Luận văn pháp luật về hưu trí thực tiễn thực hiện tại kiên giang và giải pháp hoàn thiện

  • 8 trang
  • file .pdf
MỤC LỤC
Lời cam đoan .................................................................................................................... i
Lời cảm ơn ...................................................................................................................... ii
PHÁP LUẬT VỀ HƯU TRÍ - THỰC TIỄN THỰC HIỆN TẠI KIÊN GIANG VÀ
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ......................................................................................... 1
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ........................................................................ 1
2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU................................................................................. 4
3. MỤC TIÊU ............................................................................................................. 6
3.1. Mục tiêu chung .................................................................................................. 6
3.2 Mục tiêu cụ thể .................................................................................................... 6
4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ..................................................... 7
4.1. Đối tượng nghiên cứu ........................................................................................ 7
4.2. Phạm vi nghiên cứu............................................................................................ 7
5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......................................................................... 7
5.1. Phương pháp cụ thể............................................................................................ 7
5.2. Cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu ....................................................................... 7
6. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN ................................................................................ 8
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ TRONG BẢO HIỂM
XÃ HỘI .......................................................................................................................... 9
1.1. HƯU TRÍ, QUỸ HƯU TRÍ TRONG BẢO HIỂM XÃ HỘI ........................... 9
1.1.1.Khái quát về chính sách bảo hiểm xã hội ........................................................ 9
1.1.2. Khái niệm về hưu trí ....................................................................................... 9
1.1.3. Quỹ hưu trí theo pháp luật Bảo hiểm xã hội ................................................. 12
1.1.4. Sơ lược về đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội để có điều kiện hưởng chế
độ hưu trí ................................................................................................................. 16
1.1.5. Ý nghĩa của chế độ hưu trí ............................................................................ 18
iii
CHƯƠNG 2: CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ -
THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI KIÊN GIANG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN....... 22
2.1. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ ............................. 22
2.1.1. Lương hưu ..................................................................................................... 22
2.1.1.1 Điều kiện hưởng lương hưu ..................................................................... 22
2.1.1.2. Điều chỉnh lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội của người lao động...... 27
2.1.1.3. Cách tính lương hưu ............................................................................... 27
2.1.2 Mốc tuổi để tính lương hưu ............................................................................ 31
2.1.3. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu........................................................................ 32
2.1.4. Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu.. 33
2.1.5. Chế độ hưu trí đối với trước đó có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và chế độ
hưu trí đối với người trước đó có tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ....................... 34
2.1.5.1. Chế độ hưu trí đối với người trước đó có tham gia bảo hiểm xã
hội tự nguyện ...................................................................................................... 34
2.1.5.2. Chế độ hưu trí đối với người trước đó có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc .. 35
2.1.6. Tạm dừng hưởng lương hưu ..................................................................... 3636
2.1.7. Thực hiện chế độ hưu đối với người ra nước ngoài định cư......................... 37
2.1.7.1. Trợ cấp một lần đối với người ra nước ngoài định cư mà chưa hưởng
lương hưu ............................................................................................................. 37
2.1.7.2. Trợ cấp đối với người ra nước ngoài định cư đang hưởng lương hưu .. 37
2.2. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ Ở
KIÊN GIANG ........................................................................................................... 39
2.2.1. Thực trạng về thực hiện chế độ hưu trí ở Kiên Giang .................................. 40
2.2.1.1. Công tác thu phí Bảo hiểm xã hội........................................................... 40
2.2.1.2. Kết quả giải quyết Bảo hiểm xã hội một lần ........................................... 41
2.2.2. Tỷ lệ đối tượng tham gia các loại hình bảo hiểm xã hội so với dân số ........ 42
2.2.2.1. Tỉ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc so với dân số .......................... 42
2.2.2.2. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện so với dân số ........................ 43
iv
2.3. MỘT SỐ BẤT CẬP TRONG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ
CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ QUA THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI KIÊN GIANG ........... 43
2.3.1. Bất cập về độ tuổi nghỉ hưu trong quy định của pháp luật về chế độ hưu trí ...
của các nhóm đối tượng .......................................................................................... 43
2.3.2. Bất cập về việc kéo dài thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ........................ 45
2.3.3. Bất cập trong việc sử dụng quỹ Bảo hiểm xã hội tăng thu nhập cho cán bộ
viên chức Bảo hiểm xã hội nguyên nhân gián tiếp ảnh hưởng đến chế độ hưu trí . 46
2.4. KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHẾ ĐỘ
HƯU TRÍ .................................................................................................................. 47
2.4.1. Tạo sự công bằng hơn về tỉ lệ hưởng, thời gian hưởng chế độ hưu trí giữa
các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội ...................................... 47
2.4.2. Bỏ quy định kéo dài thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện
được hưởng chế độ hưu trí ...................................................................................... 50
2.4.3. Không sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội để dùng tăng thêm thu nhâp cho của
cán bộ, công chức, viên chức ngành bảo hiểm xã hội ............................................ 51
2.4.4. Tiếp tục thực hiện tinh giảm biên chế trong hệ thống Bảo hiểm xã hội kết
hợp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ................................................... 52
2.4.5. Nâng cao nhận thức của người lao động trong việc tham gia Bảo hiểm xã hội
tự nguyện................................................................................................................. 53
2.4.6. Nâng cao vai trò quản lý của nhà nước đối với ngành bảo hiểm xã hội ....... 55
2.4.7. Tăng cường xử lý một số đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội .......................... 56
KẾT LUẬN .................................................................................................................. 59
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................... 62
v
mắc thời gian qua tác giả gặp phải, cũng như qua tìm hiểu việc thực hiện pháp luật trên
thực tế của địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Do vậy tác giả chọn đề tài “pháp luật về hưu trí - thực tiễn thực hiện tại
Kiên Giang và giải pháp hoàn thiện” để tiếp tục nghiên cứu những quy định của
pháp luật có liên quan đến chế độ hưu trí đồng thời làm rõ thêm thực trạng, những bất
cập từ thực trạng, từ đó tìm ra giải pháp kiến nghị, đề xuất để hoàn thiện hơn chế độ
hưu trí, giúp loại hình Bảo hiểm xã hội tự nguyện ngày thêm hấp dẫn trong tư tưởng
của người lao động, để ngày càng có nhiều người lao động nhận thức đúng hơn về bảo
hiểm xã hội, nhận thức về quyền lợi của mình khi được hưởng chế độ này. Có như vậy
thì chế độ hưu trí mới phát huy hết tác dụng của nó là bù đắp một phần thu nhập cho
người lao động khi suy giảm, mất khả năng lao động, hết tuổi lao động mà không còn
tham gia vào qua hệ lao động và mục tiêu cuối cùng là góp phần ổn định an sinh xã hội
của tỉnh Kiên Giang.
3. MỤC TIÊU
3.1. Mục tiêu chung
Mục tiêu là nghiên cứu quy định pháp luật về chế độ hưu trí, từ những thực
trạng đã và đang diễn ra trên địa bàn của tỉnh, từ đó có cái nhìn rộng hơn mà đề ra
những giải pháp phù hợp góp phần chung cho việc hoàn thiện pháp luật về chế độ này
một cách hiệu quả và thiết thực hơn, để chế độ hưu trí đúng với ý nghĩa của nó là bù
đắp thu nhập cho người lao động sau khi đã suy giảm, mất khả năng lao động, hết tuổi
lao động và góp phần ổn định an sinh xã hội của địa phương.
3.2 Mục tiêu cụ thể
Làm sáng tỏ hơn những quy định của pháp luật về chế độ hưu trí cũng như ý
nghĩa và tác dụng của chế độ này, sự tác động của nó đến chế độ này trên thực tiễn đối
với người suy giảm, mất khả năng lao động, hết tuổi lao động.
Đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật có liên quan đến
chế độ hưu trí.
6
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Văn bản quy phạm pháp luật
1. Luật sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam 1999 (Luật số 16/1999/QH10) ngày
21/12/1999.
2. Bộ luật hình sự 1999 (Luật số 15/1999/QH10) sửa đổi bổ sung 2009.
3. Luật bảo hiểm xã hội 2006 (Luật số 71/2006/QH11) ngày 29/6/2006.
4. Luật cơ yếu 2011 (Luật số 5/2011/QH11) ngày 26/11/2011.
5. Luât bảo hiểm xã hội 2014 (Luật số 58/2014/QH13) ngày 20/11/2014.
6. Luật công an nhân dân 2014 (Luật số 73/2014/QH13 ngày 27/11/2014.
7. Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/06/2015 về thực hiện chính sách hưởng
bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động.
8. Nghị định 21/2011/NĐ-CP ngày 04/04/2011 của Chính phủ Quy định mức lương
tối thiểu chung.
9. Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ Quy định mức lương
tối thiểu chung.
10. Nghị định 66/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ Quy định mức lương
tối cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vủ trang.
11. Nghị định 47/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ Quy định mức lương
tối thiểu chung.
12. Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết
một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
13. Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết
một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.
14. Nghị định 33/2016/NĐ-CP ngày 10/05/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã
hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ
yếu hưởng lương như đối với quân nhân.
62
Tài liệu khác
15. Chỉ thị 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực
hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã
hội.
16. Quyết định 04/2011 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quyết định về quản lý tài
chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam (hết hiệu lực).
17. Quyết định số 09/2011/QĐ-TTG ngày 30/01/ 2011 của Thủ tướng Chính phủ Về việc
ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 – 2015.
18. Quyết định 15/2016 QĐ-TTg ngày 05/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ Về mức
chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai
đoạn 2016 – 2018.
19. Sắc lệnh 54/L ngày 01/11/1945 của chủ tịch chính phủ lâm thời số 54 ấn định
những điều kiện cho công chức về hưu.
20. Thông tư 59/2015 TT-BLĐTBXH Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
21. Thông tư 01/2016/ TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một
số điều của luật bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội tự nguyện.
22. Báo cáo số 222 của tỉnh uỷ Kiên Giang sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-
NQ/TW, của Bộ Chính trị (khoá XI) về tằng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020.
23. Quyết định số 1111 /QĐ-BHXH ngày 25/10/2011, về việc ban hành quy định
quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ
bảo hiểm y tế.
Tài liệu tham khảo
Tiếng Việt
24. Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang (2012), Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện
nhiệm vụ năm 2012 và chương trình công tác năm 2013.
25. Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang (2013), Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện
nhiệm vụ năm 2013 và chương trình công tác năm 2014.
63