Luận văn thế chấp quyền sử dụng đất theo pháp luật việt nam, thực trạng và hướng hoàn thiện

  • 6 trang
  • file .pdf
MỤC LỤC
TRANG
Lời cam đoan .............................................................................................................. …..i
Lời cảm ơn ...................................................................................................................... ii
Mục lục ........................................................................................................................... iii
Danh sách các chữ viết tắt ............................................................................................... v
PHẦN MỞ ĐẦU ..................................................................................................................... 1
1. Lý do chọn đề tài ............................................................................................................. 1
2. Tình hình nghiên cứu ............................................................................................. 3
3. Mục tiêu nghiên cứu............................................................................................... 4
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................................... 5
5. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................................ 6
6. Kết cấu luận văn ..................................................................................................... 6
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT .................. 8
1.1. Khái niệm, đặc điểm về thế chấp quyền sử dụng đất .............................................. 8
1.1.1. Khái niệm thế chấp quyền sử dụng đất .................................................................. 8
1.1.1.1. Khái niệm thế chấp tài sản ............................................................................ 8
1.1.1.2. Khái niệm thế chấp quyền sử dụng đất ...................................................... 10
1.1.2. Đặc điểm của thế chấp quyền sử dụng đất ........................................................ 122
1.1.3. Vai trò của thế chấp quyền sử dụng đất ............................................................. 166
1.1.4. Sự cần thiết phải điều chỉnh bằng pháp luật đối với quan hệ thế chấp quyền
sử dụng đất .............................................................................................................................. 19
1.2. Quan hệ thế chấp quyền sử dụng đất theo pháp luật việt nam ............................. 21
1.2.1. Chủ thể của quan hệ thế chấp quyền sử dụng đất ............................................. 211
1.2.1.1. Chủ thể thế chấp quyền sử dụng đất .......................................................... 21
1.2.1.2. Chủ thể nhận thế chấp quyền sử dụng đất ................................................. 23
1.2.2. Khách thể của quan hệ thế chấp quyền sử dụng đất ........................................... 24
1.2.3. Nội dung của quan hệ thế chấp quyền sử dụng đất ............................................ 26
1.2.4. Cơ sở làm thay đổi và chấm dứt quan hệ thế chấp quyền sử dụng đất ............ 27
1.2.4.1. Cơ sở làm thay đổi quan hệ thế chấp quyền sử dụng đất ........................ 27
1.2.4.2. Cơ sở làm chấm dứt quan hệ thế chấp quyền sử dụng đất ...................... 29
KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 ........................................................................................ 35
iii
CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG VÀ HƢỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ
THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ............................................................................ 37
2.1. Thực trạng pháp luật thế chấp quyền sử dụng đất ................................................. 37
2.1.1. Về chủ thể thế chấp quyền sử dụng đất ............................................................... 37
2.1.2. Về chủ thể nhận thế chấp quyền sử dụng đất ...................................................... 39
2.1.3. Về quyền sử dụng đất được thế chấp ................................................................... 39
2.1.4. Về trình tự, thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất ................................................. 42
2.1.4.1. Về hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất ................................................. 42
2.1.4.2. Công chứng, chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất ........... 43
2.1.4.3. Đăng ký thế chấp và hiệu lực của giao dịch thế chấp quyền sử dụng đất
.................................................................................................................................................. 45
2.1.5. Về xử lý quyền sử dụng đất thế chấp ................................................................... 48
2.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật về thế chấp quyền sử
dụng đất ................................................................................................................................... 51
2.2.1. Các yêu cầu cần bảo đảm trong quá trình hoàn thiện quy định của pháp luật
về thế chấp quyền sử dụng đất .............................................................................................. 51
2.2.2. Một số đề xuất góp phần hoàn thiện chính sách pháp luật về thế chấp quyền
sử dụng đất ở nước ta hiện nay ............................................................................................. 55
2.2.2.1. Về chủ thể tham gia quan hệ thế chấp quyền sử dụng đất ...................... 55
2.2.2.2. Về đối tượng của giao dịch thế chấp quyền sử dụng đất ......................... 56
2.2.2.3. Quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia vào giao dịch thế chấp
quyền sử dụng đất ................................................................................................................... 58
2.2.2.4. Về trình tự, thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất ....................................... 60
2.2.2.5. Về chấm dứt và xử lý quyền sử dụng đất thế chấp .................................. 62
KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 ............................................................................................... 64
KẾT LUẬN ............................................................................................................................ 65
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................... 67
iv
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
1. BLDS : Bộ luật Dân sự.
2. QSDĐ : Quyền sử dụng đất.
3. GDBĐ : Giao dịch bảo đảm.
4. TCTD : Tổ chức tín dụng.
v
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Văn bản quy phạm pháp luật
1. Bộ luật Dân sự năm 2005 (Luật số 33/2005/QH11, ngày 14/6/2005).
2. Bộ luật Dân sự năm 2015 (Luật số 91/2015/QH13, ngày 24/11/2015).
3. Hiến pháp năm 2013 (ngày 28/11/2013).
4. Luật Đất đai năm 2003 (Luật số 13/2003/QH13, ngày 26/11/2003).
5. Luật Đất đai năm 2013 (Luật số 45/2013/QH13, ngày 29/11/2013).
6. Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2010 (Luật số 47/2010/QH12, ngày 17/6/2010)
7. Luật Công chứng năm 2014 (Luật số 53/2014/QH13, ngày 20/6/2014).
8. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013.
9. Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ, về thi hành
Luật Đất đai.
10. Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ, quy định về
giao dịch bảo đảm.
11. Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ, về sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006.
12. Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân
tối cao ngày 03/12/2012 hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ hai “Thủ
tục giải quyết tại Tòa án cấp sơ thẩm” của Bộ luật Tố tụng dân sự.
13. Thông tư số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/6/2014, hướng dẫn
một số vấn đề về xử lý tài sản.
Tài liệu tham khảo từ Sách, Luận văn, Báo cáo
14. Phan Hồng Điệp (2012), Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất trong các tổ
chức tín dụng – Thực tiễn áp dụng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật, Luận văn Thạc
sĩ luật học, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 97-100.
15. Nguyễn Thành Đức (2016), Hệ lụy từ việc công chứng sai nhìn từ những vụ
giải quyết tranh chấp án dân sự ở Kiên giang, Tạp chí Tòa án số 12, trang 17.
16. Hồ Quang Huy (2013), Sự cần thiết phải công chứng bắt buộc đối với hợp đồng
thế chấp quyền sử dụng đất, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số chuyên đề Công chứng
các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất tháng 4/2013, tr. 18.
67