Luận văn xây dựng chiến lược kinh doanh cho ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hậu giang đến năm 2025

  • 15 trang
  • file .pdf
TÓM TẮT
Hiện nay Agribank Hậu Giang chưa có một chiến lược kinh doanh dài hạn mà
chỉ là xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm trên cơ sở tổng kết hoạt động kinh
doanh năm trước và đề ra định hướng kế hoạch kinh doanh năm tiếp theo. Do đó, để
tồn tại, phát triển trong cạnh tranh hiện nay đòi hỏi Agribank Hậu Giang phải xây
dựng chiến lược kinh doanh dài hạn phù hợp với xu hướng hiện đại. Vượt qua những
thách thức và tận dụng tốt cơ hội đòi hỏi Agribank Hậu Giang phải đưa ra chiến lược
kinh doanh phù hợp cho từng thời kỳ, từng giai đoạn của sự phát triển phù hợp với
xu thế trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích quốc gia, lợi ích khách hàng và lợi ích của
Agribank .
Đề tài này được nghiên cứu nhằm mục đích xây dựng và đề xuất chiến lược
kinh doanh cho Agribank Hậu Giang đến năm 2025. Trước khi phân tích và đề xuất
chiến lược kinh doanh này, cần thiết phải có cơ sở lý thuyết, phân tích nội bộ và phân
tích môi trường bên ngoài có ảnh hưởng đến hoạt động của Agribank Hậu Giang để
nhận định về những điểm mạnh, điểm yếu cũng như các cơ hội, nguy cơ mà Agribank
Hậu Giang phải đối mặt trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình.
Để thu thập được số liệu sơ cấp, tác giả sử dụng phương pháp phỏng vấn 19
chuyên gia để thu thập và xử lý số liệu, thảo luận nhóm nhằm đánh giá của các chuyên
gia về môi trường kinh doanh. Phương pháp phân tích tài liệu thứ cấp đã phân tích,
giải thích và diễn giải. Kết quả tổng hợp, phân tích, đánh giá cho thấy: về môi trường
bên trong Agribank Hậu Giang có chín điểm mạnh cần phát huy và hai điểm yếu cần
khắc phục. Về môi trường bên ngoài Agribank Hậu Giang có năm cơ hội cần tận dụng
và bảy nguy cơ cần tránh.
Trong quá trình hoàn thành luận văn, Mô hình quản trị chiến lược toàn diện
và 5 áp lực cạnh tranh đã được tác giả dùng làm khung lý thuyết đối chiếu, kiểm tra,
đánh giá các chiến lược kinh doanh của Agribank Hậu Giang. Đồng thời sử dụng các
công cụ để xây dựng và lựa chọn các phương án chiến lược (ma trận IFE, EFE, SWOT
và QSPM). Lựa chọn được bốn chiến lược cần ưu tiên thực hiện: i)Chiến lược mở
-iii-
rộng thị trường; ii)Chiến lược chi phí thấp kết hợp khác biệt hóa các yếu tố đầu ra;
iii)Chiến lược tập trung; iv)Chiến lược bảo vệ thị phần. Đưa ra các giải pháp để thực
hiện từng chiến lược kinh doanh một cách hiệu quả nhất. Kết hợp kiến nghị đối với
Chính Phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giải quyết những vấn đề khó khăn cho
Agribank Hậu Giang .
Đề tài này hy vọng góp phần vào vận dụng các mô hình quản trị chiến lược của
Agribank Hậu Giang. Với những mục tiêu, giải pháp và kiến nghị mà Luận văn đã đề
xuất sẽ có tính khả thi cao, giúp cho Agribank Hậu Giang tăng trưởng thị phần phát triển
an toàn bền vững trở thành ngân hàng có sức cạnh tranh cao trên địa bàn.
-iv-
ABSTRACT
Currently, Hau Giang Agribank has no long-term business strategy. It has only
developed an annual business plan on the basis of summarizing the business of
previous year and proposing the business plan for the next year. Therefore, in order
to survive and develop in the competitive situation, it requires Hau Giang Agribank
must create long-term business strategy in line with modern trends. As a result, to
overcome challenges and utilize opportunities, it is required Hau Giang Agribank to
produce appropriate business strategy for each period and each stage of the
development in accordance with the trend on the principle of ensuring the benefits of
nation, customer and Agribank.
The research aims to develop and propose business strategies for Hau Giang
Agribank to 2025. Prior to analyze and recommend business strategies, the writer
need to base on theoretical foundations and internal and external environmental
analysis which may affect the operation of Hau Giang Agribank to comment on the
strengths, weaknesses as well as opportunities and threats that Hau Giang Agribank
has to face during its own commercial operation.
To collect primary data, the author is going to apply a survey method in which
there will be 19 experts interviewed individually and group discussion to collect and
process data. By using that method, the writer can get the evaluation of experts on
business environment. The outcomes after synthesis, analysis and evaluation indicate
that: the internal environment Hau Giang Agribank has nine strengths which need to
be enhanced and two weaknesses need to overcome. In term of external environment,
Hau Giang Agribank has five opportunities to take advantage of and seven threats
that should be avoided.
In the process of completing the dissertation, the comprehensive strategic
management model and five competitive pressures are utilized as a theoretical
framework to collate, test and evaluate the business strategies of Hau Giang
Agribank. Meanwhile, the researcher also uses the tools to develop and select
-v-
strategic approaches (IFE matrix, EFE, SWOT and QSPM). There are four strategic
priorities need to be implemented: i) expansion and market entry strategy; ii) Low-
cost combining with differentiation output elements strategy; iii) Focus strategy; iv)
Market share protection strategy. The dissertation suggests some solutions to
implement each business strategy most effectively. It also recommends the
Government, State Bank of Vietnam to solve difficulties for Hau Giang Agribank.
This author hopes that the research can contribute to the use of strategic
management model in Hau Giang Agribank. These objectives, solutions and proposals
in this thesis will be feasible for Hau Giang Agribank to grow its market share and
develop sustainably in order to become a highly competitive bank in the locality.
-vi-
MỤC LỤC
Trang tựa
Quyết định giao đề tài
LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii
TÓM TẮT ................................................................................................................ iii
ABSTRACT ...............................................................................................................v
MỤC LỤC ............................................................................................................... vii
DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT .................................................................... xiii
DANH SÁCH CÁC HÌNH.................................................................................... xiv
DANH SÁCH CÁC BẢNG .....................................................................................xv
PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................1
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ......................................................................1
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU................................................................................2
2.1. Mục tiêu chung .............................................................................................2
2.2. Mục tiêu cụ thể .............................................................................................3
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ....................................................3
3.1. Đối tượng nghiên cứu ..................................................................................3
3.2. Phạm vi thời gian nghiên cứu ......................................................................3
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................................................................3
5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU ...................................................................................4
6. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN ............................................................................6
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC .....................7
1.1 KHÁI NIỆM VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC..................7
1.1.1. Khái niệm về chiến lược ...........................................................................7
1.1.2. Khái niệm về quản trị chiến lược ..............................................................7
1.1.3. Tầm quan trọng của chiến lược đối với doanh nghiệp..............................8
-vii-
1.2. KHÁI NIỆM VỀ NGÂN HÀNG VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
NGÂN HÀNG ........................................................................................................9
1.2.1. Khái niệm về Ngân hàng ...........................................................................9
1.2.2. Khái niệm về chiến lược kinh doanh Ngân hàng ....................................10
1.2.3. Đặc điểm của chiến lược kinh doanh Ngân hàng ...................................10
1.2.4. Quan điểm xây dựng chiến lược kinh doanh Ngân hàng ........................11
1.3. CÁC LOẠI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGÂN HÀNG ........................12
1.3.1. Chiến lược kinh doanh tổng thể ..............................................................12
1.3.2. Chiến lược bộ phận (chiến lược chức năng) ...........................................12
1.3.2.1. Chiến lược nguồn vốn ......................................................................12
1.3.2.2. Chiến lược đầu tư .............................................................................13
1.3.2.3. Chiến lược marketing .......................................................................13
1.3.2.4. Chiến lược về tổ chức bộ máy và quản trị điều hành.......................13
1.3.2.5. Chiến lược về quản lý và phát triển nguồn nhân lực .......................13
1.3.2.6. Chiến lược về công nghệ ..................................................................13
1.3.2.7. Chiến lược quản trị rủi ro .................................................................14
1.3.2.8. Chiến lược về quản lý tài chính .......................................................14
1.4. QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC ..................................................14
1.4.1. Quy trình xây dựng chiến lược ...............................................................14
1.4.2. Xác định tầm nhìn, sứ mệnh của tổ chức ................................................15
1.4.3. Phân tích yếu tố môi trường bên ngoài ...................................................15
1.4.3.1. Môi trường vĩ mô .............................................................................16
1.4.3.2. Môi trường vi mô .............................................................................17
1.4.4. Phân tích môi trường bên trong ..............................................................19
1.4.4.1. Nhân sự ............................................................................................19
1.4.4.2. Năng lực tài chính ............................................................................19
1.4.4.3. Quản trị.............................................................................................20
1.4.4.4. Nghiên cứu và phát triển (R&D)......................................................20
1.4.4.5. Hệ thống thông tin............................................................................20
-viii-
1.4.4.6. Cơ sở vật chất, kỹ thuật ....................................................................21
1.4.4.7. Marketing .........................................................................................21
1.4.5. Đề xuất chiến lược ..................................................................................21
1.4.6. Lựa chọn chiến lược ................................................................................21
1.4.6. Các giải pháp triển khai và điều chỉnh chiến lược ..................................22
1.5. CÁC MA TRẬN CÔNG CỤ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC .........................22
1.5.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) .........................................22
1.5.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) ..........................................24
1.5.3. Ma trận hình ảnh cạnh tranh ...................................................................25
1.5.4. Ma trận SWOT ........................................................................................26
1.5.5. Ma trận QSPM ........................................................................................27
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG
NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH
HẬU GIANG ...........................................................................................................30
2.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA AGRIBANK HẬU GIANG..30
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Agribank Hậu Giang ....................30
2.1.2. Mạng lưới các chi nhánh thuộc Agribank Hậu Giang ............................30
2.1.2.1. Chi nhánh loại 1 ...............................................................................30
2.1.2.2. Chi nhánh loại III .............................................................................31
2.1.3. Chức năng kinh doanh ............................................................................33
2.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA AGRIBANK HẬU GIANG ...............................34
2.2.1. Sơ đồ tổ chức Agribank Hậu Giang ........................................................34
2.2.2. Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban ..................................................35
2.3. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH CỦA AGRIBANK HẬU
GIANG ĐẾN NĂM 2025 .....................................................................................42
2.3.1. Về hoạt động kinh doanh ........................................................................43
2.3.2. Hoạt động quản trị rủi ro .........................................................................43
2.3.3. Hoạt động hỗ trợ .....................................................................................44
2.4. PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA AGRIBANK
HẬU GIANG ........................................................................................................44
-ix-
2.4.1. Chuỗi giá trị.............................................................................................44
2.4.2. Giá trị cốt lõi ...........................................................................................45
2.5. SỨ MỆNH, TẦM NHÌN VÀ TRIẾT LÝ KINH DOANH CỦA AGRIBANK
HẬU GIANG - HỆ THỐNG AGRIBANK ..........................................................46
2.5.1. Sứ mệnh ..................................................................................................46
2.5.2. Tầm nhìn .................................................................................................46
2.5.3. Logo ........................................................................................................47
2.5.4. Triết lý kinh doanh ..................................................................................47
2.6. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG ................................................47
2.6.1. Nhân sự ...................................................................................................47
2.6.2. Năng lực tài chính ...................................................................................49
2.6.3. Quản trị....................................................................................................52
2.6.4. Nghiên cứu và phát triển .........................................................................53
2.6.5. Hệ thống thông tin, cơ sở vật chất kỹ thuật ............................................53
2.6.6. Marketing ................................................................................................53
2.6.7. Ma trận các yếu tố môi trường bên trong ................................................54
2.7. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI .................................................55
2.7.1. Phân tích môi trường vĩ mô.....................................................................55
2.7.1.1. Môi trường kinh tế ...........................................................................55
2.7.1.2. Môi trường chính trị, pháp luật ........................................................56
2.7.1.3. Môi trường tự nhiên .........................................................................57
2.7.1.4. Môi trường dân số ............................................................................58
2.7.1.5. Môi trường công nghệ ......................................................................59
2.7.2. Phân tích môi trường vi mô.....................................................................59
2.7.2.1. Các đối thủ cạnh tranh .....................................................................59
2.7.2.2. Khách hàng.......................................................................................63
2.7.2.3. Nhà cung cấp ....................................................................................64
2.7.2.4. Các đối thủ tiềm ẩn ..........................................................................65
2.7.2.5. Sản phẩm thay thế ............................................................................65
-x-
2.7.2.6. Ma trận các yếu tố bên ngoài ...........................................................66
2.7.2.7. Ma trận hình ảnh cạnh tranh ............................................................68
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI
PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO AGRIBANK HẬU
GIANG ĐẾN NĂM 2025 ........................................................................................71
3.1. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH ...................71
3.2. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT CỦA CHIẾN LƯỢC .........................................72
3.3. XÂY DỰNG MA TRẬN SWOT ...................................................................74
3.3.1. Xây dựng ma trận SWOT .......................................................................74
3.3.2. Nội dung chiến lược ................................................................................77
3.3.2.1. Nhóm chiến lược S-O ......................................................................77
3.3.2.2. Nhóm chiến lược S-T .......................................................................78
3.3.2.3. Nhóm chiến lược W-O .....................................................................78
3.3.2.3. Nhóm chiến lược W-T .....................................................................79
3.4. LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC QUA MA TRẬN QSPM .................................79
3.4.1. Ma trận QSPM ........................................................................................79
3.4.2. Lựa chọn chiến lược ưu tiên....................................................................84
3.5. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC CHIẾN LƯỢC ĐÃ LỰA CHỌN ..............84
3.5.1. Chiến lược mở rộng thị trường ...............................................................84
3.5.2. Chiến lược chi phí thấp kết hợp khác biệt hóa các yếu tố đầu ra ...........87
3.5.3. Chiến lược tập trung ................................................................................88
3.5.4. Chiến lược bảo vệ thị phần .....................................................................91
3.5.5. Giải pháp hỗ trợ triển khai các chiến lược đã được lựa chọn .................92
3.5.5.1. Xây dựng hệ thống đánh giá khen thưởng phù hợp, khách quan.....92
3.5.5.2. Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ........................................................92
3.5.5.3. Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng .......................................93
3.5.5.4. Cạnh tranh lành mạnh với các đối thủ cạnh tranh ............................95
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................................97
1. Kết luận .............................................................................................................97
-xi-
2. Kiến nghị ...........................................................................................................97
2.1. Đối với Nhà nước .......................................................................................97
2.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước ....................................................................98
3. Những đóng góp của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo .............................99
3.1. Những đóng góp của đề tài ........................................................................99
3.2. Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo ....................................99
TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................101
PHỤ LỤC
-xii-
DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT
Agribank : Ngân Hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Agribank Hậu Giang : Ngân Hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt
Nam- chi nhánh Hậu Giang
ATM : Máy rút tiền tự động
BIDV Hậu Giang : Ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam
- Chi nhánh Hậu Giang
EFE : Ma trận các yếu tố bên ngoài
IFE : Ma trận các yếu tố bên trong
NHBL : Ngân hàng bán lẻ
NHNN : Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
NHTM : Ngân hàng thương mại
NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần
POS : Máy quét thẻ
QSPM : Ma trận hoạch định chiến lược có thể định lượng
SWOT : Ma trận SWOT (Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hợi, nguy cơ)
TCTD : Tổ chức tín dụng
Vietinbank Hậu Giang : Ngân hàng thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam -
Chi nhánh Hậu Giang
-xiii-
DANH SÁCH CÁC HÌNH
Số hiệu hình Tên hình Trang
Hình 1.1 Mô hình quản trị chiến lược toàn diện 14
Hình 1.2 Sơ đồ phân tích môi trường bên ngoài 15
Hình 1.3 Sơ đồ tổng quát môi trường vi mô 17
Hình 1.4 Các nội dung chủ yếu cần phân tích về đối thủ cạnh tranh 18
Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức Agribank Hậu Giang 34
Hình 2.2 Cơ cấu điều hành của Agribank Hậu Giang 42
Hình 2.3 Trình độ cán bộ 49
Tổng nguồn vốn huy động và dư nợ của Agribank Hậu
Hình 2.4 51
Giang giai đoạn 2011-2015
Hình 2.5 Nợ xấu của Agribank Hậu Giang giai đoạn 2011-2015 51
Hình 2.6 Lợi nhuận của Agribank Hậu Giang giai đoạn 2011-2015 52
Nguồn vốn huy động của các TCTD tỉnh Hậu Giang đến
Hình 2.7 61
31/12/2015
Hình 2.8 Dư nợ của các TCTD tỉnh Hậu Giang đến 31/12/2015 61
-xiv-