Luận văn thạc sĩ đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng các nguồn lực tự nhiên trong hộ gia đình đến thu nhập và an toàn lương thực hộ nông dân huyện định hoá tỉnh thái nguyên

  • 110 trang
  • file .pdf
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
--------------------------------------------------
NGÔ QUANG HUY
ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG CÁC NGUỒN
LỰC TỰ NHIÊN TRONG HỘ GIA ĐÌNH TỚI THU NHẬP VÀ AN
TOÀN LƯƠNG THỰC CỦA HỘ NÔNG DÂN HUYỆN ĐỊNH HOÁ-
TỈNH THÁI NGUYÊN
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
Thái Nguyên, 2007
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
--------------------------------------------------
NGÔ QUANG HUY
ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG CÁC NGUỒN
LỰC TỰ NHIÊN TRONG HỘ GIA ĐÌNH TỚI THU NHẬP VÀ AN
TOÀN LƯƠNG THỰC CỦA HỘ NÔNG DÂN HUYỆN ĐỊNH HOÁ-
TỈNH THÁI NGUYÊN
Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp
Mã số: 60.31.10
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
Người hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Anh Tài
Thái nguyên, năm 2007
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
LỜI CẢM ƠN
Luận văn được hoàn thành là quá trình học tập, nghiên cứu và tích luỹ kinh
nghiện của tác giả. Để thực hiện thành công luận văn này, ngoài những lỗ lực
của bản thân, sự giảng dạy tận tình của các thày cô giáo, còn có sự giúp đỡ của
rất nhiều người cho tác giả.
Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng chân thành cảm ơn các lãnh đạo trường Đại
học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên, trường Đại học Nông lâm Thái
Nguyên đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành luận văn này.
Tôi cũng xin bày tỏ lòng cảm ơn đối với Khoa Đào tạo sau Đại học trường
Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, khoa sau Đại học trường Đại học Nông
lâm Thái Nguyên.
Để có được kết quả này, tôi vô cùng biết ơn và bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc
đến TS. Đỗ Anh Tài- người đã nhiệt tình hướng dẫn tôi làm đề tài và tạo cho tôi
mong muốn nghiên cứu khoa học.
Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả các thày cô giáo, các bạn bè đồng
học tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên đã luôn động
viên giúp đỡ tôi trong những lúc khó khăn nhất.
Luận văn hoàn thành, không thể không nhắc tới sự giúp đỡ của các cán bộ
lãnh đạo huyện Định Hóa, lãnh đạo các xã Bảo Cường, Điềm Mặc, Linh Thông
và nhân dân huyện Định Hoá đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho tôi trong việc thu
thập số liệu, nghiên cứu địa bàn...
Cuối cùng tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn tới các thành viên trong gia đình tôi,
tới các bạn bè, những người đã tạo điều kiện cho tôi cả về vật chất lẫn tinh thần
để tôi hoàn thành khoá học cũng như luận văn này.
Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người!
Thái Nguyên, 20 tháng 12 năm 2007
Tác giả luận văn
Ngô Quang Huy
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là
trung thực và chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào.
Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện nghiên cứu đã được cám ơn và các thông
tin trích dẫn trong luận văn đều được chỉ rõ nguồn gốc.
Thái Nguyên, ngày 20 tháng 12 năm 2007
Tác giả luận văn
Ngô Quang Huy
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
MỤC LỤC
Nội dung Trang
Trang phụ bìa i
Lời cam đoan ii
Lời cảm ơn iii
Mục lục iv
Danh mục chữ viết tắt v
Danh mục các bảng vi
Danh mục biểu đồ vii
Phần mở đầu 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 3
2.1. Mục tiêu chung 3
2.2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 3
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
3.1. Đối tượng nghiên cứu 3
3.2. Phạm vi nghiên cứu 3
4. Đóng góp mới của đề tài 4
5. Bố cục của luận văn 4
Chương 1: Cơ sở khoa học và phương pháp nghiên cứu 5
1.1. Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu 5
1.1.1. Nguồn lực đất đai 5
1.1.2. An toàn lương thực đối với hộ nông dân Việt Nam 17
1.1.3. Đặc điểm của hộ nông dân khi nghiên cứu 21
1.2. Phương pháp nghiên cứu 25
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
1.2.1. Câu hỏi đặt ra cho vấn đề nghiên cứu 25
1.2.2. Cơ sở phương pháp luận 27
1.2.3. phương pháp nghiên cứu cụ thể 27
1.2.4. Chỉ tiêu nghiên cứu 30
Chương 2: Thực trạng của việc sử dụng nguồn lực tự 32
nhiên ảnh hưởng tới thu nhập và an toàn lương thực của
hộ nông dân Định Hoá
2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu huyện Định Hoá 32
2.1.1. Điều kiện tự nhiên huyện Định Hoá 32
2.1.2. Điều kiện kinh tế- xã hội 39
2.2. Thực trạng nguồn lực của nhóm hộ nghiên cứu 47
2.2.1. Thực trạng nguồn lực tự nhiên của vùng nghiên cứu 47
2.2.2. Nguồn lực khác của hộ vùng nghiên cứu 53
2.3. Đánh giá kết quả và hiệu quả sản xuất vùng nghiên cứu 59
2.3.1. Kết quả sản xuất của nhóm hộ điều tra 59
2.3.2. Hiệu quả sản xuất của nhóm hộ điều tra 65
2.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới kết quả và hiệu quả sản xuất của 68
nhóm hộ điều tra
2.3.4. Phân tích hồi quy các nhân tố ảnh hưởng tới thu nhập của hộ 72
2.4. Đánh giá mức độ an toàn lương thực các hộ vùng nghiên cứu 75
Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử 78
dụng nguồn lực tự nhiên nhằm tăng thu nhập và đảm
bảo an toàn lương thực vùng nghiên cứu
3.1. Quan điểm phát triển kinh tế- xã hội khu vực miền núi, vùng 78
cao
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tự nhiên 79
nhằm nâng cao thu nhập và đảm bảo an toàn lương thực vùng
nghiên cứu
3.2.1. Một số giải pháp chung 79
3.2.2. Giải pháp cho từng vùng cụ thể 82
Kết luận 86
Danh mục tài liệu tham khảo
Phụ lục
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Thứ tự Chữ viết tắt Nghĩa
1 ASEAN Hiệp hội các nước Đông Nam Á
2 ATK An toàn khu kháng chiến
3 ATLT An toàn lương thực
4 BQ Bình quân
5 CN Chăn nuôi
6 DT Diện tích
7 FAO Tổ chức nông lương thế giới
8 GDP Tổng sản phẩm quốc nội
9 GO Giá trị sản xuất
10 HĐND Hội đồng nhân dân
11 IC Chi phí trung gian
12 LN Lâm nghiệp
13 NN Nông nghiệp
14 SALT Kỹ thuật canh tác đất dốc
15 SPSS Phần mềm tính toán trong tin học
16 TT Trồng trọt
17 UBND Uỷ ban nhân dân
18 USD Đơn vị tiền tệ Hoa Kỳ
19 VA Giá trị gia tăng
20 VAC Mô hình kinh tế vườn-ao-chuồng
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Tên bảng Trang
Bảng 2.1: Quỹ đất huyện Định Hoá năm 2005 34
Bảng 2.2: Nhân khẩu và lao động huyện Định Hoá năm 2005 40
Bảng 2.3: Tình hình sử dụng đất đai huyện Định Hoá năm 2005 41
Bảng 2.4: Tình hình cơ sở hạ tầng huyện Định Hoá năm 2005 43
Bảng 2.5 : Tình hình nguồn lực đất sản xuất của nhóm hộ 48
Bảng 2.6: Thông tin về chất lượng nguồn lực đất nn của nhóm hộ 50
Bảng 2.7: Phân loại rừng của nhóm hộ 51
Bảng 2.8: Tình hình nguồn nước vùng nghiên cứu 53
Bảng 2.9: Tình hình nhân khẩu tính bình quân của nhóm hộ 54
Bảng 2.10: Tình hình lao động của nhóm hộ 55
Bảng 2.11: Tình hình nguồn lực vốn của nhóm hộ điều tra 57
Bảng 2.12: Nguồn thu của nhóm hộ điều tra, Định Hoá 2005 59
Bảng 2.13: Thu nhập bình quân/người/tháng của nhóm hộ 62
Bảng 2.14: Thu nhập từ một số cây trồng chính của các nhóm hộ 63
Bảng 2.15: Cây trồng cho thu nhập chính của các vùng nghiên cứu 65
Bảng 2.16: Giá trị sản xuất và chi phí sản xuất của nhóm hộ 65
Bảng 2.17: Hiệu quả sản xuất trồng trọt tính trên 1 ha đất nn 66
Bảng 2.18: Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trên các lĩnh vực của hộ 67
Bảng 2.19: Hiệu quả sử dụng lao động của các nhóm hộ 67
Bảng 2.20: Đánh giá yếu tố thuỷ lợi trong sản xuất lúa của hộ 68
Bảng 2.21: Giá trị sản phẩm bán ra thị trường của các nhóm hộ 69
Bảng 2.22: Các yếu tố tác động tới kinh nghiệm sản xuất 71
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Bảng 2.23: Kết quả phân tích hồi quy 73
Bảng 2.24: Thu nhập cần thiết để đảm bảo ATLT của nhóm hộ 76
Bảng 2.25: Cơ cấu chi tiêu của hộ vùng nghiên cứu 77
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
Tên biểu đồ trang
Biểu đồ 2.1: Cơ cấu đất sản xuất của hộ 49
Biểu đồ 2.2: cơ cấu quyền sử dụng đất của hộ 49
Biểu đồ 2.3: Cơ cấu rừng của hộ 52
Biểu đồ 2.4: Cơ cấu độ tuổi trong hộ gia đình 56
Biểu đồ 2.5: Cơ cấu trình độ văn hoá của chủ hộ 57
Biểu đồ 2.6: Cơ cấu nguồn vốn của hộ 58
Biểu đồ 2.7: Cơ cấu nguồn thu của hộ 62
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
1
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Lịch sử loài người từ khi xuất hiện cho tới nay, con người vẫn hàng ngày
hàng giờ sử dụng và khai thác các nguồn lực tự nhiên của trái đất nhằm phục
vụ cho cuộc sống của mình. Thuở sơ khai săn bắn chim thú, hái lượm hoa quả
làm thức ăn để tồn tại, tiến hoá hơn, con người chặt cây để làm nhà ở, với đất
gieo hạt để thu lấy lương thực làm thức ăn. Sự phát triển sau này cho thấy con
người ngày càng tạo ra nhiều sản phẩm khác nhau từ việc khai thác và sử
dụng các nguồn lực tự nhiên nhằm phục vụ cho cuộc sống. Tuy nhiên ở mỗi
thời điểm khác nhau và phạm vi không gian khác nhau thì việc sử dụng các
nguồn lực tự nhiên cũng mang lại những kết quả khác nhau, và ở mỗi quốc
gia, mỗi vùng lãnh thổ khác nhau thì việc khai thác, sử dụng các nguồn lực
lực tự nhiên cũng khác nhau. Chẳng hạn các quốc gia như Nhật Bản hay Hàn
Quốc là hai quốc gia tuy có nguồn lực tự nhiên rất hạn chế, nhưng lại là hai
cường quốc về kinh tế, thu nhập và mức sống của người dân ở mức rất cao…
Ngược lại một số quốc gia như Liberia hay Seraleon có nguồn lực tự nhiên rất
đa dạng, phong phú và rồi rào thì nền kinh tế vẫn kém phát triển, đời sống của
người dân ở mức thấp thậm chí còn rơi vào tình trạng đói nghèo [2]. Điều đó
cho thấy các nguồn lực tự nhiên rất quan trọng và quý với con người nhưng
việc sử dụng và khai thác chúng sao cho có hiệu quả để phục vụ con người
còn quan trọng hơn. Lịch sử thế giới cho tới nay đã chứng kiến nhiều cuộc
chiến tranh xâm lược mà suy cho cùng cũng chỉ là giành quyền khai thác và
sử dụng các nguồn lực tự nhiên.
Việt nam chúng ta là một quốc gia có các nguồn lực tự nhiên cũng rất
phong phú và đa dạng, thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội, nhất là
thuận lợi cho việc phát triển nông, lâm nghiệp. Thực tế cho thấy qua việc khai
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
2
thác và sử dụng các nguồn lực tự nhiên trong sản xuất nông nghiệp chúng ta
cũng đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Như trong sản xuất lương thực, từ
nước nhập khẩu lương thực những năm chiến tranh mới kết thúc, chúng ta
vươn lên thành nước xuất khẩu lương thực đứng thứ hai trên thế giới, hàng
năm xuất khẩu trên 4 triệu tấn gạo, sản xuất lương thực bình quân đầu người
đạt 455kg năm 2000 so với 280kg năm 1987[14]. Cây công nghiệp và thuỷ
sản xuất khẩu cũng phát triển rất mạnh dựa trên lợi thế từ đất đai và mặt nước
tự nhiên… Nhờ thế mà thu nhập và đời sống của người dân ngày càng được
nâng cao, vấn đề an toàn lương thực ngày càng được giải quyết đến tận các
vùng, miền, địa phương. Nhưng vấn đề đặt ra là ở đây là sự phân bố các
nguồn lực tự nhiên không đồng đều và việc khai thác, sử dụng chúng cũng
đem lại các kết quả khác nhau ở những vùng miền khác nhau, thậm chí ở
ngay các hộ gia đình cũng khác nhau. Có vùng người dân có mức sống đảm
bảo, có vùng thì người dân lại ở trong tình trạng đói nghèo. Có một nghịch lý
là ở khu vực vùng cao và miền núi, nơi tập trung ¾ diện tích toàn quốc và
nguồn lực tự nhiên cũng đa dạng và phong phú thì người dân lại có thu nhập
và mức sống thấp hơn so với các khu vực khác.
Trong số các địa phương Miền núi, Định Hoá là một huyện Miền núi của
tỉnh Thái Nguyên, trung tâm huyện cách trung tâm thành phố Thái Nguyên
50km về phía Tấy - Bắc. Đây là An toàn khu kháng chiến khi xưa. Toàn
huyện có 23 xã, 1 thị trấn với 435 xóm, bản gồm 19.813 hộ dân [9]. Định Hoá
là huyện có diện tích rộng của tỉnh Thái nguyên, mật độ dân số thấp thứ hai
trong tỉnh nhưng đây lại là một huyện nghèo của tỉnh, thu nhập bình quân đầu
người thấp, đạt 2.100.000 đ/ người/năm (2001) [16]. Do vậy vấn đề phát triển
kinh tế hộ gia đình dựa trên việc khai thác các nguồn lực tự nhiên là vấn đề
đặt ra đối với hộ nông dân của địa phương này. Xuất phát từ vấn đề thực tiễn
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
3
như vậy tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá ảnh hưởng của việc sử
dụng các nguồn lực tự nhiên trong hộ gia đình tới thu nhập và an toàn
lương thực của hộ nông dân huyện Định Hoá- tỉnh Thái Nguyên ”.
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
2.1.Mục tiêu chung
Đánh giá được sự ảnh hưởng của việc khai thác, sử dụng các nguồn lực
tự nhiên trong sản xuất nông, lâm nghiệp đến đời sống kinh tế, xã hội của
người dân huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.
2.2.Mục tiêu cụ thể
- Hiểu được thực trạng của các nguồn lực nhiên trong hộ nông dân và
việc khai thác, sử dụng các nguồn lực đó ở khu vực huyện Định Hoá, tỉnh
Thái Nguyên.
- Tìm hiểu sự tác động của việc sử dụng các nguồn lực tự nhiên đến thu
nhập và an toàn lương thực của hộ nông dân.
- Đề xuất một số giải pháp cho hộ nông dân nhằm sử dụng các nguồn lực
tự nhiên có hiệu quả hơn, góp phần nâng cao thu nhập và đảm bảo an toàn
lương thực cho hộ gia đình khu vực nghiên cứu.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tình hình sử dụng các nguồn lực tự
nhiên (đất, rừng, mặt nước tự nhiên) của hộ nông dân huyện Định Hoá.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Đề tài được tổ chức nghiên cứu tại huyện Định Hoá- tỉnh Thái Nguyên.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
4
- Đề tài tập chung nghiên cứu số liệu sơ cấp năm 2005 và số liệu thứ cấp
thời kỳ 2003-2005.
4. Đóng góp mới của đề tài
- Việc ứng dụng phần mềm SPSS vào kiểm định sự khác biệt giữa các
nhóm hộ sẽ cho kết chính xác và khách quan hơn.
- Ứng dụng hàm sản xuất Cobb- Douglas vào phân tích sự tác động của
các yếu tố tới thu nhập cho phép đưa ra các kết luận chính xác về sự tác động
đó.
- Các giải pháp đưa ra cho hộ nông dân cụ thể và xuất phát từ đánh giá
điểm mạnh, điểm yếu của từng vùng do đó thực tế và phù hợp với điều kiện
từng vùng.
5. Bố cục của luận văn ( gồm 2 phần và 3 chƣơng)
+ Phần mở đầu
+ Chƣơng 1: Cơ sở khoa học và phương pháp nghiên cứu
+ Chƣơng 2: Thực trạng của việc sử dụng nguồn lực tự nhiên ảnh
hưởng tới thu nhập và an toàn lương thực của hộ nông dân Định Hoá
+ Chƣơng 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tự
nhiên nhằm tăng thu nhập và đảm bảo an toàn lương thực vùng nghiên cứu
+ Kết luận
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
5
Chƣơng 1
CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu
Trong sản xuất nông, lâm nghiệp thì nguồn lực tự nhiên của hộ nông dân
bao gồm các yếu tố chính là đất đai, rừng và nguồn nước tự nhiên.
1.1.1. Nguồn lực đất đai
1.1.1.1. Cơ sở lý luận về vấn đề sử dụng đất trong hộ nông dân
a. Khái niệm về đất và đất dùng trong nông, lâm nghiệp: Đất là nguồn tài
nguyên vô cùng quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho con người, con người
sinh ra trên đất, tồn tại và phát triển nhờ vào các sản phẩm từ đất. Vậy đất là
gì? Và tại sao chúng ta phải giữ gìn,bảo vệ, sử dụng nguồn tài nguyên này
một cách khoa học và hợp lý? Đã có nhiều khái niệm, định nghĩa về đất. Khái
niệm đầu tiên là của học giả người Nga Docutraiep năm 1897 cho rằng: “Đất
là vật thể thiên nhiên cấu tạo độc lập lâu đời do kết quả quá trình hoạt động
của năm yếu tố hình thành đất đó là: đá mẹ, sinh vật, khí hậu, địa hình và
thời gian” [11]. Tuy nhiên khái niệm này chưa đề cập tới các yếu tố xung
quanh, đặc biệt là vai trò của con người, để hoàn chỉnh khái niệm về đất, Các
Mác viết: đất là tư liệu sản xuất cơ bản và quý báu nhất của sản xuất nông
nghiệp, điều kiện không thể thiếu được của sự tồn tại và tái sinh hàng loạt thế
hệ loài người kế tiếp nhau[5].
Theo luật đất đai sửa đổi và bổ sung một số điều năm 2001 thì khái niệm
về đất trong sản xuất nông, lâm nghiệp như sau: Đất nông nghiệp là toàn bộ
diện tích đất được xác định chủ yếu để sản xuất nông nghiệp như trồng trọt,
chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, nghiên cứu thí nghiệm về nông nghiệp. Đất
lâm nghiệp là đất được xác định là đất chủ yếu để sản xuất lâm nghiệp bao
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
6
gồm: đất có rừng tự nhiên, rừng trồng, đất khoanh nuôi bảo vệ rừng, nuôi
dưỡng làm giàu rừng, đất phục vụ cho các mục đích lâm nghiệp, trồng rừng
và thí nghiệm về lâm nghiệp.
Tóm lại có rất nhiều khái niệm về đất, có khái niệm nói lên sự hình thành
của đất, có khái niệm nói lên mối quan hệ của đất với cuộc sống con người,
có khái niệm nói về đất gắn với mục đích sử dụng… Như vậy tuỳ thuộc vào
mục đích nghiên cứu cụ thể mà ta hiểu về đất theo những cách khác nhau.
b. Vai trò và ý nghĩa của đất trong sản xuất nông, lâm nghiệp
Đất đai được coi là tư liệu sản xuất chủ yếu đặc biệt quan trọng và không
thể thay thế trong sản xuất nông nghiệp. Không có đất thì không thể có sản
xuất nông nghiệp nói riêng cũng như các ngành khác trong nền kinh tế quốc
dân nói chung. C.Mác đã viết rằng ” Bí quyết phát triển của lịch sử là việc sử
dụng tốt nguồn lực đất đai”, quốc gia hay vùng lãnh thổ nào quy hoạch và sử
dụng đất một cách có hiệu quả thì nơi đó sẽ phát triển[13]. Trong sản xuất
nông nghiệp thì đất đai là đối tượng lao động bởi lẽ đó là nơi con người thực
hiện mọi hoạt động của mình tác động vào cây trồng và vật nuôi để tạo ra sản
phẩm. Đất đai là nguồn tài nguyên luôn bị hạn chế về số lượng, nhất là đất
nông nghiệp chúng ta chủ yếu là khai thác trên bề mặt nên nó luôn bị hạn chế
về danh giới diện tích, vì vậy chúng ta phải sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và
hiệu quả thì mới đáp ứng được nhu cầu sử đất ngày càng tăng của xã hội. Độ
màu mỡ của đất phụ thuộc vào quá trình sử dụng, do vậy sử dụng đất luôn
phải đi đôi với quá trình cải tạo và làm giàu cho đất, đây là cơ sở của sự phát
triển bền vững[8].
Đất là yếu tố đầu vào của hoạt động sản xuất nông nghiệp, sử dụng nó có
ảnh hưởng tới kết quả đầu ra, nhất là đối với sản xuất theo hướng hàng hoá.
Chất lượng đất và lợi thế của đất cũng ảnh hưởng tới số lượng, chất lượng sản
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
7
phẩm tạo ra và khả năng sinh lời từ đất. Vì vậy ở mỗi vùng khác nhau cũng có
sự khác nhau từ kết quả sản xuất ra trên cùng đơn vị sử dụng đất. Mặt khác
kết quả sản xuất cũng phụ thuộc vào phương án sử dụng đất của người chủ sở
hữu quyền sử dụng đất đó.
Tóm lại, đất đai là yếu tố hết sức quan trọng trong sản xuất nông nghiệp,
thực tế trong quá trình phát triển của xã hội loài người, sự hình thành và phát
triển của các nền văn minh vật chất cũng như tinh thần đều dựa trên nền tảng
cơ bản của việc sử dụng đất. Các quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau có nền
kinh tế phát triển ở mức độ khác nhau thì việc tổ chức quản lý, sử dụng đất
của họ cũng thể hiện ở những trình độ khác nhau rõ rệt. Do đó trong quá trình
sử dụng đất ngoài việc sử dụng sao cho tiết kiệm và hiệu quả kinh tế cao thì
đồng thời chúng ta cũng không ngừng cải tạo và làm tăng độ phì nhiêu của
đất.
c. Quan điểm về sử dụng đất bền vững: Từ khi con người biết sử dụng
đất cho mục đích sinh tồn của mình, đất đai đã trở thành cơ sở cần thiết cho
sự sống và tương lai phát triển của loài người. Trước đây khi dân số còn ít để
đáp ứng các nhu cầu của con người thì việc khai thác đất khá dễ dàng và chưa
có ảnh hưởng tới tài nguyên đất. Nhưng ngày nay, mật độ dân số ngày càng
tăng đặc biệt là ở các nước đang phát triển thì vấn đề đảm bảo lương thực cho
sự gia tăng dân số ngày càng gây sức ép nên đất đai. Diện tích đất thích hợp
cho sản xuất nông nghiệp càng cạn kiệt, con người phải mở mang canh tác
trên những vùng đất không thích hợp cho sản xuất, đó là nguyên nhân dẫn tới
việc thoái hoá đất một cách nghiêm trọng[12]. Dưới tác động của việc khai
thác đất một cách quá mức làm cho độ phì nhiêu của đất ngày càng suy giảm
và dẫn tới thoái hoá đất, hiện tượng sa mạc hoá đất diễn ra ngày càng mạnh
mẽ, lúc đó việc khôi phục độ phì của đất là rất khó hoặc nếu có phải chi phí
rất tốn kém và mất thời gian dài mới có thể phục hồi lại được. Mục đích của
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
8
sản xuất là tạo ra lợi nhuận do vậy quá trình này luôn chi phối tác động của
con người lên đất đai và môi trường tự nhiên, những giải pháp sử dụng và
quản lý đất không thích hợp chính là nguyên nhân dẫn tới sự mất cân bằng
lớn trong các chức năng của đất, sẽ làm cho đất bị thoái hoá, sử dụng đất một
cách hiệu quả và bền vững luôn là mong muốn cho sự tồn tại và tương lai
phát triển của loài người, chính bởi vậy việc tìm ra giải pháp sử dụng đất thích
hợp bền vững đã được các nhiều nhà khoa học và các tổ chức rất quan tâm,
thuật ngữ “sử dụng đất bền vững” đã trở nên thông dụng trên thế giới ngày
nay. Nội dung sử dụng đất bền vững bao hàm ở một vùng trên bề mặt trái đất
với tất cả các đặc trưng: khí hậu, địa hình, thổ nhưỡng, chế độ thủy văn, động
thực vật và cả những hoạt động cải thiện việc sử dụng và quản lý đất đai như:
hệ thống tiếu tiêu, xây dựng đồng ruộng. Do đó thông qua hoạt động thực tiễn
sử dụng đất chúng ta phải xác định được những vấn đề liên quan đến những
yếu tố tác động đến khả năng bền vững đất đai trên phạm vi cụ thể của từng
vùng để tránh khỏi những sai lầm trong quá trình sử dụng đất, đồng thời hạn
chế được những tác động gây tác hại tới môi trường sinh thái.Theo Fetry sự
phát triển bền vững trong sản xuất nông nghiệp chính là sự bảo tồn nguồn đất,
nước, động thực vật không bị suy thoái môi trường, kỹ thuật thích hợp, sinh
lợi kinh tế và chấp nhận được về mặt xã hội. FAO đã đề ra các chỉ tiêu cho
nông nghiệp bền vững là:
Thoả mãn nhu cầu dinh dưỡng cơ bản của các thế hệ hiện tại, tương lai
về số lượng, chất lượng và các sản phẩm nông nghiệp khác. Cung cấp lâu dài
việc làm đủ thu nhập và các điều kiện sống, làm việc tốt cho mọi người trực
tiếp làm nông nghiệp. Duy trì và tăng cường khả năng sản xuất của tài nguyên
thiên nhiên và khả năng tái sản xuất của các nguồn tài nguyên tái tạo được mà
không phá vỡ chức năng của các chu trình sinh thái cơ sở và cân bằng tự
nhiên, không phá vỡ bản sắc văn hoá xã hội của các cộng đồng sống ở khu
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn