-
1.1.6. Các yếu tố tạo nên văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp. ............. 10
1.1.6.1. Cấu trúc hữu hình củ a doanh nghi ệp ..................................................10
1.1.6.2. Những giá trị được chấp nhận ............................................................12
1.1.6.3. Những quan niệm chung ....................................................................14
1.1.7. Nguyên tắc khi xây dựng văn hóa kinh doanh ................................ 15
1.2. Tiến trình xây dựng văn hóa kinh doanh ........................................................16
1.2.1. Xác định đâu là giá trị văn hóa của doanh nghiệp .......................... 17
1.2.2. Xây dựng mục tiêu chiến lược tương lai của doanh nghiệp ............. 17
1.3. Vai trò của văn hóa kinh doanh trong kinh doanh ..........................................19
1.3.1. Vai trò của văn hóa kinh doanh đối với hoạt động của doanh nghiệp. ...20
1.3.2. Yêu cầu về văn hóa kinh doanh trong hoạt động kinh doanh du lịch. ... 20
1.4. Thực trạng văn hóa kinh doanh tại Việt Nam.................................................22
1.5. Đặc điểm cơ bản của văn hóa kinh doanh ảnh hưởng tới sự phát triển của
doanh nghiệp .........................................................................................................23
1.5.1. Ảnh hưởng tích cực ....................................................................... 23
1.5.1.1. Văn hóa kinh doanh tạo nên phong thái của doanh nghiệp ...............23
1.5.1.2.Văn hóa kinh doanh tạo nên lực hướng tâm chung cho toàn doanh nghiệp 23
1.5.1.3. Văn hóa kinh doanh khích lệ quá trình đổi mới và sáng chế .............24
1.5.1.4. Tạo môi trường làm việc ....................................................................24
1.5.1.5. Góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp ..............25
1.5.2. Ảnh hưởng tiêu cực ....................................................................... 25
1.6. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................26
1.6.1. Phương pháp thu thập số liệu ......................................................... 26
1.6.2. Phương pháp kỹ thuật phân tích .................................................... 26
1.6.3. Mô hình nghiên cứu ...................................................................... 26
1.7. Lược khảo tài liệu về văn hóa kinh doanh. .....................................................28
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VĂN HÓA KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ
PHẦN DU LỊCH TRÀ VINH.................................................................................30
2.1. Giới thiệu khái quát về Trà Vinh ....................................................................30
- vi -
2.1.1. Di tích danh thắng ......................................................................... 30
2.1.2. Lễ Hội ........................................................................................... 31
2.2. Tình hình phát triển của Công ty Du Lịch Trà Vinh ......................................31
2.2.1. Ngành nghề kinh doanh ................................................................. 32
2.2.2. Chức năng nhiệm vụ ...................................................................... 32
2.2.3. Sản phẩm của công ty .................................................................... 32
2.3. Thực trạng văn hóa kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Du Lịch Trà Vinh ....32
2.3.1. Cơ sở hình thành văn hóa kinh doanh tại công ty cổ phần du lịch Trà Vinh 32
2.3.2. Các cơ sở cấu thành văn hóa kinh doanh của công ty cổ phần du lịch
Trà Vinh ................................................................................................. 32
2.3.2.1. Các giá trị hữu hình tại công ty cổ phần du lịch Trà Vinh ................32
2.3.2.2. Các giá trị được tuyên bố ...................................................................38
2.3.2.3. Các ngầm định ...................................................................................40
2.3.3. Các chương trình văn hoá dành cho nhân viên tại Công ty cổ phần du
lịch Trà Vinh .......................................................................................... 43
2.3.3.1. Đào tạo, tái đào tạo ............................................................................43
2.3.3.2. Về cơ cấu tiền lương ..........................................................................46
2.3.3.3. Về chính sách thưởng ........................................................................48
2.3.3.4. Chính sách kỷ luật ..............................................................................50
2.4. Đánh giá về hiện trạng văn hoá kinh doanh của công ty cổ phần du lịch Trà Vinh ...51
2.4.1. Đánh giá về các cấp độ văn hoá mà công ty đang xây dựng ............ 52
2.4.2. Khảo sát sự tương đồng nhận thức giữa ban lãnh đạo và nhân viên về
các giá trị văn hoá của công ty ................................................................ 55
2.4.2.1. Nhận thức các giá trị văn hoá hữu hình .............................................55
2.4.2.2. Nhận thức về những giá trị được tuyên bố ........................................56
2.4.2.3. Nhận thức về các giá trị ngầm định của công ty ................................56
2.5. Những mặt hạn chế về văn hóa kinh doanh trong Công Ty Cổ Phần Du Lịch
Trà Vinh .................................................................................................................58
- vii -
2.6. Những mặt tích cực về văn hóa kinh doanh trong Công Ty Cổ Phần Du Lịch
Trà Vinh .................................................................................................................60
2.7. Đánh giá điểm mạnh, điểu yếu về văn hóa kinh doanh của công ty cổ phần du
lịch Trà Vinh ..........................................................................................................62
2.7.1. Điểm mạnh .................................................................................... 63
2.7.2. Điểm yếu ...................................................................................... 65
2.8. Phân tích về sự phát triển ngành du lịch của công ty cổ phần du lịch Trà Vinh
tại Trà Vinh ............................................................................................................65
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VĂN HÓA KINH DOANH CHO
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRÀ VINH ......................................................72
3.1. Quan điểm của lãnh đạo công ty cổ phần du lịch Trà Vinh về mục tiêu và định
hướng phát triển công ty ........................................................................................72
3.1.1. Mục tiêu ........................................................................................ 72
3.1.2. Định hướng ................................................................................... 73
3.2. Xây dựng văn hóa kinh doanh cho công ty cổ phần du lịch Trà Vinh ...........74
3.2.1. Xây dựng và củng cố các giá trị hữu hình của công ty cổ phần du lịch
Trà Vinh ................................................................................................. 74
3.2.1.1. Về kiến trúc, cơ sở hạ tầng tại công ty cổ phần du lịch Trà Vinh. ....74
3.2.1.2. Xây dựng logo và khẩu hiệu của công ty cổ phần du lịch Trà Vinh .74
3.2.1.3. Đối với các chuẩn mực hành vi của công ty cổ phần du lịch Trà Vinh ...74
3.2.2. Xây dựng và điều chỉnh các giá trị được tuyên bố .......................... 82
3.2.2.1. Khẳng định tầm nhìn và sứ mệnh ......................................................82
3.2.2.2. Về triết lý kinh doanh ........................................................................84
3.2.2.3. Xây dựng lại các ngầm định ..............................................................84
3.2.3. Xây dựng xăn hoá kinh doanh hướng vào bản sắc văn hoá riêng biệt ... 87
3.3. Đề xuất xây dựng cụ thể kế hoạch hành động xây dựng văn hóa kinh doanh
của công ty cổ phần du lịch Trà Vinh. ...................................................................87
3.3.1. Nhận thức ..................................................................................... 87
3.3.2. Hiểu biết ....................................................................................... 88
- viii -
3.3.3. Thuyết phục .................................................................................. 88
3.3.4. Hành động ..................................................................................... 91
PHẦN KẾT LUẬN ..................................................................................................93
1. Kết luận ..............................................................................................................93
2. Kiến nghị............................................................................................................93
2.1. Đối với nhà nước ............................................................................. 93
2.2. Đối với doanh nghiệp ....................................................................... 95
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................96
- ix -
DANH SÁCH CÁC HÌNH
Số hiệu hình Tên hình Trang
Hình 1.1 Mô hình nghiên cứu lý thuyết 27
Yếu tố tạo nên giá trị triết lý kinh doanh của công ty cổ
Hình 2.1 39
phần du lịch Trà Vinh
Thể hiện văn hóa kinh doanh của công ty cổ phần du lịch
Hình 2.2 41
Trà Vinh
Hình 2.3 Các hình thức kỹ luật của công ty 50
-x-
DANH SÁCH CÁC BẢNG
Số hiệu bảng Tên bảng Trang
Bảng 2.1 Phân bổ nhân lực tại các bộ phận 44
Bảng 2.2 Thống kê chi tiết trình độ cán bộ- công nhân viên của công ty 45
Bảng 2.3 Phần thưởng của nhân viên trong các hoạt động diệp lễ 49
Mức độ ảnh hưởng của cấp độ văn hóa mà công ty đang
Bảng 2.4 52
xây dựng
Đánh giá của cán bộ nhân viên về các cấp độ văn hoá mà công 53
Bảng 2.5
ty đang xây dựng
Kết quả khảo sát sự tương đồng về nhận biết về các giá trị của
Bảng 2.6 55
văn hoá hữu hình của công ty giữa lãnh đạo và nhân viên
Kết quả khảo sát sự tương đồng về nhận biết về các giá trị được
Bảng 2.7 56
tuyên bố của công ty giữa lãnh đạo và nhân viên
Kết quả khảo sát sự tương đồng về nhận biết về các giá trị được
Bảng 2.8 57
tuyên bố của công ty giữa lãnh đạo và nhân viên
- xi -
-1-
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động
lực vô hạn thúc đẩy sự phát triển mọi hình thái xã hội. Văn
hóa có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bồi dưỡng và
phát huy nhân tố con người xây dựng xã hội mới và con
người mới trong tất cả các lĩnh vực như hoạt động sản
xuất- kinh doanh, hoạt đông chính trị, hoạt động khoa học
công nghệ, hoạt động văn hóa xã hội nhân văn… Mỗi
doanh nghiệp đều có văn hóa kinh doanh riêng và doanh
nghiệp thành công đều duy trì, gìn giữ nền văn hóa kinh
doanh riêng của mình. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải
xây dựng và duy trì một nề nếp văn hóa đặc thù phát huy
được năng lực và thúc đẩy sự đóng góp của tất cả mọi
người vào việc đạt được mục tiêu chung của tổ chức - đó
là Văn hóa kinh doanh. Doanh nghiệp kinh doanh du lịch
là nơi gặp gở khách hàng trực tiếp nên ảnh hưởng trực tiếp
đến doanh thu của doanh nghiệp, nhận thức được vai trò
của văn hóa kinh doanh đối với sự phát triển của doanh
nghiệp nên em xin chọn đề tài là “ Xây dựng văn hóa
kinh doanh cho Công Ty Cổ Phần Du Lịch Trà Vinh”
làm đề tài luận văn của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu chung
Tìm hiểu và đưa ra một số tổng quan lý thuyết về
văn hoá kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh du lịch.
-2-
Tìm hiểu về văn hóa kinh doanh của công ty và
từng bước phát triển xây dựng văn hóa kinh doanh tại
công ty.
2.2. Mục tiêu cụ thể
Tìm hiểu đặc trưng chính của văn hoá của công ty
để vận dụng trong việc kinh doanh du lịch của công ty.
Đưa ra một số đề xuất xây dựng văn hoá kinh
doanh cho công ty cổ phần du lịch Trà Vinh trong xu thế
hội nhập kinh tế quốc tế.
3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
Đối tượng nghiên cứu của lụân văn là các nhân viên
và Ban lãnh đạo trong Công ty cổ phần du lịch Trà Vinh.
Phạm vi nghiên cứu của luận văn được giới hạn trong
phạm vi các đề xuất xây dựng văn hoá kinh doanh cho một
số vấn đề chính của công ty cổ phần du lịch Trà Vinh.
4. Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp suy luận: Kết quả phân tích và các
thông tin tổng hợp, đánh giá để đề ra các giải pháp thích hợp.
Phương pháp nghiên cứu duy vật lịch sử
Phân tích SWOT
5. Kết cấu luận văn
Luận văn bao gồm có 3 phần, phần mở đầu, phần
kết luận, phần tài liệu tham khảo và có 3 chương
Chương 1: Hệ thống hoá các khái niệm và nội
dung liên quan đến Văn hoá, Văn hoá Việt Nam, văn hóa
kinh doanh, văn hóa ứng xử trong kinh doanh, các nhân tố
cấu thành nên văn hóa kinh doanh, tiến trình xây dựng văn
hóa kinh doanh.
-3-
Chương 2: Trình bày khái quát về TP. Trà Vinh,
giới thiệu sơ nét về những điểm du lịch tại Trà Vinh. Sự
hình thành và tổ chức của công ty cổ phần du lịch Trà
Vinh, trình bày các cơ sở hình thành văn hoá kinh doanh
tại công ty. Mô tả hiện trạng và các đặc trưng cụ thể cấu
thành văn hóa kinh doanh của công ty cổ phần du lịch Trà
Vinh. Đồng thời cũng đưa ra nhận định về nhận thức của
lãnh đạo và nhân viên của công ty về văn hóa kinh doanh,
các chương trình văn hóa dành cho nhân viên, đánh giá
thực trạng văn hóa kinh doanh tại công ty cổ phần du lịch
Trà Vinh. Đưa ra những mặt hạn chế và mặt tính cực của
văn hóa kinh doanh tại công ty, phân tích sự phát triển của
ngành du lịch của công ty.
Chương 3: Trên cơ sở các hiện trạng, các đặc trưng,
các chương trình văn hóa cụ thể và nhận thức của lãnh đạo
và nhân viên của công ty đề xuất kế hoạch điều chỉnh để
hoàn thiện văn hoá kinh doanh tại công ty cổ phần du lịch
Trà Vinh.
-4-
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN
VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. Khái quát chung về Văn hóa kinh doanh
1.1.1. Khái niệm văn hóa
Văn hóa là một trong những mặt cơ bản của đời
sống xã hội, là hệ thống được hình thành trong quá trình
hoạt động sáng tạo của con người được bảo tồn và truyền
lại cho các thế hệ sau.
1.1.2. Khái niệm về văn hóa doanh nghiệp
Văn hóa doanh nghiệp là hệ thống các giá trị bao
gồm: truyền thống, tập quán, lối ứng xử, nghi lễ, biểu
tượng chuẩn mực, niềm tin…. Được hình thành trong quá
trình xây dựng và phát triển của doanh nghiệp, tạo nên bản
sắc riêng và có tác động sâu sắc đến tâm lý và hành vi của
tất cả các thành viên trong doanh nghiệp.
1.1.3. Khái niệm văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp.
Văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp là một phần
văn hóa doanh nghiệp. Các mối quan hệ trong nội bộ vững
sẽ tạo ra mối liên kết chặt chẽ trong toàn doanh nghiệp và
đây là nguồn nội lực to lớn của mỗi doanh nghiệp.
1.1.4. Các cấp độ thể hiện của văn hóa doanh nghiệp.
1.1.4.1. Những giá trị thực thể hữu hình: Bao
gồm có kiến trúc, ngôn từ, công nghệ và sản phẩm, trang
phục, các hình thức lễ nghi, sinh hoạt,….
1.1.4.2. Giá trị hệ thống chuẩn mực: Bao gồm các hệ
thống quy tắc, các tiêu chuẩn, quy định, hành vi ứng xử,….
-5-
1.1.5. Các yếu tố tạo nên văn hóa doanh nghiệp.
Phải đồng lòng hợp sức lại để duy trì và phát triển
vị trí đã có của doanh nghiệp.
Xây dựng môi trường kinh doanh trong sạch, lành
mạnh và gắn bó.
Coi trọng vai trò của các thành viên trong doanh
nghiệp đóng góp cho thành công của doanh nghiệp.
1.1.6. Cơ sở khi xây dựng văn hóa kinh doanh
văn hóa kinh doanh trước hết phải vì lợi ích của
mọi đối tượng liên quan.
Xây dựng văn hóa kinh doanh cần có những biện
pháp cụ thể
Văn hóa kinh doanh được xây dựng trên nền tảng
chung của văn hóa dân tộc, văn hóa xã hội, văn hóa ứng
xử trong doanh nghiệp.
1.1.7. Nguyên tắc khi xây dựng văn hóa kinh doanh
Lãnh đạo phải là người thay đổi đầu tiên, người
định hướng và tiên phong trong việc thực hiện các giá trị
văn hóa của doanh nghiệp.
Phải được sự thống nhất của mọi thành viên trong
doanh nghiệp: Văn hóa kinh doanh phản ánh một cách sâu
sắc quan điểm, hành vi của công ty.
1.2. Tiến trình xây dựng văn hóa kinh doanh
Tiến trình xây dựng văn hóa kinh doanh được
tiến hành liên tục trong suốt thời gian hoạt động của
doanh nghiệp để luôn luôn củng cố, bồi đắp văn hóa
doanh nghiệp.
-6-
1.3. Vai trò của văn hóa kinh doanh trong kinh doanh
Văn hóa kinh doanh có vị trí quan trọng trong sự
phát triển của mỗi doanh nghiệp.
- Đối với bên ngoài của doanh nghiệp
Tạo sự khác biệt với doanh nghiệp khác
Tạo sự hấp dẫn nhân tài
Tạo sự tin cậy của đối tác
Tạo được hình ảnh và thương hiệu của công ty du lịch
Tạo được niềm tin với khách hàng
Bảo vệ công ty trước sự phát triển của thị trường
- Đối với bên trong của doanh nghiệp
Tạo sự đoàn kết gắn bó trong doanh nghiệp
Xây dựng được những truyền thống tốt đẹp cho
công ty
1.3.1. Vai trò của văn hóa kinh doanh đối với hoạt
động của doanh nghiệp.
Văn hóa kinh doanh tác động toàn diện lên hoạt
động của doanh nghiệp. Tạo ra sự nhận diện riêng cho
doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp xây dựng được tên
tuổi của mình.
1.4. Thực trạng văn hóa kinh doanh tại Việt Nam
Nhìn nhận một cách tổng quát, chúng ta thấy văn
hóa kinh doanh ở Việt Nam còn có những hạn chế nhất
định: đó là một nền văn hóa được xây dựng trên nền tảng
dân trí thấp và phức tạp do những yếu tố khác ảnh hưởng
tới, môi trường làm việc, chưa có quan niệm đúng đắn về
cạnh tranh và hợp tác.
-7-
1.5. Nội dung thực hiện văn hóa kinh doanh.
Phân chia công việc rõ ràng
Cam kết làm việc lâu dài
Giữ mối quan hệ tốt giữa các thành viên trong
doanh nghiệp
Hệ thống quy trình hiệu quả
Có quy chế khen thưởng, kỹ luật rõ ràng
Thúc đẩy chiến lược nâng cao văn hóa kinh doanh
hiện tại và chấn chỉnh lại những bộ phận chưa định hướng
về văn hóa kinh doanh
Áp dụng nội quy ứng xử và tác phong nghề nghiệp
đã được thiết lập tới tất cả các nhân viên.
1.6. Đặc điểm cơ bản của văn hóa kinh doanh ảnh
hưởng tới sự phát triển của doanh nghiệp.
1.6.1. Ảnh hưởng tích cực:
Nguồn lực tạo ra lợi thế cạnh tranh và sự phát triển
bền vững của doanh nghiệp.
1.6.2. Ảnh hưởng tiêu cực
Ở những tổ chức không có sự phân biệt rõ ràng
điều gì là quan trọng, điều gì không, văn hóa kinh doanh
được coi là yếu. Chưa có định hướng rõ ràng cho công ty,
luôn tỏ ra cứng nhắc, chuyên quyền, độc đoán, đặc biệt là
trong đội ngũ quản lý của doanh nghiệp. Không khí làm
việc sẽ thụ động, và có sự sợ hãi của các nhân viên trong
công ty.
Tóm tắt chương 1
Thông qua trình bày cơ sở lý luận, có thể tóm tắt một
số điểm trọng tâm:
-8-
Tiếp cận các khái niệm về văn hóa, văn hoá Việt
Nam, văn hóa kinh doanh và văn hoá ứng xử trên quan
điểm quản trị hiện đại.
Thông qua các khái niệm của các học giả phương
Tây và các nhà nghiên cứu Việt Nam để đúc kết khái niệm
chung nhất về văn hóa kinh doanh. Đồng thời đề cập đến
các nội dung liên quan đến các đặc trưng của văn hoá kinh
doanh, các nhân tố cấu thành của văn hoá kinh doanh.
Phân tích cấp độ cấu thành văn hoá kinh doanh của
doanh nghiệp và công ty với những thành tố riêng, trong
đó những giá trị văn hoá hữu hình bao gồm kiến trúc đặc
trưng, lễ nghi vá các sinh hoạt văn hoá, logo khẩu hiệu;
Và Những giá trị được tuyên bố bao gồm tầm nhìn, sứ
mệnh, mục tiêu chiến lược; cuối cùng là các giá trị ngầm
định về quan hệ giữa con người với môi trường, con người
với con người, ngầm định về bản chất con người, bản chất
hành vi con người, bản chất sự thật và lẽ phải.
-9-
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG VĂN HÓA KINH DOANH
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRÀ VINH
2.1. Giới thiệu khái quát về Trà Vinh
Trà vinh là tỉnh ven biển, phía Bắc giáp Bến Tre,
phía Nam giáp Sóc Trăng, phía Tây giáp Vĩnh Long, phía
Đông giáp biển với chiều dài bờ biển 65km.
Trà vinh nằm ở phần cuối cù lao kẹp giữa sông tiền
và sông hậu. Các sông và kênh rạch trên địa bàn Trà Vinh
hợp lưu đổ ra biển qua hai cửa sông chính là Cổ Chiên và
Định An.
2.2. Tình hình phát triển của Công ty Du Lịch Trà Vinh
Công ty cổ phần du lịch Trà Vinh được thành lập
ngày 29-12-2006 hoạt động theo giấy phép kinh doanh số
2100111405 do sở kế hoạch đầu tỉnh Trà Vinh cấp.
Tên đầy đủ là: Công Ty Cổ Phần Du Lịch Trà Vinh
Địa chỉ: 64-66, Lê Lợi, P2, TP. Trà Vinh
Điện thoại: (074) 3858556
2.3. Thực trạng văn hóa kinh doanh của Công Ty Cổ
Phần Du Lịch Trà Vinh.
2.3.1. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần du lịch
Trà Vinh.
Công ty đã kiểm soát được tình hình làm việc của
nhân viên, khai thác và phát huy nghiệp vụ chuyên môn
của từng bộ phận.
2.3.2. Kiến trúc: trụ sở, văn phòng, trang thiết bị,…
Hệ thống kiến trúc của công ty tương đối đầy đủ như
-10-
vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế ở một số điểm nhất định.
2.3.3. Thương hiệu của công ty
Tên công ty là Công Ty Cổ Phần Du Lịch Trà Vinh.
Logo: thể hiện tính đặc thù của ngành rất cao, tuy
nhiên vẫn còn những đánh giá chưa mấy ấn tượng về giá
trị văn hóa.
Trang phục: công ty đã đầu tư chi phí trang bị bảo
hộ lao động cho cán bộ nhân viên và khách hàng.
2.3.4. Nghi lễ
Tổ chức đại hội khách hàng thường xuyên công ty
luôn có tính đổi mới trong mỗi kỳ tổ chức, tận dụng tốt điều
kiện này để quảng bá hình ảnh, thương hiệu của công ty.
2.3.5. Hệ thống thông tin
Công ty đã sử dụng các phương tiện truyền thông
cơ bản như trên Internet, trên truyền thông báo đài chưa có
ứng dụng các phương tiện có tính hiện đại.
2.3.6. Ấn phẩm, báo chí
Công ty đã có những ấn phẩm như là mốc khóa
hình logo của công ty, thiệp chức mừng.
2.4. Nhận thức về văn hóa kinh doanh của các nhân
viên trong công ty cổ phần du lịch Trà Vinh.
Có trên 50% cán bộ nhân viên công ty cổ phần du
lịch Trà Vinh luôn coi trọng vấn đề văn hóa kinh doanh tại
công ty
2.4.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa kinh doanh
Trong văn hóa kinh doanh luôn có sự tác động của
nhiều yếu tố văn hóa khác như văn hóa dân tộc, văn hóa
ứng xử, văn hóa cá nhân,…