Luận văn pháp luật về hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời và thực tiễn áp dụng tại tỉnh hậu giang

  • 16 trang
  • file .pdf
MỤC LỤC
Lời cam đoan ................................................................................................................. i
Lời cảm ơn .................................................................................................................... ii
Danh mục các bảng ...................................................................................................... vi
PHẦN MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu ..................................................................... 1
2. Về tình hình nghiên cứu tài liệu liên quan ............................................................ 3
3. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn ........................................................................ 5
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn .................................................... 5
5. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................................... 6
6. Kết cấu của luận văn ............................................................................................. 7
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO THƯƠNG
MẠI NGOÀI TRỜI ..................................................................................................... 8
1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO
THƯƠNG MẠI NGOÀI TRỜI ............................................................................... 8
1.1.1 Khái niệm quảng cáo, quảng cáo thương mại, quảng cáo thương mại ngoài
trời ........................................................................................................................ 8
1.1.2 Đặc điểm của quảng cáo thương mại ngoài trời......................................... 13
1.1.3 Vai trò và ý nghĩa của hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời ........... 15
1.2 SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐIỀU CHỈNH BẰNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI HOẠT
ĐỘNG QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI NGOÀI TRỜI ..................................... 17
1.3 SƠ LƯỢC VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN PHÁP LUẬT VỀ
QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI NGOÀI TRỜI Ở VIỆT NAM ......................... 20
1.3.1 Trước cách mạng Tháng Tám năm 1945 ................................................... 20
1.3.2 Thời kỳ từ năm 1945 đến năm 1986 .......................................................... 20
1.3.3 Thời kỳ từ 1986 đến nay ............................................................................ 21
CHƯƠNG 2: PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI
NGOÀI TRỜI VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TỈNH HẬU GIANG ................ 28
2.1. PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI
NGOÀI TRỜI ....................................................................................................... 28
2.1.1. Chủ thể tham gia hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời.................. 28
iii
2.1.1.1. Người quảng cáo thương mại ngoài trời ........................................... 28
2.1.1.2. Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại ngoài trời ............ 31
2.1.1.3. Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo thương mại ngoài trời.......... 32
2.1.1.4. Người cho thuê địa điểm, phương tiện quảng cáo thương mại ngoài trời ..32
2.1.1.5. Người tiếp nhận quảng cáo thương mại ngoài trời ........................... 33
2.1.2. Hàng hóa, dịch vụ quảng cáo thương mại ngoài trời ................................ 34
2.1.3. Sản phẩm quảng cáo thương mại ngoài trời.............................................. 35
2.1.4. Phương tiện quảng cáo thương mại ngoài trời .......................................... 36
2.1.5. Điều kiện thực hiện quảng cáo thương mại ngoài trời .............................. 37
2.1.6. Trình tự, thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo và thẩm quyền quản lý nhà
nước đối với hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời .................................. 39
2.1.6.1. Trình tự, thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo .............................. 39
2.1.6.2. Thẩm quyền quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo thương mại
ngoài trời ....................................................................................................... 43
2.1.7. Xử lý vi phạm đối với hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời.......... 44
2.1.7.1. Hành vi quảng cáo thương mại ngoài trời bị cấm ............................. 44
2.1.7.2. Xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời ..... 45
2.2. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG
QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI NGOÀI TRỜI TỪ THỰC TIỄN TỈNH HẬU
GIANG .................................................................................................................. 48
2.2.1. Những kết quả đạt được trong áp dụng pháp luật về quảng cáo thương mại
ngoài trời ............................................................................................................ 48
2.2.2. Một số hạn chế bất cập trong áp dụng pháp luật về quảng cáo thương mại
ngoài trời từ thực tiễn tỉnh Hậu Giang ................................................................ 52
CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT
QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI NGOÀI TRỜI TẠI VIỆT NAM ......................... 62
3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG
QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI NGOÀI TRỜI ............................................... 62
3.1.1. Hoàn thiện pháp luật về quảng cáo thương mại ngoài trời phải phù hợp với
chủ trương đường lối phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng và Nhà nước 62
3.1.2. Hoàn thiện pháp luật về quảng cáo thương mại ngoài trời phải đặt trong mối
tương quan so sánh với các chế định pháp luật khác .......................................... 63
iv
3.1.3. Hoàn thiện pháp luật về quảng cáo thương mại ngoài trời phải đảm bảo
quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo, bảo vệ quyền lợi người
tiêu dùng; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, trung thực .............................. 63
3.1.4. Hoàn thiện pháp luật về quảng cáo thương mại ngoài trời phải đặt trong bối
cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ............................................................................. 64
3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUẢNG CÁO THƯƠNG
MẠI NGOÀI TRỜI .............................................................................................. 64
KẾT LUẬN ................................................................................................................ 70
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................. 71
v
DANH MỤC CÁC BẢNG
Số hiệu bảng Tên bảng Trang
Bảng 2.1 Hành vi vi phạm về quảng cáo thương mại ngoài trời 46
vi
PHẦN MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Quảng cáo là một trong các công cụ quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thị
trường. Đối với doanh nghiệp, trong quá trình thực hiện các hoạt động sản xuất kinh
doanh, nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao vị thế của mình trên thị
trường, doanh nghiệp sử dụng nhiều công cụ khác nhau, trong đó có hoạt động quảng
cáo. Có thể nói, quảng cáo là một trong những phương tiện hữu hiệu để doanh nghiệp
thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình đến người tiêu dùng. Còn đối với
người tiêu dùng, các thông tin quảng cáo giúp người tiêu dùng có cơ hội được tiếp cận
đa dạng các loại hàng hóa, dịch vụ hơn, giúp họ có điều kiện để chọn lựa sản phẩm, dịch
vụ phù hợp với mình hơn.
Trên thế giới, quảng cáo đã được xem là một ngành công nghiệp từ lâu với doanh
thu toàn cầu hàng tỷ USD và không ngừng tăng trưởng qua từng năm, theo số liệu thống
kê năm 2016 đạt 532 tỷ USD, tăng 7,1% so với năm 2015, chiếm 0,69% GDP toàn cầu.
Theo dự báo, doanh thu từ dịch vụ quảng cáo trên toàn cầu có thể đạt 590 tỷ USD trong
năm 2017, thậm chí cao hơn tùy thuộc vào tình hình thị trường thực tế1.
Ở Việt Nam, từ khi thực hiện chuyển đổi cơ chế kinh tế từ nền kinh tế kế hoạch
hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường thì hoạt động quảng cáo thương mại mới thật
sự phát triển do đã hình thành nên yếu tố cạnh tranh trong kinh doanh. Hơn thế nữa, với
chủ trương mở cửa, hội nhập vào nền kinh tế thế giới đã kéo theo một làn sóng đầu tư
nước ngoài vào nước ta, trong đó có thị trường quảng cáo đã làm gia tăng mức độ và
tính đa dạng của quảng cáo thương mại tại Việt Nam.
Những năm gần đây cùng với sự phát triển về kinh tế xã hội, hoạt động quảng
cáo thương mại đã có bước phát triển mạnh với sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp
kinh doanh dịch vụ quảng cáo, sự mở rộng về hình thức, quy mô và công nghệ. Việc
đầu tư kinh phí cho hoạt động quảng cáo hàng hóa, dịch vụ được các doanh nghiệp
sản xuất, kinh doanh quan tâm. Do nhu cầu quảng cáo thương mại ngày càng tăng
nên bên cạnh những phương tiện mang tính truyền thống (trên tivi, radio, báo chí,
1
Lê Hường (2017), Doanh thu quảng cáo toàn cầu có thể đạt 590 tỷ USD trong năm 2017, http://xahoithongtin
.com.vn/thi-truong/201701/doanh-thu-quang-cao-toan-cau-co-the-dat-590-ty-usd-trong-nam-2017-553219/, ngày
truy cập: 15/10/2017.
1
xuất bản phẩm, băng-rôn, bảng, hộp đèn…) thì nhiều loại hình quảng cáo mới xuất
hiện và phát triển mạnh, đặc biệt là quảng cáo trên các phương tiện điện tử, thiết bị
đầu cuối, các thiết bị viễn thông, quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện
tử, quảng cáo bằng đoàn người,…
Để quản lý trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, Nhà nước
ta đã ban hành nhiều văn bản điều chỉnh lĩnh vực quảng cáo như: Nghị định số 194-CP
ngày 31/12/1994 về quản lý hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam, đây có thể
được xem là văn bản pháp luật đầu tiên về hoạt động quảng cáo sau khi nước ta bước
vào thời kỳ “đổi mới”. Tuy nhiên đến năm 2001, Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-
UBTVQH10 ngày 16/11/2001 ra đời đã đánh dấu sự phát triển mới và tầm quan trọng
của pháp luật về quảng cáo trong nền kinh tế thị trường. Tiếp theo đó là sự ra đời của
Luật Thương mại 1997 và sau đó được thay thế bởi Luật Thương mại 2005, có quy định
về quảng cáo thương mại.
Sau hơn 10 năm thi hành Pháp lệnh Quảng cáo, đến năm 2012 Quốc hội đã thông
qua một văn bản pháp luật mới có giá trị pháp lý cao hơn là Luật Quảng cáo thay thế
cho Pháp lệnh Quảng cáo 2001. Để triển khai thi hành Luật Quảng cáo, Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các cơ quan có liên quan soạn thảo, ban hành hoặc
trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn, bao gồm: Nghị định số
181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Quảng cáo; Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 của Bộ
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số
181/2013/NĐ-CP.
Với hệ thống pháp luật ban hành đã tạo lập được một khuôn khổ pháp lý nhất
định, tương đối đồng bộ và thống nhất cho hoạt động quảng cáo phát triển. Các quy định
pháp lý hiện hành nhìn chung phù hợp với hệ thống pháp luật Việt Nam và quốc tế, tạo
cơ sở cho hoạt động quảng cáo Việt Nam có khả năng hội nhập với hoạt động quảng cáo
trong khu vực và trên thế giới; là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc hoàn thiện bộ máy
cơ quan quản lý nhà nước về quảng cáo từ Trung ương đến địa phương.
Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm vừa nêu thì pháp luật về quảng cáo -
quảng cáo thương mại và thực tiễn áp dụng còn tồn tại một số bất cập chưa kịp điều
chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với tình hình phát triển của đất nước trong giai đoạn hội
nhập hiện nay, trong đó có hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời, đó là: có sự
2
chồng chéo về thẩm quyền quản lý nhà nước; sự mâu thuẫn, thiếu tính khả thi ở ngay
trong các quy định pháp luật dẫn đến việc không thể thực hiện được trong thực tế;
hay chưa tạo được sự thông thoáng về thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp kinh
doanh dịch vụ quảng cáo thương mại; tình trạng treo, đặt, dán quảng cáo nơi công
cộng gây mất mỹ quan đô thị;… là những hạn chế góp phần cản trở yêu cầu phát
triển toàn diện của hoạt động quảng cáo trong nền kinh tế thị trường nên cần tiếp tục
nghiên cứu hoàn thiện. Từ bối cảnh đó tác giả lựa chọn đề tài “Pháp luật về hoạt
động quảng cáo thương mại ngoài trời và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Hậu Giang”
để thực hiện đề tài Luận văn thạc sĩ luật học của mình. Cùng với lý do trên, với đặc
thù công tác hiện tại của bản thân làm công tác quản lý nhà nước có liên quan đến
hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời, tác giả mong muốn được nghiên cứu
pháp luật từ thực tiễn áp dụng tại tỉnh Hậu Giang, qua đó nhằm bổ sung kiến thức
hữu ích phục vụ công tác chuyên môn của mình.
2. VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Với đề tài “Pháp luật về hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời và thực
tiễn áp dụng tại tỉnh Hậu Giang”, trong quá trình nghiên cứu tác giả đã tìm thấy nhiều
bài viết, công trình nghiên cứu, đặc biệt là các tài liệu sau đây:
- Luận văn thạc sĩ luật học “Điều chỉnh pháp lý hoạt động quảng cáo – loại
hình thương mại dịch vụ quan trọng của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam (từ thực
tiễn tại thành phố Hồ Chí Minh)” của tác giả Trịnh Anh Nguyên được thực hiện tại
Trường Đại học Luật TP.HCM năm 2001 đã trình bày khái quát về dịch vụ quảng
cáo thương mại và pháp luật điều chỉnh dịch vụ quảng cáo thương mại; thực trạng
hoạt động dịch vụ quảng cáo thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh, từ đó tác giả
đề xuất phương hướng và giải pháp trong việc điều chỉnh pháp lý hoạt động dịch
vụ quảng cáo thương mại tại Việt Nam. Tuy nhiên, đề tài này thực hiện đã lâu nêu
thiếu tính cập nhật văn bản pháp lý và bối cảnh hoạt động quảng cáo hiện nay đã
nhiều thay đổi.
- Luận văn thạc sĩ luật học “Pháp luật về quảng cáo thương mại qua báo chí,
thực trạng áp dụng và hướng hoàn thiện” của tác giả Nguyễn Thị Tâm được thực hiện
tại Trường Đại học Luật TP.HCM năm 2010 đã trình bày lý luận chung về hoạt động
quảng cáo qua báo chí, phân loại quảng cáo; đặc trưng, ý nghĩa của hoạt động quảng cáo
thương mại qua báo chí; thực trạng pháp luật về quảng cáo thương mại qua báo chí và
3
một số định hướng chung cho việc hoàn thiện pháp luật, kiến nghị và giải pháp cụ thể
hoàn thiện pháp luật về quảng cáo thương mại qua báo chí.
- Luận án tiến sĩ luật học “Pháp luật về hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh
không lành mạnh ở Việt Nam hiện nay” của tác giả Hồ Thị Duyên được thực hiện năm
2016 tại Học viện Khoa học xã hội Việt Nam đã khái quát một số vấn đề lý luận về hành
vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh; đánh giá thực trạng pháp luật, thực tiễn
áp dụng pháp luật và qua đó đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về hành vi quảng
cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam.
Ngoài ra còn tìm thấy một số bài viết đăng trên báo, tạp chí có chủ đề liên quan
đến đề tài như:
- Vũ Thị Như Hòa, Thẩm quyền quản lý hoạt động quảng cáo thương mại theo
pháp luật Trung Quốc và một số quốc gia Đông Nam Á – Bài học kinh nghiệm cho Việt
Nam, Luật học, số 9 (184)/2015, tr.28-36: bài viết giới thiệu quy định của pháp luật
Trung Quốc, Singapore và Thái Lan về thẩm quyền quản lý hoạt động quảng cáo thương
mại đặt trong mối quan hệ so sánh với pháp luật về thẩm quyền quản lý hoạt động quảng
cáo thương mại của Việt Nam; qua đó cho thấy các quy định của pháp luật về vấn đề
này giữa Việt Nam và các nước có sự khác biệt lớn, chính sự khác biệt này cho Việt
Nam những bài học kinh nghiệm đa dạng trong việc quy định thẩm quyền quản lý hoạt
động quảng cáo thương mại.
- Nguyễn Quý Trọng, Vai trò của Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo thương
mại, Luật học, số 01/2015, tr.49-55; Trường Đại học Luật Hà Nội, Đổi mới quản lý nhà
nước đối với hoạt động quảng cáo thương mại trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam,
Kỷ yếu hội thảo, 2013: đề cập đến vai trò quan trọng của Nhà nước đối với hoạt động
thương mại nói chung và hoạt động quảng cáo thương mại nói riêng, trong điều kiện
nền kinh tế thị trường thì yêu cầu đổi mới vai trò quản lý của Nhà nước đối với hoạt
động quảng cáo thương mại là một yêu cầu khách quan, đảm bảo sự phát triển toàn diện
của hoạt động này trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.
Nhìn chung các bài viết, công trình nghiên cứu nêu trên ít nhiều có sự liên quan
đến đề tài nghiên cứu của tác giả. Các tài liệu giúp học viên thu thập được thông tin đa
dạng với nhiều góc độ khác nhau về hoạt động quảng cáo thương mại ở một số lĩnh vực
trong đời sống xã hội, về vai trò của Nhà nước trong việc điều chỉnh hoạt động quảng
cáo thương mại trong nền kinh tế thị trường, về chống hành vi quảng cáo nhằm cạnh
4
tranh không lành mạnh... Tuy nhiên, cho đến nay tác giả chưa tìm thấy một nghiên cứu
nào toàn diện, đầy đủ và chi tiết về các giải pháp hoàn thiện pháp luật về hoạt động
quảng cáo thương mại ngoài trời trên cơ sở yêu cầu của thực tiễn đề ra từ khi thi hành
Luật Quảng cáo năm 2012 và các văn bản có liên quan, cụ thể là hoạt động quảng cáo
hàng hóa, dịch vụ được thể hiện trên các phương tiện là băng-rôn, cờ phướn, bảng, pa-
nô, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo, phương tiện giao thông và các phương tiện
quảng cáo ngoài trời khác; những bất cập trong xây dựng và thực hiện quy hoạch quảng
cáo ngoài trời. Do vậy, việc thực hiện đề tài “Pháp luật về hoạt động quảng cáo thương
mại ngoài trời và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Hậu Giang” vẫn đảm bảo được “tính mới”
vốn cần có của một công trình nghiên cứu khoa học.
3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN
3.1. Mục tiêu tổng quát
Việc nghiên cứu đề tài này nhằm làm sáng tỏ cơ sở lý luận về hoạt động quảng
cáo nói chung và quảng cáo ngoài trời nói riêng, thực trạng pháp luật và thực tiễn áp
dụng pháp luật quảng cáo thương mại ngoài trời để từ đó định hướng và đề xuất các giải
pháp hoàn thiện pháp luật để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế - văn hóa - xã hội mà
hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời mang lại.
3.2. Mục tiêu cụ thể
Để đạt được mục tiêu trên, luận văn tập trung giải quyết các nhiệm vụ sau đây:
- Làm rõ cơ sở lý luận về hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời, pháp luật
về quảng cáo để từ đó hệ thống hóa và phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật
Việt Nam hiện hành về hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời.
- Phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật hiện hành, đặc biệt chú trọng
đến các vụ việc phát sinh tại tỉnh Hậu Giang, trên cơ sở đó chỉ ra những bất cập, hạn chế
của quy định pháp luật.
- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về hoạt động quảng
cáo thương mại ngoài trời ở nước ta từ thực tiễn của tỉnh Hậu Giang.
4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực quảng cáo
thương mại ngoài trời và thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật có liên quan đến
hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời.
5
4.2. Phạm vi nghiên cứu
- Về nội dung: Pháp luật về hoạt động quảng cáo thương mại nói chung là đề tài
khá rộng. Tuy nhiên, trong luận văn này, tác giả xác định giới hạn về phạm vi nghiên
cứu là pháp luật về điều chỉnh hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời, một hình
thức thể hiện nội dung quảng cáo trên các phương tiện ở ngoài trời như băng-rôn, cờ
phướn, bảng, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo, phương tiện giao thông và các
phương tiện quảng cáo ngoài trời khác theo quy định của pháp luật về quảng cáo. Luận
văn không nghiên cứu những điểm hạn chế, bất cập của pháp luật quảng cáo thương mại
trên phương tiện là báo chí, truyền hình, phát thanh, xuất bản phẩm, mạng internet.
- Phạm vi nghiên cứu về không gian: Các hoạt động quảng cáo thương mại thực
hiện trên lãnh thổ Việt Nam và phạm vi khảo sát thực tiễn, liên hệ thực tế được thực
hiện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
- Phạm vi nghiên cứu về thời gian: các văn bản pháp luật Việt Nam hiện hành
còn hiệu lực trong lĩnh vực quảng cáo, cụ thể là từ khi Luật Quảng cáo 2012 có hiệu lực
thi hành. Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu có so sánh đối chiếu với một số văn bản
hiện nay đã được thay thế. Các thông tin, số liệu, tình huống và vụ việc thực tiễn được
thu thập từ thời điểm 2012 trở về sau này.
5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Luận văn được thực hiện dựa trên nền tảng phương pháp luận duy vật biện chứng,
duy vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và
pháp luật.
Để hoàn thành đề tài “Pháp luật về hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời
và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Hậu Giang”, các phương pháp nghiên cứu dưới đây sẽ
được sử dụng:
Phương pháp hệ thống hóa: được sử dụng xuyên suốt toàn bộ luận văn nhằm trình
bày các vấn đề, nội dung luận văn theo một trình tự, bố cục hợp lý, chặt chẽ để đạt được
mục đích đã được xác định.
Phương pháp lịch sử được sử dụng nhằm đối chiếu, phân tích các quy định pháp
luật, các quan điểm, ý kiến về các vấn đề pháp lý có liên quan.
Phương pháp phân tích, chứng minh, bình luận và nghiên cứu tổng hợp được
sử dụng để khái quát hóa rút ra những nhận xét, kết luận về từng nội dung của luận
6
văn; đưa ra đánh giá, kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật trong phạm
vi nghiên cứu.
6. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN
Ngoài phần lời mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của
luận văn được kết cấu gồm có 3 chương:
Chương 1. Khái quát chung về hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời
Chương 2. Pháp luật về hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời và thực tiễn
áp dụng tại tỉnh Hậu Giang
Chương 3. Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật quảng cáo thương mại
ngoài trời tại Việt Nam
7
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Văn bản pháp luật
1. Luật Điện lực 2004 (Luật số 28/2004/QH11) ngày 03/12/2004.
2. Luật Thương mại 2005 (Luật số 36/2005/QH11) ngày 14/6/2005.
3. Luật Giao thông đường bộ 2008 (Luật số 23/2008/QH12) ngày 13/11/2008.
4. Luật Quy hoạch đô thị 2009 (Luật số 30/2009/QH12) ngày 17/6/2009.
5. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 (Luật số 59/2010/QH12) ngày 17/11/2010.
6. Luật Quảng cáo 2012 (Luật số 16/2012/QH13) ngày 21/6/2012.
7. Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (Luật số 15/2012/QH13) ngày 20/6/2012.
8. Luật Đất đai 2013 (Luật số 45/2013/QH13) ngày 29/11/2013.
9. Luật doanh nghiệp 2014 (Luật số 68/2014/QH13) ngày 26/11/2014.
10. Luật Xây dựng 2014 (Luật số 50/2014/QH14) ngày 18/6/2014.
11. Pháp lệnh Quảng cáo (Pháp lệnh số 39/2001/PL-UBTVQH10) ngày 16/11/2001
(hết hiệu lực).
12. Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ Quy định về quản
lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
13. Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.
14. Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.
15. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
16. Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ
về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du
lịch và quảng cáo.
17. Nghị định số 194/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về hoạt động quảng cáo trên
lãnh thổ Việt Nam (hết hiệu lực)
18. Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành Pháp lệnh Quảng cáo (hết hiệu lực)
71