Luận văn quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện càng long, tỉnh trà vinh

  • 11 trang
  • file .pdf
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ
…………/………… ……/……
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
LÝ THỊ BÉ LUYỄN
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG
NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN
HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG
Chuyên ngành: Quản lý công
Mã số: 60340403
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
GS.TS. LÊ SỸ THIỆP
TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2015
MỤC LỤC
Lời cam đoan Trang
Mục lục
Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
Danh mục các bảng
MỞ ĐẦU……………………………………………………………………...1
1. Tính cấp thiết của đề tài ………..…………………………………………..1
2. Tình hình nghiên cứu đề tài ………………………………………………..3
3. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài….………………………………………..4
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài….……………………………4
5. Phương pháp nghiên cứu của đề tài………………………………………...4
6. Ý nghĩa của đề tài …………………………………………………….........5
7. Kết cấu đề tài ….………………………………………..…….……………5
Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY
DỰNG NÔNG THÔN MỚI………………………………..………………..6
1.1. Nông thôn mới ……………………………………………………...6
1.1.1. Khái niêm………………………………………………………6
1.1.2. Đặc điểm ….…………………………………………...……....8
1.1.3. Vai trò.………………………………………………………..11
1.2. Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới………………….12
1.2.1. Khái niệm……………………………………… ………...…..12
1.2.2. Nội dung……………………………………………………...13
1.2.3. Sự cần thiết của QLNN về xây dựng nông thôn mới ………17
1.3. Kinh nghiệm XDNTM ở một số địa phương…………...……..…20
1.3.1. Tổng quan sự QLNN về XDNTM ở một số địa phương…......20
1.3.1.1. Thái Bình…………………………………………………………..20
1.3.1.2. An Giang…………………………………………………………..22
1.3.1.3. Thành phố Hồ Chí Minh…………………………………………22
1.3.2. Những bài học kinh nghiệm …………………………………….23
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG
NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÀNG LONG TỈNH
TRÀ VINH…………………………………………...……………………..26
2.1. Tổng quan về huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh………………...26
2.2. Tình hình quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện
Càng Long…………………………….……………….…………………....30
2.2.1. Về công tác chỉ đạo……………………………………...….....30
2.2.2. Về tổ chức thực hiện ...............................................................32
2.2.2.1. Kết quả xây dựng nông thôn mới……………………………..32
2.2.2.2. Công tác vận động nông dân XDNTM………………………43
2.2.2.3. Công tác thu hút nguồn lực vào XDNTM…………………...44
2.2.2.4. Công tác quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng…………45
2.2.3. Về kiểm tra, giám sát ………………………………….............48
2.3. Đánh giá…………………………………………………………….49
2.3.1. Những kết quả đạt được……………………………………….49
2.3.2. Những bất cập, yếu kém………………………………………50
2.3.3. Nguyên nhân của những bất cập, yếu kém…………………...57
2.3.3.1. Nguyên nhân từ cấp trên……………………………………….57
2.3.3.2. Nguyên nhân từ bản thân huyện………………………………58
Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÀNG
LONG TỈNH TRÀ VINH ………………..……..........................................61
3.1. Phương hướng …………………………………………………….61
3.1.1. Phương hướng của kết quả XDNTM………………………..61
3.1.2. Phương hướng hoàn thiện cách QLNN về XDNTM………..62
3.2. Giải pháp ………………………………………..………….…...…71
3.2.1. Những giải pháp thuộc nội bộ huyện Càng Long……………..71
3.2.2. Kiến nghị………………………………………………………...75
3.2.2.1. Đối với cấp tỉnh…………………………………………………….75
3.2.2.2. Đối với Trung ương………………………………………………..75
PHẦN KẾT LUẬN………………………………………………………....80
PHỤ LỤC……………………………………………………………………85
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
QLNN Quản lý nhà nước
HĐND Hội đồng nhân dân
UBND Uỷ ban nhân dân
XDNTM Xây dựng nông thôn mới
CBCC Cán bộ công chức
KH&CN Khoa học và công nghệ
CN&XD-TM&DV Công nghiệp và xây dựng – Thương mại và dịch vụ
CNH-HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
SXNN Sản xuất nông nghiệp
NN Nông nghiệp
SXKD Sản xuất kinh doanh
KCHT Kết cấu hạ tầng
SXKDNN Sản xuất kinh doanh nông nghiệp
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1. Tổng hợp kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của các xã
trong huyện.
Bảng 2.2. Tổng hợp công tác thu hút nguồn lực vào xây dựng nông thôn mới.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Vấn đề “Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh” được chọn nghiên cứu trong luận văn này là
vì tính cấp thiết nhiều mặt của nó, điển hình là:
Thứ nhất, vì việc xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là vấn đề có ý
nghĩa sinh tồn của quốc gia, dân tộc ta.
Nói đến nông thôn là phải nói đến nông nghiệp, do đó, việc xây dựng
nông thôn mới là việc động chạm đến nông nghiệp, mà nông nghiệp đã từng
là mặt trận hàng đầu với lương thực là vấn đề số một của đất nước ta. Trong
nhiều năm qua Đảng và Nhà nước ta đã nhấn mạnh trong nhiều văn kiện
chính trị, pháp lý của mình điển hình là Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05
tháng 8 năm 2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số
24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ ban hành
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW
xác định nhiệm vụ xây dựng “Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng
nông thôn mới”. Cùng với đó còn có nhiều văn kiện pháp lý của Nhà nước
nhằm cụ thể hóa sự chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết trên.
Xây dựng nông thôn mới nhằm đảm bảo lợi ích của nông dân. Tuy
nhiên, tính tự phát, tự tư, tự lợi của nông dân trong XDNTM rất dễ trỗi dậy,
có thể đi ngược lợi ích quốc gia. Nếu xét từng việc cụ thể trong từng địa điểm
và thời điểm cụ thể, hai lợi ích trên có khi không thống nhất, mà rơi vào tình
thế được bên này, thiệt bên kia. Chẳng hạn, để hợp lý hóa tổ chức đồng ruộng
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng khoa học và công nghệ tiên
tiến vào việc sản xuất nông nghiệp, tình trạng thổ canh, thậm chí cả thổ cư,
của một số nông hộ có thể bị thay đổi, làm đảo lộn sinh kế và sinh hoạt của
những hộ này. Đối với họ, lợi đâu chưa thấy, còn việc đảo lộn nếp làm, nếp
1
sống của họ là họ thấy ngay sự bất lợi và sẽ phản đối bằng cách này, cách
khác. Ngay việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, dồn điền đổi thửa có
lợi cho cả xã, cả huyện, nhưng rất có thể bất lợi cho một số hộ nào đó, vốn
đang có lợi thế trong cơ cấu kinh tế cũ. Và vì thế, các hộ này đương nhiên là
sẽ đi ngược trào lưu chung. Những tình huống như trên không hiếm trong quá
trình CNH-HĐH. Và nếu để mạnh ai nấy làm, chắc chắn xây dựng nông thôn
mới sẽ khó thành.
Thứ hai, việc XDNTM ở huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh tuy cũng có
đạt được một số kết quả nhất định, bước đầu nhưng vẫn còn một số hạn chế,
bất cập.
Những năm qua, việc XDNTM trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong đó có
huyện Càng Long đã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh
thần của người dân nông thôn không ngừng được nâng lên; kết cấu hạ tầng
từng bước được hoàn thiện, nhiều công trình được kiên cố hóa, nhờ thế,
chúng đã phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân ngày càng tốt hơn.
Tuy nhiên, việc XDNTM ở Càng Long còn một số hạn chế như công
tác lập quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nông
nghiệp, nông thôn tuy có phát triển nhưng sản xuất còn nhỏ lẻ, các hình thức
sản xuất chưa theo kịp nhu cầu phát triển thị trường, lao động thiếu việc làm
còn nhiều, chất lượng lao động chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện
đại hoá, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn còn thấp,
chênh lệch giàu, nghèo giữa khu vực nông thôn và thành thị còn cách biệt lớn;
một số vấn đề bức xúc xã hội phát sinh chậm được giải quyết, nhất là trong
tranh chấp, khiếu nại của công dân,…
Với những lý do trên tác giả đã lựa chọn vấn đề “Quản lý nhà nước về
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh”
làm đề tài luận văn thạc sĩ Quản lý công của mình.
2