Luận văn pháp luật về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất qua thực tiễn áp dụng tại trà vinh

  • 6 trang
  • file .pdf
TÓM TẮT
Tóm tắt mở đầu
Đề tài luận văn: “Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi
đất qua thực tiễn áp dụng tại Trà Vinh”.
Chuyên ngành: Luật Kinh tế.
Mã số: 60380107.
Họ và tên người nguyên cứu: Lâm Văn Tốt.
Họ và tên người hướng dẫn: TS Phạm Văn Võ.
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Trà Vinh.
Tóm tắt nội dung
- Phân tích tổng quan về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.
- Luận văn làm rõ thêm về thực trạng pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và
tái định cư; đồng thời làm thực trạng áp dụng pháp luật về bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
- Luận văn đề xuất một số giải pháp khả thi nhằm hoàn thiện quy định
của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định; cũng như các quy định của
tỉnh Trà Vinh về vấn đề này; qua đó góp phần làm cơ sở để các cơ quan chức
năng tham khảo trong việc hoàn thiện chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ
trợ và tái định cư và là tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy.
-iv-
MỤC LỤC
Trang tựa TRANG
Quyết định giao đề tài………………………………………………………. i
Lời cam đoan……………………………………………………………….. ii
Lời cảm ơn………………………………………………………………….. iii
Tóm tắt….………………………………………………………………….. iv
Mục lục……………………………………………………………………... v
PHẦN MỞ ĐẦU
- Lý do cho đề tài…………….…………………..…………..……………. 1
- Lịch sử nghiên cứu vấn đề..……..…………………..…………………… 2
- Giới hạn đề tài……………………………………………………………. 3
- Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu…………………………………..……. 3
- Phương pháp nghiên cứu………..……..…………………..….…….…... 4
- Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài……………….…………..…… 4
- Bố cục của luận văn……………..…………………………….………... 4
PHẦN NỘI DUNG
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ
NƯỚC THU HỒI ĐẤT 5
1.1. Khái niệm và bản chất của bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu
hồi đất……………………………………………………………………… 5
1.1.1. Khái niệm về thu hồi đất……..…………………………….…….. 5
1.1.2. Khái niệm về bồi thường……………….……………………….…. 8
1.1.3. Khái niệm về hỗ trợ ……………………………….……………….. 9
1.1.4. Khái niệm tái định cư………………………………………........... 10
1.1.5. Sự cần thiết phải bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi
đất………. 12
1.1.5.1. Sự cần thiết phải bồi thường về đất…………..……………... 12
1.1.5.2. Sử cần thiết của chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi
đất……… 14
1.1.6. Bản chất của bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất…….…. 17
1.1.7. Chính sách bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất ở Việt
Nam qua các thời kỳ………………………………………………………… 18
1.1.8. Vai trò của bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất…………. 22
-v-
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Quốc hội (2013), Hiến pháp.
[2] Quốc hội (2003), Luật Đất đai.
[3] Quốc hội (2011), Luật Khiếu nại.
[4] Quốc hội (2013), Luật Đất đai.
[5] Chính phủ (1998) Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 về đền bù
thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh,
lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.
[6] Chính phủ (2004), Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11 về phương
pháp xác định giá đất và khung các loại đất.
[7] Chính phủ (2004), Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12 về bồi thường,
hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nươc thu hồi đất.
[8] Chính phủ (2007), Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5 quy định bổ sung
về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử
dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi
đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.
[9] Chính phủ (2007), Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7 về sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về
phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.
[10] Thủ tướng Chính phủ (2012), Công văn 470/TTg-QHQT ngày 10/4 quy định
Khung chính sách tái định cư Dự án Phát triển các đô thị loại vừa” do WB tài
trợ.
[11] Chính phủ (2014), Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5 về quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
[12] Chính phủ (2014), Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5 quy định về giá
đất.
[13] Chính phủ (2014), Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5 quy định về bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
[14] Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014), Thông tư số 37/2014/TT-
BTNMT ngày 30/6 quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà
nước thu hồi đất.
[15] Trường Đại học Luật Hà Nội (2008), Giáo trình Luật Đất đai, Nxb Công an
nhân dân.
[16] Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia (2013) Quyết định số 0093/QĐ-
EVNNPT ngày 23/01 phê duyệt hiệu chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình
đường dây 500kV Nhiệt điện Duyên Hải - Mỹ Tho.
[17] Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia (2013) Quyết định số 550/QĐ-
EVNPT ngày 20/05 việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình đường dây
220kV Nhiệt điện Duyên Hải - Mỏ Cày.
[18] Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (2013), Quyết định số 2183/QĐ-UBND Trà
Vinh, ngày 13/11 quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình: Đường Nguyễn Đáng (nối dài)
thành phố Trà Vinh.
[19] Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (2013) Quyết định số 2385/QĐ-UBND
Trà Vinh, ngày 17/12 quy định một số chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi
đất xây dựng công trình Đường tỉnh 915 (đoạn từ km 4+270 đến km 19+257,84
và từ km 44+352 đến km 49+797), tỉnh Trà Vinh (đoạn doanh nghiệp không đầu
tư).
[20] Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (2014), Quyết định số 1095/QĐ-UBND,
ngày 30/6 quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà
nước thu hồi đất để thực hiện công trình Đường 19 tháng 5 nối dài (giai đoạn 2),
thành phố Trà Vinh.
[21] Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (2015), Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND
ngày 15/4 ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu
hồi đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
[22] Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (2015), Quyết định số 1552/QĐ-UBND,
ngày 22/9 quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu
hồi đất để xây dựng các tuyến hẻm trong 11 khu Lias giai đoạn 2 - Dự án nâng
cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Trà Vinh.