Luận văn sáng kiến kinh nghiệm sử dụng video, thí nghiệm ảo và các hình ảnh phù hợp nhằm nâng cao kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12a1 trường thpt số 3 văn bàn khi học xong chương lượng tử ánh sáng

  • 32 trang
  • file .pdf
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI
TRƯỜNG THPT SỐ 3 HUYỆN VĂN BÀN
§Ò tµi nghiªn cøu KHSP¦D :
SỬ DỤNG VIDEO, THÍ NGHIỆM ẢO VÀ CÁC HÌNH ẢNH PHÙ
HỢP NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN VẬT LÝ CỦA HỌC
SINH LỚP 12A1 TRƯỜNG THPT SỐ 3 VĂN BÀN KHI HỌC XONG
CHƯƠNG LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG.
Họ tên tác giả : Lương Cao Thắng
Chức vụ: Tổ trưởng tổ KHTN
Tổ chuyên môn: Tổ Khoa học tự nhiên
Đơn vị: Trường THPT số 3 huyện Văn Bàn
Văn Bàn, tháng 5 năm 2012
MỤC LỤC
Trang
TÓM TẮT 3
L C T T THPT 3V B L C
GIỚI THIỆU 4
PHƯƠNG PHÁP
I–K á ể 7
II – T ế ế 8
III – Q y ì 9
IV – Đ l v ậ ữlệ 10
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ
1. P â í ữlệ 11
2. B l ậ 13
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kế l ậ 14
2. K yế ị 14
TÀI LIỆU THAM KHẢO 15
PHỤ LỤC 16
T MT T
N y y, ô ệ ô á ể ấ ẽ. Cô ệ
thông tin ó ấ ề ộ .C ú ũ ó ể
N . 2
L C T T THPT 3V B L C
ô ệ ô ả y . Hì y á ớ ẻv ô í
á v ó ề bỡ ỡ. T y vệ ô ệ ô n y
đã đe đế ề lợ í ểl ế q ả ậ ủ .H ó
ể lã ộ ế ộ á ự q , õ v ề ộ .Vì
vậy, v ệ đẩy ô ệ ô y l ộ y ầ
q ủ v ệ đổ ớ á y . Vậ lý l bộ ô ự
ệ , ì sách giáo khoa ó ộ á ệ ớ , ừ
ợ đò ỏ á v ấ ế ả ự q ,đ
đề ệ ẩ á y ủ để ể â bả
ấ ủ ệ ợ .
T “L ợ ửá á ”, ế á v ả y lự
á ổ để l ả é ặ í ự l ử á â ỏ ợ ở, á
ì ả ĩ để ẫ vấ đề, ể ả ộ v í ệ
vệ ế b ủ ẽ ấ ếv ô ú ậ . Vớ
á y, ẽ ấ ó ì đ ợ á ộ ế ,vệ ế
b ủ á e ẽ vẫ ặ ề ó . N ề ấ ộ b
ô ể đ ợ bả ấ ủ á ự vậ , ệ ợ , ĩ vậ v b ậ
.
Gả á ủ ô l ử v e , í ệ ả v ì ả ó ộ ù
ợ v b ả để ấ ì ả độ , bả ấ á ệ ợ vậ lý
ự ế á e ô q á đ ợ ú á e ể , ú
v ó ĩ vậ v ự ế .
N đ ợ ế ó đ l lớ 12A1, 12A2
THPT 3V b . Lớ ự ệ l lớ 12A1 đ ợ ự ệ ả á
y ế y á b ủ “L ợ ửá á ” (T ộ VI
ì ẩ ). Lớ đ l lớ 12A2 ả y e á yề .
N . 3
L C T T THPT 3V B L C
Vớ v ệ ử công ệ ô v b ả đệ ử đã ó ả ở
ấ õ ệ đế ế q ả ậ ủ . Lớ ự ệ ô q b ể
đá áđ ế q ả lớ đ .Để bì b ể á
độ ủ lớ ự ệ l 7,04, lớ đ l 6,44 Kế q ả é ể -
test p = 0,03 < 0,05 ó ý ĩ l ó ự á b ệ lớ ữ để bì ủ lớ
ự ệ v lớ đ . Kế q ả ấy ự lệ ữ ó ự
ệ v ó đ ấ óý ĩ , ô ả ẫ . Đ ề đó
ằ ,vệ ử v e , í ệ ả có nâng cao ế q ả ậ ô vậ lí
ủ lớ 12 THPT 3V B x “L ợ ửá
á ”.
G TH ỆU
Trong sách giáo khoa vậ lý 12 ì bản í ệ Hé về ệ
ợ q đệ , ệ ợ q đệ l ữ ì ả ĩ kèm theo
á ô ả ệ ợ vậ lý v ế ự ệ ự ế ũ ấ óq á; á
ệ ợ q – á q , á ủ ệ ợ q đệ v
laze l ộ v ì ả ặ ữ ô ả é độ .Vệ ầ á í
ệ á , á v e , á ì ả ù ợ vớ ộ b ú á e
ó á ì â về bả ấ á ệ ợ vậ lý, ở ộ ế ự ế
về ủ á ệ ợ y.
T THPT V B , á v ớ á ì ,
ữ á á để v ả y. S á v b ế tìm tòi,
khai thác e e v ử ù ợ ộ b , vớ đ
ợ ò ế.
Q vệ lớ , ự ả á ớ á độ , ô ấy á v ử
á bả ả á á q á.Gá v
N . 4
L C T T THPT 3V B L C
ữ ệ â ỏ ợ ở, ẫ ì ể vấ đề,
ó đ ợ ế , ĩ vậ ế đó v ự ế
đ ợ , đặ b ệ vữ bả ấ ủ á á ệ .H í ự ả
l á v , ộ b ó ể â ế v â ế
. Cò ề ô ó ú vì ặ ả á ệ ừ ợ . Mộ
b y á v yq l , ậ í e ể đ é
yề , y ầ ớ ữ ế â .
Giải pháp thay thế:
Gả á ủ ô l ử v e , í ệ ả v ì ả ó ộ ù
ợ v b ả để ấ ì ả độ , bả ấ á ệ ợ vậ lý
ự ế á e ô q á đ ợ , giúp các em h ể , ú
v ó ĩ vậ v ự ế .
Vấ đề ử ô ì để y ự q ử á ve e , ì vẽ,
flash đã ó á b vế v á đề l q :
+ T l ậ : “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học, thuận lợi và
thách thức” - Hùy Tấ T ô - THPT Lấ Vò 2 - Đồ T á .
+ Đề : “ Sử dụng giáo án điện tử tăng kết quả học tập môn vật lý của học
sinh lớp 12 khi học xong chương vật lí thiên văn” - T S. N yễ V T .
+ “ Thí Nghiệm ảo trong việc dạy học Vật lý ” – T l ệ .VN
Bả â ề ầy ô v á THPT ũ đã
ự ệ v ó ề đề đề ậ đế v ệ í ệ ả , á v e v ì ả
ù ợ v ả y.
Cá đề đề ậ á ô ệ ô ớ ó độ đá á ồ
, á ó ặ ả ì ử . Mộ đề ó
N . 5
L C T T THPT 3V B L C
â v ể, ó ề ả á y ằ â ế q ả ậ ủ
y ò ù ợ vớ đô ợ .
Tô ó ộ ể v đá áđ ợ ệ q ả ủ vệ
đổ ớ á y ô q vệ ử v e , í ệ ả v ì
ả ó ộ ù ợ v b ả để ấ lệ ì ả độ , bả
ấ á ệ ợ vậ lý ự ế á e ô q á đ ợ , ú á e ể
, ú v ó ĩ vậ v ự ế .
Vấn đề nghiên cứu:
Vệ ử á v e , í ệ ả v á ì ả ù ợ ó â
ế q ả ậ ô vậ lý ủ lớ 12 THPT 3V B
x “L ợ ửá á ” hay không ?
Giả thuyết nghiên cứu:
Vệ ử á v e , í ệ ả v á ì ả ù ợ l âng cao
ế q ả ậ ô vậ lý ủ lớ 12 THPT 3V B
x “L ợ ửá á ”.
PHƯ NG PH P
– KH CH TH NGH NC U
N . 6
L C T T THPT 3V B L C
K á ểđ ợ ử để ự ệ đề l lớ 12A1
và 12A2 THPT 3V B vì á đ ợ y ó ề ậ lợ
vệ về ả í đ ợ v á v .
H :
C 2 lớ : lớ 12A1 v lớ 12A2, l lớ ó ề để đồ : ì
độ , l ợ , ớ í , ầ â ộ , độ ổ ...
ảng 1: G i t nh và thành ph n n t c c a hai p 12 1 và 12 2 c a
trường THPT số 3 Văn Bàn.
Học sinh các nh m nt c
Nh m Tổng
Nam N Kinh Tày HMông Dao Thái Giáy
số
12A1 36 25 11 0 29 4 1 1 1
12A2 36 21 15 1 29 3 2 1 0
Ý ậ ủ lớ : đ đề , í ự , ủ
độ ậ .B đó ả lớ vẫ ò ề lự
y ế, ầ ,í á độ ủ lớ .
Kế q ả b ể 1 ế ữ ì II 2011 – 2012 ủ ô Vậ lí
l đ .
Giáo viên:
L C T y ả lớ : 12A1 v 12A2. Giáo viên có ệ
ô á ả y, đồ l ổ ở y ô . Giáo viên có ả
thác côn ệ ô , ệ yế , ệ ì v ó á ệ ô
á ả yv á .
- TH T K NGH NC U
N . 7
L C T T THPT 3V B L C
C lớ y v : Lớ 12A1 l ó ự ệ , lớ 12A2 l
ó đ . Dù b ể ra 1 ế ữ ì II 2011 – 2012 l
b ể ớ á độ . Kế q ả ể ấy đ ể bì ủ ó
ó ự á , đó ô ù é ể -e để ể ự
lệ ữ để bì ủ ó ớ á độ .
Kế q ả:
ảng 2: Ki m chứng đ ác định nh m tương đương
T ự ệ Đ
TBC 5,80 5,57
p= 0,21
p = 0,21 > 0,05 ừ đó ú ế l ậ ự lệ để bì ủ
ó ự ệ v đ l ô óý ĩ , ó đ ợ l
đ .
Sử ế ế 2: K ể ớ v á độ vớ ó đ .
ảng 3: Thiết ế nghiên cứu
Ki m tra Ki m tra
Nh m trư c tác Tác đ ng sau tác đ ng
đ ng
D y ử á v e , í
ệ ả v á ì ả ù
T ự ợ l ợ ửá
O1 O3
ệ sáng.
D y ô ử á
v e , í ệ ả và các hình
O2 O4
Đ ả ù ợ
N . 8
L C T T THPT 3V B L C
l ợ ửá á .
Ở ế ế y ô ử é ể - e độ lậ .
– UY TR NH NGH N C U
1. Chu n ị c a giáo viên.
S ầ á v e , í ệ ả v á ì ả ù ợ
l ợ ửá á :V e ( ệ ợ q đệ , ệ ợ q –
á q , ủ l ze); í ệ ả Hé về ệ ợ q đ ệ , fl
về ệ ợ q đệ ; ì ả ô ì y ử, q đệ
ở, q đệ v á ủ ó.
Lớ ự ệ : Sử á v e , í ệ ả v á ì ả ù ợ
l ợ ửá á đã ầ ở v á ế y.
Lớ đ :K ô ử á v e , í ệ ả v á ì ả ù
ợ l ợ ửá á đã ầ ở v á ế y.
2. Tiến tr nh y thực nghiệm.
T ế ự ệ â e ế v ó bể í
ó để đả bả í á q .C ể:
ảng 4: Thời gian thực hiện
Tiết
Thứ Môn L p Tên ài
PPCT
N . 9
L C T T THPT 3V B L C
T 2 Vậ lí
51 Hệ ợ q đệ
27/02/2012 12A1
T 5 Vậ lí
53 Hệ ợ q đệ
01/3/2012 12A1
T 3 Vậ lí
54 Hệ ợ q – phát quang
06/3/2012 12A1
T 6 Vậ lí
55 Mẫ y ửB
09/3/2012 12A1
T 6 Vậ lí
57 S l ợ về l ze. B ậ
16/3/2012 12A1
IV – Đ LƯỜNG VÀ THU TH P L ỆU
Kể ớ á độ : Dù b ể 1 ế ữ ì II 2011
– 2012 l b ể ớ á độ .
Kể á độ :B ể đ ợ ế ế ồ 30 â ỏ â
ệ khách quan.
*Tiến tr nh i m tra:
R đề ể : R đề ể v đá á đó lấy ý ế đó ó ủ giáo
viên trong ó Vậ lí để bổ , ử ù ợ .
Tổ ể lớ ù ộ để , ù đề. Để á q ô
đã á v Vậ lí ô y 12 ấ b e đá á đã xây
ự .
PH N T CH L ỆU VÀ BÀN LU N K T U
1 Ph n t ch iệu
ảng 5: So sánh đi m trung nh ài i m tra sau tác đ ng
N . 10
L C T T THPT 3V B L C
T ự ệ Đ
Để bì 7,04 6,44
Độ lệ ẩ 1,11 1,41
Gá ủ -test 0,03
C lệ á ị TB
ẩn( SMD) 0,53
8.00
7.00
6.00
5.00
Trước TĐ
4.00 Sau TĐ
3.00
2.00
1.00
0.00
12A1 12A2
Bi u đồ so sánh đi m trung nh i m tra trư c và sau tác đ ng.
Tổ ợ ầ ế q ả e bậ : Ké , yế , TB, á, ỏ ế q ả
ủ lớ ự ệ 12A1 v đ 12A2.
ảng 6: Thang ậc đi m trư c và sau tác đ ng
T bậ đ ể
Lớ Tổ
Kém Yế TB Khá Gỏ
12A1 T ớ TĐ 0 8 21 5 2 36
N . 11
L C T T THPT 3V B L C
0% 22.22% 58.33% 13.89% 5.56% 100
0 5 15 8 8 36
S TĐ
0% 13.89% 41.67% 22.22% 22.22% 100
0 7 21 4 4 36
T ớ TĐ
0% 19.44% 58.33% 11.11% 11.11% 100
12A2
0 1 11 18 6 36
S TĐ
0% 2.78% 30.56% 50.00% 16.67% 100
25
20
12A1 trước TĐ
15
12A1 sau TĐ
12A2 trước TĐ
10
12A2 sau TĐ
5
0
Kém Yếu TB Khá Giỏi
Thang bậc điểm
Bi u đồ so sánh ết quả ếp o i trư c và sau tác đ ng.
N đã ằ ế q ả ủ 2 ó ớ á độ l
đ .S á độ ể ể độ lệ để bì bằ
- e ế q ả = 0,03 ấy: Sự lệ để bì ữ ó ự
ệ v ó đ óý ĩ , l chênh lệ để bì ó ự
ệ để bì ó đ l ô ẫ ế
q ả á độ .
7,04  6,44
C lệ á ị bì ẩ SMD =  0,53
1,11
N . 12
L C T T THPT 3V B L C
T e bả íC e , lệ á ị bì ẩ SMD = 0,53
ấy độ ả ở ủ y ó ử á v e , í ệ ả v á
ì ả ù ợ l â ế q ả ậ ô vậ lý ủ lớ 12
THPT 3V B x “L ợ ửá á ” củ ó
ự ệ l ảq .
Gả yế ủ đề : “V ệ ử á v e , í ệ ả v á ì ả
ù ợ l â ế q ả ậ ô vậ lý ủ lớ 12 THPT
3V B x l ợ ửá á ” đã đ ợ ể .
2 Bàn uận
Kế q ả ể á độ ủ ó ự ệ l để bì l :
7,04, ế q ả b ể ủ ó đ để bì l : 6,44
Độ lệ để ữ ó l : 0,6; T lệ óđể ừ bì
ở l đã õ ệ ở lớ ự ệ . Đ ề đó để ủ ó ự
ệ v ó đ đã ó ự á b ệ õ ệ , lớ đ ợ á độ ó lệ đ ể
trên trung bình và đ ể bì ộ lớ đ .
C lệ á ị bì ẩ ủ b ể l SMD = 0,53. Đ ề
y ó ĩ độ ả ở ủ á độ l .
P é ể -e để bì b ể á độ ủ lớ
l = 0,03 < 0,05. Kế q ả y đị ự lệ để bì ủ
ó ô ả l ẫ l á độ , về ó ự ệ .
H n chế:
N y ử á v e , í ệ ả v á ì ả ù ợ
l â ế q ả ậ ô vậ lý ủ lớ 12 THPT 3V
B x “L ợ ử á á ” ó v ộ
v ó ộ v ả ầ , ù ợ ừ ế
yb y ủ á v . Để ó ể ộ ã ế q ả á
N . 13
L C T T THPT 3V B L C
ầ ế á ủ ô Vậ lí đò ỏ á v ầ ả đầ ề
gian, ô ,bế ế ếb ù ợ , ả ó ĩ á ữ
lệ v ô ệ ô .
Đề ũ nên á ở ữ ó lự y
ế, ả á ế á ô ò .
K T LU N VÀ KHUY N NGH
1. Kết uận:
Vệ ử á v e , í ệ ả v á ì ả ù ợ l â
ế q ả ậ ô vậ lý ủ lớ 12 THPT 3V B
x l ợ ửá á .
2. Khuyến nghị:
Đ vớ á ấ lã đ ầ q â đầ về ở vậ ấ :
ế bị áy í , áy ế P je ề ò lớ ế W ele
Ne w ,.... á ở á lớ bồ ỡ về ô ệ ô
v y .
Đ vớ á v : í ự ự , ự bồ ỡ về ô ệ ô ,bế
khai á ô I e e.
Vớ v v ế q ả ủ đề ô ằ á đồ ệ
qu â ẻ, đặ b ệ l vớ á bộ ô ự ó ể đề yv
ả yở ộ ầ ế để ây úv â ế q ả ậ ủ
.
T ộ ô , á đ vị ế ô lớ
ì Vậ lí TPHT ô á ỏ ế ó . Rấ á
đồ ệ đó ó ý ế .
TÀ L ỆU TH M KH
N . 14
L C T T THPT 3V B L C
1. T l ậ : “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học, thuận lợi và
thách thức” - Huỳ Tấ T ô - THPT Lấ Vò 2 - Đồ T á .
2. Đề : “ Sử dụng giáo án điện tử tăng kết quả học tập môn vật lý của học
sinh lớp 12 khi học xong chương vật lí thiên văn” - T S. N yễ V T .
3. “ Thí Nghiệm ảo trong việc dạy học Vật lý ” – T l ệ .VN
4. “Nh ng v n đ chung v đ i mới giáo dục T T”( 42, 44, 13 ) –
N x ấ bả á .
5. Sá á Vậ lí 12 b bả – N x ấ bả á .
6. Sá b ậ Vậ lí 12 b bả – N x ấ bả á .
7. N –N x ấ bả Đ Q
H Nộ .
8. C ẩ ế , ĩ ô Vậ lí 12 bả .
PHỤ LỤC
– K H CH BÀ H C.
1 Kế ho ch ài 30 Tiết 51 )
N . 15
L C T T THPT 3V B L C
H ỆN TƯỢNG U NG Đ ỆN
THUY T LƯỢNG TỬ NH S NG
MỤC T U
1 Về iến thức
-Tì b yđ ợ í ệ Hé về ệ ợ q đệ v đ ợ ệ
ợ q đ ệ l ì.
- P á b ể đ ợ đị l ậ về ớ q đệ .
-N đ ợ ộ bả ủ yế l ợ ửá á .
-N đ ợ á á ól ỡ í ó - .
2 Về ĩ năng
- Vậ đ ợ yế l ợ ử á á để ả í đị l ậ về ớ
q đệ .
3 Về thái đ
- Rè á độ í ự ì ể , ậ , ự lự á ế ớ.
PHƯ NG T ỆN
Bộ í ệ bễ ễ ệ ợ q đệ ,v e ệ ợ q
đệ .
PHƯ NG PH P
Độ ã + ả q yế vấ đề
V TỔ CH C
1 Khởi đ ng
-M :
+ Ổ đị lớ , ô í ậ .
-T : (5 ú )
- Cá ế :
+Kể ĩ , vệ lớ .
+ T ô bá y ầ ậ ủ
2 Ho t đ ng 1: T m hi u hiện tượng quang điện
-M :
Tì b yđ ợ í ệ Hé về ệ ợ q đệ v đ ợ ệ ợ
q đ ệ l ì.
-T : (7 ú )
- Cá ế :
Ho t đ ng c a giáo viên Ho t đ ng c a học sinh N i ung
-C xe v e Hiện tượng quang điện
ệ ợ q - Tấ ẽ ấ bớ đ ệ 1 Th nghiệm c a Héc về hiện
đệ tích âm  á le bị tượng quang điện: SGK
-M í ệ ủ bậ ỏ ấ Z . 2 Định nghĩa
Héc (1887) (ả ) -Hệ ợ á á l bậ
-Hệ ợ vẫ xảy , á le ỏ ặ l
- Gó lệ ĩ đ ệ ế e bị bậ bị ấ l ệ ợ q đệ
ả  ỏ đ ề ì? Z ú l y  đ ện (ngoài).
- Nế l í ệ vớ í ấ Z ô bị y
N . 16
L C T T THPT 3V B L C
ấ Z í đệ  đổ .
ĩ đệ ế ẽ ô - HS đổ để ả l .
bị y đổ  T i sao? -T ỷ ấ ấ
- Nế đ đ ủ ử  còn 3. Nế ù á ồq
á á ồq đặ ộ l á á ì ấy bằ ộ ấ ỷ y ì
ấ ỷ y ệ ử ó ả ệ ợ ô xảy 
ợ ô xảy  ây ệ ợ q b x ử ó ả ây
ỏ đ ề ì? đ ệ ở ẽ . Cò á á ệ ợ q đệ ở ẽ .
ì ấy đ ợ ì ô .
3 Ho t đ ng 2: T m hi u định uật về gi i h n quang điện
-M :
P á b ể đ ợ đị l ậ về ớ q đệ .
-T : (10 ú )
- Cá ế :
Ho t đ ng c a giáo viên Ho t đ ng c a học sinh N i ung
- T ô bá í ệ -G ậ ế q ả í Định uật về gi i h n quang
l lấy ộ á á ệ v ừ đó ậ điện
đ ồ ế v ặ đị l ậ về ớ - Định luật: SGK
ấ l . T ấy vớ q đệ . -Gớ q đệ ủ ỗ
ỗ l ,á á l l đặ
ế v ó (á á l đó.
í í ) ả ả ã - HS đ ợ ẫ để ì - T yế ó đ ệ ừ về á á
  0 ì ệ ợ ớ ể vì yế ó ô ả í đ ợ ó
xảy . đ ệ ừ về á á ô ể ả í đ ợ bằ yế
- Thông bá ế ả í đ ợ . l ợ ử.
yế ó
4 Ho t đ ng 3: T m hi u thuyết ượng tử ánh sáng
-M :
N đ ợ ộ bả ủ yế l ợ ửá á .
-T : (13 ú )
- Cá ế :
Ho t đ ng c a giáo viên Ho t đ ng c a học sinh N i ung
- K bằ - HS ậ ữ ó III. Thuyết ượng tử ánh sáng
ự ệ q ổ ả í á ế 1 Giả thuyết P ăng
ủ ồ á  ế q ả q ả ự - ND: SGK
đ ợ ô ể ả ệ  đ đế ả
í bằ á lí yế ổ yế Pl . 2 Lượng tử năng ượng
đ ể  Pl ằ vấ   hf
đề ấ ằ ở q l ằ Pl :
ệ ô đú về ự h = 6,625.10-34J.s
đổ l ợ ữ 3 Thuyết ượng tử ánh sáng
á y ửv â ử. Nộ : SGK
N . 17
L C T T THPT 3V B L C
- L ợ l ợ 4 Giải th ch định uật về gi i
ỗ lầ ộ y ử y - HS ậ í đú h n quang điện ằng thuyết
â ử ấ y á đ ủ ả yế . ượng tử ánh sáng
x l l ợ ử - Mỗ ôô bị ấ ẽ
l ợ () yề bộ l ợ ủ ó
- Y/ HS đ S ừ đó cho 1 êlectron.
ữ ộ ủ - Cô để “ ” lự l ế
yế l ợ ử. là công thoát (A).
- Dự ả yế ủ - HS đ S v á - Để ệ ợ q đ ệ xảy
Pl để ả í á ộ ủ yế l ợ ra:
đị l ậ q đ ệ , A - ử. c
hf  A hay h  A
x đã đề yế l ợ 
ử á á y yế hc
phôtôn.   ,
A
- P ôô ồ
hc
á yể độ . Đặ 0     0.
K ô ó ôô đ A
yên.
- Anh-x ằ ệ
ợ q đ ệ xảy - HS ậ ả í ừ
ó ự ấ ô ô đó ì đ ợ   0.
ủ á á í í
bở le
l . - P ả lớ ặ bằ
- Để le b ỏ công thoát.
l ì l ợ
y ả ế ?
5 Ho t đ ng 4: T m hi u về ưỡng t nh s ng - h t c a ánh sáng
-M :
N đ ợ á á ól ỡ í ó - .
-T : (5 ú )
- Cá ế :
Ho t đ ng c a giáo viên Ho t đ ng c a học sinh N i ung
- Tron ệ ợ -Á á ể ệ í V Lưỡng t nh s ng - h t c a
, ả x , ú x … ấ ó . ánh sáng
á á ể ệ í
ấ ì?
-Lệ ằ á á -K ô , ệ ợ -Á á ól ỡ í ó -
ó í ấ ó ? q đệ á á ể .
- Lưu ý: Dù í ấ ệ ấ .
ủ á á ể ệ
ìá á vẫ ó bả
ấ l ó đ ệ ừ.
N . 18
L C T T THPT 3V B L C
6 C ng cố và hư ng ẫn học ài ở nhà (5 phút)
1. C ng cố
1. P á b ể đây ó về í ấ ó ô đú ?
A. H ệ ợ á á ể ệ í ấ ó
B. H ệ ợ q đệ á á ể ệ í ấ
C. Só đ ệ ừ ó b ớ ó ể ệ í ấ ó .
D. Só đ ệ ừ ó b ớ ó ể ệ í ấ ó õ í ấ
2. P á b ể đây ô đú ?
A. G ả yế ó á á ô ả í đ ợ á đị l ậ q đệ .
B. Á á ó bả ấ l ó đ ệ ừ.
C. Á á ó í ấ , ỗ l ộ .
D. Ánh sá ó ể ây ệ ợ q đ ệ đ vớ l .
2. BTVN
-L ấ ả á b ậ SGK 15 v SBT
2 Kế ho ch ài 31 Tiết 53 )
H ỆN TƯỢNG U NG Đ ỆN TR NG
MỤC T U
1 Về iến thức
-N đ ợ ệ ợ q đệ l ì.
-N đ ợ q đệ ởv q đ ệ l ì.
2 Về ĩ năng
Vậ á ô đã v ả b ậ SGK
3 Về thái đ
N đ ợ để ủ q đ ệ vớ á ồ l ợ á ,ả ở
đế ô .
ĐỒ ÙNG
Fl ệ ợ q đệ , ì ả q đ ệ ở, q đệ
III PHƯ NG PH P
Độ ã +l ệ ự ế
IV TỔ CH C
1 Khởi đ ng
-M :
+ Ổ đị lớ , ô í ậ .
+Kể v đá ávệ ậ b ũ ủ sinh.
-T : (6 ú )
- Cá ế :
+Kể ĩ , vệ lớ .
+Kể b ũ:
Câ ỏ : N ộ bả ủ yế l ợ ửá á ?Vế bể đị
l ậ ớ q đệ ?
2 Ho t đ ng 1: T m hi u chất quang ẫn và hiện tượng quang điện trong
-M :
N . 19
L C T T THPT 3V B L C
N đ ợ ệ ợ q đệ l ì.
-T : ( 12 ú )
Ho t đ ng c a giáo viên Ho t đ ng c a học sinh N i ung
- Y/ HS đ S v Chất quang ẫn và hiện tượng
bế ấ q ẫ l ì? - HS đ S v ả l . quang điện trong
-Gớ ệ ợ -C bị ế á  e 1 Chất quang ẫn
bằ fl . l ế vớ á ú -L ấ bá ẫ ó í ấ
- Dự v bả ấ ủ  ô óe ự  á đệ ô bị ế á
ò đệ ấ bá á đệ . v ở ẫ đệ bị ế
ẫ v yế l ợ ử, -Gả í . sáng.
ãy ả í vì - Dự v bả ớ 2 Hiện tượng quang điện trong
vậy? q đệ ả í - SGK
- S á độ lớ ủ ớ -Ứ q đệ ở
q ẫ vớ độ lớ v q đệ .
ủ ớ q đệ v
đ ậ xé .
3 Ho t đ ng 2: T m hi u về quang điện trở
-M :
N đ ợ q đ ệ ở l ì.
-T :( ú)
- Cá ế :
Ho t đ ng c a giáo viên Ho t đ ng c a học sinh N i ung
- Y/ HS đ S v - HS đ S v ả l . uang điện trở
q đ ệ ở l ì? - L ộ đ ệ ở l bằ ấ
C ú ó ấ v đặ - HS ậ về q q ẫ .
để ì? đ ệ ở. - Cấ : 1 ợ ây bằ ấ
- C HS xe ấ ủ q ẫ ộ đế á
ộ q đ ệ ở. (hình đệ .
ả ) - Đ ệ ở ó ể y đổ ừ v
-Ứ : á M  v .
ự độ .
4 Ho t đ ng 3: T m hi u về pin quang điện
-M :
N đ ợ q đ ệ l ì.
-T : (14 ú )
- Cá ế :
Ho t đ ng c a giáo viên Ho t đ ng c a học sinh N i ung
- T ô bá về q -T ự ế ừq III. Pin quang điện
đệ ( Mặ T ) l ộ đệ . 1. L y bằ l ợ
ế bị b ế đổ ừ á á . Nó b ế đổ ự ế
l ợ - HS đ S v ự v q đệ .
l ợ ? ì vẽ để ì 2. H ệ ấ ớ 10%
-M ấ ủ b y á ủ q 3. Cấ : SGK
N . 20