Luận văn thạc sĩ vận dụng phương pháp tính giá abc tại công ty cp in và bao bì bình định

  • 26 trang
  • file .pdf
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
NGUYỄN HOÀNG NHƯ THẢO
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ ABC
TẠI CÔNG TY CP IN VÀ BAO BÌ BÌNH ĐỊNH
Chuyên ngành: Kế toán
Mã ngành: 60.34.30
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Đà Nẵng - Năm 2013
Công trình được hoàn thành tại
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. HOÀNG TÙNG
Phản biện 1: PGS.TS. NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG
Phản biện 2: PGS.TS. LÊ ĐỨC TOÀN
Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày
14 tháng 03 năm 2013.
Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng.
- Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Công ty CP In và Bao bì Bình Định là một công ty đã có hơn
10 năm hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực in ấn, bao bì và
là nhà cung cấp chính thùng carton cho phần lớn khách hàng ở khu
vực miền Trung. Tuy nhiên, thực tế cho thấy Công ty đang áp dụng
hệ thống kế toán chi phí truyền thống trong điều kiện cơ cấu sản
phẩm rất đa dạng và phức tạp, điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ sai
lệch về thông tin chi phí.
Qua tìm hiểu cho thấy, nghiên cứu và vận dụng phương pháp
ABC trong việc xác định nguồn lực tiêu hao cho mỗi sản phẩm tại
Công ty chính là gián tiếp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và
khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường. Đây là vấn đề mà
Ban giám đốc và các nhà quản trị Công ty đang trăn trở, suy nghĩ và
đó cũng chính là lý do tôi chọn đề tài “Vận dụng phương pháp tính
giá ABC tại Công ty CP In và Bao bì Bình Định”.
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Những vấn đề lý luận và ứng dụng phương pháp ABC vào
thực tiễn công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm bao bì tại Công ty CP In và Bao bì Bình Định.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, luận văn chỉ dừng lại ở
việc vận dụng phương pháp tính giá ABC vào điều kiện thực tế tại
Công ty CP In và Bao bì Bình Định nhằm cung cấp thông tin giá
thành sản phẩm thích hợp và đáng tin cậy.
2
- Do kết cấu sản phẩm, cũng như việc tập hợp chi phí sản xuất
và tính giá thành tại Công ty CP In và Bao bì Bình Định là khá phức
tạp, nên để đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu và dung lượng của đề
tài, luận văn chỉ tập trung đề cập và thu thập dữ liệu chi phí ở phân
xưởng bao bì, giới hạn không trình bày phần chứng từ, tài khoản, sổ
sách kế toán. Tập trung đi vào nghiên cứu việc vận dụng lý thuyết
phương pháp ABC để phân bổ lại chi phí sản xuất chung, tính toán
lại giá thành đơn vị sản phẩm bao bì và đề xuất các giải pháp mang
tính định hướng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh dựa trên mức
độ hoạt động trong công tác quản lý doanh nghiệp tại Công ty.
4. Phương pháp nghiên cứu
Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, luận văn nghiên cứu các vấn
đề trong mối quan hệ phổ biến và trong sự vận động, phát triển, kết
hợp đồng bộ với các phương pháp như: thống kê, chọn mẫu, so sánh,
tổng hợp, phân tích và đánh giá.
5. Bố cục luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo trong luận
văn gôm có các chương như sau :
Chương 1 : Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính
giá thành sản phẩm dựa trên hoạt động
Chương 2: Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và
tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần in và bao bì bình định
Chương 3: Vận dụng phương pháp tính giá ABC tại công ty cổ
phần in và bao bì Bình Định
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
Qua tìm hiểu cho thấy, về mặt lý luận, ABC đã được nhiều tác
giả trong và ngoài nước nghiên cứu rất đa dạng, phong phú. Tuy
nhiên, về mặt tổ chức ứng dụng ở Việt Nam, ABC còn là một lĩnh
3
vực khá mới và rất khan hiếm về nguồn tài liệu hướng dẫn thực thi.
Sau đây là tổng quan một số tài liệu chính của các tác giả trong nước:
Để việc nghiên cứu không bị trùng lắp và mang tính cấp thiết,
qua nghiên cứu đặc điểm sản xuất và công tác tính giá thành trong các
doanh nghiệp in và bao bì, chưa có công trình nào nghiên cứu về việc
vận dụng phương pháp ABC dành riêng cho lĩnh vực bao bì. Luận văn
nghiên cứu về các khái niệm cơ bản và những nền tảng để vận dụng
phương pháp ABC với mong muốn làm rõ hơn về cách tiến hành và ưu
điểm vượt trội của phương pháp kế toán chi phí dựa trên hoạt động so
với phương pháp kế toán chi phí truyền thống để có định hướng vận
dụng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong công tác quản lý doanh
nghiệp tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Định. Từ đó, để một lần
nữa khẳng định với các doanh nhân Việt Nam rằng: việc áp dụng
phương pháp ABC là sáng suốt, nó sẽ mang lại hiệu quả kinh doanh cao
cho doanh nghiệp của bạn.
CHƯƠNG 1:
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DỰA TRÊN HOẠT ĐỘNG
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
a) Chi phí sản xuất
b) Giá thành sản phẩm
c) Quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
a) Phân loại chi phí sản xuất
b) Phân loại giá thành sản phẩm
4
1.1.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm
a) Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
b) Đối tượng tính giá thành
1.2. KHÁI QUÁT VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ DỰA TRÊN
HOẠT ĐỘNG (ACTIVITY BASED COSTING - ABC)
1.2.1. Lịch sử hình thành phương pháp ABC
1.2.2. So sánh phương pháp ABC với phương pháp kế toán
chi phí truyền thống
1.2.3. Ưu – nhược điểm và điều kiện vận dụng mô hình
ABC
1.2.4. Yếu tố cần thiết cho việc thực hiện thành công hệ
thống ABC
1.2.5. Kỹ thuật vận dụng mô hình ABC
1.2.6. Các bước thực hiện ABC
a) Xác định các hoạt động chính
b) Tập hợp trực tiếp chi phí vào các hoạt động hoặc đối
tượng chịu phí.
c) Phân bổ chi phí các nguồn lực vào các hoạt động
d) Phân bổ chi phí các hoạt động vào các đối tượng chịu phí
Kết luận chương 1
Trong chương này, luận văn đi sâu nghiên cứu về lịch sử hình
thành của phương pháp ABC - một trong những phương pháp phân
bổ chi phí của kế toán quản trị hiện đại; cho thấy sự khác biệt cơ bản
giữa phương pháp phân bổ chi phí theo cách truyền thống và phương
pháp ABC; đồng thời nêu lên được những ưu - nhược điểm, điều
5
kiện và kỹ thuật vận dụng phương pháp ABC; nhấn mạnh các yếu tố
cần thiết và các bước tiến hành ABC thực tế tại doanh nghiệp.
Tất cả những vấn đề nghiên cứu này là cơ sở để luận văn xác
lập nội dung và đưa ra các giải pháp cụ thể cho việc vận dụng
phương pháp ABC ở Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Định.
CHƯƠNG 2:
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN
XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ BÌNH ĐỊNH
2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CP IN VÀ BAO
BÌ BÌNH ĐỊNH
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
Công ty CP In và Bao bì Bình Định (Biprica) được chính thức
thành lập năm 1999, trên cơ sở tách một phần sản xuất của Công ty
Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định.
Tên đầy đủ : CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ
BÌNH ĐỊNH
Tên tiếng Anh: BINH DINH PRINTING & CARTON
STOCK CORPORATION
Tên viết tắt : BIPRICA
Trụ sở : 20 Nguyễn Văn Trỗi – Quy Nhơn – Bình Định
Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty:
Sản xuất các loại bao bì: carton, nhựa, vải, nhựa tráng
nilon, nhôm, sắt tây, gỗ, phít;
Sản xuất giấy các loại;
In: nhãn hộp thuốc, nhãn bao bì, các tờ truyền thông, tập
san, tạp chí chuyên ngành ở địa phương, nhãn mác, biểu mẫu,
6
catalogue giới thiệu sản phẩm và các sản phẩm khác theo quy định
hiện hành;
Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng ô tô;
Dịch vụ cho thuê kho bãi.
Vốn điều lệ:
Khi thành lập : 2.252.000.000đ
( Hai tỷ hai trăm năm mươi hai triệu đồng )
Hiện tại : 12.000.000.000đ
(Mười hai tỷ đồng)
2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm và tổ chức quản
lý của Công ty
a) Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm
Giai đoạn 1:
Làm việc với khách hàng
để biết ý tưởng của khách hàng
Thiết kế Thiết kế Bố trí thô khuôn
đồ họa cấu trúc để tính CPSX
Làm thử mẫu để
kiểm tra cấu trúc
Quét ảnh, xử lý ảnh In thử và làm thử Khách hàng
và làm phim mẫu hộp duyệt mẫu
Sơ đồ 2.1: Quy trình tổ chức sản xuất sản phẩm bao bì
7
Căn cứ vào các yêu cầu mẫu cần in do khách hàng cung cấp,
phòng kế hoạch dựa vào định mức kế hoạch tính toán cho khách
hàng biết báo giá một đơn vị sản phẩm. Khi khách hàng chấp nhận
phòng kế hoạch lập bản hợp đồng kinh tế với khách hàng và hẹn
ngày đến duyệt mẫu. Phòng kỹ thuật sản xuất căn cứ vào bản hợp
đồng thiết kế mẫu in, bố trí các trang in, trang ảnh, dòng cột, kiểu
chữ, kích thước, màu sắc, độ đậm nhạt,… trên các tấm phim chế bản
và chuyển sang phân xưởng bao bì để chế bản sau đó sản xuất thử
một đến hai sản phẩm rồi gửi lên phòng kế hoạch mời khách hàng
đến duyệt.
Giai đoạn 2:
Khi khách hàng duyệt mẫu xong phòng kế hoạch lập kế
hoạch cho sản xuất đồng loạt theo số lượng hợp đồng.
Giấy kraft Tạo sóng Hồ Qua Dàn
cuộn bao bì dán lô đáy sấy
Đóng gói Dán, đóng thành Bế In Xén
thành phẩm thùng carton góc thùng kích cỡ
Sơ đồ 2.2: Quy trình công nghệ sản xuất phân xưởng bao bì
Nguyên liệu (giấy kraft cuộn) được xuất từ kho đến bộ phận
máy tạo sóng bao bì. Tại đây, tùy theo kích cỡ của bao bì carton mà
đưa giấy vào máy ép dợn sóng. Sau đó, được thực hiện trên dàn máy
sóng, giấy bắt đầu qua lô sóng thứ nhất để tạo dợn sóng rồi qua lô hồ
thứ nhất để ghép một lớp giấy với lớp dợn sóng vừa tạo; ở lô sóng
thứ 2 quy trình cũng diễn ra tương tự ở lô sóng thứ nhất; sau đó toàn
bộ được đưa qua một lô hồ thứ 3 để ghép lại với nhau và ghép thêm
8
một lớp đáy (nếu là sản phẩm carton 03 lớp quy trình chỉ diễn ra ở
một lô sóng) và qua một dàn ép nhiệt. Sau cùng ở cuối dàn máy sóng
có một con dao chặt để cắt thành các tấm giấy theo quy định.
Ở khâu đoạn tiếp sau, giấy tấm được chuyển sang khâu in theo
yêu cầu mẫu mã của khách hàng và đưa qua máy cán lằn chặt khe
(hoặc máy bế hộp) để tạo hình dáng sản phẩm rồi được ghim lại tạo
thành thùng thành phẩm và tiến hành nhập kho hoặc gửi đi tiêu thụ
ngay không qua nhập kho.
b) Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.3. Tổ chức công tác hạch toán kế toán tại Công ty CP
In và Bao bì Bình Định
a) Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty
b) Tổ chức vận dụng chế độ kế toán và hình thức kế toán
2.2. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN
VÀ BAO BÌ BÌNH ĐỊNH
Để đơn giản cho việc trình bày luận văn, tác giả xin đơn cử
các số liệu liên quan đến việc tính giá thành sản phẩm bao bì thùng
carton theo đơn đặt hàng của Công ty TNHH Đồ Gỗ Nghĩa Phát
ngày 25/01/2011, được sản xuất và giao hàng trong tháng 02/2011
theo lệnh 273 đến lệnh 281. Bên cạnh đó, do dung lượng của đề tài
có hạn nên tác giả xin lược bớt phần thủ tục chứng từ, sổ sách kế
toán và định khoản để tập trung vào việc trình bày cách thức tập hợp
chi phí thông qua các bảng biểu và các tiêu thức phân bổ để nội dung
của luận văn tập trung vào thực trạng tập hợp, phân bổ CPSX và tính
giá thành sản phẩm tại Công ty trong mối quan hệ với nội dung bài
viết về ABC.
9
2.2.1. Đối tượng tập hợp CPSX, đối tượng tính giá thành
và phương pháp tính giá thành sản phẩm
 Đối tượng tập hợp CPSX:
Ở Công ty, quá trình sản xuất được tiến hành dựa trên các đơn
đặt hàng nên việc triển khai sản xuất cũng tiến hành theo các đơn đặt
hàng. Theo đó, chi phí NVL chính khi phát sinh liên quan trực tiếp
tới sản phẩm sản xuất theo đơn đặt hàng nào thì kế toán công ty tập
hợp riêng cho sản phẩm của đơn đặt hàng đó. Các chi phí phát sinh
khác như: chi phí NVL phụ, CP nhân công trực tiếp, chi phí khấu
hao máy móc thiết bị,... được tổng hợp lại rồi phân bổ theo tiêu thức
chi phí NVL chính vào cuối tháng.
 Đối tượng tính giá thành:
Xuất phát từ đặc điểm tập hợp CPSX sản phẩm của Công ty,
đối tượng tính giá thành là từng sản phẩm sản xuất của từng đơn đặt
hàng hoàn thành nhập kho.
 Phương pháp tính giá thành: Phương pháp trực tiếp.
2.2.2. Kế toán chi phí NVL trực tiếp
Tại Công ty, khoản mục CPNVL trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn
trong tổng giá thành, do đó, việc hạch toán chính xác và quản lý chặt
chẽ tình hình sử dụng NVL cho sản xuất sản phẩm là một vấn đề hết
sức quan trọng trong công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá
thành sản phẩm.
Căn cứ vào tác dụng và vai trò của NVL trong quá trình sản
xuất, NVL trong công ty được chia thành NVL chính và NVL phụ:
NVL chính: là những vật liệu trực tiếp cấu thành nên hình
thái vật chất chủ yếu của sản phẩm và được phân bổ trực tiếp cho sản
phẩm dựa trên định mức tiêu hao NVL đã được thiết lập sẵn bởi bộ
phận kế hoạch – kinh doanh.
10
Tại Công ty, NVL chính để sản xuất bao bì thùng carton gồm
giấy Kraft (TK 1521), bột (TK 15221) và soude (TK 15222). Giấy
kraft gồm nhiều loại và nhập từ nhiều nguồn khác nhau nhưng để
tính toán thì phân làm 04 loại: vàng, thường, xám, trắng và sử dụng
đơn giá bình quân vào cuối kỳ để tính giá thành. Lượng NVL hao hụt
(bị hư, giấy rách lõi…) được phân bổ đều cho các sản phẩm sản xuất
trong tháng để tính vào giá thành.
NVL phụ: được sử dụng kết hợp với NVL chính nhằm góp
phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm, bao gồm vật liệu
phụ (TK 15231), nhiên liệu (TK 15232) và phụ tùng thay thế (TK
15233). Các NVL phụ này không được tính vào CPNVLTT mà được
tập hợp chung cho cả phân xưởng đến cuối tháng tiến hành phân bổ
gián tiếp theo tiêu thức chi phí NVL trực tiếp. Giá trị NVL phụ xuất
kho được tính theo giá bình quân gia quyền.
2.2.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
CP nhân công trực tiếp là khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng
tương đối trong giá thành sản xuất sản phẩm của Công ty, gồm: tiền
lương và các khoản trích theo lương phải trả của công nhân trực tiếp
sản xuất. Khoản chi phí này được phân bổ gián tiếp cho sản phẩm
sản xuất theo tiêu thức CPNVL trực tiếp.
Xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất yêu cầu của công tác
quản lý, Công ty đang áp dụng hình thức trả lương theo hai cách:
Hình thức trả lương theo thời gian: được áp dụng cho lao
động khối quản lý, phục vụ trên cơ sở thỏa thuận giữa Công ty với
người lao động. Để gắn trách nhiệm của nhân viên quản lý và phục
vụ với kết quả hoạt động kinh doanh, Công ty tính lương thời gian
cho nhân viên quản lý và phục vụ theo công thức:
LTGi = Nci x Đg x Hi
11
Trong đó:
 LTGi : là lương thời gian mà nhân viên i được nhận
 Nci : là số ngày công thực tế của nhân viên i trong tháng
 Đg : là đơn giá một ngày công của nhân viên trong tháng
+ Nếu Doanh thu/tháng > 8,5 tỷ: Đg= 120.000 đồng.
+ Nếu Doanh thu/tháng < 8,5 tỷ: Đg= 100.000 đồng.
 Hi : là hệ số lương theo cấp bậc công việc của nhân viên i
tùy theo chức vụ và mức độ hoàn thành công việc.
Hình thức trả lương theo sản phẩm: được áp dụng cho lao
động trực tiếp sản xuất sản phẩm. Ở hình thức này, Công ty đã xây
dựng bảng đơn giá tiền lương cho từng công việc cụ thể. Căn cứ vào
khối lượng sản phẩm hoàn thành đúng yêu cầu của từng tổ và bảng
đơn giá tiền lương để tính tiền lương cho tổ. Sau đó, căn cứ vào ngày
công và chất lượng ngày công thực tế của từng cá nhân trong tổ để
xác định tiền lương cho từng người lao động.
LSP TỔ = ∑ QSPHT TỔ x Đgkhoán SP
LSPi = Ncquy đổi i x Đgquy đổi
Trong đó:
 LSP TỔ : là lương sản phẩm phải trả cho tổ sản xuất
 QSPHT TỔ : là số lượng sản phẩm hoàn thành của tổ sản xuất
 Đgkhoán SP : là đơn giá khoán sản phẩm của tổ sản xuất
 LSpi : là tiền lương sản phẩm của nhân viên i trong
tháng
 Ncquy đổi i : là ngày công quy đổi của nhân viên i
Ncquy đổi i = Nctt x W
Trong đó:
+ Nctt : là ngày công thực tế của nhân viên i trong tháng
12
+ W : là hệ số chất lượng ngày công của nhân viên i với
tỷ lệ tương ứng là (1,05 : 1 : 0,95).
 Đgquy đổi : là đơn giá ngày công quy đổi của từng nhân viên
LSP TỔ
Đgquy đổi =
∑ Ncquy đổi
Cuối tháng, phòng kế hoạch – kinh doanh sẽ lên bảng thanh
toán lương và gửi cho phòng kế toán – tài chính tính toán tiền lương
và các khoản trích theo lương phải trả tính vào giá thành sản phẩm
sản xuất.
CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 04/02/2011
28/02/2011
622B 334 277.304.940
622B 3382 5.546.099
PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG NCTT
622B 3383 19.476.400
THÁNG 02 CHO PX BAO BÌ
622B 3384 3.651.825
622B 3389 1.217.275
TỔNG CỘNG 307.196.539
2.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung
Để tiến hành sản xuất, ngoài CPNVL trực tiếp, CP nhân công
trực tiếp Công ty còn phải bỏ ra các khoản chi phí mang tính chất
phục vụ và quản lý chung cho toàn phân xưởng sản xuất là CPSXC.
CPSXC liên quan đến nhiều đối tượng tính giá thành sản phẩm nên
được tập hợp chung lại đến cuối tháng tiến hành phân bổ cho sản
phẩm sản xuất theo tiêu thức CPNVL trực tiếp.
13
CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 07/02/2011
28/02/2011
6272B 15231 426.592.672
XUẤT VẬT TƯ CHO PX BAO BÌ 6272B 15232 25.410.206
6273B 15233 7.778.500
TỔNG CỘNG 459.781.378
CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 08/02/2011
6271B 334 94.243.676
PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG 6271B 3382 1.884.874
NHÂN VIÊN PHÂN XƯỞNG 6271B 3383 16.021.425
THÁNG 02 CHO PX BAO BÌ 6271B 3384 2.827.310
6271B 3389 942.437
TỔNG CỘNG 115.919.722
CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 09/02/2011
28/02/2011
Trích chi phí trả trước tháng 02 PXBB 6273B 1421 28.934.298
Phân bổ khấu hao tháng 02 PXBB 6274B 2141 124.230.790
Chi phí sữa chữa nhỏ PX bao bì 6277B 1121 17.695.000
Thanh toán vật tư bắt điện chiếu sáng 6277B 1111 5.720.000
Tiền nước tháng 01 6277B 1111 1.722.309
Cước điện thoại tháng 01 6277B 1111 421.348
Tiền điện kỳ I tháng 02 6277B 1121 48.158.040
Chi phí hút hầm cầu nhà vệ sinh 6278B 1111 1.950.000
Hợp đồng dịch vụ vệ sinh 6278B 1111 3.500.000
TỔNG CỘNG 232.331.785
14
2.2.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
a) Tổng hợp chi phí sản xuất
Cuối tháng, kế toán tiến hành tập hợp tất cả các chi phí:
CPNVL trực tiếp, CPNC trực tiếp, CPSXC phát sinh trong kỳ để tiến
hành tính giá thành sản phẩm.
CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 10/02/2011
28/02/2011
Kết chuyển CPNVLTT PXBB tháng 02 154B 621B 2.524.798.550
Kết chuyển CPNCTT PXBB tháng 02 154B 622B 307.196.539
Kết chuyển CPSXC PXBB tháng 02 154B 627B 808.032.885
TỔNG CỘNG 3.640.027.974
b) Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
Tại Công ty, CPSX được tập hợp cho từng sản phẩm của đơn
đặt hàng cụ thể nên việc xác định sản phẩm dở dang cuối kỳ rất đơn
giản. Đến cuối kỳ, những đơn đặt hàng nào hoàn thành nhập kho
hoặc giao trực tiếp cho khách hàng thì tổ nghiệm thu lập phiếu giao
nộp sản phẩm. Nếu đơn đặt hàng nào chưa hoàn thành thì toàn bộ chi
phí được tập hợp cho từng sản phẩm của đơn đặt hàng đó coi là
CPSX dở dang cuối kỳ.
Bảng 2.5: Bảng tổng hợp tài khoản 1541-B
BẢNG TỔNG HỢP TÀI KHOẢN 1541-B
THÁNG 02/2011
NỢ CÓ
TKĐƯ SỐ TIỀN TKĐƯ SỐ TIỀN
621B 2.524.798.550 155B 3.396.913.861
622B 307.196.539
15
6271B 115.919.722
6272B 452.002.878
6273B 36.712.798
6274B 124.230.790
6277B 73.716.697
6278B 5.450.000
PSN 3.640.027.974 PSC 3.396.913.861
SDĐK 747.859.752 SDCK 990.973.865
CÂN ĐỐI 4.387.887.726 CÂN ĐỐI 4.387.887.726
2.2.6. Tính giá thành sản phẩm
Tại Công ty, kế toán tính giá thành sản phẩm theo phương
pháp trực tiếp. Sau khi đã xác định được các yếu tố chi phí, kế toán
tiến hành tính giá thành và giá thành đơn vị cho sản phẩm (bảng 2.7
bảng chi tiết giá thành sản phẩm bao bì (xem ở cuốn luân văn).
2.3. MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN CHI PHÍ
HIỆN ĐANG ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY CP IN VÀ BAO BÌ
BÌNH ĐỊNH
Kết luận chương 2
Trong chương này, tác giả nghiên cứu cách thức tập hợp chi
phí sản xuất, phân bổ CPSXC và tính giá thành sản phẩm bao bì tại
Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Định. Qua đó, đánh giá độ tin
cậy của thông tin có được từ hệ thống kế toán chi phí này và những
hạn chế của nó có thể là nguyên nhân dẫn đến những kết luận, những
quyết định sai lầm trong quản lý. Vì vậy, trong một chừng mực nào
đó, việc nghiên cứu và vận dụng phương pháp ABC sẽ khắc phục
được những hạn chế vốn có của phương pháp phân bổ mà công ty
đang sử dụng hiện nay.
16
CHƯƠNG 3:
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ ABC TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ BÌNH ĐỊNH
3.1. XÁC ĐỊNH CÁC TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN
TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY
3.1.1. Xác lập lại các trung tâm chi phí
Thực tế cho thấy, chi phí sản xuất các sản phẩm mẫu chế bản
cho khách hàng duyệt mẫu không được tính vào giá thành mà tập
hợp vào chi phí bán hàng là không hợp lý theo trình tự tổ chức sản
xuất sản phẩm tại Công ty (theo sơ đồ 2.1). Vì vậy, cần phân bổ lại
khoản chi phí này vào CPSXC để tập hợp chi phí sản xuất và tính
vào giá thành sản phẩm.
3.1.2. Phân tích hoạt động và xác định các nguồn lực
a) Xác định các trung tâm hoạt động
Phân xưởng bao bì
Các bộ phận hỗ trợ sản xuất
Các phòng ban ở Công ty
Sơ đồ 3.1: Xác định các trung tâm hoạt động
b) Phân tích hoạt động sản xuất
Việc phân tích các hoạt động nhằm xác định các nguồn lực sử
dụng cho từng hoạt động, đồng thời phân loại các hoạt động vào các
cấp hoạt động phù hợp (Bảng 3.2).
c) Hạch toán quá trình sử dụng các nguồn lực cho các hoạt
động
Qua quá trình tìm hiểu và thu thập số liệu từ sổ sách của công
ty, em đã xác định được các nguồn lực tiêu dùng tại các trung tâm
hoạt động tháng 2 năm 2011 tại Công ty như sau:
17
Bảng 3.1: Bảng hạch toán các nguồn lực tiêu dùng tháng 02/2011
BẢNG HẠCH TOÁN CÁC NGUỒN LỰC SỬ DỤNG
THÁNG 02/2011
BỘ PHẬN BỘ PHẬN
PHÂN TỔNG
STT NỘI DUNG QUẢN LÝ HỖ TRỢ
XƯỞNG CỘNG
PX SẢN XUẤT
I Vật tư 488.715.676 0 4.624.116 493.339.792
II Lao động 0 85.996.231 41.116.037 127.112.268
1 Tiền lương 69.525.391 34.443.932 103.969.323
2 Các khoản trích theo lương 16.470.840 6.672.105 23.142.945
III Tài sản cố định 100.448.015 0 23.782.775 124.230.790
1 Nhà cửa, vật kiến trúc 29.899.939 15.840.686 45.740.625
2 Máy móc, thiết bị 63.135.659 5.447.797 68.583.456
3 Phương tiện truyền tải,
7.412.417 7.412.417
truyền dẫn
4 Thiết bị, dụng cụ quản lý 2.494.292 2.494.292
IV Dịch vụ mua ngoài 0 0 50.301.697 50.301.697
1 Điện thoại 421.348 421.348
2 Điện 0 48.158.040 48.158.040
3 Nước 1.722.309 1.722.309
V Chi phí khác bằng tiền 0 0 30.591.985 30.591.985
1 Bảo vệ an toàn lao động 5.720.000 5.720.000
2 Vệ sinh, y tế 5.450.000 5.450.000
3 Sữa chữa nhỏ 17.695.000 17.695.000
4 Công tác phí 1.726.985 1.726.985
TỔNG CỘNG 606.858.691 85.996.231 132.721.610 825.576.532
3.2. CHỌN LỰA NGUỒN PHÁT SINH CHI PHÍ
Qua tình hình sản xuất của Công ty, việc phân tích hoạt động ở
phân xưởng và các phòng ban, việc lựa chọn các tiêu thức phân bổ
theo bảng sau:
18
Bảng 3.2: Phân tích hoạt động và nguồn sinh phí
TRUNG TÂM CẤP NGUỒN
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG SINH PHÍ
1. Phân xưởng Đơn vị  Sản xuất sản phẩm m2 carton
bao bì sản phẩm
2. Bộ phận hỗ trợ  Hoạt động hỗ trợ sản xuất, bao Số lượng sản
sản xuất gồm các hoạt động: phẩm sản xuất
- Bảo vệ an toàn lao động.
- Vệ sinh, y tế.
Nhóm - Điều độ, giám sát và kiểm tra chất
sản phẩm lượng sản phẩm.
- TSCĐ
- Thống kê phân xưởng.
- Bảo trì máy móc thiết bị.
- Chi phí khác
3. Các phòng ban  Chế bản, tạo mẫu Số đơn đặt
Sản phẩm
hàng
3.3. PHÂN BỔ CHI PHÍ THEO TỪNG TRUNG TÂM HOẠT
ĐỘNG VÀ TÍNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG
Khi đã xác định được các hoạt động và các nguồn lực tiêu
dùng tại các bộ phận tại Công ty, cũng như lựa chọn được các tiêu
thức phân bổ chi phí cho các hoạt động [Bảng 3.1 và Bảng 3.2], ta
tiến hành phân bổ chi phí theo từng hoạt động và tính giá các hoạt
động.
Bảng 3.3: Tính giá các hoạt động tháng 02/2011
BẢNG TÍNH GIÁ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG
THÁNG 02/2011
HOẠT ĐỘNG NGUỒN MỨC PHÂN BỔ
LỰC NGUỒN LỰC
CẤP ĐƠN VỊ SẢN PHẨM
1. Sản xuất sản phẩm 675.159.922
1.1. Sử dụng vật tư Vật tư 488.715.676