Luận văn tin học kế toán (thực hành phần mềm kế toán)

  • 14 trang
  • file .pdf
MỤC LỤC
Ký hiệu viết tắt ................................................................................................................ 1
Chương 1: CÀI ĐẶT PHẦN MỀM VÀ MỞ SỔ KẾ TOÁN C A DOANH NGHIỆP
BẰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA SME.NET 2015 ............................................... 2
1.1. Giới thiệu tổng quan về phần mềm MISA SME.NET 2015 ............................ 2
1.2. Hướng dẫn cài đặt ............................................................................................. 2
1.3. Chuẩn bị cài đặt ................................................................................................ 2
2.2. Thực hiện cài đặt ............................................................................................. 4
2.2.1. Download bộ cài ............................................................................................ 5
2.2.2. Sử dụng đĩa CD- ROM của phần mềm MISA SME.NET 2015 ................... 5
2.2.3. Thực hiện cài đặt phần mềm MISA SME.NET 2015 ................................... 5
3.1 Các bước tiến hành mở sổ kế toán..................................................................... 6
3.2. Phân công công việc và quyền hạn trong phòng kế toán ............................... 14
3.2.1. Vai trò quyền hạn ....................................................................................... 14
3.2.2. Quản lý người dùng ..................................................................................... 16
3.3. Thiết lập thông tin ban đầu ............................................................................. 18
3.3.1. Danh mục Hệ thống tài khoản ..................................................................... 18
3.3.2 Một số các tùy chọn chung khác .................................................................. 20
4.1. Nhập số dư ban đầu ........................................................................................ 20
4.1.1. Khai báo danh mục ...................................................................................... 20
4.1.2. Danh mục Loại hoặc Nhóm Khách hàng, nhà cung cấp ............................. 21
4.1.3. Danh mục Khách hàng, Nhà cung cấp ........................................................ 21
4.1.4. Danh mục Loại vật tư hàng hóa công cụ dụng cụ và danh mục Vật tư hàng
hóa công cụ dụng cụ. ............................................................................................. 23
4.1.5. Danh mục Đối tượng tập hợp chi phí .......................................................... 24
4.1.6. Danh mục loại Tài sản cố định và danh mục Tài sản cố định ..................... 25
4.1.7. Danh mục Ngân hàng và tài khoản ngân hàng ............................................ 26
4.1.8. Danh mục Phòng ban................................................................................... 27
4.1.9. Danh mục Nhân viên ................................................................................... 28
4.2. Nhập số dư ban đầu ........................................................................................ 29
4.3. Một số chức năng khác ................................................................................... 34
Tài liệu giảng dạy Môn Tin học kế toán (Thực hành phần mềm kế toán) 169
4.4. Lưu trữ, bảo quản sổ kế toán .......................................................................... 34
Bài tập củng cố ...................................................................................................... 39
Bài tập 1 .............................................................................................................…39
Bài tập 2 ................................................................................................................. 45
Chương 2 KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN..................................................................... 48
2.1 Mô hình hóa hoạt động thu chi tiền mặt, tiền gửi ........................................... 48
2.1.1 Thu tiền mặt .................................................................................................. 48
2.1.2 Chi tiền mặt .................................................................................................. 48
2.1.3 Thu tiền gửi .................................................................................................. 49
2.1.4 Chi tiền gửi ................................................................................................... 49
2.2 Thực hành trên phần mềm kế toán .................................................................. 49
2.2.1 Quy trình xử lý trên phần mềm .................................................................... 49
2.2.2 Các chứng từ đầu vào liên quan ................................................................... 50
2.2.3 Thực hành trên phần mềm kế toán ............................................................... 50
Câu hỏi ôn tập ........................................................................................................ 60
Chương 3: KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ ............................... 61
3.1 Mô hình hóa hoạt động mua hàng và công nợ phải trả ................................... 61
3.2 Các chứng từ đầu vào liên quan ...................................................................... 61
3.3 Thực hành trên phần mềm kế toán ................................................................... 61
Câu hỏi ôn tập ........................................................................................................ 81
Bài tập củng cố ...................................................................................................... 81
Chương 4: KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI THU ................................ 82
4.1 Mô hình hóa hoạt động bán hàng và công nợ phải thu ................................... 82
4.2 Quy trình xử lý trên phần mềm ....................................................................... 82
4.3 Các chứng từ đầu vào liên quan ...................................................................... 83
4.4 Thực hành trên phần mềm kế toán .................................................................. 83
Câu hỏi ôn tập ........................................................................................................ 96
Bài tập củng cố ...................................................................................................... 96
Chương 5: KẾ TOÁN KHO ........................................................................................ 97
5.1 Mô hình hóa hoạt động nhập, xuất kho ........................................................... 97
5.1.1 Mô hình hóa hoạt động nhập kho ................................................................ 97
Tài liệu giảng dạy Môn Tin học kế toán (Thực hành phần mềm kế toán) 170
5.1.2 Mô hình hóa hoạt động xuất kho ................................................................. 97
5.2 Quy trình xử lý trên phần mềm ....................................................................... 98
5.3 Các chứng từ đầu vào liên quan ................................................................... 98
Câu hỏi ôn tập ....................................................................................................103
Bài tập củng cố ...................................................................................................104
Chương 6: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ..........................................................105
6.1 Mô hình hóa hoạt động tăng, giảm tài sản cố định .......................................105
6.1.1 Kế toán tăng tài sản cố định..........................................................................105
6.1.2 Kế toán giảm tài sản cố định ......................................................................105
6.2 Quy trình xử lý trên phần mềm .....................................................................106
6.3 Các chứng từ đầu vào liên quan ....................................................................106
6.4 Thực hành trên phần mền kế toán .............................................................. 106
Câu hỏi ôn tập ....................................................................................................118
Bài tập củng cố ...................................................................................................120
Chương 7: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG ....................................................................121
7.1 . Mô hình hóa hoạt động tiền lương và các khoản trích theo lương .............121
7.2 Quy trình xử lý trên phần mềm .....................................................................121
7.3 Các chứng từ đầu vào liên quan .................................................................122
7.4 Thực hành trên phần mềm kế toán ............................................................. 122
Câu hỏi ôn tập ....................................................................................................128
Bài tập củng cố ...................................................................................................128
Chương 8: KẾ TOÁN THUẾ ...................................................................................129
8.1 Mô hình hóa hoạt động kế toán thuế ............................................................. 129
8.2 Quy trình xử lý trên phần mềm .....................................................................129
8.3 Các chứng từ đầu vào liên quan .................................................................130
8.4 Thực hành trên phần mềm ..........................................................................130
Câu hỏi ôn tập ....................................................................................................138
Bài tập củng cố ...................................................................................................138
Chương 9: KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ............................. 139
9.1 Mô hình hóa hoạt động kế toán tổng hợp .....................................................139
9.2 Quy trình xử lý trên phần mềm .....................................................................139
Tài liệu giảng dạy Môn Tin học kế toán (Thực hành phần mềm kế toán) 171
9.3 Thực hành trên phần mềm kế toán............................................................. 140
9.4 Các bút toán cuối kì .....................................................................................143
9.4.1. Tính giá xuất kho: ...................................................................................144
9.4.2. Tính tỷ giá xuất quỹ ................................................................................144
9.4.3. Khấu trừ thuế GTGT: .............................................................................144
9.4.4. Tính khấu hao TSCĐ: .............................................................................145
9.4.5. Kết chuyển lãi lỗ quý I năm 2015: ........................................................145
9.4.6. Xem báo cáo ............................................................................................ 146
Câu hỏi ôn tập ....................................................................................................150
BÀI TẬP TỔNG HỢP............................................................................................... 150
BÀI TẬP GIÁ THÀNH............................................................................................... 162
Tài liệu giảng dạy Môn Tin học kế toán (Thực hành phần mềm kế toán) 172
BẢNG KÊ KÝ HIỆU VIẾT TẮT
SỬ DỤNG TRONG TÀI LIỆU
Ký hiệu viết tắt Ý nghĩa
CCDC Công cụ dụng cụ
CN Chi nhánh
ĐG Đơn giá
GTGT Giá trị gia tăng
HĐ Hóa đơn
HHDV Hàng hóa dịch vụ
HMLK Hao mòn lũy kế
KH, NCC Khách hàng, nhà cung cấp
NH Ngân hàng
NK Nhập khẩu
NVL Nguyên vật liệu
NSD Người sử dụng
SL Số lượng
TGNH Tiền gửi ngân hàng
TK Tài khoản
TNDN Thu nhập doanh nghiệp
TNHH Trách nhiệm hữu hạn
TSCĐ Tài sản cố định
TTĐB Tiêu thụ đặc biệt
VND Việt Nam Đồng
VT, HH Vật tư, hàng hóa
Tài liệu giảng dạy Môn Tin học kế toán (Thực hành phần mềm kế toán) 1
Chương 1: CÀI ĐẶT PHẦN MỀM VÀ MỞ SỔ KẾ TOÁN CỦA DOANH
NGHIỆP BẰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN
MISA SME.NET 2015
 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, người học có thể:
- Trình bày tổng quan về phần mềm MISA SME.NET 2015
- Hướng dẫn cài đặt
- Trình bày các bước tiến hành mở sổ kế toán
- Trình bày cách nhập số dư ban đầu
- Trình bày phân công công việc và quyền hạn trong phòng kế toán
- Lưu trữ và bảo quản sổ kế toán trên máy vi tính
- Trình bày cập nhật phần mềm theo thông báo của nhà cung cấp
1.1. Giới thiệu tổng quan về phần mềm MISA SME.NET 2015
MISA SME.NET 2015 là phần mềm kế toán được thiết kế dành cho doanh
nghiệp vừa và nhỏ, gồm 13 phân hệ chính liên quan đến các hoạt động kế toán của
doanh nghiệp, đó là các phân hệ nghiệp vụ như: ngân sách, quỹ, ngân hàng, mua hàng,
bán hàng, kho, tài sản cố định…
Phần mềm kế toán làm việc được trên cả mạng nội bộ LAN và mạng diện rộng
WAN hay Internet. Với hàng loạt các tính năng ưu việt, MISA SME.NET 2015 giúp
tự động hóa hầu hết các nghiệp vụ kế toán hàng ngày của kế toán viên, trở thành công
cụ đắc lực cho công tác quản lý doanh nghiệp.
Với quy trình hạch toán bằng hình ảnh, MISA SME.NET 2015 giúp người dùng
dễ dàng nắm bắt được trình tự công việc cần làm, phù hợp với sự đa dạng về trình độ
kế toán của người dùng.
1.2. Hướng dẫn cài đặt
Để có thể sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2015, hệ thống máy tính người
dùng phải đáp ứng các điều kiện sau:
Máy tính: Bộ vi xử lý Intel Dual Core CPU 1.0 GHz hoặc cao hơn.
Bộ nhớ trong (RAM): 1 GB trở lên.
Đĩa cứng: 5GB trống hoặc nhiều hơn.
Màn hình: Độ phân giải 1024x768 hoặc cao hơn.
Hệ điều hành: Windows 7; Windows XP SP3; Windows Vista SP2; Windows
8/8.1; Windows 10; Windows Server 2003 SP2; Windows Server 2003 R2 SP2;
Tài liệu giảng dạy Môn Tin học kế toán (Thực hành phần mềm kế toán) 2
Windows Server 2008 SP2; Windows Server 2008R2; Windows Server 2012;
Windows Server 2012 R2
Ổ đọc đĩa DVD.
Thiết bị khác: Sound card, loa (để xem phim hướng dẫn).
Máy in: Khổ A4.
MISA SME.NET 2015 được cài đặt và sử dụng tốt trên hệ điều hành Windows 7,
Bộ vi xử lý (CPU) Core i3, Ram 2 GB, Đĩa cứng trống 10 GB.
1.3. Chuẩn bị cài đặt
Trước khi tiến hành cài đặt MISA SME.NET 2015, NSD cần kiểm tra cấu hình
máy tính của mình có đáp ứng yêu cầu về hệ thống đã đề cập đến ở trên hay không?
Sau đây là cách kiểm tra một số yêu cầu thiết yếu :
- Kiểm tra hệ điều hành và máy tính
- Kích chuột phải vào biểu tượng My Computer trên màn hình Desktop, chọn
Properties.
- Tại mục Windows edition, kiểm tra xem có phải là một trong các hệ điều hành
được liệt kê ở phần 2 hay không. Nếu không, cần tải bộ Services Pack tương ứng dưới
đây và nâng cấp Windows trước khi tiến hành cài đặt MISA SME.NET 2015.
Tài liệu giảng dạy Môn Tin học kế toán (Thực hành phần mềm kế toán) 3
- Tại mục System:
Kiểm tra bộ vi xử lý có phải là Intel Dual Core trở lên hay không. Nếu nhỏ hơn thì
máy tính không đủ đáp ứng yêu cầu để cài đặt được phần mềm này.
Kiểm tra bộ nhớ trong (RAM) có ≥ 1GB hay không. Nếu nhỏ hơn thì có thể lắp
thêm RAM để đạt được yêu cầu này (trong hình trên là RAM 4 GB).
Kiểm tra ổ đĩa cứng
Nhấn chuột phải vào biểu tượng My Computer trên màn hình Desktop, chọn
Open.
Nhấn chuột phải vào biểu tượng ổ C: (Ổ cài hệ điều hành của máy tính), chọn
Properties.
Kiểm tra dung lượng được thống kê tại mục Free space có ≥ 5GB hay không.
Nếu nhỏ hơn thì cần làm trống ổ đĩa trước khi cài đặt phần mềm MISA SME.NET
2015.
Sau khi chắc chắn máy tính đáp ứng được yêu cầu về hệ thống, đóng tất cả các
ứng dụng đang mở (như Word, Excel, trình diệt virus Kaspersky…) để chuyển sang
thao tác cài đặt MISA SME.NET 2015.
Lưu ý: Phải đăng nhập vào máy tính với quyền Administrator để cài đặt được
phần mềm. Với các quyền khác quyền Administrator sẽ không thể cài đặt được phần
mềm MISA và một số phần mềm khác.
Tài liệu giảng dạy Môn Tin học kế toán (Thực hành phần mềm kế toán) 4
1.4. Thực hiện cài đặt
Để cài đặt phần mềm MISA SME.NET 2015, cần phải có bộ cài của phần mềm.
Có hai cách để có được bộ cài: dùng đĩa CD- ROM do MISA cung cấp hoặc download
bộ cài miễn phí tại trang web của công ty cổ phần MISA: www.misa.com.vn
1.4.1. Download bộ cài
Trước tiên, NSD truy cập vào trang web: www.misa.com.vn chọn mục Sản
phẩm\Phần mềm Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ MISA SME.NET 2015:
Chọn mục Download, chọn bản mới nhất để download:
Sau khi đã download xong bộ cài về máy, NSD giải nén file để chuẩn bị các
bước cài đặt phần mềm MISA SME.NET 2015.
1.4.2. Chép bộ cài từ USB để cài
✓ Khi đi tập huấn, các đơn vị chép bộ cài sản phẩm vào USB để về cài trên máy
của mình, hay đơn vị chép vào USB để mang về cài trên máy tính ở nhà của mình.
✓Cắm USB vào máy tính, vào My Computer, chọn ổ đĩa chứa USB.
✓ Copy tệp nén của bộ cài ( thường là tệp có đuôi .RAR hay .ZIP), hay thư mục
chứa bộ cài (Thường là thư mục màu vàng, có tên MISA SME.NET 2015…) vào ổ D,
ổ E trên máy tính.
1.4.3. Thực hiện cài đặt phần mềm MISA SME.NET 2015
Sau khi đã có được bộ cài, NSD cài đặt phần mềm MISA SME.NET 2015.
Cài đặt từ Download bộ cài:
­ Mở file đã được giải nén và nhấn Setup để tiến hành cài đặt
Sau khi chương trình chạy được 100% thì hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại chuẩn bị
cài đặt:
Tài liệu giảng dạy Môn Tin học kế toán (Thực hành phần mềm kế toán) 5
Sau khi chạy xong phần Chuẩn bị cài đặt, hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại sau:
Nhấn <>, chuyển sang bước Thỏa thuận sử dụng:
Tài liệu giảng dạy Môn Tin học kế toán (Thực hành phần mềm kế toán) 6
Đọc kỹ thoả thuận, sau đó tích chọn <<Đồng ý>>.
Nhấn <>, để chuyển sang bước khai báo thông tin về đối tượng sử
dụng phần mềm
Nhập tên người sử dụng vào phần Người dùng và tên DN vào phần Tổ chức.
Nhấn <>, để chuyển sang bước lựa chọn Thư mục cài đặt:
Chọn <> nếu người sử dụng vẫn muốn giữ nguyên Thư mục cài đặt
mặc định của chương trình, chọn Thay đổi... nếu muốn thay đổi Thư mục cài đặt mặc
định. Sau khi lựa chọn được Thư mục cài đặt người sử dụng nhấn <> để
chuyển sang bước chọn Loại cài đặt.
Tài liệu giảng dạy Môn Tin học kế toán (Thực hành phần mềm kế toán) 7