Luận văn quản lí hoạt động giáo dục trong các trường mầm non huyện gia lâm, thành phố hà nội theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm

  • 144 trang
  • file .pdf
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI 2
NGUYỄN THỊ THÚY
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG CÁC
TRƢỜNG MẦM NON HUYỆN GIA LÂM,
THÀNH PHỐ HÀ HỘI THEO QUAN ĐIỂM
LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM
LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC
HÀ NỘI, 2018
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI 2
NGUYỄN THỊ THÚY
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG CÁC
TRƢỜNG MẦM NON HUYỆN GIA LÂM,
THÀNH PHỐ HÀ HỘI THEO QUAN ĐIỂM
LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 8 14 01 14
LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC
Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Thanh Mai
HÀ NỘI, 2018
LỜI CẢM ƠN
V , , x y
ủ , y , , ộ
S H Nộ II ậ y, ,
ố q ậ , ê ứ v ự ậ vă .
, x y ế TS. N y T ị
T M , ẫ , ỉ v v ữ
ế ứ v q ý q ê ứ và hoàn thành
ậ vă .
X ồ í ộq ý, vê
ê ị y G L ố H Nộ , ồ í
, , v ẹ T M
N H ậ q
ê ứ v ậ vă .
M ù ố ă ê ứ ó ê ậ vă
ó ữ ế ó . Kí y , v
ồ ó ó ý ế ể ế ụ ậ vă .
Xin trân trọng cảm ơn!
Hà Nội, tháng 10 năm 2018
Tác giả
Nguyễn Thị Thúy
LỜI CAM ĐOAN
T x ằ ố v ế q ê ứ ậ vă y
ự v ù v .T ũ ằ
ự v ự ậ vă y v
í ẫ ậ vă ỉ õ ồ ố .
Tác giả
Nguyễn Thị Thúy
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI CAM OAN
MỤC LỤC
DANH MỤC ẢNG IỂU
MỞ ẦU ........................................................................................................... 1
1. Lý ....................................................................................... 1
2. Mụ í ê ứ ................................................................................. 3
3. K ểv ố ê ứ .......................................................... 3
4. P v ê ứ ủ .................................................................. 3
5. G yế .................................................................................. 3
6. N vụ ê ứ ................................................................................ 4
7. P ê ứ ........................................................................... 4
8. C ủ ậ vă ................................................................................ 5
C 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ỘNG GIÁO DỤC
TRONG CÁC TRƯỜNG MẦM NON THEO QUAN IỂM LẤY TRẺ LÀM
TRUNG TÂM ................................................................................................... 6
1.1. Tổ q ê ứ v ................................................................ 6
1.1.1. N ữ ê ứ ở ..................................................... 6
1.1.2. N ữ ê ứ : ....................................................... 8
1.2. Mộ ố , ậ ữ ủ .................................... 11
1.2.1. Q ý ụ ........................................................................... 11
1.2.2. Q ý .............................................................. 13
1.2.3. H ộ ụ .................................. 14
1.2.4. G ụ e q ể y ẻ ............................ 14
1.2.5. Q í ộ ụ ........................................................... 15
1.2.6. QL ộ ụ e q ể y ẻ ..... 15
1.3. Mộ ố v v q í ộ ụ e q ể y
ẻ àm trung tâm ......................................................................................... 16
1.3.1. Mộ ố q ể ỉ ổ ụ e q
ể y ẻ ủ v N ................................ 16
1.3.2. Nguyê , ộ q í ộ ụ e q ể
y ẻ ............................................................................... 17
1.4. Mộ ố yế ố ở ế q ý ộ ụ ở
e q ể y ẻ ......................................... 28
1.4.1. , ế, vă ó ,x ộ ở ị ......................... 28
1.4.2. Nă ự ủ C QL ................................................... 28
1.4.3. C ộ ũ vê ........................................ 29
1.4.4. C ở vậ , ụ ủ .................. 30
1.4.5. ể í ẻ ........................................................ 30
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1................................................................................ 33
Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ỘNG GIÁO DỤC TRONG
CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
THEO QUAN IỂM LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM .................................. 34
2.1. ể ế, vă ó ,x ộ v ụ ủ y G
L , ố H Nộ ............................................................................... 34
2.1.1. K q v ế, vă ó ,x ộ ủ y G
L , ố H Nộ ........................................................................... 34
2.1.2. K q v ụ y G L ,
ố H Nộ .............................................................................................. 36
2.2. Tổ ứ ự ................................................................. 39
2.2.1. Mụ í : ........................................................................ 40
2.2.2. Nộ : ........................................................................ 40
2.2.3. P : .................................................................. 40
2.2.4. ố : ....................................................................... 41
2.3. Kế q ê ứ ự ............................................... 42
2.3.1. T ự ộ ụ y
G , ố H Nộ e q ể y ẻ ......... 42
2.3.2. T ự QL ộ ụ
y G , ố H Nộ e q ể y ẻ
................................................................................................................. 50
2.3.3. K ó ă ủ q ý ộ ụ MN
y G , ố H Nộ e q ể y ẻ .
................................................................................................................. 65
2.4. ự , yê v yế ố ở .............. 71
2.4.1. N ữ ......................................................................... 71
2.4.2. N ữ ó ă , ế.............................................................. 72
2.4.3. N yê ủ ữ ó ă , ế. ................................ 73
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2................................................................................ 75
C 3: IỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ỘNG GIÁO DỤC TRONG
CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
THEO QUAN IỂM LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM .................................. 76
3.1. C yê ự ..................................................... 76
3.1.1. Nguyên t í ụ ê ............................................... 76
3.1.2. N yê í ự ............................................... 76
3.1.3. N yê í ố ............................................... 77
3.1.4. N yê í ............................................... 77
3.1.5. N yê í , q ................................... 78
3.2. x ộ ố q í ộ ụ
y G L - ố H Nộ e q ể y ẻ
trung tâm ..................................................................................................... 78
3.2.1. X y ự ế ộ ụ e q ể y ẻ
trung tâm ................................................................................................. 78
3.2.2. Tổ ứ ồ ă ự yê v vụ
C QL, vê ứ yê ụ e q ỉê
y ẻ ............................................................................... 83
3.2.3. Tổ ứ ự ộ GD e q ể y ẻ
tâm ........................................................................................................... 85
3.2.4. v y ở vậ – ĩ ậ, y , ồ
ù , ồ ẻ ứ ộ ụ LTLTT ............. 88
3.2.5. C ỉ vê ự ể ủ ẻ q
ộ GD e q ể LTLTT ........................................................... 90
3.2.6. Tổ ứ ể , v ự ộ GD ẻ MN
e q ể LTLTT ủ v ê .................................................... 93
3.3. Mố q ữ .......................................................... 95
3.4. K í , í ế ủ x ... 96
3.4.1. Q y ................................................................. 96
3.4.2. Kế q : ................................................................... 98
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3.............................................................................. 104
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ....................................................................... 105
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................... 109
PHỤ LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
BGH
BP
CBQL C ộq ý
CMHS C ẹ
CSVC C ở vậ
D C ồ ù , ồ
GD G ụ
GD& T G ụ v
GV Giáo viên
GVMN G vê
GDLTLTT G ụ y ẻ
Q GDLTLTT Q ể ụ y ẻ
QL Q ý
QLGD Q ý ụ
H H ộ
HT H ở
HS H
HSLTT H
KT G Kể
MN M
TBDH T ế ị y
TB Trung bình
XHHGD X ộ ó ụ
DANH MỤC BẢNG BIỂU
2.1. Q y , GDMN y G L ................................. 37
2.2. ộ ổ C QL GDMN y G L : ........................................ 38
2.3. T ộ ủ C QL GDMN y G L .................... 38
2.4. ộ ổ GVMN y G L ..................................................... 39
2.5. T ộ ủ GVMN y G L ................................ 39
2.6. N ậ ứ v q ủ ụ e q ể
LTLTT v ự GD ẻ ......... 42
2.7. Mứ ộ ự , ế GD ẻ MN e q
ể LTLTT e ủ C QL .......................................... 43
2.8. Mứ ộ ự , ế GD ẻ MN e q
ể LTLTT e ủa GV ............................................... 44
2.9. V ử ụ ổ ổ ứ
ộ GD ẻ MN e q ể LTLTT ủ GVMN .......... 47
2.10. Kế q ổ ứ ộ ụ ủ
GVMN e q ể LTLTT ă 2016 - 2017 và
ă 2017 - 2018: ..................................................................... 49
2.11. Kế q q ý, ỉ x y ự
ụ (CSVC, ử ụ v q ế ị y , D C) e
q ể y ẻ ủ ở MN........ 51
2.12. Mứ ộ ự QL ế ự
ộ GD ẻ MN e e q ể LTLTT ủ H ở
MN ....................................................................................... 54
2.13. Kế q v ứ ộ ự QL ể
, vê ổ ứ ộ GD ẻ MN q ể
LTLTT ............................................................................................ 56
2.14. T ự q ý vê ẻ MN e q ể
LTLTT ủ ở MN y G L , ố
H Nộ ............................................................................................. 59
2.15. Kế q ứ ộ ự ồ
yê , vụ vê ằ ự ố
ộ GD ẻ MN e q ể LTLTT ...................................... 61
2.16. K ó ă v ộ , , ứ ,
ụ e q ể y ẻ ủ GVMN........... 65
2.17. K ó ă q ý ộ , , ứ ,
ụ e q ể y ẻ . ......... 68
3.1. ứ ộ ế ủ x .................... 98
3.2. ứ ộ ủ x .................... 100
B 3.3 T q ữ í ế v í ủ ...... 101
1
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
G ụ “ y ẻ ” ó ở ủ ẻv
ủ q ụ , ó ĩ ộ ẻ
v ộ v , ậ ộ í ự v .
G ụ ẻ e q ể y ẽ v ể ở ẻ ự ự ,
ế , ế , e ẽ ở ê ă ộ v
y; ế ứ xử ữ ố ụ ể ủ ộ ố ù
v ứ ổ.G ụ y ẻ ể
yế ố ủ q ụ ó , ừ ộ ụ ể ó
ê : Từ v x ị ụ ê , ộ , ế ứ
ụ . Nó ố ế ậ ữ ộ ụ ể ủ
ụ :X y ự ụ , ậ ế ụ , ự ế
ụ , ự ể ủ ẻ,... M ộ ụ (GD)
x ừ , ứ ủ ẻ, ừ ẻ ũ ừ
ó ẻ ể ộ e ậ ụ ể ằ
ỗ ẻ ể e ă ủ ỗ e .
N ậ ứ õ q ủ v ổ ụ e q ể
ể y ẻ , v N vụ v
ỉ ụ ể N G ụ v : N ị q yế ố 29 - NQ/TW8
ó XI v ổ ă , ụ v ê vụ
ủ G ụ v : “N ậ ứ v v q yế
ị ụ v ủ ộ ũ v ộq ý
ụ ; ủ ể ủ q ụ ” [15].
T ự ỉ ê , ă q G ụ v
(GD& T) ự q ể ụ y .
ể ỉ ự vụ nă 2017 - 2018, ộ G ụ v
2
óC ỉ ị ố: 2699/CT- GD T: “G ụ ế ụ ổ
ộ ă ó , ụ ẻ e q ể ụ y ẻ
làm trung ”[4].
Nă 2018, ộ G ụ v ũ ó vă ố:
3945/ GD T-GDMN v v : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm
non năm học 2018 - 2019, vă ê õ: “ ẩy ự yê
“X y ự y ẻ ” 2016 - 2020:
Tế ụ x y ự ụ , ổ v ổ ứ ộ ă
ó , ụ ẻ e q ể ụ y ẻ ” [5].
H v y ủ ổ ụ (GDMN),
ự ỉ ủ ộ GD& T ủ Sở GD& T H Nộ , q
(MN) ê ị y G L ự
q ý ụ (QLGD) ể ụ ẻ
.T y ê , q q ý (QL) vẫ ộ ộ ữ ế
ị , ộ q ý ụ ậ
q ể ụ y ẻ (LTLTT) ậ ổ
q í ê q ụ ẻở ộ ố ứ ị
ủ ẻ v yê ủ ị . V vậy, v ê ứ ở
í ậ v ự ộ q ý ộ ụ y ẻ
tâm (GDLTLTT) ể ừ ó ữ ồ ộ, ó í , ó
ụ ẻ v ế
ê ứ .T y ê , y ê ứ v v y
ị .
X ừ ữ ý ê , : “Quản lí hoạt
động giáo dục trong các trường mầm non huyện Gia Lâm, thành phố Hà
Nội theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm ” v ê ứ ủ ậ
vă ố yê Q ý ụ .
3
2. Mục đích nghiên cứu
Tê ở ê ứ ý ậ v ự ê ứ , x ộ ố
q í ộ ụ y G
L , ố H Nộ e q ể y ẻ ằ
ụ ẻv q q í .
3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
Q ý ộ ụ ẻ ẫ v ẻ
non.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
q ý ộ ụ e q ể “ y ẻ
” ủ ở y G L ,
ố H Nộ .
4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
-K ự ự ở 06 y
G L , ố H Nộ : T N H ,T
Yê T ; T P ù ổ ; T H Hồ ;
M T M ; T X yê ê ị
huy G L , ố H Nộ .
- ử ụ ố 2 ă : 2016 - 2017, 2017 - 2018.
-C q í ự ở .
5. Giả thuyết khoa học
C q ý ộ ụ e q ể LTLTT ủ
y G L - ố H Nộ ữ ế
q ị vẫ ế, ậ . Nếu x , ự
ữ q í ù v q ủ ộ ụ
e q ể y ẻ thì ẽ ộ í ự ế
4
q q ív ụ ở MN y G
L , ố H Nộ .
6. Nhiệm vụ nghiên cứu
6.1. N ê ứ ở í ậ v QL ộ GD e q ể y
ẻ ở .
6.2. Kh , í v ự ủ v QL ộ
GD ở y G L , ố H Nộ .
6.3. x ộ ố QL ộ GD e q ể y ẻ
ủ MN y G L , ố H Nộ .
7. Phƣơng pháp nghiên cứu
7.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lí luận
- Sử ụ í , ổ , q ể , í
yế ó ê q ế QL ộ GD y ẻ .
- Sử ụ , q ó v ý ậ ểx y
ự ố , ậ ữ, x y ự ở í ậ v q í
ộ GD e q ể y ẻ .
7.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
ồ :
7.2.1. Phương pháp quan sát
Qua ộ ụ v ộ q í
ứ yê y ẻ ở 06 y G L ,
ố H Nộ .
7.2.2. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi
X y ự ế ý ế ộq ý (CBQL) và
giáo viên (GV) ằ ậ v ộ GD e q ể
LTLTT v q ý ộ ụ e q ể LTLTT ủ
y G , ố H Nộ .
5
7.2.3. Phương pháp phỏng vấn sâu
T ổ ự ế v C QL, GV v ẻ ằ
ể ỹ v ự QL ộ GD y ẻ
y G L - ố H Nộ .
7.2.4. Phương pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệm quản lý giáo dục
Tổ ế ự v QL ộ GD ở
ở ể x QL ộ GD y ẻ .
7.2.5. Nhóm các phương pháp khác
Sử ụ v ứ , ố ê,... ể
xử ý, v y ế q ê ứ .
8. Cấu trúc của luận văn
N ở v ế ậ , ậ vă :
C 1: C ở í ậ ủ q í ộ ụ
e q ể y ẻ
C 2: T ự q í ộ ụ ở ộ ố
y G L , ố H Nộ e q ể y ẻ
C 3: q í ộ ụ
y G L , ố H Nộ e q ể y ẻ âm.
6
Chƣơng 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG
CÁC TRƢỜNG MẦM NON THEO QUAN ĐIỂM LẤY TRẺ LÀM
TRUNG TÂM
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề
G ụ y ẻ ộ yê y
y. y ũ í q ể ụ ố õ
ê ứ , ụ v ố ó ụ ê ế q .
1.1.1. Những nghiên cứu ở nước ngoài
Từ ế ỉ 17, A.Komenski (1592 - 1670) ó ữ q
v ụ v yê : “G ụ ó ụ í ứ ă ự
y , , ể ,… y
é vê yí , ”[22].
S.R e (1987) v ế : “V ự í ự ủ v
q ậ ự ự ,v ự í ủ ỗ ẽ
ó y ố q v ộ ữ yv .Q y
ự ủ vê ự ê ự ụ ộ v ố ủ
ự ê ă ự ủ vê ó v ự ể ộ ỉ ủ
e ,… Mộ vê ộ vê ế ế ộ
ó ê ự . G vê ẫ ,
ốv ỉ ó v ụ y ứ ” [42].
R.C S (1988) ó q ẹ v ụ ể v y y
ở y : “T
y , ộq y v
, ă , í ủ . Mụ í ể ở ĩ ă
v ă ự ộ ậ ậ v q yế v ,… V ủ vê
7
ữ ố ể ể v , ậ ế v ,
ậ yế , v ử yế , ế ậ ” [35].
R.R.S (1991) ằ ở y
v ủ , ộ .N ở
vị í ủ ụ , vừ ụ í vừ ủ ể ủ q
ậ .Ô ă ở : “L ế ể ể ó q ậ
ể ă ủ ỗ ể y ủ ộ
ứ ủ yế ố v ụ ” [34].
K. yv K (1993) ẳ ị : ở y (HS)
(HSLTT) ữ ủ J Dewey (Ex e e e
e , 1938) v C R e (F ee e , 1986). C y
, í ủ , x v ể ự
ộ ậ , ự ự ê ứ [23].
T N ậ , Hộ ồ q ố ụ ộ
ữ yê q ủ ụ : „„C ữ v
trò q ủ í ỗ ”. Ở P , ị
ụ 10 ă , v yê , ộ ụ y
trung tâm [42].
Ở M , GD e q ể LTLTT ừ .
M v ố í, xế í ù v
ể - í ứ ổ; ù v v ứ v v
ủ ẻ. “ V ổ ứ ă ó ụ ẻ ũ x ừ ,
ứ ủ ẻ” [40].
Maria Montessori (1870–1952) q y ằ : “T ẻ e
ị ố ở vậ ụ v ế ế ể ự
ậ ủ q . Mỗ ứ ẻ ó í ê
ụ ẻ e ế q ”… Từ ó, x y ự
8
ê ộ ụ y ê - P
M e . y : “C ậ ự y ủ ỗ ẻv
é ẻ ể ỳ e ữ ă ê ủ v ê
ủ ”. V ủ vê v ụ y ậ
‚„„ ự ,, v „„ ự ,, ủ ẻ ể ẻ y ố
ă ủ [31]; [32].
1.1.2. Những nghiên cứu trong nước:
Ở , ố ở ụ y
ó ừ .C ó ể y yq ữ “Học
thầy không tày học bạn”. S T 1945, ở ó
ậ ủ, ổ ó , ó ủ ế q
q ự , y í ộ ậ ủ .
N y ủq y ủ , y
ê ởN V N D ủ Cộ , y 5/9/1945, vế
“T ử ”. T ó : “N y y e
y ụ ộ ụ ó ẽ e
ê ữ ữ í V N , ộ ụ
ể ữ ă ự ẵ ó ủ e ”. S y ộ , y
ũ í y ủ ố v q ý ụ ,
, ủ q
ụ , y óv q ó ộ
yê v ở, ẫ , ộ v ê ,… e ,
y ă ự ủ ỗ e , ừ
e ó ộ ể .
T H (2003), ê ứ v ồ ố y y
ằ :Ở ,v y í ự ủ ộ ủ
ụ ừ ữ ă 1960 ậ
9
ữ dạy học lấy người học làm trung tâm “ ỉ x v ử ụ
ổ ế ữ ă y”. Ô ẳ ị v ủ ộ í
ự ủ y y
xe ẹv ủ y: “T , vê ó ộ yê
, ó ộ , ó ó v y
ó ể ó v ở, x , , ẫ , ộ
vê , ốv , ộ ộ ậ ủ HS, ứ ă ự
ă ỗ e , ẩ ị ố e ể ộ
ồ ”.[23].
Kế ừ q ể ủ ê ứ , Lê Khánh
ằ (1995) ậ ế v “ y ê
vĩ v v .Ô ằ : “N y í ế
, y v ủ , ế ữ ể ív
y ủ ừ ” [3, .14].
*Tê vĩ :
T q ụ y HS , ý ế
ữ yê ủ x ộ v ố ủ v
ứ ữ yê ó. H vậ , vê hân
vậ q yế ị GD. G ụ y v vĩ
yê :
-T ứ ẩ ố ụ q ố v
ứ y ủv ị yê ủ ếx ộ.
-T ứ ý y ủ í ủ , ứ q ế
ể - ív ếx ộ ủ ,
ó v v ậ .