Luận văn tốt nghiệp “lợi nhuận và giải pháp gia tăng lợi nhuận tại công ty xây lắp – phát triển nhà số 1

  • 91 trang
  • file .pdf
Chuyên đề tốt nghiệp
LỜI MỞ ĐẦU
Trải qua 15 năm đổi mới, đã xuất hiện nhiều loại hình doanh nghiệp
thuộc các thành phần kinh tế, tuy làm ăn thăng trầm có khác nhau nhưng
phần lớn doanh nghiệp đã rút ra được nhiều bài học quý giá trong sản
xuất kinh doanh, thích nghi với kinh tế thị trường. Nếu như trong cơ chế
tập trung quan liêu bao cấp, các xí nghiệp quốc doanh đơn thuần sản xuất
và giao nộp sản phẩm theo kế hoạch ấn định từ trên xuống mà không cần
quan tâm đến chất lượng, giá thành và lợi nhuận thì ngày nay đối mặt với
kinh tế thị trường, khi mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều phải tính
toán hiệu quả mà là hiệu quả thật sự chứ không phải “lãi giả, lỗ thật” như
trước đây. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều phải đặt trên cơ sở thị
trường, năng suất, chất lượng, hiệu quả đã trở thành mối quan tâm hàng
đầu của toàn xã hội cũng như của mỗi doanh nghiệp.
Cơ chế thị trường đòi hỏi vừa nâng cao năng suất, vừa tạo điều kiện
cho việc nâng cao năng suất vì lợi ích sống còn của doanh nghiệp và sự
phát triển kinh tế xã hội của cả nước. Doanh nghiệp dựa trên chiến lược
chung của cả nước để xây dựng chiến lược riêng của mình nói đúng hơn
là dựa trên tín hiệu của thị trường mà xây dựng chiến lược theo nguyên
tắc: phải bán những thứ mà thị trường cần chứ không phải bán những gì
mình có. Trong quá trình kinh doanh, cạnh tranh và khát vọng lợi nhuận
đã thực sự trở thành động lực thôi thúc các doanh nghiệp tăng cường đầu
tư, đổi mới thiết bị công nghệ, đầu tư vào những ngành nghề mới… với
mục đích cuối cùng là đạt được chỉ tiêu lợi nhuận ngày càng lớn. Hiện
nay, có rất nhiều người còn chưa hiểu rõ về lợi nhuận và hiệu quả kinh tế,
họ thường nhầm lẫn giữa hai khái niệm này. Vậy lợi nhuận là gì và có vai
trò như thế nào đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp?
Với mục đích tìm hiểu về lợi nhuận và hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp xây lắp, em đã đến thực tập tại HUDC – 1. Sau một thời
gian học hỏi, nghiên cứu em đã chọn đề tài: “Lợi nhuận và giải pháp gia
tăng lợi nhuận tại Công ty Xây lắp – Phát triển nhà số 1”. Chuyên đề
1
Chuyên đề tốt nghiệp
tốt nghiệp của em gồm ba chương:
Chương I: Lý luận chung về lợi nhuận và giải pháp gia tăng lợi nhuận
tại các doanh nghiệp
Chương II: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
Xây lắp – Phát triển nhà số 1 (HUDC-1)
Chương III: Giải pháp, kiến nghị nhằm gia tăng lợi nhuận tại HUDC–
1
Vì điều kiện thời gian có hạn và kiến thức thực tế chưa nhiều nên
chuyên đề tốt nghiệp của em còn có những khuyết điểm. Em rất mong
nhận được ý kiến đóng góp quý báu của cô giáo hướng dẫn ThS Phạm
Hồng Vân cùng tất cả mọi người, những ai quan tâm đến vấn đề này.
Em xin chân thành cảm ơn.
2
Chuyên đề tốt nghiệp
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ LỢI NHUẬN VÀ CÁC BIỆN
PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP
1.1_ Lý luận chung về lợi nhuận
1.1.1_ Khái niệm về lợi nhuận:
Mục tiêu truyền thống và quan trọng của một chủ công ty theo lý
thuyết là đạt tối đa lợi nhuận và giả thuyết này rất vững chắc. Nó vẫn tạo
nên cơ sở của rất nhiều lý thuyết của kinh tế vi mô.Về lịch sử mà nói
những nhà kinh tế trong các phân tích của họ về công ty đều lấy lợi nhuận
tối đa làm mục đích cuối cùng, tuy nhiên có rất nhiều quan điểm khác
nhau về lợi nhuận:
Theo quan điểm của các nhà kinh tế học cổ điển trước Marx “cái
phần trội lên nằm trong giá bán so với chi phí sản xuất là lợi nhuận”
Karl Marx cho rằng: “giá trị thặng dư hay cái phần trội lên trong
toàn bộ giá trị của hàng hoá trong đó lao động thặng dư chính là lao động
không được trả công của công nhân đã được vật hoá thì tôi gọi là lợi
nhuận”.
Nhà kinh tế học hiện đại P.A.Samuelson và W.D.Nordhaus thì định
nghĩa rằng: “Lợi nhuận là một khoản thu nhập dôi ra bằng tổng số thu về
trừ đi tổng số đã chi” hoặc cụ thể hơn là “ lợi nhuận được định nghĩa như
là khoản chênh lệch giữa tổng thu nhập của một công ty và tổng chi phí”.
Từ các quan điểm trên chúng ta thấy rằng nhờ có lý luận vô giá về giá
trị hàng hoá sức lao động, Marx là người đầu tiên đã phân tích nguồn gốc
lợi nhuận một cách khoa học, sâu sắc và có ý nghĩa cả về kinh tế, chính
trị. Theo ông, lợi nhuận là hình thái chuyển hoá của giá trị thặng dư, lợi
nhuận và giá trị thặng dư có sự gống nhau về lượng và khác nhau về chất.
Về lượng, nếu giá cả hàng hoá bằng giá trị của nó thì lượng lợi nhuận
bằng lượng giá trị thặng dư, nếu giá cả hàng hoá không nhất trí với giá trị
của nó thì mỗi tư bản cá biệt có thể thu được lượng lợi nhuận lớn hơn
3
Chuyên đề tốt nghiệp
hoặc nhỏ hơn giá trị thặng dư, nhưng trong toàn xã hội thì tổng số lợi
nhuận luôn bằng tổng số giá trị thặng dư.
Về chất, giá trị thặng dư là nội dung bên trong được tạo ra trong lĩnh
vực sản xuất, là khoản dôi ra ngoài giá trị tư bản khả biến và do sức lao
động được mua từ tư bản khả biến tạo ra. Còn lợi nhuận là hình thức biểu
hiện bên ngoài của giá trị thặng dư thông qua trao đổi, phạm trù lợi nhuận
đã xuyên tạc, che đậy được nguồn gốc quan hệ bóc lột tư bản chủ nghĩa.
Kế thừa được những gì tinh tế nhất của các nhà kinh tế học tư sản cổ
điển, kết hợp với quá trình nghiên cứu sâu sắc nền sản xuất tư bản chủ
nghĩa, Karl Marx đã chỉ rõ được nguồn gốc sâu xa của lợi nhuận và quan
điểm về lợi nhuận của ông là hoàn toàn đúng đắn, do đó ngày nay khi
nghiên cứu về lợi nhuận chúng ta đều nghiên cứu dựa trên quan điểm của
Karl Marx.
Ở nước ta theo Điều 3 Luật Doanh nghiệp ghi nhận: “Doanh nghiệp là
tổ chức kinh doanh có tên riêng, tài sản, trụ sở giao dịch ổn định, được
đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện
các hoạt động kinh doanh.” Mà kinh doanh là việc thực hiện một, một số
hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư từ sản xuất, tiêu thụ sản
phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.
Điều đó chứng tỏ rằng lợi nhuận đã được pháp luật thừa nhận như là mục
tiêu chủ yếu và là động cơ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy lợi
nhuận là gì?
Lợi nhuận là kết quả tài chính cuối cùng của các hoạt động sản xuất
kinh doanh, là chỉ tiêu chất lượng đánh giá hiệu quả kinh tế các hoạt động
của doanh nghiệp. Từ góc độ của nhà quản trị tài chính doanh nghiệp có
thể thấy rằng: Lợi nhuận của doanh nghiệp là khoản tiền chênh lệch giữa
thu nhập (income) và chi phí (expenses) mà doanh nghiệp bỏ ra để đạt
được thu nhập từ các hoạt động của doanh nghiệp đưa lại.
1.1.2_ Nội dung của lợi nhuận
Hoạt động kinh doanh trong cơ chế thị trường, để tồn tại và phát triển
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải có hiệu quả. Tuy nhiên, do
4
Chuyên đề tốt nghiệp
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp rất đa dạng và phong
phú, hiệu quả kinh doanh có thể đạt được từ nhiều hoạt động khác nhau.
Bởi vậy lợi nhuận của doanh nghiệp cũng bao gồm nhiều loại, trong đó
chủ yếu là:
Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh, là khoản chênh
lệch giữa doanh thu tiêu thụ sản phẩm và chi phí đã bỏ ra của khối lượng
sản phẩm hàng hoá dịch vụ, lao vụ của các hoạt động sản xuất kinh doanh
chính và phụ của doanh nghiệp.
Lợi nhuận thu được từ các hoạt động tài chính mang lại, đó
là khoản chênh lệch giữa các khoản thu và chi có tính chất nghiệp vụ tài
chính trong quá trình doanh nghiệp thực hiện việc kinh doanh. Các hoạt
động nghiệp vụ tài chính gồm : hoạt động cho thuê tài chính, hoạt động
mua bán chứng khoán, mua bán ngoại tệ, lãi tiền gửi ngân hàng thuộc vốn
kinh doanh ccủa doanh nghiệp, lãi cho vay vốn, lợi tức cổ phần và hoàn
nhập số dư khoản dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán và lợi nhuận
thu được từ việc phân chia kết quả hoạt động liên doanh, liên kết của
doanh nghiệp với đơn vị khác.
Lợi nhuận thu được từ các hoạt động khác (hoạt động bất
thường) là khoản chênh lệch giữa thu nhập và chi phí của các hoạt động
khác ngoài các hoạt động nêu trên. Như vậy, lợi nhuận thu được từ các
hoạt động khác bao gồm: khoản phải trả nhưng không trả được do phía
chủ nợ, khoản nợ khó đòi đã duyệt bỏ nay thu hồi được, lợi nhuận từ
quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản. Khoản thu vật tư tài sản thừa sau
khi đã bù trừ hao hụt, mất mát, khoản chênh lệch giữa thu nhập và chi phí
của hoạt động thanh lý, nhượng bán tài sản cố định. Lợi nhuận các năm
trước phát hiện năm nay, hoàn nhập số dư các khoản dự phòng, giảm giá
hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi, tiền trích bảo hành sản phẩm
còn thừa sau khi hết hạn bảo hành.
1.1.3_ Phương pháp xác định lợi nhuận
Lợi nhuận được tính toán bởi việc sắp xếp của bất kỳ doanh thu nào
được doanh nghiệp tạo ra (không kể tới có phải khách hàng hay không đã
trả tiền cho doanh thu này) và trừ đi tổng số tiền chi tiêu của doanh
5
Chuyên đề tốt nghiệp
nghiệp. Một trong số chi tiêu này là sự khấu hao, nó là phần tổn thất trong
giá trị của tài sản cố định như: xe hơi, máy tính…gây ra do các tài sản
này được sử dụng vào việc sản xuất kinh doanh. Theo chế độ hiện hành ở
nước ta có 3 cách chủ yếu xác định lợi nhuận sau:
1.1.3.1_ Phương pháp trực tiếp
Theo phương pháp này lợi nhuận của doanh nghiệp được xác định
trực tiếp từ hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính, hoạt động
khác.
a) Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh
Đây là bộ phận lợi nhuận chủ yếu mà doanh nghiệp thu được từ các
hoạt động sản xuất, cung ứng sản xuất dịch vụ trong kỳ được xác định
theo công thức:
Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh = Doanh thu thuần - Giá
vốn hàng bán - Chi phí bán hàng - Chi phí quản lý doanh nghiệp
trong đó:
Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh là số lợi nhuận trước thuế
thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
Doanh thu thuần = Doanh thu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá dịch
vụ trong kỳ - Các khoản giảm trừ doanh thu
Các khoản giảm trừ doanh thu gồm:
 Chiết khấu hàng bán: là số tiền người bán giảm trừ cho
người mua đối với số tiền phải trả cho người mua thanh toán tiền mua sản
phẩm, hàng hoá dịch vụ của doanh nghiệp trước thời hạn thanh toán và đã
được ghi trên hoá đơn bán hàng hoặc hợp đồng kinh tế.
 Giảm giá hàng bán: là số tiền người bán giảm trừ cho
người mua ( khách hàng) trên giá bán đã thoả thuận do hàng kém phẩm
chất, không đúng quy cách, thời hạn thanh toán đã được ghi trên hợp
đồng kinh tế hoặc giảm giá cho khách hàng khi họ mua một khối lượng
hàng hoá lớn.
 Giá trị hàng bán bị trả lại: là giá trị tính theo giá thanh toán
của số sản phẩm hàng hoá, dịch vụ mà doanh nghiệp đã tiêu thụ bị khách
6
Chuyên đề tốt nghiệp
hàng trả lại do vi phạm các hợp đồng kinh tế đã ký kết.
 Thuế tiêu thụ đặc biệt: là loại thuế gián thu tính trên một
số loại hàng hoá, dịch vụ đặc biệt mà nhà nước không khuyến khích tiêu
dùng.
 Thuế xuất nhập khẩu: là loại thuế gián thu tính trên sản
phẩm hàng hoá của các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước xuất khẩu
qua biên giới Việt Nam.
Giá vốn hàng bán (GVHB) phản ánh trị giá gốc sản phẩm hàng
hoá, dịch vụ (bao gồm cả một số khoản thuế theo quy định như thuế nhập
khẩu, thuế giá trị gia tăng) đã được xác định là tiêu thụ. Khi xác định
được doanh thu thì đồng thời giá trị sản phẩm hàng hoá xuất khẩu cũng
được phản ánh vào giá vốn để xác định kết quả. Do vậy việc xác định
đúng giá vốn hàng bán có ý nghĩa rất quan trọng.
Đối với doanh nghiệp sản xuất
Giá vốn hàng bán = Giá thành sản phẩm của khối lượng sản phẩm
tiêu thụ trong kỳ
= Giá thành sản xuất của khối lượng sản phẩm tồn
kho đầu kỳ + Giá thành sản xuất của khối lượng sản phẩm sản xuất
trong kỳ – Giá thành sản xuất của khối lượng sản phẩm tồn kho cuối
kỳ
Đối với doanh nghiệp thương nghiệp
Giá vốn hàng bán = Trị giá mua vào của hàng hoá bán ra
= Trị giá hàng hoá tồn kho đầu kỳ + Trị giá hàng
hoá mua vào trong kỳ – Trị giá hàng hoá tồn kho cuối kỳ
Chi phí bán hàng là một bộ phận của chi phí lưu thông phát sinh
dưới hình thái tiền tệ để thực hiện các nghiệp vụ bán hàng hóa kinh doanh
trong kỳ báo cáo. Chi phí bán hàng được bù đắp bằng khối lượng doanh
thu thuần được thực hiện, xét về nội dung kinh tế của các khoản mục chi
phí bán hàng ta có: chi phí nhân viên bán hàng, chi phí vật liệu bao bì, chi
phí khấu hao tài sản cố định của các khâu bán hàng, chi phí dịch vụ mua
ngoài, chi phí bằng tiền khác…
Chi phí quản lý doanh nghiệp (QLDN), là một loại chi phí thời kỳ
7
Chuyên đề tốt nghiệp
được tính đến khi hạch toán lợi tức thuần tuý của kỳ báo cáo, chi phí
QLDN là những khoản chi phí có liên quan đến việc tổ chức quản lý điều
hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Nội dung chi phí quản lý cũng bao
gồm các yếu tố chi phí như chi phí bán hàng, tuy vậy công dụng chi phí
của các yếu tố đó có sự khác biệt. Chi phí quản lý doanh nghiệp phản ánh
các khoản chi chung cho quản lý văn phòng và các khoản chi kinh doanh
không gắn được với các địa chỉ cụ thể trong cơ cấu tổ chức sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp.
b) Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
Hoạt động tài chính là những hoạt động có liên quan tới việc huy
động, quản lý và sử dụng vốn trong kinh doanh
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính được xác định theo công thức:
Lợi nhuận hoạt động tài chính = Thu nhập hoạt động tài chính –
Thuế gián thu (nếu có) – Chi phí hoạt động tài chính
trong đó:
Thu nhập tài chính gồm: lãi tiền gửi ngân hàng, bán trả góp, lãi
kinh doanh chứng khoán, lãi góp vốn liên doanh, lãi đầu tư ngắn hạn và
dài hạn khác, chiết khấu thanh toán khi mua hàng được hưởng, thu tiền
do cho thuê tài sản và bán bất động sản, chênh lệch tỷ giá, hoàn nhập
khoản dự phòng.
Chi phí hoạt động tài chính gồm: lỗ do kinh doanh chứng khoán và
các hoạt động đầu tư khác, chi phí do đem góp vố liên doanh,chi phí liên
quan đến việc thuê tài sản, chênh lệch tỷ giá, lập dự phòng giảm giá đầu
tư chứng khoán...
c) Lợi nhuận từ hoạt động khác
Hoạt động khác (hoạt động bất thường) là những hoạt động diễn ra
không thường xuyên mà doanh nghiệp không dự tính trước được hoặc có
dự tính nhưng ít có khả năng thực hiện như các hoạt động thanh lý,
nhượng bán tài sản cố định, xử lý nợ khó đòi…
Lợi nhuận từ hoạt động khác được xác định theo công thức sau:
Lợi nhuận hoạt động khác = Thu nhập hoạt động khác – Thuế gián
thu (nếu có) – Chi phí hoạt động khác
8
Chuyên đề tốt nghiệp
trong đó:
Thu nhập hoạt động khác là những khoản thu về tiền phạt do khách
hàng vi phạm hợp đồng, tiền thu được từ hoạt động thanh lý, nhượng bán
tài sản cố định, thu các khoản nợ khó đòi, thu các khoản miễn thuế, giảm
thuế, tiền thu về giá trị tài sản thu được do vắng chủ, hoàn nhập dự
phòng, giảm giá dự trữ và phải thu nợ khó đòi, trích trước sửa chữa lớn
tài sản cố định, bảo hành sản phẩm nhưng không dùng hết vào cuối năm.
Chi phí hoạt động khác là những khoản chi như: chi phạt thuế, tiền
phạt do doanh nghiệp vi phạm hợp đồng, chi cho thanh lý, nhượng bán tài
sản, giá trị tài sản bị tổn thất do quỹ dự phòng tài chính không đủ bù đắp
chi phí kinh doanh...
Sau khi đã xác định lợi nhuận của các hoạt động kinh doanh, chúng ta
tiến hành tổng hợp lại, kết quả sẽ thu được lợi nhuận trước thuế thu nhập
doanh nghiệp như sau:
Lợi nhuận trước thuế TNDN = Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh
doanh + Lợi nhuận hoạt động tài chính + Lợi nhuận hoạt động khác
Sau đó ta sẽ xác định lợi nhuận sau thuế TNDN (lợi nhuận ròng) của
doanh nghiệp trong kỳ theo công thức:
Lợi nhuận ròng = Lợi nhuận trước thuế TNDN – Thuế TNDN
hoặc
Lợi nhuận ròng = Lợi nhuận trước thuế TNDN * (1 – thuế suất thuế
thu nhập doanh nghiệp)
Nhận xét: Cách xác định lợi nhuận theo phương pháp trực tiếp rất đơn
giản, dễ tính toán, do đó phương pháp này được áp dụng phổ biến và rộng
rãi trong các doanh nghiệp sản xuất ít loại sản phẩm. Còn đối với những
doanh nghiệp lớn, sản xuất nhiều loại sản phẩm thì phương pháp này
không thích hợp bởi khối lượng công việc tính toán sẽ rất lớn, tốn nhiều
thời gian và công sức.
1.1.3.2_ Phương pháp gián tiếp ( xác định lợi nhuận qua các bước trung
gian)
Ngoài phương pháp xác định lợi nhuận như đã trình bày ở trên, chúng
ta còn có thể xác định lợi nhuận trong kỳ của doanh nghiệp bằng
9
Chuyên đề tốt nghiệp
cách tiến hành tính dần lợi nhuận của doanh nghiệp qua từng khâu trung
gian. Cách xác định như vậy gọi là phương pháp xác định lợi nhuận qua
các bước trung gian .
Để xác định được kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh
doanh đó là lợi nhuận ròng của doanh nghiệp chúng ta cần tính lần lượt
các chỉ tiêu sau:
1. Doanh thu bán hàng
2. Các khoản giảm trừ doanh thu (chiết khấu hàng bán, giảm giá hàng
bán, giá trị hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập
khẩu)
3. Doanh thu thuần về bán hàng (= 1- 2)
4. Trị giá vốn hàng bán
5. Lợi nhuận gộp về hoạt động kinh doanh (= 3 – 4)
6. Chi phí bán hàng
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp
8. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh (= 5 – 6 – 7)
9. Thu nhập hoạt động tài chính
10. Chi phí hoạt động tài chính
11. Lợi nhuận hoạt động tài chính (= 9 – 10)
12. Thu nhập hoạt động khác
13. Chi phí hoạt động khác
14. Lợi nhuận hoạt động khác (=12 – 13)
15. Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (= 8 + 11 + 14)
16. Thuế thu nhập doanh nghiệp (=15 * thuế suất thuế TNDN)
17. Lợi nhuận ròng( =15 – 16)
Nhận xét: Cách tính này cho phép người quản lý nắm được quá trình
hình thành lợi nhuận và tác động của từng khâu hoạt động đến kết quả
hoạt động sản xuất kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp, đó là lợi
nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (lợi nhuận ròng). Phương pháp
này giúp chúng ta có thể lập Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh
nghiệp thông qua các chỉ tiêu trên, nhờ đó chúng ta dễ dàng phân tích và
so sánh được kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kỳ trước so
10
Chuyên đề tốt nghiệp
với kỳ này. Mặt khác chúng ta có thể thấy được sự tác động của từng
khâu hoạt động tới sự tăng giảm lợi nhuận của doanh nghiệp, từ đó sẽ
giúp chúng ta tìm ra những giải pháp điều chỉnh thích hợp góp phần nâng
cao lợi nhuận, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
1.1.3.3_ Phân tích điểm hoà vốn
a) Khái niệm điểm hoà vốn
Điểm hoà vốn là điểm mà tại đó doanh thu bán hàng đủ trang trải mọi
chi phí bỏ ra và doanh nghiệp không lỗ, không lãi, là một điểm mà tại đó
lợi nhuận của doanh nghiệp bằng không. Như vậy trên điểm hoà vốn sẽ
có lãi và dưới điểm hoà vốn sẽ bị lỗ. Xác định điểm hoà vốn trong kinh
doanh là điểm khởi đầu để quyết định quy mô sản xuất, tiêu thụ, quy mô
vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh để đạt mức lãi mong muốn phù hợp
với điều kiện hiện hành cũng như đầu tư mới hoặc đầu tư bổ sung.
b) Phương pháp xác định
Xác định sản lượng hoà vốn
Về mặt toán học, điểm hoà vốn là điểm giao nhau của đường biểu
diễn doanh thu với đường biểu diễn chi phí. Do đó sản lượng hoà vốn
chính là ẩn số của hai phương trình biểu diễn hai đường thẳng đó
Gọi F: tổng chi phí cố định
V: chi phí khả biến cho một đơn vị sản phẩm
Q: sản lượng hoà vốn
g: giá bán một đơn vị sản phẩm
Khi đó, tổng chi phí khả biến là VQ
Tổng chi phí sản xuất là Y1 = F + VQ
Tổng doanh thu tiêu thụ sản phẩm là Y2 = gQ
Tại điểm hoà vốn, tổng doanh thu = tổng chi phí ( Y1  Y2 )
 Qg = F + VQ  Q(g – V) = F
 Sản lượng hoà vốn = Q = F/ (g – V)
Xác định doanh thu hoà vốn
Doanh thu hoà vốn được xác định theo công thức sau:
11
Chuyên đề tốt nghiệp
Doanh thu hoà vốn = gQ = g * F/ (g – V) = F/ (1 – V/g )
Tỉ lệ (1 – V/ g ) được gọi là tỉ lệ lãi trên biến phí
Q được coi là sản lượng hoà vốn
Xác định công suất hoà vốn
Người quản lý cần biết huy động bao nhiêu phần trăm công suất sẽ
đạt điểm hoà vốn, mức huy động năng lực sản xuất trên công suất hoà
vốn sẽ đưa lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, ngược lại nếu mức huy động
năng lực sản xuất thấp hơn công suất hoà vốn doanh nghiệp sẽ bị lỗ.
Theo khái niệm điểm hoà vốn ta có tổng doanh thu = tổng chi phí
gQ = F + VQ F = gQ – VQ, tức là tại điểm hoà vốn thì chênh lệch
giữa tổng doanh thu bán hàng với tổng chi phí biến đổi chính là tổng chi
phí cố định. Vậy khi huy động 100% công suất đạt sản lượng là s thì
chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí biến đổi là (sg – sV). Do
đó cần có h% công suất để chênh lệch đó đủ bù đắp chi phí cố định
 F = (sg – sV) / 100 * h%
 Công suất hoà vốn = h% = F/ (sg –sV) * 100
Nghĩa là cứ 1% công suất sẽ ứng với mức chênh lệch là (sg – sV) * 100.
Nếu h%>1 thì doanh nghiệp không đạt được điểm hoà vốn (lợi nhuận <
0)
Nếu h%<1 thì doanh nghiệp đạt được điểm hoà vốn (lợi nhuận > 0)
Xác định thời gian đạt điểm hoà vốn
Nếu gọi thời gian đạt điểm hoà vốn là n thì n được xác định theo
công thức sau:
n = 12 tháng * Q/ s
với Q: sản lượng hoà vốn của doanh nghiệp
s: sản lượng đạt được khi huy động 100% công suất.
Điều này có nghĩa là doanh nghiệp phải dành một khoảng thời gian là n
tháng trong năm mới sản xuất đủ sản lượng hoà vốn.
Kết luận: Phân tích điểm hoà vốn sẽ giúp cho các nhà quản trị tài
chính xem xét kinh doanh trong mối quan hệ của nhiều yếu tố tác động
tới lợi nhuận, cho phép xác định rõ ràng vào thời điểm nào trong kỳ kinh
12
Chuyên đề tốt nghiệp
doanh hoặc ở mức sản xuất, tiêu thụ bao nhiêu sản phẩm thì doanh nghiệp
không bị lỗ, từ đó có các quyết định chủ động và tích cực trong hoạt động
sản xuất kinh doanh.
1.1.4_ Vai trò của lợi nhuận
1.1.4.1_ Vai trò của lợi nhuận đối với doanh nghiệp
Lợi nhuận giữ vị trí quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp vì trong điều kiện hạch toán kinh doanh độc lập
theo cơ chế thị trường, doanh nghiệp có tồn tại và phát triển hay không
thì điều quyết định là doanh nghiệp có tạo ra được lợi nhuận hay không?
Chuỗi lợi nhuận của doanh nghiệp trong tương lai sẽ phát sinh và diễn
biến như thế nào? Vì thế, lợi nhuận được coi là một trong những đòn bẩy
kinh tế quan trọng đồng thời là một chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả sản
xuất kinh doanh. Lợi nhuận tác động đến tất cả các mặt hoạt động của
doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính của doanh
nghiệp, việc thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận là điều kiện quan trọng đảm bảo
cho tình hình tài chính của doanh nghiệp được ổn định, vững chắc.
Lợi nhuận là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp nói lên kết quả của
toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu doanh
nghiệp phấn đấu cải tiến, nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh
doanh làm cho giá thành sản phẩm hạ thì lợi nhuận sẽ tăng lên một cách
trực tiếp. Ngược lại, nếu giá thành sản phẩm tăng lên thì lợi nhuận sẽ
giảm đi. Bởi vậy là chỉ tiêu quan trọng nhất tác động đến mọi vấn đề của
doanh nghiệp, quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, đồng
thời lợi nhhuận ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính của doanh
nghiệp, là chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp.
1.1.4.2_ Vai trò của lợi nhuận đối với xã hội
Ngoài vai trò đối với doanh nghiệp lợi nhận còn là nguồn tích luỹ cơ
bản, là nguồn để mở rộng tái sản xuất xã hội. Sau mỗi chu kỳ sản xuất
kinh doanh, các doanh nghiệp phải hạch toán lợi nhuận (hoặc lỗ) rồi từ đó
nộp một khoản tiền vào ngân sách nhà nước. Sự tham gia đóng góp này
của các doanh nghiệp được phản ánh ở số thuế thu nhập mà doanh nghiệp
13
Chuyên đề tốt nghiệp
đã nộp. Thuế thu nhập doanh nghiệp là một sự điều tiết của nhà nước đối
với lợi nhuận thu được của các đơn vị sản xuất kinh doanh, để góp phần
thúc đẩy sản xuất phát triển và động viên một phần lợi nhuận của cơ sở
kinh doanh cho ngân sách nhà nước, bảo đảm sự đóng góp công bằng,
hợp lý giữa các thành phần kinh tế, kết hợp hài hoà giữa lợi ích của nhà
nước và lợi ích của người lao động.
Trong điều kiện hiện nay ở nước ta, để khuyến khích, nâng cao chất
lượng sản xuất, thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ miễn thu cho phần lợi
nhuận dùng để tái đầu tư vào sản xuất kinh doanh và miễn giảm thuế thu
nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh ở
vùng sâu, vùng xa. Đối với các doanh nghiệp quốc doanh, hợp tác xã, các
doanh nghiệp sản xuất điện năng, khai thác mỏ, luyện kim, cơ khí, phân
bón, thuốc trừ sâu, vật liệu xây dựng, khai thácvà chế biến lâm sản, thuỷ
hải sản, xây dựng, vận tải, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất
28%, các ngành công nghiệp nhẹ, công nghiệp thực phẩm và ngành sản
xuất khác nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất lớn hơn. Khoản
thuế thu nhập mà các doanh nghiệp nộp vào ngân sách nhà nước sẽ dùng
để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mở rộng tái sản xuất xã hội.
1.1.5_ Nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp
Với vai trò rất lớn của mình, lợi nhuận tác động tới mọi hoạt động của
doanh nghiệp, lợi nhuận là nguồn tích luỹ cơ bản để tái sản xuất mở rộng.
Tuy nhiên cần lưu ý rằng không thể coi lợi nhuận là chỉ tiêu duy nhất để
đánh giá chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và
cũng không thể chỉ dùng lợi nhuận để so sánh chất lượng hoạt động sản
xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khác nhau, bởi vì bản thân lợi
nhuận chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, đó là:
1.1.5.1_ Quy mô sản xuất
Các doanh nghiệp cùng loại, nếu quy mô sản xuất khác nhau thì lợi
nhuận thu được cũng khác nhau. Ở những doanh nghiệp lớn hơn nếu công
tác quản lý kém nhưng lợi nhuận thu được vẫn có thể lớn hơn những
doanh nghiệp có quy mô nhỏ và công tác quản lý tốt hơn. Bởi doanh
14
Chuyên đề tốt nghiệp
nghiệp lớn có rất nhiều ưu thế ngay cả khi tất cả các ngành kinh tế đã sử
dụng nhiều đơn vị lớn có thiết bị và kiến thức chuyên môn hoá. Trước
hết, doanh nghiệp có quy mô lớn sẽ có ưu thế về mặt tài chính, do đó
phần dự trữ của doanh nghiệp cho những rủi ro không cần phải tăng tỷ lệ
với doanh thu, vì với một số dự án đầu tư sản xuất tăng, có nhiều khả
năng giảm bớt thiệt hại. Một khía cạnh khác của việc giảm bớt rủi ro kèm
theo tăng quy mô sản xuất là các doanh nghiệp lớn có đủ sức đương đầu
với những rủi ro lớn hơn do đó khả năng đạt được lợi nhuận cao hơn.
Hơn nữa nếu doanh nghiệp muốn có nguồn tài chính lớn thì quy mô của
nó cho phép việc thâm nhập trực tiếp vào thị trường vốn và với quy mô
lớn nhà đầu tư sẽ tin tưởng khi họ quyết định đầu tư vào công ty.
Một nhân tố quan trọng giúp nâng cao năng suất lao động của Công ty
là với quy mô lớn công ty có thể tiếp nhận được các lợi thế theo quy mô
về kỹ thuật và quản lý trong một số thị trường như: kho tàng bến bãi,
đường xá, bởi vậy cho phép công ty có các ưu thế lớn về khả năng tạo
dựng một tiền đồ sự nghiệp tốt cho các nhà quản lý. Còn về công tác mua
nguyên vật liệu đầu vào thì nhờ quy mô lớn cho phép công ty có lợi thế
trong thương lượng không chỉ về giá cả nguyên vật liệu mà còn về thời
hạn và dịch vụ thanh toán, giao hàng.
Trình độ trang bị tài sản cố định là một trong những biểu hiện về quy
mô sản xuất của doanh nghiệp. Ở hầu hết các doanh nghiệp sản xuất
thuộc mọi thành phần kinh tế, doanh nghiệp đều có quyền tự chủ trong
việc mua sắm, đổi mới tài sản cố định bằng các nguồn vốn như nguồn
vốn pháp định, nguồn vốn tự bổ sung, nguồn vốn liên doanh, liên kết, và
các nguồn vốn tín dụng khác. Nếu doanh nghiệp có quy mô lớn thì có thể
dễ dàng trong việc huy động nguồn vốn lớn để mua sắm, hiện đại hoá
trang thiết bị, công nghệ sản xuất… nhằm góp phần tăng năng suất lao
động, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp.
1.1.5.2_ Điều kiện sản xuất kinh doanh
Sự tiến bộ của Khoa học kỹ thuật và công nghệ, việc áp dụng mau lẹ
những thành tựu về khoa học công nghệ vào sản xuất kinh
15
Chuyên đề tốt nghiệp
doanh là nhân tố cực kỳ quan trọng cho phép các doanh nghiệp hạ giá
thành sản phẩm, nâng cao lợi nhuận và thành công trong kinh doanh.
Nhất là trong điều kiện hiện nay, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật phát
triển hết sức mạnh mẽ, các máy móc thiết bị được dùng vào sản xuất hết
sức hiện đại thay thế nhiều lao động nặng nhọc của con người và điều
đáng chú ý là ngày nay thế giới đang đi vào cuộc cách mạng công nghệ
mới (như vi điện tử, tin học, sinh học, vật liệu mới) hầu như làm thay đổi
nhiều điều kiện cơ bản của sản xuất như: việc tiêu tốn nguyên vật liệu để
sản xuất ra sản phẩm ngày càng ít, nhiều loại vật liệu mới ra đời, lượng
lao động dùng vào sản xuất cũng giảm bớt do áp dụng tự động hoá và
công nghệ mới. Do vậy, trong sản xuất kinh doanh vấn đề đặt ra cho các
doanh nghiệp là tuỳ theo điều kiện cụ thể mà đón bắt htời cơ, ứng dụng
thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại vào sản xuất để nâng cao chất lượng
sản phẩm, hạ giá thành góp phần nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Bên cạnh việc áp dụng thành tựu khoa học vào sản xuất thì nhà quản
lý cần phải luôn quan tâm tới công tác tổ chức lao động và sử dụng con
người. Bởi đây cũng là một nhân tố rất quan trọng để tăng năng suất lao
động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhất là
các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong sản xuất. Việc tổ chức lao
động khoa học sẽ tạo ra sự kết hợp các yếu tố sản xuất một cách hợp lý
loại trừ được tình trạng lãng phí lao động, lãng phí giờ máy, có tác dụng
lớn thúc đẩy việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Nhưng điều
quan trọng hơn và có ý nghĩa hơn trong việc tổ chức quản lý lao động của
một doanh nghiệp là ở chỗ biết sử dụng yếu tố “con người”, biết khơi dậy
tiềm năng trong mỗi con người, chủ doanh nghiệp phải biết bồi dưỡng
trình độ cho cán bộ công nhân viên, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh
thần, điều kiện làm việc của mỗi người trong doanh nghiệp.
1.1.5.3_ Những nhân tố khách quan và chủ quan
Ta có công thức xác định lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh
như sau:
LN = D – G – C trong đó
LN: lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh
16
Chuyên đề tốt nghiệp
D: doanh thu tiêu thụ sản phẩm
G: giá vốn hàng xuất bán
C: chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
Nếu quan niệm doanh thu tuỳ thuộc vào sản lượng hàng hoá bán ra và
giá bán bình quân của từng loại sản phẩm, giá vốn hàng xuất bán phụ
thuộc vào số lượng hàng hoá bán ra và giá vốn bình quân của từng loại
sản phẩm tiêu thụ, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng
phụ thuộc vào sản lượng hàng hoá bán ra và chi phí bán hàng chi phí
quản lý doanh nhgiệp trên một đơn vị sản phẩm, thì lợi nhuận ròng từ
hoạt động sản xuất kinh doanh phụ thuộc vào năm nhân tố sau:
Một là, nhân tố sản lượng tiêu thụ, trong điều kiện các nhân tố khác
không thay đổi, khi sản lượng tiêu thụ tăng lên hoặc giảm đi bao nhiêu
lần thì lợi nhuận cũng tăng lên giảm đi bấy nhiêu lần. Việc tăng giảm
khối lượng sản phẩm tiêu thụ phản ánh kết quả của sản xuất kinh doanh
cả về khối lượng, chất lượng, chủng loại sản phẩm, và thời hạn cũng như
phản ánh kết quả công tác bán hàng của doanh nghiệp. Như vậy, tác động
của nhân tố này chủ yếu phản ánh yếu tố chủ quan trong công tác quản lý
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Hai là, nhân tố kết cấu tiêu thụ, kết cấu tiêu thụ thay đổi có thể làm
tăng hoặc giảm tổng số lợi nhuận. Trong thực tế nếu tăng tỷ trọng bán ra
những mặt hàng có mức lợi nhuận cao và giảm tỷ trọng bán ra những mặt
hàng có mức lợi nhuận thấp hơn thì mặc dù lợi nhuận cá biệt của từng
mặt hàng hoá không thay đổi nhưng tổng số lợi nhuận của doanh nghiệp
sẽ tăng hoặc ngược lại nếu giảm tỷ trọng bán ra những mặt hàng có mức
lợi nhuận cao và tăng tỷ trọng bán ra những mặt hàng có mức lợi nhuận
thấp thì tổng số lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được sẽ bị giảm. Việc
thay đổi kết cấu tiêu thụ trước hết là do tác động của nhu cầu thị trường,
tức là tác động của nhân tố khách quan. Mặt khác, để đáp ứng cho nhu
cầu thị trường thường xuyên biến động, bản thân mỗi doanh nghiệp phải
tìm cách tự điều chỉnh từ khâu sản xuất cho đến khâu tiêu thụ sản phẩm
và khi đó tác động này lại là tác động mang yếu tố chủ quan trong công
tác quản lý của doanh nghiệp.
17
Chuyên đề tốt nghiệp
Ba là, nhân tố giá bán, giá bán sản phẩm thay đổi ảnh hưởng thuận
chiều đến lợi nhuận, trường hợp giá cả hàng hoá của một số mặt hàng còn
do nhà nước quyết định và trong điều kiện cạnh tranh ngày càng trở nên
quyết liệt, giá cả hàng hoá tăng hay giảm là do tác động của những nhân
tố khách quan như: nhu cầu , thị hiếu người tiêu dùng. Còn do phẩm cấp
chất lượng hàng hoá không đạt tiêu chuẩn làm cho giá bán bình quân thay
đổi thì đó lại là do tác động của nhân tố chủ quan.
Bốn là, nhân tố giá vốn hàng xuất bán, thực chất ảnh hưởng của
nhân tố này là ảnh hưởng của giá thành sản phẩm tiêu thụ và nó tác động
nghịch chiều đến lợi nhuận. Như người ta biết, giá thành sản phẩm cao
hay thấp, tăng hay giảm là tuỳ thuộc vào kết quả của việc quản lý tài
chính và sử dụng lao động, vật tư trong quá trình sản xuất của doanh
nghiệp. Nếu tổ chức quản lý tốt sản xuất và tài chính thì đây sẽ là nhân tố
tác động mạnh mẽ đến việc hạ giá thành sản phẩn, tăng lợi nhuận cho
doanh nghiệp. Trước hết, tổ chức quản lý sản xuất đạt trình độ cao có thể
giúp doanh nghiệp xác định được mức sản xuất tối ưu, phương án sản
xuất tối ưu làm cho giá thành sản phẩm hạ xuống. Nhờ vào việc bố trí các
khâu sản xuất hợp lý có thể hạn chế sự lãng phí phí nguyên vật liệu, giảm
thấp tỷ lệ phế phẩm, những chi phí về ngừng sản xuất… Bên cạnh đó thì
công tác tổ chức sử dụng vốn hợp lý, đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu
cho việc mua sắm vật tư tránh được những tổn thất cho sản xuất khi máy
móc phải ngừng làm việc do thiếu vật tư. Đồng thời thông qua việc tổ
chức sử dụng vốn, kiểm tra được tình hình dự trữ vật tư, tồn kho sản
phẩm, từ đó phát hiện ngăn ngừa kịp thời tình trạng ứ đọng, mất mát hao
hụt vật tư, sản phẩm… Việc đẩy mạnh chu chuyển vốn có thể giảm bớt
nhu cầu vay vốn khiến cho doanh nghiệp giảm bớt chi phí về trả lãi tiền
vay, tất cả những sự tác động trên đều là tác động của nhân tố chủ quan
trong công tác quản lý của doanh nghiệp. Nếu tổ chức tốt công tác này sẽ
làm giảm bớt chi phí sản xuất góp phần tích cực hạ giá thành sản phẩm
nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Năm là, tác động của nhân tố chi phí bán hàng, chi phí quản lý
doanh nghiệp, tính chất ảnh hưởng của nhân tố này giống với ảnh hưởng
18
Chuyên đề tốt nghiệp
cấu nhân tố giá bán, xét cả về mức độ cũng như tính chất ảnh hưởng .
1.1.6_ Các chỉ tiêu về lợi nhuận
Để so sánh, đánh giá chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của
các doanh nghiệp, người ta căn cứ vào mức lợi nhuận tuyệt đối và mức
lợi nhuận tương đối mà doanh nghiệp đạt được trong kỳ.
1.1.6.1_ Mức lợi nhuận tuyệt đối
Mức lợi nhuận tuyệt đối gồm
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp và lãi vay
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ( hay còn gọi là lợi
nhuận ròng)
Tuy nhiên, khi so sánh chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của
các doanh nghiệp chỉ tiêu lợi nhuận tuyệt đối ít được sử dụng, mà nhà
quản trị tài chính thường quan tâm hơn tới chỉ tiêu về mức lợi nhuận
tương đối ( chính là tỷ suất lợi nhuận )
1.1.6.2_ Mức lợi nhuận tương đối
Mức lợi nhuận tương đối, tỷ suất lợi nhuận (còn gọi là mức doanh lợi)
phản ánh kết quả của một loạt chính sách và quyết định của doanh
nghiệp. Tỷ suất lợi nhuận là chỉ tiêu trả lời cho câu hỏi cuối cùng doanh
nghiệp hoạt động có hiệu quả như thế nào, là cơ sở quan trọng để đánh
giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một
thời kỳ nhất định. Tỷ suất lợi nhuận là đáp số sau cùng của hiệu quả kinh
doanh và là một luận cứ quan trọng để các nhà hoạch định đưa ra quyết
định tài chính trong tương lai. Tỷ suất lợi nhuận (mức doanh lợi) có nhiều
dạng:
a. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
Chỉ tiêu này được tính bằng cách chia lợi nhuận cho doanh thu tiêu thụ
sản phẩm. Về lợi nhuận có hai chỉ tiêu mà nhà quản trị tài chính rất quan
tâm là lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế (lợi nhuận thuần tuý sau
khi đã nộp các khoản cho ngân sách nhà nước). Do vậy tương ứng cũng
sẽ có hai chỉ tiêu TSLN trên doanh thu, công thức xác định như sau:
19
Chuyên đề tốt nghiệp
TS LN trước thuế trên doanh thu = Lợi nhuận trước thuế * 100/
Doanh thu thuần
TSLN sau thuế trên doanh thu = Lợi nhuận sau thuế * 100/ Doanh
thu thuần
Chỉ tiêu Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu phản ánh bình quân trong một
đồng doanh thu mà doanh nghiệp thực hiện trong kỳ có mấy đồng lợi
nhuận.
b. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
Chỉ tiêu này được xác định bằng cách chia lợi nhuận trước thuế và lãi
vay (EBIT) cho giá trị tài sản bình quân theo công thức
TS LN trên tài sản = LN trước thuế và lãi vay* 100 / Tài sản bình
quân
TS LN trên tài sản = EBIT * 100/ Tài sản bình quân
Chỉ tiêu Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản phản ánh một đồng giá trị tài
sản mà doanh nghiệp đã huy động vào sản xuất kinh doanh tạo ra mấy
đồng lợi nhuận trước thuế và lãi vay.
c. Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh
Chỉ tiêu này được tính bằng cách chia lợi nhuận cho bình quân tổng số
vốn kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ nghiên cứu. Cũng giống như
chỉ tiêu TSLN trên doanh thu, người ta thường tính riêng rẽ mối quan hệ
giữa lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế với vốn kinh doanh. Công
thức được xác định như sau:
TS LN trước thuế vốn kinh doanh = Lợi nhuận trước thuế * 100/ Vốn
kinh doanh bình quân
TSLN sau thuế vốn kinh doanh = Lợi nhuận sau thuế * 100/ Vốn
kinh doanh bình quân
Chỉ tiêu Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh phản ánh một đồng vốn
kinh doanh mà doanh nghiệp đã sử dụng vào sản suất kinh doanh trong
kỳ tạo ra mấy đồng lợi nhuận. Trong hai chỉ tiêu TSLN trước thuế vốn
kinh doanh và TSLN sau thuế vốn kinh doanh thì chỉ tiêu TSLN sau thuế
vốn kinh doanh được các nhà quản trị tài chính sử dụng nhiều hơn, bởi lẽ
nó phản ánh số lợi nhuận còn lại (sau khi doanh nghiệp đã trả lãi vay
20