Luận văn pháp luật về đại lý kinh doanh khí hóa lỏng (lpg)

  • 15 trang
  • file .pdf
MỤC LỤC
Lời cam đoan .................................................................................................................... i
Lời cảm ơn ......................................................................................................................ii
Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt ....................................................................................... v
Danh mục các bảng ........................................................................................................ vi
PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 1
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ........................................................................ 1
2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐỀ TÀI ....................... 2
3. MỤC TIÊU ............................................................................................................. 3
3.1. Mục tiêu chung .................................................................................................. 3
3.2. Mục tiêu cụ thể .................................................................................................. 3
4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ..................................................... 4
4.1 Đối tượng nghiên cứu ......................................................................................... 4
4.2. Phạm vi nghiên cứu ........................................................................................... 4
5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................................................................ 4
6. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN................................................................................ 5
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐẠI LÝ KINH
DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG......................................................................... 6
1.1. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LPG................................. 6
1.1.1. Tổng quan về ngành khí dầu mỏ hóa lỏng tại Việt Nam (LPG) .................... 6
1.1.2. Khái niệm và các đặc tính cơ bản của khí dầu mỏ hóa lỏng. ....................... 10
1.1.2.1. Khái niệm khí dầu mỏ hóa lỏng ............................................................. 10
1.1.2.2. Đặc điểm của khí dầu mỏ hóa lỏng ....................................................... 12
1.1.3. Khái niệm kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng ................................................ 20
1.1.4. Khái niệm về đại lý và đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng ................... 22
1.1.4.1. Khái niệm đại lý ..................................................................................... 22
1.1.4.2. Khái niệm đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng ................................ 22
1.2. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐẠI LÝ KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA
LỎNG ........................................................................................................................ 23
1.2.1. Về điều kiện làm đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng............................ 23
1.2.1.1. Điều kiện về chủ thể kinh doanh ............................................................ 23
iii
1.2.1.2. Điều kiện về phòng cháy, chữa cháy ..................................................... 24
1.2.1.3. Điều kiện về cơ sở vật chất .................................................................... 25
1.2.2. Về thành lập đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng................................... 26
1.2.3. Về quyền và nghĩa vụ của đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng ............. 27
1.3. SỰ CẦN THIẾT CỦA CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TRONG KINH
DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG ................................................................... 30
1.3.1. Đối với nhà nước .......................................................................................... 30
1.3.2. Đối với các chủ thể kinh doanh .................................................................... 31
1.3.3. Đối với người tiêu dùng và xã hội ................................................................ 31
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ ĐẠI LÝ KINH
DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN .................... 34
2.1. THỰC TRẠNG CHUNG CỦA NGÀNH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG TẠI
VIỆT NAM ............................................................................................................... 34
2.2. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI
LÝ KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG ................................................ 40
2.2.1. Thực trạng áp dụng luật trong thành lập đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa
lỏng ......................................................................................................................... 40
2.2.2. Hướng hoàn thiện luật về thành lập đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng ...... 42
2.3. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH LPG VÀ
HƯỚNG KHẮC PHỤC........................................................................................... 45
2.3.1. Thực trạng áp dụng luật về điều kiện kinh doanh LPG ............................... 45
2.3.2. Hướng hoàn thiện luật về điều kiện kinh doanh khí hóa lỏng LPG ............. 52
2.4. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG LUẬT TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI
VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG LPG DƯỚI HÌNH THỨC
ĐẠI LÝ VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN LUẬT ....................................................... 56
2.4.1. Mặt được và những hạn chế, bất cập tồn tại................................................. 56
2.4.2. Hướng hoàn thiện luật trong quản lý kinh doanh khí hóa lỏng LPG ........... 61
KẾT LUẬN .................................................................................................................. 64
DANH MỤC VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................ 65
iv
DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
DN: Doanh nghiệp
LPG: Khí dầu mỏ hóa lỏng (Liquefied Petroleum Gas)
NSD: Người sử dụng
VCCI: Phòng Công nghệ và Thương mại Việt Nam
v
DANH MỤC CÁC BẢNG
Số hiệu bảng Tên bảng Trang
Bảng 1.1 Giới hạn cháy của LPG trong hỗn hợp không khí – gas 16
Bảng 1.2 Nhiệt độ bắt cháy của một số nhiên liệu tại áp suất khí quyển 17
Bảng 2.1 Một số điều chỉnh của Nghị định 37
vi
PHẦN MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Hiện nay, mặt hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) là mặt hàng thiết yếu đối với sản
xuất, tiêu dùng, an ninh năng lượng và bảo đảm an ninh quốc phòng, LPG chiếm tỷ
trọng trên 98% thị phần khí đốt, mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng là cơ sở hạ
tầng thương mại rất quan trọng nó ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế -
xã hội và là nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt trong sản xuất hàng ngày, nên hoạt động
kinh doanh và trong sử dụng sản phẩm LPG phải được đảm bảo an toàn tuyệt đối, sử
dụng tiết kiệm và hiệu quả.
LPG là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, nhưng thực tế, thị trường kinh doanh
còn thiếu một hành lang pháp lý thống nhất, minh bạch, các văn bản pháp luật quy định
điều chỉnh các hoạt động kinh doanh LPG ở Việt Nam trong thời gian qua chưa đáp ứng
kịp thời. Do dó, làm cho công tác kiểm tra, xử phạt đối với những hành vi vi phạm trong
kinh doanh loại hàng hóa này của các cơ quan chức năng, của Nhà nước rất khó xử lý,
mặt khác việc gian lận thương mại trên thị trường cũng ngày càng gia tăng.
Trong những năm qua, mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG ở Việt
Nam đã phát triển một cách toàn diện về quy mô, số lượng, chất lượng và đã chuyển
sang cơ chế thị trường, nhưng trên thực tế các quy định của pháp luật về việc điều chỉnh
hoạt động kinh doanh LPG đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu giải quyết, đặc
biệt là ở khâu phân phối LPG cho người sử dụng (NSD), mà cụ thể là hệ thống đại lý
kinh doanh. Chính kênh phân phối này đã thu hút nhiều chủ đầu tư là tư nhân và nhiều
tổ chức tham gia. Bên cạnh những chuyển biến tích cực như trên, mạng lưới kinh doanh
LPG cũng gặp nhiều bất cập trong quá trình phát triển, đặc biệt là trong việc quản lý các
đại lý kinh doanh còn bị buông lỏng. Với sự quản lý còn nhiều lỗ hỏng trong nhiều năm
qua cũng chính là nguyên nhân chủ yếu làm cho thị trường LPG phát triển một cách tự
phát, chưa có quy hoạch một cách cụ thể và có nguy cơ làm bất ổn thị trường, vấn đề
điều hành giá còn nhiều bất cập, công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ chưa
được quản lý chặt chẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung. Chính vì vậy, để đưa hoạt
động của các đại lý kinh doanh LPG vào vận hành theo cơ chế thị trường, cơ quan quản
lý Nhà nước cần loại bỏ những yếu tố làm cản trở quá trình vận hành theo cơ chế mới,
tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của Nhà nước nhằm đảm bảo tính khách quan,
1
công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi cho các chủ đầu tư, tư nhân, thương nhân trong
hoạt động kinh doanh LPG và NSD.
Xuất phát từ những lý do đó, việc nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp
luật về mạng lưới kinh doanh LPG và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong hoạt
động của đại lý kinh doanh LPG là vấn đề hết sức cần thiết, có tính thực tiễn và cần
nhanh chóng được tiến hành. Chính vì vậy, học viên đã chọn đề tài “Pháp luật về đại lý
kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)” để làm đề tài luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Luật
Kinh tế của mình.
2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐỀ TÀI
Trong quá trình nghiên cứu viết luận văn học viên đã có tham khảo các tài liệu
liên quan. Các tài liệu này có tính khoa học và ứng dụng cao, phù hợp với tình hình
nghiên cứu đề tài của tác giả, cụ thể như sau:
Luận văn “Pháp luật về điều kiện kinh doanh khí hóa lỏng LPG ở Việt Nam” của
tác giả Nguyễn Hoàng Khiêm, dưới sự hướng dẫn của PGS.Ts. Dương Đăng Huệ. Đề
tài đã có những phân tích sâu sắc về các điều kiện thiết yếu trong kinh doanh khí dầu
mỏ hóa lỏng dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành, những mặt được và
chưa được mà hệ thống văn bản pháp luật còn tồn tại. Từ đó những phân tích này tiến
hành đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật
trong hoạt động kinh doanh LPG. Đề tài là nguồn tài liệu tham khảo hết sức cần thiết
trong nghiên cứu về các quy định của pháp luật đối với đại lý kinh doanh khí dầu mỏ
hóa lỏng (LPG).
Luận văn “Phân tích và đề xuất một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của
Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam” của tác giả Bùi Thị Kim Nguyệt,
được hướng dẫn bởi Ts. Nguyễn Đại Thắng. Quản lý tài chính là một trong các yếu tố
quan trọng trong quản lý việc kinh doanh hàng hóa, đặc biệt LPG là một trong những
mặt hàng có giá trị kinh tế cao. Đề tài hệ thống hóa những lý luận cơ bản về việc phân
tích tình hình tài chính của một doanh nghiệp, phân tích thực trạng tài chính mà Công
ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng đang gặp phải để từ đó đưa ra những giải pháp cải
thiện tình trạng này. Đề tài là nguồn tài liệu giá trị được trích dẫn để giải quyết những
vấn đề liên quan đến tài chính trong nghiên cứu của tác giả.
Luận văn “Đổi mới quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh xăng dầu Việt
Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” của tác giả Nguyễn Duyên Cường (2010)
2
cũng là một trong các nghiên cứu có liên quan đến hoạt động kinh doanh các loại khoáng
sản của Việt Nam, cũng như LPG, xăng dầu cũng là mặt hàng chiến lược, có tầm quan
trọng và tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế và sự ổn định xã hội của mỗi quốc
gia. Và LPG hay xăng dầu là các loại năng lượng có hạn, không tái sinh và chưa thay
thế. Do đó, cần có những chính sách quản lý tốt để đảm bảo tính ổn định cho mặt hàng
này. Điểm nổi bật của đề tài là làm được thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động
kinh doanh xăng dầu Việt Nam, bên cạnh những mặt tích cực mà nhà nước đạt được thì
vẫn còn đó những bất cập tồn tại. Từ những phân tích này tác giả đã có những giải pháp
thiết thực cho công tác quản lý các mặt hàng nóng bỏng này.
Trong những năm qua, vấn đề nghiên cứu pháp luật về mạng lưới kinh doanh khí
hóa lỏng nói chung và trong hoạt động kinh doanh đặc thù đối với mặt hàng LPG vẫn
chưa được nhiều nhà khoa học, những người làm công tác quản lý quan tâm nghiên cứu
một cách toàn diện, thống nhất. Còn nhiều vấn đề xung quanh mạng lưới kinh doanh
LPG chưa được làm rõ, chưa có phương án xử lý cho phù hợp. Chính vì vậy việc nghiên
cứu đề tài này rất có ý nghĩa thực tiễn vì trong bối cảnh hiện nay nước ta đã và đang đẩy
mạnh cải cách thủ tục hành chính trong đó có việc việc rà soát, bãi bỏ các điều kiện, thủ
tục giấy phép kinh doanh không cần thiết, không phù hợp nhằm đưa ra những quy định,
thủ tục pháp lý thống nhất, đặc biệt là sử dụng hệ thống pháp lý trong quản lý kinh
doanh. Đồng thời cũng tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính của các mạng lưới kinh
doanh, trong đó có mạng lưới kinh doanh LPG.
3. MỤC TIÊU
3.1. Mục tiêu chung
Đề tài hướng đến việc làm rõ các vấn đề pháp lý trong hoạt động kinh doanh của
các đại lý kinh doanh LPG. Dựa trên cơ sở phân tích thực trạng áp dụng các quy định
của pháp luật hiện hành về hoạt động kinh doanh LPG, tác giả tìm ra những hạn chế, bất
cập và nguyên nhân của những bất cập đó để đưa đến các kiến nghị hoàn thiện hệ thống
pháp luật trong việc quản lý hoạt động kinh doanh mặt hàng này.
3.2. Mục tiêu cụ thể
Từ việc phân tích thực trạng pháp luật về đại lý kinh doanh LPG ở nước ta hiện
nay, trên cơ sở nghiên cứu nền kinh tế thị trường dưới sự điều tiết quản lý của Nhà nước
và việc bảo đảm quyền tự do kinh doanh, trong đó có hoạt động kinh doanh LPG, đưa
ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về đại lý kinh doanh
3
LPG và đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo cho việc quản lý của Nhà nước trong việc
thực thi pháp luật của mạng lưới kinh doanh LPG một cách thống nhất và hiệu quả nhất.
Theo đó, luận văn sẽ tập chung để làm rõ các vấn đề sau: Nghiên cứu, phân tích
cơ sở lý luận của các quy định pháp luật về đại lý kinh doanh LPG; Nghiên cứu, phân
tích các quy định pháp luật và về thành lập và hoạt động của các đại lý kinh doanh LPG;
Phân tích, nghiên cứu, đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật trong hoạt động đại lý kinh
doanh LPG và các quy định của pháp luật về đại lý kinh doanh LPG ở Việt Nam; Đề
xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về đại lý kinh
doanh LPG và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong hoạt động kinh doanh LPG.
4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
4.1 Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các vấn đề pháp lý về đại lý kinh doanh
LPG. Tình hình thực thi pháp luật của việc kinh doanh LPG. Luận văn không nghiên
cứu vấn đề có liên quan đến tình hình kinh tế, an ninh năng lượng, tình hình tác hại của
LPG đối với môi trường, tình hình gian lận trong mua bán LPG. Mặc dù vậy, trong quá
trình nghiên cứu, luận văn có sử dụng đến các khái niệm có liên quan.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Luận văn chỉ nghiên cứu trong phạm vi pháp luật hiện hành ở Việt Nam liên quan
đến hoạt động của pháp luật về đại lý kinh doanh LPG mà không đi sâu vào nghiên cứu
pháp luật kinh doanh LPG. Do hạn chế về thời gian và nguồn tài liệu, luận văn cũng
không nghiên cứu pháp luật của các nước khác có liên quan đến việc hoạt động kinh
doanh LPG.
5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Trong quá trình thực hiện luận văn, luận văn sử dụng những phương pháp nghiên
cứu chủ yếu là phương pháp biện chứng duy vật lịch sử, duy vật biện chứng của Triết
học Mác – Lênin và quan điểm lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam để đưa ra những
nhận định đúng đắn về vấn đề hiện trạng của công tác quản lý của nhà nước. Bên cạnh
đó luận văn có kết hợp một số phương pháp như:
Phương pháp phân tích, tổng hợp: Tác giả sẽ thu thập thông tin từ nhiều kênh
thông tin khác nhau như các nghiên cứu khoa học, sách, báo, giáo trình, tạp chí,… kết
hợp với phân tích để có những đánh giá, kết luận, kiến nghị khoa học, hệ thống, phù hợp
4
với lý luận và thực tiễn của pháp luật Việt Nam nói chung và trong pháp luật về hoạt
động kinh doanh của các đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng ở Việt Nam nói riêng.
Phương pháp so sánh: Người viết sử dụng phương pháp này nhằm so sánh làm
rõ các vấn đề qua các thời kỳ khác nhau để chỉ ra những ưu điểm và nhược điểm của
các điều khoản đó đã được ban hành và áp dụng vào thực tiễn như thế nào, nhằm dự báo
về các tình huống có thể xảy ra trong tương lai và đưa ra các giải pháp khả thi nhằm
nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh mặt hàng LPG cũng như hoàn thiện khung
pháp lý về hoạt động kinh doanh LPG ở Việt Nam
6. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận
văn được chia thành 02 chương như sau:
Chương 1: Tổng quan và pháp luật về đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.
Chương 2: Thực trạng áp dụng pháp luật về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng theo
hình thức đại lý và hướng hoàn thiện.
5
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐẠI LÝ
KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG
1.1. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LPG
1.1.1. Tổng quan về ngành khí dầu mỏ hóa lỏng tại Việt Nam (LPG)
LPG được chế biến từ dầu mỏ và khí thiên nhiên. Kết quả thăm dò cho thấy Việt
Nam có trữ lượng tiềm năng khoảng gần 3.000 tỷ m3 (số liệu năm 2013), tập trung chủ
yếu ở thềm lục địa. Ớ nước ta, cụm khai thác dầu mỏ chủ yếu được chia làm 4 khu vực:
Khu vực 1: vùng đồng bằng Bắc Bộ, gồm nhiều mỏ khí nhỏ, trong đó có Tiền Hải –
Thái Bình, trữ lượng khoảng 250 tỷ m3 khí, được bắt đầu khai thác từ năm 1981 nhằm
phục vụ cho nền công nghiệp của địa phương; Khu vực 2: vùng biển Cửu Long, gồm 4
mỏ dầu Bạch Hổ, Rồng, Rạng Đông, Ru Bi; Khu vực 3: vùng biển Nam Côn Sơn gồm
mỏ Đại Hùng đang khai thác và các mỏ khí đã phát hiện khu vực xung quanh Lan Tây,
Lan Đỏ, Hải Thạch, Mộc Tinh; Khu vực 4: tại thềm lục địa Tây Nam gồm có mỏ Bunga
Kewa – Cái Nước
Hiện nay, LPG được chế biến tại nhà máy lọc dầu Dung Quất và nhà máy xử lý
khí Dinh Cố (bằng công nghệ chưng cất) là chủ yếu1. Tại Việt Nam, mặt hàng LPG đầu
tiên được xuất hiện ở Sài Gòn từ những năm trước 1975 và chủ yếu phục vụ trong sinh
hoạt2. Tuy nhiên, các sản phẩm LPG chỉ thực sự được chính thức du nhập vào Việt Nam
từ năm 1992, với những đặc tính tối ưu về kinh tế và khả năng ứng dụng rộng rãi, LPG
nhanh chóng được đa số người dân đón nhận3. Theo số liệu thống kê từ Tổng cục thống
kê tháng 02/2016, sản lượng khai thác khí hóa lỏng (LPG) đạt 63,2 nghìn tấn, giảm
15,2% so với tháng trước nhưng tăng 11,2% so với tháng 02/2015. Tính chung 2 tháng
đầu năm 2016, sản lượng khai thác khí của cả nước đạt 135,8 nghìn tấn, tăng 13,4% so
với cùng kỳ năm 2015. Mặc dù nước ta có khả năng khai thác và chế biến dầu mỏ thành
khí hóa lỏng nhưng với nguồn cầu ngày càng cao, trong 2 tháng đầu năm 2016, nước ta
đã nhập khẩu 225,5 nghìn tấn khí hóa lỏng trị giá 90,2 triệu USD, tăng 56,5% về lượng
1
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường (2013), Chuyên đề: sự cố môi trường trong kinh doanh khí
dầu mỏ hóa lỏng, nguyên nhân và biện pháp quản lý, https://www.slideshare.net/thetung79/chuyen-de-2su-co-
moi-truong-lpgv1, ngày truy cập: 20/04/2018.
2
Nguyễn Hoàng Khiêm (2010), Pháp luật về điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) ở Việt Nam, Luận
văn thạc sĩ Luật kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 08.
3
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường (2013), Chuyên đề: sự cố môi trường trong kinh doanh khí
dầu mỏ hóa lỏng, nguyên nhân và biện pháp quản lý, https://www.slideshare.net/thetung79/chuyen-de-2su-co-
moi-truong-lpgv1, ngày truy cập: 20/04/2018.
6
và tăng 20,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2015. Nguồn nhập khẩu LPG chủ yếu của
Việt Nam là từ các quốc gia có trữ lượng dầu mỏ dồi dào như Quata, Hàn Quốc, UAE
hay Trung Quốc, trong đó nguồn nhập khẩu chiếm đa sa là từ Quata chiếm đến 43% và
thấp nhất là Hàn Quốc chỉ chiếm 0,14%4.
Hiệp hội Gas Việt Nam cho biết, toàn quốc hiện có 31 kho LPG nhưng sức chứa
chỉ đạt từ 500 – 4.000 tấn/ kho, chỉ có 4 kho chứa trên 3.000 tấn (số liệu năm 2013)5.
Điều này khiến các doanh nghiệp kinh doanh LPG ở Việt Nam không chủ động được
nguồn hàng, khi gas rơi giá thấp sẽ không trữ được hàng và cũng không có khả năng
nhập khẩu trực tiếp với khối lượng LPG lớn từ các nguồn như Trung Đông hay Australia.
Đây có thế nói là một trong những điểm yếu của thị trường LPG Việt Nam tại thời điểm
này. Để khắc phục tình trạng tồn tại bấy lâu và góp phần bình ổn giá gas, ngày
20/03/2013, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty cổ phần Khí Việt Nam và các
đối tác đã khánh thành công trình Kho chứa LPG Thị Vải lớn nhất Việt Nam cho đến
thời điểm hiện tại (2018). Theo thiết kế thì kho chứa lạnh này có công suất tồn chứa lên
đến 60.000 tấn LPG. Việc xây dựng này không những phục vụ cho nhu cầu tồn trữ LPG
với lượng lớn vì lợi ích của PV Gas mà còn vì lợi ích của các nhà nhập khẩu LPG khác,
tăng khả năng cung ứng LPG lâu dài, ổn định, góp phần hạn chế phụ thuộc vào sự biến
đổi thường xuyên của thị trường gas thế giới và cũng góp phần to lớn vào việc đảm bảo
an ninh năng lượng đất nước.
Tuy nhiên, từ khi Việt Nam chính thức ký vào Hiệp định TPP (Trans – Pacific
Partnership Agreement – Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương) ngày 04/02/2016
và khi Hiệp định này bắt đầu có hiệu lực thì việc thu ngân sách từ thuế nhập khẩu ngành
dầu khí sẽ giảm, trong khi áp lực tăng chi phí bảo vệ môi trường và cải thiện điều kiện
lao động cho người lao động, cũng như chi phí tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ và xuất xứ
sản phẩm nội khối,… sẽ tăng, ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến quy mô cũng như chi
phí sản xuất, kinh doanh trong hoạt động của các doanh nghiệp ngành dầu khí Việt Nam.
Với tốc độ phát triển quá nhanh chóng, lĩnh vực kinh doanh LPG chưa có những định
hướng đúng và đủ, quy hoạch tổng thể ở cấp độ quốc gia, nên đã nảy sinh nhiều vấn đề
bất cập trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh này.
4
Thị trường gas Quý I/2016 và dự báo, http://vinanet.vn/Uploaded/ThuHai/khigasquyi2016_BCCF.pdf, ngày truy
cập: 14/3/2018.
5
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường (2013), Chuyên đề: sự cố môi trường trong kinh doanh khí
dầu mỏ hóa lỏng, nguyên nhân và biện pháp quản lý, https://www.slideshare.net/thetung79/chuyen-de-2su-co-
moi-truong-lpgv1, ngày truy cập: 20/04/2018.
7
DANH MỤC VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO
Văn bản pháp luật
1. Luật Thương mại 2005 (Luật số 36/2005/QH11) ngày 14/06/2005.
2. Luật Cạnh tranh 2004 (Luật số 27/2004/QH11) ngày 03/12/2004.
3. Bộ Luật Dân sự 2005 (Luật số 33/2005/QH11) ngày 14/06/2005.
4. Luật Hợp tác xã 2012 (Luật số 23/2012/QH13) ngày 20/11/2012.
5. Luật Bảo vệ môi trường 2014 (Luật số 55/2014/QH13) ngày 23/06/2014.
6. Luật Doanh nghiệp 2014 (Luật số 68/2014/QH13) ngày 26/11/2014.
7. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 (Luật số 59/2010/QH12) ngày
17/11/2010.
8. Bộ Luật Dân sự 2015 (Luật số 91/2015/QH13) ngày 24/11/2015.
9. Bộ luật quốc tế về cấu trúc và trang thiết bị của các tàu chở xô khí hóa lỏng
IGC 2016.
10. Luật Giá 2012 (Luật số 11/2012/QH13) ngày 13/07/2012.
11. Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy được cấp cho trạm nạp
LPG vào chai, cửa hàng bán LPG chai, trạm nạp LPG vào ô tô, trạm cấp LPG
12. Nghị định số 59/2006/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/06/2006 quy định
chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấp kinh doanh, hạn chế kinh
doanh và kinh doanh có điều kiện.
13. Nghị định số 107/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/11/209 quy định
về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.
14. Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/04/2010 quy định
về đăng ký doanh nghiệp.
15. Nghị định số 97/2013/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 27/08/2013 quy định
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và
khí dầu mỏ hóa lỏng.
16. Nghị định số 19/VBHN-BCT ngày 09/05/2014 của Bộ Công thương quy định chi
tiết Luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế dinh
doanh và kinh doanh có điều kiện thì LPG thuộc danh mục hàng hóa, dịch
vụ kinh doanh có điều kiện.
65