Luận văn sáng kiến kinh nghiệm giúp học sinh giải một số bài toán về độ rượu

  • 7 trang
  • file .pdf
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG
TỔ LÍ HOÁ SINH

TÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM :
GIÚP HỌC SINH GIẢI MỘT SỐ
BÀI TOÁN VỀ ĐỘ RƯỢU.
HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ: NGUYỄN THỊ NHƯ THÚY
CHỨC VỤ : GIÁO VIÊN .
NĂM HỌC : 2006-2007
GIÚP HỌC SINH GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN
CƠ BẢN VỀ ĐỘ RƯỢU
I.ÑAËT VAÁ N ÑEÀ :
 Ñeåcuû ng coákieá n thöù
c cô baûn ñaõhoïc treâ n lôùp hoïc sinh caà n phaû i laø
m
baøi taä
p nhieàu ñeåkhaé c saâ
u kieán thöù c ñaõhoïc.
 Tuy nhieâ n khi toâ
i daïy ñeá
n baøi röôïu etylic ,coùphaà n baøi taäp veàñoä
röôïu thì hoïc sinh luoân bòluù
ng tuù ng khoâ ng giaûi ñöôïc caù c loaïi baøi taä
p
naøy.
 Do ñoùtrong quaùtrình giaû ng daïy toâ i ñaõruù
t ra moä t soákinh nghieä m khi
reø
n cho hoïc sinh cuû a mình laøm baø i taäp veàñoäröôïu .Toâ i xin döôïc toù m
taé
t quaùtrình thöïc hieän nhö sau.
II.NOÄI DUNG CHÍNH:
1.Bieän phaù p xöûlyù:
Böôc1:döïa vaø o ñònh nghóa veàñoäröôïu toâ i cho hoïc sinh vieá t ngay coâ ng thöù c
tính ñoäröôïu nhö sau:
Ñoäröôïu = V röôïu nguyeân chaá
t .100%
V hoã n hôïp
HS phaûi chuyeå n ñoåi qua laïi caù c ñaïi löôïng trong coâ
ng thöùc naø
y.
Böôùc2:Phöông phaù p giaû i baøi toaùn:
Nguyeâ n taéc:
 Ñi daà n töødeãñeá n kho ù daàn.
 Laä p sô ñoàtoù m taé t ñeàbaø i.
 Giuù p HS nhaä n bieá t ñöôïc ñaâ u laødung dòch ban ñaà u,ñaâu laødung
dòch luùc sau,chaá t cho vaø o laøchaá t naø
o trong caù
c chaát sau :
 Nöôù c
 Chaá t tan.
 Dung dòch coùnoà ng ñoäkhaù c
Toâ
i phaân ra laø
m 3 loaïi baø i taäp cô baû n nhö sau:
A.BAØI TOAÙN PHA LOAÕNG DUNG DÒCH ( CHO THEÂM NÖÔÙC
VAØO).
Ví duï 1: cho 50ml nöôùc vaøo 250ml hoãn hôïp röôïu etylic 300 .Tính ñoä
röôïu cuûa dung dòch môùi .
PHÖÔNG PHAÙP GIAÛI :
PHAÀN GV HÖÔÙNG DAÃN PHAÀN HS LAØM BAØI:
1.Cho hoïc sinh toùm taét ñeà 1.DD ban ñaàu Vhh=250ml
baøi :(ñaây laø phaàn raát quan Ñoä röôïu=300 + VH2O=50ml
troïng vaø quyeát ñònh cuûa baøi V röôïu ng chaát=?
toaùn) 75ml
DD luùc sau ÑoÄ röôïu =?
V röôïu ngchaát =75ml
V hoãn hôïp=?
250 .30
2.V röôïu ngchaát = 100 =75ml
2. Sau khi toùm taét ñeà, HS seõ
thaáy ngay caàn tìm ñaïi löôïng
naøo tröôùc ? 3.HS :chaát tan khoâng thay ñoåi
3.GV:hoûi HS vaäy khi cho theâm
nöôùc vaøo thì chaát tan coù
thay ñoåi khoâng? 4.V hoãn hôïp luùc sau = 250 + 50 = 300ml
4.GV:ñöa 75ml röôïu ngchaát
leân sô ñoà ñaët vaøo dd ban 5.Độ rượu của dung dịch mới là:
ñaàu vaø dd luùc sau .
5. Phần đáp số HS dễ nhận ra .
75 .100
Độ rượu = 300 = 25 0
B. BÀI TOÁN CHO THÊM CHẤT TAN VÀO DUNG DỊCH CÓ SẴN ĐỘ
RƯỢU.
Ví dụ 2:
Cần bao nhiêu thể tích rượu nguyên chất cho vào 60 ml dung dịch rượu 40 0 thành
rượu 60 0
PHẦN GV HƯỚNG DẪN PHẦN HS LÀM BÀI
1GV: hướng dẫn HS tóm tắt 1.HS làm bài:
đề bài ,lập sơ đồ tóm tắt DDban đầu Vhỗn hợp=60ml
Độ rượu =400 + V rượu ng chất ?
Vrượu ng chất =?
DDlúc sau : độ rượu=60 0
Vrượu ng chất =?
V hỗn hợp=?
2.GV: Hỏi khi cho thêm chất 2. Chất tan thay đổi ,dung dịch thay đổi , nồng độ
tan vào dung dịch rượu thì DD thay đổi .
lúc sau có sự thay đổi nào ?
3. Ta đặt x cho lượng chất tan 3. V rượu nguyên chất trong dd lúc đầu :
cho thêm vào 60 .40
100 = 24 ml
4.Thể tích rượu nguyên chất 4. V rượu nguyên chất trong dd lúc sau.
trong dd lúc sau có giữ nguyên
24 + x
như ban đầu không?
Thể tích dd rượu lúc sau có V dd rượu lúc sau
giữ nguyên như ban đầu 60 + x
không?
5.Các em hãy tất cả các đại 5.Thay vào công thức độ rượu ta có :
lượng vừa tìm vào công thức
24 + x
độ rượu.
60 = 60 + x . 100
X = 30
Vậy thể tích rượu nguyên chất thêm vào là 30 ml.
C.BÀI TOÁN PHA TRỘN HAI DUNG DỊCH CÓ ĐỘ RƯỢU KHÁC NHAU:
Ví dụ 3: Pha trộn 60ml dung dịch rượu 40 0 với 80ml dung dịch rượu 20 0 .Tìm độ rượu
của dung dịch mới thu được .
PHẦN GV HƯỚNG DẪN PHẦN HS LÀM BÀI
1GV: hướng dẫn HS tóm tắt đề 1.HS làm bài:
bài ,lập sơ đồ tóm tắt DDban đầu
DD1: Vhỗn hợp=60ml DD2: Vhỗn hợp=80ml
GV phân tích để HS thấy rõ hai Độ rượu =400 + Độ rượu =200
dd ban đầu có độ rượu khác
nhau ,trộn lẫn vào nhau .
DDlúc sau : độ rượu=?
Vrượu ng chất =?
V hỗn hợp=?
2.GV:Các em hãy xem trong hai 2. V rượu nguyên chất trong DD1 là:
dd ban đầu còn thiếu đại lượng 60 x 40
nào ? Hãy tìm xem… = 24ml
100
V rượu nguyên chất trong DD2 là:
80 x 20
= 16ml
100
V rượu nguyên chất trong DD rượu lúc sau là:
24 + 16 = 40ml
V hỗn hợp lúc sau là :
60 + 80 = 140 ml
Độ rượu trong dung dịch mới là :
40 x 100
=
28.57 0
140
2. Hiệu quả ban đầu :
-Khi thực hiện giải toán bằng phương pháp tóm tắt ,lập sơ đồ giải ,đã giúp cho học sinh
hiểu rõ đề ,từ đó các em có thể hình dung ngay cách giải một bài toán về độ rượu như
thế nào .
- Giáo viên cần nhấn rõ cho học sinh hiểu đề như : dung dịch nào là ban đầu ,dung
dịch nào là lúc sau ,chất cho thêm vào là chất tan hay nước ,hay một dung dịch khác.
-Giải theo phương pháp này tôi nhận thấy đa số các em học sinh hiểu bài một cách rõ
ràng , từ đó các em biết vận dụng để giải một số bài toán cơ bản về độ rượu ,kể cả học
sinh trung bình và yếu . Đối với học sinh giỏi các em có thể giải được các dạng bài
khó hơn .
3.Kiểm nghiệm :
-Sau nhiều năm đứng lớp ,trực tiếp giảng dạy ,tôi nhận thấy khi dạy đến bài độ rượu
.Nếu không cho học sinh tóm tắt ,lập sơ đồ hóa đề bài để giải .Nếu giáo viên không