Luận văn thạc sĩ các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ vận hành bảo dưỡng công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí

  • 92 trang
  • file .pdf
Đại Học Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
Trần Quốc Vũ
CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI
NGŨ VẬN HÀNH BẢO DƯỠNG CÔNG TY DỊCH VỤ
KỸ THUẬT DẦU KHÍ
Chuyên ngành: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
Mã số ngành: 12.00.00
LUẬN VĂN THẠC SĨ
Tp Hồ Chí Minh, Tháng 02 Năm 2004
http://nghoangvan137.blogspot.com
http://nghoangvan137.blogspot.com
CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH
Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS, TS Hồ Thanh Phong
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Cán bộ chấm nhận xét 1: .........................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.........................................................................................................................
Cán bộ chấm nhận xét 2: .........................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.........................................................................................................................
Luận văn Thạc sĩ được bảo vệ tại HỘI ĐỒNG CHẤM BẢO VỆ LUẬN VĂN
THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ngày tháng năm 2004
http://nghoangvan137.blogspot.com
http://nghoangvan137.blogspot.com
Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
------------------ ---------------
NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ
Họ và tên học viên: TRẦN QUỐC VŨ Phái: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 26 – 07 – 1961 Nơi sinh: Minh hải
Chuyên ngành: Quản trị Doanh nghiệp Khoá 11 MS: 12.00.00
I. TÊN ĐỀ TÀI: CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ
VẬN HÀNH BẢO DƯỠNG CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ.
II. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG:
- Giới thiệu công nghệ khai thác dầu thô, các quá trình và công nghệ, thiết bị chủ yếu.
- Lựa chọn, xây dựng các tiêu chí đánh giá đội ngũ nhân viên vận hành và bảo dưỡng
phù hợp với đặc điểm ngành nghề với các trọng số tương ứng.
- Đánh giá thực trạng đội ngũ vận hành và bảo dưỡng khai thác dầu khí của công ty.
- Xây dựng các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên vận hành và bảo dưỡng
của công ty.
III. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ :18/09/2003.
IV. NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ :
V. HỌ VÀ TÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN : PGS, TS HỒ THANH PHONG
Cán Bộ Hướng Dẫn Chủ Nhiệm Ngành Bộ Môn Quản Lý Ngành
PGS, TS Hồ Thanh Phong
Nội dung và đề cương luận văn thạc sĩ đã được Hội Đồng Chuyên Ngành thông qua.
Ngày tháng năm 2004.
PHÒNG ĐÀO TẠO SĐH KHOA QUẢN LÝ NGÀNH
http://nghoangvan137.blogspot.com
http://nghoangvan137.blogspot.com
Lời Cảm ơn

Xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn và chỉ bảo tận tình của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ
Thanh Phong trong suốt thời gian học tập đã qua cũng như trong thời gian hướng dẫn
thực hiện luận văn này.
Xin trân trọng ghi ơn quí Thầy Cô, nhất là những Thầy Cô khoa Quản lý Công nghiệp,
trường Đại học Bách khoa Tp HCM đã nhiệt tình truyền dạy những kiến thức quí báu,
những phương pháp nghiên cứu căn bản và những công cụ hỗ trợ đắc lực cho quá trình
làm việc và nghiên cứu hiện tại cũng như trong tương lai của những người đi sau chúng
tôi.
Xin bày tỏ lòng biết ơn với gia đình, các anh, chị, em, chỗ dựa tinh thần với những hy sinh
thầm lặng không mệt mỏi mà con, em đã nhận.
Xin chân thành cảm ơn các bạn đồng nghiệp, các bạn ở lớp Cao học QTDN khóa 11 và 12
đã nhiệt tình giúp đỡ trong suốt khóa học vừa qua.
Xin cảm ơn tất cả!
Trân trọng.
02/2004
http://nghoangvan137.blogspot.com
http://nghoangvan137.blogspot.com
ABSTRACT
Human resource currently plays an important role in achieving quality in production
and services. Therefore, it is necessary that the competence of people should be
involved in and invested in appropriately.
To achieve this, it is important that the employees’ genuine competence should be
well appraised and the optimum solutions for the problems identified could be
selected properly.
Based on the criteria sets of employee’s appraisal available, the author analyzed and
selected the most appropriate criterion, then applied the AHP method (Analytic
Hierarchy Process) to establish weighted factors of these criterions. These factors
are also applied to the arrangement of the priority into selecting the measures for
upgrading employees’ competence
Through out the assessment on competence periodically and the priority, we may be
able to create targets, measures, programmes, which are aimed to upgrade the
competence for staffs
The above-mentioned procedure was applied to set up the training courses and
necessary activities for upgrading the competence of the operation and maintenance
department in the Petroleum technical services company.
http://nghoangvan137.blogspot.com
http://nghoangvan137.blogspot.com
TÓM TẮT LUẬN VĂN
Nguồn nhân lực hiện nay đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng
sản xuất và dịch vụ. Vì vậy, chất lượng con người cần phải được quan tâm và đầu tư
đúng mức.
Để đạt được yêu cầu này, cần phải đánh giá đúng thực trạng năng lực của nhân viên,
đồng thời xác định được các các giải pháp hợp lý đối với các vấn đề phát sinh.
Dựa vào các tiêu chuẩn dùng để đánh giá nhân viên sẵn có, qua kết quả phân tích
công việc, luận văn đề xuất một bộ tiêu chuẩn dùng để đánh giá nhân viên, sau đó
sử dụng Phương pháp Quá trình phân tích thứ bậc (Analytic Hierarchy Process –
AHP) xây dựng trọng số cho các tiêu chuẩn đánh giá. Các trọng số này đồng thời
cũng được dùng như là các thứ bậc ưu tiên trong việc lựa chọn các biện pháp nâng
cao chất lượng nhân viên.
Với các thứ bậc ưu tiên này, kết hợp định kỳ đánh giá thực trạng năng lực nhân
viên, chúng ta có thể xây dựng các mục tiêu, biện pháp, và các chương trình nâng
cao chất lượng thích hợp cho đội ngũ nhân viên của bộ phận và cho công ty.
Trong luận văn này, các ý tưởng trên được vận dụng cho trường hợp của bộ phận
vận hành và bảo dưỡng của công ty, xây dựng các chương trình đào tạo và hành
động cần thiết nhằm bảo đảm và nâng cao chất lượng nhân viên.
http://nghoangvan137.blogspot.com
http://nghoangvan137.blogspot.com
MụC LụC
0 CHƯƠNG Mở ĐầU ................................................................................................. 1
0.1 ĐặT VấN Đề ............................................................................................................. 1
0.2 MụC TIÊU Đề TÀI VÀ NộI DUNG NGHIÊN CứU .............................................................. 3
0.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CứU ..................................................................................... 4
0.4 PHạM VI NGHIÊN CứU ............................................................................................... 6
0.5 NộI DUNG TÓM TắT .................................................................................................. 7
1 CHƯƠNG I: CƠ Sở LÝ LUậN ............................................................................... 8
1.1 QUảN TRị NGUồN NHÂN LựC VÀ BIệN PHÁP NÂNG CAO CHấT LƯợNG NHÂN VIÊN........... 8
1.1.1 Quản trị nguồn nhân lực: ........................................................................... 8
1.1.2 Nâng cao chất lượng nhân viên: ................................................................. 9
1.2 QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN:..........................................................................10
1.2.1 Mục đích: ................................................................................................. 10
1.2.2 Nội dung, trình tự thực hiện: .................................................................... 11
1.3 CÁC TIÊU CHUẩN ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN:..................................................................15
2 CHƯƠNG II: GIớI THIệU Bộ PHậN VậN HÀNH BảO DƯỡNG ....................... 18
2.1 CƠ CấU Tổ CHứC: ....................................................................................................18
2.1.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức: .............................................................................. 18
2.1.2 Bộ phận vận hành và bảo dưỡng: ............................................................. 19
2.1.2.1 Cơ cấu .................................................................................................. 19
2.1.2.2 Chức năng các bộ phận: ........................................................................ 20
2.2 GIớI THIệU Hệ THốNG CÔNG NGHệ VÀ THIếT Bị CHủ YếU: ............................................21
2.2.1 Các hệ thống công nghệ chủ yếu: ............................................................. 21
2.2.2 Các máy móc, thiết bị chủ yếu: ................................................................. 23
2.3 NHIệM Vụ VÀ QUAN Hệ CÔNG VIệC THƯờNG NGÀY: ...................................................24
2.4 YÊU CầU CÔNG VIệC ...............................................................................................27
3 CHƯƠNG III: LựA CHọN XÂY DựNG TIÊU CHUẩN ĐÁNH GIÁ ................. 29
3.1 YÊU CầU CủA Bộ TIÊU CHUẩN ...................................................................................29
3.2 GIớI THIệU MÔT Số MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ ....................................................................29
3.2.1 Mô hình 1 ................................................................................................. 29
3.2.2 Mô hình 2 ................................................................................................. 30
3.2.3 Các mô hình khác: ................................................................................... 30
3.2.4 Mô hình đang sử dụng của công ty ........................................................... 32
3.3 TRÌNH Tự XÂY DựNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN TRONG CÔNG TY ......................34
3.3.1 Xây dựng cấu trúc: ................................................................................... 34
3.3.2 Lựa chọn thang đo: .................................................................................. 37
3.3.3 Thiết lập trọng số: .................................................................................... 37
3.3.3.1 Giới thiệu phương pháp ........................................................................ 37
3.3.3.2 Bảng câu hỏi ........................................................................................ 39
3.3.3.3 Lựa chọn chuyên gia ............................................................................ 39
3.3.3.4 Tổng hợp ý kiến đánh giá trọng số ........................................................ 40
3.3.3.5 Kết quả tính toán: ................................................................................. 41
3.4 KếT QUả XÂY DựNG MÔ HÌNH ..................................................................................44
http://nghoangvan137.blogspot.com
http://nghoangvan137.blogspot.com
4 CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ CHấT LƯợNG, NĂNG LựC NHÂN VIÊN ............. 47
4.1 QUY TRÌNH THựC HIệN ............................................................................................47
4.2 ĐIểM ĐÁNH GIÁ:.....................................................................................................48
4.2.1 Thang điểm: ............................................................................................. 48
4.2.2 Hướng dẫn tính điểm: .............................................................................. 49
4.2.3 Điểm chuẩn so sánh: ................................................................................ 50
4.3 KếT QUả KHảO SÁT ĐÁNH GIÁ ..................................................................................50
4.3.1 Tổng hợp số lượng nhân viên: .................................................................. 50
4.3.2 Tổng hợp kết quả đánh giá: ...................................................................... 51
4.4 ĐÁNH GIÁ THựC TRạNG CHấT LƯợNG NHÂN VIÊN ......................................................53
4.4.1 Nhận xét chung ........................................................................................ 53
4.4.2 Đánh giá điểm yếu ................................................................................... 54
4.5 XÁC ĐịNH THứ Tự CÁC ĐIểM CầN CảI TIếN .................................................................57
5 CHƯƠNG V: CÁC BIệN PHÁP NÂNG CAO CHấT LƯợNG ĐộI NGŨ NHÂN
VIÊN .............................................................................................................................. 60
5.1 QUY TRÌNH XÂY DựNG CÁC BIệN PHÁP .....................................................................60
5.2 XÁC ĐịNH NHU CầU: ...............................................................................................61
5.3 THIếT LậP CÁC MụC TIÊU CảI TIếN .............................................................................62
5.4 LựA CHọN CÁC BIệN PHÁP .......................................................................................63
5.5 XÂY DựNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐộNG...................................................................66
6 CHƯƠNG VI: KếT LUậN, KIếN NGHị ............................................................... 76
6.1 KếT LUậN ...............................................................................................................76
6.1.1 Tóm lược .................................................................................................. 76
6.1.2 Nhận xét ................................................................................................... 77
6.1.3 Giới hạn áp dụng và hướng mở rộng đề tài .............................................. 77
6.2 KIếN NGHị ..............................................................................................................77
6.2.1 Đối với công ty ......................................................................................... 77
6.2.2 Đối với đề tài ........................................................................................... 79
PHầN PHụ LụC
PHụ LụC 1 ......................................................................................................................... A1
PHụ LụC 2 ......................................................................................................................... B1
PHụ LụC 3 ......................................................................................................................... C3
PHụ LụC 4 ......................................................................................................................... D1
PHụ LụC 5 ........................................................................................................................ E 1
PHụ LụC 6 ......................................................................................................................... F1
PHụ LụC 7 ......................................................................................................................... G1
PHụ LụC 8 ......................................................................................................................... H1
http://nghoangvan137.blogspot.com
http://nghoangvan137.blogspot.com
DANH MụC HÌNH Vẽ
Hình 0-1: Quy trình xây dựng các biện pháp nâng cao chất lượng nhân viên ..................... 5
Hình 1-1: Năng lực nhân viên xét theo yếu tố cấu thành .................................................. 16
Hình 1-2: Năng lực xét theo lĩnh vực ............................................................................... 17
Hình 2-1: Sơ đồ tổ chức công ty ...................................................................................... 18
Hình 2-2: Sơ đồ tổ chức đội vận hành bảo dưỡng ............................................................ 19
Hình 3-1: Cấu trúc các tiêu chuẩn đánh giá nhân viên ...................................................... 35
Hình 3-2: Kết quả mô hình cấu trúc các tiêu chuẩn đánh giá nhân viên ............................ 44
Hình 3-3: Tổng hợp trọng số tuyệt đối các tiêu chuẩn phụ .................................................. i
Hình 4-1: Quy trình đánh giá nhân viên ........................................................................... 48
Hình 4-2: Ma trận xác định nhu cầu cải tiến..................................................................... 58
Hình 5-1: Quy trình xây dựng các biện pháp nâng cao chất lượng nhân viên ................... 60
http://nghoangvan137.blogspot.com
http://nghoangvan137.blogspot.com
DANH MụC BảNG BIểU
Bảng 3.1: Các tiêu chuẩn đánh giá nhân viên ................................................................... 33
Bảng 3.2: Hướng dẫn, giải thích cách cho điểm ............................................................... 39
Bảng 3.3: Điểm số tương ứng mức độ quan trọng giữa hai tiêu chuẩn.............................. 39
Bảng 3.4: Tổng hợp điểm số đánh giá của các chuyên gia................................................ 40
Bảng 3.5: Trọng số các tiêu chuẩn chính.......................................................................... 42
Bảng 3.6: Trọng số các tiêu chuẩn phụ trong tiêu chuẩn năng lực .................................... 42
Bảng 3.7: Trọng số các tiêu chuẩn phụ trong tiêu chuẩn thái độ ....................................... 43
Bảng 3.8: Trọng số các tiêu chuẩn phụ trong tiêu chuẩn kết quả làm việc ........................ 43
Bảng 3.9: Sắp xếp nhóm ưu tiên các tiêu chuẩn ............................................................... 45
Bảng 4.1: Tổng hợp số lượng nhân viên vận hành và bảo dưỡng...................................... 50
Bảng 4.2: Điểm đánh giá nhân viên ................................................................................. 52
Bảng 4.3: Các giá trị thống kê của điểm đánh giá chung và tiêu chuẩn chính ................... 54
Bảng 4.4: Số lượng nhân viên không đạt yêu cầu, phân theo các tiêu chuẩn phụ .............. 54
Bảng 4.5: Số lượng nhân viên không đạt yêu cầu, phân theo bộ phận .............................. 55
Bảng 4.6: Số lượng nhân viên không đạt yêu cầu, phân theo cấp bậc ............................... 55
Bảng 4.7: Tổng hợp các đặc trưng thống kê các tiêu chuẩn phụ ....................................... 57
Bảng 5.1: So sánh các biện pháp nâng cao chất lượng nhân viên ..................................... 65
Bảng 5.2: Nội dung chương trình huấn luyện, đào tạo của công ty ................................... 73
Bảng 6.1: Lịch trình đánh giá đề nghị .............................................................................. 78
http://nghoangvan137.blogspot.com
http://nghoangvan137.blogspot.com
0 Chương mở đầu
0.1 Đặt vấn đề
Khai thác Dầu khí là một trong những ngành công nghiệp nặng ứng dụng nhiều
thành tựu khoa học kỹ thuật cao, công nghệ tiên tiến, trang thiết bị hiện đại yêu cầu
hoạt động tin cậy và chính xác. Đây cũng là ngành công nghiệp khai thác có lơi
nhuận cao đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên,
đây cũng là ngành công nghiệp chứa nhiều nguy cơ, rủi ro như cháy, nổ, độc hại,
mang đến những tổn thất to lớn về con người, tài sản và môi trường.
Chính vì vậy, công nghiệp khai thác dầu thô và khí đồng hành có những đòi hỏi,
yêu cầu khắc khe đối với đội ngũ vận hành, khai thác về trình độ tay nghề, về kiến
thức, kỹ năng và những khả năng khác như khả năng làm việc dưới cường độ và áp
lực công việc cao, với ý thức cao về an toàn trong công việc, sinh hoạt (đòi hỏi phải
tuân thủ những qui trình nghiêm nhặt), khả năng ứng phó với những tình huống
khẩn cấp, nguy hiểm (đòi hỏi có những phản ứng chính xác, hữu hiệu và hiệu
quả)…
Tại Việt nam, cùng tham gia thăm dò khai thác dầu khí hiện nay, có rất nhiều công
ty đến từ nhiều quốc gia như sau:
Anh: BP, Enterprise, British Gas, Lasmo, ONGC-BP/Statoil (Liên doanh với An độ
và Na uy); Mỹ: Mobil, Occidental, MJC (Liên doanh với Nhật) , Shell (công ty đa
quốc gia); Pháp: Total; Áo: OMV; Úc: BHP, Anzoil; Hàn Quốc: Pedco; Nhật:
AEDC, Idemitsu, JVPC (Liên doanh với Việt nam); Malaixia: Petronas; Canada:
Oxy Canadian, Sceptre Resources; Bỉ: FINA; Vietsopetro (Liên doanh giữa Liên xô
cũ, nay là Nga với Việt nam)…
Các công ty nói trên đều có những kinh nghiệm và thế mạnh riêng, hầu hết đều có
thể đảm nhận toàn bộ hoạt động từ bước thăm dò cho đến khai thác dầu và khí. Tuy
nhiên nhằm chia sẻ rủi ro và đồng thời khai thác thế mạnh riêng của từng công ty,
các công ty này dù cạnh tranh với nhau vẫn có xu hướng liên doanh, liên kết với
nhau trong từng mảng hoạt động cụ thể. Một xu hướng khác nhằm khai thác thế
mạnh của đối tác mà vẫn giữ quyền chủ động trong hoạt động kinh doanh của
http://nghoangvan137.blogspot.com
http://nghoangvan137.blogspot.com
mình, đồng thời với mục đích chia sẻ rủi ro và tập trung vào việc phát huy những
năng lực chủ yếu, là việc sử dụng dịch vụ của các công ty cung cấp dịch vụ chuyên
nghiệp khác. Nhu cầu về một dịch vụ vận hành và bảo dưỡng khai thác dầu khí
chuyên nghiệp và hiệu quả trong nước hình thành với qui mô và yêu cầu ngày càng
cao.
Nắm bắt nhu cầu này, Công Ty Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí, được thành lập trên cơ
sở sáp nhập công ty Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Và Địa Vật Lý và Công ty Dịch Vụ
Dầu Khí vào năm 1993, bao gồm một số công ty con hoạt động trong nhiều lĩnh vực
dịch vụ khác nhau, mang lại những thành quả nhất định. Đến 09/2002, công ty con
PTSC Production Services ra đời nhằm mục đích chuyên nghiệp hóa hoạt động dịch
vụ của công ty với các chức năng chủ yếu:
- Cung cấp dịch vụ vận hành, bảo dưỡng, sửa chửa các giàn khai thác ngoài
khơi.
- Kết nối, chuyển giao thiết bị vận hành từ xa, khảo sát kiểm tra dưới đáy biển.
- Cung cấp lao động lành nghề cho các giàn khoan, tàu dịch vụ, xà lan khai
thác, bao gồm các nhân viên hoạt động trên bờ.
Cho đến nay, công ty đã cung cấp dịch vụ cho các khách hàng sau:
+Liên doanh Vietsopetro (tại các mỏ Bạch hổ, Rồng)
+Liên doanh Dầu Khí Việt Nhật – JVPC (mỏ Rạng đông)
+Petronas Carigali (mỏ Ruby, tàu dịch vụ Ruby)
+BP (Mỏ Nam Côn sơn)
Mặc dù có những yếu tố thuận lợi nhất định ngay từ những ngày đầu hoạt động,
Công ty PTSC Production Services đang phải đối đầu với thực trạng cạnh tranh
ngày càng quyết liệt, với những yêu cầu chất lượng ngày càng cao từ phía khách
hàng. Mặt khác, nhu cầu xây dựng một đội ngũ nhân viên lành nghề, chuyên
nghiệp, đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định, thỏa mãn các nhu cầu, mong muốn của
khách hàng đòi hỏi công ty có những nỗ lực tìm kiếm những biện pháp nâng cao
chất lượng đội ngũ nhân viên trong chiến lược chung phát triển nguồn nhân lực của
mình. Đó là lý do hình thành đề tài “Các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ vận
hành và bảo dưỡng của công ty PTSC”.
http://nghoangvan137.blogspot.com
http://nghoangvan137.blogspot.com
Để đạt được mục tiêu này, công ty cần xây dựng cho mình một bộ tiêu chuẩn đánh
giá phù hợp thực tế làm cơ sở đánh giá năng lực đội ngũ nhân viên vận hành và bảo
dưỡng của công ty, qua đó tìm ra những biện pháp ngắn hạn và dài hạn nhằm nâng
cao năng lực và chất lượng của nhân viên.
Về mặt thực tế, đề tài giúp đạt các kết quả cụ thể như sau:
- Đánh giá thực trạng năng lực đội ngũ nhân viên vận hành và bảo dưỡng của
công ty.
- Cung cấp các thông tin làm cơ sở hoạt động quản trị nguồn nhân lực (hoạch
định, tuyển dụng, đào tạo, trả lương, khen thưởng, thuyên chuyển nhân viên, cải
tiến cơ cấu tổ chức…) của bộ phận kỹ thuật vận hành bảo dưỡng nói riêng và
công ty nói chung.
- Qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên, hình ảnh công ty, giúp thu hút
khách hàng, mở rộng thị trường.
Về mặt lý thuyết, đề tài giúp góp phần làm cơ sở cho việc nghiên cứu đánh giá chất
lượng đội ngũ vận hành bảo dưỡng trong hoạt động cung cấp dịch vụ vận hành, bảo
dưỡng khai thác dầu khí.
0.2 Mục tiêu đề tài và nội dung nghiên cứu
1. Mục tiêu: Đánh giá được thực trạng và đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng
đội ngũ nhân viên vận hành và bảo dưỡng của công ty Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí-
PTSC Production Services
2. Nội dung nghiên cứu: Để đạt được mục tiêu này, đề tài sẽ thực hiện các nội dung
sau:
- Giới thiệu công nghệ khai thác dầu thô, bao gồm các quá trình và công nghệ,
thiết bị chủ yếu.
- Xây dựng các tiêu chí đánh giá đội ngũ nhân viên vận hành và bảo dưỡng.
- Đánh giá thực trạng đội ngũ vận hành và bảo dưỡng khai thác dầu khí của công
ty.
- Xây dựng các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên vận hành và bảo
dưỡng của công ty.
http://nghoangvan137.blogspot.com
http://nghoangvan137.blogspot.com
0.3 Phương pháp nghiên cứu
Quá trình thực hiện được thể hiện theo sơ đồ dưới đây:
http://nghoangvan137.blogspot.com
http://nghoangvan137.blogspot.com
Nghiên cứu Lý
thuyết
Phân tích công việc, xác định
yêu cầu, đặc điểm công việc
Nghiên cứu
định tính
Xây dựng cấu trúc thứ bậc
đánh giá
So sánh cặp và cho điểm
Nghiên cứu /Công cụ AHP
định lượng
Xác định trọng số
Đánh giá năng lực nội
Ứng dụng bộ /Kết hợp thông tin
phản hồi
Đánh giá thực trạng, xác định
điểm mạnh, điểm yếu
Đề xuất, kiến
nghị
Xây dựng các biện pháp
Hình Error! No text of specified style in document.-1: Quy trình xây dựng các biện pháp nâng cao chất
lượng nhân viên
Các lý thuyết, phương pháp nghiên cứu cơ bản, được vận dụng như sau:
1. Phương pháp định tính nhằm xây dựng cấu trúc các tiêu chí đánh giá, theo các
bước dưới đây:
http://nghoangvan137.blogspot.com
http://nghoangvan137.blogspot.com
- Từ những đặc điểm của công nghệ và qui trình khai thác dầu thô, các yêu cầu
đảm bảo chất lượng dịch vụ của khách hàng, tiến hành phân tích công việc, xây
dựng các tiêu chuẩn công việc.
- Tham khảo ý kiến các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân
lực và khai thác dầu khí, các khách hàng mục tiêu nhằm chọn lọc các tiêu chí
cần thiết và xây dựng cấu trúc thích hợp
Phương pháp phỏng vấn trực tiếp kết hợp với các bản câu hỏi chuẩn bị sẳn được áp
dụng trong bước này.
2. Phương pháp định lượng nhằm thiết lập các trọng số thích hợp cho các tiêu chí
Sau khi nhận và xây dựng được các tiêu chí đánh giá cần thiết với cấu trúc thích
hợp, việc xác định trọng số các tiêu chí được thực hiện bằng các phương pháp định
lượng như sau:
- Sắp xếp thứ tự và cho điểm
- So sánh cặp và cho điểm
Trong nghiên cứu này sẽ sử dụng công cụ AHP, với sự hỗ trợ của phần mềm Expert
Choice, là một trong những phương pháp định lượng theo đó từng cặp tiêu chí
tương ứng được so sánh và cho điểm, sau đó dược xử lý nhằm xác định trọng số
từng tiêu chí.
3. Phương pháp qui nạp, suy diễn được phối hợp trong quá trình vận dụng lý thuyết
để lựa chọn các giải pháp nâng cao chất lượng.
0.4 Phạm vi nghiên cứu
Do giới hạn về thời gian, nguồn lực nên đề tài giới hạn trong các phạm vi như sau:
- Chỉ xây dựng các tiêu chí đánh giá cho bộ phận chủ yếu và trực tiếp tạo giao
dịch vụ là đội ngũ Kỹ sư, Công nhân, Kỹ thuật viên, chưa bao gồm các đối
tượng hỗ trợ như phục vụ hậu cần, vận chuyển hay lực lượng gián tiếp, nhân
viên văn phòng…
- Giới hạn nghiên cứu các điều kiện, đặc điểm của thị trường dịch vụ vận hành,
bảo dưỡng khai thác dầu thô trong nước, xây dựng tiêu chí đánh giá cho nội bộ
công ty.
http://nghoangvan137.blogspot.com
http://nghoangvan137.blogspot.com
- Thu thập, tham khảo ý kiến chuyên gia, các thông tin phản hồi từ khách hàng
chủ yếu thu thập ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng tàu.
0.5 Nội dung tóm tắt
Luận văn ngoài phần mở đầu, có các chương với nội dung cụ thể như sau:
Chương I: Cơ sở lý luận
Quản trị nguồn nhân lực và quá trình đánh giá nhân viên
Chương II: Giới thiệu công nghệ và đội ngũ nhân viên vận hành, bảo dưỡng
Giới thiệu các quá trình, công nghệ và thiết bị chính trong khai thác dầu khí
Chương III: Lựa chọn xây dựng tiêu chuẩn đánh giá
Lựa chọn các tiêu chuẩn đánh giá trên cơ sở lý thuyết sẵn có
Xây dựng cấu trúc thứ bậc
Xác định trọng số các tiêu chuẩn
Chương IV: Khảo sát, đánh giá thực tế chất lượng, năng lực đội ngũ
Khảo sát, đánh giá thực trạng tìm ra các điểm mạnh và điểm yếu
Xây dựng các mục tiêu cải tiến
Chương V: Xây dựng các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên
Xây dựng các biện pháp cần thiết
Xây dựng chương trình hành động
Chương VI: Kết luận, kiến nghị
http://nghoangvan137.blogspot.com
http://nghoangvan137.blogspot.com
1 Chương I: Cơ sở lý luận
1.1 Quản trị nguồn nhân lực và biện pháp nâng cao chất lượng nhân
viên
1.1.1 Quản trị nguồn nhân lực:
Quản trị nguồn nhân lực liên quan đến hai vấn đề cơ bản ”Quản trị” và “nguồn nhân
lực”. Nguồn nhân lực của một tổ chức được hình thành trên cơ sở của các cá nhân
có vai trò khác nhau và được liên kết với nhau theo những mục tiêu nhất định.
Nguồn nhân lực khác với các nguồn lực khác của doanh nghiệp (máy móc, thiết bị,
nguyên vật liệu, phương pháp công nghệ…) do chính bản chất của con người. Nhân
viên có các năng lực, đặc điểm cá nhân khác nhau, có tiềm năng phát triển, có khả
năng hình thành các nhóm hội, các tổ chức (như tổ chức công đoàn, nghiệp đoàn…)
nhằm bảo vệ quyền lợi của họ, có thể đánh giá và đặt câu hỏi đối với hoạt động của
các nhà quản trị, và hành vi của họ có thể thay đổi phụ thuộc vào chính bản thân của
họ hoặc sự tác động của môi trường xung quanh. Quản trị nguồn nhân lực do vậy
khó khăn và phức tạp hơn nhiều so với quản trị các yếu tố khác trong hoạt động của
các tổ chức.
Quản trị nguồn nhân lực nghiên cứu các vấn đề về quản trị con người trong các tổ
chức và có 2 mục tiêu cơ bản:
- Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực nhằm nâng cao tính hiệu quả của tổ
chức.
- Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân viên, tạo điều kiện cho nhân viên
được phát huy tối đa các năng lực cá nhân.
Các hoạt động liên quan đến quản trị nguồn nhân lực rất đa dạng, tuy nhiên có thể
phân chia thành 3 nhóm chức năng chủ yếu như sau:
- Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực
Nhóm chức năng này chú trọng vấn đề đảm bảo có đủ số lượng nhân viên với các
phẩm chất phù hợp, thường bao gồm các hoạt động: dự báo và hoạch định nguồn
nhân lực, phân tích công việc, phỏng vấn, thu thập và xử lý các thông tin về nguồn
nhân lực của doanh nghiệp.
- Nhóm chức năng đào tạo và phát triển
Nhóm chức năng này chú trọng việc nâng cao năng lực của nhân viên, đảm bảo cho
nhân viên trrong doanh nghiệp có các kỹ năng, trình độ lành nghề cần thiết để hoàn
thành tốt công việc và tạo điều kiện cho nhân viên được phát triển tối đa các năng
lực cá nhân. Hoạt động chủ yếu của nhóm này bao gồm: hướng nghiệp, huấn luyện,
đào tạo kỹ năng thực hành cho công nhân, bồi dưỡng nâng cao trình độ lành nghề
và cập nhật kiến thức quản lý, kỹ thuật công nghệ cho cán bộ quản lý và cán bộ
chuyên môn nghiệp vụ.
- Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực
Nhóm chức năng này chú trọng đến việc duy trì và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân
lực trong doanh nghiệp, bao gồm hai chức năng nhỏ là kích thích, động viên nhân
viên và duy trì, phát triển các mối quan hệ lao động tốt đẹp trong doanh nghiệp.
1.1.2 Nâng cao chất lượng nhân viên:
Để sư dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, nhằm đạt được kết quả tối ưu cho cả tổ
chức và nhân viên ngoài các biện pháp về mặt tổ chức, điều căn bản là cần phải có
những biện pháp thích hợp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên ở mọi cấp
độ. Các biện pháp này, phải đáp ứng được mục tiêu và nhiệm vụ của tổ chức, và
trong từng thời đoạn, ứng với những thuận lợi và khó khăn khác nhau, có thể thay
đổi, tùy theo nhu cầu thực tế và thực trạng nguồn nhân lực sẳn có.
Để có những biện pháp khả thi và hiệu quả, cần có những đánh giá chính xác năng
lực các bộ phận tương ứng, tìm ra các điểm mạnh để phát triển và điểm yếu để khắc
phục, cải tiến. Từ các kết quả đánh giá này, các phương án thích hợp sẽ được lựa
chọn, phân tích và hoạch định chi tiết. Việc xem xét phân tích các phương án này
dựa trên cơ sở phân tích những điểm mạnh, điểm yếu đã nhận diện được trong bối
cảnh những thuận lợi và khó khăn từ môi trường bên ngoài và để lựa chọn các biện
pháp, phương án khả thi, lựa chọn những phương án có tác dụng bổ trợ, không triệt
tiêu hoặc mâu thuẫn lẫn nhau để xây dựng chương trình hành động cụ thể. Các bước
tiến hành cụ thể theo trình tự như sau:
1. Đánh giá thực trạng năng lực nhân viên
- Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá
- Khảo sát thực trạng
- Xác định điểm mạnh, điểm yếu
2. Xây dựng biện pháp nâng cao chất lượng
- Xây dựng mục tiêu
- Đề xuất các biện pháp, lựa chọn các biện pháp khả thi
- Lập kế hoạch hành động
1.2 Quá trình đánh giá nhân viên:
1.2.1 Mục đích:
Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên được sử dụng trong nhiều mục
đích:
- Cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên biết mức độ thực hiện công việc của
họ so với các nhân viên khác và so với các tiêu chuẩn.
- Giúp nhân viên điều chỉnh, sửa chửa các sai lầm trong quá trình làm việc.
- Kích thích động viên nhân viên thông qua những điều khoản về đánh giá, ghi
nhận và hỗ trợ.
- Cung cấp các thông tin làm cơ sở cho các vấn đề đào tạo, trả lương, khen
thưởng, thuyên chuyển nhân viên, cải tiến cơ cấu tổ chức…
- Phát triển sự hiểu biết về công ty thông qua đàm thoại về các cơ hội và hoạch
định nghề nghiệp.
- Tăng cường quan hệ tốt đẹp giữa cấp trên và cấp dưới.
Việc đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên có tác động lên cả tổ
chức lẫn cá nhân. Đối với cá nhân, đánh giá năng lực là cơ hội để khẳng định vị trí
của họ trong doanh nghiệp, và thêm cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. Đối với
doanh nghiệp, các thông tin đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên sẽ
giúp doanh nghiệp kiểm tra lại chất lượng của các hoạt động quản trị nguồn nhân
lực và có những điều chỉnh thích hợp nhằm nâng cao trình độ quản trị nguồn nhân
lực, kết quả là việc tăng năng suất lao động, nâng cao tính hiệu quả của tổ chức,