Luận văn pháp luật về hợp đồng tín dụng những bất cập và hướng hoàn thiện

  • 16 trang
  • file .pdf
TÓM TẮT
Luận văn: Pháp luật về hợp đồng tín dụng - những bất cập và hướng hoàn
thiện, đã nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề cơ bản từ góc độ lý luận và
thực tiễn quy định của pháp luật về hợp đồng tín dụng (trọng tâm là hợp đồng tín
dụng ngân hàng), luận văn tập trung nghiên cứu các quy định của pháp luật về hợp
đồng tín dụng ngân hàng trong giai đoạn 2011 - 2016. Luận văn chủ yếu sử dụng
phương pháp khảo cứu và phân tích tại bàn (desk - review) trên cơ sở việc thu thập
và hồi cố thông tin dữ liệu từ các nguồn khác nhau (information retrieval). Kết quả
của luận văn được trình bày trong 3 chương với 13 tiết.
Chương 1 của luận văn tập trung phân tích một số vấn đề về hợp đồng tín dụng
ngân hàng, trong đó chủ yếu đề cập đến khái niệm, đặc điểm; phân loại hợp đồng tín
dụng ngân hàng; thẩm quyền ký kết hợp đồng tín dụng ngân hàng và trình tự, thủ tục
giao kết hợp đồng tín dụng ngân hàng.
Chương 2 của luận văn đề cập và phân tích các quy định hiện hành về hợp
đồng tín dụng ngân hàng, bao gồm: Nội dung cơ bản của hợp đồng tín dụng ngân
hàng; hình thức của hợp đồng tín dụng ngân hàng; chủ thể của hợp đồng tín dụng
ngân hàng; quyền và nghĩa vụ của các bên chủ thể trong hợp đồng tín dụng ngân
hàng; các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản; sự vô hiệu của hợp đồng tín dụng
ngân hàng; và tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng ngân hàng. Trên cơ sở những
phân tích quy định của pháp luật và đối chiếu với thực tiễn áp dụng các quy định của
pháp luật về hợp đồng tín dụng ngân hàng, luận văn đã chỉ ra một số hạn chế, bất cập
hiện nay trong quy định của pháp luật về hợp đồng tín dụng ngân hàng, và một số
quy định khác của pháp luật có liên quan.
Chương 3 của luận văn trên cơ sở các hạn chế, bất cập được phân tích trong
Chương 2 đã khuyến nghị một số định hướng trong việc hoàn thiện quy định của pháp
luật về hợp đồng tín dụng ngân hàng. Theo đó, trong thời gian tới việc hoàn thiện các
quy định của pháp luật về hợp đồng tín dụng ngân hàng cần được thực hiện trên một
số định hướng cơ bản sau: (i) Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng tín dụng ngân hàng
-iii-
nhằm bảo đảm quyền tự do kinh doanh của các tổ chức tín dụng; (ii) Hoàn thiện pháp
luật về hợp đồng tín dụng ngân hàng nhằm đảm bảo sự an toàn vốn cho các tổ chức
tín dụng; (iii) Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng tín dụng ngân hàng nhằm đảm bảo
khả năng tiếp cận vốn vay của các chủ thể có nhu cầu trong xã hội; (iv) Hoàn thiện
pháp luật hợp đồng tín dụng ngân hàng nhằm thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia;
và (v) Hoàn thiện pháp luật hợp đồng tín dụng ngân hàng nhằm bảo đảm sự đồng bộ
với pháp luật về hợp đồng, tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham
gia. Trên cơ sở 5 định hướng vừa nêu, luận văn cũng khuyến nghị một số giải pháp,
trong đó tập trung sửa đổi, bổ sung một số quy định của pháp luật liên quan đến đối
tượng được phép vay vốn; quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng tín dụng
ngân hàng; các nội dung cơ bản của hợp đồng tín dụng ngân hàng; các biện pháp bảo
đảm tiền vay trong quan hệ tín dụng ngân hàng; thủ tục giải quyết tranh chấp hợp
đồng tín dụng ngân hàng và thời hiệu cũng như cách tính thời hiệu trong giải quyết
tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng.
Như vậy, luận văn đã hệ thống hóa các vấn đề cơ bản nhất hiện nay liên quan
đến hợp đồng tín dụng ngân hàng, từ hình thức cho đến nội dung của hợp đồng. Qua
đó cho thấy, quy định của pháp luật Việt Nam về hợp đồng tín dụng ngân hàng còn
nhiều hạn chế, bất cập, và do đó, trong thời gian tới cần được sửa đổi, bổ sung để quy
định của pháp luật về vấn đề này được hoàn thiện hơn, góp phần bảo đảm sự tăng
trưởng và an toàn trong hoạt động tín dụng ngân hàng.
-iv-
ABSTRACT
The thesis of “The law on credit agreement - shortcomings and improvements”
has studied basic issues in the perspectives of theoretical and practical regulations on
credit agreement (with a focus on bank credit agreement) systematically, the thesis
focused on studying the regulations on the bank credit agreement in the period of
2010 – 2016. The thesis applied the research method of desk review which was
mainly based on analysis and information retrieval from various sources of
information. The thesis results were presented in 3 chapters which was included 13
subsections. In details:
Chapter 1 focused on analyzing general issues of the bank credit agreement,
in which mainly focused on concept, features; classification of the bank credit
agreement; the authority of signing the bank credit agreement, and procedure for
contracting the bank credit agreement.
Chapter 2 presented and analyzed the current regulations on the credit bank
agreement, included: basic provisions of the bank credit agreement; the forms of the
bank credit agreement; the subjects of the bank credit agreement; rights and
obligations of the parties in the bank credit agreement; safeguard measures by
properties; invalidity of the bank credit agreement; and dispute arising from the bank
credit agreement. Based on the analysis of current regulations, compared with the
practice of regulations on the bank credit agreement, the thesis has pointed out the
limitations and shortcomings in the current regulations on the bank credit agreement
and other relevant regulations.
Chapter 3 recommended some orientations for the improvement of regulations
on the bank credit agreement based on the limitations, shortcomings presented in
Chapter 2. In which, in future, the improvements of regulations on the bank credit
agreement need to be implemented as following orientations: (i) Improve the
regulations on the bank credit agreement to ensure the right of credit institutions in
doing business freely; (ii) Improve the regulations on the bank credit agreement to
-v-
ensure the capital adequacy of credit institutions; (iii) Improve the regulations on the
bank credit agreement to ensure the capital accessibility of subjects in social; (iv)
Improve the regulations on the bank credit agreement to implement the state monetary
policy; and (v) Improve the regulations on the bank credit agreement to ensure the
harmonization of the law on contract, compatible with the international agreements
which Vietnam became a party. Based on 5 above-mentioned orientations, the thesis
suggested some measures, in which focused on amendments and supplements to a
number of regulations relating to the licensed loan subjects; rights and obligations of
the parties in the bank credit agreement; safeguard measures in the bank credit;
procedures of bank credit agreement dispute resolution, and the statue of limitations
and the calculation of the statue of limitations in the bank credit agreement dispute
resolution.
Thus, the thesis has systemized the most fundamental issues relating to the
bank credit agreement, included the form and the content of the agreement. These
showed that the Vietnam regulations on the bank credit agreement meet limitations,
shortcomings; therefore, it is necessary to be amended, supplemented in order to
improve better in future and make a contribution to the growth and safety ensuring in
the bank credit activities.
-vi-
MỤC LỤC
Trang tựa
Quyết định giao đề tài
LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii
TÓM TẮT ................................................................................................................ iii
ABSTRACT ...............................................................................................................v
DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT .....................................................................x
PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................1
1. Lý do chọn đề tài ................................................................................................1
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề ..................................................................................2
3. Giới hạn đề tài .....................................................................................................6
4. Mục đích nghiên cứu ..........................................................................................6
5. Nhiệm vụ nghiên cứu ..........................................................................................6
6. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................6
7. Bố cục của luận văn ............................................................................................7
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ..........8
1.1. Khái niệm, đặc điểm của hợp đồng tín dụng ngân hàng .................................8
1.1.1. Khái niệm hợp đồng tín dụng ngân hàng ...................................................8
1.1.2. Đặc điểm của hợp đồng tín dụng ngân hàng ............................................11
1.2. Phân loại hợp đồng tín dụng ngân hàng ........................................................15
1.2.1. Căn cứ vào thời hạn vay vốn ....................................................................15
1.2.2. Căn cứ vào mục đích vay vốn ..................................................................16
1.2.3. Căn cứ vào mức độ đảm bảo khoản vay...................................................16
1.3. Thẩm quyền ký kết hợp đồng tín dụng ngân hàng ........................................17
1.4. Trình tự, thủ tục giao kết hợp đồng tín dụng ngân hàng ...............................18
1.4.1. Đề nghị giao kết hợp đồng tín dụng ngân hàng ........................................19
1.4.2. Thẩm định hồ sơ tín dụng .........................................................................19
-vii-
1.4.3. Quyết định cho vay ...................................................................................20
1.4.4. Đàm phán các điều khoản của hợp đồng và ký kết hợp đồng ..................20
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGÂN
HÀNG Ở VIỆT NAM .............................................................................................22
2.1. Nội dung cơ bản của hợp đồng tín dụng ngân hàng ......................................22
2.1.1. Điều khoản về điều kiện vay vốn .............................................................23
2.1.2. Điều khoản về mục đích sử dụng tiền vay ...............................................24
2.1.3. Điều khoản về phương thức cho vay ........................................................25
2.1.4. Điều khoản về số tiền vay, lãi suất, thời hạn vay .....................................27
2.1.5. Điều khoản về phương thức trả nợ và kỳ hạn trả nợ ................................35
2.1.6. Điều khoản về hình thức bảo đảm khoản vay và giá trị tài sản dùng làm
bảo đảm khoản vay .............................................................................................36
2.1.7. Điều khoản về giải quyết tranh chấp ........................................................37
2.2. Hình thức của hợp đồng tín dụng ngân hàng .................................................37
2.3. Chủ thể của hợp đồng tín dụng ngân hàng ....................................................38
2.3.1. Bên cho vay ..............................................................................................38
2.3.2. Bên vay .....................................................................................................39
2.4. Quyền và nghĩa vụ của các bên chủ thể trong hợp đồng tín dụng ngân hàng....42
2.4.1. Quyền và nghĩa vụ của bên cho vay .........................................................42
2.4.2. Quyền và nghĩa vụ của bên vay ................................................................44
2.5. Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản ................................................45
2.5.1. Khái niệm, đặc điểm .................................................................................45
2.5.2. Phương thức xử lý tài sản bảo đảm ..........................................................48
2.6. Sự vô hiệu của hợp đồng tín dụng ngân hàng................................................48
2.6.1. Điều kiện có hiệu lực có hợp đồng tín dụng ngân hàng ...........................48
2.6.2. Hợp đồng tín dụng ngân hàng vô hiệu .....................................................50
2.6.3. Mối quan hệ giữa hợp đồng tín dụng ngân hàng và hợp đồng bảo đảm
tiền vay ...............................................................................................................52
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP
LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ............................................55
-viii-
3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật về hợp đồng tín dụng ngân hàng ..............56
3.1.1. Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng tín dụng ngân hàng nhằm bảo đảm quyền
tự do kinh doanh của các tổ chức tín dụng .........................................................56
3.1.2. Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng tín dụng ngân hàng nhằm đảm bảo sự an
toàn vốn cho các tổ chức tín dụng ......................................................................57
3.1.3. Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng tín dụng ngân hàng nhằm đảm bảo khả
năng tiếp cận vốn vay của các chủ thể trong xã hội ...........................................57
3.1.4. Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng tín dụng ngân hàng nhằm thực hiện chính
sách tiền tệ quốc gia............................................................................................58
3.1.5. Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng tín dụng ngân hàng bảo đảm sự đồng bộ
với pháp luật về hợp đồng, tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam
tham gia ..............................................................................................................59
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về hợp đồng tín dụng ngân hàng ......60
3.2.1. Đối tượng vay vốn trong hợp đồng tín dụng ngân hàng ..........................60
3.2.2. Quyền và nghĩa vụ của các bên chủ thể trong hợp đồng tín dụng ngân hàng...61
3.2.3. Nội dung của hợp đồng tín dụng ngân hàng .............................................62
3.2.4. Các biện pháp bảo đảm tiền vay trong hợp đồng tín dụng ngân hàng .....64
3.2.5. Áp dụng quy trình thẩm định theo nguyên tắc 6c trong hoạt động cho vay
của ngân hàng .....................................................................................................65
KẾT LUẬN ..............................................................................................................68
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................69
-ix-
DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT
HĐTD Hợp đồng tín dụng
TCTD Tổ chức tín dụng
TDNH Tín dụng ngân hàng
BLDS Bộ Luật dân sự
LCTCTD Luật các tổ chức tín dụng
QCCV Quy chế cho vay
-x-
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng (TCTD) đang ngày càng phát triển
mạnh mẽ và nhanh chóng ở hầu hết các thị trường bao gồm cả các nước phát triển
thuộc khu vực Bắc Mỹ và Liên minh Châu Âu cũng như các nước đang phát triển từ
Châu Mỹ đến Châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông và Đông Âu như một xu thế
tất yếu gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế. Đối với Việt Nam từ những năm
1990 trở lại đây lĩnh vực này đã nhận được sự quan tâm của người dân và các nhà
hoạch định chính sách của các cơ quan quản lý vì lợi ích mang ý nghĩa cả về kinh tế
và xã hội. Hoạt động này đang được các ngân hàng và các công ty tài
chính khai thác vì nó đem lại nguồn lợi nhuận. Như vậy, có thể nói lợi ích mà hợp
đồng tín dụng (HĐTD) mang lại là một trong các giải pháp góp phần đưa đất nước
phát triển đi lên như mục tiêu của Đảng và Nhà nước ta.
Trong các hoạt động ngân hàng thì cho vay là hoạt động truyền thống mang
lại nguồn thu chủ yếu cho các ngân hàng, nhưng cũng là hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi
ro lớn, thậm chí có thể gây sụp đổ hệ thống ngân hàng, tác động nghiêm trọng đến
nền kinh tế đất nước. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế đang diễn ra sâu rộng như hiện
nay thì nguy cơ rủi ro tín dụng càng cao. Điều này đã đặt ra nhiệm vụ cho chúng ta
phải tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện hơn nữa pháp luật về HĐTD nói chung, pháp
luật về HĐTD ngân hàng nói riêng.
Hợp đồng tín dụng thực chất là một hợp đồng cho vay vốn và được ví như việc
bán chịu một loại hàng hóa đặc biệt là tiền tệ. Do đó, trong quan hệ tín dụng, trước
khi giải ngân thì thế mạnh hoàn toàn thuộc về bên cho vay (thường là các ngân hàng),
bởi họ là người quyết định có hay không việc cho vay. Mặt khác, đứng ở góc độ của
người đi vay trong mối quan hệ với ngân hàng thì họ là những chủ thể yếu ớt dễ bị
chèn ép và chịu nhiều bất lợi trong ký kết các HĐTD. Vì hầu hết các hợp đồng này
đều làm theo mẫu đã được các ngân hàng soạn sẵn nên người đi vay không có cơ hội
đàm phán, sửa đổi để bảo vệ lợi ích của mình. Điều này đặt ra yêu cầu phải bảo vệ
-1-
lợi ích của người vay trong quan hệ tín dụng. Tuy nhiên, ngay sau khi thực hiện hợp
đồng, tức là sau khi ngân hàng giải ngân, thì xu thế lại hoàn toàn đảo ngược. Lúc này,
bên vay là người nắm vai trò chủ động và có lợi thế trong việc trả nợ. Mặc dù ngân
hàng có khá nhiều quyền chi phối theo quy định của pháp luật về HĐTD, nhưng vẫn
trở thành bên thụ động. Điều này lại đặt ra yêu cầu phải bảo vệ quyền lợi của bên cho
vay là ngân hàng.
Trong những năm qua, pháp luật về HĐTD nói chúng, pháp luật về HĐTD
ngân hàng nói riêng đã được Nhà nước Việt Nam quan tâm và không ngừng hoàn
thiện, như Bộ luật dân sự năm 2005, Bộ luật dân sự năm 2015, Luật Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam năm 1997, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010, Luật các
TCTD năm 1997, Luật các TCTD năm 2010... và nhiều văn bản hướng dẫn thi hành.
Những văn bản này đã tạo nên khung pháp lý cơ bản cho hoạt động cho vay của các
ngân hàng phát triển, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. Tuy nhiên,
bên cạnh những kết quả đạt, hệ thống pháp luật về HĐTD nói chung, pháp luật về
HĐTD ngân hàng nói riêng vẫn tồn tại nhiều bất cập, cần được khắc phục và hoàn
thiện để đảm bảo sự an toàn và lành mạnh của hoạt động tín dụng ngân hàng (TDNH).
Xuất phát từ lý do trên tác giả chọn đề tài “Pháp luật về hợp đồng tín dụng -
Những bất cập và hướng hoàn thiện” làm đề tài Luận văn thạc sĩ Luật học của mình.
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Liên quan đến pháp luật về HĐTD nói chung, pháp luật về HĐTD ngân hàng
nói riêng đã có một số công trình khoa học nghiên cứu:
- TS. Nguyễn Văn Vân (2000), “Mấy suy nghĩ về HĐTD ngân hàng” đăng tại
Tạp chí khoa học pháp lý số 3 năm 2000 của Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí
Minh. Trong bài viết này, tác giả đã khái quát một cách cơ bản các quan điểm về
HĐTD ngân hàng tồn tại trong khoa học pháp lý tại thời điểm mà tác giả nghiên cứu.
Theo đó, có hai luồng quan điểm về bản chất pháp lý của HĐTD ngân hàng: (i) Quan
điểm thứ nhất cho rằng HĐTD ngân hàng là một dạng của hợp đồng cho vay tài sản;
(ii) Quan điểm thứ hai cho rằng HĐTD ngân hàng là một hợp đồng tồn tại độc lập
trong hệ thống hợp đồng. Ngoài ra, trong bài viết của mình tác giả còn phân tích các
-2-
vấn đề về chủ thể của HĐTD ngân hàng; đối tượng của HĐTD ngân hàng; xác định
HĐTD ngân hàng là hợp đồng thỏa thuận hay hợp đồng thực tế; về thời hiệu khởi
kiện của HĐTD ngân hàng; bản chất pháp lý của lãi suất quá hạn. Có thể nói đây là
một bài viết có nhiều kiến giải sâu sắc về bản chất pháp lý của HĐTD ngân hàng, làm
rõ hơn nội hàm của khái niệm HĐTD ngân hàng. Những kiến giải hợp lý của tác giả
sẽ được luận văn kế thừa trong quá trình định nghĩa khái niệm hợp đồng tín dụng
ngân hàng.
- Nguyễn Thái Hà (2000), “Một số vấn đề pháp lý về HĐTD ở Việt Nam trong
giai đoạn hiện nay”, luận văn thạc sĩ được thực hiện tại Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn. Trong luận văn của mình, tác giả đã trình bày khái quát về
HĐTD và những quy định của pháp luật hiện hành về ký kết và thực hiện HĐTD,
đồng thời tác giả cũng nêu thực trạng việc thi hành pháp luật về HĐTD trong giai
đoạn mà tác giả nghiên cứu, trên cơ sở đó tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn
thiện chế định HĐTD của các TCTD, mà chủ yếu là ngân hàng thương mại. Tuy
nhiên, luận văn đã được thực hiện tương đối lâu, cụ thể là năm 2000, do đó, nhiều
phân tích và bình luận của tác giả đã không còn phù hợp trong bối cảnh hiện nay khi
mà nhiều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến HĐTD ngân hàng đã thay đổi
về nội dung.
- Trần Văn Biên (2005), “Về chế định hợp đồng vay tài sản” đăng trên website:
https://thongtinphapluatdansu.edu.vn. Trong bài viết này, tác giả đã đề cập những hạn
chế, bất cập về chế định hợp đồng vay tài sản được quy định trong Bộ luật dân sự
năm 1995, đồng thời tác giả đề xuất một số ý kiến về chế định hợp đồng vay tài sản
trong Dự thảo Bộ luật dân sự năm 2005. Trong những ý kiến của tác giả, thì kiến nghị
về việc định nghĩa lại khái niệm “hợp đồng vay tài sản” là đáng chú ý. Theo đó, “hợp
đồng vay tài sản là sự thoả thuận giữa các bên theo đó bên cho vay giao cho bên vay
một khoản tiền là nội tệ hoặc ngoại tệ, các giấy tờ có giá như tiền, vàng, kim khí quý,
đá quý hoặc vật; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả tiền lãi hoặc vật cùng loại theo
đúng số lượng, chất lượng và trả lãi theo thoả thuận”. HĐTD, ở một khía cạnh nào
đó cũng là một lại hợp đồng vay tài sản, có đối tượng vay là một khoản tiền, do đó,
-3-
những kiến giải của tác giả về khái niệm hợp đồng vay tài sản sẽ được luận văn tiếp
thu trong việc định nghĩa khái niệm HĐTD.
- Nguyễn Thị Hồng Thúy (2008), “Pháp luật về HĐTD ngân hàng ở Việt
Nam”, luận văn thạc sĩ luật học được thực hiện tại Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà
Nội. Trong luận văn của mình tác giả đã khái quát chung về HĐTD ngân hàng, như
khái niệm, đặc điểm, phân loại, bản chất pháp lý, trình tự, thủ tục giao kết hợp đồng
ngân hàng. Tác giả cũng đã phân tích thực trạng áp dụng pháp luật về HĐTD ngân
hàng, chỉ ra một số hạn chế, bất cập và kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện quy
định của pháp luật về HĐTD ngân hàng. Có thể nói đây là công trình khoa học có
liên quan trực tiếp đến đề tài luận văn, những kiến giải hợp lý của tác giả sẽ được luận
văn kế thừa. Tuy nhiên, vì luận văn được thực hiện cũng tương đối lâu, do đó nhiều phân
tích, bình luận của tác giả không còn phù hợp với bối cảnh hiện nay.
- ThS. Lương Khải Ân (2012), “Một số khía cạnh pháp lý của tín dụng đen”
đăng trên Tạp chí ngân hàng số 24 (tháng 12/2012). Trong bài viết này, tác giả đã
phác nên một bức tranh toàn cảnh về thực trạng tín dụng “đen” hiện nay ở Việt Nam.
Tác giả đã lý giải bản chất của tín dụng “đen”, và “tín dụng đen được hiểu là cụm từ
dân gian hay dùng để chỉ các dạng huy động và cho vay tín dụng không qua hệ thống
ngân hàng, không đăng ký kinh doanh, chưa được cấp phép và chịu sự quản lý chính
thức bởi bất cứ cơ quan nhà nước hữu quan nào”. Trên cơ sở phân tích thực trạng tín
dụng “đen” trong thời gian qua, tác giả đề xuất một số giải pháp để loại bỏ tín dụng
“đen” ra khỏi thị trường tín dụng của Việt Nam. Bài viết nghiên cứu về tín dụng
“đen”, dường như không liên quan đến HĐTD ngân hàng, tuy nhiên, nghiên cứu kỹ
những kiến giải và những giải pháp mà tác giả để xuất cho thấy sự liên quan của thực
trạng áp dụng HĐTD ngân hàng, đặc biệt liên quan đến tín dụng tiêu dùng có liên quan
đến tình hình tín dụng “đen” tại Việt Nam trong thời gian qua. Do đó, những kiến giải
hợp lý của tác giả sẽ được luận văn kế thừa.
- Trần Thị Thùy Trang (2014), “Pháp luật về giải quyết tranh chấp phát sinh
từ HĐTD bằng con đường tòa án ở Việt Nam”, luận văn thạc sĩ luật học được thực
hiện tại Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong luận văn tác giả đã phân tích
-4-