Luận văn sáng kiến kinh nghiệm lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường trong môn tnxh lớp 3

  • 28 trang
  • file .pdf
Trường em http://truongem.com
I. TÊN ĐỀ TÀI
LỒNG GHÉP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
TRONG MÔN TNXH LỚP 3
II. ĐẶT VẤN ĐỀ
Môi trường đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống của chúng
ta. Giáo dục môi trường là một quá trình thông qua các hoạt động giáo dục
hình thành và phát triển ở học sinh sự hiểu biết và quan tâm tới những vấn đề
về môi trường, tạo điều kiện cho các em tham gia vào sự phát triển một xã hội
bền vững về sinh thái.
Giáo dục bảo vệ môi trường nhằm giúp cho mỗi cá nhân và cộng đồng
có sự hiểu biết và nhạy cảm về môi trường cùng các vấn đề của nó, những
khái niệm cơ bản về môi trường và BVMT, những tình cảm, mối quan tâm
trong việc cải thiện và bảo vệ môi trường, những kĩ năng giải quyết cũng như
cách thuyết phục các thành viên khác cùng tham gia. Đó cũng chính là hình
thành và phát triển ở các em thói quen, hành vi ứng xử văn minh, lịch sự và
thân thiện với môi trường, bồi dưỡng cho các em tình yêu thiên nhiên, những
xúc cảm và kĩ năng sống bảo vệ môi trường không chỉ ở trường mà là mọi
lúc, mọi nơi.
Sự thiếu hiểu biết về môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường là một
trong những nguyên nhân chính gây nên ô nhiễm và suy thoái môi trường. Do
đó giáo dục bảo vệ môi trường là một nội dung giáo dục quan trọng nhằm đào
tạo con người có kiến thức, có đạo đức về môi trường, có năng lực phát hiện
và xử lí các vấn đề về môi trường trong thực tiễn. Nhưng thực tế hiện nay,
môi trường Việt Nam và trên thế giới đang bị ô nhiễm và bị suy thoái nghiêm
trọng đã gây ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của một bộ phận lớn dân cư
trên trái đất. Bảo vệ môi trường đang là vấn đề cấp bách, nóng bỏng không
chỉ ở Việt Nam mà cả trên toàn thế giới. Vì thế, Giáo dục bảo vệ môi trường
là việc làm cần thiết không thể thiếu trong sự nghiệp giáo dục hiện nay.
Nhưng đối với Tiểu học, là cấp học nền tảng, là cơ sở ban đầu rất quan trọng
trong việc đào tạo các em trở thành các công dân tốt cho đất nước, “cái gì
không làm được ở cấp Tiểu học thì khó làm được ở các cấp học sau”. Do đó,
việc giáo dục bảo vệ môi trường cho các em là rất khó vì nhận thức của học
sinh tiểu học về môi trường và bảo vệ môi trường còn nhiều sai lệch và phiến
diện. Nguyên nhân chủ yếu là do việc giáo dục môi trường vẫn chưa thực sự
được chú trọng, việc lồng ghép giảng dạy giáo dục bảo vệ môi trường tại các
trường tiểu học chưa tốt. Học sinh tiểu học mới chỉ nhận biết về môi trường
và bảo vệ nó thông qua các vấn đề như rác thải, phải vứt rác đúng nơi qui
định, phải vệ sinh trường lớp,… Còn rất nhiều nội dung cơ bản về môi
trường, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng của nó đến đời sống, bảo vệ môi
trường chưa được truyền đạt một cách đầy đủ. Nhất là đối với lớp 3C trường
Tiểu học Lê Hoàn do tôi phụ trách, các em chưa ý thức được việc bảo vệ môi
1
Trường em http://truongem.com
trường nên ngay trong lớp học cũng chưa được đảm bảo vệ sinh cũng như
những việc đơn giản để bảo vệ môi trường các em cũng chưa làm được. Do
đó, để thực hiện mục tiêu, nội dung giáo dục trong trường Tiểu học hiện nay,
tôi chọn đề tài: “ Lồng ghép Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Tự
nhiên xã hội lớp 3” nhằm góp phần hình thành nhân cách toàn diện cho học
sinh.
III.CƠ SỞ NGHIÊN CỨU
1. Cơ sở lý luận:
Bảo vệ môi trường là một vấn đề sống còn của đất nước, của nhân loại.
Giáo dục bảo vệ môi trường là việc làm quan trọng đối với nền giáo dục hiện
nay. Bảo vệ môi trường nói chung và giáo dục, đào tạo về bảo vệ môi trường
nói riêng đã được Đảng, Nhà nước quan tâm từ nhiều năm nay. Thực hiện
Nghị quyết số 41-NĐ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi
trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sự chỉ đạo của Bộ Giáo
dục và Đào tạo, nhiều nội dung bảo vệ môi trường đã được thực hiện. Các nhà
trường đã tổ chức nhiều hoạt động như: tuyên truyền thông tin về môi trường,
xây dựng môi trường giáo dục xanh- sạch- đẹp, tổ chức một số cuộc thi viết,
vẽ, thi văn nghệ về chủ đề bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, công tác giáo dục
bảo vệ môi trường trong thời gian qua vẫn chưa làm cho học sinh hiểu sâu sắc
những kiến thức về bảo vệ môi trường cũng như việc tự giác thực hiện. Do
đó, để thực hiện được mục tiêu, nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong
trường tiểu học hiện nay, con đường tốt nhất là tích hợp lồng ghép nội dung
giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học, đặc biệt là đối với môn Tự
nhiên xã hội lớp 3.
2. Cơ sở thực tiễn:
Thực trạng ban đầu cho thấy tỉ lệ học sinh nhận thức về việc bảo vệ
môi trường còn hạn chế, kĩ năng về bảo vệ môi trường chưa cao, chưa có tinh
thần tự giác trong việc giữ gìn vệ sinh. Thậm chí các em còn gây ô nhiễm môi
trường. vì thế giáo viên phải nhắc nhở nhiều lần các em mới thực hiện. Điều
ấy đã gây không ít khó khăn cho giáo viên trong việc giáo dục bảo vệ môi
trường đối với các em học sinh.
Theo thống kê về tình hình nhận thức về môi trường của lớp 3C đầu
năm học:
HS nhận thức tốt về BVMT HS nhận thức chưa tốt về BVMT
TS
SL TL SL TL
29/17nữ 17 58,6% 12 41,4%
2
Trường em http://truongem.com
Với tình hình thực tế của lớp, giáo viên rất khó khăn trong việc giáo
dục các em. Song với việc dạy chữ, giáo viên còn phải giáo dục đạo đức, ý
thức bảo vệ môi trường, gắn liền cùng các hoạt động thực hiện tốt mục tiêu
của nhà trường đề ra. Vì thế, người giáo viên cần phải nỗ lực hết sức, dù khó
khăn đến đâu cũng phải vượt qua và tìm mọi biện pháp giải quyết phù hợp để
mang lại hiệu quả thiết thực cho sự nghiệp giáo dục của mình.
Cho nên, để đảm bảo nhu cầu thực tế đối với thực trạng của lớp 3C, tôi
nhận thấy mình cần phải phát huy tích cực việc lồng ghép giáo dục bảo vệ
môi trường trong môn Tự nhiên xã hội lớp 3 để đẩy mạnh phong trào xây
dựng “Trường học thân thiện”, “Trường học xanh- sạch- đẹp” đồng thời
nâng cao chất lượng thi đua về mọi mặt trong toàn trường.
IV. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Để đem lại hiệu quả trong việc lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường,
tôi đã thực hiện những việc như sau:
1.Nắm vững mục tiêu, nội dung chương trình môn Tự nhiên xã hội lớp 3.
Mục tiêu hoạt động là xác định các yêu cầu giáo dục cần đạt. Mục tiêu
hoạt động cần được thể hiện 3 yêu cầu : Kiến thức, kĩ năng, thái độ. Mỗi hoạt
động có mục tiêu riêng phù hợp với mục tiêu chung.
* Về kiến thức: Sau khi học xong môn TNXH lớp 3, HS sẽ:
- Có biểu tượng ban đầu về môi trường qua môn Tự nhiên và xã hội (cây
cối, các con vật, Mặt Trời, Trái Đất…) và môi trường nhân tạo (nhà ở, trường
học, làng mạc, phố phường…)
- Biết và kể được một số hoạt động của người làm môi trường bị ô nhiễm.
- Biết và nêu được một số ảnh hưởng của môi trường xung quanh đến sức
khỏe con người.
- Biết một số biện pháp bảo vệ môi trường.
* Về kĩ năng:
- Phát hiện ra mối quan hệ giữa các yếu tố của môi trường.
- Tham gia một số hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với lứa tuổi.
- Thuyết phục người thân, bạn bè tham gia bảo vệ môi trường.
* Về thái độ tình cảm:
- Yêu quý thiên nhiên, mong muốn được tham gia bảo vệ môi trường sống
cho cây cối, con vật và con người.
- Có thái độ tích cực đối với công việc bảo vệ môi trường; phê phán các
hoạt động phá hoại môi trường, làm ô nhiễm môi trường.
Về nội dung chương trình: Môn tự nhiên và xã hội lớp 3 gồm 3 chủ đề:
- Con người và sức khỏe.
- Xã hội.
-Tự nhiên .
* Con người và sức khỏe:
+ Cơ quan hô hấp và một số bệnh lây qua đường hô hấp.
+ Cơ quan tuần hoàn: bảo vệ cơ quan tuần hoàn.
3
Trường em http://truongem.com
+ Giữ vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu.
+ Cơ quan thần kinh: Nghỉ ngơi và học tập điều độ.
* Xã hội:
+ Quan hệ trong gia đình và vấn đề giữ gìn môi trường sống.
+ Giữ vệ sinh trường, lớp học.
+ Làng quê, đô thị; giữ vệ sinh nơi công cộng; liên hệ đến thực trạng môi
trường địa phương.
* Tự nhiên:
+ Thực vật, động vật, ích lợi và tác hại đối với cuộc sống con người; cách
bảo vệ chúng.
+ Mặt trời và trái đất, khí hậu ảnh hưởng đối với sự sống của con
người.
Sau khi nắm vững được mục tiêu, tôi đã làm bước tiếp theo đó là:
2. Xây dựng kế hoạch, thiết kế các hoạt động.
Tích hợp và lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường là giáo dục tổng thể
nhằm trang bị những kiến thức về môi trường cho học sinh thông qua từng
môn học và chương trình riêng phù hợp với đối tượng. Việc giáo dục này chủ
yếu dựa theo phương thức lồng ghép và liên hệ trong nội dung giảng dạy của
bài học. Nội dung và mức độ tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường còn tùy
thuộc vào từng bài mà áp dụng cho phù hợp.Vì thế việc xây dựng kế hoạch,
thiết kế các hoạt động là sự cần thiết để dem lại hiệu quả trong tiết dạy. Cho
nên tôi đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng bài học với nội dung tích hợp
như sau:
Mức độ
Tên bài Nội dung tích hợp GDBVMT
tích hợp
Bài 3:
Vệ sinh hô hấp
Bài 8:
Vệ sinh cơ quan
tuần hoàn - Biết một số hoạt động của con người đã
gây ô nhiễm bầu không khí, có hại đối
Bài 10: với cơ quan hô hấp, tuần hoàn, thần kinh. - Bộ phận
Hoạt động bài tiết - HS biết một số việc làm có lợi có hại
nước tiểu cho sức khoẻ.
Bài 15:
Vệ sinh thần kinh
Bài 19: - Liên hệ
4
Trường em http://truongem.com
Mức độ
Tên bài Nội dung tích hợp GDBVMT
tích hợp
Các thế hệ trong - Biết về các mối quan hệ trong gia đình.
một gia đình Gia đình là một phần của xã hội.
- Có ý thức nhắc nhở các thành viên
trong gia đình giữ gìn môi trường sạch,
đẹp.
- Biết những hoạt động ở trường và có ý
Bài 24
thức tham gia các họat động ở trường góp
Một số hoạt động - Bộ phận
phần BVMT như: làm vệ sinh, trồng cây,
ở trường
tưới cây,…
Bài 30:
Hoạt động
nông nghiệp - Biết các hoạt động nông nghiệp, công
nghiệp, lợi ích và một số tác hại (nếu - Liên hệ
Bài 31: thực hiện sai) của các họat động đó.
Hoạt động công
nghiệp, thương
mại
Bài 32: - Nhận ra sự khác biệt giữa môi trường
Làng quê và đô sống ở làng quê và môi trường sống ở đô - Liên hệ
thị thị.
- Biết rác, phân, nước thải là nơi chứa các
mầm bệnh là hại sức khoẻ con người và
động vật.
Bài 36: - Biết phân, rác thải nếu không xử lí hợp
-Toàn
Vệ sinh môi vệ sinh sẽ là nguyên nhân gây ô nhiễm
phần
trường môi trường.
- Biết một vài biện pháp xử lí phân, rác
thải, nước thải hợp vệ sinh.
- Có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.
Bài 46:
Biết cây xanh có ích lợi đối với cuộc
Khả năng kì diệu Liên hệ
sống của con người; khả năng kì diệu của
của lá cây
lá cây trong việc tạo ra ôxi và các chất
5
Trường em http://truongem.com
Mức độ
Tên bài Nội dung tích hợp GDBVMT
tích hợp
dinh dưỡng để nuôi cây.
Bài 49:
Động vật
Bài 50:
Côn trùng
- Nhận ra sự phong phú, đa dạng của các
con vật sống trong môi trường tự nhiên,
Bài 51:
ích lợi và tác hại của chúng đối với con
Tôm
người.
- Liên hệ
- Nhận biết sự cần thiết phải bảo vệ các
Bài 52:
con vật.

- Có ý thức bảo vệ sự đa dạng của các
loài vật trong tự nhiên.
Bài 53:
Chim
Bài 54:
Thú
- Hình thành biểu tượng về môi trường tự
Bài 56, 57: nhiên.
Đi thăm thiên - Yêu thích thiên nhiên. - Liên hệ
nhiên - Hình thành kĩ năng quan sát, nhận xét
mô tả môi trường xung quanh.
- Biết Mặt trời là nguồn năng lượng cơ
bản cho sự sống trên Trái Đất.
Bài 58:
- Biết sử dụng năng lượng ánh sáng Mặt - Liên hệ
Mặt trời
trời vào một số việc cụ thể trong cuộc
sống hàng ngày.
Bài 64:
Năm, tháng và Bước đầu biết có các loại khí hậu khác
mùa nhau và ảnh hưởng của chúng đối với sự - Liên hệ
phân bố của các sinh vật.
Bài 65:
Các đới khí hậu
6
Trường em http://truongem.com
Mức độ
Tên bài Nội dung tích hợp GDBVMT
tích hợp
- Biết các loại địa hình trên Trái Đất bao
Bài 66:
gồm: núi, sông, biển,… là thành phần tạo
Bề mặt Trái Đất
nên môi trường sống của con người và
- Bộ phận
các sinh vật.
Bài 67, 68:
- Có ý thức giữ gìn môi trường sống của
Bề mặt lục địa
con người.
Dưới đây là những hình ảnh minh họa khi tích hợp giáo dục BVMT
trong môn Tự nhiên xã hội lớp 3 (Con người sử dụng năng lượng Mặt Trời
vào một số việc cụ thể trong cuộc sống hằng ngày)
7
Trường em http://truongem.com
3.Tiến hành hoạt động theo chương trình đã được xây dựng.
Nội dung giáo dục bảo vệ môi trường là việc truyền đạt những thông tin
về môi trường cùng những biện pháp bảo vệ môi trường cần được cung cấp
8
Trường em http://truongem.com
theo những cách thức phù hợp với trình độ và khả năng nhận thức của từng
đối tượng. Tuy nhiên, để việc lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường đem lại
hiệu quả, tôi đã vận dụng nhiều phương pháp phù hợp và tổ chức các hoạt
động một cách linh hoạt nhưng vẫn tiến hành hoạt động theo chương trình đã
được xây dựng.
Ví dụ: Đối với bài: Vệ sinh hô hấp: Tôi yêu cầu cả lớp:
- Liên hệ thực tế trong cuộc sống, kể ra những việc nên làm và có thể làm
được để bảo vệ và giữ gìn cơ quan hô hấp.
- Nêu những việc các em có thể làm ở nhà và xung quanh khu vực nơi các
em đang sống để giữ gìn cho bầu không khí luôn luôn trong lành.
Sau đó kết luận:
- Không nên ở trong phòng có người hút thuốc lá, thuốc lào (vì trong khói
thuốc lá, thuốc lào có nhiều chất độc) và không chơi đùa ở nơi có nhiều khói
bụi. Khi quét dọn, làm vệ sinh lớp học, nhà ở cần đeo khẩu trang.
- Luôn quét dọn và lau sạch đồ đạc cũng như sàn nhà để bảo đảm không khí
trong nhà luôn sạch, không có nhiều bụi,…
- Tham gia tổng vệ sinh đường đi, ngõ xóm; không vứt rác, khạc nhổ bừa
bãi,…
* Kết quả:
Sau khi học xong bài Vệ sinh hô hấp, các em đã nhận thức rõ về những
tác hại khi bầu không khí bị ô nhiễm và những việc nên làm để giữ vệ sinh
đường hô hấp. Điều đó thể hiện ở việc tự giác dọn vệ sinh trường và không ăn
quà vặt rồi vứt rác bừa bãi trên sân trường, giữ vệ sinh nơi công cộng, tích
cực trồng cây xanh giữ gìn cảnh quang môi trường…
Hình ảnh học sinh đeo khẩu trang khi làm vệ sinh lớp học
9
Trường em http://truongem.com
4. Giáo viên luôn là tấm gương về bảo vệ môi trường cho học sinh noi
theo.
Nếu chỉ là việc dạy trên lớp và nói suông thôi thì chưa đủ, vì là học
sinh tiểu học, các em còn nhỏ, sự nhận thức về bảo vệ môi trường chưa cao.
Hơn nữa, ở lứa tuổi này, những hành vi của các em thường phụ thuộc ở người
lớn, đặc biệt là các em thường bắt chước việc làm của thầy cô giáo. Nếu thầy
cô có những hành vi đúng đắn thì học sinh cũng thực hiện hành vi đúng và
ngược lại. Vì thế, ở mọi lúc, mọi nơi tôi luôn chấp hành tốt việc bảo vệ môi
trường. Luôn ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, nhắc nhở học sinh dọn vệ sinh trường
lớp đồng thời thường xuyên chăm sóc bồn hoa cây cảnh ở trường, từ những
hành động nhỏ như: khi uống nước, chỉ rót vừa đủ nước uống để tiết kiệm
nước, ra khỏi phòng phải tắt điện, tắt quạt để tiết kiệm điện…
Những việc làm tuy nhỏ bé nhưng điều đó đã tác động tích cực đến các
em trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Cho nên, học sinh lớp tôi luôn có
thói quen bảo vệ môi trường ở mọi lúc, mọi nơi mà không cần giáo viên nhắc
nhở.
10
Trường em http://truongem.com
Hình ảnh học sinh chăm sóc cây xanh
Hình ảnh học sinh rót nước vừa đủ uống để tiết kiệm nước
11
Trường em http://truongem.com
5. Đưa ý thức bảo vệ môi trường thành một tiêu chí để đánh giá, khuyến
khích, tuyên dương kịp thời những học sinh thực hiện tốt việc bảo vệ môi
trường.
Cùng với việc lồng ghép kiến thức bảo vệ môi trường trong các bài
giảng, tôi luôn khuyến khích học sinh tự giám sát việc bảo vệ môi trường của
nhau, từ đó nhắc nhở, tuyên dương kịp thời các hành vi, hoạt động thân thiện
với môi trường. Bên cạnh đó, tôi đã đưa ra những quy định cụ thể về việc bảo
vệ cảnh quang môi trường lớp học, nhà trường, đường phố, nơi cư trú,... đưa ý
thức bảo vệ môi trường thành một tiêu chí để đánh giá. Làm như thế không
những giúp học sinh nhận thức đúng mà còn thiết lập được các hành vi cụ thể
góp phần đẩy mạnh cuộc vận động, đem lại hiệu quả thiết thực để cuộc vận
động “Vì một Việt Nam xanh hơn” không còn là văn bản hướng dẫn, là lời
nói có cánh mà kết quả phải nhìn thấy là đường phố, thôn xóm ngày một sạch
hơn, khu phố trở nên tươm tất và văn minh hơn, ứng xử giữa con người với
nhau trở nên chân thành và hòa thuận hơn,… Có như thế thì ý nghĩa của cuộc
vận động mới trở nên thiết thực, gần gũi và để lại những “dấn ấn” sâu sắc,
hiệu quả cả trong thực tế lẫn trong chính tâm khảm của mỗi người chúng ta.
Dưới đây là những hình ảnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường
12
Trường em http://truongem.com
13
Trường em http://truongem.com
V. KẾT QUẢ
Gần một năm qua, nhờ “Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường trong
môn Tự nhiên xã hội lớp 3” mà đã đem lại kết quả cụ thể như sau:
- Tất cả học sinh lớp tôi có thói quen vệ sinh tốt cũng như giữ gìn nét đẹp
của phong tục, tập quán của dân tộc.
- Các em có kĩ năng sống, nói năng, ứng xử, giao tiếp với mọi người thân
thiện, có ý thức với mọi hành vi bảo vệ môi trường, tích cực tham gia vào các
hoạt động bảo vệ môi trường một cách hào hứng, tự nguyện.
- Yêu thích và mong muốn được làm những công việc phù hợp liên quan
đến bảo vệ môi trường, có ý thức vệ sinh chung: không vứt rác bừa bãi, không
khạc nhổ, không bẻ cây, hái hoa, biết chăm sóc cây, thường xuyên nhặt rác vệ
sinh sân trường, đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết tiết kiệm điện nước, rửa
tay trước khi ăn…
- Có thái độ gần gũi với môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, yêu quý
chăm sóc bảo vệ cây hoa lá trong gia đình, nhà trường và khắp mọi nơi, yêu
quý chăm sóc bảo vệ vật nuôi; gần gũi, quý trọng bảo vệ đồ dùng, đồ chơi,
biết lau chùi đồ bị bụi bẩn, thích tham gia vào việc trồng cây cùng các cô giáo
trong trường.
- Đặc biệt, tăng thêm tình đoàn kết với bạn bè trong lớp, ý thức tự giác cùng
nhau bảo vệ môi trường.
14
Trường em http://truongem.com
Hình ảnh học sinh lớp 3C nhặt rác giữ vệ sinh trường lớp
Cho nên, tình hình học sinh nhận thức về bảo vệ môi trường ở thời
diểm cuối kì I như sau:
HS nhận thức tốt về BVMT HS nhận thức chưa tốt về BVMT
TS
SL TL SL TL
29/17nữ 24 82,8% 5 17,2%
Đến nay, 100% học sinh lớp tôi đã có một số kiến thức, hành vi, thái độ
của mình về bảo vệ môi trường, biết nhắc nhở người lớn không nên hút thuốc
và tránh xa người hút thuốc, biết thu gom rác thải, nhắc nhở bố mẹ không đi
15
Trường em http://truongem.com
xe đạp, xe máy vào trong khu vực sân trường và còn làm tốt công tác tuyên
truyền vệ bảo vệ môi trường để mọi người cùng tham gia.
* Tình hình học sinh nhận thức về bảo vệ môi trường ở thời điểm cuối kì II:
HS nhận thức tốt về BVMT HS nhận thức chưa tốt về BVMT
TS
SL TL SL TL
29/17nữ 29 100% 0 0%
Nhờ “ Lồng ghép Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Tự nhiên
xã hội lớp 3” mà đã tạo nên một tập thể vững mạnh, đưa lớp không ngừng đi
lên để có một kết quả tốt đẹp ở mọi mặt, nhất là chất lượng học tập cũng ngày
càng đi lên.
VI. KẾT LUẬN
Hòa cùng xu thế đi lên của xã hội, sự nghiệp giáo dục cũng từng bước
phát triển. Học sinh được học tập theo hướng tích cực nên chất lượng ngày
càng nâng cao.
Riêng đối với lớp 3C, ngoài việc học tập thì các mặt hoạt động khác
cũng có chuyển biến khá rõ rệt nhờ sự phấn đấu của học sinh cả lớp. Qua một
năm áp dụng kinh nghiệm, tôi đã tạo nên một tập thể lớp vững mạnh, có ý
thức về bảo vệ môi trường và có những kĩ năng cơ bản. Chính vì thế, kết quả
học tập hơn hẳn so với trước, khơi dậy niềm đam mê để đẩy mạnh phong trào
học tập của lớp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà
trường và đặc biệt là phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện”,
“Trường em xanh - sạch - đẹp”. Từ những kết quả đạt được nêu trên, tôi tin
tưởng rằng các em sẽ còn phát huy nhiều hơn nữa, bên cạnh đó còn rút ra
được những kinh nghiệm quý báu trong quá trình công tác đó là: Muốn thực
hiện tốt việc “ Lồng ghép Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Tự nhiên
xã hội lớp 3” thì giáo viên cần phải:
Nắm vững mục tiêu, nội dung chương trình môn Tự nhiên xã hội lớp 3,
sau đó xây dựng kế hoạch, thiết kế các hoạt động và tiến hành hoạt động theo
chương trình đã được xây dựng. Bên cạnh đó, đưa ý thức bảo vệ môi trường
thành một tiêu chí để đánh giá, khuyến khích, tuyên dương kịp thời những
học sinh thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường để các em càng thêm hăng
say.Trong quá trình áp dụng đề tài, không tránh khỏi những khó khăn như:
Cần phải bố trí, sắp xếp kế hoạch hợp lý cũng như việc giáo dục các em từ
những kiến đơn giản đến việc hình thành kĩ năng, thái độ trong việc bảo vệ
môi trường. Có được kết quả trên, phần lớn nhờ vào sự chỉ đạo, quản lý chặt
16
Trường em http://truongem.com
chẽ của Ban giám hiệu, chuyên môn nhà trường, sự giúp đỡ của đồng nghiệp
và sự cố gắng hết mình của giáo viên trong quá trình công tác, đồng thời còn
có sự quan tâm của các bậc phụ huynh giúp thầy trò vượt qua mọi khó khăn
để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Với kết quả trong mấy năm liền mà trường đã đạt được, là một thành
viên của trường “ Lê Hoàn”, bản thân sẽ cố gắng nhiệt tình, nỗ lực trong công
tác, trau dồi phẩm chất đạo đức và không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ,
không ngừng phấn đấu trong công tác giảng dạy của mình để đem lại một kết
quả cao hơn, góp phần vào sự phát triển của nền giáo dục hiện nay, cùng
chung tay góp sức “Vì một Việt Nam xanh hơn”.
VII. ĐỀ NGHỊ
*Đối với phụ huynh:
Cần quan tâm đến các em nhiều hơn nữa và động viên con em giữ gìn
vệ sinh môi trường ở mọi lúc, mọi nơi.
Tăng cường trồng cây xanh để bảo vệ bầu không khí và tạo cảnh quang.
Tham gia lao động dọn vệ sinh đường làng, khu chung cư.
Người thực hiện
Nguyễn Thị Ngọc Nghĩa
17
Trường em http://truongem.com
PHỤ LỤC
18
Trường em http://truongem.com
Hình ảnh học sinh dọn vệ sinh làm sạch trường học
Hình ảnh học sinh trồng và chăm sóc cây
19
Trường em http://truongem.com
20